Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Отчет относно изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай,  за  второ полугодие на 2018 година..

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2018 г.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Първомай през 2019 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Проекторешение относно приемане на Бюджет на община Първомай за 2019 година.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно изменение на Решение № 372, прието на 20.12.2018 г. по Протокол № 41 от ОбС гр.Първомай.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – ПЪРВОМАЙ” ЕООД гр. Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект № BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0020-С01 по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Първомай, мандат 2019 г. - 2023 г.

Вносител: Д.Петков-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1988 г., по отношение на УПИ ІІ – 559 от кв.59 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1955 г., по отношение на УПИ ХІХ – 532 от кв.54 по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204“а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 26.02.2019 г. /вторник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На 27.02.2019 г. /сряда/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233