Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост на община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Първомай от учебната 2020/2021 година.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти - публична общинска собственост, разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив, чрез предоставянето им под наем по реда на § 12, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Първомай и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 “Топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в стая № 204 „а“, както следва: 

На 27.10.2020 г. /вторник/ от:

  • 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
  • 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 28.10.2020 г. /сряда/ от:

  • 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
  • 16.00 ч. – съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология.

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в Пленарната зала на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233