Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

  1. Докладна записка относно отмяна на Решение № 312 – в частта му по т.2, прието на 29.03.2018 г. по Протокол № 32 на Общински съвет град Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно приемане на проект на Програма по енергийна ефективност на община Първомай за периода 2018 – 2023 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай /2016-2020 г./ за 2019 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1971 г., по отношение на УПИ ХІХ – 693 от кв.86 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХV – търговия и услуги с площ от 253 кв.м. от кв.14 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 410005, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 800309, отреден за местен път в землището на гр.Първомай, общ.Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали по т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 А.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 А/, както следва:

На  23.04.2018 г. /понеделник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На  24.04.2018 г. /вторник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233