Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 16.07.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на Общинския съвет на Община Първомай и неговите комисии през първото полугодие на 2020 г.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на представител на Община Първомай в Общото събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - гр. Пловдив“ АД, гр. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ парцелл /УПИ/ III – 346, обслужващи дейности от кв. 40 по регулационния план на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Промяна предназначението на жилищен имот, представляващ апартамент № 12, ет. ІІІ, вх. А в блок № 3, находящ се в УПИ І - жилищно строителство в кв. 118 по регулационния план на гр. Първомай, ул. „Княз Борис І” № 45 и продажба без търг или конкурс на правоимащото лице, по реда на чл. 47, ал. 1. т. 3 от Закон за общинската собственост.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Даване на съгласие за членство на председателя на ОбС - Първомай в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в стая № 204 „а“, както следва:

На 14.07.2020 г. /вторник/ от:

 • 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
 • 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 15.07.2020 г. /сряда/ от:

 • 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
 • 16.00 ч. – съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в Пленарната зала на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233