Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.03.2020 г. /вторник/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 година на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г., актуализиран за периода 2017-2020 г.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2019 г.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на община Първомай за 2019 г.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Първомай за 2020 г., приета с Решение № 19/30.01.2020 г. на ОбС-Първомай по Протокол № 4.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Изменение на бюджета на Община Първомай за 2020 година, приет с Решение № 21 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай, приета с Решение № 220 /28.03.2013 г. на Общински съвет Първомай и приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник в община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2023 г., и на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г..

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Даване на съгласие за членство на Община Първомай в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Толерантност“ и определяне на представители.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Закриване на училище ОУ „Христо Ботев“, село Езерово, община Първомай, считано от 01.08.2020 г.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи УПИ ХVII – търговия и обслужващи дейности от кв. 7А по регулационния план на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи УПИ ХII – 432, търговия от кв.32 по регулационния план на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот № 06745.38.252., отреден за местен път в землището на с. Брягово, община Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Брягово, община Първомай.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно в Пленарна зала на общината на 31.03.2020 г. /вторник/, от 16.00 часа. 

Поради възникналата извънредна епидемична обстановка в страната:

Предлагам общинските съветници да вземат решение съвместното заседание на постоянните комисии и заседанието на общинския съвет да бъдат закрити – на основание чл.28, ал.1, изр.2 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 и чл.40 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай.

Пленарната зала да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат снабдени с лични предпазни средства.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в залата на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233