Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай

pdfМОТИВИ: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай

pdfПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 2023 – 2027

pdfПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 2023 – 2030

pdfПроекторешение - Относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

pdfМОТИВИ: Обосновка за конкретната необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай

pdfМОТИВИ: Обосновка за конкретната необходимост от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай

pdfМОТИВИ: Обосновка за конкретната необходимост от приемането на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение и допълнение на  Наредба за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Първомай

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Първомай.

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Първомай

pdfМОТИВИ: Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Първомай.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на нова Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.

pdfМОТИВИ: Към проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Проект на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

pdfМОТИВИ: Обосновка за конкретната необходимост от приемането на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ/ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на нова Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай

pdfМОТИВИ: за приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД - Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай

pdfЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ: Към проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Първомай уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Първомай предлага на Общински съвет - Първомай да приеме решение, с което да одобри План-сметката за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2022 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се подадат в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг“ № 50 или на електронна поща: obaparv@parvomai.bg

pdfПроект Приложение № 1 - План - сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2022 г.

pdfПриложение № 2 - Проект на решение за приемане на план-сметка за 2022 година на Община Първомай

pdfПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г.

pdfМотиви към План за действие на Община Първомай в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 - 2023

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233