Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 311 до № 365 приети от 30.08.2013 г. до 19.12.2013 г. по Протоколи от № 26 – до № 31

РЕШЕНИЕ № 311 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: предложение за кандидатстване на Община Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд - BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-199/16.08.2013 г. и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по ОП «Развитие на човешките ресурси» 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността,.

2.  Дава съгласие за разкриване на 1 (един) Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), с капацитет – 14 (четиринадесет) деца, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващите услуги в изграждащата се социална инфраструктура със средства по ОПРР.

3.Дава съгласие услугата да бъде поддържана минимум 5 (пет) години след създаването й.

4.Възлага на Кмета на Община Първомай последващите съгласно закона действия.

Мотиви::  Разкриване на нова социална услуга в общността и поет ангажимент за въвеждане в експлоатация на новостроящата се сграда (ЦНСТ) по предназначение.


РЕШЕНИЕ № 312 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно::  Участие на община „Първомай” като кандидат и обучителна организация Ен Джи Би – Консултинг ЕООД като партньор в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-202/16.08.2013 г., както и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие община Първомай да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

2.Декларира, че при одобрение на проектното предложение по Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, за осигуряване на устойчивост на дейностите от проекта, предназначението на сградите/помещенията – детски градини на територията на общината, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта

Мотиви:: Подобряване на материално-техническата база в детските градини и разработване на инициативи за социално включване на децата в риск в образователната система.


РЕШЕНИЕ № 313 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийна ефективност на следните сгради:

   - Целодневна Детска Градина „Детелина”, с.Дълбок Извор, община Първомай;

   - Целодневна Детска Градина „Искра”, с.Искра, община Първомай;

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-200/16.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение на стойност 257200 лв. с ДДС за финансиране на проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Целодневна Детска Градина „Детелина”,  с.Дълбок Извор, община Първомай” по Ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции, чрез Национален Доверителен ЕкоФонд .

2. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение на стойност 553 300 лв. с ДДС  за финансиране на проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Целодневна Детска Градина „Искра”,  с.Искра,  община Първомай ” по Ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции, чрез Национален Доверителен ЕкоФонд .

3. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обектите на интервенция по двата проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години, след приключване на дейностите по проектите.

4. Декларира, че след одобрение на бюджетите на двата проекта, Община Първомай ще осигури изискуемия собствен принос, като задължава Кмета на Община Първомай да даде предложение в Общински съвет Първомай за включване на средствата за съфинансиране в бюджета на Общината.

5.Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия при кандидатстването пред Национален Доверителен ЕкоФонд и да подпише необходимите декларации и договори.

Мотиви:: Необходимост от решение на Общинския съвет във връзка с кандидатстване на Община Първомай пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийна ефективност на горепосочените сгради.


РЕШЕНИЕ № 314 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план – План регулация – План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 1110011, местност „48 Кьорвица” землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Овчарник за 300-500 бр.овце”.

  Предвид изложеното в  докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-201/16.08.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и  при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имт /ПИ/ № 1110011, местност „48 Кьорвица” землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Овчарник за 300-500 бр.овце”.

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и  при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ,  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Овчарник за 300-500 бр.овце”.


РЕШЕНИЕ № 315 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /електропровод, водопровод и канал/ през общински имоти с номера 072035 и 800894 – и двата полски път – общинска собственост.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-215/20.08.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на техническата инфраструктура /отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура/ на Таня Петрова Киркова през имоти № 072035 и № 800894, представляващи полски път, собственост на Община Първомай - по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив във връзка с промяна предназначението на ПИ № 320108, в землището на гр.Първомай, за жилищно строителство.

Мотиви:: Във връзка с промяна предназначението на ПИ № 320108, в землището на гр.Първомай, за жилищно строителство, в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 316 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-222/28.08.2013 г., и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І.Общински съвет Първомай ДАВА съгласие проектът :

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай”

да бъде подаден за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

ІІ. Общински съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект :

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай.

Мотиви:: Изпълнение на Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай


РЕШЕНИЕ № 317 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Даване на предварително съгласие за преминаване на отклонение от общите мрежи на техническата инфраструктура /електропровод, водопровод и канал/ през четвъртокласен път, общинска собственост в регулацията на кв.Дебър, гр.Първомай, идентичен с ПИ № 800063, по КВС на гр.Първомай, в участъка извън регулацията на кв.Дебър, град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-221/27.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ,

Общински съвет град Първомай Р Е Ш И:

Дава предварително съгласие за преминаване на трасета на техническата инфраструктура /отклонения от общите ВиК и Ел мрежи/ на „Ифантис България” ЕООД през четвъртокласен път - общинска собственост в регулацията на кв.Дебър, град Първомай, идентичен с ПИ № 800063, по КВС на гр.Първомай, в участъка извън регулацията на кв.Дебър, град Първомай, във връзка с промяна предназначението на Поземлен имот № 223156, в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, местност „Долен комсал подсело” за производствена и складова дейност.

Мотиви:: Във връзка с промяна предназначението на ПИ № 223156, по КВС на гр.Първомай, за производствена и складова дейност, в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 318 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Включване на полски пътища с № 000600 и № 000603, представляващи част от път HKV2128 /ІІІ-506 Горски извор-Караманци/ - PDV1218 /Воден – Езерово/  в Списъка на общинските пътища

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-220/27.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие полски път съставляващ имот № 000600 и полски път съставляващ имот № 000603, с обща дължина 0,820 км., находящи се в землището на с.Воден, общ.Първомай с ЕКАТТЕ 11627, представляващи част от Път HKV2128 /ІІІ-506 Горски извор-Караманци//PDV1218 Воден – Езерово/ да бъдат включени в Списъка на общинските пътища, като с това пътя стане част от общинската пътна мрежа.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да подготви искане до Министъра на регионалното развитие гореописаните имоти да бъдат включени в Списъка на общинските пътища.

Мотиви:: Предвид намерението на Община Първомай да кандидатства по подходяща оперативна програма финансирана от Европейският съюз за реконструкция и рехабилитация на общински пътища


РЕШЕНИЕ № 319 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Допълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 – 2013 г.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-223/28.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.24 т.1 от Закона за регионалното развитие, чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва Общински план за развитие на община Първомай за 2007 – 2013 година, като в точка 3.1.4 Приоритет 4. Устройство на територията, Подцел 1 Предпоставки за реализация на инвестиционни намерения създава нова мярка 4.1.5 Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение.

2. В приложение 1 в таблица „Описание на мерките” след реда „Приоритет 4, подцел 1, Мярка 4” да бъде добавен нов ред както следва:

Мярка

индикатор

Срок за постигане

Отговорна институция

Необходими средства

Източници на финансиране

Средства на местните власти

Средства от държавния бюджет

Средства от Европейския съюз

Частни средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4

Подцел 1

Мярка 5

 

 

2013

Община Първомай и местни поделения / ЮЛ/ на Пловдивска Света митрополия и ЮЛНЦ

 

1 мл. лв.

 

 

 

 

 

1 мл. лв.

 

Мотиви:: Във връзка с чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. и с оглед получаване на безвъзмездна финансова помощ от местни поделения /юридически лица/ на Пловдивска Света митрополия с цел реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 320 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Кандидатстване на местни поделения на Българската православна църква с проекти за реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-224/28.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление местната администрация, чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласие и подкрепя местните поделения /юридически лица/ на Пловдивска Света митрополия:

Храм  “Св.Св.Георги” – гр.Първомай

Храм  “Св.Атанас” – гр.Първомай

Храм “Св.Димитър” – гр.Първомай

Храм “Св.Архангел и Михаил” – гр.Първомай

Храм “Св.Димитър” – с.Бяла река, община Първомай

Храм “Св.Георги” – с.Драгойново, община Първомай

Храм “Св.Николай” – с.Езерово, община Първомай

Храм “Св.Троица” – с.Православен, община Първомай

Храм “Св.Атанасий” - с.Брягово, община Първомай

Храм “Св.Георги” – с.Виница, община Първомай

Храм “Св.Възнесение” – с.Дълбок извор, община Първомай

Храм “Св.Богородица” – с.Искра, община Първомай

Храм “Св.Троица”-с.Караджалово, община Първомай

Храм “Св.Георги”- с.Татарево, община Първомай

Храм “Св.Николай” – кв.Дебър, община Първомай

в кандидатстването им за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, с проекти, свързани с реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително и вертикална планировка.

2.Общински съвет Първомай потвърждава, че дейностите по проектите отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Първомай за периода 2007-2013г.

Мотиви:: настоящето решение се приема с оглед усвояване на безвъзмездна финансова помощ от местни поделения /юридически лица/ на Пловдивска Света митрополия с цел реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 321 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекторешение от Катя Попова - председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-225/30.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·Мария Славчева Батинкова, родена през 1969 г., от гр.Първомай, в размер на 2000 лв. Заявления вх. № 53-М-12/20.08.2013 г.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 322 взето на 16.09.2013 г. по протокол № 27

Относно:: Докладна записка Относно: кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-233/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински Съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проектът :

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Буково, Община Първомай – І етап”

да бъде подаден за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект:          “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Буково, Община Първомай – І етап”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай.

 

Мотиви:: Изпълнение на Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай


РЕШЕНИЕ № 323 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-240/17.09.2013 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя решение 215 от 20.02.2013 година по протокол 19 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2013 г. от 11 480 846 лева на 11 687 846 лева т.е. със 207 000 лева и преразпределя разходите за текущи  издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1 и 2;

1.2. Увеличава  капиталовите разходи по инвестиционна програма 2013 г. с 14 857 лева и  текущите ремонти с 49 811 лева съгласно Приложение № 3;

1.3. Увеличава субсидиите за спортни школи с 500 лева и извършва преразпределение съгласно Приложение № 4

 

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет. Изменението на бюджета се налага от корекция в плануваните местни имуществени данъци и не данъчни приходи на база отчета за касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013 година.


РЕШЕНИЕ № 324 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно::Промяна предназначението на земеделски имот № 036012, с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността ”30 средния баир”, в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-232/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на общински поземлен имот № 036012 с площ от 2,807 дка., с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността ”30 средния баир”, землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, който ще бъде трайно засегнат при изграждане на национален обект: АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селско стопански пътища и напоителни полета. Промяната на предназначението на имота да се извърши при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.

     2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна предназначението на гореописания имот - 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на решението.

 

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ  и с цел изграждане на обект от национално значение -  АМ „Марица”.


РЕШЕНИЕ № 325 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за национален обект: АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селско стопански пътища и напоителни полета, засягащ землищата на с.Градина, с.Крушево и с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-231/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.29, ал.1 от Закон за опазване на земеделските земи, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

   1. Дава предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за национален обект: АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селско стопански пътища и напоителни полета, за следните общински имоти, трайно засегнати от трасето:

 

Землище на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ.Първомай

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Вид собственост

035003

Полски път

Селско стопанска

ІV

16,532

0,005

Общинска публична

037077

Полски път

Селско стопанска

ІV

12,602

0,004

Общинска публична

 

Землище с.Крушево, ЕКАТТЕ 40155, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Вид собственост

004007

Полски път

Селско стопанска

-

3,650

0,004

Общинска публична

004009

Полски път

Селско стопанска

-

2,000

0,006

Общинска публична

 

 

Землище с.Добри дол, ЕКАТТЕ 21440, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Вид собственост

035014

Полски път

Селско стопанска

3,094

0,005

Общинска публична

035015

Полски път

Селско стопанска

10,995

0,326

Общинска публична

036012

пасище, мера

Селско стопанска

ІV

2,803

0,005

Общинска публична

038026

Полски път

Селско стопанска

ІV

4,139

0,002

Общинска публична

039009

Полски път

Селско стопанска

ІV

2,559

0,002

Общинска публична

 

 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – безсрочен.

Мотиви:: Необходимостта от приемане на решението се налага във връзка с изработването на парцеларни планове  за национален обект: АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селско стопански пътища и напоителни полета.


РЕШЕНИЕ № 326 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V - 204, находящ се в кв.9 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-237/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

    1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Г. „Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” с нова точка 4, със следното съдържание:

- „т.4. общински имот с площ от 45 кв.м., включен УПИ V – 204, предназначен за жилищно строителство от кв.9 по плана на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Марияна Недялкова Ванева с ЕГН ................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ V - 204, находящ се в кв.9 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 45/520 идеални части от незастроено дворно място, цялото с площ от 520 кв.м. предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ V – 204 от кв.9 по регулационния план на с. с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 59/1986г., при граници на парцела: север – улица, изток – УПИ VІ - 203, юг – УПИ ХХІ - 205 и запад – УПИ ІV - 207. За имота е съставен Акт за ЧОС № 838/23.08.2013г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на на 292,50 лв. (двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

4. Цената на описания по т.2 общински имот в размер на 292,50 лв. (двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) с вкл. ДДС, се дължи от Марияна Недялкова Ванева с ЕГН ................., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-М-14/14.08.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 327 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-230/13.09.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 1,322 кв.м. (хиляда триста двадесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 220 (двеста и двадесет) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 192, на изток – Полски път № 9501, на юг – ПИ № 193 и на запад – ПИ № 85. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 254/27.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 122, том ІХ от 04.12.2009г., дв.вх.№ 2848;

2. Поземлен имот с площ от 1,713 кв.м. (хиляда седемстотин и тринадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 219 (двеста и деветнадесет) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 185, на изток – Полски път № 9501, на юг – ПИ № 192 и на запад – ПИ № 78. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 253/20.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 63, том ІХ от 26.11.2009г., дв.вх.№ 2773;

3. Поземлен имот с площ от 1,964 кв.м. (хиляда деветстотин шестдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 218 (двеста и осемнадесет) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 201, на изток – Полски път № 9501, на юг – ПИ № 185 и на запад – ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 252/20.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 61, том ІХ от 26.11.2009г., дв.вх.№ 2774;

4. Поземлен имот с площ от 2,174 кв.м. (две хиляди сто седемдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 217 (двеста и седемнадесет) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 184, на изток – Полски път № 9501, на юг – Полски път № 9501 и на запад – ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 251/20.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 65, том ІХ от 26.11.2009г., дв.вх.№ 2773;

5. Поземлен имот с площ от 2,573 кв.м. (две хиляди петстотин седемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 222 (двеста двадесет и две) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 193, на изток – Полски път № 9501, на юг – ПИ № 186 и на запад – Полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 255/27.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 123, том ІХ от 04.12.2009г., дв.вх.№ 2849..

ІІ. Определя пазарни цени за описаните по т.І общински имоти въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

1. Имот № 220 от масив 37 в размер на  470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/;

2. Имот № 219 от масив 37 в размер на  610 лв. /шестстотин и десет лева/;

3. Имот № 218 от масив 37 в размер на  700 лв. /седемстотин лева /;

4. Имот № 217 от масив 37 в размер на  770 лв. /седемстотин и седемдесет лева /;

5. Имот № 222 от масив 37 в размер на  920 лв. /деветстотин и двадесет лева/.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти, както следва:

1. Имот № 220 от масив 37 в размер на  470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/;

2. Имот № 219 от масив 37 в размер на  610 лв. /шестстотин и десет лева/;

3. Имот № 218 от масив 37 в размер на  700 лв. /седемстотин лева /;

4. Имот № 217 от масив 37 в размер на  770 лв. /седемстотин и седемдесет лева /;

5. Имот № 222 от масив 37 в размер на  920 лв. /деветстотин и двадесет лева/.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2013г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2013г.


РЕШЕНИЕ № 328 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-236/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

      1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, буква “В. Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС” от списъка под № 1., със следното съдържание:

„1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 326 кв.м., съставляващ УПИ ХІ – 222, търговия и обслужващи дейности от кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска.”

             2. Да се продаде на Стоян Ангелов Борисов, ЕГН ................, следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 326 кв.м., съставляващ УПИ ХІ – 222, търговия и обслужващи дейности от кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 770/1963г. и изменен със Заповед №РД-15765/30.09.2009г., при граници на имота: улица, УПИ Х – 222, търг. и обсл. дейности и УПИ І – озеленяване. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 268/23.02.2010г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 129, том І, дв.вх. № 223 на 26.02.2010г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 760,40 лв. /хиляда седемстотин и шестдесет лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот в размер на 1 760,40 лв. /хиляда седемстотин и шестдесет лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС се дължи от Стоян Ангелов Борисов, ЕГН ................, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.2 недвижим имот.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема във връзка с заявление Вх. № 94-Ч-1/17.08.2012г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ № 329 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-234/13.09.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.183. Поземлен № 008071, с площ 5,458 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Карамана”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

- т.184. Поземлен № 014304, с площ 3,498 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Ритака”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 008071, с площ 5,458 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Карамана”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 008070, нива на Гено Найденов Тепов; № 008124, нива на Георги Стоянов Георгиев; № 008077, тр. насаждения на Стоянка Атанасова Кънчева и др.; № 008148, нива на Ангелина Ангелова Кръстева и др.; № 008058, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 831/05.08.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 127 том 6 от 06.08.2013г., дв.вх.№ 1810 вх.1851.

2. Определя пазарна цена в размер на 3 560,00 лева (три хиляди петстотин и шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 560,00 лева (три хиляди петстотин и шестдесет лева). 

Б.1. Имот № 014304, с площ 3,498 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Ритака”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 014305, нива на насл. на Милка Димитрова Иванова; № 014007, полски път на Община Първомай; № 014008, нива на насл. на Атанас Георгиев Бурсукчиев; № 014005, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 830/05.08.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 126, том 6 от 06.08.2013г., дв.вх.№ 1809 вх.1850.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 290,00 лева (две хиляди двеста и деветдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 290,00 лева (две хиляди двеста и деветдесет лева). 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Градина, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

 Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 330 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-238/17.09.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.185. Поземлен № 009126, с площ 1,986 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.186. Поземлен № 004109, с площ 48,895 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста, четвърта и трета категории, находящ се в местността “Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 009126, с площ 1,986 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 009023, местен път на Община Първомай; № 009127, нива на Делчо Колев Георгиев и др.; № 012019, вътрешна река на Държавата - МОСВ; № 009022, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 640/14.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 33 том ІІ от 18.03.2013г., дв.вх.№ 352.

2. Определя пазарна цена в размер на 960,00 лева (деветстотин и шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 960,00 лева (деветстотин и шестдесет лева).

Б.1. Имот № 004109, с площ 48,895 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста, четвърта и трета категории, находящ се в местността “Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 004108, изоставена нива на Община Първомай; № 004055, полски път на Община Първомай; № 004079, изоставена нива на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 185/27.04.2009г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 185 том ІІІ от 29.04.2009г., дв.вх.№ 878.

2. Определя пазарна цена в размер 23 720,00 лева (двадесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 23 720,00 лева (двадесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева). 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Крушево, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 331 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Становище по бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за периода 2014 – 2018 година.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-242/18.09.2013 г. и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение разпоредбите на чл. 25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвения и представен проект на бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за периода 2014 – 2018 година.

  

Мотиви:: В изпълнение на получено уведомително писмо от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив , и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.


РЕШЕНИЕ № 332 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Приемане прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2014 г. и бюджетна прогноза за 2015г. и 2016 г. в частта им за местни дейности.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-243/18.09.2013 г. и на основание чл.14 от Закона за устройство на държавния бюджет и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2014 г. и бюджетна прогноза за 2015 г. и 2016 г. в частта им за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

 

Мотиви:: настоящото решение се приема на основание чл.14 от Закона за устройство на държавния бюджет и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА за изготвяне на бюджетна прогноза за 2014-2016 г.


РЕШЕНИЕ № 333 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Кандидатстване с проект за финансиране на обект „Водоснабдяване на с. Дълбок извор и с. Поройна”

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-251/23.09.2013 г., и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие да се кандидатства с проект :

“ Водоснабдяване на с. Дълбок извор и с. Поройна”

с цел осигуряване на необходимо финансиране за реализация на същия.

 

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект:

“ Водоснабдяване на с. Дълбок извор и с. Поройна”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай

 

Мотиви:: Изпълнение на Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 334 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай”.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-252/23.09.2013 г., и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проект : “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай ” да бъде подаден за кандидатстване за финансиране-получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ;

 

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект:

“Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай

 

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.1.-Изграждане на водохващане с помпена станция с. Буково.

 

ІІІ. Общински Съвет на Община Първомай упълномощава г-н Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими дейности, свързани с представяне на горецитирания проект в ПУДООС.

 

Мотиви:: Изпълнение на Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 335 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Информация за натуралните и стойности показатели за учебната  2013 / 2014 година, към 15.09.2013 г., съответстващи на информационната система на МОН.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-248/23.09.2013 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА и  чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година).

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема информацията  за натуралните и стойности показатели за учебната  2013 / 2014 година, към 15.09.2013 г., съответстващи на информационната система на МОН.

 

2. За учебната 2013 / 20134 година допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, не по-малко от 10, по  чл. 11, ал.2 и по – малко от 10 по чл. 11а от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, съгласно приложение № 3.

 

Приложение № 1,2,3 и 4 са неразделна част от докладната записка.


РЕШЕНИЕ № 336 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Опрощаване на държавно вземане на Гина Георгиева Мирчева

с ЕГН ................. от гр. Първомай, ул.”Софроний Врачански” № 12

Предвид изложеното в проекторешение от ПК „Здравеопазване и социални дейности” при Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-253/25.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и докладна записка на Николай Митков – зам.кмет на община Първомай. Общински Съвет - гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

      Предлага на Президента на Република България да опрости дълга на Гина Георгиева Мирчева с ЕГН ................ от гр. Първомай, ул.”Софроний Врачански” № 12 към държавата в размер на 11235,05 лв./главница за периода от 26.02.1998г. до 31.12.2005г. в размер на 6697,94лв. и лихва в размер на 4537,11лв. начислена към 09.01.2006г., произтичащ от разпореждане № 4103294717 от 27.01.2006г. на РУ „ Социално осигуряване” гр.Пловдив, издадено по реда на чл. 98, ал.2 и чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с разпореждане № 4103294717 от 09.01.2006г. на РУ ”Социално осигуряване” гр.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 337 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекторешение от Добрин Кръстев - зам.председател на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-254/25.09.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

·        Господин Русенов Русенов, роден през 1969 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявлениe вх. № 53-Г-4/30.08.2013 г.

·        Калинка Петева Тошева, родена през 1972 г., от с.Караджалово, в размер на 300 лв. Заявление вх. № 53-К-6/17.09.2013 г.

     На гражданите, подали останалите молби към 24.09.2013 г., не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 338 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Създаване на комисия за разглеждане, анализ и обследване на постъпили сигнали и предложения от граждани, организации и юридически лица и комисия за осъществяване на мониторинг на изпълнението на инвестиционната  програма на община Първомай

Предвид изложеното в Предложение от Д.Петков-председател на ОбС и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на община Първомай да сформира следните комисии:

1.1 Комисия за разглеждане, анализ и обследване на постъпили сигнали и предложения от граждани, организации и юридически лица.

1.2 Комисия за осъществяване на мониторинг на изпълнението на инвестиционната  програма на община Първомай.

 2. Във връзка с правомощията по т.1 Кметът на община Първомай да определи  състава на комисиите и възнаграждение на членовете им.

Мотиви:: Предвид необходимостта от подпомагане работата на Общинска администрация град Първомай при разглеждане, анализ и обследване на постъпили сигнали и предложения от граждани, организации и юридически лица, както и осъществяване на мониторинг на изпълнението на инвестиционната  програма на община Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2  от ЗМСМА.

РЕШЕНИЕ № 339 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия 2013/2014 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-261/21.10.213 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема информацията за подготовката на община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

 

Мотиви: Свеждане на информацията на вниманието на Общински съвет град Първомай за готовността на Общината за работа при есенно-зимни условия.


РЕШЕНИЕ № 340 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Изменение на Решение № 263/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров вх.№ 53-0-262/21.10.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 263/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

 

1. В точка І термина „Изоставена нива” да се замени с термина „Нива”.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, във връзка с изменение на Решение № 263/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 341 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Изменение на Решение № 264/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-263/21.10.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 264/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

 

1. В точка І термина „Изоставена нива” да се замени с термина „Нива”.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, във връзка с изменение на Решение № 264/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 342 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землищата на гр.Първомай и с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-264/21.10.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 181029, с площ 0,419 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Дол.комсал подсело”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 181031, нива на Аврам Петров Динев; № 869016, нива на “Рила 1”АД; № 181018, нива на Мария Димова Цонкова; № 800067, полски път на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 691/09.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 19, том ІІІ от 10.04.2013г., дв.вх.№ 591.

2. Определя пазарна цена в размер на 273,00 лева (двеста седемдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 273,00 лева (двеста седемдесет и три лева).

 

Б.1. Имот № 900093, с площ 3,249 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 900258, канал на Държавен поземлен фонд-МЗГАР; № 900182, полски път на община Първомай; № 948003, пасище, мера на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 442/02.09.2011г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 4, том 7 от 03.09.2011г., дв.вх.№ 1565.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 020,00 лева (две хиляди и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 020,00 лева (две хиляди и двадесет лева).

 

В.1. Имот № 063044, с площ 1,827 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Реал.граници-18ж ал”, в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 064006, нива на насл. на Христо Радев Енев; № 063031, нива на насл. на Кольо Радев Янев; № 063043, нива на Никола Алексиев Димов; № 000020, индивид. застр. на с.Бяла река; № 000176, полски път на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 681/04.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 195, том ІІ от 08.04.2013г., дв.вх.№ 557.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 194,00 лева (хиляда сто деветдесет и четири лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 194,00 лева (хиляда сто деветдесет и четири лева).

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 343 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землищата на с.Езерово, с.Градина и с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-265/21.10.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.187. Поземлен № 000539, с площ 6,051 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Пейово дере”, в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

- т.188. Поземлен № 016190, с площ 6,772 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

- т.189. Поземлен № 166001, с площ 2,246 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Ада кър”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 000539, с площ 6,051 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Пейово дере”, в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000354, полски път на община Първомай; № 000350, изоставена нива на “ДОЯН агро”ЕООД; № 132011, овощна градина на “ДОЯН агро”ЕООД; № 000413, овощна градина на “ДОЯН агро”ЕООД; № 000347, изоставена нива на “ДОЯН агро”ЕООД. За имота е съставен Акт за ЧОС № 847/13.11.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 18 том 8 от 09.10.2013г., дв.вх.№ 2267 вх.2318.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 440,00 лева (две хиляди четиристотин и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 440,00 лева (две хиляди четиристотин и четиридесет лева). 

Б.1. Имот № 016190, с площ 6,772 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 016189, полски път на Община Първомай; № 016051, път ІІІ кл. на Държавата; № 016191, полски път на Община Първомай; № 016092, нива на “999-Ив.Асенов”ЕООД; № 016074 нива на “999-Ив.Асенов”ЕООД. За имота е съставен Акт за ЧОС № 840/04.10.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 200, том 7 от 07.10.2013г., дв.вх.№ 2240 вх.2292.

2. Определя пазарна цена в размер на 4 405,00 лева (четири хиляди четиристотин и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 405,00 лева (четири хиляди четиристотин и пет лева). 

В.1. Имот № 166001, с площ 2,246 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Ада кър”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 166015, полски път на Община Първомай; № 450010, пасище, мера на насл. на Иван Георгиев Кременаров и др.; № 450009, пасище, мера на Ангел Асенов Илиев; № 000521, канал на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 841/04.10.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 199, том 7 от 07.10.2013г., дв.вх.№ 2239 вх.2291.

2. Определя пазарна цена в размер на 900,00 лева (деветстотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 900,00 лева (деветстотин лева). 

 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 344 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков вх.№ 53-0-266/21.10.2013 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Обявява за частна общинска собственост следния имот:

- № 435029, с площ 1,917 дка, с променен начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, местността „Станимъшки път”, землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 146/05.08.2013 г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 129, том 6 от 06.08.2013г., дв.вх.№ 1812, вх.1853, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 345 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29
Относно::
Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 016186, местност „Летището” землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: ”База за селскостопанска продукция” и пътна връзка за гореописания ПИ, с която се засягат 530 кв.м. земеделска земя, преминаваща през ПИ №016185, собственост на същия инвеститор, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид  изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-267/21.10.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 016186, местност „Летището”, собственост на „ЕВРОЕКОПРОДУКТ-МВ”ООД, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: ”База за селскостопанска продукция” и пътна връзка за гореописания ПИ, с която се засягат 530 кв.м. земеделска земя, преминаваща през ПИ №016185, собственост на същия инвеститор, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: ”База за селскостопанска продукция” и пътна връзка към нея.


РЕШЕНИЕ № 346 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30
Относно: Информация за дейността на Общинска администрация през 2012/2013 година по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки.
Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-284/15.11.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Приема информацията за дейността на Общинска администрация през 2012/2013 година по провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки.
Мотиви: Информацията се изготвя в изпълнение на плана за работа на Общински съвет Първомай за второто полугодие на 2013 година.


РЕШЕНИЕ № 347 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землищата на град Първомай и с.Виница, община Първомай, област Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-285/15.11.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти
– частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 842050, с площ 3,057 дка, с начин на трайно ползване – Нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 842061, нива на Венцислав Иванов Кацаров и др.; № 800159, полски път на Община Първомай; № 842064, нива на Нури Мехмед Хаджиюсеин; № 842072, нива на ”Банко Людиел” ЕООД. За имота е съставен Акт за ЧОС № 667/26.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 117, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 457.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 559,00 лева (хиляда петстотин петдесет и девет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 559,00 лева (хиляда петстотин петдесет и девет лева).

 

Б.1. Имот № 842051, с площ 2,382 дка, с начин на трайно ползване – Нива, шеста категория (2.123), пета категория (0.259), находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 842033, нива насл. на Кольо Иванов Картунов; № 842017, нива насл. на Благой Христозов Георгиев; № 842076, нива на Атанас Иванов Стоянов; № 842032, нива на Костадин Христозов Попчев; № 002301, предпазна дига на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 668/26.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 115, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 455.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 208,00 лева (хиляда двеста и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 208,00 лева (хиляда двеста и осем лева).

 

В.1. Имот № 850125, с площ 2,600 дка, с начин на трайно ползване – Нива, пета категория, находящ се в местността “Мешето”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 850055, нива насл. на Добри Ангелов Гошев; № 850047, нива насл. на Кольо Добрев Митев; № 850126, нива насл. на Гого Кръстев Демирев; № 850124, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 669/26.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 116, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 456.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 451,00 лева (хиляда четиристотин петдесет и един лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 451,00 лева (хиляда четиристотин петдесет и един лева).

 

Г.1. Имот № 061025, с площ 3,154 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 061001, стопански двор на Ангел Стоянов Борисов; № 006006, полски път на Община Първомай; № 061048, полски път на Община Първомай; № 061047, полски път на Държавен поземлен фонд-МЗХ;  № 061002, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 061047, полски път на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 061048, полски път на Община Първомай; № 061049, полски път на Държавен поземлен фонд-МЗХ. За имота е съставен Акт за ЧОС № 848/08.10.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 17, том 8 от 09.10.2013г., дв.вх.№ 2266 вх.2317.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 900,00 лева (хиляда и деветстотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 000,00 лева (три хиляди лева).
 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 348 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на гр.Първомай и с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-286/15.11.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.191. Поземлен № 099032, с площ 4,724 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Стопански двор-1”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

- т.192. Поземлен № 900091, с площ 5,012 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

- т.193. Поземлен № 000236, с площ 2,968 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Дойкима”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 099032, с площ 4,724 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Стопански двор-1”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800522, предпазна дига на МЗГ-ХМС; № 099028, стопански двор на Атанас Демирев Църнопилев; № 099007, селскост. склад на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 099011, стопански двор на ЕТ“Нури Хаджиюсеин”; № 099003, стопански двор на “Родопски звън“ЕООД; № 099107, местен път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 794/01.07.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 113, том 5 от 02.07.2013г., дв.вх.№ 1428 вх.1459.

2. Определя пазарна цена в размер на 3 798,00 лева (три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 6 000,00 лева (шест хиляди  лева).

Б.1. Имот № 900091, с площ 5,012 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 900094, пасище, мера на Община Първомай; № 949001, пасище, мера на Община Първомай; № 937001, нива на Велислав Митев Велев; № 900182, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 865/24.10.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 148, том 8 от 30.10.2013г., дв.вх.№ 2439 вх.2493.

2. Определя пазарна цена в размер на 3 118,00 лева (три хиляди и сто и осемнадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 118,00 лева (три хиляди и сто и осемнадесет лева).

В.1. Имот № 000236, с площ 2,968 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Дойкима”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000375, дере на Община Първомай; № 000203, нива на Стоян Петров Топалов; № 000204, пасище с храсти на Община Първомай; № 011019, изоставена нива на насл. на Вълка Георгиева Ицова; № 011017, изоставена нива на насл. на Петър Димитров Цвятков. За имота е съставен Акт за ЧОС № 843/07.10.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 197, том 7 от 07.10.2013г., дв.вх.№ 2237 вх.2289.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 339,00 лева (хиляда триста тридесет и девет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 339,00 лева (хиляда триста тридесет и девет лева). 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 349 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-288/15.11.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка 181, със следното съдържание:

- т.190. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986г при граници на имота: УПИ І – общински, улица и земеделска земя. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 849/09.10.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 38, том VІІІ от 11.10.2013г., дв.вх.№ 2294.

3. Одобрява пазарна цена в размер на 3 225 лв. (три хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. (три хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС.

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Православен, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

6. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 350 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ – промишлени дейности, находящ се в кв.20 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-287/15.11.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 120 кв.м., съставляващ УПИ ІІ – промишлени дейности, находящ се в кв.20 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от три страни улици и УПИ І – промишлени дейности. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 855/10.10.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 39, том VІІІ от 11.10.2013г., дв.вх.№ 2295.

2. Одобрява пазарна цена в размер на 32 330 лева (тридесет и две хиляди триста и тридесет лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 32 330 лева (тридесет и две хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 351 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІХ - 157, находящ се в кв.5 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-290/15.11.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

    1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Г. „Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” с нова точка 5, със следното съдържание:

- „т.5. общински имот с площ от 55 кв.м., включен УПИ ІХ – 157, предназначен за жилищно строителство от кв.5 по плана на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Калина Илиева Бобева с ЕГН ................ от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ІХ – 157, находящ се в кв.5 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 55/1140 идеални части от незастроено дворно място, цялото с площ от 1140 кв.м. предназначено за жилищно строителство, съставляващо УПИ ІХ – 157 от кв.5 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 329/1980г., при граници на парцела: север – УПИ І-157, изток – УПИ VІІІ-156, юг – УПИ Х-163 и запад – улица. За имота е съставен Акт за ЧОС № 867/07.11.2013г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на на 297,00 лв. (двеста деветдесет и седем лева) с вкл. ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

4. Цената на описания по т.2 общински имот в размер на 297,00 лв. (двеста деветдесет и седем лева) с вкл. ДДС, се дължи от Калина Илиева Бобева с ЕГН .............., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-К-21/25.10.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 352 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ – обслужващи и складови дейности, находящ се в кв.164 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-289/15.11.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

   1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Г. „Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” с нова точка 6, със следното съдържание:

- „т.6. общински имот с площ от 3 400 кв.м., включен УПИ ХІІІ – обслужващи и складови дейности, предназначен за обслужващи и складови дейности от кв.164 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и ”Ники Транс 2006” ООД с ЕИК 160046010 от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ – обслужващи и складови дейности от кв.164 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 3400/9138 идеални части от незастроено дворно място, цялото с площ от 9138 кв.м. предназначен за обслужващи и складови дейности, съставляващо УПИ ХІІІ – обслужващи и складови дейности от кв.164 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с неприложена улична регулация, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г. и изменен със заповед РД-15-516/25.09.2013 г.,  при граници на парцела: улица, път, УПИ ІV-стоп.дейности и УПИ ІІІ-топливо. За имота е съставен Акт за ЧОС № 866/07.11.2013г., вписан в АВ при РС Първомай под № 18, том 9 на 07.11.2013г., дв.вх. № 2528.

   3. Одобрява пазарна оценка в размер на 34 000 лв. (тридесет и четири хиляди лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

   4. Цената на описания по т.2 общински имот в размер на 40 800 лв. (четиридесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС се дължи от ”Ники Транс 2006” ООД с ЕИК 160046010, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

    5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 26-00-158/14.10.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и юридическото лице.


РЕШЕНИЕ № 353 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30

Относно: Кандидатстване пред Националния Доверителен Екофонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийна ефективност на следните сгради: Основно училище „Отец Паисий” с.Искра, община Първомай; Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” с.Дълбок извор, община Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-292/18.11.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление местната администрация, Общински Съвет - гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение за финансиране на проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Основно училище “Отец Паисий”,  с.Искра,  община Първомай” по Ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции, чрез Национален Доверителен ЕкоФонд .

                                  

2. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение  за финансиране на проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”,  с.Дълбок извор,  община Първомай” по Ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции, чрез Национален Доверителен ЕкоФонд .

 

3. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обектите на интервенция по двата проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години, след приключване на дейностите по проектите.

 

4. Декларира, че след одобрение на бюджетите на двата проекта, Община Първомай ще осигури изискуемия собствен принос, като задължава Кмета на Община Първомай да даде предложение в Общински съвет Първомай за включване на средствата за съфинансиране в бюджета на Общината.

 

5.Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия при кандидатстването пред Национален Доверителен ЕкоФонд и да подпише необходимите декларации и договори.

Мотиви: Необходимост от решение на Общинския съвет във връзка с кандидатстване на Община Първомай пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийна ефективност на горепосочените сгради.


РЕШЕНИЕ № 354 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30

Относно: Избор на одитор на Годишен финансов отчет за 2013 г. на дружествата със 100% общинско участие в капитала им - „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай и „Медински център І – Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-293/18.11.2013 г., постъпили предложения от управителя на „Медицински център І-Първомай” ЕООД град Първомай и „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД град Първомай и на основание чл.17, т.16 от Наредбата за реда и управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.146, ал.3 от Търговския закон, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Избира „Одиторска къща Пълдин” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Драва” № 10А, представлявана за Мария Павлова Гюрова – дипломиран експерт „Счетоводител”, за одитор на годишния финансов отчет за 2013 г. на „Медицински център  І – Първомай” ЕООД град Първомай и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр.Първомай.

 Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на чл.17, т.16 от Наредбата за реда и управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.146, ал.3 от Търговския закон.


РЕШЕНИЕ № 355 взето на 27.11.2013 г. по протокол № 30

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекторешение от К.Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-300/27.11.2013 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отпуска еднократна финансова помощ на:

- Атанас Тодоров Костадинов, роден през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 200.00 лв. Заявление вх.№ 53-А-24/13.11.2013 г.

- Христо Стойчев Христов, роден през 1977 г., от с.Караджалово, в размер на 600.00 лв. Заявление вх.№ 53-Х-3/15.11.2013 г.

2. Отпуска еднократна финансова помощ след представяне на разходен оправдателен документ на:

- Славка Иванова Славчева, родена през 1982 г., от с.Градина, в размер на 1000 .00 лв. Заявление вх.№ 53-С-9/25.11.2013 г.

 

На гражданите подали останалите молби към 26.11.2013 г. не се отпуска финансова помощ.

 

3. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 356 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Награждаване с почетни плакети и парични награди за заслуги към Община Първомай в областта на спорта на Емил Христов Сталев и Драган Милушев Драганов.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-319/09.12.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Награждава Емил Христов Сталев – сребърен медалист от Световното първенство по карате Киокушин кан 2013 г. с почетен плакет и парична награда в размер на 5000 /пет хиляди/ лева за заслуги към община Първомай в областта на спорта.

2. Награждава Драган Милушев Драганов с почетен плакет и парична награда в размер на 5000 /пет хиляди/ лева за цялостен принос в развитието и популяризирането на карате Киокушин кан в община Първомай.

3. Паричните награди по т.1 и т.2 да бъдат включени в бюджета на община Първомай за 2014 година и изплатени след приемането му.

Мотиви: Стимулиране постигането на високи успехи в областта на спорта на граждани на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 357 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Предложение относно приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2014 година.

Предвид изложеното в Предложение от Д.Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-317/09.12.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2014 година разпределен по месеци както следва:

 

            м. Януари

1. Приемане на решение за общата численост и структура на дейност Общинска администрация в Община Първомай и численост на дейностите при Община Първомай.

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2014 година.

Вносител: А.Папазов - кмет

3. Информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай.

Вносител: А.Папазов – кмет

            4. Демографска характеристика на Община Първомай и тенденции за нейното развитие.

                                                                       Вносител: А.Папазов – кмет

            5. Информация за състоянието на общинската собственост в Община Първомай.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

            6. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2013 г.

Вносител: Н.Митков – зам. кмет

 

м. Февруари

1. Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2013 година. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2013 година. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година. Приемане на уточнения годишен план и отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2013 година.

Вносител: А.Папазов – кмет

2. Приемане на Бюджет на Община Първомай за 2014 година. Приемане на инвестиционна програма на Община Първомай за 2014 година. Приемане на извънбюджетните сметки и фондове на Община Първомай за 2014 година.

Вносител: А.Папазов – кмет  

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2013 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

4. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто полугодие на 2013 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

            5. Наредба за развитие на спортната дейност в община Първомай.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

 

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

                                                             Вносител: Н.Митков – зам. кмет                

            2. Приемане на общинска стратегия за развитие на образователната мрежа в Община Първомай.

                                                                         Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

 

м. Април

            1. Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2014 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

           

м. Май

            1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

2. Приемане на годишните финансови отчети за 2013 година на дружествата със 100% общинско участие в капитала им.

Вносител: Н.Митков – зам. кмет

         

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2014 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС


РЕШЕНИЕ № 358 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Отмяна на Решение № 351 и Решение № 352 на Общински съвет град Първомай, приети на 27.11.2013 г. по Протокол № 30.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-318/09.12.2013 г. и на основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отменя Решение № 351 на Общински съвет – Първомай, прието на 27.11.2013 г. по Протокол № 30.

2. Отменя Решение № 352 на Общински съвет – Първомай, прието на 27.11.2013 г. по Протокол № 30.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, предвид фактическите основания в писмо с вх.№ 61-02-153/06.12.2013 г. на Областния управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 359 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5, последно изм. и доп. с Решение № 202 от 24.01.2013г. по Протокол № 18 на Общински съвет Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-314/09.12.2013 г., необходимостта от привеждане на Наредбата за местните данъци на територията на Община Първомай в съответствие с приетите изменения и допълнения на ЗМДТ /ДВ бр.61 от 09.07.2013г. и ДВ бр.101 от 22.11.2013г./, както и на основание чл.21, ал.2,  във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуален кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5, последно изм. и доп. с Решение № 202 от 24.01.2013г. по Протокол № 18 на Общински съвет Първомай.

Мотиви: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с описаните по-горе изменения на ЗМДТ /ДВ бр.61 от 09.07.2013г. и ДВ бр.101 от 22.11.2013г./.


РЕШЕНИЕ № 360 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 525 от 11.06.2007 по Протокол № 52 на ОбС - Първомай, последно изм. и доп. с Решение № 114/21.06.2012 г. по Протокол 11 на ОбС – Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-313/09.12.2013 г., необходимостта от привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай в съответствие с приетите изменения и допълнения на ЗМДТ, както и на основание чл.21, ал.2,  във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуален кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение  на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 525 от 11.06.2007 по Протокол № 52 на ОбС - Първомай, последно изм. и доп. с Решение № 114/21.06.2012 г. по Протокол 11 ОбС – Първомай.

Мотиви: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с измененията в Закона за местните данъци и такси / ДВ, бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., ДВ бр. 24 от 12.03.2013г., ДВ бр.30 от 26.03.2013г, ДВ бр.61 от 09.07.2013г.и ДВ бр. 101 от 07.11.2013г. / и разпоредбите на  Закона за защита на животните.


РЕШЕНИЕ № 361 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-315/09.12.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3, т.2,  чл.13 и чл. 17, във връзка с чл.5, ал.1, т.2 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.      Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Център за нашите деца”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга208 483,35 лв., (двеста и осем хиляди четиристотин осемдесет и три лева и тридесет и пет стотинки);

·        Валута на дълга лева.

·        Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 10 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/059;

·        Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

·        Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху вземанията на Община Първомай по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/059, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3, т.2, чл.13 и чл.17, във връзка с чл.5, ал.1, т.2 от Закона за общинския дълг и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до финансирането му от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.


РЕШЕНИЕ № 362 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на с.Крушево, община Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-307/05.12.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Нива” за земеделски нужди на следния общински имот:

 - Имот № 008028, с площ 3,444 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Други местности”, землището на с.Крушево,  общ.Първомай, обл.Пловдив.  За имота е съставен Акт за ПОС № 149/18.11.2013 г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 115, том 9 от 20.11.2013г., дв.вх.№ 2658 вх.2717

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 363 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ имот № 59080.92.45, с трайно предназначение: земеделска територия, находящ се в Стопански двор № 1, гр.Първомай по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-306/5.12.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка 194, със следното съдържание:

„- т.194. Поземлен имот № 59080.92.45 с площ по кадастрална карта от 1,196 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в Стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 59080.92.45 с площ по кадастрална карта от 1,196 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в Стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 92.42, ПИ № 92.44, ПИ № 92.66. За имота е съставен Акт за ЧОС № 472/11.10.2011г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 70, том VІІІ, дв.вх.№ 1885 на 12.11.2011г.

3. Одобрява пазарна цена в размер на 3 200  лева (три хиляди и двеста лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 3 200  лева (три хиляди и двеста лева) без ДДС.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 364 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през общински имоти.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-320/10.12.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава на „ЖАСМИН 61” ЕООД предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура – водопровод през общински имоти, представляващи № 800292 – полски път, ПИ № 000315 – път ІV клас, ПИ № 000074 – насип и ПИ № 042015 – полски път – находящи се в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: във връзка с предварително съгласие за преминаване на трасе на водопровод за захранване на № 042007, местност „Кошитски юрт”, землище гр.Първомай за промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Работилница за РVС изделия от готов гранулат” и в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 365 взето на 19.12.2013 г. по протокол № 31

Относно: Поемане на краткросрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров вх.№ 53-0-326/17.12.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, както и чл.3 т.2,  чл.13, чл. 17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет  гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Дава съгласие Община Първомай да поеме краткосрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинкия дълг във връзка с реализацията на проект  „Децата на Първомай – равен старт за всички”, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.01.05-0129.

2.Възлага и делегира права на Кмета на община Първомай да подготви и проведе процедура по Закон за обществените поръчки за избор на изпълнител за предоставяне на  банков кредит  с цел реализацията и завършването на проект:  „Децата на Първомай – равен старт за всички”, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.01.05-0129   След провеждане на процедурата  и избор на кредитираща банка,  да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга64 000,00 лева (шестдесет и четири хиляди лева);

·        Валута на дълга лева.

·        Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 4 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.01.05-0129;

·        Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка избрана при условия на най-нисък лихвен процент.

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на избраната кредитираща банка при условия на най-ниски цени на таксите , лихвите , санкциите и неустойките.

·        Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху вземанията на Община Първомай по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.01.05-0129, сключен с Договарящия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2; чл.13; чл.17 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до финансирането му от Договарящия  орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233