РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

/ в сила от 10.02.2014г. / Отвори >>

Архиви >>


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

22.07.2014г.

Във връзка с уведомително писмо на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 25.07.2014г.
от 07:00 до 10:00 ч. и от 19:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата
„Ридомил голд” при доза 0,25 / дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 756 дка.


 

 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :18.07.2014г

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл.129 ал. 1 ЗУТ , във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Първомай с Решение №440 от 11.07.2014г., одобрява ПУП /подробен устройствен план/  – ПР /план регулация/  от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови-юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за изграждане на обект:”Нов Пътен Подлез”.

Плановете са изложени в Общинска Администрация гр.Първомай стая № 107. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”

в Общинка администрация - Първомай.


 

 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :18.07.2014г

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл.129 ал. 1 ЗУТ , във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Първомай с Решение №445 от 11.07.2014г., одобрява ПУП /подробен устройствен план/  – Парцеларен план за прокарване на оптичен кабел през землищата на с.Бяла река, с.Караджалово, гр.Първомай, обл.Пловдив.

Плановете са изложени в Общинска Администрация гр.Първомай стая № 107. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”

в Общинка администрация - Първомай.


 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :08.07.2014г

Уведомление за инвестиционно предложение >>


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :04.07.2014г 

     Във връзка  с писмо на МЗ № 16-00-147/20.06.2014г. и усложнената метеорологична обстановка в Р. България и някои съседни страни и възможността за предстоящи обилни валежи и градушки на територията на голяма част от страната, създаващи риск от наводнения, с ограничаване възникването и разпространението на епидемични взривове и епидемии, РЗИ- Пловдив дава следните указания при необходимост:

     Всички граждани в засегнати от наводненията райони с нарушено водоподаване, да ползват течаща вода от централни и местни водоизточници след преваряване или да се консумира бутилирана минерална или трапезна вода.

     Да се засили контрола по отношение поддържане чистотата на населените места с насоченост за правилното събиране и редовно сметоизвозване.

     Да се осигури дезинфекция и дезинсекция на контейнерите за смет.

     Да се осигури хигиенизиране чрез масивна дезинфекция, дезинсекция и дератизация в кварталите с малцинствено население чрез изнасяне на натрупаната смет и включване на персонал от временна заетост, при спазване на всички мерки за безопасност, със съответното работно облекло, маски и ръкавици.

     Домакинствата да ползват плътно затворени полиетиленови чували за събиране на сметта.

     В местата, определени за временен подслон на евакуираните, редовно да се почистват и дезинфекцират помещенията, в които са настанени пострадалите.

     Обособените места за физиологични нужди да се почистват и дезинфекцират редовно с подходящи препарати.


 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

        Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че в периода 24-26.06.2014г. ще се извърши третиране срещу кърлежи и комари на територията на гр. Първомай в часовете от 6.00ч. до 10.00ч. и  от 21.00ч. до 24.00ч.

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на други дати.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :20.06.2014г

 

Във връзка с уведомително писмо на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 26.06.2014г. от 07:00 до 10:00 ч. и от 19:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Ридомил голд” при доза 0,25 / дка. и „Кофидор енержи” при доза 0,006/дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 756 дка.


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :18.06.2014г

Във връзка с уведомително писмо на Държавно горско стопанство- гр. Първомай за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 27.06.-30.06.2014г. от 07:00 до 10:00 часа
ще се извърши третиране на тополови култури с препарата „Димилин 25 ВН” при доза 5 г./ дка. в местност: р. Марица-258 дка.


 

 

ОБЯВА № 8 от 16.06.2014 г.

На основание чл.46, ал.1 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 429/28.05.2014г. по Протокол № 36 ОбС - Първомай, Общинска администрация гр.Първомай обябява, че на 04.07.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ЗЕМЛИЩЕ

 

ИМОТ

МЕСТНОСТ

НТП

КАТ.

ПЛОЩ

ДКА.

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА

ЛВ.

ДЕПОЗИТ

ЛВ.

І.

с. Искра

 

 

 

 

 

 

 

1

Искра

010025

„Хармалан”

Нива

5

1,371

521

521

2

Искра

010027

„Хармалан”

Нива

5

2,839

1062

1062

3

Искра

029035

„Вакъва”

Нива

6

8,500

2740

2740

4

Искра

034011

„Мечка река”

Нива

9, 6

1,466

481

481

5

Искра

036038

„Дойкима”

Нива

6

3,100

1070

1070

6

Искра

040020

„Хасара”

Нива

6

2,715

844

844

7

Искра

041010

„Дойкима”

Нива

6

3,400

1057

1057

8

Искра

092049

„Гяурегрек”

Нива

6

2,180

677

677

9

Искра

103001

„Делемит сърт”

Из.нива

6

2,037

703

703

10

Искра

103002

„Делемит сърт”

Из.нива

6

2,513

781

781

11

Искра

103003

„Делемит сърт”

Из.нива

10, 6

2,700

575

575

12

Искра

108053

„Корията

Из.нива

3

2,353

867

867

13

Искра

108057

„Корията”

Из.нива

5

3,377

1185

1185

14

Искра

111048

„Хасара”

Из.нива

6

1,332

414

414

15

Искра

111049

„Хасара”

Из.нива

6

1,739

540

540

16

Искра

113008

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,000

691

691

17

Искра

113030

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,800

967

967

18

Искра

113044

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,300

449

449

19

Искра

113045

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,001

691

691

20

Искра

113046

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,988

1032

1032

21

Искра

113047

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,000

345

345

22

Искра

113058

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,000

345

345

23

Искра

113067

„Кокарджа”

Из.нива

10, 5

3,519

810

810

24

Искра

119093

„Попово”

Из.нива

10, 6

5,000

1064

1064

25

Искра

133003

„Юрена”

Нива

5

0,326

113

113

26

Искра

141004

„Сусам тарла”

Нива

9

1,700

303

303

27

Искра

143041

„Сусам Тарла”

Нива

9

1,112

198

198

28

Искра

160120

„Татлара”

Из.нива

9

1,500

267

267

29

Искра

164066

„Кокарджа”

Нива

5

0,328

113

113

30

Искра

167011

„Попово”

Нива

6

1,034

321

321

31

Искра

176024

„Битева кория”

Нива

8

1,200

235

235

32

Искра

176029

„Битева кория”

Нива

8

11,451

2239

2239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

с.Караджалово

 

 

 

 

 

 

 

33

Караджалово

000127

„Герените”

Из.нива

6, 5

69,698

24027

24027

34

Караджалово

032063

„Кьоравата река”

Нива

4

1,634

725

725

35

Караджалово

040145

„Пъндъклъка”

Нива

4

1,233

547

547

36

Караджалово

044043

„Делмелика”

Нива

4

1,286

571

571

37

Караджалово

046060

„Горни чаири”

Нива

4

2,211

981

981

38

Караджалово

048050

„Мандрата”

Нива

9, 4

2,066

609

609

39

Караджалово

050019

„Джелеплере”

Нива

4, 3

2,089

970

970

40

Караджалово

051018

„Сазлъка”

Ливада

4

2,467

960

960

41

Караджалово

051040

„Сазлъка”

Ливада

4

2,005

780

780

42

Караджалово

051051

„Сазлъка”

Ливада

4

2,083

810

810

43

Караджалово

051063

„Сазлъка”

Ливада

4

2,860

1113

1113

44

Караджалово

053046

„Долни герени”

Нива

5

4,530

1799

1799

45

Караджалово

057018

„Михово бунарче”

Нива

5, 3

2,719

1176

1176

46

Караджалово

058112

„Парцелите”

Нива

3

3,519

1634

1634

47

Караджалово

061039

„Скобелевски юргани”

Нива

3

2,245

983

983

48

Караджалово

062055

„Филевски път”

Нива

3

1,400

650

650

49

Караджалово

063001

„Филевски път”

Нива

3

4,206

1842

1842

50

Караджалово

064001

„Парцелите”

Нива

3

2,440

1133

1133

51

Караджалово

067087

„Герените”

Нива

3

2,732

1268

1268

52

Караджалово

069060

„Юрганите”

Нива

4

1,201

502

502

53

Караджалово

069064

„Юрганите”

Нива

4

2,064

862

862

54

Караджалово

072031

„Язла кория”

Нива

3

3,266

1431

1431

55

Караджалово

073006

„Язла кория”

Нива

3

2,420

1123

1123

56

Караджалово

076048

„Белезмата”

Нива

4

1,627

679

679

 

Депозит за участие в търга, представляващ 100 % от началната тръжна цена, за всеки имот по отделно се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 03.07.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 02.07.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 02.07.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 03.07.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.07.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :11.06.2014г

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Склад за етикетиране, пакетиране, съхранение и експедиция на готова продукция и автоклавно” в УПИ І-комб. сгр. произв. дейност, кв.36 по плана на с.Православен, с възложител „КОНСЕРВИНВЕСТ” ООД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14  дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 11.06.2014 г. – 24.06.2014 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 24.06.2014г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :11.06.2014г

Във връзка с уведомително писмо на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 16.06.2014г. от 07:00 до 10:00 ч. и от 19:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Хлорсерин” при доза 0,06 / дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 300 дка.


 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :27.05.2014г

Във връзка с уведомително писмо на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 30.05.2014г. от 07:00 до 10:00 ч. и от 19:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор енерджи” при доза 0,08 / дка., в:

-         с. Градина, местност Върбинака -200 дка.

-         с. Караджалово, местност Върбов бунар-200 дка.


 

ОБЯВА  7 от  27.05.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение № 410/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС-Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 19.06.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 000076 с площ от 4,781 дка., с НТП: Изоставена нива, шеста категория, местността „Дълбоко дере дюлюр”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 555 лв. (две хиляди петстотин петдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 255,50 лв. (двеста петдесет и пет лева и петдесет стотинки).

2. Поземлен имот № 038222 с площ от 0,187 дка., с НТП: Нива, пета категория, местността „Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 100,00 лв. (сто лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 10 лв. (десет лева)

3. Поземлен имот № 038230 с площ от 0,752 дка., с НТП: Нива, пета категория, местността „Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 40 лв. (четиридесет лева).

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.06.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 17.06.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.06.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 18.06.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.06.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


П О К А Н А

 На 28 май 2014г. от 10.00ч. в Пленарната зала на община Първомай ще се проведе Заключителна конференция  на проект

BG051PO001-5.1.04-0103-C0001 „Подкрепа за независимост” / Отвори >>


 

ОБЯВА   № 6 от 26.05.2014 г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС - Първомай,Общинска администрация гр.Първомай, обявява, че на 17.06.2014 г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  частна общинска собственост за срок от 10 години, както следва: Масивната сграда пл.№ 1092 – администрация и магазин за месо, цялата със ЗП - 120 кв.м., представляваща магазин за месо с площ 75 кв.м. и две помещения за администрация с площ от 45 кв.м., построена в парцел /УПИ/ І - кооперативен пазар, в кв.76”Б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 158 лв. /четири хиляди сто петдесет и осем лева/ без ДДС, при следните условия, определени в Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС – Първомай:

1. Наемателят се задължава в срок от една година, считано от датата на сключване на договора да извърши ремонт за своя сметка на описаната масивна сграда, като я приведе в съответствие с действащите нормативни изисквания.

2. Всички разрешения за дейностите, осъществявани от наемателя, се получават от него и за негова сметка, при спазване изискванията на всички държавни, общински и контролни органи.

3. Наемателят се задължава в срок от три месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласувано с наемодателя да извърши ремонт на помещението и покрива над него и да оборудва за своя сметка офис за инкасаторите на кооперативния пазар, както следва: помещение /бивша лаборатория/ с полезна площ от 35 кв.м., налиращо се в западната част на масимна сграда, цялата със ЗП – 144 кв.м., построена в УПИ І – кооперативен пазар в кв.76Б” по плана на гр.Първомай.

Депозит за участие в търга в размер на 415,80 лв., представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 16.06.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 13.06.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 13.06.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 16.06.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 24.06.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община ПървомайПРОЕКТ ВС051РО001- 5.2.12 - 0039 - С0001 „ЦЕНТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ОТ СЕМЕЕН ТИП - ГРАД
ПЪРВОМАЙ

ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ  /  Отвори_Разгледай >>


 

  

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :16.05.2014г

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Във връзка с уведомително писмо на Държавно горско стопанство- гр. Първомай за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 27.05.-29.05.2014г. от 07:00 до 10:00 часа ще се извърши третиране на тополови култури с препарата „Димилин 25 ВН” при доза 5 г./ дка. в местност: р. Марица-258 дка.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

          Уведомяваме Ви, че Община Първомай има сключен договор за сътрудничество с „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД  за въвеждане на система за разделно събиране на отработени масла.

         Дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла ще се извършват от лицензираната от МОСВ организация „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД. Организацията ще предостави безвъзмездно съдове за събиране на отработени масла, които ще бъдат разположени в гр.Първомай, Общинска база „Чистота”.

         Гражданите ще могат да предават и да сменят отработени масла на следния адрес:

-         гр.Първомай, Общинска база „Чистота” – стопански двор №1

 

„Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

 

Влияние върху околната среда: Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :07.05.2014г.

       Община Първомай уведомява всички граждани  и пчелари, че на 08.05.2014г. ще се извърши третиране на зелените площи срещу кърлежи на територията на град Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново / и с.Градина в часовете от 18.30ч. до 22.00ч. Ще се работи с препарата Айкън 10 КС.

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :28.04.2014г.

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 15.05.2014г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо
и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка
на телефон: 080016556
.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или
други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена
от Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336/ 64468


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :28.04.2014г.

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция- Пловдив ще проведе пръскане по сервитута на железопътната линия между гарите Крумово- Първомай с хербицид „Ефазат” в дните от 12.05. до 16.05.2014 г.
Третирането ще се извършва с моторен влекач и вагон.


 

ПОКАНА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :25.04.2014г.

Покана за участие в начална пресконференция по проект
„Център за нашите деца” /
Отвори
>>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :24.04.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪР
ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП - ГРАД ПЪРВОМАЙ /
Отвори >>


СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪР
ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП - ГРАД ПЪРВОМАЙ /
Отвори >>
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 17.04.2014г.

Община Първомай, на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед
№ РД-15-183/ 16.04.2014 г. на Кмета на Община Първомай
,обявява конкурс за едно работно място за длъжността:

„Директор” на Дом за възрастни хора с физически увреждания, с.Езерово
. / Отвори >>

Заявление за участие в конкурс: / Изтегли >>

Декларация: / Изтегли >>

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На 26 април 2014 г. предстои да се реализира инициативатана bTV - „Да изчистим България за един ден", целта на която е
България да стане по-чиста, по-уютна и по-зелена.
/ Отвори >> 

СЪОБЩЕНИЕ

Автобусът тръгващ в 9.30ч. от Първомай за Пловдив / през Асеновград/ от

01.05.2014г    ще тръгва в 11.ЗОч.


03.04.2014 г

Обява за набиране на персонал в "Център за настаняване от семеен тип" изтегли>>

Приложения:
Заявление за участие - изтегли >>
Автобиография / по образец/ - изтегли >>
Декларация/по образец/ - изтегли>>


01.04.2014 г.

Покана за публично обсъждане по проект „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“ - изтегли >>


ОБЯВА  № 5 от 25.03.2014 г.

На основание чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, Решение № 382/13.02.2014г. по Протокол № 33 на ОбС – Първомай и Заповед № РД-15-147/25.03.2014г.на Кмета, ОбА гр.Първомай обябява, че на 15.04.2014 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50 ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд, а именно:

1. Поземлен имот № 004079 с площ 157,557 дка, с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, пета, находящ се в местността „Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска. Начален час на търга 10.00 ч.

2. Поземлен имот 004108 с площ 89,994 дка, с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, трета, находящ се в местността „Ямата/Яазмата” в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска. Начален час на търга 11.00 ч.

Търговете ще се проведат при следните условия:

Ø      Земеделските земи от общински поземлен фонд се отдават под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години с цел създаване и отглеждане на овощни насаждения.

Ø      Началната арендна цена за описаните недвижими имоти, предмет на търговете е по следната схема:

-         от 1-ва до 4-та години –15 лв./дка;

-         от 5-та до 7-ма години – 30 лв./дка;

-         от 8-ма до 25-та  години – 45 лв./дка.

Депозит за участие в търга, представляващ 10 лв./дка. за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 14.04.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 100 /сто/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 11.04.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 11.04.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 14.04.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.04.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 21.03.2014г. 

 Община Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2014

 

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2014”, която ще се проведе на 29 март 2014 г. от 20:30ч. – 21:30ч.

В рамките на един час на 29 март - събота, от 20.30 до 21.30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ”гр.Първомай и осветлението на централния градски площад.

 

От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

 

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.

 

Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg


 

ОБЯВА  № 4 от 04.03.2014 г.

 

На основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и Решение № 383/13.02.2014г. по Протокол № 33 на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 24.03.2014 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – ОБНС, админ. в кв. 89 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

2. Терен с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство, северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по рег. план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1260 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

3. Терен с площ от 34 кв.м., попадащ на тротоарно пространство пред УПИ І – жил. стр., в кв. 111 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 816 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

4. Терен с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., източно от магазин „Ропотамо”, в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.00 часа.

5. Терен №2 с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

6. Терен №4 с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

7. Терен с площ от 12 кв.м., попадащ в улично уширение на ул.„7-ма” с о.т. 54-34 в кв.7 по рег. план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 216 лв. (двеста и шестнадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 21.03.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 20.03.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа. Оглед може да се извършва всеки работен ден до 20.03.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 21.03.2014г. /вкл./ в деловодството на ОбА - Първомай - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 31.03.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 


 


 

ОБЯВА  № 3 от 17.02.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 349/27.11.2013г., Решение № 348/27.11.2013г. по Протокол № 30, Общинска администрация гр.Първомай, обявява, че на 10.03.2014г. от 11.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. ри хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322,50 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет стотинки/.

2. Поземлен имот № 900091, с площ 5,012 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 118 лв. (три хиляди и сто и осемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 311,80 лв. /триста и единадесет лева и осемдесет стотинки/. 

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 07.03.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 06.03.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 06.03.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 07.03.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.03.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

/ в сила от 10.02.2014г. / Отвори >>


 

ПОКАНА

Община Първомай има удоволствието да Ви покани на Начална пресконференция по проект
„Партньорство икоординация при формулиране и реализация на общинските политики в Община Първомай”
Събитието ще се състои на 7 февруари 2014 г. (петък) от 11.00 ч.в пленарна зала на Община Първомай.
Отвори >>


 


 

  ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 24.01.2014г.


 

ОБЯВА  № 2 от 22.01.2014 г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр.Първомай, обявява че на 11.02.2014 г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се УПИ ХІІІ – за търговия и обществено обслужващи дейности, в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 768 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 76,80 лв. /седемдесет лева осемдесет стотинки/.

2. Терен за търговски цели с площ от 12 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ І – жил.стр. в кв.116В по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 288 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 28,80 лв. /двадесет и осем лева осемдесет и осем стотинки/.

3. Поземлен имот № 024035, с площ 8,161 дка, с НТП – нива, осма категория, находящ се в местността “Сърбярско”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 57,13 лв. (петдесет и седем лева и тринадесет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 5,71 лв. /пет лева седемдесет и една стотинки/.

4. Поземлен имот № 033005, с площ 1,207 дка, с начин на трайно ползване – нива, осма категория, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 8,45 лв. (осем лева четиридесет и пет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 0,85 лв. /осемдесет и пет стотинки/.

5. Поземлен имот № 054084, с площ 30,463 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Кара чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 152,32 лв. (сто петдесет и два лева тридесет и две стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 15,23 лв. /петнадесет лева двадесет и три стотинки/.

6. Поземлен имот № 055105, с площ 15,775 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 78,88 лв. (седемдесет и осем лева осемдесет и осем стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 7,89 лв. /седем лева осемдесет и девет стотинки/.

7. Поземлен имот № 055109, с площ 27,342 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 136,71 лв. (сто тридесет и шест лева седемдесет и една стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 13,67 лв. /тринадесет лева шестдесет и седем стотинки/.

8. Поземлен имот № 058094, с площ 55,857 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Мандр. Път/Ортаклъка”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 335,14 лв. (триста тридесет и пет лева четиринадесет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 33,51 лв. /тридесет и три лева петдесет и една стотинки/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 10.02.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.02.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.02.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 10.02.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.02.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА

В периода от 13.01.2014г. до 17.01.2014г. ще се проведат профилактични прегледи на служителите от община Първомай по следния график:

 

На 13.01.2014г. от 11.00 – 17.00 часа

На 14.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 15.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 16.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 17.01.2014г. от 08.00 – 12.00 часа

 

в сградата на община Първомай - стая 216

ПРЕГЛЕДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ С КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР ( БИОСКЕНЕР )


 

СЪОБЩЕНИЕ

  ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 10.01.2014г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително № 33140063/14.08.2009г. за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. /
Отвори >>


 

ОБЯВЯВА:

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 09.01.2014г.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

 

Открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на шоколадови и какаови изделия на съществуваща производствена площадка в УПИ 391038 на територията на гр.Първомай, област Пловдив” с възложител „Алкао” ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14  дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 09.01.2014 г. – 22.01.2014 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 22.01.2014г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


 

ОБЯВА  № 1 от  06.01.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 342/31.10.2013г. по Протокол № 29, Решение № 347/27.11.2013г., Решение № 348/27.11.2013г. по Протокол № 30 и Решение № 363/19.12.2013г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 27.01.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 900093, с площ 3,249 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 020 лв. (две хиляди и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 202 лв. /двеста и два лева/.

2. Поземлен имот № 099032, с площ 4,724 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Стопански двор-1”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 600 лв. /шестстотин лева/.

3. Поземлен имот № 900091, с площ 5,012 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 118 лв. (три хиляди и сто и осемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 311,80 лв. /триста и единадесет лева и осемдесет стотинки/. 

4. Поземлен имот № 000236, с площ 2,968 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Дойкима”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 339 лв. (хиляда триста тридесет и девет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 133,90 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет стотинки/.

5. Поземлен имот 842050, с площ 3,057 дка, с начин на трайно ползване – Нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 559 лв. (хиляда петстотин петдесет и девет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 155,90 лв. /сто петдесет и пет лева и деветдесет стотинки/.

6. Поземлен имот № 842051, с площ 2,382 дка, с начин на трайно ползване – Нива, шеста категория (2.123), пета категория (0.259), находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 208 лв. (хиляда двеста и осем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120,80 лв. /сто и двадесет лева и осемдесет стотинки/.

7. Поземлен имот 850125, с площ 2,600 дка, с начин на трайно ползване – Нива, пета категория, находящ се в местността “Мешето”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 451 лв. (хиляда четиристотин петдесет и един лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 145,10 лв. /сто четиридесет и пет лева и десет стотинки/.

8. Поземлен имот № 061025, с площ 3,154 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 300 лв. /триста лева/.

9. Поземлен имот № 59080.92.45 с площ 1,196 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в Стопански двор №1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 200  лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 320 лв. /триста и двадесет лева/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 24.01.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 23.01.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 23.01.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 24.01.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 03.02.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВА   № 18 от 18.12.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 349/27.11.2013г., Решение № 350/27.11.2013г. по Протокол № 30 на ОбС гр.Първомай обявява, че на 08.01.2014г. в стая 216 в сградата  на ОбА гр.Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. ри хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322,50 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет стотинки/. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 120 кв.м., съставляващ УПИ ІІ промишлени дейности, находящ се в кв.20 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай с начална тръжна цена в размер на 32 330 лв. ридесет и две хиляди триста и тридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 3 233 лв. (три хиляди двеста тридесет и три лева). Начален час на търга 10.30 часа.   

Депозитите за участие в търговете, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 07.01.2014г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 06.01.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 06.01.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 07.01.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 15.01.2014 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

 


Архиви>>