Трета покана за добри практики е отворена за регистрация до 30 април 2019г. от Европейската мрежа за иновации за приобщаване. Всички членове на мрежата могат да се регистрират за участие в двете посочени категории, съгласно посочения линк / Register now! / в поканата   pdfИзтегли

Поканата е отправена към  община Първомай, поради участието ѝ като партньор по проект BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за осигуряване на заетост“ с  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ .

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ