Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

 Бюджет  на Общинa Първомай Бюджет на община Първомай за 2018 година / Публикувано на 20.02.2018г.

 

Месечни отчети на касовото изпълнение на бюджета на община Първомай за 2018г.

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018г. Отвори >>

Т
рим
есечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
  Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018г. Отвори >>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.
Отвори >>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018г. Отвори >>


Решение 282 от 31.01.2018 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на
община Първомай за 2018 година
>>

Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 Инвестиционна програма и текущи ремонти 2018 година >>

Приложение 4 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2018 година по параграф 40-00 >>

Приложение 5 Численост и разходи за работни заплати на персонала в делегирани държавни и местни дейности за 2018 година >>

Приложение 6 Културен календар на Община Първомай за 2018 година >>

Приложение 7 Субсидии за спортни школи и туристически дружества за 2018 година >>

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 9 Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 10 Годишен разчет за сметките за средства от ЕС по Оперативни програми >>

Приложение 11 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности >>

Приложение 12 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2018 година >>

Приложение 13 План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2017 година >>


ПРОТОКОЛ:от публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2017 година и проекта за бюджет на Община Първомай за 2018 година, проведено на 16.01.2018 година от 14:00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Първомай >>

Проект на бюджет на община Първомай за 2018 година


Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2018 година >>
 


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2017 ГОДИНА

Сборен баланс на Община Първомай към 31.12.2017 г. >>

Обяснителна записка към годишен финансов отчет за 2017г. >>

Доклад за финансово-икономическото състояние към 31.12.2017 г. >>

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. >>

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2017 г. >>

Одитен доклад на Сметна палата за 2017 г. >>


Бюджет на община Първомай за 2017 година

 

Месечни отчети на касовото изпълнение на бюджета на община Първомай за 2017г.


Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017г. Отвори >>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017г. Отвори >>

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. Отвори >>

М
есечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.
Отвори >>

М
есечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.
Отвори >>

Т
рим
есечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017г. Отвори >>

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017г. Отвори >>
 

 

Решение 165 от 20.01.2017 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на
община Първомай за 2017 година
>>

 

Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 Инвестиционна програма и текущи ремонти 2017година >>

Приложение 4 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2017 година по параграф 40-00 >>

Приложение 5 Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2017 година >>

Приложение 6 Културен календар на Община Първомай за 2017 година >>

Приложение 7 Субсидии за спортни школи и туристически дружества за 2017 година >>

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 9 Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 10 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по Оперативни програми >>

Приложение 11 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности >>

Приложение 12 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2017 година >>

Приложение 13 План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2016 година >>


Проект на бюджет на община Първомай за 2017 година

Протокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2017 г.>>

Приложение 1 Приходи >>

П
риложение 2
Разходи >>

П
риложение 3
Инвестиционна програма и текущи ремонти 2017 година >>


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 ГОДИНА

Сборен баланс на Община Първомай за 2016 г. >>

Обяснителна записка към годишен финансов отчет за 2016г. >>

Отчет за приходи и разходи на община Първомай – 31.12.2016г. >>

Приложения за 2016г. >>

Одитно становище на Сметна палата за 2016 г. >>

Одитен доклад на Сметна палата за 2016 г. >>


Прогнозен оТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 ГОДИНА >>


Бюджет на община Първомай за 2016 година

Решение 25 от 28.01.2016 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на
община Първомай за 201
6 година >>

Приложение 1 Приходи >>

Приложение 2 Разходи >>

Приложение 3 Инвестиционна програма и текущи ремонти 2016 година >>

Приложение 4 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2016 година по параграф 40-00 >>

Приложение 5 Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2016 година >>

Приложение 6 Културен календар на Община Първомай за 2016 година >>

Приложение 7 Субсидии за спортни школи 2016 година >>

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 9 Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 10 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси” >>

Приложение 11 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности >>

Приложение 12 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2016 година >>

Приложение 13 Прогноза за приходите и разходите на общинските търговски дружества 2016-2018 година >>

Приложение 14 План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2015 година >>


Приложение 1 – Приходи >>

Приложение 2 – Разходи >>


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2015 ГОДИНА

Сборен баланс на Община Първомай за 2015 г. >>

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета >>

Обяснителна записка към годишен финансов отчет за 2015г. >>

Отчет за приходи и разходи на община Първомай – 31.12.2015г. >>

Приложения за 2015г. >>

Одитно становище на Сметна палата за 2015 г. >>


Бюджет на община Първомай за 2015 година

Решение 512 от 16.02.2015 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2015 година. >>

Приложение 1 – Приходи. >>

Приложение 2 – Разходи. >>

Приложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2015 година. >>

Приложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2015 година по параграф 40-00. >>

Приложение 5 – Численост и разходи за заплати на персонала в делегираните от държавата дейности за 2015 година. >>

Приложение 6 – Субсидии за спортни школи 2015 година. >>

Приложение 7 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи. >>

Приложение 8 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи. >>

Приложение 9 –  Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС по Оперативни програми. >>

Приложение 10 – Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности. >>

Приложение 11 – Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година за постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности. >>

Приложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен. >>

Приложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2014 година. >>

 


Проект на бюджет на община първомай за 2015 година

Проект на Бюджета на община Първомай за 2015 година >>


Отчет на Бюджета на община Първомай за 2014 година

Отчет на Бюджета на община Първомай за 2014 година >>

Сборен баланс на Община Първомай за 2014 година >>

Приложения >>

Становище на Сметна палата за 2014 година >>


Бюджет на община Първомай за 2014 година

Решение № 378 от 13.02.2014 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета на
община Първомай за 201
4 година >>

Приложение 1 – Приходи >>

Приложение 2 – Разходи >>

Приложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2014 година >>

Приложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи финансирани през 2014 година >>

Приложение 5 – Разчет на разходите, финансирани с приходи от приватизация >>

Приложение 6 Численост и разходи за работни заплати на персонала >>

Приложение 7 Субсидии за спортни школи >>

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 9 Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи >>

Приложение 10 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС >>

Приложение 11 Бюджетна прогноза за периода 2013-2016 година на постъпленията от местни приходи
и разходите в местни дейности
>>

Приложение 12 Второстепенни разпоредители с бюджет за 2014 година >>

Приложение 13 График за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2013 година >>


Отчет на Бюджета на община Първомай за 2013 година

Сборен баланс на Община Първомай за 2013 година >>

Отчет на Бюджета на община Първомай за 2013 година >>

Приложения >>

Становище на Сметна палата за 2013 година >>


Бюджет на община Първомай за 2013 година

 

Решение 215 от 20.02.2013 година на общински съвет Първомай за приемане на бюджета

на община Първомай за 2013 година. >>

Приложения :

Приложение 1 – Приходи >>

Приложение 2 – Разходи >>

Приложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2013 година >>

Приложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи >>

Приложение 5 – Субсидии за спортни школи за 2013 година >>

Приложение 6 – Първоначален бюджет на община Първомай за 2013 година по агрегирани показатели >>

Приложение 7 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2013 година >>

Приложение 8 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90%
от действителните разходи
>>

Приложение 9 – Численост и работни заплати на персонала в делегираните държавни и местни дейности
за 2013 година
>>

Приложение 10 – План - сметка на ИБСФ >>

Приложение 11 – Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните им сметки
за 2013 година
>>


Отчет за бюджета на  Общинa Първомай  за 2012 година

Сборен баланс на Община Първомай за 2012 година >>

Сборен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите  на Община Първомай за 2012 г. >>

Сборен касов отчет за извънбюджетните сметки и фондове на община Първомай  за 2012 г. >>

Приложения >>

Становище на Сметна палата за 2012 година >>


Отчет за бюджета на  Общинa Първомай  за 2011 година

Сборен баланс на Община Първомай за 2011 година >>

Сборен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите  на Община Първомай за 2011 г. >>

Сборен касов отчет за извънбюджетните сметки и фондове на община Първомай  за 2011 г. >>

Приложения >>

Становище на Сметна палата за 2011 година >>


 
Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>