Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2019 г.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на отчет на Програма за развитие на туризма за 2019 г. и Програма за развитие на туризма в община Първомай през 2020 г.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 от 28.03.2014 г. на Общински съвет Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Безвъзмездно прехвърляне на движими вещи - частна общинска собственост, от Община Първомай на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение, представляващо част от недвижим имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане, гр. София за административни нужди на "Дирекция социално подпомагане” – Първомай.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ I – 2520 кв.155 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в стая № 204 „а“, както следва:

На 26.05.2020 г. /вторник/ от:

 • 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
 • 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 27.05.2020 г. /сряда/ от:

 • 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
 • 16.00 ч. – съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

Залата да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233