Архиви >>ПРОЕКТ  НА РАЗПИСАНИЕ НА БДЖ   НА ГАРА ПЪРВОМАЙ  / направление  Пловдив / за 2017г.
/ Отвори >>

 

ПРОЕКТ НА РАЗПИСАНИЕ НА ГАРА ПЪРВОМАЙ / направление  Димитровград / за 2017г. / Отвори >>


 

РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  / 2017г. / Отвори >>
 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.03.2017г.

  
 

 


 


Община Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2017”
 

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2017”, която ще се проведе на 25 март 2017 г. от 20,30 ч. до 21,30 ч.

 

В рамките на един час на 25 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ” гр. Първомай и осветлението на централния градски площад.

 

От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

 

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.

 

Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg

 

 


 


  


 

 

 


  

 


 ОБЯВА  № 4
от 08.03.2017 г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай в изпълнение на Решение № 173/23.02.2017г. на ОбС гр.Първомай обявява, че на 28.03.2017 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 5 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІІ - културен дом в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 9.30 часа.  

2. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в уширение на улица пред УПИ IІІ - 346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

3. Терен за търговски цели с площ от 6,5 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – за наркооп и културен дом, в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 117 лв. (сто и седемнадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.  

4. Терен № 1 за търговски цели с площ от 25 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

5. Терен № 6 за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.  

6. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

7. Терен за търговски цели с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1260 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

8. Терен с площ от 27 кв.м., попадащ в улично уширение на улица с основи точки №№ 167, 350 и 168 до кв.23 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 486 лв. (четиристотин осемдесет и шест лева) без ДДС. Начален час на търга 14.30 часа.

9.  Терен за търговски цели с площ от 28 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІ – жил.стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева) без ДДС. Начален час на търга 15.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 24.03.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 23.03.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 23.03.2017г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 24.03.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.04.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община Първомай


 


 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.03.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на ферма за птици в имот №
018019, в землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, с възложител „БОЖИДАР 2010“ ЕООД.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 02.
03.2017г. – 17.03.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 17.03.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 


 


 

Заповед № РД-15-103/27.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх. № 60-00-2/10.02.2017 г. от Директора на ТП "Държавно горско стопанство - Първомай" / Отвори >>

 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.03.2017г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Строеж на оптична кабелна линия с. Дълбок извор – гр. Асеновград, област Пловдив”, в обхвата на път III-667 „Плодовитово- Първомай-Асеновград“ от км 23+036 до км 40+075, с възложител: „ЕСКОМ” ООД.
 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.03.2017г.
 


 


 


 

 


 

ОБЯВА  № 3 от 20.02.2017 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 168/20.01.2017г., Решение № 143/25.11.2016г. и Решение № 142/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай обявява че на 10.03.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 801877, с площ  2,000 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 250,00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 170,00 лв. (хиляда сто и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 117  лв. (сто и седемнадесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 08.03.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.03.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.03.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 08.03.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 17.03.2017 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.


К
мет на община Първомай

 
 


 


ВАЖНО !!!

 Във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, Общинска администрация гр. Първомай уведомява собствениците на домашни любимци /кучета/, които са маркирани чрез татуировка, че в срок до 19.02.2017г. са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.
 

 
 


СЪОБЩЕНИЕ
ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА/ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
 

   Уважаеми собственици на домашни любимци, Община Първомай напомня, че крайният срок за заплащане на годишната такса е до 31 март. Таксата за притежаване на домашен любимец /куче/ е в размер на 12 лева.

   Призоваваме всички собственици на домашни любимци /кучета/, които все още не са регистрирали в Общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2017г.

   Важно е да знаете, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на: 
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

   Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

   Всеки от нас може да помогне в усилията на Общината за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

   Ще ни помогнете, ако:

        - Собствениците на домашни любимци декларират своето куче в Общината и заплатят съответната такса.

        - Заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.

        - Ако няма да ползвате кучето за разплод е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.
       
- Домоуправителите да впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Общината.
 


 

Учредяване на “Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016”

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.02.2017г.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА /ЗАЯВЛЕНИЕ / Изтегли >>


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в имот № 334011, землище на гр. Първомай, община Първомай“, с възложител „ТЕРЗИЕВ АГРО 89“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 03.02.2017г. – 16.02.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 16.02.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води в имот №016192, землище на с. Градина, община Първомай“, с възложител „999- ЕКОЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 30.01.2017г. – 13.02.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 13.02.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
 ОБЯВА № 2 от 27.01.2017 г.


   На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 141/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 16.02.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, обособени в следните позиции:
 

Имот №

Масив

Площ

НТП

Начална тръжна цена

Депозит

1.

237

33

2 377кв.м.

Залесена нива

850 лв.

85,00 лв.

2.

238

33

1 726 кв.м.

Залесена нива

615 лв.

61,50 лв.

3.

239

33

592 кв.м.

Залесена нива

210 лв.

21,00 лв.

4.

241

33

877 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

315 лв.

31,50 лв.

5.

242

33

1 009 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

360 лв.

36,00 лв.

6.

255

33

3 286 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

1 170 лв.

117,00 лв.

7.

261

33

3 215 кв.м.

Залесена нива

1 140 лв.

114,00 лв.

8.

179

37

1 535 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

545 лв.

54,50 лв.

9.

180

37

227 кв.м.

Залесена нива

80 лв.

8,00 лв.

10.

181

37

604 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

215 лв.

21,50 лв.

11.

182

37

464 кв.м.

Залесена нива

165 лв.

16,50 лв.

12.

183

37

407 кв.м.

Залесена нива

145 лв.

14,50 лв.

13.

199

37

31 кв.м.

Залесена нива

11 лв.

1,10 лв.

14.

114

38

743 кв.м.

Залесена нива

265 лв.

26,50 лв.

15.

124

38

1 217 кв.м.

Залесена нива

430 лв.

43,00 лв.

16.

196

39

1 822 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

650 лв.

65,00 лв.

17.

199

39

110 кв.м.

Залесена нива

39 лв.

3,90 лв.

18.

200

39

172 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

255 лв.

25,50 лв.

19.

204

39

768 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

270 лв.

27,00 лв.

20.

212

39

1 340 кв.м.

Залесена нива

475 лв.

47,50 лв.

21.

213

39

2 010 кв.м.

Залесена нива

715 лв.

71,50 лв.

 

   Депозитът за участие в търга за всяка обособена позиция, представлява 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева. Внася се по банкова сметка на Община ПървомайIBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 14.02.2017г. вкл.
  
Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 13.02.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.
   Оглед може да се извършва всеки работен ден до
13.02.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.
  
Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата, площта и землището на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 14.02.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.
  
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 23.02.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.
  
За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ
Кмет на община Първомай

 
 
 


ВАЖНО !!!
 

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 35 /в случаите на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2/ от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок до 31.01.2017г. да  уведомяват писмено Община Първомай за:

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събраните отпадъци, включително дата на сключване и срок на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците; начина на извършване на разделното събиране в обекта и/или сградата;

2. лицето отговорно за разделното събиране на отпадъците на територията на имота;

3. наименование на ползвателя/ползвателите на обекта и/или сградата.
 

 


 

 

На 13.01.2017 г. от 11.00 часа в Пленарна зала на община Първомай ще бъде представен новогодишен ритуал за ромската нова година от деца от трети до седми клас на ОУ „Отец Паисий” с. Искра

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

 

 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай съобщава на всички ползватели на имоти полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, попадащи в съответните масиви за ползване на земеделски земи, съгласно заповеди на Кметa на община Първомай, а именно:
 

-         Заповед № РД 15-12/09.01.2017 г. за землището на с.Дълбок извор;

-         Заповед № РД 15-13/09.01.2017 г. за землището на с.Православен;

-         Заповед № РД 15-14/09.01.2017 г. за землището на с.Поройна;

-         Заповед № РД 15-15/09.01.2017 г. за землището на с.Крушево;

-         Заповед № РД 15-16/09.01.2017 г. за землището на с.Езерово;

-         Заповед № РД 15-17/09.01.2017 г. за землището на гр.Първомай;

-         Заповед № РД 15-18/09.01.2017 г. за землището на с.Татарево;

-         Заповед № РД 15-19/09.01.2017 г. за землището на с.Караджалово;

-         Заповед № РД 15-20/09.01.2017 г. за землището на с.Бяла река;

-         Заповед № РД 15-21/09.01.2017 г. за землището на с.Виница;

-         Заповед № РД 15-22/09.01.2017 г. за землището на с.Добри дол;

-         Заповед № РД 15-23/09.01.2017 г. за землището на с.Драгойново,
 

на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Решение № 156, прието на 23.12.2016г. на Общински съвет град Първомай, че е необходимо да внесат дължимите суми по указаната по-долу банкова сметка на Община Първомай,  да представят платежен документ за внесените суми в стая 108, етаж първи на Общинска администрация и да сключват договори за стопанската 2016-2017 година с Кмета на общината в едномесечен срок от издаването на горецитираните заповеди по следната банкова сметка на Община Първомай:
 

Централна кооперативна банка АД

Клон Пловдив – България

BIC: CECBBGSF

BG08CECB979084B3201500

Код за вид плащане: 44 42 00
 

 
 


  


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.01.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 21 броя сезонни полиетиленови оранжерии за зеленчуци със системи за капково напояване и мъглуване в ПИ 037012, с площ от 10,710 дка, местност „Долния Кайряк” по КВС на землище с. Караджалово, община Първомай. Закупуване на селскостопанска техника за нуждите на стопанството“, с възложител ЗС Катя Илиева Радева.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 05.01.2017г. – 18.01.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 18.01.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.12.2016г.


 

 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 23.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Строеж на оптична кабелна линия гр. Първомай - с. Градина, община Първомай”, с възложител: „ЕСКОМ” ООД.
 СЪОБЩЕНИЕ
/ 20.12.2016 г.
 

На основание Заповед № РД-15-755/20.12.2016г. на Кмета на община Първомай са прекратени тръжни процедури, открити със Заповед № РД-15-727/01.12.2016г. и Обява № 25/01.12.2016г., публикувана в бр.278 от 05.12.2016г. на в-к Марицаза провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Внесените за участие в търговете депозити, както и стойността на всяка закупена документация ще бъдат възстановени на съответните лица.

 

Кмет на община Първомай


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.12.2016г.
 


 


 


ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

 

ОБЯВЯВА:

 

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

 

Петролна база „Първомай“

ул. „ Александър Стамболийски“, гр. Първомай, Община Първомай

 

с оператор: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, гр. София

с предмет на дейност: Складово предприятие за приемане, дългосрочно съхранение и деблокиране на петролни продукти - бензини и котелно гориво.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 10.12.2016г. до 10.01.2017г. в сградата на общината на ул. „Братя Миладинови - юг“ № 50, етаж 2, стая № 216, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Лице за контакти : Румяна Янева – главен експерт „Екология“, телефон 0884311109.

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община Първомай.

 

 

 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2016г.

Община Първомай

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия за овощни насаждения в имот № 095068 в землището на с. Искра, Община Първомай”, с възложител: „ИНТЕР ПЕТРОЛ ОЙЛ” ООД.
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчуци в имот № 095008 в землището на с. Искра, Община Първомай”, с възложител: „ЕКО БРАНД” ЕООД.
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.12.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а


На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Почистване на река Каялийка в границите на урбанизираната територия на
с. Драгойново, община Първомай
от храстова и дървесна растителност “.

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.12.2016г.
 


 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Закупуване на нова селскостопанска техника за нуждите на земеделското стопанство: Трактор NEW HOLLAND Т8.380, усилен култиватор LEMKEN Karat 9/500 KUA и шредер BREVIGLIERI oak 3/270, която ще се използва за обработката на земеделски земи в землището на гр. Първомай, община Първомай ”, с възложител: ЕТ „БЛЕНД- Евгени Хаджиев”.
 ОБЯВА  № 25
от  01.12.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 134/24.10.2016г., Решение № 143/25.11.2016г. и Решение № 142/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 21.12.2016г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 24 013,00 лв. (двадесет и четири хиляди и тринадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 2 401,30 лв. (две хиляди четиристотин и един лева и тридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 170,00 лв. (хиляда сто и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 117  лв. (сто и седемнадесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 19.12.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 16.12.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 16.12.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.12.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 28.12.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община ПървомайСъобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 30.11.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение:
“Изграждане на
селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в землището на гр. Първомай,
местност „Землище кв. Дебър”, имот № 411010“,
с възложител: Димитър Матушев - ЗП.
 СЪОБЩЕНИЕ  /
30.11.2016 г.

На основание Заповед № РД-15-710/30.11.2016г. на кмета на Община Първомай са прекратени тръжни процедури, открити със Заповед № РД-15-682/15.11.2016г. и Обява № 23/15.11.2016г., публикувана в бр.262 от 16.11.2016г. на в-к Марицаза провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Внесените за участие в търговете депозити, както и стойността на всяка закупена документация да бъдат възстановени на съответните лица.
 

Кмет на община Първомай


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на канали с № 009058, 010139, 010077 и 010079
в землището на с. Крушево, община Първомай от храстова и дървесна растителност”

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на 16 дка. трайни насаждения със 1100 бр. сини сливи сорт Стенлей в имоти № 035010 и № 035011, находящи се в землището на с. Татарево, община Първомай, в местността „Хардопеля“ в масив 35-ти и покупка на земеделска техника за нуждите и целите на земеделското стопанство”, с възложител: ЗП Николай Герасимов.
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на поземлени имоти с № 063002, 063005, 063011, 063020, 069018, 072003, 084001,
089090, 089092, 089101, 089213, 031019, 031020, 031022, 142006, 142007, 142008, 142032, 142046, 142062, 142063, 142065, 147005, 147008, 147010,
147021, 147028, 147036, 147043, 147088, 147089 и 182001
в землището на с. Брягово, община Първомай от дървесна и храстова растителност“.

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Почистване на река Каялийка в границите на урбанизираната територия
на с. Брягово, община Първомай
от дървесна и храстова растителност “.


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.11.2016г.

Община Първомай

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на система за капково напояване, противоградна конструкция, предпазна  / охранителна / ограда и хладилна база в района на собствения на дружеството 80-сет декаров лозов масив от десертно грозде, находящ се в землището на с. Искра, община Първомай, в местността „Зофийца“ - 21-ви масив”, с възложител: „БЕРЧ” ЕООД.
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.11.2016г.

Община Първомай

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на противоградна конструкция и предпазна ограда в собствения на дружеството 40-сет декаров лозов масив от десертно грозде, находящ се в землището на с. Искра, община Първомай, в местността „Зофийца“ - 20-ти масив”, с възложител: „КДБ - Инвест” ООД.
 ОБЯВА № 23 от 15.11.2016 г.

 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай обявява, че на 05.12.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 15 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ І – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ І – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 960 лв. /деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в югоизточната част на УПИ ІІ – жил. стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 768 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 001947 с площ от 85,430 дка, с НТП – храсти, находящ се в местността „Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2135,75 лв. (две хиляди сто тридесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 02.12.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 01.12.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 01.12.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 02.12.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.12.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 РЕШЕНИЕ № ПВ - 24 - ЕО/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ -/ДВ бр.91 от 2002 год./, чл.14 , ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО),/ДВ бр.З от 200бг., изм. ДВ бр. 94 от 2012г./, чл.31 ал.6 от Закона за биологично разнообразие, чл.37, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представена документация от Възложителя и становище на РЗИ Пловдив / Отвори >>

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване от храстова и дървесна растителност на стените на 26 водни обекта /язовири и водоеми/ -
общинска собственост и участъци на разстояние до 500 м. след язовирните стени”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

 

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Почистване на дерето преминаващо през УПИ VII – за зеленина, по плана на с. Татарево, община Първомай от храстова и дървесна растителност”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 
 


 

О Б Я В А
 

Община Първомай на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП Парцеларен план за „Нова ВЛ 400 кV от подстанция Пловдив до подстанция „Марица Изток“.
Плановете са изложени в Общинска Администрация гр. Първомай стая № 107. На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” в Общинска администрация - Първомай.
 

Общинска Администрация Първомай
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 24.10.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 

с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на канал и дере с № 000105 и 000076, в землището на с. Добри дол, община Първомай от храстова и дървестна растителност”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Първомай осигурява обществен достъп до проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г.

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е съобразена с "Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 - 2020 г.", утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Закона за управление на отпадъцитe.

Писмени предложения и становища по изготвения проект се приемат в срок до 03.11.2016г. /включително/, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
Лице за контакти: Румяна Янева –  гл. експерт „Екология”, тел. 0336/62832

 

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г. / Отвори_Разгледай >>

 


 

ОБЯВА № 22 от 12.10.2016 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 121/30.09.2016г. и Решение № 127/30.09.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 31.10.2016г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 800127 с площ  2,146 дка, с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 285,00 лв. (хиляда двеста осемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 128,50 лв. (сто двадесет и осем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 411010, с площ от 9,394 дка, с начин на трайно ползване – др.посевна площ, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 6550,00 лв. (шест хиляди петстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 655,00 лв. (шестстотин петдесет и пет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 27.10.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.10.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.10.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 27.10.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 07.11.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община ПървомайСЪОБЩЕНИЕ


Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 20.10.2016г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 0336/ 62832

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от Община Първомай - стая №103 или на тел.: 0336/ 62832

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.10.2016г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и съхранение на фураж и сондажен кладенец “ в имот №
320018,
землище гр. Първомай, общ. Първомай, с възложител Тодорка Дойчинова Иванова - ЗП
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 05.10.201
6г. – 18.10.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 18.10.201
6г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.10.2016г.

 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на сезонни оранжерии със система за хидропоника и сондажен кладенец“ в имот №
057001,
землище с. Караджалово, общ. Първомай, с възложител Георги Йорданов Петров - ЗП
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 03.10.201
6г. – 17.10.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 17.10.201
6г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
  


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи

 


 

Списък на регистрираната ЗГТ в град Първомай / Отвори >>


 


 

 

Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2016г.

под мотото „ Интелигентно придвижване. Силна икономика ”,
Община Първомай организира
на 22.09.2016г. / четвъртък /

  

В Е Л О П О Х О Д

 

 по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай.

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

     9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

     10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка.

     11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери.

     12.30 часа – Обяд и почивка

     14.30 часа – Тръгване обратно

     16.00 часа – Пристигане в гр. Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /I-8, Поповица– Бяла река/- Първомай, кв.Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“.
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортни-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигурявано условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.
Инвестиционното предложение се отнася за рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /I-8, Поповица – Бяла река/- Първомай, кв. Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“

      Началото на участъка, който ще се рехабилитира е при км 0+000, което съвпада с кръстовището на Републикански път I-8 /Поповица-Бяла река/. Края на обекта е при км 9+702 съвпадащ с началото на с.Брягово.

 
За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
  

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Виница, община Първомай“
Целта на проекта е подобряване качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в с. Виница.
Инвестиционното предложение се отнася изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Виница, община Първомай.
Инвестиционното предложение се отнася за цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на с. Виница на база прогноза за неговото бъдещо развитие и капацитета на наличните водоизточници.
Предвижда се подмяна на амортизираните етернитови и стоманени тръби, с такива от полиетилен.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Татарево, община Първомай“
Целта на проекта е подобряване качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в с. Татарево.
Инвестиционното предложение се отнася изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Татарево, община Първомай.
Инвестиционното предложение се отнася за цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на с. Татарево на база прогноза за неговото бъдещо развитие и капацитета на наличните водоизточници.
Предвижда се подмяна на амортизираните етернитови и стоманени тръби, с такива от полиетилен.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Братя Миладинови - Север“
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортни-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, както и подобряване на отводняването на улицата от повърхностни води. Подобряване състоянието на бетоновите бордюри и тротоарните настилки.
Инвестиционното предложение се отнася за рехабилитация и реконструкция на улица „Братя Миладинови - Север“, гр. Първомай.
Началото на обекта е при км 0+000, което съвпада с кръстовище с ул. „Хаджи Димитър”.
Края на обекта е при км 2+981,27 съвпадащ кръстовище при ул. „Константин Фотинов ”.

       Не по цялата дължина на улицата има изградени тротоари и положени бордюри, като се предвижда изграждането на тротоари и полагането на бордюри там, където е необходимо.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 ОБЯВА  20 от 10.09.2016 г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, обявява, че на 29.09.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Помещения за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 30 кв.м. в едно с ½ идеални части от прилежащите коридор-чакалня и санитарен възел, находящи се в на първи етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ IХ - общински и озеленяване в кв.24 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/ без ДДС. Начален час на търга 09.30 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 26 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ II - жилищно строителство в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 624 лв. /шестстотин двадесет и четири лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

3. Поземлен имот № 055113, с площ от 15,687 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 392,18 лева (триста деветдесет и два лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Поземлен имот № 015051, с площ от 37,767 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Гочова чешма”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 944,18 лева (деветстотин четиридесет и четири лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Поземлен имот № 062062, с площ от 11,382 дка, с НТП – храсти, категория: девета, находящ се в местността „Капана, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 284,55 лева (двеста осемдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 28.09.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 27.09.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 27.09.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 28.09.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

   
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.10.2016
г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

 

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
Кмет на община Първомай
 


 


 

Заповеди от РД 15-479 – до РД 15-482 от 31.08.2016г.

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на

Традиционният есенен панаир в гр. Първомай, обл. Пловдив

 


 

 

 


 


 

ОБЯВЛЕНИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив Общинска служба по земеделие -Първомай

 

 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 02.09.2016 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв. Дебър и кв. Любеново/ и

с. Градина в часовете от 6:00 ч. до 10:00 ч. и от 20:00 ч. до 23:00 ч.

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в
карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

 
ОБЯВА  19 от 25.08.2016 г.
 

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай, Общинска администрация гр. Първомай обявява, че на 15.09.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-3 /Коз дере/” с площ от 16,614 дка., съставляващ имот № 800887, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 415,35 лв. /четиристотин и петнадесет лева тридесет и пет стотинки/ без ДДС Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-1 /Дълбоко дере/” с площ от 27,362 дка., съставляващ имот с кадастрален  № 009006, находящ се в местността „Дълбоко дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив с начална тръжна цена за една година в размер на 684,05 лв. /шестстотин осемдесет и четири лева и пет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Водоем с площ от 17,000 дка., съставляващ имот № 000481, находящ се в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 425,00 лв. /четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Водоем „Брягово-1 /Кариерата/”с площ от 59,331 дка., съставляващ имот № 089091, находящ се в местността „Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 483,28 лв. /хиляда четиристотин осемдесет и три лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

5. Водоем „Пилашево-2 /Маринката/”с площ от 8,365 дка., съставляващ имот с кадастрален № 017034, находящ се в местността „Маринката” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив с начална тръжна цена за една година в размер на 209,13 лв. /двеста и девет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 13.09.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 12.09.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 12.09.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 13.09.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 21.09.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.08.2016г.
  

 

 


 

 

 


 

 

О Б Я В А 18 /15.08.2016 г.
 

На основание чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, вьв връзка с Решение № 44/25.02.2016г.
по Протокол № 5 на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 01.09.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-455/15.08.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2016/2017 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с. Буково

01.09.2016г.

08.09.2016г.

10,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с. Брягово

01.09.2016г.

08.09.2016г.

11,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Дълбок извор

01.09.2016г.

08.09.2016г.

11,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Искра

01.09.2016г.

08.09.2016г.

14,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Православен

01.09.2016г.

08.09.2016г.

14.30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

гр.Първомай

01.09.2016г.

08.09.2016г.

15,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Татарево

01.09.2016г.

08.09.2016г.

15,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка за пасища, мери и ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 31.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 29.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

2. лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние;

3. нямат парични задължения към Община Първомай;

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 31.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.09.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложението към Заповед № РД-15-455/15.08.2016 г. / Отвори_Разгледай >>

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 


 


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив


ЗАПОВЕДИ - От № РД 11-5837 – До № РД 11- 5837-13
- 03.08.2016г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

-         Комисия за землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

 


 

 

 


  

 


 


 

ОБЯВА  16 от 03.08.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 99/15.07.2016г., Решение № 98/15.07.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 23.08.2016г. в заседателна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 300 кв.м., предназначен за търговия, съставляващ парцел /УПИ/ ХІ – търговия, ведно с построените в него едноетажна масивна сграда – магазин със застроена площ от 140 кв.м. и пристроен към него склад – едноетажна масивна сграда със застроена площ от 32 кв.м., находящи се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 42 000 лв. /четиридесет и две хиляди лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 056089 с площ 1,060 дка,  с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: трета, находящ се в местността „Демиралан”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 717,00 лева (седемстотин и седемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 71,70 лв. (седемдесет и един лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 19.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 18.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 18.08.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 30.08.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 


  


 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 20.07.2016г.

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод 0,8
mpa от ПИ 000522 до УПИ І-1647,
производствена и търговска дейност, кв. 162 и до УПИ ІІ-консервна промишленост, кв. 163” в землището на гр. Първомай,
с възложител „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” АД и „ББП” ООД
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 20.
07.2016г. – 02.08.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 02.08.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50. 


О Б Я В А 15 /15.07.2016 г.
 

 На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 44/25.02.2016г. по Протокол № 5
на ОбС-Първомай,
Общинска администрация гр.Първомай,

 

О Б Я В Я В А:

На 09.08.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-399/15.07.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2016/2017 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Буково

09.08.2016г.

16.08.2016г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Брягово

09.08.2016г.

16.08.2016г.

11,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Дълбок извор

09.08.2016г.

16.08.2016г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

09.08.2016г.

16.08.2016г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Православен

09.08.2016г.

16.08.2016г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

09.08.2016г.

16.08.2016г.

15,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

09.08.2016г.

16.08.2016г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка за пасища, мери и ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 08.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 05.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители;

2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 08.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.08.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложението към Заповед № РД-15-399/15.07.2016 г. / Отвори_Разгледай >>

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 


 


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите

за държавни служители и Заповед № РД-15-391/13.07.2016 г. на Кмета на община Първомай / Отвори_Разгледай >>

 

 


 

ОБЯВА  13 от 13.07.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 88/22.06.2016г., Решение № 89/22.06.2016г. и Решение № 77/27.04.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява че на 04.08.2016г. в заседателна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ IІІ – 559, 558, находящ се в кв.30 по регулационния план на с.Бяла река, с начална тръжна цена в размер на 3 220 лв. /три хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322 лв. (триста двадесет и два лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 690 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІ – общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 829 лв. /две хиляди осемстотин двадесет и девет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 282,90 лв. (двеста осемдесет и два лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 500 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХХІ - общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 050 лв. /две хиляди и петдесет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 205,00 лв. (двеста и пет лева. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 061056 с площ 1,485 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в стопански двор, местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 530,00 лева (хиляда петстотин и тридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 153,00 лв. (сто петдесет и три лева) . Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 02.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 01.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 01.08.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 02.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 11.08.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

 

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства,Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13. 07. 2016г.

 

На заинтересованите лица и общественост, че с Решение № 509 от 24.06.2016 г. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на
подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище „Капана”, разположено в землището на гр. Първомай,
община Първомай, обл. Пловдив, на „ЕВАСТО” ООД, гр. Пловдив …Пълният текст на решението
>>


 


 

 


 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ  КУЧЕТА

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.07.2016г.

         Във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, Общинска администрация – Първомай уведомява собствениците на кучета, които са маркирани чрез татуировка, че в срок до 19.02.2017г. са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.

 

Как да регистрирам куче на територията на Община Първомай ? / Отвори >>

 


 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив

ПРОТОКОЛ

/ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.07.2016г. /


Днес, 27.06.2016 г., 10:00 часа на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника
за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със
Заповеди №РД46-119/26.02.2016 г. и №РД4б-322/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните в Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив
в изпълнение на Заповед №РД-11-4668/24.06.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив се събра комисия в състав: / Отвори >>

 


 


 


ОБЯВА:

На 2 юли 2016г. от 19.00 часа на площада в село Драгойново ще се проведе традиционен петровски събор, на който ще свири оркестър „Славяни” – Пловдив.

 

 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 23.06.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на кариери за добив на баластра в концесионните участъци „Малката кория- север” и „Малката кория- юг”.

 

Възложител: „Стремон -95 „ ООД

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище на кв. Дебър, гр. Първомай, Община Първомай.
  


Уважаеми граждани!

Бургаски свободен университет Ви кани на презентация на бакалавърски и магистърски програми към Център по информатика и технически науки, която
ще се състои на  07.07.2016 г. от 11:00 часа в Пленарна зала на Общинска администрация – гр. Първомай. / Прочети още
...>>
 

 


 


 ОБЯВА
  12 от 01.06.2016 г.

На основание чл.16, чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 66/31.03.2016г. по Протокол № 8 и Решение № 75/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява че на 21.06.2016 г. в пленарна зала на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със ЗП-320 кв.м., плувен басейн със ЗП-220 кв.м., портиерна със ЗП-11,20 кв.м., съблекалня със ЗП-13,32 кв.м., здравен пункт със ЗП-46,11 кв.м., тоалетни със ЗП-37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със ЗП-38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща ЗП-136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със ЗП-56 кв.м., помпена сграда със ЗП-5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ от 10 984 кв.м., с НТП: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 100 лв. /четири хиляди и сто лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 47,30 кв.м., находящ се в южната част на УПИ Х – приемателен пункт, целият с площ от 1230 кв.м. от кв.16 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 851,40 лева (осемстотин петдесет и един лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 810,00 лева (осемстотин и десет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 021001, с площ от 4,039 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „Екенлика, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 100,98 лева (сто лева и деветдесет и  осем стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 20.06.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 17.06.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.06.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 20.06.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.06.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.06.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) / Отвори >>С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 01.06.2016г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556 или 0336 / 62832

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от Община Първомай - стая №103 или на тел.: 0336 / 62832
  
 
 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.05.2016г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на Обект ” Агроаптека и склад за съхранение на торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка, склад за материали и търговия със селскостопански материали”,в поземлен имот  №001084, местност „Чалтика” землище с. Градина, общ. Първомай”, с възложител „ТОПФРУТ 1”ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 09.05.2016г. – 25.05.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 25.05.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.05.2016г.  


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.04.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция - Пловдив ще проведе
пръскане по сервитута на железопътната линия в периода от 16.05.2016г. до 18.05.2016г. в междугарие Крумово- Поповица.
Третирането ще се извърши с хербицид „Ефазат 36 ЛС”, с моторен влекач и вагон.

 


 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.04.2016г.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 21.04.2016г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново/ и

с.Градина в часовете от 6:00 ч. до 11:00 ч.  и  от 19:00ч. до 22:00ч..

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в
карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 


 ОБЯВА  № 9 от 14.04.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 60/31.03.2016г. по Протокол № 8 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 03.05.2016г. от 13.30 часа в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлeн имот № 207026, с площ 2,631 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор - север, местността „Харманлан”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 900 лв. (пет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за обекта в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 28.04.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.04.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 10.05.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА  № 8 от 13.04.2016 г.

На основание чл.16, чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 66/31.03.2016г. по Протокол № 8 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 04.05.2016 г. в пленарна зала на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със ЗП-320 кв.м., плувен басейн със ЗП-220 кв.м., портиерна със ЗП-11,20 кв.м., съблекалня със ЗП-13,32 кв.м., здравен пункт със ЗП-46,11 кв.м., тоалетни със ЗП-37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със ЗП-38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща ЗП-136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със ЗП-56 кв.м., помпена сграда със ЗП-5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ от 10 984 кв.м., с НТП: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 100 лв. /четири хиляди и сто лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 47,30 кв.м., находящ се в южната част на УПИ Х – приемателен пункт, целият с площ от 1230 кв.м. от кв.16 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 851,40 лева (осемстотин петдесет и един лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 049015, с площ от 3,182 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Габрето/Дупките, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 79,55 лева (седемдесет и девет лева петдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 048050, с площ от 12,272 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Равнища, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 306,80 лева (триста и шест лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 03.05.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 28.04.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 28.04.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 03.05.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.05.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 

ОБЯВА  7 от 30.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 41/25.02.2016г. по Протокол № 5 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 20.04.2015г. в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ІV – общ. обслужв. дейности от кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 544 лв. /две хиляди петстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 254,40 лв. (двеста петдесет и четири лева и четиридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ V – жил.строителство от кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 279 лв. /две хиляди двеста седемдесет и девет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 227,90 лв. (двеста двадесет и седем лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.04.2016г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 15.04.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 15.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 18.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай 


 


 


/ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.03.2016г.
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай
ОБЯВЯВА:
открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на овцеферма за 1000 броя овце”, в поземлен имот с №139006, землище с. Брягово, общ. Първомай”, местност „Гюрлека”,
с възложител Христо Христов. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и
от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 28.03.2016г. – 11.04.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.
 Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 11.04.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
 

 


На 29.03. 2016г. от 17.15 часа в Пленарна зала на община Първомай академик Сендов ще представи книгата си – „Мъхът и демокрацията”
на първомайската общественост. Заповядайте, ще бъде интересно....
Още по темата..


 


  ОБЯВА
  6 от 18.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 40/25.02.2016г., Решение № 42/25.02.2016г. и Решение № 43/25.02.2016г. по Протокол № 5 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 07.04.2016г. в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел /УПИ/ IX - 149, целият с площ от 680 кв.м., находящ се в кв.9 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 244 лв. (две хиляди двеста четиридесет и четири лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 224,40 лв. (двеста двадесет и четири лева и четиридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 040120 с площ 1,168 дка, с НТП - нива, четвърта категория, находящ се в местността “Арга бента”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 805,00 лева (осемстотин и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 80,50 лв. (осемдесет лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 020040 с площ 0,149 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящи се в стопански двор, местността „Юрена”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземелн имот № 020041, с площ 0,460 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Юрена”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1010,00 лв. (хиляда и десет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 101,00 лв. (сто и един лева) . Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 05.04.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 04.04.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 04.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 05.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 14.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община ПървомайОБЯВА
  5 от 14.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 618/24.09.2015г. по Протокол № 55, изменено с Решение № 52/09.03.2016г. по Протокол № 6, на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 01.04.2016г. от 10.00 часа в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м. в едно с построените в него едноетажна масивна сграда със ЗП - 260 кв.м., масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 91 000 лева (деветдесет и една хиляди лева) без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 9 100 лв. (девет хиляди и сто лева), представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 30.03.2016г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 29.03.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 29.03.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 30.03.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 


  С П И С Ъ К

НА  УВЕДОМЕНИТЕ ЗА МЯСТОТО СИ В КЛАСИРАНЕТО КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ОТ ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 
ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C01, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА” /
Отвори >>

 

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C01, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”
/ Отвори >>
 


 


 

О Б Я В А

 

4 /01.03.2016 г.

 

Приложение към Заповед № РД-15-118/01.03.2016 год. на Кмета на Общината / Отвори >>


На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 564/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,

 

О Б Я В Я В А:

 

На 21.03.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-118/01.03.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2015/2016 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Буково

21.03.2016г.

28.03.2016г.

10,00

Пленарна зала

с.Дълбок извор

21.03.2016г.

28.03.2016г.

11,00

Пленарна зала

с.Езерово

21.03.2016г.

28.03.2016г.

14,00

Пленарна зала

с.Татарево

21.03.2016г.

28.03.2016г.

15,00

Пленарна зала

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка. за пасища и мери, и 12 лв./дка. за ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.03.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 17.03.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители;

2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 18.03.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.03.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева; 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ПОКАНА

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

Община Първомай ще бъде домакин на среща с представители на Пощенска банка, Областна дирекция „Земеделие” гр.Пловдив и Официален ветеринарен лекар за общината, която ще се проведе на 10.03.2016 г. от 13.00 часа в пленарна зала на Община Първомай.

На срещата ще се представи презентация от Пощенска банка, относно новите продукти, касаещи земеделските производители и

ще се обсъдят въпросите, свързани с настоящата кампания.

Очакваме Ви!


 


Община
Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2016”

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие
в глобалната инициатива „Часът на Земята 2016”, която ще се проведе на 19 март 2016 г. от 20,30 ч. до 21,30 ч.
В рамките на един час на 19 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч.,ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата
на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ”гр.Първомай и осветлението на централния градски площад.
От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители
на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни
природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.
Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията
www.wwf.bg

 

 


  


 

Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“ / Отвори >>

 


  


 

З А П О В Е Д

№ РД – 15–73 / 12.02.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 60-00-1/21.01.2016 г. от Директора на ТП ”ДГС Първомай”. / Отвори >>


 

З А П О В Е Д

 № РД – 15–72 / 12.02.2016г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124, т. 3, и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от
Закона за горите, предвид необходимостта от  опазване на новозалесени територии, общинска собственост по проект
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони. / Отвори
>>


 


 


 

 


 

О Б Я В А

От 15.02.2016г.  до 26.02.2016г. включително е отворен втори прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услуги
в домашна среда, както и за длъжността - „ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  ” по проект BG05M9OP001-2.002-0026-C01,
ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА
/ Отвори_Разгледай >>
 

 

 


 

 


  

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ”
В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ПЛОВДИВ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: /
Отвори >>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ПЛОВДИВ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: / Отвори >>С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ  КУЧЕТА

Общинска администрация - Първомай напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.174 и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Регистрацията  в Общинска администрация - Първомай се извършва след подаване от собствениците на кучета на декларация по чл. 117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 12 лева. Подаването на декларация по утвърден образец се извършва в отдел ,,Местни приходи'' - стая 202, като се представя и ветеринарномедицинския паспорт на кучето, а  заплащането на таксата - в стая 203.

Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в Общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2016г.

Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на:  
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец. Необходимо е в отдел ,,Местни приходи'' да подадете декларация по чл. 117 от ЗМДТ и да представите ветеринарномедицинския паспорт на кучето и документ удостоверяващ, че кучето Ви е от изброените 7 категории.

При извеждане на разходка задължително трябва да носите ветеринарномедицинския паспорт на Вашето кучето.Също така трябва да носите и необходимите помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.

При установяване на нерегистрирано куче на собственика се налага глоба в размер на 50 лева, като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер на 200 лева.


 

ОБЯВА  2 от 28.01.2016 г.

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС - Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 19.02.2016 г. в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-2 /Герена/” с обща площ от 307,311 дка., съставляващ имот № 052052, находящ се в местността „Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай и имот № 801124, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 7 682,78 лв. /седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-2 /Малкото дере/” с площ от 9,895 дка., съставляващ имот № 016022, находящ се в местността „Малкото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 247,38 лв. /двеста четиридесет и седем лева тридесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Водоем с площ от 11,605 дка., съставляващ имот № 000149, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 290,13 лв. /двеста и деветдесет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Водоем с площ от 17,000 дка., съставляващ имот № 000481, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 425,00 лв. /четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 17.02.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 16.02.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 16.02.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17.02.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.02.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВА   1 от 26.01.2016 г.

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, обявява че на 17.02.2016 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Имот № 040052, с площ от 18,600 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Планчовица”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 465,00 лева (четиристотин шестдесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Имот № 048050, с площ от 12,272 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Равнища, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 306,80 лева (триста и шест лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 10.15 часа.

3. Имот № 055025, с площ от 26,758 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 668,95 лева (шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Имот № 055094 с площ от 35,395 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 884,88 лева (осемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки). Начален час на търга 10.45 часа.

5. Имот № 059073 с площ от 22,987 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Лисичи камък/катранж, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 574,68 лева (петстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

6. Имот № 060057 с площ от 25,144 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Требището, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 628,60 лева (шестстотин двадесет и осем лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 11.15 часа.

7. Имот № 061029 с площ от 61,029 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Андреев кайряк, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1525,73 лева (хиляда петстотин двадесет и пет лева и седемдесет и три стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

8. Имот № 043027 с площ от 15,249 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Айкъна/Шушулката, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 381,23 лева (триста осемдесет и един лева и двадесет и три стотинки). Начален час на търга 11.45 часа.

9. Имот № 055115 с площ от 27,761 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „ Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 694,03 лева (шестстотин деветдесет и четири лева и три стотинки). Начален час на търга 13.30 часа.

10. Имот № 099087 с площ от 81,168 дка, с НТП – нива, категория: шеста, находящ се в местността „Акантията, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2029,20 лева (две хиляди двадесет и девет лева и двадесет стотинки). Начален час на търга 13.45 часа.

11. Помещение /Бивша ритуална зала/ за търговски цели с площ от 35 кв.м. и складово помещение с площ от 14 кв.м. находящи се в западната част на първи етаж от двуетажна масивна сграда – Кметство, съставляваща имот с пл. №109, построена в УПИ І – кметство, ресторант, църква в кв.24 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 777,44 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 15.02.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 12.02.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 12.02.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 15.02.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 24.02.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.01.2016г. 


 


 


 


 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Финансова помощ

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Помощ и подкрепа ще получат СС /Сдружение на собствениците/ в страната, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост.

Целеви групи

Безвъзмездна финансова помощ могат да получават Сдружение на собствениците в страната, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради.

Критерии за допустимост на сградите

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, до 36 самостоятелни обекта
с жилищно предназначение. 

                                            

За допълнителна инфомация:

месец януари

Общинска Администрация- гр. Първомай, ст.110, GSM: 0887602580

 


 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 12.01.2016г. 

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.),

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за 3 бр. инвестиционни предложения, а именно:

1.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3092- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №025098, местност „Костово”, с.Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

2.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3164- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №052057, местност „Горни Герени ”, с.Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

3.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3188- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №150262, местност „Хасара”, с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив.
 


 


   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Във връзка с проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”/ Отвори >>    /     Заявление / Изтегли >>
 


  

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
Община Първомай обявява:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на говедовъдна ферма (Кравеферма) в имот с №207001 и силажохранилище в имот №207003, местност „Харманлан”, землище с. Искра, общ. Първомай”, с възложител „Родопи - Агромилк”ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 11.01.2016г. – 25.01.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 25.01.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.01.2016г.


 

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на основание чл.17, ал.1, т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Общинска администрация - гр. Първомай

УВЕДОМЯВА

всички заитерeсувани физически и юридически лица, че на 08.02.2016г. от 16,00 часа в сградата на Община Първомай ще се проведе среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него, за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Пловдив” 400 кV до п/ст „Бургас” 400 кV с разкъсване в п/ст „Марица Изток” 400 кV, и нов електропровод от п/ст „Марица Изток” 400 кV до ТЕЦ „Марица Изток 3”” с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД .Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на  интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в сградата на Община Първомай – гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг”№50, етаж ІІ, стая №213.
 

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Първомай и / или на срещата за обществено обсъждане. 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 23.12.2015г.


 


 


 


 

ОБЯВЛЕНИЕ /17.12.2015г.


На основание чл.71,ал.1 , във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците е
ИЗДАДЕНО от Директора на РИОСВ-Пловдив РЕШЕНИЕ № 09 – ДО – 1103– 00 от  08.12.2015 г.  на  „МЕТО КАРС ”ООД, с адрес на управление: област Пловдив, община Първомай,
с.Воден, ул.”4-та” №5”  …Пълният текст на решението
>>
 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.12.2015г.Информация

Община Първомай е партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”. По проекта се предоставя социалната услуга „Личен асистент”, която стартира от месец май 2015 г. За община Първомай, според Партньорското споразумение с Агенция за социално подпомагане, услугата получават 68 потребители месечно, обгрижвани от 68 лични асистента. До момента с натрупване услугата са получили над 75 потребители от общо 231 одобрени кандидати.
Услугата „Личен асистент” по Проекта ще се предоставя до 29.02.2016 г.
 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.12.2015г.


     


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 14.12.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Първомай в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по
проект
Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”,
бюджетна линия
BG05М9OP001-2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата
Приемна грижа” в община  Първомай. \ Отвори_разгледай >>
 


 

Документи за изтегляне: / RAR_ Образци >>

 

Писмено заявление за кандидатстване >>               Автобиография  по образец >>               Декларация по образец >>
 

Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда >>

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 


 


 


 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.12.2015г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2015г.


 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.12.2015г.


 


ОБЯВЛЕНИЕ
С  РЕШЕНИЕ  на Директора на РИОСВ-Пловдив, на основание чл.78,ал.9 , във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците е ИЗДАДЕН Регистрационен документ № 09 – РД – 522– 00 от  27.11.2015 г.  на  „ЕКОПЛАСТ 99 ”ООД, с адрес на управление: област София, община София, гр.София, район „Люлин”/ Пълният текст на решението
>>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.12.2015г.


 


О Б Я В А

Община Първомай, съвместно с Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив организира провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 18 декември 2015г.

от 09.00 до 12.00ч., под мотото:

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

 

Кабинетът за кръводаряване ще бъде разположен в сградата на Общината, в стая 216 - 2 етаж.

Като организатори се надяваме да създадем положително отношение към безвъзмездното кръводаряване, като доброволен акт на състрадание и хуманност и да приобщим повече хора към благородната кауза и да привлечем нови кръводарители.

Даряването на кръв доброволно и безвъзмездно е най-сигурната и безопасна форма, гарантираща здравето, както на човека, който се нуждае от кръв, така и на дарителя.

Запомнете, че кръводаряването не вреди и искрено се надяваме на Вашето разбиране и желание
да се включите в инициативата!

/От организаторите/

 

 


 

 


 


 

П О К А Н А

за участие в начална пресконференция по проект „Интегрирана подкрепа в семейна среда” / Отвори >>


 

 

О Б Я В А

от 01.12.2015г.  до 23.12.2015 г. включително е отворен първи прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услуги в
семейна среда, както и за длъжностите - „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ иДОМАШЕН ПОМОЩНИК” по проект
BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „
ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В
СЕМЕЙНА СРЕДА /
Отвори_разгледай >>

 

 
Документи за изтегляне
:

Декларация_лични_данни >>                    Декларация за ползване на социални услуги >>                    Заявление потребител >>

 

Декларация_образование >>                    Заявление_ЛА, СА, ДП >>
 

 

 

 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 20.11.2015г.

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

Община Първомай
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение:“Преустройство и реконструкция на Булконс Първомай”.

 

Възложител: „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” АД

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ І-1647, кв.162 по плана на гр.Първомай, Община Първомай

Уведомлението е на разположение на интересуващите се жители всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг" № 50, ет.2 ,стая 213.

 


 

 


 

С П И С Ъ К

НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”  НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА

 СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА” / Отвори >>


 

С П И С Ъ К

НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОТГОВОРНИК ЕКИП” НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА

 СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА” / Отвори >>


 

С П И С Ъ К

НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”  НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА

 СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА” / Отвори >>


 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13.11.2015г.

 

 На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

  ОБЯВЯВА:

 открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение Строително -монтажни работи и доставка на технологично оборудване и обзавеждане на Обект: „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване и фотоволтаична централа за собствени нужди в УПИ ХІХ -609, произв. и складови дейности, кв.18, по-плана на с.Бяла река, община Първомай”, с възложител „Данубе-Традер”ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 13.11.2015 г. – 26.11.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 26.11.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


ОБЯВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА" Изтегли >> О Б Я В А

от 03 до 10.11.2015 г. включително е отворен приема на документи за  „ОТГОВОРНИК ЕКИП”, „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” И
„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” – ПЕРСОНАЛ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
по проект BG05M9OP001-2.002-0026-C001,

 „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА”....Прочети още >>

 


 


 

На 23 октомври 2015 г., в местността Кориите се проведе официалната церемония „Откриване на обикт”  във връзка със

стартиране дейността на ПСОВ на проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни

 и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. / Отвори >>На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, Община Първомай

Дата на обявяване:23.10.2015г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение Строително-монтажни работи и доставка на технологично оборудване и обзавеждане на Обект: „База за съхранение, преработка, пакетиране и подготовка на плодове и зеленчуци за предлагане на пазар с шоурум” в УПИ №130, м. „Чалтика”, землище с. Градина, Община Първомай, с възложител „СЕМЕЛЕ” ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 23.10.2015 г. – 06.11.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 06.11.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50. 


 

 

Заповеди на Директора на ОД”Земеделие” гр.Пловдив за разпределените масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 год. в землищата на с.Бяла река, с.Добри дол, с.Драгойново, с.Дълбок извор, с.Езерово, с.Караджалово, с.Поройна, с.Православен и с.Татарево , заедно с:

-         Приложение № 1 – опис на разпределените масиви за ползване;

-         Приложение № 2 – опис на имотите с НТП – полски пътища и канали, които не функционират. / Отвори_Изтегли >>

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай съобщава, че всички ползватели на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища и канали, които не функционират, съгласно заповеди на Директора на ОД”Земеделие” гр.Пловдив, а именно:

-         Заповед № РД 11-4137-5/01.10.2015 г. за землището на с.Бяла река;

-         Заповед № РД 11-4137-6/01.10.2015 г. за землището на с.Добри дол;

-         Заповед № РД 11-4137-8/01.10.2015 г. за землището на с.Драгойново;

-         Заповед № РД 11-4137/01.10.2015 г. за землището на с.Дълбок извор;

-         Заповед № РД 11-4137-3/01.10.2015г. за землището на с.Езерово;

-         Заповед № РД 11-4137-1/01.10.2015 г. за землището на с.Караджалово;

-         Заповед № РД 11-4137-7/01.10.2015 г. за землището на с.Поройна;

-         Заповед № РД 11-4137-4/01.10.2015 г.за землището на с.Православен;

-         Заповед № РД 11-4137-2/01.10.2015г. за землището на с.Татарево,

на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внасят сумите в едномесечен срок от издаването на горецитираните заповеди по следната банкова сметка на Община Първомай:

Централна кооперативна банка АД

Клон Пловдив – България

BIC: CECBBGGSF

BG08CECB979084B3201500

Код за вид плащане: 44 42 00

 


 

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!

 

Уважаеми госпожи и господа кметове,

Приемете най-сърдечните ми поздрави по случай Деня на българската община – 12 октомври!

Мандатите идват и си отиват, но важна е дирята, която остава. Затова на всички вас пожелавам като погледнете назад, да сте горди и удовлетворени от постигнатото, а устремени напред да го надградите!

Честит празник и на вас, уважаеми общински служители!

Бъдете здрави и упорити, и нека с присъщата си енергичност и всеотдайност да успявате да отговорите на все по-високите очаквания на гражданите и завишените изискванията на нормативната уредба, а трудът ви да бъде оценен с достойно европейско заплащане.

 

От името на РАО Тракия”:

         Проф. Иван Върляков

Изпълнителен директор


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Дата на обявяване:09.11.2015г.

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 22.10.2015 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от
Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336
/ 64468


 

СЪОБЩЕНИЕ

07.10.2015 г.

На основание Заповед № РД-15-504/07.10.2015г. на кмета на Община Първомай е прекратена тръжна процедура, открита със Заповед № РД-15-501/05.10.2015г. и Обява № 15/05.10.2015г., публикувана в бр.233 от 06.10.2015г. на в-к Марица за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м. в едно с построените в него едноетажна масивна сграда със ЗП - 260 кв.м., масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.


 

 


 


 

 

ОБЯВА  15 от 05.10.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 618/24.09.2015г. по Протокол № 55 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява че на 23.10.2015г. от 10.00 ч. в стая 216 в сградата на ОбА-Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м. в едно с построените в него едноетажна масивна сграда със ЗП - 260 кв.м., масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 91 000 лева (деветдесет и една хиляди лева) без ДДС, при следните условия определени в Решение № 618/24.09.2015г. по Протокол № 55 на ОбС – Първомай: Спечелилият търга участник, се задължава в срок до една година, считано от датата на сключване на договора за покупко – продажба на имота, да финансира текущия ремонт и оборудването на нов Основен пункт за управление на общината, който е задължителен елемент при привеждане на общината в пълна готовност за работа във военно време.

Депозит за участие в търга в размер на 9 100 лв. (девет хиляди и сто лева), представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 21.10.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 20.10.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 20.10.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 21.10.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 30.10.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем / дни.

За допълнителна информация тел. 0336 /6-31-97/
Дата на обявяване:
30.09.2015г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около хоризонтален дренаж в терасата на река Чулфанска за питейно-битово водоснабдяване на с.Буково, Община Първомай.Всички заинтересовани лица, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режими в пояси II и III, могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в:Общинска администрация Първомай – всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа., ул. „Братя Миладинови-юг” № 50, стая № 213 за периода 01.10.2015 г. – 01.11.2015 г. или в Басейнова дирекция „ИБР”- Пловдив – всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, ул. „Янко Сакъзов” № 35, ет. 3, стая 37, в периода от 01.10.2015 г. – 01.11.2015 г.Писмени становища и възражения се приемат в Общинска администрация гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50  до 01.11.2015 г. включително.


 

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

 Дата на обявяване:28.09.2015г.

 

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „ Създаване на овощни градини от ябълки, включващо и изграждане на система за капково напояване, изграждане на защитни мрежи за предпазване на овощни градини от градушка, изграждане на ограда и закупуване на 2 бр. верижни и един колесен трактор, 3 бр. вентилаторни  пръскачки за растителна защита, 2 бр. косачки, челен товарач, електрокар, овощарска торачка” в имоти с № 006086, 006087 , 006098, 006111, 006113, 006141, 006142, 006143, 006097, 006112 в землището на с.Крушево и имоти с № 000347, 000350, 000413, 000418, 000539, 132001, 132002, 132003, 132011, 142001, 142011, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143019, 143020, 143021, 144011 в землището на с. Езерово, Община Първомай, с възложител „ Бул Ейпъл” ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 28.09.2015 г. – 12.10.2015 г., в сградата на Община Първомай,
стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 12.10.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


 

ОБЯВА  14 от 30.09.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 570/17.06.2015г., Решение № 571/17.06.2015г.по Протокол № 51, Решение № 599/21.08.2015г. и Решение № 600/21.08.2015г. по Протокол № 53 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 19.10.2015г. в стая 216 в сградата  на ОбА - Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, а именно:

1. Поземлен имот № 800520 с площ 5,360 дка,  изоставена нива, mета категория, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 950,00 лева (две хиляди деветстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 295 лв. /двеста деветдесет и пет лева/. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот 040084 с площ 11,365 дка,  нива, осма категория, находящ се в местността “Планчовица”, в землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 800,00 лева (три хиляди и осемстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 380 лв. (триста и осемдесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 023006 с площ 1,065 дка, нива, пета категория, находящ се в местността “Бико”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 355,00 лева (триста петдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 35,50 лв. (тридесет и пет лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот 023007 с площ 1,731 дка, нива, пета категория, находящ се в местността “Бико”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 580,00 лева (петстотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 58,00 лв. (петдесет и осем лева). Начален час на търга 11.30 часа.

5. Поземлен имот 023019 с площ 7,155 дка, нива, пета категория, находящ се в местността “Бико”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 375,00 лева (две хиляди триста седемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 237,50 лв. (двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 13.30 часа.

6. Поземлен имот 025053 с площ 4,710 дка,  нива, на земята при неполивни условия: осма категория, находящ се в местността “Турското гробе”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 575,00 лева (хиляда петстотин седемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 157,50 лв. (сто петдесет и седем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 14.00 часа.

7. Поземлен имот 033030 с площ 2,066 дка, нива, осма категория, находящ се в местността “Дългата поляна”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 690,00 лева (шестстотин и деветдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 69,00 лв. (шестдесет и девет лева). Начален час на търга 14.30 часа.

8. Поземлен имот 033027 с площ 2,006 дка, нива, осма категория, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 675,00 лева (шестстотин седемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 67,50 лв. (шестдесет и седем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 15.00 часа.

9. Поземлен имот № 021170 с площ 6,730 дка, нива, трета категория, находящ се в местността “Възст. реални гран.”, землището на с.Караджалово, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 165,00 лева (три хиляди сто шестдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 316,50 лв. (триста и шестнадесет лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 15.30 часа.

10. Поземлен имот, целия с площ от 85 кв.м., съставляващ ПИ № 2721, включен с 55 кв.м. в парцел /УПИ/ VІ – мелница и с 30 кв.м. в парцел /УПИ/ VІІІ - трафопост от кв.74 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 237,50 лв. (хиляда двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 123,75 лв. (сто двадесет и три лева и седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 16.00 часа.

Депозити за участие в търговете, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN: BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 15.10.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 14.10.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 14.10.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 15.10.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 26.10.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За справки и допълнителна информация - тел. 0336/6-31-97


 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
 

За възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.
На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно
по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. / Отвори_Разгледай
>>

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

До
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения
С
писък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на ЕВН България Електроразпределение АД / Отвори >>


 

До
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - ПОД
"ПРОСВЕТА"

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на ЕВН България Електроразпределение АД / Отвори >>


 

До
ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на ЕВН България Електроразпределение АД / Отвори >>


 

 

 

 


 

 


 

 

Сливен посреща на сцена легендарния хард рок певец Джо Лин Търнър

На 19 септември в 19.30 часа, в Късноантична и средновековна крепост „Туида”, разположена в северните покрайнини на Сливен, американската звезда, известна с незабравимите си вокални партии в „Рейнбоу” и „Дийп Пърпъл” ще зарадва хиляди свои почитатели.

Концертът е организиран от Община Сливен. Кметът на града, инж. Кольо Милев, който е и Председател на Регионална асоциация на общините „Тракия”, кани любителите на твърдата музика от региона да се присъединят към спектакъла. С Джо Лин Търнър ще свирят музикантите от българската група „Кикимора” на прочутия китарист и композитор Николо Коцев.

Сливен трескаво се подготвя за събитието. Концерт от подобен мащаб и на територията на древната крепост Туида, която след осъществявяне на европейски проект отскоро отвори врати за посетители, не е имало.

Цената на билета е 10 лева. Билети за концерта освен директно от крепостта, могат да се закупят от Общинския туристически информационен център  /до Виенската сладкарница/ от 10 до 13 часа и от 14 до 19 часа през делничните дни. В събота центърът ще работи до 17 часа, а на Туида билети ще се продават непосредствено до началото на шоуто.

Повече информация може да получите на уеб страницата на Късноантична и средновековна крепост „Туида”: http://tuidacastle.bg както и  на телефони: 0895 467289, 0879 599148 и 0878 640224. Въпроси може да задавате на ел. поща: tuidacastle@gmail.com


 

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 16 септември 2015г. от 11.00 часа в Пенсионерски клуб  Първомай ще се извърши безплатен преглед на всички пенсионери диабетици от мобилните екипи на БЧК Пловдив. Ще бъдат раздавани апарати
за първично диагностиране на диабет.

 


 


 

 


 

ОБЯВА 13  от  10.09.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 585/15.07.2015г. по Протокол № 52 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 29.09.2015г. от 10,00 ч. в стая 216 в сградата  на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции, както следва:

Позиция 1. Поземлен имот № 025066 с площ 0,708 дка,  с НТП– лозе, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 245,00 лева (двеста четиридесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 24,50 лв. /двадесет и четири лева и петдесет стотинки/;

Позиция 2. Поземлен имот № 025068 с площ 0,361 дка,  с НТП – лозе, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 125,00 лева (сто двадесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/;

Позиция 3. Поземлен имот № 025069 с площ 0,348 дка,  с НТП – лозе, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 120,00 лева (сто и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 12,00 лв. /дванадесет лева/;

Позиция 4. Поземлен имот № 025070 с площ 0,778 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 265,00 лева (двеста шестдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 26,50 лв. /двадесет и шест лева и петдесет стотинки /;

Позиция 5. Поземлен имот № 025071 с площ 0,753 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 260,00 лева (двеста и шестдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 26,00 лв. /двадесет и шест лева/;

Позиция 6. Поземлен имот № 025074 с площ 0,749 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 260,00 лева (двеста и шестдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 26,00 лв. /двадесет и шест лева/;

Позиция 7. Поземлен имот № 025075 с площ 0,365 дка,  с НТП – нива, категория на земята:  шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер 125,00 лева (сто двадесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/;

Позиция 8. Поземлен имот № 025076 с площ 0,812 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 280,00 лева (двеста и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 28,00 лв. /двадесет и осем лева/;

Позиция 9. Поземлен имот № 025077 с площ 1,008 дка,  с НТП – нива, категория на земята:  шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 350,00 лева (триста и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 35,00 лв. /тридесет и пет лева/;

Позиция 10. Поземлен имот № 025080 с площ 1,360 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 465,00 лева (четиристотин шестдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 46,50 лв. /четиридесет и шест лева и петдесет стотинки /;

Позиция 11. Поземлен имот № 025146 с площ 3,231 дка,  с НТП – нива, категория на земята:  шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 100,00 лева (хиляда и сто лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 110,00 лв. /сто и десет лева/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващи 10 % от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 25.09.2015г. /вкл./.

  Тръжна документация на стойност 100 /сто/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 24.09.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 24.09.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата, площта и землището на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 25.09.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 06.10.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 


 

 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Дата на обявяване:31.08.2015г.

       Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 03.09.2015г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново/ и с.Градина в часовете от 19:30ч. до 22:00ч. и третиране срещу комари на територията на гр. Първомай в часовете от 22:30ч. до 24:30ч..

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

 

 

Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2015г.

под мотото „ Избери. Промени. Комбинирай. ”, Община Първомай организира

на 22.09.2015г. / вторник /

  

В Е Л О П О Х О Д

 

 по маршрута гр.Първомай- Бряговския язовир- гр. Първомай.

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

     9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

     10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка.

     11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери.

     12.30 часа – Обяд и почивка

     14.30 часа – Тръгване обратно

     16.00 часа – Пристигане в гр.Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 

До

КМЕТА НА

Община Първомай обл. Пловдивска

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От "БУЛ ЕЙПЪЛ" ООД

Уважаеми г-н Кмет,

Уведомяваме Ви. че "БУЛ ЕЙПЪЛ" ООД има следното инвестиционно предложение: / Отвори_Разгледай >>


 

 

 


 

 


 

 

ОБЯВА 11  от  03.08.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 569/17.06.2015г., Решение № 570/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 586/15.07.2015г. по Протокол № 52 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 21.08.2015г. в стая 216 в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот пл.№ 972 с площ от 480 кв.м., включен в парцел /УПИ/ ХІІІ – 95, 972 от кв.5 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 256 лв. (две хиляди двеста петдесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 225,60 лв. (двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 800520 с площ 5,360 дка,  с НТП – изоставена нива, категория на земята: пета, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 950,00 лева (две хиляди деветстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 295,00 лв. (двеста деветдесет и пет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 031011 с площ 0,800 дка,  с НТП – нива, категория на земята: четвърта, находящ се в местността “Долна река”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 285,00 лева (двеста осемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 28,50 лв. (двадесет и осем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 19.08.2015г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 18.08.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 18.08.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.08.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 28.08.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община Първомай


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С писмо вх. № 26-00-91/28.07.2015г. „ БДЖ–ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ ни предоставя за обсъждане

ПРОЕКТ НА НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ 

за периода 13.12.2015г. до 10.12.2016г.

 

 Дата на обявяване:29.07.2015г.

Гражданите, имащи предложения по проекта, могат да ги изразят до 04.08.2015г. на тел.: 0336 6 28 51 или 0889 944066 и
е-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

Предложенията ще бъдат обобщени и изпратени на „ БДЖ–ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ – ПЛОВДИВ, като
при техническа възможност ще се извърши корекция в проекта.

 

ПРОЕКТ НА НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ 

за периода 13.12.2015г. до 10.12.2016г

 

Влак

Кат

Начална

гара

Тръгва

Проект

пристига

Първомай

Сегашно

разписание

Проект

стои

Проект

тръгва

Сегашно разписание

Крайна гара

Проект

пристига

1620

БВ

ДГ

05.05

05.23

няма

1

05.24

няма

СФ

09.02

10240

КПВ

ДГ

05.30

05.56

5.07

4

06.00

05.08

ПО

06.41

10241

КПВ

ПО

05.15

05.58

5.50

1

05.59

06.10

ДГ

06.24

10141

ПВ

ПО

06.05

06.50

6.55

1

06.51

06.57

СВИ

08.50

492

МБВ

КК

04.05

07.05

8.09

1

07.06

08.10

ПО

07.40

10244

КПВ

ДГ

07.00

07.29

7.41

1

07.30

07.55

ПО

08.13

10243

КПВ

ПО

07.10

07.53

7.48

5

07.58

07.55

ДГ

08.24

10140

ПВ

СВИ

06.00

07.56

няма

1

07.57

няма

ПО

08.42

10245

КПВ

ПО

08.10

08.52

няма

6

08.58

няма

ДГ

09.24

10246

КПВ

ДГ

08.30

08.55

няма

1

08.56

няма

ПО

09.45

10247

КПВ

ПО

09.10

09.52

10.52

6

09.58

10.58

ДГ

10.24

10248

КПВ

ДГ

09.30

09.56

няма

1

09.57

няма

ПО

10.39

10250

КПВ

ДГ

10.30

10.56

10.51

1

10.57

11.00

ПО

11.39

10249

КПВ

ПО

13.10

13.51

няма

1

13.52

няма

ДГ

14.18

10251

КПВ

ПО

13.55

14.37

14.37

1

14.38

14.42

ДГ

15.06

10252

КПВ

ДГ

14.25

14.51

14.35

4

14.55

14.45

ПО

15.37

1623

БВ

СФ

12.30

15.54

няма

5

15.59

няма

ДГ

16.19

10254

КПВ

ДГ

15.30

15.56

няма

1

15.57

няма

ПО

16.43

10253

КПВ

ПО

16.10

16.52

няма

6

16.58

няма

ДГ

17.27

10256

КПВ

ДГ

16.30

16.56

няма

1

16.57

няма

ПО

17.44

1626

БВ

ДГ

17.08

17.29

няма

1

17.30

няма

СФ

21.26

10255

КПВ

ПО

17.10

17.53

17.24

5

17.58

17.33

ДГ

18.24

10258

КПВ

ДГ

17.30

17.56

17.22

1

17.57

17.30

ПО

18.40

10260

КПВ

ДГ

18.30

18.56

19.01

4

19.00

19.08

ПО

19.42

1625

БВ

СФ

15.30

18.58

няма

1

18.59

няма

ДГ

19.20

10257

КПВ

ПО

19.23

20.06

няма

5

20.11

няма

ДГ

20.37

10277

КПВ

ПО

20.10

20.56

21.02

1

20.57

21.10

ДГ

21.29

10144

ПВ

СВИ

19.40

21.35

21.01

1

21.36

21.07

ПО

22.21

491

МБВ

ДЖС

16.20

22.43

22.03

1

22.44

22.04

КК

01.48

 

 

Забележка: Часовете в сивите редове са за направление Димитровград - Пловдив

 


 

 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

 Дата на обявяване:27.07.2015г.

 

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Биологично отглеждане на краставици/корнишони на открито”.

 

Възложител: Христо Караандонов- земеделски производител

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище с. Искра, Община Първомай

Уведомлението е на разположение на интересуващите се жители всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг" № 50, ет.2 ,стая 213.

Писмени становища и мнения се приемат в срок до 10.08.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


 

 

ПРАКТИЧЕСКИ   ПРЕПОРЪКИ
ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ – 2015г.

Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и на изводите за обстоятелствата и предпоставките за тяхното настъпване. Насочват вниманието към възникването на рисковите ситуации и предпазват от попадане в тях. Възприемането им и тяхното спазване изграждат защитно поведение както у водачите на пътни превозни средства (ППС) и възрастните хора, които се грижат 
за сигурността на децата, така и у самите подрастващи, участници в движението. /
Отвори_Разгледай >>


 

 


О    Б    Я    В    А

 

във връзка с планувано мероприятие в Спортния календар на Община Първомай се организира:

 

В Е Л О П О Х О Д

 

по маршрута Първомай – с.Виница – с.Татарево – Първомай до местността „Тракийски могили” на 25.07.2015г. (събота)

 

П Р О Г Р А М А

 

1.    Тръгване в 9.00ч. на 25.07.2015г. (събота) от паркинга на Община Първомай.

2.    Пристигане в местността „Тракийски могили” към 12.00 часа, където ще бъде изнесена лекция от доц. д-р Кисьов за провеждащите се археологически разкопки на Надгробната могила.

3.    Прибиране в Първомай през с.Татарево.

Велопоходът ще бъде осигурен със санитарна линейка, автомобил за сигурност на Общинска охрана и автобус.

 

 

Тел. за справка: 0887486888

 


 

 

О Б Я В А / Община Първомай /

Дата на обявяване:17.07.2015г.

Р ешения / № 578 , 591 , 592 , 593 / на Общински съвет град Първомай, приети на 15.07.2015 г. по Протокол № 52 / Отвори >>


 


 

РАМКОВА ПРОГРАМА 17-18 Септември 2015, гр. Първомай  - Отвори_Разгледай >>

Регистрационна форма за участие в Международна среща на МСП с местните власти   - Изтегли_Отвори >>

 

 


 


 

 

 

ВАЖНО!!!

 

До 10 юли 2015 (вкл.) се подават заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Първомай, за срок 6 (шест) стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година!

 

 

На заседание, проведено на 17.06.2015 г., Общински съвет – гр.Първомай, със свое Решение № 564 / 17.06.2015г. по Протокол № 51, определи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Първомай за общо и индивидуално ползване. Списъците за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории, площ и средните годишни рентни плащания по землища  се обявяват на видно място в общината, кметствата и  се публикуват на интернет страницата на общината. 

Приетото Решение е във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещ процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. Съгласно Закона, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени пазарен механизъм.

Лицата подават заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок до 10 юли и към тях се прилагат следните документи:

1. Приложение № 1 и/или № 2

2. Приложение № 3

* Заявлението, Приложение № 1, 2 и 3 са по образец, одобрен със Заповед № РД-46-214/23.02.2015г. на министъра на земеделието и храните

3. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

4. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно, чл. 23 от Закона за търговския регистър;

5. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

6. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за една животинска единица, като се приспадат притежаваните или ползваните от тях на правно основание пасища, мери и ливади.

„Пасищни животни”, съгласно § 2в от ДР на ЗСПЗЗ, са говеда, биволи, овце и кози, както и еднокопитните животни - коне, магарета, мулета и катъри. За пасищни животни се смятат и свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, които се отглеждат съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 3. „Животинска единица”, съгласно § 2з от ДР на ЗСПЗЗ, е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;

2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;

3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран  животновъдния им обект. Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 6 /шест/ стопански години.

 

Решение № 564 / 17.06.2015 г. / по Протокол № 51на ОбС гр.Първомай за определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на Община Първомай за общо и индивидуално ползване
за стопанската 2015/2016 година
/ Отвори >>


 

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Първомай
за стопанската 2015/2016 година
/ Отвори >>

 

Списъци на общинските пасища,мери и ливади по определените землища на Община Първомай
за индивидуално ползване:

 

 

 


 

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

Дата на обявяване:30.06.2015г.

 ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Оранжерия за зеленчуци”, в имот №334011, местност „Адата Ормана П.Чил”, в землището на гр.Първомай. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 30.06.2015 г. – 13.07.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 13.07.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА   ПЪРВОМАЙ

 Дата на обявяване:22.06.2015г.

        Във връзка с уведомителни писма на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

-         в периода от 26.06.2015г. до 28.06.2015г. от 06:00 до 10:00 ч. и от 18:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор” при доза 0,080/дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 600 дка.

-         в периода от 26.06.2015г. до 30.06.2015г. от 06:00 до 10:00 ч. и от 18:00 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор енерджи” при доза 0,08л / дка., в с. Караджалово, местноста „Балъка” - 315 дка, „Караджиковия бунар” – 200 дка, „Юрганите”- 480 дка.


 

 

О Б Я В А

/ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ /

 

                          На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл.124а ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет – Първомай, с Решение №573 от 17.06.2015г. одобри задание и Разреши изработване на подробен устройствен план – ПУП – ПР – ПЗ - ПП  за ПИ № 000543, местност „Новия Бунар”, землище с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за търговия и обслужващи дейности.

                          На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл.124а ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет – Първомай, с Решение №573 от 17.06.2015г. одобри задание и Разреши изработване на подробен устройствен план – ПУП – ПР – ПЗ - ПП  за ПИ № 081020, местност „Реални граници 18Ж АЛ”, землище с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Склад и сервиз за земеделска техника”

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.06.2015 г.


 


 

 

ОБЯВА  № 10 от 15.06.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 557/21.05.2015г. по Протокол № 50 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 03.07.2015г. в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 004259 с площ от 1,546 дка, с НТП: нива, четвърта категория, местността „Цигански чеири”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 65,00 лв. (шестдесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 011001, с площ от 1,562 дка, с НТП: нива, четвърта категория, местността „Терлика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 710,00 лв. (седемстотин и десет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 71,00 лв. (седемдесет и един лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 008127, с площ от 0,610 дка, с НТП: нива, четвърта категория, местността „Чеир пара”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 256,00 лева (двеста петдесет и шест лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 25,60 лв. (двадесет и пет лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търговете, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN: BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 01.07.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 30.06.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 30.06.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 01.07.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 10.07.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община Първомай


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ – ИУГ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.06.2015 г.

11.10.2Община Първомай уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми - ИУГ, че е задължително гумите да бъдат предавани в местата за продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. и в мобилните сервизи за гуми.

          Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, лицата извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. и мобилните сервизи за гуми, са задължени да сключват договори с организации по оползотворяване на ИУГ или с лица, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си индивидуално и/или с лица, притежаващи съответния разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци.

Забранява се:

- складирането на ИУГ по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места;

-  изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).


 

 

ОБЯВА  9 от 11.06.2015 г.

На основание чл.16 и чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 531/27.03.2015г. по Протокол № 47 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 30.06.2015 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., находящ се в площадно пространство на северната регулационна линия на УПИ I - ветеринарна лечебница в кв.130 по регулационния план на гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 720,00 лева (седемстотин и двадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Помещение за офис с площ от 18,92 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща „Бивш център за работа с деца”, построена в УПИ VIII – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 851,40 лв. (осемстотин петдесет и един лева и четиридесет стотинки) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 29.06.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.06.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.06.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 29.06.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.07.2015 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община Първомай 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.06.2015 г.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до

лицата, извършващи търговска дейност на общинските пазари за предлаганите от тях полимерни торбички / Отвори >>


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Първомай уведомява всички собственици на пчели и пчелни семейства, че ТП ” Държавно горско стопанство- гр. Първомай” в периода 22.06.2015г. - 24.06.2015г. от 07:00 до 10:00 часа ще проведе третиране на тополови култури с препарата „Димилин 25 ВП” при доза 5 г./ дка. в гр.Първомай, местност: р. Марица- общо 172 дка.


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА   ПЪРВОМАЙ

 Във връзка с уведомителни писма на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

         на 15.06.2015г. от 06:00 до 10:00 ч. и от 18:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор” при доза 0,080/дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 600 дка.

         от 15.06.2015г. до 19.06.2015г. от 06:00 до 10:00 ч. и от 18:00 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор енерджи” при доза 0,08л / дка., в с. Караджалово, местноста „Балъка” - 315 дка, „Караджиковия бунар” – 200 дка, „Юрганите”- 480 дка.

 

 

 


 


 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Първомай в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Приеми ме”, бюджетна линия
BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на един социален работник, предоставящ
услугата „Приемна грижа” в община  Първомай.
Отвори_Разгледай >>
 

Документи за изтегляне:

Писмено заявление за кандидатстване >>          /          Автобиография  по образец >>          /          Декларация по образец >>

Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда >>
 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с издадена Заповед РД - 15 - 104/25.02.2015 г. на Кмета на Община Първомай, Ви напомняме, че се забранява пашата на селскостопански животни по землищата на Държавните горски територии в териториалният обхват на ТП „ДГС - Първомай” съгласно чл. 124 от Закон за горите, а именно: >>


 

 

 


 

 


 

 

ОБЯВА 8  от  21.05.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 551/30.04.2015г. и Решение № 550/30.04.2015г.  по Протокол № 49 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 09.06.2015г. в стая 216 в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 3400 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХІV – обслужващи и складови дейности от квартал 164 по регулационния план на  гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 34 000 лв. /тридесет и четири хиляди лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 3 400 лв. (три хиляди и четиристотин лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6000 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХІХ – 609, производствени и складови дейности от квартал 18 по регулационния план на  с.Бяла река, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 18 600 лв. /осемнадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1 860 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 05.06.2015г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 04.06.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 04.06.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 05.06.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 16.06.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

 За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 

 


 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 28.05.2015 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от
Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336/ 64468


 

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 Дата на обявяване:05.05.2015г.

Община Първомай уведомява всички собствениците на пчели и пчелни семейства, че ТП ” Държавно горско стопанство- гр. Първомай” в периода 11.05.2015г. - 13.05.2015г. от 07:00 до 10:00 часа ще проведе третиране на тополови култури с препарата „Моспилан” при доза 1,5 г./ дка. в местност: р. Марица- общо 172 дка.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 Дата на обявяване:30.04.2015г.

На основание чл.17, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай осигурява обществен достъп до писменото Становище на Възложителя „АГРОСТРОЙ 07” ООД, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на  инвестиционно предложение  „Изграждане на кариери за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Дрянка” /467,911 дка./, землища кв.Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, община Първомай.

Становището е на разположение на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от обществените обсъждания., всеки работен ден от 8.30ч. до 11.30ч. и от 13:30 до 16.30ч.  в сградата на Община Първомай, стая 213 .


 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 05.05.2015г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново/ и с.Градина в часовете от 6:00 ч. до 11:00 ч.  и  от 19:00ч. до 22:00ч..

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.
 


 

За поредна година bTV Media Group организира кампания по почистване на най-уязвимите зони. Тази година кампанията е под наслов „Да изчистим България заедно".Община Първомай ще се включи в кампанията….Още по темата >> 
 


 

 


Заповеди на директора на областна дирекция „Земеделие” град Пловдив, във връзка с ползването на общински пътища

 

Дата на обявяване:29.04.2015г.

 


 

 

 


 

 

Съобщение

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция- Пловдив ще проведе пръскане по сервитута на железопътната линия в периода от 19.05.2015г. до 04.06.2015г. в междугарие Крумово- Първомай и в периода от 05.06.2015г. до 09.06.2015г. в междугарие Първомай - Димитровград. Третирането ще се извърши с хербицид „Ефазат”, с моторен влекач и вагон.


Дата на обявяване:27.04.2015г.

З А П О В Е Д

 

№  РД-15-104…/…25.02.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 и 2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 60-00-1/05.02.2015 г. от Директора на ТП ”Държавно горско стопанство - Първомай” >>
 


Дата на обявяване:23.04.2015г.


 


  

ОБЯВА  7 от 09.04.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 533/27.03.2015г. по Протокол № 47 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 30.04.2015г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата на ОбА-Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 730 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХVІ - 748, находящ се в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 11 862,50 лева (единадесет хиляди осемстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 1 186,25 лв. /хиляда сто осемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/, представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 28.04.2015г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 27.04.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 27.04.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.04.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.05.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община ПървомайНа основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.04.2015 г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за угояване на 1500 бр. патици в УПИ ХХІ- стопански дейности в кв.37 по регулационния план на с.Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив”, с възложител „ФАРКО 89” ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 09.04.2015 г. – 24.04.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 24.04.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
ОБЯВА

Бюро по труда-Асеновград

 

ОТНОСНО: изпълнение на Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца
от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст”, финансиран по Проекта
за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД-09-48/31.05.2011 год. / Отвори_Разгледай
>>
 


ОБЯВА

Заявленията на кандидати за потребители на услугата ‘‘Личен асистент‘‘ и кандидати за длъжността ‘‘Личен асистент‘‘ ще се
приемат в стая 214, ет. 2, в сградата на Общинска Администрация - гр.Първомай.

 

Срок за подаване на заявленията: от 27.03.2015г. до 09.04.2015 г. включително, в рамките на работното време на
Общинска Администрация от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.Съобщение

за постъпило инвестиционно предложение Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 24.03.2015 г.
съобщава, че във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “ Смяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови, находящи се в ПИ 150261 в землището на с.Искра, община Първомай, област Пловдив”.

 

Възложител: „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище с.ИскраОбщина Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2015”

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2015”, която ще се проведе на 28 март 2015 г. от 20, 30ч. до 21, 30ч. В рамките на един час на 28 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ”гр.Първомай и осветлението на централния градски площад.От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg

 


 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на основание чл.17, ал.1, т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.03.2015 г.

Общинска администрация - гр. Първомай

 

УВЕДОМЯВА

всички заитерeсувани физически и юридически лица, че на 23.04.2015г. от 10,00 часа в сградата на Община Първомай ще се проведе среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда / ОВОС/ с всички приложения към него, за инвестиционно предложение „Изграждане на