Светозар Колев Славчев - председател на общински съвет

Светозар Колев Славчев

Годишни отчети


Функции на Общинския съвет:

съгласно чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 2. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
 3. Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 4. (отм);
 5. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 6. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 7. Определя размера на местните такси;
 8. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 9. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 10. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 11. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 12. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 13. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 14. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 15. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 16. Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 17. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 18. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 19. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 20. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 21. Одобрява символ и печат на общината;
 22. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 23. Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 24. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 25. Определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.

В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.