pdfПравилник за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

 (Правилникът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и е приет с Решение  № 8 на Общинския съвет на Община Първомай, на 19.12.2019 г. по протокол № 3)