Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.06.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Участие на Община Първомай като партньор на Община Пловдив при подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE”, подпрограма „Действия за климата”, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 – „Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводнения”.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Подготовка на проект за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на Община Първомай като партньор на Община Пловдив, за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, подпрограма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Откриване на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в гр. Първомай, като делегирана от държавата дейност.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация, чрез закупуване на нови технически средства за деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.“

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот в полза на Синдикат на българските учители /СБУ/ за осъществяване на дейността на Общински координационен съвет на Синдикат на българските учители в Община Първомай, обл. Пловдивска.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти - общинска собственост, в собственост на държавата за изграждане на обект: Път ІІІ – 667 „Плодовитово-Асеновград” от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р. Марица и пътна варианта.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в стая № 204 „а“, както следва:

На 23.06.2020 г. /вторник/ от:

  • 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
  • 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 24.06.2020 г. /сряда/ от:

  • 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
  • 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233