Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.11.2018 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

  1. Докладна записка относно одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2019 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно предоставяне на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив за стопанисване, управление и експлоатация на новоизградени водопроводни системи, реализирани по проект „Допълнително водоснабдяване с. Буково, общ. Първомай“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 11264 от 10.ноември 2016 г., сключен между ПУДООС и община Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно отмяна на Решение № 359, прието на 31.10.2018 г. по Протокол № 39 от ОбС гр. Първомай.

Вносител: Н.Митков-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: Н.Митков-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ парцел /УПИ/ VІІІ – 597 от кв. 40 по регулационния план на гр. Първомай общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ – 313 от кв. 29 по регулационния план на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно Учредяване право на надстрояване за изграждане на офис-помещения към съществуваща едноетажна масивна сграда – „Диагностичен пункт и магазин за авточасти”, построен в УПИ ІV – жилищно строителство и търговия от кв. 114 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, на собственика на сградата по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС.

Вносител: Н.Митков-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 207029, частна общинска собственост, от землищeто на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204“а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 26.11.2018 г. /понеделник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На  27.11.2018 г. /вторник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233