Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.10.2018 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 1. Докладна записка относно Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Първомай с мандат 2019 г. – 2023 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Вносител: Д.Петков-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Проекто решение относно Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2017 година;
  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2017 година;
  Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2017 година;
  Приемане уточнения годишен план и отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2017г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Проекто решение относно приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Проекто решение относно изменение на бюджета на Община Първомай за 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно удължаване срока на Договор за наем на общински недвижими имоти –  частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, находящи се в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ ІІІ – общински от кв.37А и УПИ VІІІ – общински от кв.37Б и по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно изменение на Решение № 613 по Протокол № 55, прието на 24.09.2015 г. на заседание на Общински съвет гр.Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204“а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 29.10.2018 г. /понеделник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На  30.10.2018 г. /вторник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233