Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.08.2019 г. /петък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай, за първо полугодие на 2019 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно отмяна на Решение № 427, прието на 12.07.2019 г. на заседание на Общински съвет град Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Проекто решение относно изменение на бюджета на община Първомай за 2019 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно разрешаване съществуването на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици под нормативно определения, за учебната 2019/2020 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно включване на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” - град Първомай, чрез актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища, приемащ се с акт на Министерски съвет.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно завишаване броя на децата в общинските детски градини на територията на община Първомай за учебната 2019/2020 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи УПИ VII – общински от кв. 37А по регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи УПИ VIII от кв. 53 по регулационния план на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 004034 – частна общинска собственост, от землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 182009 – частна общинска собственост, от землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане, гр. София за административни нужди на „Дирекция социално подпомагане“ – Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 000349, отреден за полски път в землището на с. Езерово, общ. Първомай.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно приемане на План за защита при бедствия на община Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно вземане на решение от Общински съвет гр. Първомай, за даване на предварително съгласие и одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за Кабелна линия 20kV и монтаж на МТП (мачтов трафопост) в ПИ № 112078, в землището на гр. Първомай, с ЕКАТТЕ: 59080, м-т „Чилингирско т.ямач“, за захранване на „Водна помпа и осветление за охрана“ в ПИ № 112078, в землището на гр. Първомай общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 “а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 “а“/, както следва:

На 28.08.2019 г. /сряда/ от:

  - 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 17.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На 29.08.2019 г. /четвъртък/ от:

  - 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 17.00 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

 ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233