Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване на интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Първомай на e-mail адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Първомай

pdfМОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Първомай

УВЕДОМЛЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 предл. второ от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Първомай чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай на e-mail адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

УВЕДОМЛЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Първомай чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай  на е-mаil адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” №50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПриложение 1

pdfПриложение 2

pdfПриложение 3

pdfДОКЛАД ОТ НИКОЛАЙ  МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай

pdfМОТИВИ: ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ

pdfЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Институция - Община Първомай: Нормативен акт: Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД ОТНОСНО: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: НОРМАТИВЕН АКТ: НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfМОТИВИ: ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ  ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Уведомление за публично обсъждане на проект на Краткосрочна  програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2023 г.

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ  е изготвен проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2023г.. Програмата е публикувана в сайта на Общината (в приложението към настоящата статия). Поради значимостта на настоящата програма, която е  важен, планов  и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.26, ал.4 от ЗНА уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 10.03.2020г. 17:00ч на електронен адрес obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Първомай, ул. „Братя  Миладинови - юг” №50.

pdfПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г.

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ  е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г.. Програмата е публикувана в сайта на Общината (в приложението към настоящата статия). Поради значимостта на настоящата програма, която е  важен, планов  и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.26, ал.4 от ЗНА уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 10.03.2020г. 17:00ч на електронен адрес obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” №50.

pdfПРОЕКТ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

pdfДоклад и проект на План - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2020 г. и определяне на размера на такса за битов отпадък в Община Първомай за 2020г.

pdfПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай

pdfМотиви към Проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай

pdfРЕШЕНИЕ № 1489/05.07.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1039/2019г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XXIX - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 639/20.03.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2762/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XVII - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 886/17.04.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3826/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 885/17.04.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3403/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 664/25.03.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 3288/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XXIX - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 2472/22.11.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 1771/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233