Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

pdfПредложение за Допълнение и изменение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, публикуван на сайта на общината на 12.01.2021 г.

pdfФинансов анализ към Предложение от Бонка Хаджигенова – председател на СДСОРБ община Първомай за допълнение и изменение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, публикуван на сайта на общината на 12.01.2021 г.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай

pdfЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ: Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ: ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДокладна записка - Относно: Одобряване на План - сметка за  приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година

pdfПроект Приложение № 1 - План - сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 г.

pdfПриложение № 2 - Проект на решение за определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2021 година в Община Първомай

pdfУведомление по чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК - На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Първомай уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт

УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване на интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай на e-mail адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай

pdfМОТИВИ към Проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай

Предварителен Проект на ОУП на община Първомай - Провеждане на консултации за допълнения Доклад за екологична оценка към Предварителен Проект на ОУПО на Първомай


pdfСъобщение за провеждане на консултации на Допълнения доклад за екологична оценка към предварителен проект на Общ устройствен план на Община Първомай

pdfДопълнен доклад за eкологична оценка на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Първомай

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 1

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 2

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 3

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 4

pdfНетехническо резюме на eкологична оценка на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Първомай

pdfПредварителен проект на ОУП на община Първомай

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ СПОРТНИ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Нормативен акт: Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай

pdfМОТИВИ: ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ СПОРТНИ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай,  приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 от 28.03.2014 г.на Общински съвет Първомай (изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.06.2016г. по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай, изм. и доп. с Решение № 323 взето с Протокол № 34 от 31.05.2018г. на Общински съвет град Първомай, изм. и доп. с Решение № 391, взето с Протокол № 34 от 28.03.2014 г. и  последно изм. и доп. с Решение № 70, взето по Протокол №8 от 28.05.2020г.  на Общински съвет град Първомай)

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай


pdfПредложение за Проект за изменение на Проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от община Първомай,  обявен на 28.08.2020г. / Публикувано на 11.09.2020г. /

УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване на интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Първомай на e-mail адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Първомай

pdfМОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Първомай

УВЕДОМЛЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 предл. второ от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Първомай чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай на e-mail адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

pdfМОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

УВЕДОМЛЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Първомай чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай  на е-mаil адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” №50.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПриложение 1

pdfПриложение 2

pdfПриложение 3

pdfДОКЛАД ОТ НИКОЛАЙ  МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай

pdfМОТИВИ: ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ

pdfЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: Институция - Община Първомай: Нормативен акт: Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.

pdfПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДОКЛАД ОТНОСНО: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: НОРМАТИВЕН АКТ: НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfМОТИВИ: ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ  ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Уведомление за публично обсъждане на проект на Краткосрочна  програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2023 г.

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ  е изготвен проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2023г.. Програмата е публикувана в сайта на Общината (в приложението към настоящата статия). Поради значимостта на настоящата програма, която е  важен, планов  и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.26, ал.4 от ЗНА уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 10.03.2020г. 17:00ч на електронен адрес obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Първомай, ул. „Братя  Миладинови - юг” №50.

pdfПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г.

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ  е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г.. Програмата е публикувана в сайта на Общината (в приложението към настоящата статия). Поради значимостта на настоящата програма, която е  важен, планов  и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.26, ал.4 от ЗНА уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 10.03.2020г. 17:00ч на електронен адрес obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” №50.

pdfПРОЕКТ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233