Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

pdfРЕШЕНИЕ № 1489/05.07.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1039/2019г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XXIX - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 639/20.03.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2762/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XVII - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 886/17.04.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3826/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 885/17.04.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3403/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 664/25.03.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 3288/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XXIX - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 2472/22.11.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 1771/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПРОЕКТ  НА  НАРЕДБА ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДоклад относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай.

pdfОценка на въздействието: Нормативен акт: Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай.

pdfМотиви към Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай.

pdfРЕШЕНИЕ № 2110/19.10.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 1713/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XVII СЪСТАВ

pdfДоклад и проект на План - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 1365/15.06.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1059/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, VII СЪСТАВ /  Отвори >>

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ. / Отвори >>

Доклад относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 1141/17.05.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 416/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ /  Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 1044/11.05.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3753/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХVIII СЪСТАВ /  Отвори >>

ОБОСНОВКА 
по повод Възражение с вх. № 94-01-7/20.04.2018г. срещу проект за  Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства 
на територията на община Първомай
 / Отвори >>

СПРАВКА
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по Проекта на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай / Отвори >>

ВЪЗРАЖЕНИЕ
срещу
Проект на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай / Отвори >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233