Утвърден състав на Постоянните комисии при Общински съвет гр.Първомай

ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”;
ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”;
ПК „Здравеопазване и социални дейности”;
ПК „Общинска собственост и инвестиции”;
ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”;
ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”;
ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”;
ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”.
Постоянните комисии са в състав:
Председател – 1
Зам.председател – 1
Членове – 3


ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – д-р Митко Христов Хубинов / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”
Зам.председател – Делян Иванов Караславов / ПП БСП
Членове:
Росица Тоскова Генова / ПП СДП
Красимира Александрова Александрова / ПП ГЕРБ
Милена Ангелова Карадинева / ПП ГЕРБ


ПК „Правни въпроси”

Председател – Светозар Колев Славчев / ПП БСП
Зам.председател – Христо Стоилов Вълчев / ПП ГЕРБ
Членове:
Димчо Атанасов Велев / ПП ГЕРБ
Делян Иванов Караславов / ПП БСП
Мурат Ахмед Али / ПП ДПС


ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – д-р Атанаска Стоянова Симеонова / ПП БСП
Зам.председател – д-р Митко Христов Хубинов / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”
Членове:
д-р Петя Тодорова Маджарова / ПП ГЕРБ
Красимир Николаев Ямалиев / ПП ГЕРБ
Величка Йорданова Чурчулиева / ПП БСП


ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – Петър Запрянов Ганев / МК „Възраждане”
Зам.председател – Маргарита Банова Давчева / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”
Членове:
1. Христо Стоилов Вълчев / ПП ГЕРБ
2. Иванка Димитрова Петкова / ПП СДП
3. д-р Атанаска Стоянова Симеонова / ПП БСП


ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Росица Тоскова Генова / ПП СДП
Зам.председател – Чавдар Петров Здравчев / ПП ГЕРБ
Членове:
1. д-р Петя Тодорова Маджарова / ПП ГЕРБ
2. Величка Йорданова Чурчулиева / ПП БСП
3. Петър Запрянов Ганев / МК „Възраждане”


ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Ресми Мюмюн Саид / ПП ДПС
Зам.председател – Светозар Колев Славчев / ПП БСП
Членове:
1. Маргарита Банова Давчева / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”
2. Димчо Атанасов Велев / ПП ГЕРБ
3. Чавдар Петров Здравчев / ПП ГЕРБ


ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател – Красимира Александрова Александрова / ПП ГЕРБ
Зам.председател – Янко Диков Диков / МК „Възраждане”
Членове:
Маринка Иванова Бояджиева / ПП БСП
Иванка Димитрова Петкова / ПП СДП
Ресми Мюмюн Саид / ПП ДПС


ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Красимир Николаев Ямалиев / ПП ГЕРБ
Зам.председател – Мурат Ахмед Али / ПП ДПС
Членове:
Милена Ангелова Карадинева / ПП ГЕРБ
Маринка Иванова Бояджиева / ПП БСП
Янко Диков Диков / МК „Възраждане”


ПК „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.”

Светозар Колев Славчев - общински съветник - председател
д-р Атанаска Стоянова Симеонова - общински съветник - член
Иванка Димитрова Петкова - общински съветник - член
Ана Стоянова Николова - Сектретар
д-р Митко Христов Хубинов - общински съветник – член
Димчо Атанасов Велев – общински съветник – член
Янко Диков Диков – общински съветник - член


МК „ЗУПГМЖСВ” към ОБС

Председател: Росица Тоскова Генова – общински съветник
Зам.председател: д-р Атанаска Стоянова Симеонова – общински съветник
Секретар: Веселина Колева Пашева – общинска администрация
Членове:
    1. Маргарита Банова Давчева – зам.председател ОбС
    2. Петър Запрянов Ганев - общински съветник