СПРАВКИ по чл. 26, ал. 5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ - мандат 2023 – 2027 г.


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост на община Първомай, публикуван на сайта на общината 19.04.2024 г. / Публикувана на 24.04.2024 г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, публикуван на сайта на общината 20.11.2023 г. / Публикувана на 21.12.2023г. /

pdfВъзражение – подписка срещу проект за решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай / Публикувано на 21.12.2023г. /


pdfСправка за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай / Публикувана на 18.12.2023г. /


СПРАВКИ по чл. 26, ал. 5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ - мандат 2019 – 2023 г.


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай, публикуван на сайта на общината 04.05.2023 г. / Публикувана на 06.06.2023г. /


pdfСправка за постъпили / не постъпили предложения по Проекторешение относно допълнение  на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай / Публикувана на 04.04.2023г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, публикуван на сайта на общината 18.11.2022 г. / Публикувана на 20.12.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, публикуван на сайта на общината 26.07.2022 г. / Публикувана на 11.08.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, публикуван на сайта на общината 20.06.2022 г. / Публикувана на 21.07.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, публикуван на сайта на общината 20.06.2022 г. / Публикувана на 21.07.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай, публикуван на сайта на общината 17.06.2022 г. / Публикувана на 19.07.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай, публикуван на сайта на общината 17.06.2022 г. / Публикувана на 19.07.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Първомай, публикуван на сайта на общината 17.06.2022 г. / Публикувана на 19.07.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, публикуван на сайта на общината 13.05.2022 г. / Публикувана на 14.06.2022г. /


pdfСправка за постъпили / не постъпили възражения, предложения и становища по проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Първомай / Публикувана на 29.03.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай, публикуван на сайта на общината 25.02.2022 г. / Публикувана на 29.03.2022г. /


pdfСправка за постъпили / не постъпили възражения, предложения и становища по проект на Програма за опазване на околната среда на територията на община Първомай за периода 2021 – 2028 г. / Публикувана на 24.03.2022г. /


pdfСправка за постъпили / не постъпили възражения, предложения и становища по проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2021 – 2028 г. / Публикувана на 24.03.2022г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай / Публикувана на 17.12.2021г. /


pdfСправка по чл. 26 ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на План за действие на Община Първомай в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 - 2023 / Публикувана на 04.08.2021г. /


pdfСправка по чл. 26 ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Първомай / Публикувана на 21.07.2021г. /


pdfСправка по чл. 26 ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за реда и условията за именуване и преименуване на общински обекти и за изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Първомай / Публикувана на 15.06.2021г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, публикуван на сайта на общината 12.01.2021г. / Публикувана на 27.01.2021г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опрееделянето и администратирането на местните таски и цени на услуги , предоставяни от община Първомай., публикуван на сайта на общината 13.11.2020г. / Публикувана на 14.12.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай, публикуван на сайта на общината 23.10.2020г. / Публикувана на 09.12.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили / възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай, публикуван на сайта на общината 03.09.2020г. / Публикувана на 05.10.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, публикуван на сайта на общината на 28.08.2020г. / Публикувана на 29.09.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили / не постъпили възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, публикуван на сайта на общината на 12.06.2020г. / Публикувана на 13.07.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили/ не постъпили възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, публикуван на сайта на общината 14.04.2020г. / Публикувана на 15.05.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай / Публикувана на 29.04.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай / Публикувана на 25.03.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай / Публикувана на 24.03.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г. / Публикувана на 13.03.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал.5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на Краткосрочна  програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2023 г. / Публикувана на 13.03.2020г. /


pdfСправка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили / не постъпили предложения по Проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай / Публикувана на 19.12.2019г. /