СПРАВКИ по чл. 26, ал. 5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ - мандат 2019 – 2023 г.


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай, публикуван на сайта на общината 03.09.2020г. / Публикувана на 05.10.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, публикуван на сайта на общината на 28.08.2020г. / Публикувана на 29.09.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили / не постъпили възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, публикуван на сайта на общината на 12.06.2020г. / Публикувана на 13.07.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, публикуван на сайта на общината 14.04.2020г. / Публикувана на 15.05.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай / Публикувана на 29.04.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай / Публикувана на 25.03.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай / Публикувана на 24.03.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г. / Публикувана на 13.03.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал.5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Краткосрочна  програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2023 г. / Публикувана на 13.03.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай / Публикувана на 19.12.2019г. /