Председател на общински съвет - Дечко Иванов Петков

Дечко Иванов Петков

Годишни отчети


Функции на Общинският съвет:

1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
3. Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. Избира и освобождава кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление;
5. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
6. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
7. Определя размера на местните такси;
8. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
9. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;
10. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
11. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
12. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
13. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
14. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
15. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
16. Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
17. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
18. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
19. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
20. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
21. Одобрява символ и печат на общината;
22. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Общинският съвет може да избира обществен посредник.