Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.03.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 1. Докладна записка относно изменение на Решение № 291, прието на 28.02.2018 г. по протокол № 31 на ОбС гр.Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2017 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2 отПреходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители върху част от общински недвижим имот.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 801858 – частна общинска собственост, от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Чолак баир“ в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи парцел /УПИ/ Х - 97 и парцел /УПИ/ ХІ – 97, находящи се в кв.24  по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>>>


 1. Докладна записка относнопродажба на имот № 006119 от землището на с.Крушево, общ.Първомай, представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно продажба наимот № 006122 от землището на с.Крушево, общ.Първомай, представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно кандидатстване на община Първомай с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относноОдобряване на проект на споразумение между кандидат и партньор, във връзка с подготовката и изпълнението на проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно даване на съгласие за членство на община Първомай в Сдружение „Толерантност“ и определяне представител /делегат/ на Общината в Общото събрание на Сдружение „Толерантност“.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно приемане на Отчет на Програма за развитие на туризма за 2017 г., и Програма за развитие на туризма в община Първомай през 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І – Първомай“ ЕООД за 2017 г., разпределение на печалбата и избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2018 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2017 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относновземане на решение от Общински съвет гр.Първомай, за даване на предварително съгласие за преминаване до ПИ №104006, местност „Мерата“ по КВС на гр.Първомай, през ПИ №801448 в същото землище, с цел осигуряване на транспортен достъп, във връзка с провеждане на процедура по промяна статута на земята за неземеделски нужди на гореописания имот и преотреждането му за складови дейности.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относноодобряване на проект за Подробен устройствен план - План регулация /ПУП – ПР/, във връзка с промяна на предвидени но нереализирани улици, по плана на с.Буково, общ.Първомай, между квартали №32, 33 и квартал №61, между осови точки №5а, 7 и 65 и прилагане на уличните и дворищни регулации по съществуващи имотни граници.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 А/, както следва:

На  26.03.2018 г. /понеделник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На  27.03.2018 г. /вторник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         16.30 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233