Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел: 0336 62201 / факс: 0336 /62139/62325/63119

Отдел – Местни приходи /  ул.”Бр.Миладинови”-юг 50 етаж 2

Стая-201 - Началник отдел "МП" / стая-202 - Прием и обработка на документи / стая-203 - Каса /  тел./факс: 0336 64425 / тел: 0336 63112
IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00   / В1С : CECBBGSF /
Банка:
ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай
изтегли ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДОКУМЕНТИ>>



УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВ ОТПАДЪК СА КАКТО СЛЕДВА:

ЗА 2018г.

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

ПЪРВАТА ВНОСКА  СЕ ВНАСЯ В СРОК ДО 30 ЮНИ 2018г.

ВТОРА ВНОСКА В СРОК ДО 31 ОКТОМВРИ 2018г.

НА ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА В СРОК

ДО 30 АПРИЛ СЕ ПРАВИ ОТСТЪПКА  5 %

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТБО

ПЪРВАТА ВНОСКА  СЕ ВНАСЯ В СРОК ДО 30 ЮНИ 2018г.

ВТОРА ВНОСКА В СРОК ДО 31 ОКТОМВРИ 2018г.

 НА ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА В СРОК

 ДО 30 АПРИЛ СЕ ПРАВИ ОТСТЪПКА  5 %

 ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – ДО 31 ЯНУАРИ;

ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ -  ДО 30 АПРИЛ;

ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ – ДО 31 ЮЛИ;

ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ – ДО 31 ОКТОМВРИ.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ и в същия
срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват
5 % отстъпка.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК /НОВ – В СИЛА ОТ 01.01.2011г./

Съгласно чл.61р, ал.2  от ЗМДТ – Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

Съгласно чл.61р, ал.5  от ЗМДТ – Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на годинаТА,
СЛЕДВАЩА ТАЗИ, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ.

Съгласно чл. 61с., ал.3 от ЗМДТ – Дължимият туристически данък се внася от данъчно задължените лица
до 15 -то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на
Община Първомай размерът на дължимия туристически данък за 2018г. за средствата за подслон
и местата за настаняване се определя, както следва:

КАТЕГОРИЯ 1 ЗВЕЗДА – 0,20 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.

КАТЕГОРИЯ 2 ЗВЕЗДИ – 0,30 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.

КАТЕГОРИЯ 3 ЗВЕЗДИ – 0,40 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.

КАТЕГОРИЯ 4 ЗВЕЗДИ – 0,50 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.

КАТЕГОРИЯ 5 ЗВЕЗДИ – 0,60 ЛВ. ЗА НОЩУВКА.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ /НОВ - В СИЛА ОТ 01.01.2017г./

СЪГЛАСНО ЧЛ. 61У ОТ ЗМДТ - ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
ЗА ИЗВЪРШВАНАТА ОТ ТЯХ ИЛИ ОТ ТЯХНО ИМЕ ДЕЙНОСТ ПО ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

СЪГЛАСНО ЧЛ.58, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ -
ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ Е В РАЗМЕР НА 300 ЛЕВА.

 

 ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕТЕ ДА ПОГАСИТЕ НА КАСАТА НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ  ПРИХОДИ” – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ,
СТАЯ № 203, ІІ ЕТАЖ.

РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ  ОТ  08.00 ч. - 17.00 ч.,

в кметства по населени места на общината,

ПО БАНКОВА СМЕТКА НА  „ЦКБ” АД, ОФИС ПЪРВОМАЙ

ВIC: CE CB BG SF
IBAN : BG08 CECB 9790 84B3 2015 00

ИЛИ В КЛОНОВЕТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" АД

 Код на плащане:

Патентен данък

44 14 00

Данък недвижими имоти

44 21 00

Данък наследства

44 22 00

Данък МПС

44 23 00

ТБО

44 24 00

Данък придобиване

44 25 00

Туристически данък

44 28 00

Глоби

44 65 00

ТАКСИ АДМИНИСТР. УСЛУГИ

44 80 07

НЕВНЕСЕНИТЕ В СРОК ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВ ОТПАДЪК СЕ СЪБИРАТ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ.
СРЕЩУ НЕКОРЕКТНИТЕ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗМДТ И ДОПК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА, СРОКОВЕТЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТБО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА АДРЕС:

ГР. ПЪРВОМАЙ, УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” № 50 – ЮГ
ТЕЛЕФОНИ : 0336 / 6-44-25, 6-31-12
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ” – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>