Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

П   О   К   А   Н   А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.04.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Първомай за 2021г.

Вносител: Р.Ставрева- зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.

Вносител: Н. Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на представител на Община Първомай в Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Създаване на Постоянна комисия за противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси.

Вносител: Хр. Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти, представляващи язовири и водоеми – публична общинска собственост, в собственост на държавата.

Вносител: Н.Митков-кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Освобождаване от заплащане на наемни цени или месечни такси на наематели или ползватели, на предоставени под наем или за ползване имоти – общинска собственост, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 от 28.03.2014 г. на Общински съвет Първомай

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център I – Първомай“ ЕООД за 2019 г., разпределение на реализирания финансов резултат и избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2020 г.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичен търг на поземлен имот № 06745.38.252, местен път - частна общинска собственост, по КККР на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ VIII – търговия и услуги от кв.19 по регулационния план на кв.Любеново, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІII - 865, находящ се в кв.158 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Вземане на решение от Общински съвет гр.Първомай, за даване на принципно съгласие с цел осигуряване на транспортен достъп през част от ПИ № 59080.153.32, с площ от 112 кв.м. до ПИ № 59080.153.15, местност „Татаревско шосе“ по КК и КР на землището на гр.Първомай, одобрена със заповед № РД-18-758 от 22.10.2019г.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Закриване на кметства на територията на община Първомай - с. Драгойново и с. Поройна.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

 

Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС- стая № 204.

ЗАСЕДАНИЯТА на ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ще се проведат СЪВМЕСТНО В  ПЛЕНАРНА  ЗАЛА на общината на 30.04.2020 г. /четвъртък/, от 16.00 часа.  

                Поради възникналата извънредна епидемична обстановка в страната:

                Предлагам общинските съветници да вземат решение съвместното заседание на постоянните комисии и заседанието на общинския съвет да бъдат закрити – на основание чл.28, ал.1, изр.2 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 и чл.40 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай.

                Пленарната зала да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

                Всички присъстващи в залата лица да бъдат снабдени с лични предпазни средства.

                По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в залата на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233