Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 281 до № 310 приети от 20.06.2013 г. до 30.08.2013 г. по Протоколи от № 23 – до № 26

РЕШЕНИЕ №281  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::Издаване на запис на заповед от Община Първомай в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. за Проект: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай» по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, процедура с Референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали".
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-154/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10, т.23 и т.24; чл. 21, ал.2; чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свързано с чл.2, т.1 от СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ на договора за безвъзмездна финансова помощ, както и чл.25, ал.4; чл. 26, ал.1 и чл. 27 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ към договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. за Проект: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай» по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, процедура с Референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали",
Общинският съвет на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на Община Първомай да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Договарящ орган по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г., в размер на 6 948 730,09 лв. (шест милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и тридесет лева и девет стотинки), за обезпечаване на 100% от авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. за Проект: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай» по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, процедура с Референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали", сключен между Министерство на околната среда и водите и Община  Първомай.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. и да ги представи пред Министерство на околната среда и водите - Дирекция "ФЕСОС" - Междинно звено на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”.

 Мотиви:: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10, т.23 и т.24; чл. 21, ал.2; чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, както и чл. 2, т.1 от СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, чл.25, ал.4; чл. 26, ал.1 и чл. 27 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. и има за цел да обезпечи наличен финансов ресурс по междинни плащания за изпълнение на гореописания проект до възстановяване на извършените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА” .


РЕШЕНИЕ №282  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, в полза на Общинска организация на СИБ в Община Първомай, представляваща част от организационната структура на “Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза Съюз на инвалидите в България”.

 Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-157/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39 ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.38 от Закона за интеграция на хората с увреждания, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

    1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Помещение с площ от 34,90 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: УПИ VI - 1131, УПИ VІІ – 1132, УПИ ХVІ – търговия, УПИ ХVІІ – жил.застр. и търговия, улица и УПИ IХ - 1130, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г, в полза на Общинска организация на СИБ в Община Първомай, област Пловдивска, представляваща част от организационната структура на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Средец, ул.”Христо Белчев” № 8, вписано в регистъра за юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност по фирмено дело  № 684/1990г. по описа на Софийски градски съд, с Булстат 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев – председател на управителния съвет на Съюз на инвалидите в България.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет са за сметка на дружеството.

       3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот при условията на предходните точки.

 Мотиви:: на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.54, ал.4 от НРПУРОИ във връзка с чл.38 от ЗИХУ във връзка с интегриране на хората с увреждания в обществото.


РЕШЕНИЕ №283  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-151/10.06.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

А. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.176. Имот № 003052, с площ 1,850 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Б. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

І.1. Имот № 002001, с площ 5,003 дка, с начин на трайно ползване – Нива, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 002002, нива на насл. на Тоньо Колинчев Куков и др.; № 009027, пасище мера на Община Първомай;  № 000106, полски път на Община Първомай; № 002017, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 660/21.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 2 500,00 лева (две хиляди и петстотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 500,00 лева (две хиляди и петстотин лева). 

 

ІІ.1. Имот № 003002, с площ 4,909 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003001, лозе на Община Първомай; № 003043, полски път на Община Първомай;  № 003003, лозе на “Елит-милк-2000” ООД; № 000106, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 659/21.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 2 350,00 лева (две хиляди триста и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 350,00 лева (две хиляди триста и петдесет лева). 

 

ІІІ.1. Имот № 003001, с площ 9,003 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000106, полски път на Община Първомай; № 003043, полски път на Община Първомай;  № 003002, лозе на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 658/21.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 4 320,00 лева (четири хиляди триста и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 320,00 лева (четири хиляди триста и двадесет лева). 

 

ІV.1. Имот № 003005, с площ 1,988 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003004, лозе на Димитър Костадинов Каракостов; № 003043, полски път на Община Първомай;  № 003006, лозе на “Бостън Ленд Фънд” ЕООД; № 000106, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 657/21.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева). 

 

V.1. Имот № 003009, с площ 3,681 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003008, лозе на насл. на Калин Димитров Костадинов; № 003043, полски път на Община Първомай;  № 009009, пасище мера на Община Първомай; № 000106, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 656/20.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 580,00 лева (хиляда петстотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 580,00 лева (хиляда петстотин и осемдесет лева). 

 

.1. Имот № 003023, с площ 1,979 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003022, лозе на Самет Сабри Байрям; № 003041, полски път на Община Първомай;  № 003024, лозе на насл. на Георги Христозов Андреев; № 003042, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 655/20.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева). 

 

VІІ.1. Имот № 003028, с площ 2,293 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003027, лозе на насл. на Петко Колев Попов; № 003041, полски път на Община Първомай;  № 003029, лозе на Невенка Иванова Александрова и др.; № 003040, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 673/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 980 лева (деветстотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 980 лева (деветстотин и осемдесет лева).

 

VІІІ.1. Имот № 007179, с площ 2,380 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007178, лозе на насл. на Тодор Петков Кюмюрджиев; № 007158, полски път на Община Първомай;  № 007176, лозе на Иван Петков Момчилов; № 007159, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 672/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 020,00 лева (хиляда и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 020,00 лева (хиляда и двадесет лева).

 

ІX.1. Имот № 007163, с площ 3,240 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007174, лозе насл. на Атанас Калинчев Куков; № 007158, полски път на Община Първомай;  № 007036, лозе на Въльо Йорданов Вълчев и др.; № 007159, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 671/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 380,00 лева (хиляда триста и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 380,00 лева (хиляда триста и осемдесет лева).

 

X.1. Имот № 007162, с площ 2,100 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007133, лозе на Христо Динков Янков; № 007155, полски път на Община Първомай;  № 007134, лозе на Живко Георгиев Йорданов и др.; № 007154, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 670/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 900,00 лева (деветстотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 900,00 лева (деветстотин лева).

 

.1. Имот № 003039, с площ 3,244 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003038, лозе на Иванка Ангелова Григорова; № 004032, полски път на Община Първомай;  № 009009, пасище, мера на Община Първомай; № 003040, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 674/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 390,00 лева (хиляда триста и деветдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 390,00 лева (хиляда триста и деветдесет лева).

 

XІІ.1. Имот № 011064, с площ 1,964 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Мал.дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 011063, лозе насл. на Кръстьо Христозов Лешев; № 011086, полски път на Община Първомай;  № 011065, лозе на насл. на Кольо Ангов Спасов; № 011085, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 676/28.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 840,00 лева (осемстотин и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 840,00 лева (осемстотин и четиридесет лева).

 

XІІІ.1. Имот № 003044, с площ 2,436 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003034, лозе на насл. на Георги Василев Ангелов; № 003040, полски път на Община Първомай;  № 000106, полски път на Община Първомай; № 004032, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 675/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 040,00 лева (хиляда и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 040,00 лева (хиляда и четиридесет лева).

 

XІV.1. Имот № 003052, с площ 1,850 дка, с начин на трайно ползване –лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003020, лозе; № 003041, полски път;  № 003051, лозе; № 003042, полски път. За имота е съставен Акт за ЧОС № 699/12.04.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 880,00 лева (осемстотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 880,00 лева (осемстотин и осемдесет лева).

 

В. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №284  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-155/10.06.2013 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следният имот:

- № 801852, с площ от 14,500 дка, с променен начин на трайно ползване – залесена нива, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 138/11.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 43, том ІІІ от 12.04.2013г., дв.вх.№ 621,

поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ №285  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::  Предоставяне безвъзмездно за управление на ОДЗ „Осми март” гр.Първомай, недвижим имот, представляващ едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ - 1036, жилищно строителство и обслужващи дейности в кв.60 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-152/10.06.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на ОДЗ „Осми март” гр.Първомай за срок от 10 /десет/ години, следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Дворно място (застроено и незастроено) с площ от 465 кв.м., в едно с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от 95 кв.м., съставляващо ПИ № 1036, за който е отреден УПИ ІІ - 1036, жилищно строителство и обслужващи дейности в кв.60 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от две страни улици и от две страни УПИ І – детско заведение, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Бор” №2.

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички законови процедури за промяна предназначението на имота за целите за които се предоставя и сключи договор за безвъзмездно управление на имота.

Мотиви:: Предвид големия брой молби от родители, желаещи децата им да посещават детската градина „Осми март” гр.Първомай се поражда необходимостта от разкриване на нови групи.


РЕШЕНИЕ №286  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::  Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 009151, местност „Карамана” землището на с.Градина, община Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти/млечни/”.

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-156/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 009151, местност „Карамана” землището на с.Градина, община Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти/млечни/”.

Мотиви:: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Складова база на хранителни продукти /млечни/”.


РЕШЕНИЕ №287  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::  Одобряване на Подробен устройствен план ПУП-план регулация за изменение на улична регулация между ос.т. 68-18 засягаща кв.№ 11, кв.№ 5а и кв.№ 5 по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-160/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и във връзка чл.208 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план ПУП-ПР /план регулация/ за изменение на уличната регулация на границите на съществуваща улица с о.т. 68 и о.т. 18, засягаща УПИ І-зеленина в кв.11, УПИ І-дарак и УПИ ІІ-мелница в кв.№ 5а и УПИ ІІІ-цех на ДКК „Партизанин” в кв.№ 5 по плана на с.Искра, община Първомай, обл.Пловдив по кафявите линии, надписи и защрихования на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129,ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и във връзка чл.208 от ЗУТ.

Мотиви:: Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129,ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и във връзка чл.208 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №288  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::  Официално /автентично/ тълкуване на разпоредбата на чл.41, ал.1, т.4 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие. 

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-164/17.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

„Общинско предприятие-еднолично търговско дружество” по смисъла на чл.41, ал.1, т.4 и чл.42, ал.1, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, приета от Общински съвет гр.Първомай с решение № 148/30.07.2004 г. по Протокол № 11 е предприятие, извън кръга на дружествата, чиито едноличен собственик на капитала е Община Първомай.

Мотиви:: Общински съвет Първомай е органът, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала Община Първомай върху общинските търговски дружества. Съгласно чл.17, т.9 и чл.23, т.4 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, само Общинският съвет е органът, който притежава изключителното правомощие да избира и освобождава управителя на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност и членовете на Съвета на директорите, съответно в еднолично общинско акционерно дружество. Броят на притежаваните от Община Първомай еднолични дружества е ограничен и в случай, че Общинският съвет приема решение по чл.17, т.9 или чл.23, т.4 от Наредбата за конкретно общинско дружество, той разполага с информацията кои лица с предходни свои актове е избрал в управителните органи на останалите свои дружества.


РЕШЕНИЕ №289  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Отпускане на финансова помощ на Татяна Ангелова Манахилова от гр.Първомай ул.”Хан Крум” № 13

Предвид изложеното в докладна записка от ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-166/18.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

       - Татяна Ангелова Манахилова, родена през 1991 г., от гр.Първомай, в размер на 1500 лв.

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №290  взето на 01.07.2013г. по протокол № 24

Относно:: Приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на дружествата със 100% общинско участие в капитала им.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-174/28.06.2013 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.17 т.11 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон, както и в съответствие с приетият План за работа на ОбС през първо полугодие на 2013 година, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център І-Първомай” ЕООД за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 година.

2. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ Първомай” ЕООД за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 година.

Мотиви:: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие - чл.17, т.11 и в съответствие с приетият План за работа на ОбС за първо полугодие на 2013 г.


РЕШЕНИЕ №291  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Отчет на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първо полугодие на 2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател на ОбС гр.Първомай вх.№ 53-0-185/02.07.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2013 година.

Мотиви:: В изпълнение на Решение № 276 на Общински съвет град Първомай, прието на 20.06.2013 г. по Протокол № 23.


РЕШЕНИЕ №292  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-178/02.07.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.179.  Поземлен имот № 038212, с площ 1,202 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

1. Имот № 038212, с площ 1,202 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 038147, полски път на община Първомай; № 038213, стопански двор на Димитрия Димова Стамова и др.; № 038211, стопански двор на Държавен поземлен фонд - МЗХ; № 090013, жил. територия на с.Брягово; № 038210, стопански двор на “Витал транс”ООД. За имота е съставен Акт за ЧОС № 698/12.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 60, том ІІІ от 16.04.2013г., дв.вх.№ 649.

2. Определя пазарна цена в размер на 760,00 лева (седемстотин шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 760,00 лева (седемстотин шестдесет лева).

 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №293  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-179/02.07.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 022040, с площ 1,253 дка, с начин на трайно ползване – нива, осма категория, находящ се в местността “Рошави келеми”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 022028, пасище, мера на община Първомай; № 000113, дере на община Първомай; № 022041, нива на насл. на  Петко Делчев Иванов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 683/04.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 197, том ІІ от 08.04.2013г., дв.вх.№ 559.

2. Определя пазарна цена в размер на 413,00 лева (четиристотин и тринадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 413,00 лева (четиристотин и тринадесет лева).

 

Б.1. Имот № 022042, с площ 3,223 дка, с начин на трайно ползване – нива, осма категория, находящ се в местността “Рошави келеми”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 022041, нива на насл. на  Петко Делчев Иванов; № 022028, пасище, мера на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 682/04.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 196, том ІІ от 08.04.2013г., дв.вх.№ 558.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 064,00 лева (хиляда шестдесет и четири лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 064,00 лева (хиляда шестдесет и четири лева).

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №294  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-180/02.07.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.180.  Поземлен имот № 089009, с площ 3,500 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кърълийките”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

1. Имот № 089009, с площ 3,500 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кърълийките”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 089010, нива на Ангел Георгиев Червенаков и др.; № 000516, полски път на община Първомай; № 089008, нива на Димитрия Благоева Илиева. За имота е съставен Акт за ЧОС № 761/03.06.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 125, том ІV от 07.06.2013г., дв.вх.№ 1095, вх.1121.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 763,00 лева (хиляда седемстотин шестдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 763,00 лева (хиляда седемстотин шестдесет и три лева).

 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.

РЕШЕНИЕ №295  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-181/02.07.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.177. Поземлен имот № 230091, с площ 0,091 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кабата каладж. чеир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.178. Поземлен имот № 801852, с площ от 14,500 дка, с начин на трайно ползване – залесена нива, четвърта категория, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 180017, с площ 2,000 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Дол.комсал подсело”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 180015, нива на Марин Димитров Петков; № 800981, предпазна дига на община Първомай; № 180019, нива на Христо Гочев Тилев; № 180018, нива на Тоско Спасов Добчев;  № 180016, нива на насл. на Начо Ангелов Гаврелов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 687/08.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 23, том ІІІ от 10.04.2013г., дв.вх.№ 595.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 110,00 лева (хиляда сто и десет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 110,00 лева (хиляда сто и десет лева).

 

Б.1. Имот № 230091, с площ 0,091 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кабата каладж. чеир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 391038, произв. терен на “Алкао”ЕООД; № 230083, нива на Иван Николов Жонков; № 011037, нива на Красимир Насков Хаджиев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 769/11.06.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 169, том 4 от 13.06.2013г., дв.вх.№ 1168, дв.вх.1197.

2. Определя пазарна цена в размер на 50,00 лева (петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 50,00 лева (петдесет лева).

 

В.1. Имот № 135021, с площ 1,178 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Бос. вод-ца салхана”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800900, полски път на община Първомай; № 800932, полски път на община Първомай; № 135022, нива на Иван Ангелов Танев; № 135020, нива на Марийка Славова Благоева. За имота е съставен Акт за ЧОС № 615/05.10.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 1, том VІІ от 10.10.2012г., дв.вх.№ 1906.

2. Определя пазарна цена в размер на 702,00 лева (седемстотин и два лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 702,00 лева (седемстотин и два лева).

 

Г.1. Имот № 801852, с площ от 14,500 дка, с начин на трайно ползване – залесена нива, четвърта категория, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800109, пасище, мера на община Първомай; № 800763, полски път на община Първомай; № 800764, полски път на община Първомай; № 801853, пасище, мера на община Първома; № 800739, спортна тер. на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 793/01.07.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 112, том 5 от 02.07.2013г., дв.вх.№ 1427, вх.1458.

2. Определя пазарна цена в размер на 7 478,00 лева (седем хиляди четиристотин седемдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 7 478,00 лева (седем хиляди четиристотин седемдесет и осем лева).

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №296 взето на 12.07.2013г. по протокол № 25
Относно:: Даване на предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел. провод, водопровод, канал/ през общински имот с №009152 – местен път – общинска собственост.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-182/02.07.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава на „ЕВРОПРОДУКТ – МВ” ООД предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура - водопровод през  общински имот, представляващи полски пътища, а именно: имот № 009152 - представляващ местен път - находящи се в землището на с.Градина, община Първомай.
Мотиви:: Във връзка с предварително съгласие за преминаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ №№016186, местност „Летището”, землище с.Градина, за промяна предназначението на земята за изграждане на обект:” База за селскостопанска продукция” и в изпълнение на Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,във връзка с  Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ №297 взето на 12.07.2013г. по протокол № 25
Относно:: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 042007, местност „Кошиски юрт”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на работилница за РVС изделия от готов гранулат.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-183/02.07.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет – гр.Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.    Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/   ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот  № 042007, местност „Кошиски юрт”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

2.    Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № № 042007, местност „Кошиски  юрт”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

Мотиви:: Настоящето решение се приема във връзка с изграждане на обект:„Работилница за РVС изделия от готов гранулат”на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №298 взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно::  Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 800251, местност „Землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-184/02.07.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2 ал.1 т.2 от Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство на земеделски земи без промяна на предназначението, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 800251, местност „землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 800251, местност „землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.                

Мотиви:: Настоящето Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2 ал.1 т.2 от Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство на земеделски земи без промяна на предназначението, в съответствие с чл.11 ал.1 т.4.на същата наредба.


РЕШЕНИЕ №299 взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно::  Неотчисляване на дължимия за община Първомай дивидент от 20% в размер на 376,98 лв. от печалбата на „Медицински център І-Първомай” ЕООД.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-188/04.07.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.54, ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласието си „Медицински център І-Първомай” ЕООД да не отчислява дължимия дивидент за Община Първомай в размер на 376,98 лв.от чистата си печалба за 2012 г., като същият остане в разпореждане на дружеството.

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.54, ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и за да се подпомогне едноличното дружество с общинско имущество „Медицински център І-Първомай” ЕООД за извършване на належащи ремонтни дейности.


РЕШЕНИЕ № 300 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Проекто решение Относно: приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2013 г. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2013 г.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-212/19.08.2013 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 30 ал. 2 от ЗОБ, и чл. 95 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013г., както следва:

  1.1.По прихода – 6 830 811 лв.   / съгласно Приложение № 1/;

  1.2.По разхода  – 6 151 288 лв.   / съгласно Приложение № 2/.

2.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 412 622 лева и на       текущите  ремонти  в размер на  151 750 лева.

                                                           / съгласно Приложение № 3/

3.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2013 г.  

                                                           / съгласно Приложения № 4 и № 5 /

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.30 ал. 2 от ЗОБ и чл. 95 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2013 година.


РЕШЕНИЕ № 301 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: готовността на общинските детски и учебни заведения за започване на учебната 2013/2014 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-203/16.08.2013 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 2, ал.3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година),

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема информацията за готовността на общинските детски и учебни заведения за започване на учебната 2013 / 2014 година.

2. Утвърждава общинската образователна мрежа за учебната 2013 / 2014 година, както следва:

● 13 / тринадесет /  общински училища:

- СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай (с обхват на учениците от кв. Любеново)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Градина (с обхват на учениците от с. Добри дол, с. Крушево и с.

Плодовитово)

- ОУ „Г. Караславов” кв. Дебър (с обхват на учениците от с. Татарево)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор ( с обхват на учениците от с. Поройна

 и с. Патриарх Евтимово)

- ОУ „Отец Паисий” с. Искра (с обхват на учениците от с. Брягово)

- ОУ „Л. Каравелов” с. Бяла река ( с обхват на учениците от с. Православен)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Езерово (с обхват на учениците V – VІІІ клас от с. Воден и с.

 Бодрово)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Караджалово

 - ОУ „Д-р П. Берон” с. Буково ( с обхват на учениците от с. Драгойново)

- ОУ „В. Априлов” с. Виница

- НУ „Хр. Ботев” гр. Първомай

- НУ „П. Р. Славейков” с. Воден

● 7 / седем /  общински детски градини

- ОДЗ „Осми март” гр. Първомай, с филиали - СЦГ  в кв. Любеново и с. Караджалово

- ОДЗ „Марица”, с филиал СЦГ с. Виница

- ОДЗ „Първи юни” с. Градина, с филиал  СЦГ  с. Крушево

- ЦДГ „Пролет” кв. Дебър, с филиал СЦГ с. Бяла река

- ЦДГ „Теменуга” с. Воден, с филиал СЦГ с. Езерово

- ЦДГ „Искра” с. Искра

- ЦДГ „Детелина” с. Дълбок извор

3. За учебната 2013 / 2014 година допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, по предварителни данни, посочени в Приложение 5 „а”, не по-малко от 10, по чл. 11, ал.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 "а"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ

ПО ЕРС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

/разчетите са направени при ЕРС за дейността 1442 лв./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово
20% ЕРС

10

І

 

 

 

 

10

6

1730

1730,4

10

ІІ

 

 

 

 

10

6

1730

1730,4

14

ІІІ

 

 

 

 

14

2

576,8

576,8

12

ІV

 

 

 

 

12

4

1154

1153,6

13

V

 

 

 

 

13

5

1442

1442

11

 

 

 

 

11

7

2019

2018,8

10

VІІ

 

 

 

 

10

8

2307

2307,2

11

VІІІ

 

 

 

 

11

7

2019

2018,8

Общ брой ученици

91

 

 

0

0

0

91

45

12978

12978

 

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор
20% ЕРС

16

І

 

 

 

 

 

 

 

 

2

11

ІІ

 

 

 

 

11

5

1442

1442

17

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ІV

 

 

 

 

13

3

865,2

865,2

14

V

 

 

 

 

14

4

1154

1153,6

16

 

 

 

 

16

2

576,8

576,8

12

VІІ

 

 

 

 

12

6

1730

1730,4

13

VІІІ

 

 

 

 

13

5

1442

1442

Общ брой ученици

112

 

 

0

 

0

79

25

7210

7210

3

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
40% ЕРС и 20% ЕРС

2

І

 

 

 

 

 

 

0

0

11

ІІ

 

 

 

 

11

5

1442

1442

11

ІІІ

I - III

13

3

1730

 

 

0

1730,4

14

ІV

 

 

 

0

14

2

576,8

576,8

9

V

 

 

 

0

 

 

0

0

10

 

 

 

0

10

8

2307

2307,2

8

VІІ

V - VII

17

1

576,8

 

 

0

576,8

10

VІІІ

 

 

 

0

10

8

2307

2307,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Общ брой ученици

75

 

 

30

4

2307

45

23

6633

8940,4

4

ОУ "В.Априлов"
с.Виница
40%ЕРС

9

І

 

 

 

 

 

 

0

0

7

ІІ

І-ІІ

16

 

 

 

 

0

0

13

ІІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

7

ІV

ІІІ - ІV

20

 

 

 

 

0

0

11

V

 

 

 

 

 

 

0

0

9

 

 

 

0

 

 

0

0

4

VІІ

V-VІІ

15

3

1730

 

 

0

1730,4

6

VІІІ

VІ - VІІІ

15

3

1730

 

 

0

1730,4

Общ брой ученици

66

 

 

66

6

3461

 

 

0

3460,8

5

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

0

0

2

ІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

6

ІІІ

І - ІІІ

 

 

0

 

 

0

0

8

ІV

ІІ - ІV

10

6

3461

 

 

0

3460,8

6

V

 

 

 

0

 

 

0

0

8

V-VІ

14

4

2307

 

 

0

2307,2

11

VІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

5

VІІІ

VІІ - VІІІ

16

2

1154

 

 

0

1153,6

Общ брой ученици

49

 

 

40

12

6922

0

0

0

6921,6

6

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден
60% ЕРС

4

І

 

 

 

 

 

 

 

0

6

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

7

ІІІ

І - ІІІ

11

5

4326

 

 

 

4326

6

ІV

ІІ - ІV

12

4

3461

 

 

 

3460,8

Общ брой ученици

 

 

23

 

 

23

9

7787

 

 

0

7786,8

7

ОУ "Хр. Ботев"
с. Градина

13

VІІІ

 

 

 

 

13

 

 

0

Общ брой ученици

 

 

203

 

 

 

 

 

13

 

 

0

8

СОУ "Проф. д-р
А. Златаров"

13

VІІІ в

 

 

 

 

13

 

 

0

Общ брой уч. I- VIII кл.

402

 

 

 

 

 

13

 

 

0

9

ОУ "Г. Караславов"

12

VІІІ

 

 

 

 

12

 

 

0

 

Общ брой ученици

 

150

 

 

0

 

0

12

0

0

0

 

ВСИЧКО

1171

 

 

159

31

20476

253

93

26821

47297,6

4. За учебната 2013 / 2014 година допуска изключение от минималния брой на 

учениците в паралелките, по предварителни данни, посочени в Приложение 5 „б”, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 "б"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ

ПО ЕРС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

/разчетите са направени при ЕРС за дейността 1442 лв./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

0

0

2

ІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

6

ІІІ

І - ІІІ

9

7

4037,6

 

 

0

4037,6

8

ІV

ІІ - ІV

 

 

0

 

 

0

0

6

V

 

 

 

0

 

 

0

0

8

V-VІ

 

 

0

 

 

0

0

11

VІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

5

VІІІ

VІІ - VІІІ

 

 

0

 

 

0

0

Общ брой ученици

49

 

 

9

7

4037,6

0

0

0

4037,6

Превеждането на средствата за допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочените две таблици, да се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.

5. Задължава кмета на Общината да внесе за утвърждаване натурални и стойностни показатели за учебната 2013/2014 година, към 15.09.2013 г., съответстващи на информационната система на МОН, за всяко училище по отделно в срок до 30.09.2013 г. и към 01.02.2014 г. в срок до 31.03.2014 г.

6. Задължава кмета на общината да предприеме необходимите действия за изготвяне на „Общинска стратегия за развитие на образователната мрежа в Община Първомай” в срок до 31.03.2014 г.

Приложения, неразделна част от докладната записка:/Данните в приложенията са предварителни/.

Приложение № 1 за натуралните показатели в общинските учебни заведения за учебната 2013 / 2014 година към 31.07.2013 година.

Приложение № 2 за натуралните показатели в общинските детски градини за учебната 2013 / 2014 година към 31.07.2013 година.

Приложение № 3 за извършените строително ремонтни дейности към 30.07.2013 година от общинската инвестиционна програма и текущи ремонти.

Приложение  № 4 за натуралните показатели – полуинтернатни групи в Общинските училища  през учебната 2013 / 2014 година.

Приложение № 5 за необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през учебната 2013 /2014 година, извън определените по ЕРС.

Мотиви::

Община Първомай е в готовност за безпроблемен старт на новата учебна година, като е създала оптимални условия за реализиране на държавната образователна политика през учебната 2013 / 2014 година в аспект на изпълнение на отговорностите, регламентирани със Закона за народната просвета , чл. 36 и Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20 и  чл.21, ал. 1, т. 23.


РЕШЕНИЕ № 302 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Отчет Относно: изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2013 година.

Предвид изложеното в отчета от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-214/20.08.2013 година и на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И  :

Приема за сведение отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет град Първомай, мандат 2011-2015 г., отнасящи се за първото полугодие на 2013 година.

Мотиви:: предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА Относно: периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 303 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-205/19.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.),

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

 1. Дава съгласие:

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 039172, представляващ нива, целият с площ от 15,513 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 022046, представляващ нива, целият с площ от 6,943 дка, VІІІ категория;

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 047002, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 6,814 дка, ІV категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 024031, представляващ нива, целият с площ от 9,161  дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 054021, представляващ естествена ливада, целият с площ от 8,536  дка, Х категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Найдьо Йорданов Найдев.

       Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 6618 от 22.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 6618/1992г. на наследници на Найдьо Йорданов Найдев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите „Скелята” – 4,000 дка, „Коджа бунар” – 2,000 дка, „Чулфата” – 4,000 дка, „Рошави келеми” – 2,000 дка, „Лозята”  - 2,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 

2. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068049, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 64,759 дка, ІХ категория, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Желязко Колев Иванов.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 8318 от 27.04.1994г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 8318/1992г. на наследници на Желязко Колев Иванов, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Илан дере” – 3,000 дка  в землище с.Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

3. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 024031, представляващ нива, целият с площ от 9,161 дка, VІІІ категория;

- 2,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 054021, представляващ естествена ливада, целият с площ от 8,536 дка, Х категория;

- 8,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 057092, представляващ нива, целият с площ от 44,804 дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 062072, представляващ нива, целият с площ от 5,016 дка, ІХ категория;

- 2,574 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063079, представляващ естествена ливада, с площ от 2,574 дка, ІХ категория;

- 2,430 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063127, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,241  дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 056018, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 21,945  дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 056134, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 56,907 дка, ІХ категория;

- 6,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 059056, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 27,554  дка, Х категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Ташо  Стоянов Добрев.

       Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 19118 от 22.03.1999г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 19118/1992г. на наследници на Ташо  Стоянов Добрев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Сърбярско” – 3,000 дка, „Кара чаир” – 2,500 дка, „Маджарско” – 8,000 дка, „Лисичи камък” – 3,000 дка, „Чичките” – 3,000 дка, „Равна келемя” – 2,000 дка, “Хаширо” – 2,000 дка, “Равна келемя” – 2,000 дка , “Блутковица” – 5,000 дка  в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 

4. Дава съгласие:

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 017019, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,387 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 047026, представляващ нива, целият с площ от 3,040 дка, ІV категория;

- 0,803 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 050040, представляващ нива, с площ от 0,803 дка, ІV категория;

- 1,748 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 050041, представляващ нива, с площ от 1,748 дка, ІV категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 059056, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 27,554 дка, Х категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 065027, представляващ нива, целият с площ от 9,751  дка, ІХ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Ташо Цветилов Щерев.

       Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 10518 от 27.04.1994г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 10518/1992г. на наследници на Ташо Цветилов Щерев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Маринката” – 4,000 дка, „Ряката” – 2,000 дка, „Чулфата” – 2,500 дка, „Хаширо” – 3,000 дка, „Чучките” – 0,800 дка, „Катранджийско” – 1,200 дка  в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

5. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 062076, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 22,782 дка, ІХ категория;

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 053029, представляващ нива, целият с площ от 37,798 дка, ІХ категория;

- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 059056, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 27,554 дка, Х категория;

- 0,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 049083, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,576 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Андон Ангелов Колев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 12018 от 22.03.1993г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 12018/1992г. на наследници на Андон Ангелов Колев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Маринката” – 2,000 дка, “Котките” – 1,000 дка, „Ряката” – 5,000 дка, „Дупките” – 0,5 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

6. Дава съгласие:

- 1,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 028017, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 9,471 дка, Х категория;

- 2,300 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 053029, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 37,798 дка, ІХ категория;

- 3,378 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068052, представляващ изоставена орна земя, с площ от 3,378 дка, ІХ категория;

- 1,550 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 048073, представляващ изоставена орна земя, с площ от 1,550 дка, Х категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Жека Желязкова Георгиева.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 22518 от 22.03.1993г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 22518/1992г. на наследници на Жека Желязкова Георгиева, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Драчовица” – 1,500 дка, „Котките” – 2,300 дка, „Илан дере” – 3,000 дка, „Ровнища” – 1,500 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

7. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 055005, представляващ естествена ливада, целият с площ от 10,579 дка, Х категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 016010, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,042  дка, VІІІ и Х категория;

- 4,000 дка  от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 017113, представляващ нива, целият с площ от 5,159 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Атанас, Вакрил, Атанас и Янко.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 27918 от 27.04.1994г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 27918/1992г. на наследници на Атанас, Вакрил, Атанас и Янко, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Капана” – 3,000 дка, „Коджа бунар” – 4,000 дка, „Катранджийско” – 3,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

8. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038129, представляващ нива, целият с площ от 9,902 дка, VІІІ категория;

- 2,584 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 031040, представляващ нива, с площ от 2,584 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Делчо Господинов Петров.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 13218 от 27.04.1994г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 13218/1992г. на наследници на Делчо Господинов Петров, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Гюнято” – 3,000 дка и „Ясака” – 2,500 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

9. Дава съгласие:

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 001242, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 5,607 дка, VІІІ категория;

- 4,246 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 031039, представляващ нива, с площ от 4,246 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Атанас Колев Петров.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 17918 от 27.04.1994г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 17918/1992г. на наследници на Атанас Колев Петров, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Лозята” – 4,000 дка и “Ясака” – 4,500 дка в землище с.Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

10. Дава съгласие:

- 1,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 049083, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,576 дка, VІІІ категория, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Стою Георгиев Цветков.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 24618 от 27.04.1994г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 24618/1992 г. на наследници на Стою Георгиев Цветков, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Бекиро” – 1,500 дка в землище с.Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

Мотиви:: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 304 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост, находящ се в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-207/19.08.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Друга селскостопанска територия” за земеделски нужди на следния общински имот:

 - Имот № 435029, с площ 1,917 дка, пета категория, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Станимъшки път”, землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, за който е съставен Акт за ПОС № 146/05.08.2013 г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 129, том 6 от 06.08.2013г., дв.вх.№ 1812, вх.1853.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 305 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Обявяване на недвижим имот № 016190, отреден за полски път в землището на с.Градина, общ.Първомай, за частна общинска собственост.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-206/19.08.2013 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следният имот:

- № 016190, с площ 6,772 дка, с начин на трайно ползване – полски път, пета категория, находящ се в местността “Летището”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 306 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти - държавна собственост, в собственост на Община Първомай, Област Пловдив по реда на чл.54 от ЗДС.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-216/20.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 предложение трето от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.54 от Закона за държавната собственост,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие за откриване на процедура по чл.54 от Закона за държавната собственост, а именно: за безвъзмездно прехвърляне право на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Пловдив към Община Първомай на следните  недвижими имоти – частна държавна собственост, находящи се в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай с ЕКТТЕ 59080:

 Таблица 1

Поземлен имот №

Местност

Площ на имота

/дка/

Начин на трайно ползване (НТП)

Собственик

Вид собственост

801540

землище кв.Дебър

24,916

залесена територия

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801532

землище кв.Дебър

5,116

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801518

землище кв.Дебър

26,672

поляна

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801511

землище кв.Дебър

38,808

залесена територия

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800426

землище кв.Дебър

5,660

дере, овраг, яма

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800422

землище кв.Дебър

31,307

сметище

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800376

землище кв.Дебър

0,140

сметище

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801756

землище кв.Дебър

0,332

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801755

землище кв.Дебър

1,579

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801748

землище кв.Дебър

1,354

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801519

землище кв.Дебър

1,294

поляна

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800580

землище кв.Дебър

0,708

поляна

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800542

землище кв.Дебър

2,595

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800421

землище кв.Дебър

85,197

залесена територия

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800339

землище кв.Дебър

11,605

залесена територия

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички нормативно определени действия по провеждане на процедурата съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

Мотиви:: за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо общинско депо в землището на кв.Дебър, Община Първомай” от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), находящи се в землището на гр.Първомай, кв.Дебър с ЕКТТЕ 59080, общ.Първомай


РЕШЕНИЕ № 307 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Предложение Относно: прекратяване на съсобственост между общината и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ X – шивашка промишленост и търговия, находящ се в кв.19 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-210/19.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Г. „Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” с нова точка 3, със следното съдържание:

- „т.3. общински имот с площ от 50 кв.м., включен УПИ Х - шивашка промишленост и търговия, предназначен за промишлена дейност и търговия от кв.19 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и ЕТ ”Артървил – Виолета Бучакчиян” с ЕИК 040474718 от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ Х - шивашка промишленост и търговия от кв.19 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 50/550 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 550 кв.м. предназначен за за промишлена дейност и търговия, съставляващо УПИ Х – шивашка промишленост и търговия от кв.19 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г. и изменен със заповед РД-15-74А/05.02.2007 г.,  при граници на парцела: от две страни улици, УПИ ХІ-437 и УПИ ХХІ-търговия. За имота е съставен Акт за ЧОС № 779/21.06.2013г., вписан в АВ при РС Първомай под № 64, том V на 26.06.2013г., дв.вх.№1329.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

4. Цената на описания по т.2 общински имот в размер на 1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева) с вкл. ДДС се дължи от ЕТ ”Артървил – Виолета Бучакчиян” с ЕИК 040474718, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 68-00-8/05.04.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и юридическото лице.


РЕШЕНИЕ № 308 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х - общински, находящ се в кв.43 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-209/19.08.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка 181, със следното съдържание:

- т.181. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 860 кв.м., съставляващ УПИ Х - общински, находящ се в кв.43 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 860 кв.м., съставляващ УПИ Х - общински, находящ се в кв.43 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986г при граници на имота: улица; полски път; УПИ ХІ - 194 и УПИ IХ - общински. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 795/09.07.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 166, том V от 10.07.2013г., дв.вх.№ 1516.

3. Одобрява пазарна цена в размер на 3 225 лв. (три хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. (три хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС.

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Православен, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

6. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 309 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Предложение Относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ X – 222, търговия и обслужващи дейности в кв.17 по регулационния план на с. Виница, общ.Първомай, обл. Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-208/19.08.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 845 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ Х – 222, търговия и обслужващи дейности в квартал 17 по регулационния план на  с.Виница, общ.Първомай, одобрен със заповед № 770/1963г., при граници на имота:  улица ; УПИ ІХ – 222, търг. и обслуж. дейности; УПИ І - озеленяване и УПИ ХІ – 222, търг. и обслуж. дейности. За имота е съставен Акт за ЧОС № 266/22.02.2010г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 127, том І от 26.02.2010г., дв.вх.№ 221.

  2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 661,67 лв. /три хиляди шестстотин шестдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

  3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 661,67 лв. /три хиляди шестстотин шестдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС.

  4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

  5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

  Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 310 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна паянтова сграда - бивш телчарник, построена в имот № 061033 в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-211/19.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка 182, със следното съдържание:

- „т.182. Бивш телчарник, представляващ едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 84 кв.м., построен в поземлен имот № 061033 – частна държавна собственост, с начин на трайно ползване: Стопански двор, находящ се в местността „Малкия юрт”, землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно  наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

Бивш телчарник, представляващ едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 84 кв.м., построен в поземлен имот № 061033 – частна държавна собственост, с начин на трайно ползване: Стопански двор, находящ се в местността „Малкия юрт”, землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: имот № 006001 – др.сел. ст. тер на Община Първомай; имот № 061015 – Стопански двор на Ангел Атанасов Атанасов; имот № 061053 полски път на Държавен поземлен фонд и имот № 061017 – Стопански двор на Тодор Петков Тодоров и др. За имота е съставен Акт за ЧОС № 760/03.06.2013 г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 1100 лв. (хиляда и сто лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

4. Определя начална тръжна цена в размер на 1100 лв. (хиляда и сто лева) без ДДС.

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233