Архиви >>РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ НА ГАРА ПЪРВОМАЙ  / ОТ 04.09.2017Г. ДО 20.10.2017Г. /
Отвори >>


 

РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  / 2017г. / Отвори >>
 


 

 

 

ВАЖНО !!!

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.01.2018г.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 35 /в случаите на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2/ от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок
до 31.01.2018г. да  уведомяват писмено Община Първомай за:

 

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събраните отпадъци, включително дата на сключване и срок
на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците;
начина на извършване на разделното събиране в обекта и/или сградата;

 

2. Лицето отговорно за разделното събиране на отпадъците на територията на имота;

 

3. Наименование на ползвателя/ползвателите на обекта и/или сградата.

 


 


 

 

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1126-00 от 05.01.2018г.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.01.2018г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), във връзка със заявление №УО-1123 от 20.12.2017г / Отвори
>>

 


 

ОБЯВА: До заинтересованите лица и общественост

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.)

 

„Напоителни системи“ ЕАД клон Марица, гр. Пловдив, бул. „Марица“ №122, тел 032/625776

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за:

 

„Възстановяване на разрушена дясна заливаема берма (ерозията е достигнала около 7м от петата на защитната земнонасипна дига), със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравличната проводимост, нормалната експлоатация и поддръжка на р. Марица и предотвратяване на ерозията и пълното разрушаване на десен бряг и дясна заливаема берма на р. Марица от км 134+700 до км 135+500 с дължина 800 м, находящ се в землището на гр. Първомай, Община Първомай“.

 


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

ОБЯВЯВА:
открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: 
Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – краварник, сграда за съхранение на животинска продукция, помещение за
обитаване и сондажен кладенец“
в имот № 926004, в землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, 
в периода от
15.01.03.2018г. – 28.01.2018г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до
26.01.2018 г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: 
„Фабрика за преработка на зеленчуци с фотоволтаична инсталация на покрива с обща инсталирана мощност 30kW” в имот № 042023
в землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, 
в периода от
15.01.03.2018г. – 28.01.2018г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до
26.01.2018 г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

 


 


 

 

Заповед № РД 15-16/11.01.2018г.: изменение на Заповед № РД 15-764/15.12.2017г. на кмета на община Първомай / Отвори >>


Заповед № РД 15-15/10.01.2018г.: изменение на Заповед № РД 15-762/15.12.2017г. на кмета на община Първомай
/ Отвори >>
 

 

Изменение на Заповед № РД 11-8681/02.10.2017г. на директора на ОДЗ - Пловдив

за определяне на масивите за ползване на земеделски земи, за землището на село Бяла река  / Отвори >>

 

Изменение на Заповед № РД 11-8689/02.10.2017г. на директора на ОДЗ - Пловдив

за определяне на масивите за ползване на земеделски земи, за землището на село Драгойново  / Отвори >>

 

 


 

О Б Я В А  1 / 09.01.2018г.

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № 260/30.11.2017г., Решение № 261/30.11.2017г. по Протокол № 28 и Решение № 251/29.09.2017г. по Протокол № 26 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 30.01.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ V – общински в кв.37А по регулационния план на с.Виница., общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 158,00 лв. (две хиляди сто петдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 215,80 лв. (двеста и петнадесет лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ VІІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 972,00 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и два лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 197,20 лв. (сто деветдесет и седем лева и двадесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м., в едно с построена в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от 18 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ VІІІ – 34, находящ се в кв.22 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 5 378,00 лв. (пет хиляди триста седемдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 537,80 лв. (петстотин тридесет и седем лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 595 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХLІV - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 7 140,00 лв. (седем хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 714 лв. (седемстотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 26.01.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.01.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.01.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 26.01.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.02.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 


Какво се променя за шофьорите през 2018 г.

През 2018 г. ще влязат в сила някои нови правила за шофьорите и управляваните от тях автомобили.

Освен измененията в Закона за движение по пътищата през миналата година бяха гласувани и други съществени изменения, които трябва да започнат да действат през Новата година. / Отвори >>
 

 
 


 


 


 

 


 


  
 
 


 


 

 


 

 


 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай съобщава на всички ползватели на имоти полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, попадащи в съответните масиви за ползване на земеделски земи, съгласно заповеди на Кметa на община Първомай, а именно:
 

-         Заповед № РД 15-756/15.12.2017 г. за землището на с. Езерово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-757/15.12.2017 г. за землището на с. Караджалово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-758/15.12.2017 г. за землището на с. Брягово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-759/15.12.2017 г. за землището на с. Татарево / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-760/15.12.2017 г. за землището на с. Православен / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-761/15.12.2017 г. за землището на с. Поройна / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-762/15.12.2017 г. за землището на с. Драгойново / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-763/15.12.2017 г. за землището на с. Добри дол / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-764/15.12.2017 г. за землището на с. Бяла река / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-765/15.12.2017 г. за землището на с. Крушево / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-766/15.12.2017 г. за землището на с. Виница / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-767/15.12.2017 г. за землището на с. Дълбок извор / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-768/15.12.2017 г. за землището на гр. Първомай / Отвори >>

 

на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Решение № 263, прието на 30.11.2017 г. на Общински съвет град Първомай, че е необходимо да внесат дължимите суми по указаната по-долу банкова сметка на Община Първомай, да представят платежен документ за внесените суми в стая 108, етаж първи на Общинска администрация и да сключват договори за стопанската 2017-2018 година с Кмета на общината в едномесечен срок от издаването на горецитираните заповеди.

 

Банкова сметка на Община Първомай:
 

Централна кооперативна банка АД

Клон Пловдив – България

BIC: CECBBGSF

BG08CECB979084B3201500

Код за вид плащане: 44 42 00
 

 


 


 

 


  


 

Министерство на земеделието, храните и горите / Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив

Заповед № РД 11 – 11280/11.12.2017г.На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в
Заповед № РД 11-8676/02.10.2017 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив / Отвори
>>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.12.2017г.


  


 

 

И тази година сайтът www.atletikabg.com е номинирал Лиляна Георгиева сред най-добрите български атлети. Така се дава възможност на всеки заинтересован да гласува за своят фаворит. Освен Лили има още 17 фаворити, с ред които Ивет Лалова – Колио и Мирела Демирева.

 

!!! - Гласувай за атлет на България: Лиляна Георгиева

 

 

 

 

Анкета за „Атлет на България“, организирана от списание „Атлетика“, ще излъчи най-добрият български атлет за 2017-а година.
Сайтът www.atletikabg.com ви дава възможност да гласувате за своя фаворит от номинираните 18 атлета. Атлетът с най-много гласове ще бъде обявен за „Любимец на феновете“. Десетката на феновете ще бъде включена във вота на експертите, който ще определи „Атлетът на България“.

Продължаваме с представянето на номинираните атлети по азбучен ред, а гласуването ще приключи на 11 декември.

Лиляна Георгиева започна шеметно годината и рамките на три седмици оглави ранглистите на България при жените в зала на 800 м, 1500 м  и 3000 м, подобри няколко национални рекорда при девойките до 18 и 20 години, спечели две балкански титли на 1500 м и 4х400 м при девойките до 20 години и бронзов медал на 800 м на балканския шампионат за мъже и жени в зала.

Контузия попречи на подготовката на „Детето – чудо“ през пролетта, но тя бързо се възстанови и завърши сезона с два рекорда на 1500 м на европейско първенство за девойки до 20 години, където завоюва сребърния медал. Георгиева бе и най-добре представилата се европейка на финала на 1500 м на световното първенство за девойки до 18 години с шесто място като пред нея имаше само африканки. Пловдивчанката стана номер едно в българските ранглисти на открито на 800 м и на 1500 м.

По-рано през летния сезон Лиляна взе две титли от балканския шампионат при девойките до 20 години на 1500 м и 3000 м, както и бронзов медал на 4х400 м.

Успехите й не останаха незабелязани от АБАФ (Асоциацията на балканските атлетически асоциации) и тя бе обявена за „Изгряваща звезда за 2017-а година“ на организацията.

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 


Прессъобщение

Община Първомай стартира изпълнението на проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство
„В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“

На 05.12.2017 г., от 16:30 ч. в в пленарната зала на Община Първомай ще бъде дадена пресконференция, на която ще бъде обявено стартирането
на проекта, ще бъдат представени целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, екипът за изпълнение на проекта, както и финансовия принос
на ЕС и ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“…. П
рочети още >>

 


 


  
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 29.11.2017г.

 

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на 1 /един/ брой тръбен кладенец в имот № 093001 в землището на с. Езерово, ЕКАТТЕ 27139, община Първомай за поливане на насаждения от орехи (орехови градини) с възложител: „Доян” ЕООД – гр. София, обл. София, общ. Столична, район Красно село, бул. Тотлебен № 30-32, ет. 7

 


 

 


О Б Я В А

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 29.11.2017г.

 

        На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-704/27.11.2017 г. на Кмета на община Първомай

 

 О Б Я В Я В А М

 

 Конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Счетоводен” в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Първомай. / Отвори_Разгледай >>

 

Документи за участие в конкурса:

Заявление по образец
- Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от НПКДСл / Изтегли >>

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл / Изтегли >>

 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.11.2017г.


 


  


 


 

  

 


 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.11.2017г.

Документи за участие в конкурса:

Заявление по образец
- Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от НПКДСл / Изтегли >>

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл / Изтегли >>

 
 


 

 

 

 
 


 


 

 


 

 

 

 ПОКАНА

 

Относно: Проект „Българското председателство на съвета на ЕС в Европейската година на културното наследство 2018 към предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019 г.”

 

България като ротационен председател на Съвета на ЕС, следва да разработи Национална програма за периода 1 януари – 30 юни 2018 година. Акцент в нея ще бъде поставен върху темите и областите от европейския дневен ред, които страната ни счита за особено важни с оглед на бъдещото развитие на ЕС и по които ще се стремим да постигнем значими резултати. В програмата място ще намерят и въпроси, които засягат важни национални интереси, но от гледна точка на полезния ефект
за целия Европейски съюз.

Във връзка с подготовката на Работна програма за 2017г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС в частта й „Национален план”, Областна администрация – Пловдив ще проведе среща в община Първомай на 29 ноември 2017 година в Пленарна зала на Общината.  Началният час е 11 часа, като продължителността ще е не повече от два астрономически часа и ще включва два панела:

 

- Първи панел: Откриване на събитието от областния управител, презентация по повод 10 години от членството на България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС /1 януари – 30 юни 2018г./, излъчване на кратък филм за начина на функциониране на институциите на ЕС, провеждане на дискусии с участието
на всички заинтересовани страни.

 

- Втори панел: Мултимедийни презентации с теми: „ 2018 – Европейска година на културното наследство” и „Пътят към Пловдив 2019”, включващи информация за приоритетите в областта на културата и наследството в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, свързани и с предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019г., съвместно с академичните среди, местните власти, неправителствения сектор и Фондация „Пловдив 2019”.

 

В подкрепа на дейностите по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС, в Националния план на Работната програма на КС за 2017г. е предвидена допълнителна дейност с осигурени средства за финансиране на 4 читалища на територията на област Пловдив.

 

Община Първомай, в качеството си на партньор и домакин на събитието кани всички заинтересовани да присъстват и участват в дискусията със свои
мнения и становища, както и да поставят въпроси, които са актуални по темата.

 

 

 


 


 

 


ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

НА СТАНКА АТАНАСОВА ПЕТЕВА

ГР. ПЪРВОМАЙ, УЛ. ИВАЙЛО № 6

За ПИ № 926004 с площ  6.610 дка, четвърта категория , с НТП – нива в местност
„Кучешко гробе” в землище кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с изграждане на обект:
 „ Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – краварник, сграда за съхранение на животинска продукция и помещения за обитаване”.
 


 


 

 

Във връзка с организиране на информационен ден по повод 110 години от създаване на Инспекцията по труда

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.10.2017г.

ОБЯВА

 

 

Изпълнителна агенция  „Главна инспекция по труда” организира Седмица на отворените врати в различни общини в страната. Целта на инициативата е в рамките на седмицата да бъдат организирани информационни дни, по време на които на работещи и работодатели да бъде предоставена полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва Инспекцията по труда.
Критерий за избор на община, в която да се организира Информационен ден в рамките на Седмицата е наличие на икономическа активност в съответната община.

Информационен ден в община Първомай ще се проведе на 3.11.2017 година от 10:00 часа до 15:00 часа в Пленарна зала на Общинска администрация.

 

 
 


 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 25.10.2017г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2  към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
 

 Изграждане на:
   
Млекопреработвателно предприятие „Млекопреработвателно предприятие на фирма „Агродоминатор”, имот 038213, 1368 кв. м., от землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив, ЕКАТТЕ 06745”

2.      Локална пречиствателна станция за отпадни води „Локална пречиствателна станция за отпадни води от Млекопреработвателно предприятие „Агродоминатор”, имот 038212, 1202 кв. м., от землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив, ЕКАТТЕ 06745”

  Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа, в периода от 25.10.2017г. до 07.11.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 07.11.2017г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг” №50.
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.10.2017г.


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.10.2017г.

 


 

 


 

О Б Я В А  16 / 11.10.2017г.

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 249/29.09.2017г. и Решение № 251/29.09.2017г. по Протокол № 26 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 02.11.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 550 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ VІ – общински в кв.37А по регулационния план на с.Виница., общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 046,00 лв. (две хиляди четиридесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 204,60 лв. (двеста и четири лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 410 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – общински в кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 525,20 лв. (хиляда петстотин двадесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 152,52 лв. (сто петдесет и два лева и петдесет и две стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 815 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ ІХ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 031,80 лв. (три хиляди тридесет и един лева и осемдесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 303,18 лв. (триста и три лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 595 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХLІV - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 7 140,00 лв. (седем хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 714 лв. (седемстотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 31.10.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 30.10.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 30.10.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 31.10.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 09.11.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/

в землищата на общ. Първомай за стопанската 2017/2018 г. / Отвори >>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.10.2017г.


 


 
 


 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.10.2017г.

На основание §49, ал.9 от Закона за горите, Регионална дирекция по горите гр.Пловдив обявява взети решения от разгледани постъпили възражения във връзка с изготвен списък на поземлените имоти, или части от тях на територията на община Първомай, по населени места, за които е установено, че са придобили характеристиките на гора по смисъла на  чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите.

В едномесечен  срок от изтичането на двумесечния срок от обявяване на настоящите решения, собствениците на засегнатите поземлените имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена със заповед № 999/23.12.2015 година на изпълнителния директор на ИАГ, за община Първомай, на адрес: РДГ Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57.

Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на  засегнатите имоти и взема решение в едномесечен  срок от изтичането на срока от постъпването им. Решението  на комисията се обявява на публично място в общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице за одобряване.

В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка или на частите от тях като горска територия.Заповедта за определяне на имотите като горска територия се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. / Отвори >>
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Напомняме на данъчно задължените лица, че датата 30.11.2017г. е крайния срок за подаване на Заявление-декларация за определяне на таксата битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци ( по чл. 19, ал. 1 от НОАМТЦУ ).

Заявлението-декларация се подава в стая № 202 – отдел „Местни приходи” на Общинска администрация.

 


 


 


 

ИНФОРМАЦИЯ

за

преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП

(по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС)
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.09.2017г.

„Разширение на съществуващ пилчарник в Цех за зеленчукови консерви“
в поземлен имот № 207009 (УПИ I-207009, парцел 9 от масив 39, по плана на Стопански двор 2), с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив
/
Отвори >>

 

Възложител: Иван Петров Иванов


 


 
 


 

Заповеди от № РД-15-504 – до РД-15-507 от 12.09.2017г.

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на

Традиционният есенен панаир в гр. Първомай, обл. Пловдив / Отвори >>

 


 

 

МОЛБА ЗА ПОМОЩ И СЪПРИЧАСТНОСТ

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ КРЕСНА 2017


  На 24.07.2017 г. в Община Кресна възникна един от най-големите пожари за територията на Република България, който бушува шест дни на територията на общината, нанесе огромни щети и остави без подслон и надежди много хора.

 

Община Кресна стартира национална кампания за възстановяване

на щетите от пожара.

 

 Обръщаме се с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български и чуждестранни физически и юридически лица, като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопанските постройки в засегнатите села. Създадена е организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване на пострадалите от пожара. С благодарност ще бъдат приемани и вещи от първа необходимост (одеяла, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки).

  Пожарът нанесе огромни щети на природата и остави без паша и възможности за събиране на сено за изхранване на животните в засегнатите села през зимата.

В тази връзка, в общината е създадена организация за складиране на дарения - концентрирани и груби фуражи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в засегнатите от пожара села. 

 

Банковата сметка, на която се набират парични средства в подкрепа на пострадалите от пожара и за преодоляване на щетите, е: 

ОБЩИНА КРЕСНА 
Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград 
IBAN BG08IABG74588401242700 
BIC IABGBGSF 
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100


ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ. 

  На телефони 0893 015892, 0893 015893 и 0893 015894  може да  се получи конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените материални щети.

 С пожелание за просперитет и благоденствие на жителите на община  Първомай и с искрена благодарност за  подкрепа на кампанията на община Кресна,

 

С дълбоко уважение, 

  Николай Георгиев 
  Кмет на община Кресна

 

 


 

 


Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2017г.

под мотото „Заедно стигаме по-далеч ”,

Община Първомай организира на 22.09.2017г. / петък /

 

В Е Л О П О Х О Д

 

по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

9.00 часа –  Тръгване от паркинга на Община Първомай

 

10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка

 

11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери

 

12.30 часа – Обяд и почивка

 

14.30 часа – Тръгване обратно

 

16.00 часа – Пристигане в гр.Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 

 


 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 10.09.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи и бълхи на територията на гр. Първомай /кв. Дебър и кв. Любеново/ и с. Градина в часовете от 5:00 ч. до 10:00 ч.  и  от 21:30 ч. до 23:00ч..

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 


 


 


  

 


 

 


 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ НА ПРОБИ ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ОМВ ЧЕШМА В КРАЯ НА ГР.ПЪРВОМАЙ – ДО ОРАНЖЕРИИТЕ И ОТ ЧЕШМА „АГЕНТА” В С.ДРАГОЙНОВО КЪМ 15.08.2017 Г. / Отвори >>

 

 


 

 

 


 

 

ОБЯВА  № 14 от 22.08.2017 г.

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай, ОбА – Първомай обявява че на  12.09.2017 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-2 /Герена/” с обща площ от 307,311 дка., съставляващ имот № 052052, находящ се в местността „Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай и имот № 801124, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 7 682,78 лв. /седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева, седемдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-4 /Манаф дере/ с площ 142,873 дка, съставляващ имот № 048045 находящ се в местността “Манаф дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 3 571,83 лв. /три хиляди петстотин седемдесет и един лева, осемдесет и три стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Язовир Бяла река-2 /Янков бунар/” с площ от 80,619 дка., съставляващ имот № 000154, находящ се в местността „Янков бунар” в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2015,48 лв. /две хиляди и петнадесет лева, четиридесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Язовир „Чомлек дере” с площ от 74,110 дка., съставляващ имот № 000013, находящ се в местността „26 Чомлек дере” в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 852,75 лв. /хиляда осемстотин петдесет и два лева, седемдесет и пет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

5. Язовир Дебър-4 /Чатал дере/” с площ от 18,572 дка., съставляващ имот 800300, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 464,30 лв. /четиристотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 08.09.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 80 /осемдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.09.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.09.2017 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 08.09.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И О"НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894г.-гр. ПЪРВОМАЙ" ОРГАНИЗИРАТ И ВИ  КАНЯТ  НА
XIX - ти ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА МУЗИКА И ПЕСЕН - ПЪРВОМАЙ 2017 / Отвори >>


 


 

ОБЯВА:До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.) /
Отвори >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.08.2017г.


 

ОБЯВА  № 13 от 17.08.2017 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 134/24.10.2016г. и Решение № 233/12.07.2017г. на ОбС-Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 05.09.2017г. от 10.00 часа. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000294 – напоителен канал на Община Първомай; № 000101 – насип на Община Първомай; № 000085 – път ІVкл. на Община Първомай. Ограничения върху имота: Електропровод 400 кV с две тройки. На 30 м. от двете страни до крайните проводници или на 50 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.  

Началната тръжна цена за имота е в размер на 24 013,00 лв. (двадесет и четири хиляди и тринадесет лева).

Депозитът за участие в търга в размер на 2 401,30 лв. (две хиляди четиристотин и един лева и тридесет стотинки), представляващ 10 % от началната тръжна цена за обекта в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 01.09.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 01.09.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 12.09.2017 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.08.2017г.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 22.08.2017г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка в периода от 17.08.2017г. до 21.08.2017г. на телефон: 0884311109

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.08.2017г.


 

О Б Я В А 12 /14.08.2017 г.
 

На основание чл.37и, ал.14 от  ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ,
във връзка с Решение № 171/23.02.2017г. на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 01.09.2017г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-444/14.08.2017г. на Кмета на Общината, за стопанска 2017/2018 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Брягово

01.09.2017г.

08.09.2017г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Буково

01.09.2017г.

08.09.2017г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Воден

01.09.2017г.

08.09.2017г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

01.09.2017г.

08.09.2017г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

01.09.2017г.

08.09.2017г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

01.09.2017г.

08.09.2017г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка

                                            ливади в размер на 8,40 лв./дка

- За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка

                                        ливади в размер на 8,50 лв./дка    

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка

                                      ливади в размер на 10,40 лв./дка  

- За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка

- За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 31.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 30.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

2. лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.


 

Приложение към Заповед № РД-15-444/14.08.2017 г. / Отвори_разгледай >>

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 
 
 


 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив

График за провеждане на комисиите по сключване на споразумения чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ  за стопанската 2017/2018г./ Отвори >>

 

 


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив


ЗАПОВЕДИ - От № РД 11-6675 – До № РД 11-6687
- 04.08.2017г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления
 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

-         Комисия за землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

  

Уведомление за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми / Отвори >>
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.08.2017г.

 


 

ОБЯВА  № 11 от 07.08.2017 г.

 

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 229/12.07.2017г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 30.08.2017 г. в заседателната зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели №1 с площ от 48 кв.м., находящ се на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

2. Терен за търговски цели №3 с площ 7,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 210 лв. (двеста и десет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.3 0 часа.  

3. Терен за търговски цели №4 с площ 8,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.  

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 28.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 28.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община Първомай

 


 


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.08.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>
 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

      Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 30.07.2017г. ще се извърши  обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи в централната част на града в часовете от 06:00 до 08:00 часа.

На обработените площи ще се поставят табели, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.
 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.07.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, изграждане на противоградна стоманобетонна конструкция с мрежа, изграждане на предпазна ограда от железни колове и мрежа в имоти с №№ 021001, 021025, 021031, 021027, 021181, 021216 и 021217, с. Искра, община Първомай, област Пловдив“, с възложител „БЕРЧ“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 26.07.2017г. – 09.08.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 103

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 09.08.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 27.07.2017 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на електропреносната мрежа,

ще бъде прекъснато електрозахранването в сградата на Общинска администрация – гр. Първомай.
 

 


 
 
 


 

О Б Я В А 9 /20.07.2017 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 133/24.10.2016г., Решение № 234/12.07.2017г,

Решение № 232/12.07.2017г., Решение № 231/12.07.2017г. и Решение № 211/31.05.2017г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай

О Б Я В Я В А:
 

На 10.08.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ І – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 184,67 лв. (две хиляди сто осемдесет и четири лева, шестдесет и седеем стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 218,47 лв. (двеста и осемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки). Начален час на търга 9.30 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 737,50 лв. (хиляда седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 173,75 лв. (сто седемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІV – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 162,50 лв. (сто шестдесет и два лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІV общински, находящ се в кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 156 лв. (сто петдесет и шест лева). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 910 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХV - общински, находящ се в кв.21 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на   4 186 лв. (четири хиляди сто осемдесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 418,60 лв. (четиристотин и осемнадесет лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

6. Поземлeн имот № 9501 от масив 32, с площ 1,519 дка, по плана на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 4 140,00 лв. (четири хиляди сто и четиридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 414,00 лв. (четиристотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 13.30 часа. 

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 08.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 08.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 17.08.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 


АНГЕЛ ПАПАЗОВ
Кмет на община Първомай
 


 

О Б Я В А 8 /19.07.2017 г.
 

На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ,

във връзка с Решение № 171/23.02.2017г. на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,О Б Я В Я В А:
 

На 08.08.2017г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-406/19.07.2017г. на Кмета на Общината, за стопанска 2017/2018 година.

Търговете ще се проведат по следния график:


 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Брягово

08.08.2017г.

15.08.2017г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Буково

08.08.2017г.

15.08.2017г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Воден

08.08.2017г.

15.08.2017г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

08.08.2017г.

15.08.2017г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

08.08.2017г.

15.08.2017г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

08.08.2017г.

15.08.2017г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка

                               ливади в размер на 8,40 лв./дка           

- За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка

                              ливади в размер на 8,50 лв./дка

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка

                             ливади в размер на 10,40 лв./дка           

- За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка

- За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 04.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 03.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. регистрирани като земеделски производители;

2. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 04.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.08.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.


 

Приложение към Заповед № РД-15-406/19.07.2017 г. / Отвори_разгледай >>

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 20.07.2017г.
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.07.2017г.

 


 П Р О Т О К О Л

 за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на външни членове на одитен комитет в община Първомай,

оповестен с Обява №7/09.06.2017 г., на основание Заповед № РД-15-332/07.06.2017г. на Кмета на община Първомай / Отвори >>

 
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.07.2017г.

 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.07.2017г.

 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

       Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 10.07.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв.Дебър и кв.Любеново/ и с. Градина в часовете 06:00 до 10:00 часа и от 21:30 до 23:30 часа.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>


 
 


 


            От 23 до 25 юни 2017 година, в Първомай, под патронажа на кмета на Общината Ангел Папазов, се провежда Национално състезание „Четвърти кръг от републиканския шампионат по приложно колоездене по правилата на Международна автомобилна федерация /FIA/ за деца-велосипедисти на възраст 10-12 години”, с международно участие, дейност № 32 на направление «Наука и технологии» от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година.

За четвърти път Общината е домакин на събитието, което е инициирано от Минко Павлов – главен треньор на ОЦОДУБДПК «Първомай» при Община Първомай, обучил от 2008 г. до сега над 700 колоездачи. Част от мероприятията ще се проведат в Пленарна зала на община Първомай, като официалното откриване е на 23.06.2017г. от 13.30 часа.

Организатори на спортната надпревара са:

- Национално движение по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението”;

- Автомобилен клуб „Север”, София;

- Пътна полиция на РУ „Полиция” Първомай;

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Първомай;

- Община Първомай.

Участват в Републиканския шампионат отборите на: Силистра, Берковица, Пирдоп, Челопеч, Етрополе, ОУ „Христо Ботев”, с. Градина, гр. Първомай и отбори от Република Румъния. Състезателните дейности на надпреварата са: решаване на индивидуален теоретичен тест по правилата на БДП, теоретичен и практичен тест по БЧК, майсторско управление на велосипед при движение в коридори с препятствие, управление на велосипед в Детско автоградче в градския парк, решаване на практически задачи и сглобяване на пъзели.
 

 


 
 
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.06.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до допълнителна информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на ферма за птици в имот № 018019, в землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, с възложител „БОЖИДАР 2010“ ЕООД
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,  в периода от 15.
06.2017г. – 30.06.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 30.06.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 
 
 


 

 

ОБЯВА


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.06.2017г.

 На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,

чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети

в организациите от публичния сектор и в изпълнение на Заповед № РД-15-332/07.06.2017 г. / Отвори >>

 

  


СЪОБЩЕНИЕ

На основание §49, ал.7 от Закона за горите, Регионална дирекция по горите гр.Пловдив обявява списък на поземлените имоти, или части от тях на територията на община Първомай, по населени места, за които е установено, че са придобили характеристиките на гора по смисъла на  чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите.

В едномесечен  срок от изтичането на двумесечния срок от обявяване на настоящия списък, собствениците на засегнатите поземлените имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена със заповед № 998/23.12.2015 година на изпълнителния директор на ИАГ, за община Първомай, на адрес: РДГ Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57.

Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на  засегнатите имоти и взема решение в едномесечен  срок от изтичането на срока от постъпването им. Решението  на комисията се обявява на публично място в общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице за одобряване.

В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка или на частите от тях като горска територия.

Заповедта за определяне на имотите като горска територия се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. / Отвори_разгледай >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.06.2017г.

 

 


 

 


 

 


 

 

Община Първомай е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.Съгласно Анекс № BG03-ПС01-0004 от 26.04.2017 г. към Споразумение за партньорство
№ BG03-ПС01-25 от 11.12.2015 г. между Общината и АСП по проект „Приеми ме 2015”, в община Първомай има създадено изнесено работно място
за един социален работник от Областния екип по приемна грижа – Пловдив
>>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.06.2017г.


 

 

Заповед РД-15-250/05.05.2017 г. >>

Придружително писмо изх. № 94-00-148/05.05.2017 г. към Заповед РД-15-250/05.05.2017 г. до Катя Иванова >>

Заповед РД-15-251/05.05.2017 г. >>

Придружително писмо изх. № 94-00-151/05.05.2017 г. към Заповед РД-15-251/05.05.2017 г. до Катя Иванова >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.06.2017г.


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.06.2017г.
  

 

КОГАТО   ДЕЦАТА   ПРАЗНУВАТ


       КОГАТО  СЕ  СМЕЯТ  ДЕЦАТА,
В  ГРАДИНАТА  ЦЪФТЯТ  ЦВЕТЯТА
И  СЛЪНЦЕТО  В  КИТНАТА  КРУША
СЕ  СПИРА  ДА  ГЛЕДА  И  СЛУША.

       КОГАТО  ДЕЦАТА  ЗАПЛАЧАТ,
ЗАД  КЪЩИТЕ  СПУСКА  СЕ  ЗДРАЧЪТ,
ЗАДУХВА  СТУДЕНИЯТ  ВЯТЪР
И  БРУЛИ  БЕЗ  ЖАЛОСТ  ЛИСТАТА.

       КОГАТО  ДЕЦАТА  МЕЧТАЯТ,
НА  СЪЛЗИТЕ  ВИЖДА  СЕ  КРАЯТ,
ДЪГИ  РАЗЦЪФТЯВАТ  ОБИЛНО
И  ЗЛОТО  НАВРЕД  Е  БЕЗСИЛНО!

       КОГАТО  ДЕЦАТА  СА  ДРУЖНИ,
ОТСТЪПВАТ  ВОЙНИТЕ  НЕНУЖНИ,
ЧЕ  МАЛКИТЕ  ДЕТСКИ  РЪЧИЧКИ
ЗА  ПОЗДРАВ  СЕ  ВДИГАТ  КЪМ  ВСИЧКИ!

Лъчезар Станчев

 

Честит 1 юни –Международен ден на детето!

Празник на малки  и пораснали дечица!

 

 


 

 


 


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Цех за печене, замразяване и съхранение на замразени зеленчуци и плодове в имот № 252088, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив“, с възложител „БАРДУКОВ“ ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 26.05.2017 г. – 09.06.2017 г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 09.06.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 30.05.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв.Дебър и кв.Любеново/ и с.Градина в часовете 06:00 до 10:00 часа и от 21:30 до 23:30 часа.

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на 31.05.2017г.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с кадастрален номер 207009, местност "Харманлан", в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив, който ще се използва за поливане на тревни площи и измиване на площадки“, с възложител „Ван Мар 2000“ ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 25.05.2017г. – 07.06.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 07.06.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 
 


 


 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от Иван Петров Иванов

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.05.2017г.

гр.Пловдив, ул. „Лозенград" 2А

 

Лице за контакти: Иван Иванов, тел 0888/620363

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че Иван Петров Иванов има следното инвестиционно предложение:
„Разширение на съществуващ пилчарник в Цех за зеленчукови консерви" в поземлен имот № 207009 (УНИ 1-207009, парцел 9 от масив 39,
по плана на Стопански двор 2), с.Искра, общ. 11ървомай, обл. Пловдив. / Отвори
>>

 


 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.05.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.05.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 


 

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция - Пловдив

Заповед № РД-286/26.04.2017 г. на МОСВ за ползване на листостьблена маса от блатно кокиче през 2017 г. / Отвори >>

 


 

Празникът "Дефиле „Вино и гурме" е естествено продължение на утвърдения в България  фестивал „Дефиле на младото вино“ и цели популяризирането
на българското вино и кухня, както и развитието на винения, кулинарния и културен туризъм чрез организиране и провеждане
на дегустации на вина и ястия през месец май на територията на Стария град в Пловдив./ Отвори
>>


 


  
 


 


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
(Лаборатория „Контрол на облъчване на населението")
ПРОТОКОЛ № WD 539/21.04.2017 г.

 За получените резултати от извършения радиологичен контрол на проби питейни води
от централни водоизточници, пробонабрани от служители на РЗИ Пловдив през 2017 г. /
Отвори >>

 

 


  
 
 
 


 

 


 

 


 

ОБЯВА  № 6 от 11.04.2017 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 187/30.03.2017г. и Решение № 190/30.03.2017г. на ОбС гр.Първомай обявява че на 02.05.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлeн имот № 018013 с площ 0,821 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Стоп.двор”, землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 790,00 лв. (хиляда седемстотин и деветдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 179,00 лв. (сто седемдесет и девет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 600 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХXІ - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 640,00 лв. (две хиляди шестстотин и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 264,00  лв. (двеста шестдесет и четири лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 27.04.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.04.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.04.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 27.04.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 09.05.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


  

 


 

 

РСУО–РЕГИОН АСЕНОВГРАД ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

 

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Асеновград, включващо общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

 

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

 

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

 

Във връзка с това представяме на вашето внимание информация относно това, какво представлява процеса на компостиране и анкетна карта за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, която всеки гражданин може да намери и попълни в деловодството на Община Първомай – стая 104.

 

Анкетна карта >>

Информация компостиране >>

 


 
 


 


 


 

Документи за изтегляне:
Приложение № 1 >>             Приложение № 2 >>


 

 
 
 
 
 

 


 

 

 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.03.2017г.

  
 

 


 


Община Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2017”
 

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2017”, която ще се проведе на 25 март 2017 г. от 20,30 ч. до 21,30 ч.

 

В рамките на един час на 25 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ” гр. Първомай и осветлението на централния градски площад.

 

От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

 

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.

 

Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg

 

 


 


  


 

 

 


  

 


 ОБЯВА  № 4
от 08.03.2017 г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай в изпълнение на Решение № 173/23.02.2017г. на ОбС гр.Първомай обявява, че на 28.03.2017 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 5 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІІ - културен дом в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 9.30 часа.  

2. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в уширение на улица пред УПИ IІІ - 346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

3. Терен за търговски цели с площ от 6,5 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – за наркооп и културен дом, в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 117 лв. (сто и седемнадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.  

4. Терен № 1 за търговски цели с площ от 25 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

5. Терен № 6 за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.  

6. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

7. Терен за търговски цели с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1260 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

8. Терен с площ от 27 кв.м., попадащ в улично уширение на улица с основи точки №№ 167, 350 и 168 до кв.23 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 486 лв. (четиристотин осемдесет и шест лева) без ДДС. Начален час на търга 14.30 часа.

9.  Терен за търговски цели с площ от 28 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІ – жил.стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева) без ДДС. Начален час на търга 15.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 24.03.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 23.03.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 23.03.2017г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 24.03.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.04.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община Първомай


 


 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.03.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на ферма за птици в имот №
018019, в землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, с възложител „БОЖИДАР 2010“ ЕООД.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 02.
03.2017г. – 17.03.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 17.03.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 


 


 

Заповед № РД-15-103/27.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх. № 60-00-2/10.02.2017 г. от Директора на ТП "Държавно горско стопанство - Първомай" / Отвори >>

 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.03.2017г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Строеж на оптична кабелна линия с. Дълбок извор – гр. Асеновград, област Пловдив”, в обхвата на път III-667 „Плодовитово- Първомай-Асеновград“ от км 23+036 до км 40+075, с възложител: „ЕСКОМ” ООД.
 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.03.2017г.
 


 


 


 

 


 

ОБЯВА  № 3 от 20.02.2017 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 168/20.01.2017г., Решение № 143/25.11.2016г. и Решение № 142/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай обявява че на 10.03.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 801877, с площ  2,000 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 250,00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 170,00 лв. (хиляда сто и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 117  лв. (сто и седемнадесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 08.03.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.03.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.03.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 08.03.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 17.03.2017 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.


К
мет на община Първомай

 
 


 


ВАЖНО !!!

 Във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, Общинска администрация гр. Първомай уведомява собствениците на домашни любимци /кучета/, които са маркирани чрез татуировка, че в срок до 19.02.2017г. са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.
 

 
 


СЪОБЩЕНИЕ
ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА/ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
 

   Уважаеми собственици на домашни любимци, Община Първомай напомня, че крайният срок за заплащане на годишната такса е до 31 март. Таксата за притежаване на домашен любимец /куче/ е в размер на 12 лева.

   Призоваваме всички собственици на домашни любимци /кучета/, които все още не са регистрирали в Общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2017г.

   Важно е да знаете, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на: 
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

   Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

   Всеки от нас може да помогне в усилията на Общината за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

   Ще ни помогнете, ако:

        - Собствениците на домашни любимци декларират своето куче в Общината и заплатят съответната такса.

        - Заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.

        - Ако няма да ползвате кучето за разплод е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.
       
- Домоуправителите да впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Общината.
 


 

Учредяване на “Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016”

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.02.2017г.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА /ЗАЯВЛЕНИЕ / Изтегли >>


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в имот № 334011, землище на гр. Първомай, община Първомай“, с възложител „ТЕРЗИЕВ АГРО 89“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 03.02.2017г. – 16.02.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 16.02.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води в имот №016192, землище на с. Градина, община Първомай“, с възложител „999- ЕКОЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 30.01.2017г. – 13.02.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 13.02.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
 ОБЯВА № 2 от 27.01.2017 г.


   На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 141/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 16.02.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, обособени в следните позиции:
 

Имот №

Масив

Площ

НТП

Начална тръжна цена

Депозит

1.

237

33

2 377кв.м.

Залесена нива

850 лв.

85,00 лв.

2.

238

33

1 726 кв.м.

Залесена нива

615 лв.

61,50 лв.

3.

239

33

592 кв.м.

Залесена нива

210 лв.

21,00 лв.

4.

241

33

877 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

315 лв.

31,50 лв.

5.

242

33

1 009 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

360 лв.

36,00 лв.

6.

255

33

3 286 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

1 170 лв.

117,00 лв.

7.

261

33

3 215 кв.м.

Залесена нива

1 140 лв.

114,00 лв.

8.

179

37

1 535 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

545 лв.

54,50 лв.

9.

180

37

227 кв.м.

Залесена нива

80 лв.

8,00 лв.

10.

181

37

604 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

215 лв.

21,50 лв.

11.

182

37

464 кв.м.

Залесена нива

165 лв.

16,50 лв.

12.

183

37

407 кв.м.

Залесена нива

145 лв.

14,50 лв.

13.

199

37

31 кв.м.

Залесена нива

11 лв.

1,10 лв.

14.

114

38

743 кв.м.

Залесена нива

265 лв.

26,50 лв.

15.

124

38

1 217 кв.м.

Залесена нива

430 лв.

43,00 лв.

16.

196

39

1 822 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

650 лв.

65,00 лв.

17.

199

39

110 кв.м.

Залесена нива

39 лв.

3,90 лв.

18.

200

39

172 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

255 лв.

25,50 лв.

19.

204

39

768 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

270 лв.

27,00 лв.

20.

212

39

1 340 кв.м.

Залесена нива

475 лв.

47,50 лв.

21.

213

39

2 010 кв.м.

Залесена нива

715 лв.

71,50 лв.

 

   Депозитът за участие в търга за всяка обособена позиция, представлява 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева. Внася се по банкова сметка на Община ПървомайIBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 14.02.2017г. вкл.
  
Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 13.02.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.
   Оглед може да се извършва всеки работен ден до
13.02.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.
  
Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата, площта и землището на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 14.02.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.
  
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 23.02.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.
  
За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ
Кмет на община Първомай

 
 
 


ВАЖНО !!!
 

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 35 /в случаите на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2/ от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок до 31.01.2017г. да  уведомяват писмено Община Първомай за:

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събраните отпадъци, включително дата на сключване и срок на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците; начина на извършване на разделното събиране в обекта и/или сградата;

2. лицето отговорно за разделното събиране на отпадъците на територията на имота;

3. наименование на ползвателя/ползвателите на обекта и/или сградата.
 

 


 

 

На 13.01.2017 г. от 11.00 часа в Пленарна зала на община Първомай ще бъде представен новогодишен ритуал за ромската нова година от деца от трети до седми клас на ОУ „Отец Паисий” с. Искра

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

 

 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай съобщава на всички ползватели на имоти полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, попадащи в съответните масиви за ползване на земеделски земи, съгласно заповеди на Кметa на община Първомай, а именно:
 

-         Заповед № РД 15-12/09.01.2017 г. за землището на с.Дълбок извор;

-         Заповед № РД 15-13/09.01.2017 г. за землището на с.Православен;

-         Заповед № РД 15-14/09.01.2017 г. за землището на с.Поройна;

-         Заповед № РД 15-15/09.01.2017 г. за землището на с.Крушево;

-         Заповед № РД 15-16/09.01.2017 г. за землището на с.Езерово;

-         Заповед № РД 15-17/09.01.2017 г. за землището на гр.Първомай;

-         Заповед № РД 15-18/09.01.2017 г. за землището на с.Татарево;

-         Заповед № РД 15-19/09.01.2017 г. за землището на с.Караджалово;

-         Заповед № РД 15-20/09.01.2017 г. за землището на с.Бяла река;

-         Заповед № РД 15-21/09.01.2017 г. за землището на с.Виница;

-         Заповед № РД 15-22/09.01.2017 г. за землището на с.Добри дол;

-         Заповед № РД 15-23/09.01.2017 г. за землището на с.Драгойново,
 

на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Решение № 156, прието на 23.12.2016г. на Общински съвет град Първомай, че е необходимо да внесат дължимите суми по указаната по-долу банкова сметка на Община Първомай,  да представят платежен документ за внесените суми в стая 108, етаж първи на Общинска администрация и да сключват договори за стопанската 2016-2017 година с Кмета на общината в едномесечен срок от издаването на горецитираните заповеди по следната банкова сметка на Община Първомай:
 

Централна кооперативна банка АД

Клон Пловдив – България

BIC: CECBBGSF

BG08CECB979084B3201500

Код за вид плащане: 44 42 00
 

 
 


  


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.01.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 21 броя сезонни полиетиленови оранжерии за зеленчуци със системи за капково напояване и мъглуване в ПИ 037012, с площ от 10,710 дка, местност „Долния Кайряк” по КВС на землище с. Караджалово, община Първомай. Закупуване на селскостопанска техника за нуждите на стопанството“, с възложител ЗС Катя Илиева Радева.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 05.01.2017г. – 18.01.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 18.01.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.12.2016г.


 

 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 23.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Строеж на оптична кабелна линия гр. Първомай - с. Градина, община Първомай”, с възложител: „ЕСКОМ” ООД.
 СЪОБЩЕНИЕ
/ 20.12.2016 г.
 

На основание Заповед № РД-15-755/20.12.2016г. на Кмета на община Първомай са прекратени тръжни процедури, открити със Заповед № РД-15-727/01.12.2016г. и Обява № 25/01.12.2016г., публикувана в бр.278 от 05.12.2016г. на в-к Марицаза провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Внесените за участие в търговете депозити, както и стойността на всяка закупена документация ще бъдат възстановени на съответните лица.

 

Кмет на община Първомай


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.12.2016г.
 


 


 


ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

 

ОБЯВЯВА:

 

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

 

Петролна база „Първомай“

ул. „ Александър Стамболийски“, гр. Първомай, Община Първомай

 

с оператор: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, гр. София

с предмет на дейност: Складово предприятие за приемане, дългосрочно съхранение и деблокиране на петролни продукти - бензини и котелно гориво.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 10.12.2016г. до 10.01.2017г. в сградата на общината на ул. „Братя Миладинови - юг“ № 50, етаж 2, стая № 216, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Лице за контакти : Румяна Янева – главен експерт „Екология“, телефон 0884311109.

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община Първомай.

 

 

 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2016г.

Община Първомай

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия за овощни насаждения в имот № 095068 в землището на с. Искра, Община Първомай”, с възложител: „ИНТЕР ПЕТРОЛ ОЙЛ” ООД.
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчуци в имот № 095008 в землището на с. Искра, Община Първомай”, с възложител: „ЕКО БРАНД” ЕООД.
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.12.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а


На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Почистване на река Каялийка в границите на урбанизираната територия на
с. Драгойново, община Първомай
от храстова и дървесна растителност “.

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.12.2016г.
 


 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Закупуване на нова селскостопанска техника за нуждите на земеделското стопанство: Трактор NEW HOLLAND Т8.380, усилен култиватор LEMKEN Karat 9/500 KUA и шредер BREVIGLIERI oak 3/270, която ще се използва за обработката на земеделски земи в землището на гр. Първомай, община Първомай ”, с възложител: ЕТ „БЛЕНД- Евгени Хаджиев”.
 ОБЯВА  № 25
от  01.12.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 134/24.10.2016г., Решение № 143/25.11.2016г. и Решение № 142/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 21.12.2016г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 24 013,00 лв. (двадесет и четири хиляди и тринадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 2 401,30 лв. (две хиляди четиристотин и един лева и тридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 170,00 лв. (хиляда сто и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 117  лв. (сто и седемнадесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 19.12.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 16.12.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 16.12.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.12.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 28.12.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община ПървомайСъобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 30.11.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение:
“Изграждане на
селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в землището на гр. Първомай,
местност „Землище кв. Дебър”, имот № 411010“,
с възложител: Димитър Матушев - ЗП.
 СЪОБЩЕНИЕ  /
30.11.2016 г.

На основание Заповед № РД-15-710/30.11.2016г. на кмета на Община Първомай са прекратени тръжни процедури, открити със Заповед № РД-15-682/15.11.2016г. и Обява № 23/15.11.2016г., публикувана в бр.262 от 16.11.2016г. на в-к Марицаза провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Внесените за участие в търговете депозити, както и стойността на всяка закупена документация да бъдат възстановени на съответните лица.
 

Кмет на община Първомай


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на канали с № 009058, 010139, 010077 и 010079
в землището на с. Крушево, община Първомай от храстова и дървесна растителност”

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на 16 дка. трайни насаждения със 1100 бр. сини сливи сорт Стенлей в имоти № 035010 и № 035011, находящи се в землището на с. Татарево, община Първомай, в местността „Хардопеля“ в масив 35-ти и покупка на земеделска техника за нуждите и целите на земеделското стопанство”, с възложител: ЗП Николай Герасимов.
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на поземлени имоти с № 063002, 063005, 063011, 063020, 069018, 072003, 084001,
089090, 089092, 089101, 089213, 031019, 031020, 031022, 142006, 142007, 142008, 142032, 142046, 142062, 142063, 142065, 147005, 147008, 147010,
147021, 147028, 147036, 147043, 147088, 147089 и 182001
в землището на с. Брягово, община Първомай от дървесна и храстова растителност“.

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Почистване на река Каялийка в границите на урбанизираната територия
на с. Брягово, община Първомай
от дървесна и храстова растителност “.


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.11.2016г.

Община Първомай

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на система за капково напояване, противоградна конструкция, предпазна  / охранителна / ограда и хладилна база в района на собствения на дружеството 80-сет декаров лозов масив от десертно грозде, находящ се в землището на с. Искра, община Първомай, в местността „Зофийца“ - 21-ви масив”, с възложител: „БЕРЧ” ЕООД.
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.11.2016г.

Община Първомай

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на противоградна конструкция и предпазна ограда в собствения на дружеството 40-сет декаров лозов масив от десертно грозде, находящ се в землището на с. Искра, община Първомай, в местността „Зофийца“ - 20-ти масив”, с възложител: „КДБ - Инвест” ООД.
 ОБЯВА № 23 от 15.11.2016 г.

 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай обявява, че на 05.12.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 15 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ І – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ І – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 960 лв. /деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в югоизточната част на УПИ ІІ – жил. стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 768 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 001947 с площ от 85,430 дка, с НТП – храсти, находящ се в местността „Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2135,75 лв. (две хиляди сто тридесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 02.12.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 01.12.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 01.12.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 02.12.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.12.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 РЕШЕНИЕ № ПВ - 24 - ЕО/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ -/ДВ бр.91 от 2002 год./, чл.14 , ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО),/ДВ бр.З от 200бг., изм. ДВ бр. 94 от 2012г./, чл.31 ал.6 от Закона за биологично разнообразие, чл.37, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представена документация от Възложителя и становище на РЗИ Пловдив / Отвори >>

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване от храстова и дървесна растителност на стените на 26 водни обекта /язовири и водоеми/ -
общинска собственост и участъци на разстояние до 500 м. след язовирните стени”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

 

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Почистване на дерето преминаващо през УПИ VII – за зеленина, по плана на с. Татарево, община Първомай от храстова и дървесна растителност”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 
 


 

О Б Я В А
 

Община Първомай на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП Парцеларен план за „Нова ВЛ 400 кV от подстанция Пловдив до подстанция „Марица Изток“.
Плановете са изложени в Общинска Администрация гр. Първомай стая № 107. На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” в Общинска администрация - Първомай.
 

Общинска Администрация Първомай
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 24.10.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 

с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на канал и дере с № 000105 и 000076, в землището на с. Добри дол, община Първомай от храстова и дървестна растителност”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Първомай осигурява обществен достъп до проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г.

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е съобразена с "Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 - 2020 г.", утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Закона за управление на отпадъцитe.

Писмени предложения и становища по изготвения проект се приемат в срок до 03.11.2016г. /включително/, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
Лице за контакти: Румяна Янева –  гл. експерт „Екология”, тел. 0336/62832

 

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г. / Отвори_Разгледай >>

 


 

ОБЯВА № 22 от 12.10.2016 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 121/30.09.2016г. и Решение № 127/30.09.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 31.10.2016г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 800127 с площ  2,146 дка, с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 285,00 лв. (хиляда двеста осемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 128,50 лв. (сто двадесет и осем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 411010, с площ от 9,394 дка, с начин на трайно ползване – др.посевна площ, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 6550,00 лв. (шест хиляди петстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 655,00 лв. (шестстотин петдесет и пет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 27.10.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.10.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.10.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 27.10.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 07.11.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община ПървомайСЪОБЩЕНИЕ


Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 20.10.2016г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 0336/ 62832

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от Община Първомай - стая №103 или на тел.: 0336/ 62832

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.10.2016г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и съхранение на фураж и сондажен кладенец “ в имот №
320018,
землище гр. Първомай, общ. Първомай, с възложител Тодорка Дойчинова Иванова - ЗП
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 05.10.201
6г. – 18.10.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 18.10.201
6г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.10.2016г.

 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на сезонни оранжерии със система за хидропоника и сондажен кладенец“ в имот №
057001,
землище с. Караджалово, общ. Първомай, с възложител Георги Йорданов Петров - ЗП
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 03.10.201
6г. – 17.10.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 17.10.201
6г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
  


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи

 


 

Списък на регистрираната ЗГТ в град Първомай / Отвори >>


 


 

 

Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2016г.

под мотото „ Интелигентно придвижване. Силна икономика ”,
Община Първомай организира
на 22.09.2016г. / четвъртък /

  

В Е Л О П О Х О Д

 

 по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай.

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

     9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

     10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка.

     11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери.

     12.30 часа – Обяд и почивка

     14.30 часа – Тръгване обратно

     16.00 часа – Пристигане в гр. Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /I-8, Поповица– Бяла река/- Първомай, кв.Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“.
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортни-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигурявано условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.
Инвестиционното предложение се отнася за рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /I-8, Поповица – Бяла река/- Първомай, кв. Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“

      Началото на участъка, който ще се рехабилитира е при км 0+000, което съвпада с кръстовището на Републикански път I-8 /Поповица-Бяла река/. Края на обекта е при км 9+702 съвпадащ с началото на с.Брягово.

 
За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
  

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Виница, община Първомай“
Целта на проекта е подобряване качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в с. Виница.
Инвестиционното предложение се отнася изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Виница, община Първомай.
Инвестиционното предложение се отнася за цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на с. Виница на база прогноза за неговото бъдещо развитие и капацитета на наличните водоизточници.
Предвижда се подмяна на амортизираните етернитови и стоманени тръби, с такива от полиетилен.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Татарево, община Първомай“
Целта на проекта е подобряване качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в с. Татарево.
Инвестиционното предложение се отнася изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Татарево, община Първомай.
Инвестиционното предложение се отнася за цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на с. Татарево на база прогноза за неговото бъдещо развитие и капацитета на наличните водоизточници.
Предвижда се подмяна на амортизираните етернитови и стоманени тръби, с такива от полиетилен.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Братя Миладинови - Север“
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортни-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, както и подобряване на отводняването на улицата от повърхностни води. Подобряване състоянието на бетоновите бордюри и тротоарните настилки.
Инвестиционното предложение се отнася за рехабилитация и реконструкция на улица „Братя Миладинови - Север“, гр. Първомай.
Началото на обекта е при км 0+000, което съвпада с кръстовище с ул. „Хаджи Димитър”.
Края на обекта е при км 2+981,27 съвпадащ кръстовище при ул. „Константин Фотинов ”.

       Не по цялата дължина на улицата има изградени тротоари и положени бордюри, като се предвижда изграждането на тротоари и полагането на бордюри там, където е необходимо.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 ОБЯВА  20 от 10.09.2016 г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, обявява, че на 29.09.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Помещения за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 30 кв.м. в едно с ½ идеални части от прилежащите коридор-чакалня и санитарен възел, находящи се в на първи етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ IХ - общински и озеленяване в кв.24 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/ без ДДС. Начален час на търга 09.30 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 26 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ II - жилищно строителство в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 624 лв. /шестстотин двадесет и четири лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

3. Поземлен имот № 055113, с площ от 15,687 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 392,18 лева (триста деветдесет и два лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Поземлен имот № 015051, с площ от 37,767 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Гочова чешма”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 944,18 лева (деветстотин четиридесет и четири лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Поземлен имот № 062062, с площ от 11,382 дка, с НТП – храсти, категория: девета, находящ се в местността „Капана, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 284,55 лева (двеста осемдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 28.09.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 27.09.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 27.09.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 28.09.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

   
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.10.2016
г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

 

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
Кмет на община Първомай
 


 


 

Заповеди от РД 15-479 – до РД 15-482 от 31.08.2016г.

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на

Традиционният есенен панаир в гр. Първомай, обл. Пловдив

 


 

 

 


 


 

ОБЯВЛЕНИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив Общинска служба по земеделие -Първомай

 

 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 02.09.2016 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв. Дебър и кв. Любеново/ и

с. Градина в часовете от 6:00 ч. до 10:00 ч. и от 20:00 ч. до 23:00 ч.

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в
карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

 
ОБЯВА  19 от 25.08.2016 г.
 

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай, Общинска администрация гр. Първомай обявява, че на 15.09.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-3 /Коз дере/” с площ от 16,614 дка., съставляващ имот № 800887, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 415,35 лв. /четиристотин и петнадесет лева тридесет и пет стотинки/ без ДДС Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-1 /Дълбоко дере/” с площ от 27,362 дка., съставляващ имот с кадастрален  № 009006, находящ се в местността „Дълбоко дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив с начална тръжна цена за една година в размер на 684,05 лв. /шестстотин осемдесет и четири лева и пет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Водоем с площ от 17,000 дка., съставляващ имот № 000481, находящ се в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 425,00 лв. /четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Водоем „Брягово-1 /Кариерата/”с площ от 59,331 дка., съставляващ имот № 089091, находящ се в местността „Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 483,28 лв. /хиляда четиристотин осемдесет и три лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

5. Водоем „Пилашево-2 /Маринката/”с площ от 8,365 дка., съставляващ имот с кадастрален № 017034, находящ се в местността „Маринката” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив с начална тръжна цена за една година в размер на 209,13 лв. /двеста и девет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 13.09.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 12.09.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 12.09.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 13.09.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 21.09.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.08.2016г.
  

 

 


 

 

 


 

 

О Б Я В А 18 /15.08.2016 г.
 

На основание чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, вьв връзка с Решение № 44/25.02.2016г.
по Протокол № 5 на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 01.09.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-455/15.08.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2016/2017 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с. Буково

01.09.2016г.

08.09.2016г.

10,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с. Брягово

01.09.2016г.

08.09.2016г.

11,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Дълбок извор

01.09.2016г.

08.09.2016г.

11,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Искра

01.09.2016г.

08.09.2016г.

14,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Православен

01.09.2016г.

08.09.2016г.

14.30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

гр.Първомай

01.09.2016г.

08.09.2016г.

15,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Татарево

01.09.2016г.

08.09.2016г.

15,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка за пасища, мери и ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 31.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 29.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

2. лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние;

3. нямат парични задължения към Община Първомай;

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 31.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.09.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложението към Заповед № РД-15-455/15.08.2016 г. / Отвори_Разгледай >>

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 


 


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив


ЗАПОВЕДИ - От № РД 11-5837 – До № РД 11- 5837-13
- 03.08.2016г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

-         Комисия за землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

 


 

 

 


  

 


 


 

ОБЯВА  16 от 03.08.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 99/15.07.2016г., Решение № 98/15.07.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 23.08.2016г. в заседателна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 300 кв.м., предназначен за търговия, съставляващ парцел /УПИ/ ХІ – търговия, ведно с построените в него едноетажна масивна сграда – магазин със застроена площ от 140 кв.м. и пристроен към него склад – едноетажна масивна сграда със застроена площ от 32 кв.м., находящи се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 42 000 лв. /четиридесет и две хиляди лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 056089 с площ 1,060 дка,  с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: трета, находящ се в местността „Демиралан”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 717,00 лева (седемстотин и седемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 71,70 лв. (седемдесет и един лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 19.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 18.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 18.08.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 30.08.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 


  


 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 20.07.2016г.

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод 0,8
mpa от ПИ 000522 до УПИ І-1647,
производствена и търговска дейност, кв. 162 и до УПИ ІІ-консервна промишленост, кв. 163” в землището на гр. Първомай,
с възложител „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” АД и „ББП” ООД
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 20.
07.2016г. – 02.08.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 02.08.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50. 


О Б Я В А 15 /15.07.2016 г.
 

 На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 44/25.02.2016г. по Протокол № 5
на ОбС-Първомай,
Общинска администрация гр.Първомай,

 

О Б Я В Я В А:

На 09.08.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-399/15.07.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2016/2017 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Буково

09.08.2016г.

16.08.2016г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Брягово

09.08.2016г.

16.08.2016г.

11,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Дълбок извор

09.08.2016г.

16.08.2016г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

09.08.2016г.

16.08.2016г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Православен

09.08.2016г.

16.08.2016г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

09.08.2016г.

16.08.2016г.

15,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

09.08.2016г.

16.08.2016г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка за пасища, мери и ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 08.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 05.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители;

2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 08.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.08.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложението към Заповед № РД-15-399/15.07.2016 г. / Отвори_Разгледай >>

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 


 


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите

за държавни служители и Заповед № РД-15-391/13.07.2016 г. на Кмета на община Първомай / Отвори_Разгледай >>

 

 


 

ОБЯВА  13 от 13.07.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 88/22.06.2016г., Решение № 89/22.06.2016г. и Решение № 77/27.04.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява че на 04.08.2016г. в заседателна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ IІІ – 559, 558, находящ се в кв.30 по регулационния план на с.Бяла река, с начална тръжна цена в размер на 3 220 лв. /три хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322 лв. (триста двадесет и два лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 690 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІ – общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 829 лв. /две хиляди осемстотин двадесет и девет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 282,90 лв. (двеста осемдесет и два лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 500 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХХІ - общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 050 лв. /две хиляди и петдесет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 205,00 лв. (двеста и пет лева. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 061056 с площ 1,485 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в стопански двор, местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 530,00 лева (хиляда петстотин и тридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 153,00 лв. (сто петдесет и три лева) . Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 02.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 01.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 01.08.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 02.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 11.08.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

 

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства,Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13. 07. 2016г.

 

На заинтересованите лица и общественост, че с Решение № 509 от 24.06.2016 г. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на
подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище „Капана”, разположено в землището на гр. Първомай,
община Първомай, обл. Пловдив, на „ЕВАСТО” ООД, гр. Пловдив …Пълният текст на решението
>>


 


 

 


 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ  КУЧЕТА

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.07.2016г.

         Във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, Общинска администрация – Първомай уведомява собствениците на кучета, които са маркирани чрез татуировка, че в срок до 19.02.2017г. са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.

 

Как да регистрирам куче на територията на Община Първомай ? / Отвори >>

 


 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив

ПРОТОКОЛ

/ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.07.2016г. /


Днес, 27.06.2016 г., 10:00 часа на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника
за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със
Заповеди №РД46-119/26.02.2016 г. и №РД4б-322/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните в Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив
в изпълнение на Заповед №РД-11-4668/24.06.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив се събра комисия в състав: / Отвори >>

 


 


 


ОБЯВА:

На 2 юли 2016г. от 19.00 часа на площада в село Драгойново ще се проведе традиционен петровски събор, на който ще свири оркестър „Славяни” – Пловдив.

 

 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 23.06.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на кариери за добив на баластра в концесионните участъци „Малката кория- север” и „Малката кория- юг”.

 

Възложител: „Стремон -95 „ ООД

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище на кв. Дебър, гр. Първомай, Община Първомай.
  


Уважаеми граждани!

Бургаски свободен университет Ви кани на презентация на бакалавърски и магистърски програми към Център по информатика и технически науки, която
ще се състои на  07.07.2016 г. от 11:00 часа в Пленарна зала на Общинска администрация – гр. Първомай. / Прочети още
...>>
 

 


 


 ОБЯВА
  12 от 01.06.2016 г.

На основание чл.16, чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 66/31.03.2016г. по Протокол № 8 и Решение № 75/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява че на 21.06.2016 г. в пленарна зала на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със ЗП-320 кв.м., плувен басейн със ЗП-220 кв.м., портиерна със ЗП-11,20 кв.м., съблекалня със ЗП-13,32 кв.м., здравен пункт със ЗП-46,11 кв.м., тоалетни със ЗП-37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със ЗП-38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща ЗП-136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със ЗП-56 кв.м., помпена сграда със ЗП-5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ от 10 984 кв.м., с НТП: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 100 лв. /четири хиляди и сто лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 47,30 кв.м., находящ се в южната част на УПИ Х – приемателен пункт, целият с площ от 1230 кв.м. от кв.16 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 851,40 лева (осемстотин петдесет и един лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 810,00 лева (осемстотин и десет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 021001, с площ от 4,039 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „Екенлика, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 100,98 лева (сто лева и деветдесет и  осем стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 20.06.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 17.06.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.06.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 20.06.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.06.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.06.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) / Отвори >>С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 01.06.2016г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556 или 0336 / 62832

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от Община Първомай - стая №103 или на тел.: 0336 / 62832
  
 
 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.05.2016г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на Обект ” Агроаптека и склад за съхранение на торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка, склад за материали и търговия със селскостопански материали”,в поземлен имот  №001084, местност „Чалтика” землище с. Градина, общ. Първомай”, с възложител „ТОПФРУТ 1”ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 09.05.2016г. – 25.05.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 25.05.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.05.2016г.  


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.04.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция - Пловдив ще проведе
пръскане по сервитута на железопътната линия в периода от 16.05.2016г. до 18.05.2016г. в междугарие Крумово- Поповица.
Третирането ще се извърши с хербицид „Ефазат 36 ЛС”, с моторен влекач и вагон.

 


 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.04.2016г.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 21.04.2016г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново/ и

с.Градина в часовете от 6:00 ч. до 11:00 ч.  и  от 19:00ч. до 22:00ч..

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в
карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 


 ОБЯВА  № 9 от 14.04.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 60/31.03.2016г. по Протокол № 8 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 03.05.2016г. от 13.30 часа в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлeн имот № 207026, с площ 2,631 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор - север, местността „Харманлан”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 900 лв. (пет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за обекта в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 28.04.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.04.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 10.05.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА  № 8 от 13.04.2016 г.

На основание чл.16, чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 66/31.03.2016г. по Протокол № 8 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 04.05.2016 г. в пленарна зала на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със ЗП-320 кв.м., плувен басейн със ЗП-220 кв.м., портиерна със ЗП-11,20 кв.м., съблекалня със ЗП-13,32 кв.м., здравен пункт със ЗП-46,11 кв.м., тоалетни със ЗП-37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със ЗП-38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща ЗП-136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със ЗП-56 кв.м., помпена сграда със ЗП-5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ от 10 984 кв.м., с НТП: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 100 лв. /четири хиляди и сто лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 47,30 кв.м., находящ се в южната част на УПИ Х – приемателен пункт, целият с площ от 1230 кв.м. от кв.16 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 851,40 лева (осемстотин петдесет и един лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 049015, с площ от 3,182 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Габрето/Дупките, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 79,55 лева (седемдесет и девет лева петдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 048050, с площ от 12,272 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Равнища, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 306,80 лева (триста и шест лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 03.05.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 28.04.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 28.04.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 03.05.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.05.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 

ОБЯВА  7 от 30.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 41/25.02.2016г. по Протокол № 5 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 20.04.2015г. в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ІV – общ. обслужв. дейности от кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 544 лв. /две хиляди петстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 254,40 лв. (двеста петдесет и четири лева и четиридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ V – жил.строителство от кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 279 лв. /две хиляди двеста седемдесет и девет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 227,90 лв. (двеста двадесет и седем лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.04.2016г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 15.04.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 15.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 18.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай 


 


 


/ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.03.2016г.
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай
ОБЯВЯВА:
открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на овцеферма за 1000 броя овце”, в поземлен имот с №139006, землище с. Брягово, общ. Първомай”, местност „Гюрлека”,
с възложител Христо Христов. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и
от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 28.03.2016г. – 11.04.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.
 Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 11.04.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
 

 


На 29.03. 2016г. от 17.15 часа в Пленарна зала на община Първомай академик Сендов ще представи книгата си – „Мъхът и демокрацията”
на първомайската общественост. Заповядайте, ще бъде интересно....
Още по темата..


 


  ОБЯВА
  6 от 18.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 40/25.02.2016г., Решение № 42/25.02.2016г. и Решение № 43/25.02.2016г. по Протокол № 5 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 07.04.2016г. в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел /УПИ/ IX - 149, целият с площ от 680 кв.м., находящ се в кв.9 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 244 лв. (две хиляди двеста четиридесет и четири лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 224,40 лв. (двеста двадесет и четири лева и четиридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 040120 с площ 1,168 дка, с НТП - нива, четвърта категория, находящ се в местността “Арга бента”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 805,00 лева (осемстотин и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 80,50 лв. (осемдесет лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 020040 с площ 0,149 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящи се в стопански двор, местността „Юрена”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземелн имот № 020041, с площ 0,460 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Юрена”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1010,00 лв. (хиляда и десет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 101,00 лв. (сто и един лева) . Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 05.04.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 04.04.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 04.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 05.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 14.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община ПървомайОБЯВА
  5 от 14.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 618/24.09.2015г. по Протокол № 55, изменено с Решение № 52/09.03.2016г. по Протокол № 6, на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 01.04.2016г. от 10.00 часа в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м. в едно с построените в него едноетажна масивна сграда със ЗП - 260 кв.м., масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 91 000 лева (деветдесет и една хиляди лева) без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 9 100 лв. (девет хиляди и сто лева), представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 30.03.2016г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 29.03.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 29.03.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 30.03.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 


  С П И С Ъ К

НА  УВЕДОМЕНИТЕ ЗА МЯСТОТО СИ В КЛАСИРАНЕТО КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ОТ ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 
ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C01, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА” /
Отвори >>

 

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C01, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”
/ Отвори >>
 


 


 

О Б Я В А

 

4 /01.03.2016 г.

 

Приложение към Заповед № РД-15-118/01.03.2016 год. на Кмета на Общината / Отвори >>


На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 564/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,

 

О Б Я В Я В А:

 

На 21.03.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-118/01.03.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2015/2016 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Буково

21.03.2016г.

28.03.2016г.

10,00

Пленарна зала

с.Дълбок извор

21.03.2016г.

28.03.2016г.

11,00

Пленарна зала

с.Езерово

21.03.2016г.

28.03.2016г.

14,00

Пленарна зала

с.Татарево

21.03.2016г.

28.03.2016г.

15,00

Пленарна зала

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка. за пасища и мери, и 12 лв./дка. за ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.03.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 17.03.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители;

2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 18.03.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.03.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева; 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ПОКАНА

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

Община Първомай ще бъде домакин на среща с представители на Пощенска банка, Областна дирекция „Земеделие” гр.Пловдив и Официален ветеринарен лекар за общината, която ще се проведе на 10.03.2016 г. от 13.00 часа в пленарна зала на Община Първомай.

На срещата ще се представи презентация от Пощенска банка, относно новите продукти, касаещи земеделските производители и

ще се обсъдят въпросите, свързани с настоящата кампания.

Очакваме Ви!


 


Община
Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2016”

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие
в глобалната инициатива „Часът на Земята 2016”, която ще се проведе на 19 март 2016 г. от 20,30 ч. до 21,30 ч.
В рамките на един час на 19 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч.,ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата
на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ”гр.Първомай и осветлението на централния градски площад.
От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители
на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни
природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.
Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията
www.wwf.bg

 

 


  


 

Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“ / Отвори >>

 


  


 

З А П О В Е Д

№ РД – 15–73 / 12.02.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 60-00-1/21.01.2016 г. от Директора на ТП ”ДГС Първомай”. / Отвори >>


 

З А П О В Е Д

 № РД – 15–72 / 12.02.2016г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124, т. 3, и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от
Закона за горите, предвид необходимостта от  опазване на новозалесени територии, общинска собственост по проект
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони. / Отвори
>>


 


 


 

 


 

О Б Я В А

От 15.02.2016г.  до 26.02.2016г. включително е отворен втори прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услуги
в домашна среда, както и за длъжността - „ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  ” по проект BG05M9OP001-2.002-0026-C01,
ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА
/ Отвори_Разгледай >>
 

 

 


 

 


  

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ”
В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ПЛОВДИВ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: /
Отвори >>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ПЛОВДИВ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: / Отвори >>С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ  КУЧЕТА

Общинска администрация - Първомай напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.174 и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Регистрацията  в Общинска администрация - Първомай се извършва след подаване от собствениците на кучета на декларация по чл. 117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 12 лева. Подаването на декларация по утвърден образец се извършва в отдел ,,Местни приходи'' - стая 202, като се представя и ветеринарномедицинския паспорт на кучето, а  заплащането на таксата - в стая 203.

Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в Общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2016г.

Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на:  
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец. Необходимо е в отдел ,,Местни приходи'' да подадете декларация по чл. 117 от ЗМДТ и да представите ветеринарномедицинския паспорт на кучето и документ удостоверяващ, че кучето Ви е от изброените 7 категории.

При извеждане на разходка задължително трябва да носите ветеринарномедицинския паспорт на Вашето кучето.Също така трябва да носите и необходимите помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.

При установяване на нерегистрирано куче на собственика се налага глоба в размер на 50 лева, като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер на 200 лева.


 

ОБЯВА  2 от 28.01.2016 г.

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС - Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 19.02.2016 г. в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-2 /Герена/” с обща площ от 307,311 дка., съставляващ имот № 052052, находящ се в местността „Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай и имот № 801124, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 7 682,78 лв. /седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-2 /Малкото дере/” с площ от 9,895 дка., съставляващ имот № 016022, находящ се в местността „Малкото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 247,38 лв. /двеста четиридесет и седем лева тридесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Водоем с площ от 11,605 дка., съставляващ имот № 000149, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 290,13 лв. /двеста и деветдесет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Водоем с площ от 17,000 дка., съставляващ имот № 000481, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 425,00 лв. /четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 17.02.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 16.02.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 16.02.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17.02.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.02.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВА   1 от 26.01.2016 г.

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, обявява че на 17.02.2016 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Имот № 040052, с площ от 18,600 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Планчовица”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 465,00 лева (четиристотин шестдесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Имот № 048050, с площ от 12,272 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Равнища, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 306,80 лева (триста и шест лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 10.15 часа.

3. Имот № 055025, с площ от 26,758 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 668,95 лева (шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Имот № 055094 с площ от 35,395 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 884,88 лева (осемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки). Начален час на търга 10.45 часа.

5. Имот № 059073 с площ от 22,987 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Лисичи камък/катранж, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 574,68 лева (петстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

6. Имот № 060057 с площ от 25,144 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Требището, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 628,60 лева (шестстотин двадесет и осем лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 11.15 часа.

7. Имот № 061029 с площ от 61,029 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Андреев кайряк, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1525,73 лева (хиляда петстотин двадесет и пет лева и седемдесет и три стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

8. Имот № 043027 с площ от 15,249 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Айкъна/Шушулката, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 381,23 лева (триста осемдесет и един лева и двадесет и три стотинки). Начален час на търга 11.45 часа.

9. Имот № 055115 с площ от 27,761 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „ Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 694,03 лева (шестстотин деветдесет и четири лева и три стотинки). Начален час на търга 13.30 часа.

10. Имот № 099087 с площ от 81,168 дка, с НТП – нива, категория: шеста, находящ се в местността „Акантията, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2029,20 лева (две хиляди двадесет и девет лева и двадесет стотинки). Начален час на търга 13.45 часа.

11. Помещение /Бивша ритуална зала/ за търговски цели с площ от 35 кв.м. и складово помещение с площ от 14 кв.м. находящи се в западната част на първи етаж от двуетажна масивна сграда – Кметство, съставляваща имот с пл. №109, построена в УПИ І – кметство, ресторант, църква в кв.24 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 777,44 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 15.02.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 12.02.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 12.02.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 15.02.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 24.02.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.01.2016г. 


 


 


 


 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Финансова помощ

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Помощ и подкрепа ще получат СС /Сдружение на собствениците/ в страната, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост.

Целеви групи

Безвъзмездна финансова помощ могат да получават Сдружение на собствениците в страната, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради.

Критерии за допустимост на сградите

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, до 36 самостоятелни обекта
с жилищно предназначение. 

                                            

За допълнителна инфомация:

месец януари

Общинска Администрация- гр. Първомай, ст.110, GSM: 0887602580

 


 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 12.01.2016г. 

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.),

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за 3 бр. инвестиционни предложения, а именно:

1.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3092- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №025098, местност „Костово”, с.Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

2.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3164- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №052057, местност „Горни Герени ”, с.Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

3.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3188- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №150262, местност „Хасара”, с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив.
 


 


   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Във връзка с проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”/ Отвори >>    /     Заявление / Изтегли >>
 


  

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
Община Първомай обявява:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на говедовъдна ферма (Кравеферма) в имот с №207001 и силажохранилище в имот №207003, местност „Харманлан”, землище с. Искра, общ. Първомай”, с възложител „Родопи - Агромилк”ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 11.01.2016г. – 25.01.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 25.01.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.01.2016г.


 

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на основание чл.17, ал.1, т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Общинска администрация - гр. Първомай

УВЕДОМЯВА

всички заитерeсувани физически и юридически лица, че на 08.02.2016г. от 16,00 часа в сградата на Община Първомай ще се проведе среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него, за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Пловдив” 400 кV до п/ст „Бургас” 400 кV с разкъсване в п/ст „Марица Изток” 400 кV, и нов електропровод от п/ст „Марица Изток” 400 кV до ТЕЦ „Марица Изток 3”” с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД .Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на  интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в сградата на Община Първомай – гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг”№50, етаж ІІ, стая №213.
 

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Първомай и / или на срещата за обществено обсъждане.


Архиви>>