pdfПравилник за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

(Правилникът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и е приет с Решение № 8 на Общинския съвет на Община Първомай, на 21.12.2023 г. по протокол № 3)  /Публикуван на 22.12.2023г./