Архиви >>


ОБЯВЛЕНИЕ


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 17.04.2014г.

Община Първомай, на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед
№ РД-15-183/ 16.04.2014 г. на Кмета на Община Първомай
,обявява конкурс за едно работно място за длъжността:

„Директор” на Дом за възрастни хора с физически увреждания, с.Езерово
. / Отвори >>

Заявление за участие в конкурс: / Изтегли >>

Декларация: / Изтегли >>

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На 26 април 2014 г. предстои да се реализира инициативатана bTV - „Да изчистим България за един ден", целта на която е
България да стане по-чиста, по-уютна и по-зелена.
/ Отвори >> 

СЪОБЩЕНИЕ

Автобусът тръгващ в 9.30ч. от Първомай за Пловдив / през Асеновград/ от

01.05.2014г    ще тръгва в 11.ЗОч.


 

На вниманието на всички земеделски производители – животновъди.

Покана за участие в представянето на фирма Itraco Ltd Белгия, което ще се състои
на 15.04.2014 година от 10.00 часа в Новотел Пловдив.
Изтегли поканата
>>


03.04.2014 г

Обява за набиране на персонал в "Център за настаняване от семеен тип" изтегли>>

Приложения:
Заявление за участие - изтегли >>
Автобиография / по образец/ - изтегли >>
Декларация/по образец/ - изтегли>>


01.04.2014 г.

Покана за публично обсъждане по проект „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“ - изтегли >>


ОБЯВА  № 5 от 25.03.2014 г.

На основание чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, Решение № 382/13.02.2014г. по Протокол № 33 на ОбС – Първомай и Заповед № РД-15-147/25.03.2014г.на Кмета, ОбА гр.Първомай обябява, че на 15.04.2014 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50 ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд, а именно:

1. Поземлен имот № 004079 с площ 157,557 дка, с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, пета, находящ се в местността „Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска. Начален час на търга 10.00 ч.

2. Поземлен имот 004108 с площ 89,994 дка, с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, трета, находящ се в местността „Ямата/Яазмата” в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска. Начален час на търга 11.00 ч.

Търговете ще се проведат при следните условия:

Ø      Земеделските земи от общински поземлен фонд се отдават под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години с цел създаване и отглеждане на овощни насаждения.

Ø      Началната арендна цена за описаните недвижими имоти, предмет на търговете е по следната схема:

-         от 1-ва до 4-та години –15 лв./дка;

-         от 5-та до 7-ма години – 30 лв./дка;

-         от 8-ма до 25-та  години – 45 лв./дка.

Депозит за участие в търга, представляващ 10 лв./дка. за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 14.04.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 100 /сто/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 11.04.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 11.04.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 14.04.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.04.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 21.03.2014г. 

 Община Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2014

 

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2014”, която ще се проведе на 29 март 2014 г. от 20:30ч. – 21:30ч.

В рамките на един час на 29 март - събота, от 20.30 до 21.30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ”гр.Първомай и осветлението на централния градски площад.

 

От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

 

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.

 

Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg


 

ОБЯВА  № 4 от 04.03.2014 г.

 

На основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и Решение № 383/13.02.2014г. по Протокол № 33 на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 24.03.2014 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – ОБНС, админ. в кв. 89 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

2. Терен с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство, северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по рег. план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1260 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

3. Терен с площ от 34 кв.м., попадащ на тротоарно пространство пред УПИ І – жил. стр., в кв. 111 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 816 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

4. Терен с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., източно от магазин „Ропотамо”, в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.00 часа.

5. Терен №2 с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

6. Терен №4 с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

7. Терен с площ от 12 кв.м., попадащ в улично уширение на ул.„7-ма” с о.т. 54-34 в кв.7 по рег. план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 216 лв. (двеста и шестнадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 21.03.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 20.03.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа. Оглед може да се извършва всеки работен ден до 20.03.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 21.03.2014г. /вкл./ в деловодството на ОбА - Първомай - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 31.03.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 


 


 


 

ОБЯВА  № 3 от 17.02.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 349/27.11.2013г., Решение № 348/27.11.2013г. по Протокол № 30, Общинска администрация гр.Първомай, обявява, че на 10.03.2014г. от 11.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. ри хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322,50 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет стотинки/.

2. Поземлен имот № 900091, с площ 5,012 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 118 лв. (три хиляди и сто и осемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 311,80 лв. /триста и единадесет лева и осемдесет стотинки/. 

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 07.03.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 06.03.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 06.03.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 07.03.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.03.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

/ в сила от 10.02.2014г. / Отвори >>


 

ПОКАНА

Община Първомай има удоволствието да Ви покани на Начална пресконференция по проект
„Партньорство икоординация при формулиране и реализация на общинските политики в Община Първомай”
Събитието ще се състои на 7 февруари 2014 г. (петък) от 11.00 ч.в пленарна зала на Община Първомай.
Отвори >>


 

  ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 24.01.2014г.


 

ОБЯВА  № 2 от 22.01.2014 г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр.Първомай, обявява че на 11.02.2014 г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се УПИ ХІІІ – за търговия и обществено обслужващи дейности, в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 768 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 76,80 лв. /седемдесет лева осемдесет стотинки/.

2. Терен за търговски цели с площ от 12 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ І – жил.стр. в кв.116В по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 288 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 28,80 лв. /двадесет и осем лева осемдесет и осем стотинки/.

3. Поземлен имот № 024035, с площ 8,161 дка, с НТП – нива, осма категория, находящ се в местността “Сърбярско”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 57,13 лв. (петдесет и седем лева и тринадесет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 5,71 лв. /пет лева седемдесет и една стотинки/.

4. Поземлен имот № 033005, с площ 1,207 дка, с начин на трайно ползване – нива, осма категория, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 8,45 лв. (осем лева четиридесет и пет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 0,85 лв. /осемдесет и пет стотинки/.

5. Поземлен имот № 054084, с площ 30,463 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Кара чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 152,32 лв. (сто петдесет и два лева тридесет и две стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 15,23 лв. /петнадесет лева двадесет и три стотинки/.

6. Поземлен имот № 055105, с площ 15,775 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 78,88 лв. (седемдесет и осем лева осемдесет и осем стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 7,89 лв. /седем лева осемдесет и девет стотинки/.

7. Поземлен имот № 055109, с площ 27,342 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 136,71 лв. (сто тридесет и шест лева седемдесет и една стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 13,67 лв. /тринадесет лева шестдесет и седем стотинки/.

8. Поземлен имот № 058094, с площ 55,857 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Мандр. Път/Ортаклъка”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 335,14 лв. (триста тридесет и пет лева четиринадесет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 33,51 лв. /тридесет и три лева петдесет и една стотинки/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 10.02.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.02.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.02.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 10.02.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.02.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА

В периода от 13.01.2014г. до 17.01.2014г. ще се проведат профилактични прегледи на служителите от община Първомай по следния график:

 

На 13.01.2014г. от 11.00 – 17.00 часа

На 14.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 15.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 16.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 17.01.2014г. от 08.00 – 12.00 часа

 

в сградата на община Първомай - стая 216

ПРЕГЛЕДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ С КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР ( БИОСКЕНЕР )


 

СЪОБЩЕНИЕ

  ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 10.01.2014г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително № 33140063/14.08.2009г. за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. /
Отвори >>


 

ОБЯВЯВА:

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 09.01.2014г.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

 

Открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на шоколадови и какаови изделия на съществуваща производствена площадка в УПИ 391038 на територията на гр.Първомай, област Пловдив” с възложител „Алкао” ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14  дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 09.01.2014 г. – 22.01.2014 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 22.01.2014г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


 

ОБЯВА  № 1 от  06.01.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 342/31.10.2013г. по Протокол № 29, Решение № 347/27.11.2013г., Решение № 348/27.11.2013г. по Протокол № 30 и Решение № 363/19.12.2013г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 27.01.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 900093, с площ 3,249 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 020 лв. (две хиляди и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 202 лв. /двеста и два лева/.

2. Поземлен имот № 099032, с площ 4,724 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Стопански двор-1”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 600 лв. /шестстотин лева/.

3. Поземлен имот № 900091, с площ 5,012 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 118 лв. (три хиляди и сто и осемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 311,80 лв. /триста и единадесет лева и осемдесет стотинки/. 

4. Поземлен имот № 000236, с площ 2,968 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Дойкима”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 339 лв. (хиляда триста тридесет и девет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 133,90 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет стотинки/.

5. Поземлен имот 842050, с площ 3,057 дка, с начин на трайно ползване – Нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 559 лв. (хиляда петстотин петдесет и девет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 155,90 лв. /сто петдесет и пет лева и деветдесет стотинки/.

6. Поземлен имот № 842051, с площ 2,382 дка, с начин на трайно ползване – Нива, шеста категория (2.123), пета категория (0.259), находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 208 лв. (хиляда двеста и осем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120,80 лв. /сто и двадесет лева и осемдесет стотинки/.

7. Поземлен имот 850125, с площ 2,600 дка, с начин на трайно ползване – Нива, пета категория, находящ се в местността “Мешето”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 451 лв. (хиляда четиристотин петдесет и един лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 145,10 лв. /сто четиридесет и пет лева и десет стотинки/.

8. Поземлен имот № 061025, с площ 3,154 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 300 лв. /триста лева/.

9. Поземлен имот № 59080.92.45 с площ 1,196 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в Стопански двор №1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 200  лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 320 лв. /триста и двадесет лева/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 24.01.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 23.01.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 23.01.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 24.01.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 03.02.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 


 

ОБЯВА   № 18 от 18.12.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 349/27.11.2013г., Решение № 350/27.11.2013г. по Протокол № 30 на ОбС гр.Първомай обявява, че на 08.01.2014г. в стая 216 в сградата  на ОбА гр.Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. ри хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322,50 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет стотинки/. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 120 кв.м., съставляващ УПИ ІІ промишлени дейности, находящ се в кв.20 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай с начална тръжна цена в размер на 32 330 лв. ридесет и две хиляди триста и тридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 3 233 лв. (три хиляди двеста тридесет и три лева). Начален час на търга 10.30 часа.   

Депозитите за участие в търговете, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 07.01.2014г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 06.01.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 06.01.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 07.01.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 15.01.2014 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 


 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 12.12.2013г.


 

ОБЯВЛЕНИЕ / 05.12.2013г.

На 06 декември 2013г. (петък) в сградата на община Първомай, стая 216 ще се проведе
акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване под мотото:
ДАРЕТЕ  КРЪВ, СПАСЕТЕ  ЖИВОТ!

 


 


 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Първомай информира управителите на фирми, че Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
Основната цел на настоящата процедура
е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg
.
Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Управляващия орган - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес за електронна поща: sme6@mee.government.bg  / Факс: (02) 9329 299


 

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 18.11.2013г.

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че министърът на икономиката и енергетиката е издал на „Запрянови-03” ООД, гр.Асеновград, Разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от ЗПБ, в площ „Бърдото”, разположена в землището на с.Дълбок извор, общ. Първомай.

Пълният текст на разрешението заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта >>


ОБЯВЛЕНИЕ / 15.11.2013г.

С  РЕШЕНИЕ  № 09 – ДО – 689– 09 от  06.11.2013г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на основание чл.73, ал.4, във връзка с ал.1, т.3  от Закона за управление на отпадъците е ИЗМЕНЕНО И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНО Решение № 09–ДО–689–08 от 16.04.2013 г. на „АНЕС-96 ”ООД.Пълният текст на Решението е на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08.00 до 17.30 часа в периода от
15.11.2013г. – 28.11.2013г., в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови – юг” №50, етаж 2, стая № 213.


 

ОБЯВА  № 17 от 12.11.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 342/31.10.2013г., Решение № 343/31.10.2013г. по Протокол № 29 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява, че на 02.12.2013г. от 10.30 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземел имот № 181029, с площ 0,419 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Дол.комсал подсело”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 273 лв. (двеста седемдесет и три лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 27,30 лв. /двадесет и седем лева и тридесет стотинки/.

2. Поземел имот № 900093, с площ 3,249 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 020 лв. (две хиляди и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 202 лв. /двеста и два лева/.

3. Поземел имот № 063044, с площ 1,827 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Реал.граници-18ж ал”, в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 194 лв. (хиляда сто деветдесет и четири лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 119,40 лв. /сто и деветнадесет лева и четиридесет стотинки/.

4. Поземел имот № 000539, с площ 6,051 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Пейово дере”, в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 440 лв. (две хиляди четиристотин и четиридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 244 лв. /двеста четиридесет и четири лева/.

5. Поземел имот № 016190, с площ 6,772 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 4 405 лв. (четири хиляди четиристотин и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 440,50 лв. /четиристотин и четиридесет лева и петдесет стотинки/.

6. Поземел имот № 166001, с площ 2,246 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Ада кър”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 900 лв. (деветстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 90 лв. /деветдесет лева/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 29.11.2013г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 28.11.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 28.11.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 29.11.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 09.12.2013 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 07.11.2013 г.

От 11 до 15.11.2013 г. включително е отворен приема на документи по проект
„Подкрепа за достоен живот” – социална услуга „Личен асистент”.
Отвори_разгледай
>>


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 06.11.2013 г.


 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 04.11.2013 г.

 

Община Първомай, на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-15-590 / 01.11.2013г. на Кмета на Община Първомай

 

Обявява конкурс за едно работно място за длъжността „Медицинска сестра” или „Акушерка” в яслена група в Обединено детско заведение Марица гр.Първомай

1. Място на работа: Обединено детско заведение ”Марица” с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Ралица”№ 6.

2. Характер на работата: Медицинската сестра в яслена група е пряко ангажирана с отглеждането на децата, опазване на тяхното здраве и живот и провеждане на дейности за правилното им физическо и психическо развитие и възпитание.

 

3.  Изисквания към кандидатите:

·        Образование - висше;

·        Образователно-квалификационна степен - „бакалавър";

·        Специалност от професионално направление - „Медицинска сестра" или „Акушерка”; 

·        Да не са лишени от правото да упражняват професията си или да заемат длъжността за която кандидатстват;

·        Да са вписани в националния регистър на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

·        Като предимство се счита: Работа в детско заведение.

 

4. Необходими документи за участие в конкурса:

·        Заявление до Кмета на община Първомай за участие в конкурса – по образец;

·        Документи за завършено образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен и др. – заверени копия;

·        Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата /трудова книжка, удостоверение/- заверени копия;

·        Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява професията си или да заема длъжността, за която кандидатства – по образец;

·        "Сертификат за квалификация по професията", издаден от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – заверено копие.

Забележка: Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи и да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

 

5. Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап - допускане по документи;

Втори етап - събеседване с допуснатите кандидати относно познаването на законовата и подзаконова нормативна уредба в тази област, както и преценка на мотивацията за работа на кандидата и професионалните му умения.

 

Препоръчва се кандидатите да познават следните нормативни актове:

 

6. Срок и място за подаване на документите:

Документи за участие в конкурса могат да се подават в деловодството на Общинска администрация гр.Първомай на ул.”Братя Миладинови-юг” № 50, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч и от 13.30 ч. до 17.00 ч, в срок до един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса.

 

7. Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на конкурса:

Таблото за информация в сградата на Общинска администрация гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50 и интернет страницата на община Първомай http://www.parvomai.bg

 

8. Допълнителна информация:

Кандидатите могат да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност в стая    № 321 - отдел „Бюджет и ТРЗ”на ОбА – Първомай.

Образците на необходимите документи за участие в конкурса са на разположение на кандидатите в стая № 321 - отдел „Бюджет и ТРЗ” на ОбА – Първомай или на интернет страницата на община Първомай:  

!!! Необходими документи_Отвори_Изтегли>>

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидата или чрез упълномощен представител /пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

За допълнителна информация на телефон 0336 /62927

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на Община Първомай


 

ОБЯВА № 15 от 01.11.2013  г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ  ОбА гр.Първомай обябява, че на 22.11.2013г. от 10.00 часа, стая 216 в сградата на Общинска администрация  гр.Първомай, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от ОПФ на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начин на трайно ползване – нива, с начална тръжна цена и депозит за всеки един имот, обособени в следните позиции:

 

№ по ред

 

Имот №

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

 

Начална тръжна цена (лв./год.)

 

Депозит – 10% от нач. тръжна цена

(лв.)

1

010018

ІV

3,998

59,97

6,00

2

029039

1,468

14,68

1,47

3

039046

V

9,500

114,00

11,40

4

101054

V

1,963

23,56

2,36

5

102064

ІХ

2,400

14,40

1,44

6

102068

ІХ

1,484

8,90

0,90

7

115042

V

3,000

36,00

3,60

8

130011

V

0,800

9,60

1,00

9

130159

V

0,776

9,31

0,90

10

139025

ІV

4,350

65,25

6,53

11

139051

ІV

0,778

11,67

1,17

12

222020

ІІІ

4,005

64,08

6,40

13

242014

ІV

4,016

60,24

6,02

 

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 21.11.2013г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 20.11.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 20.11.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата и площта на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 21.11.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 29.11.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА № 14 от  01.11.2013  г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА гр.Първомай обявява, че на 20.11.2013г. от 10.00 часа, стая 216 в сградата на Общинска администрация  гр.Първомай, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от ОПФ на с.Градина, общ.Първомай, с начин на трайно ползване – нива, обособени в следните позиции:

 

№ по ред

 

Имот №

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

 

Начална тръжна цена (лв./год.)

 

Депозит – 10% от нач. тръжна цена

(лв.)

1

004121

V

5,729

68,75

6,87

2

004123

ІV

6,095

91,43

9,14

3

004194

V

4,096

49,15

4,91

4

004303

ІV

4,531

67,97

6,79

5

005207

ІV

1,293

19,40

1,94

6

015180

V

1,662

19,94

1,99

7

015342

V

2,729

32,75

3,27

8

015350

V

4,267

51,20

5,12

9

017177

ІV

1,468

22,02

2,20

10

035175

V

3,138

37,66

3,76

11

038001

V

11,041

132,49

13,24

12

038170

V

2,914

34,97

3,49

13

039014

ІV

4,097

61,46

6,14

14

039142

ІV

1,060

15,90

1,59

15

039147

ІV

2,100

31,50

3,15

 

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 19.11.2013г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 18.11.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 18.11.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата и площта на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.11.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.11.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община ПървомайАрхиви>>