Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 366 до № 423 приети от 30.01.2014 г. до 28.05.2014 г. по Протоколи от № 32 – до № 36

РЕШЕНИЕ №366 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2013 година.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-18/20.01.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2013 година, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2014 година.


РЕШЕНИЕ №367 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2014 година.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-19/20.01.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в Община Първомай през 2014 година.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ №368 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Демографската характеристика и информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай за 2013 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-15/16.01.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема Демографска характеристика и информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай за 2013 година.

Мотиви: Във връзка с Решение на Общински съвет относно „План за работата на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2014 г. – м.Януари, т.3 и т.4”.


РЕШЕНИЕ №369 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Изменение на размера на месечното възнаграждение на общинските съветници при Общински съвет град Първомай в съответствие с действащата нормативна уредба.Предвид изложеното в Предложение от Д.Петков-Председател на ОбС вх.№ 53-0-16/20.01.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23,  чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя т. 4 от Решение № 141 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.08.2012 г. по Протокол № 13, както следва: «Определя месечното възнаграждение на общинския съветник в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата в Общинска администрация град  Първомай за съответния месец».

Мотиви: Предвид необходимостта от привеждане на решението в съответствие с действащата нормативна уредба и на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ №370 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Утвърждаване на промени в маршрутните разписания по линии от общинската транспортна схема на Община Първомай       

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-20/20.01.2014 г., съобразно решенията на комисиите и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Утвърждава промени  в маршрутните разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема на община Първомай както следва:

 

1.В Маршрутно разписание по линия Първомай – Караджалово / утвърдено с Решение № 377 / 27.05.2010г на Об.С Първомай,/  съгласно  Приложение №1 - неразделна част от настоящото решение

 

2.В Маршрутно разписание по линия Първомай – Воден / утвърдено с Решение № 377 / 27.05.2010г на Об.С Първомай /, съгласно  Приложение №2 - неразделна част от настоящото решение

 

3.В Маршрутно разписание по линия Първомай – Буково / утвърдено с Решение № 377 / 27.05.2010г на Об.С Първомай /,съгласно  Приложение №3 - неразделна част от настоящото решение

 

4.В  Маршрутно разписание по линия Първомай – Виница /  утвърдено с Решение № 377 / 27.05.2010г на Об.С Първомай /, съгласно  Приложение №4 - неразделна част от настоящото решение

 

5.В  Маршрутно разписание по вътрешноградска линия №1 / утвърдено с Решение № 377 / 27.05.2010г на Об.С Първомай  изм. Решение №74 от 29.03.2012г. на Об.С Първомай/,-  съгласно  Приложение №5 - неразделна част от настоящото решение

 

6.В Маршрутно разписание по линия Първомай- Искра / утвърдено с Решение № 377 / 27.05.2010г на Об.С Първомай  изм. Решение № 457 / 28.01.2011г.  на Об.С Първомай /, съгласно  Приложение №6 - неразделна част от настоящото решение

 

7.  В маршрута на вътрешноградска Линия № 1/ утвърден с решение  № 74 от 29.03.2012г на Об.С Първомай / по направление Дебър- Първомай- Любеново, както следва:

 

- По направление Дебър - Първомай –Любеново:

а/ Маршрут–  ул. „ Кн. Борис І „ „ ул. „ Орфей” ул. „ Ст. Стамболов „

б/ Спирки / по променения маршрут/ в отсечката Първомай-Любеново-   „ СОУ –разклон” „ Първомай-център”, „ Булконс –светофар”, „ Химпласт”, „Любеново” /разклона за Караджалово/

 

ІІ. Отменя Маршрутно разписание по линия Първомай – Искра изпълнявано Летен сезон

/ Приложение № 1 към т 1 от Решение № 457 от 28.01.2011г. на ОбС Първомай/

 

ІІІ.  Задължава кмета на община Първомай да предприеме действия за промяна на маршрута  на автобуса по Линия № 1 и поставяне на вертикална маркировка съгласно утвърденото маршрутно разписание.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел :

 

1. Оптимизиране на транспортното обслужване на гражданите по междуселищните линии в общината  и осъществяване на по- добра връзка между отделните видове превози.

и на основание  чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за  утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


РЕШЕНИЕ №371 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Приемане на  годишен план   за одитна дейност през 2014 година  на „ Звено за вътрешен одит”  при община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-17/20.01.2014 г. и на основание  чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 21 , ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема предложения Годишен план за дейността на „ Звеното за вътрешен одит „ при община Първомай  за 2014 година , приложен към настоящата докладна записка.

Мотиви: на основание  чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


РЕШЕНИЕ №372 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Даване на предварително съгласие за преминаване на трасе за оптичен кабел между град Първомай и с.Караджалово през общински имоти.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-21/20.01.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава на „НИМ” ООД предварително съгласие за преминаване на трасе за оптичен кабел между град Първомай и с.Караджалово през общински имоти №№ 900220, 900224, 900225, 900287, землище Първомай; №№ 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 33, 37, 453, 455, 472, 478, 17010, 18022, 19009, 129039, землище с.Бяла река; №№ 155, 451, 648, землище с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Във връзка с предварително съгласие за преминаване на трасе за оптичен кабел между гр.Първомай и с.Караджалово в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ №373 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за Ел и ВиК захранване на Поземлен Имот /ПИ/ № 223156, местност „Долен комсал подсело” землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-25/21.01.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за Ел и ВиК захранване на Поземлен Имот /ПИ/ № 223156, местност „Долен комсал подсело” землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със захранване на ПИ № 223156, землище кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ №374 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-22/20.01.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване на изискванията на чл.75 -79 от  Административнопроцесуален кодекс, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.

2. Отменя Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет /приета с решение № 243 на общински съвет Първомай, взето по протокол № 21 от 25.04.2013г.

Мотиви: Привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.


РЕШЕНИЕ №375 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Определяне размера на лихвения процент за всеки ден просрочие на плащанията по дговори за наем, по които Община Първомай е страна.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-24/21.01.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1.      Определя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,05 % от наемната цена по всички договори за наем, по които Община Първомай е страна.

2.      Промяната на неустойката по вече сключени договори за наем да стане с Анекс към основния договор.

Мотиви: С цел по-добра събираемост на дължимите суми - наеми и неустойки и недопускане на неоснователно обогатяване на наемодателя и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ №376 взето на 30.01.2014г. по протокол № 32

Относно:   Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за кафе-автомат, находящ се във фоайето на първи етаж, секция “В” от сградата на Общинска администрация гр. Първомай, построена в УПИ І-ОБНС, администрация от кв.89 по регулационния план на гр.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-26/21.01.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие срокът на Договор № 32/19.02.2009г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за кафе-автомат с площ от 1 /един/ кв.м., находящ се във фоайето на първи етаж, секция “В” от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89  по регулационния план на гр.Първомай, сключен между Община Първомай и Красимир Петров Грозев, ЕГН ................, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 19.02.2014г.

 

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І. 

Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 94-К-3/15.01.2014г.

РЕШЕНИЕ №377 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2013 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2013 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година.

Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2013 г.

Предвид изложеното в Проекто-решение  от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-29/27.01.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2013 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  11 923 045 лв. /съгласно Приложение № 1/;
            1.2.По разхода –
 11 923 045  лв. /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2013 г., както следва:


      2.1.По прихода – 
11 893 982 лв. /съгласно Приложение № 1/;

      2.2.По разхода –   11 868 414 лв. /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 981 617 лева и на текущите  ремонти  в размер на
281 737 лева. /съгласно Приложение № 3/

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 894 326 лева и на текущите  ремонти в размер на 245 664 лева. /съгласно Приложение № 3/

5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2013 г. /съгласно Приложения № 4 и № 5 /

 

Мотиви:  В изпълнение на чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал. 1 от Закона за публичните финанси за отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2013 година и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №378 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Предвид изложеното в Проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-40/04.02.2014 г. и на основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и  чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., Постановление на Министерски  съвет  № 3 от  15.01.2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Първомай за 2014 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 11 627 108 лева съгласно Приложение № 1.

            1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 6 407 108 лв.,в т.ч. :

            1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 6 088 216 лева;

            1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 14 000 лева;

            1.1.1.3. Средства на разпореждане предоставени от извънбюджетни сметки в размер на  - 27 058 лева;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2013 г. в размер на 331 950 лева,  рапределен по функции и дейности както следва:

                     -  „Общинска администрация”  94 688 лева;

                     -  „Отбрана и  сигурност”  11 410 лева;

                     -  „Целодневни детски градини”   1 455 лева;

                     -  „Общообразователни училища”   198 754 лева;

                     -  „Здравен кабинет в детска градина и училище”  19 910 лева;

                     -  „Домове за възрастни хора с физически увреждания”  4 603 лева;

                     -  „Спорт за всички”  1 130 лева.

 

            1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 220 000 лева; в т.ч. :

            1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 411 000  лева;

            1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 527 728  лева;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 515 500 лева.;

            1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 521 700 лева, в т. ч.:

-  за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА   234 400 лева;

-  за изграждане и основен ремонт на общински пътища   287 300 лева;

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  70 300 лева;

              1.1.2.6. Трансфери от и за бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на  50 866  лева;

              1.1.2.7. Погашения по краткоср. и дългоср. заеми от банки в размер на -319 604 лева;

              1.1.2.8. Временен безлихвен заем. от сметка за чужди средства   -251 108 лева;

              1.1.2.9. Преходен остатък от 2013 г./ друго финансиране/ в размер на   - 306 382 лева.

 

            1.2. По разходите в размер на 11 627 108 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Прил. № 2 в т.ч.:

            1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 7 038 253 лева, от тях:

            1.2.1.1. От държавни трансфери – 6 075 158 лева;

            1.2.1.2. От местни приходи – 631 145  лева;

1.2.1.3. От преходен остатък  331 950 лева;

            1.2.2. За местни дейности в размер на  4 588 855 лева;

1.3  Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лева;

2. Приема инвестиционна програма в размер на 1 000 390 лева и текущи ремонти в размер на 147 952 лева, съгласно Прил. № 3;

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 521 700 лева; / Приложение № 3 /;

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;

             2.3.  Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация съгласно  Приложение № 5;

3. Утвърждава  разходите за заплати  през 2014 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местни дейности, съгласно Приложение № 6;

4. Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 15 000 лева;

4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева;

4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година.

4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 7 240 лева.

4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 50 000 лева.

4.5. За дофинансиране превоз на ученици  включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в размер на 14 000 лева;

             4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 15 000 лева  за компенсация на карти за пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия:

             4.6.1.  Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето.

             4.6.2.  Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г.

             4.6.3.  Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача регистър.  При наличие на неусвоени  месечни  средства, остатъка се прехвърля за усвояване през следващия период, в рамките на бюджетната година.

4.7. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.7.1. Спортни школи в размер на 58 000 лева, съгласно Приложение № 7;

4.7.2. Туризъм  в размер на 12 000 лева.

4.8. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условията  по целевите разходи  по т.4.7.1 и т.4.7.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства с изключение на средствата за сдружения с нестопанска цел:

  - КФВС „Атлет” гр. Първомай;

  - Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай.

4.9. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян  Димитров да договори условията за ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидиите за същите.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови

правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 5 000 лева;

            5.3.Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 3 000 лева;

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 8;
           
6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

           6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на  90 %  от транспортните разходи, съгласно Приложение № 9;

7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз  съгласно Приложение № 10;

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 г. съгласно Приложение № 11;

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно  Приложение № 12;

10. Определя максимален размерна дълга, както следва:

10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер на 377 666 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от общината дълг (с изключение на дълг по чл. 3 т. 6 от ЗОД)

10.2. Максимален размер на плащанията по дълга за 2014 г. - не повече от 698 540 лева, представляващо 15 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

           10.3. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 г. – 0 лева;

           10.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2014 г. –  0  лева;

         11.Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 242 875 лева.

         12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 1 457 250 лева.

           13. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които да бъдат разплатени от бюджета за 2014 година в размер на 

680 369 лева. Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 13;

          14. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани през 2014 година в размер на 58 172 лева.

15. Оправомощава  кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между  утвърдените показатели  за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

15.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16. Възлага на кмета на общината :

            16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

            16.2.  Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

            16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

           16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп  на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

            16.5. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

            16.6.  Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

            17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми;

            17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година;

            17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

            17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС

 18. Упълномощава кмета:

            18.1. Да разработва  и възлага подготовката  на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

            18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95 %.

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 7 март 2013 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

21. Приема за сведение протокола от публичното  обсъждане  на бюджета.

 Мотиви: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и  чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., Постановление на Министерски  съвет  № 3 от  15.01.2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №379 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Отчет за дейността на Общински съвет Първомай и неговите комисии за периода юли – декември 2013 година.

Предвид изложеното в Предложение от Д.Петков-Председател на ОбС вх.№ 53-0-39/03.02.2014 г. и на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за информация отчета за дейността на Общински съвет Първомай и неговите комисии за периода юли – декември 2013 година.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание  чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ №380 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2013г.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-28/27.01.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, т.6, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 2013 г. съгласно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4.

2. Дава съгласие да се ползва временен безлихвен заем от Централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, до възстановяването им.

 

Мотиви: Спазване изискванията на ЗОД.


РЕШЕНИЕ №381 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Приемане отчета за изпълнение на Културния календар на общината  за 2013г. и проект за Културен календар за 2014 година.

Предвид изложеното в Проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-14/16.01.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на мероприятията по Културния календар за 2013 г. и финансов отчет на по-крупните общински културни мероприятия съгласно приложения № 1 и № 2.

2. Приема Културен календар на община Първомай за 2014 година съгласно приложение №3.

3. Приема Предложения за финансиране на по-значимите общински културни мероприятия за 2014г. съгласно приложение №4.

 

Мотиви: Община Първомай по традиция има богат културен живот. Повече от четиридесет години се провеждат Майски културни тържества без прекъсване, единствено тук в страната се връчват две национални литературни награди – за поезия и проза, уникален е Празникът на тракийската народна музика и песен, провеждат се конкурси за кларинетист  и изпълнител – певец. Активен културен живот се води в читалищата на общината, както в училищата и детските заведения. Дори в условията на криза и намалено финансиране, традицията би следвало да се съхрани и развива.


РЕШЕНИЕ №382 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Отдаване под аренда чрез публичен търг на земеделски земи от общинския поземлен фонд на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-34/03.02.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.31 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.1 от Закона за арендата в земеделието.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдадат под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски земи от общинския поземлен фонд на с.Крушево, община Първомай, обл.Пловдив, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:

1. Имот № 004079 с площ 157,557 дка, с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – шеста и пета, находящ се в местността „Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл. Пловдивска. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 111/18.04.2007г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 168, том ІІ от 18.04.2007г., дв.вх.№ 944;

2. Имот 004108 с площ 89,994 дка, с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – шеста и трета, находящ се в местността „Ямата/Яазмата” в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл. Пловдивска. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 184/27.04.2009г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 186, том ІІІ от 29.04.2009г.,

дв.вх.№ 879.

ІІ. Определя начална тръжна цена за създаване и отглеждане на овощни насаждения по периоди, както следва:

-         от 1-ва до 4-та години – 15 лв./дка;

-         от 5-та до 7-ма години – 30 лв./дка;

-         за останалия период на плододаване – 45 лв./дка.

ІІІ. Определя размера на депозита за участие в търга - 10 лв./дка.

ІV. Определя срок на арендата 25 /двадесет и пет/ години, считано от датата на сключване на договора.

V. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под аренда на описаните по т.ІІ общински имоти, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.31 от НРПУРОИ във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.1 от ЗАЗ и с цел използване на земите от общинския поземлен фонд за земеделски цели.


РЕШЕНИЕ №383 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-37/03.02.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени както следва:

1. Терен с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – ОБНС, администрация в кв. 89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници: от всички страни УПИ І – ОБНС, администрация;

2. Терен с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство, северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на терена: тротоар; бетонова площадка и площадно пространство;

3. Терен с площ от 34 кв.м., попадащ на тротоарно пространство пред УПИ І – жилищно строителство, в кв. 111 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на терена: УПИ І – жилищно строителство; ПИ № 1724; УПИ V – 1725 и улица „Христо Ботев”;

4. Терен с площ от 12 кв.м., попадащ в улично уширение на ул.„7-ма” с о.т. 54-34 в кв.7 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на терена: улично уширение, УПИ Х – 23; улица „1-ва” с о.т. 1в-36, УПИ ХІ-29;

       Терените обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, са предназначени за поставяне на самостоятелни търговски обекти.

ІІ. Размерът на началната наемна цена на терените се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/:

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обектите по т.І, както и сключването на договори със спечелилия търга участник.

 

           Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Първомай за 2014г.


РЕШЕНИЕ №384 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за дрогерия с площ 14,95 кв.м. и помещение за склад с площ 4,73 кв.м., находящи се на първия етаж от сградата на кметство с.Караджалово, построена в УПИ І - СНС в кв.47 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-30/27.01.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие срокът на Договор № 37/26.02.2009г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за дрогерия с площ 14,95 кв.м. и помещение за склад с площ 4,73 кв.м., находящи се на първия етаж от двуетажна масивна сграда - Кметство с.Караджалово, за който е отреден УПИ І - СНС в кв.47 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и „„Асклеп-П” ООД с ЕИК 825366807, представлявано от управителя - Митко Христов Хубинов да бъде удължен с 5 /пет./ години, считано от 26.02.2014г.

 

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І. 

 Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 94-К-3/15.01.2014г;


РЕШЕНИЕ №385 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Даване на съгласие за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и план за застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – спортен терен в кв.18 /осемнадесети/, по регулационния план на село Бяла река, общ.Първомай, одобрен със заповед №336/1967г.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-38/03.02.2014 г. и на основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.3, ал.7 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.129, ал.2 и чл.134, ал.1 от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие да се одобри проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и план за застрояване РЗ) за урегулиран поземлен имот /УПИ/ II - спортен терен в кв. 18 /осемнадесети/, по регулационния план на село Бяла река, общ.Първомай, одобрен със заповед № 336/1967г., във връзка с отделянето и преотреждането на нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ II-спортен терен; УПИ XIX-609, производствени и складови дейности; УПИ XX-озеленяване; УПИ XXI-озеленяване; УПИ XXII-озеленяване, осигуряване на излаз по новообразуваната улица с осови точки 96а-27а-96б-27б-27в-27г-27д-27е, както и изменение на уличната регулация за УПИ III – 343 и УПИ IV-344 в същия квартал.

       2. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.7 от  Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.129, ал.2 и чл.134, ал.1 от Закона за устройство на територията с цел насърчаване на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на територията на община Първомай и възможността за разделяне на УПИ II- спортен терен в кв. 18, по регулационния план на село Бяла река, общ.Първомай одобрен със заповед № 336/1967г. и обособяването на няколко самостоятелни парцели със съвместими функции и съобразени с конкретните градоустройствени и ситуационни възможности.


РЕШЕНИЕ №386 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – Парцеларен план за разработване на проект за обект: „Водоснабдяване  група „Искра – Брягово, община Първомай – ІІ-ри етап”

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-35/03.02.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – Парцеларен план за разработване на проект за обект: „Водоснабдяване  група „Искра – Брягово, община Първомай – ІІ-ри етап”

2.      Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – Парцеларен план за разработване на проект за обект: „Водоснабдяване  група „Искра – Брягово, община Първомай – ІІ-ри етап”

Мотиви: Настоящето Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията.


РЕШЕНИЕ №387 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Одобряване на задание  и издаване на разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/  - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план във връзка с промяна статута на част от ПИ № 801852, местност „Турс.Гробе кантона”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, за разработване  на проект за обект: „Открито спортно стрелбище” 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-43/12.02.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110, ал.1 от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/  - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план във връзка с промяна статута на част от ПИ № 801852, местност „Турс.Гробе кантона”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, община Първомай за разработване  на проект за обект: „Открито спортно стрелбище”

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/  - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план във връзка с промяна статута на част от ПИ № 801852, местност „Турс.Гробе кантона”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, община Първомай за разработване  на проект за обект: „Открито спортно стрелбище”

 

Мотиви: Настоящето Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията.


РЕШЕНИЕ №388 взето на 13.02.2014г. по протокол № 33

Относно:   Определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Зам.Кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-44/12.02.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Отменя Решение 142 на Общински съвет Първомай, прието на 31.08.2012г. по Протокол № 13.

 

2. Утвърждава основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Зам.кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници, считано от 01.02.2014 г., както следва:

 

Кметства/ Длъжност

Размер на индивидуалното месечно възнаграждение в лева

Кмет на община от 10 001 до 50 000 жители

1470,00

Заместник кмет на община с население от 10 001 до 50 000 жители

1270,00

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души

Кмет на кметство Градина

870,00

Кмет на кметство Искра

760,00

Кмет на кметство Дълбок извор

770,00

Кмет на кметство Караджалово

725,00

Кмет на кметство Виница

710,00

Кмет на кметство Бяла река

700,00

Кмет на кметство Крушево

690,00

Кмет на кметство Воден

660,00

Кмет на кметство Езерово

660,00

Кмет на кметство с население до 500 души

Кмет на кметство Татарево

660,00

Кмет на кметство Брягово

660,00

Кмет на кметство Буково

660,00

Кмет на кметство Православен

630,00

Кметски наместник

Кметски наместник с.Драгойново

520,00

Кметски наместник с. Поройна

520,00

Кметски наместник с.Добри дол

520,00

 

3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително възнаграждение в размер на 1 % за всяка година.

 

Мотиви: Актуализиране на основните месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Зам. Кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници съобразно измененията на ПМС 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ №389 взето на 28.03.2014г. по протокол № 34

Относно:   Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2013 година.

Предвид изложеното в отчет от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-60/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 24 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2011-2015г., отнасящи се за второто полугодие на 2013 година.

Мотиви: Предвид изпълнение на разпоредбата на  чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА относно периодичен отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Първомай.


РЕШЕНИЕ №390 взето на 28.03.2014г. по протокол № 34

Относно:   Предложение относно Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-56/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал., т.24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Мотиви:Информацията се изготвя в изпълнение на плана за работа на Общински съвет Първомай за първото полугодие на 2014 година.


РЕШЕНИЕ №391 взето на 28.03.2014г. по протокол № 34

Относно:   Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-66/18.03.2014 г. Предвид на гореизложеното, на основание чл.21, ал.2  във връзка с чл.21, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при спазване на изискванията на чл.75 -79 от Административнопроцесуален кодекс, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги , предоставяни от Община Първомай.

Мотиви: Причините, които налагат приемането на новия нормативен  акт и отмяната на сега действащия такъв, са многобройните и съществени изменения в структурата и състава на разпоредбите и текстовете от действащата „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги , предоставяни от Община Първомай “.
Целите, които се поставят са: съобразяване с принципите за определяне на размера на местните такси и цени на услуги и права за формиране на размера им, съгласно установените в ЗМДТ;  Привеждане на наименованията на услугите, предлагани от Община Първомай в съответствие с определените в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).

За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от прилагането на новата „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай“ са повишаване приходите от местни такси и цени на услуги и права в общинския бюджет, както и повишаване на тяхното качество.

Предлаганият нормативен акт съответства на правото на Европейския съюз.


РЕШЕНИЕ №392 взето на 28.03.2014г. по протокол № 34

Относно:   Предложение относно разпределение на общински жилища по предназначение и одобрение на списък на незастроени парцели /УПИ/ - частна общинска собственост, предназначени за отстъпване право на строеж на граждани с установена жилищна нужда.
Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-52/13.03.2014 г. и на основание чл.21 ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването под наем, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай,  Общинският съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Определя общинско жилище, представляващо апартамент №12, ет. ІІІ, вх. А в блок №3, находящ се в УПИ І-жил.стр. в кв.118 по плана на гр. Първомай, с административен адрес гр.Първомай ул. „Княз Борис І” №45 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
2. Приема списък на незастроени урегулирани поземлени имоти парцели /УПИ/ - частна общинска собственост, отредени за социални жилища и предназначени за отстъпване право на строеж на граждани с установена жилищна нужда, както следва:  УПИ ІІІ – социални жилища; УПИ ІV – соц. жил.; УПИ V – соц. жил.; УПИ VІ – соц. жил.;   УПИ ХХVІІ – соц. жил.; УПИ ХХVІІІ – соц. жил.; ХХІХ – соц. жил.; УПИ ХХХ – соц.жил.; УПИ ХХХІ – соц.жил.; УПИ ХІХ – соц.жил.; УПИ ХVІІІ – соц.жил.; УПИ ХVІІ – соц.жил.; УПИ ХVІ – соц.жил. И УПИ ХХХІІ – соц.жил.  всички в  кв. 75 по плана на кв. Дебър на гр. Първомай, одобрен със Заповед №1965 год. и изменен със Заповеди №РД-22-56/1989 год. и №РД-15-679/08.10.2010 год..

Мотиви: на основание чл.21 ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването под наем, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 393 взето на 28.03.2014г. по протокол № 34

Относно:   Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-61/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие:

- 2,683 дка имот в землището на с. Дълбок извор, ЕКАТТЕ 24493, с имотен номер 173003, представляващ нива, с площ от 2,683 дка, ІХ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Янко Христозов Джангозов.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка със съдебно решение по чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ от 27.12.2006 г. на ПОС по преписка  № 36607/1991г. на наследници на Янко Христозов Джангозов и постановен протокол № 7-С/17.09.2012г. на ОСЗ-гр.Първомай, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Мюсюлюм дере” - 3,000 дка в земл. с.Дълбок извор с план за земеразделяне.

Имотът към настоящия момент в КВС на землище Дълбок извор е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена с протоколно решение от 24.07.2008г. 

2. Дава съгласие:

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 057008 , представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 16,557 дка, ІХ категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 059087, представляващ изоставена орна земя, , целият с площ от 17,336 дка, Х категория;

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063021, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 17,557 дка, ІХ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Добри Делчев Янков.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 27818 от 18.06.1995г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 27818/1992г. на наследници на Добри Делчев Янков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Маджарско” – 4,000 дка, „Катранджийско” – 3 дка и “Черен камък” – 3,000 дка в землище Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.

3. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068060, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 62,257 дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063127, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,241 дка, ІХ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Христо Гочев Христев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 16218 от 22.03.1993 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка №16218/1992г. на наследници на Христо Гочев Христев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност  ”Чулфата” – 2,000 дка и “Блудковица” – 2,000 дка в землище Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.

4. Дава съгласие:

- 2,600 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 040090, представляващ нива, целият с площ от 7,622 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 022049, представляващ нива, целият с площ от 5,003 дка, VІІІ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Кольо Колев и Петър Петров.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 9418 от 22.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 9418/1992г. на наследници на Кольо Колев и Петър Петров, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност  ”Рошави келеми” – 2,000 дка и “Плънчовица” – 2,600 дка в землище Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.

5. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038129, представляващ нива,  целият с площ от 9,902 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 022046, представляващ нива, целият с площ от 6,943 дка, VІІІ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Димка Делчева Добрикова.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 3218 от 22.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 3218/1992г. на наследници на Димка Делчева Добрикова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност  ”Къра” – 2,000 дка и “Рошави келеми” – 2,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.

6. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 061010, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,801 дка, Х категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 071011, представляващ нива, целият с площ от 15,447 дка, ІV категория;

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 058045, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 17,557 дка, ІХ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Иван Христев Иванов.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 11018 от 22.03.1993 г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 11018/1992г. на наследници на Иван Христев Иванов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност „Андреев кайнак” – 2,000 дка, „Мандренски път” – 1,000 дка и “Черен камък” – 3,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.

7. Дава съгласие:

- 6,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068060, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 62,257 дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 030070, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 23,132 дка, Х категория;

- 6,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 030070, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 23,132 дка, Х категория;

- 1,900 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 022046, представляващ нива, целият с площ от 6,943 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Благой Цветилов Колев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 8518 от 23.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 8518/1992г. на наследници на Благой Цветилов Колев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Илан дере”- 6,00 дка, „Драчовица” – 2,00 дка, „Рошави келеми” – 1,90 дка и “Коджаманица” – 6,00 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008г.

8. Дава съгласие:

- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068060, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 62,257 дка, ІХ категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 061008, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 65,865 дка, Х категория,

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 026010, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 13,975 дка, VІІІ категория,

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 071011, представляващ нива, целият с площ от 15,447 дка, ІV категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл. Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Ташо Христев и Петър Кръстев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 14418 от 27.04.1994г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 14418/1992г. на наследници на Ташо Христев и Петър Кръстев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите местност  ”Илан дере”- 5,000 дка, „Андреев кайнак” – 3,000 дка, „Чулфата” – 2,000 дка и “Дуд. бунар” – 2,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008г.

9. Дава съгласие:

- 1,000 дка от имот в землището на с. Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 000811, представляващ изоставена орна земя,  целият с площ от  11,623 дка, Х категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Тенчо Иванов Маганев.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 12 от 10.02.1998г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 1020/1991г. на Тенчо Иванов Маганев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Казлара” – 1,000 дка в землище с.Искра.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Искра е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена с протоколно решение от 24.07.2008 г.

10. Дава съгласие:

- 3,800 дка от имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 000694, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от  27,833 дка, VІ категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Димитър Петров Боризанов.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 12 от 10.02.1998г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 2420/1991г. на наследници на Димитър Петров Боризанов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Гюргенлик” – 3,800 дка в землище с.Искра.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Искра е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена с протоколно решение от 24.07.2008г.

11. Дава съгласие:

- 2,000 дка имот в землището на с. Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 113008, представляващ изоставена орна земя,  с площ от  2,000 дка, V категория;

- 2,400 дка от имот в землището на с. Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 113030, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 2,800 дка, V категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Кольо Ангелов Терзиев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 12 от 10.02.1998г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 87120/1991г. на наследници на Кольо Ангелов Терзиев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност  ”Кокарджа” – 4,400 дка в землище Искра.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Искра са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008г.

12. Дава съгласие:

- 1,857 дка имот в землището на с. Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 000769, представляващ изоставена орна земя, с площ от 1,857 дка, ІХ категория;

- 1,200 дка от имот в землището на с. Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 000768, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 1,486 дка, ІХ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Демир Янев Боризанов.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 12 от 10.02.1998г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 7520/1991г. на Демир Янев Боризанов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Гюргенлик” – 1,200 дка и 1,800 дка в землище Искра.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Искра са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008г.

13. Дава съгласие:

- 4,500 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 025171, представляващ нива,  целият с площ от 9,879 дка, VІ категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Грозьо Георгиев Шолев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 44719 от 18.08.1995г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 44719/1991г. на наследници на Грозьо Георгиев Шолев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Стопански двор №1” – 4,500 дка в землище с.Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена с протоколно решение от 24.07.2008 г.

14. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 109007, представляващ друга изоставена орна земя, целият с площ от 72,295 дка, V категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр. Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Васил Костадинов Атанасов.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 68119 от 04.04.1993г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 68119/1991г. на наследници на Васил Костадинов Атанасов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Чуката” – 2,000 в землище с. Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена с протоколно решение от 24.07.2008 г.

15. Дава съгласие:

- 2,500 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 109007, представляващ друга изоставена орна земя, целият с площ от 72,295 дка, V категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Ангел Димитров Ганев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 68319 от 04.04.1993г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 68319/1991г. на наследници на Ангел Димитров Ганев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Чуката” – 2,500 в землище с.Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена с протоколно решение от 24.07.2008 г.

Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници и изпълнение на съдебно решение.


РЕШЕНИЕ № 394 взето на 28.03.2014г. по протокол № 34

Относно:   Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-55/17.03.2014 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следния имот:

- № 099087, с площ от 81,168 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Акантията”, находящ се в землището на с.Дълбок извор,  общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 128/05.10.2012 г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 3, том VІІ от 10.10.2012г., дв.вх.№ 1908, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 395 взето на 28.03.2014г. по протокол № 34

Относно:   Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-54/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следния имот:

- № 008028, с площ 3,444 дка, с променен начин на трайно ползване – нива, местността „Други местности”, землището на с.Крушево,  общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 149/18.11.2013 г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 115, том 9 от 20.11.2013г., дв.вх.№ 2658 вх.2717, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 396 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището с. Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-53/17.03.2014 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следния имот:

- № 094136, с площ от 54,200 дка, с променен начин на трайно ползване – нива, местността „Чуката”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 131/03.12.2012 г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 123, том VІІІ от 05.12.2012г., дв.вх.№ 2374, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 397 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХІ - 796, находящ се в кв.81 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-59/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Добринка Петрова Петкова с ЕГН ................ от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ХІ – 796, находящ се в кв.81 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 1200/1860 идеални части от незастроено дворно място, цялото с площ от 1860 кв.м. предназначено за жилищно строителство, съставляващо УПИ ХІ – 796 от кв.81 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 374/1971г., при граници на парцела: УПИ ІІІ - 796, СНС, УПИ ІV - 797, УПИ VІ - за Зеленина, земеделска земя, улица, УПИ ІХ – 897 и УПИ VІІІ - 897. За имота е съставен Акт за ЧОС № 893/03.12.2013г. вписан в АВ при РС Първомай под №27, том.10, дв.вх. № 2826 на 05.12.2013 г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 6000 лв. (шест хиляди лева) с включен ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя пазарна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 6000 лв. (шест хиляди лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Добринка Петрова Петкова с ЕГН ................ , като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.
4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-Д-40/05.11.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 398 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1989 г., по отношение на УПИ ХІІІ – 49 от кв.7 по регулационния план на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив.Процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-57/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влязъл в сила неприложен дворищнорегулационен план, одобрен със заповед РД-22-12/1989 г., по отношение на парцел /УПИ/ ХІІІ – 49, целият с площ от 1465 кв.м., с неприложена дворищна регулация от кв.7 по плана на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Иван Георгиев Ракаджиев ЕГН ............... от с.Добри дол, правото на собственост върху общински имот с площ от 85 кв.м., която съгласно действащия регулационен план на с.Добри дол, общ.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ХІІІ – 49 от кв.7, при граници на общинския имот: улица; УПИ І – кметство, читалище и здравна служба и ПИ № 49.
2. Одобрява изготвена от лицензиран оценител, пазарна оценка в размер на 340,00 лв. (триста и четиридесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот.

3. Определя продажна цена за описания по т.1 общински имот в размер на 340,00 лв. (триста и четиридесет лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Иван Георгиев Ракаджиев ЕГН ..............., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.
4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание § 8, ал.3 от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила неприложен дворищнорегулационен план от 1989 г., по отношение на УПИ ХІІІ – 49 от кв.7 по плана на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 399 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1965 г., по отношение на УПИ ХVІ – 33 от кв.7 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив. Процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-58/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповед № 730/1965 г., по отношение на парцел /УПИ/ ХVІ – 33 целият с площ от 665 кв.м., с неприложена улична регулация от кв.7 по плана на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Дурсун Рамаданов Алиев ЕГН ................ от с.Воден, правото на собственост върху общински имот с площ от 65 кв.м., която съгласно действащия план за регулация на с.Воден, общ.Първомай,  се придава към парцел /УПИ/ ХVІ – 33 от кв.7, при граници на общинския имот: от три страни улици и ПИ №33.
2. Одобрява пазарна оценка в размер на 422,50 лв. (четиристотин двадесет и два лева и петдесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.
3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 422,50 лв. (четиристотин двадесет и два лева и петдесет стотинки) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Дурсун Рамаданов Алиев ЕГН ..............., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.
4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание § 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с подадено заявление вх. № 94-Д-44/04.12.2013 г. и във връзка с изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1965г., по отношение на УПИ ХVІ – 33 от кв.7 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 400 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Отмяна на Решение № 458 на Общински съвет - Първомай, прието на 28.01.2011г. по Протокол № 53.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-65/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 458 на Общински съвет - Първомай, прието на 28.01.2011г. по Протокол № 53.
Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и с цел повишаване на качеството на живот на хората от третата възраст


РЕШЕНИЕ № 401 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Даване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти  на Път ІІІ -5802 „Тополово – Поройна - /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор/” Мост над р.Чинар дере при км.19+435.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-64/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с  чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава на Агенция „Пътна инфраструктура” предварително съгласие за преминаване през общински имоти №№ 24493.0.475, 24493.0.890 землище с.Дълбок извор и ПИ №57806.0.113, землище с.Поройна, общ.Първомай, обл. Пловдив, във връзка с изграждане на път ІІІ -5802 „Тополово – Поройна - /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор/” Мост над р.Чинар дере при км.19+435.
Мотиви: Във връзка с предварително съгласие за преминаване през общински имоти на път ІІІ -5802 „Тополово – Поройна - /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор/” Мост над р.Чинар дере при км.19+435 в изпълнение на Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,,във връзка с  Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 402 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 320108, местност „Кошитско юртве” землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: ”Жилищно строителство”
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-62/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ,във връзка с  чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 320108, местност „Кошитско юртве” землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект:”Жилищно строителство”

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и Чл.9 ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект:”Жилищна сграда”.


РЕШЕНИЕ № 403 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план ПУП – ПП за външно ел. захранване на краварник в поземлен имот № 020017, местност „Юрена”, по плана на Стопански двор, землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-63/17.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за ел. захранване на  Поземлен имот  № 020017, местност „Юрена”, по плана на стопански двор находящ се в землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

2.Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за ел. захранване на  Поземлен имот  № 020017, местност „Юрена”, по плана на стопански двор находящ се в землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с ел. захранване на краварник находящ се Поземлен имот  № 020017 на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 404 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Отмяна на „Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение“, одобрена с Решение №148 , прието на 28.11.2008 г. по Протокол № 18, изменена и допълнена с Решение  № 185, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23 и приемане на нова „Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанско и административно предназначение“.
Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-68/18.03.2014 г. и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 14 , ал. 8 от ЗОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Приема „Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанско и административно предназначение“ – съгласно Приложение № 1.

 2. Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните прилежащи площи.

 3. Определените наемни цени не включват консумативните разходи, такса битов отпадък и др., които са за сметка на наемателя.

 4. За ползване на оборудване и обзавеждане – общинска собственост, представляващо амортизируеми активи в обектите към договорената месечна цена се заплаща допълнителна цена, равна на месечната амортизация на актива. В случаите, когато се ползват активи без остатъчна стойност те се отдават след оценка на стойността им и се начислява допълнителна цена в максималния размер на амортизациите за този вид активи.

 5. Върху наемните цени се начислява  ДДС в случаите,  когато това е предвидено в Закона за данък върху добавената стойност.

 6. Промяна предназначението на наети обекти се допуска само с разрешение на наемодателя. С промяна на предназначението  на обекта договорената наемната цена се привежда в съответствие с определените в тази тарифа базисни/начални/ наемни цени за този вид дейност и новото предназначение на обекта, освен в случаите когато същата е по-висока от тях.

 7. За поземлени имоти в регулационните граници на населените места, ползвани за земеделска дейност, наемната цена се определя на квадратен метър за година в размер на 0,06 лв.

 8. За поземлени имоти извън регулационните граници на населените места, ползвани за търговска дейност, наемната цена се определя за месец на квадратен метър в размер на 2,00 лв.

 9. Определените с настоящата тарифа наемни цени влизат в сила от 01.05.2014 г.

 10. Наемните цени по заварените договори за наем се предоговарят с наемателите в съответствие с определените по настоящата Тарифа за базисни/начални/ наемни цени и в увеличения  си размер се дължат считано от 01.05.2014 г.  Тази разпоредба не се прилага за случаите, когато достигнатата на търг или конкурс наемна цена е по-висока от определените с тарифата базисни /начални/ наемни цени.

 11. Зоните, в които попадат общинските обекти, се регламентират с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

 12. Отменя Решение №148, прието на 28.11.2008 г. по Протокол № 18, относно приемане на Тарифа за базисните /начални / цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, изменено и допълнено с Решение  № 185, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23, относно промяна на приетата с Решение 148/28.11.2008г. на Общински съвет гр.Първомай Тарифа за базисните /начални / цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, считано от 01.05.2014 година.

Мотиви: Предложението е изготвено на база направени проучвания за размера на наемните цени на земеделски земи в съседни общини, заплащаната рента от арендаторите, ползващи земеделски земи, собственост на частни лица на територията на Община Първомай, както и с цел синхронизиране на началните наемни цени за земеделските земи от ОПФ с тези за ДПФ.
С увеличаване на наемните цени на земеделските земи, общинска собственост се очаква и повишаване на бюджетните приходи на Общината.

Приложение №1

Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
 

Предназначение на обекта

Месечна наемна цена за 1 /един/ квадратен метър  в лева

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене :
- с алкохол
-без алкохол

 

5,25
4,05

 

4,50
3,60

 

3,90
3,00

2.

Помещения, магазини за търговска дейност:
- промишлени стоки
- хранителни сток
- плодове и зеленчуци

 

 

3,90
3,45
2,70

 

 

3,30
2,85
2,25

 

 

3,00
2,55
1,80

3.

 

Помещения за производство

1,95

1,73

1,20

4.

 

Помещения за услуги /в това число здравни услуги/

3,00

2,70

2,25

5.

 

Помещения за офиси

3,75

3,00

2,70

6.

Помещения за образователни и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

2,10

1,80

1,50

7.

 

Помещения за складове

1,43

1,13

0,83

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохолни напитки

37,50

30,00

22,50

9.

 

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 /един/ декар
в лева

Категория  – от I - ва до X-та

25

 


РЕШЕНИЕ № 405 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Доизграждане на Дом за стари хора – град Първомай като делегирана от държавата дейност.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-67/18.03.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай дава съгласие за доизграждане на Дом за стари хора – град Първомай, намиращ се в град Първомай, квартал Дебър (ЕКАТТЕ 99101), ул.”Княз Борис І” № 51, местността „Землище квартал Дебър”, съставляващ имот № 000402 по картата на възстановената собственост за землището на град Първомай, квартал Дебър със средства в размер на 601498 лв., одобрени с Постановление № 19 от 07.02.2014 г. на Министерски съвет за промяна предназначението на неврологично отделение за функцията на Дом за стари хора в имот № 000402 в град Първомай, квартал Дебър.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед осигуряване на възможността да се отговори на преките нужди на възрастното население и хората в неравностойно положение в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 406 взето на 28.03.2014 г. по протокол № 34

Относно:   Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.
Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-40/18.03.2014 г. и на основание  чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 27 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай съгласно Приложения № 1.

Мотиви:Настоящото решение се приема на основание  чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 27 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за изготвяне на бюджетна прогноза за 2015 - 2017 г.


РЕШЕНИЕ № 407 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

На Общински съвет град Първомай, прието на 30.04.2014 г. по Протокол № 35

Относно:   Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-84/15.04.2014 година и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Общински съвет град Първомай приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

2. Общински съвет град Първомай приема Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.

Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 408 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2011-2015 г.), за 2013 г. и  Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2011-2015г.), за 2014 г. и 2015 г.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-83/15.04.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36б”, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Общински съвет гр. Първомай приема Отчет за изпълнение на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2011-2015г.), за 2013 г.;

2. Общински съвет гр. Първомай приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2011-2015г.) за 2014 г. и  Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2011-2015г.) за 2015 г.

МОТИВИ: За изпълнение на Общинската стратегия по предложение на Кмета на общината и след съгласуване с дирекция «Социално подпомагане» и с Обществения съвет по чл. 35 от ЗСП Общинският съвет приема годишен план за изпълнението на същата, което е в съответствие с чл. 36”б”, ал. 4 от ППЗСП.  


                      

РЕШЕНИЕ № 409 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Определяне на размера на общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване и правила за ползването им за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив за 2014 година.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-89/22.04.2014 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о”от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, Общински съвет гр.Първомай

І. Определя размера /в декари/ на общинските пасища и мери, които ще се предоставят за общо и/или индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Първомай по съответните землища, съгласно Приложение № І, неразделна част от настоящото решение.

ІІ. Определя Правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив, съгласно Приложение № ІІ, представляващо неразделна част от настоящото решение.

ІІІ. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища и мери в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящото решение.

ІV. Дава съгласие да се предоставят за общо и/или индивидуално ползване от земеделските стопани, притежаващи пасищни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери, допустими за подпомагане, съгласно изискванията на чл.16, ал.1 и 2 на Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ  и за общите и регионални критерии за постоянни пасища.

V. Определя лицата, които ще ползват общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване по населените места в община Първомай, като кандидатстват за подпомагане по схемите за плащане на площ /СПП/, регистрирайки се в ОС”Земеделие” гр.Първомай – Приложение ІV-от 1 до 13, както следва:

 

1. Кметство с.Бяла река (Приложение № ІV-1):

1.1. за общо ползване чрез Петкана Илиева Добрева върху 1 727,067 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

6.2. за индивидуално ползване от Димитър Ангелов Владимиров върху 159,432 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

2. Кметство с.Караджалово (Приложение № ІV-2):

- за общо ползване чрез  Мариана Димитрова Колева върху 1 867,474 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

3. Кметство с.Крушево (Приложение № ІV-3):

- за индивидуално ползване от:

3.1. Николай Спасов Спасов върху 224,148 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

3.2. Мария Павлова Николова върху 187,660 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

3.3. Златка Илиева Момчилова върху 352,291 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

4. Кметство с.Искра (Приложение № ІV-4):

- за индивидуално ползване върху – 1 279,252 дка, общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели, чрез:

1. Динко Иванов Ицов

2. Катя Ненова Ицова

3. Евгений Аргиров Караиванов

4. Запрян Йорданов Грудев

5. Атанас Йорданов Хубенов

 

5. Кметство с.Брягово (Приложение № ІV-5):

- за общо ползване чрез Ангел Николаев Ситнов върху 4 318,154 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

6. Кметство с.Татарево (Приложение № ІV-6):

6.1. за общо ползване чрез Иван Димитров Донев върху 1 985,959 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

6.2. за индивидуално ползване от Петко Петров Топчиев върху 30,000 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

7. Кметство с.Поройна (Приложение № ІV-7):

- за общо ползване чрез Пенко Димитров Налбантов върху 600,720 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

8. Кметство с.Дълбок извор (Приложение № ІV-8):

- за индивидуално ползване върху – 2 292,243 дка, общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели, чрез:

1. Дечко Петров Джангозов

2. Илко Симеонов Асенов

3. Янко Велков Борисов

4. Ангел Асенов Илиев

5. Йордан Велков Борисов

6. Калинка Янкова Илиева

7. Гошо Митков Гочев

8. Илия Бориславов Илиев

9. Румен Колев Демирев

10. Ана Благоева Семерджиева

11. Гочо Русев Гулев

12. Иван Костадинов Манахилов

13. МБМ – 2001 ООД

14. Божана Асенова Илиева

15. Стоян Георгиев Михайлов

16. Пламен Иванов Марков

17. Петър Иванов Джангозов

18. Васил Митков Грудлев

19. Нели Добрева Шишекова

20. Георги Янчев Назлъмов

21. Атанас Иванов Танев

22. Мария Иванова Гекова

23. Наско Костадинов Кузмов

24. Петранка Петрова Пенчева

25. Благой Димитров Манахилов

26. Дарина Иванова Гатева

27.  Христо Веселинов Карааргиров

28. Веселина Петкова Ангелиева

29. Янко Андонов Гитанов

30. Никола Василев Ковачев

31. Петко Запрянов Семерджиев

32. Димитър Георгиев Митринджаков

33. Блага Борисова Политова

34. Петър Ангелов Гълъбов

35. Васил Запрянов Танев

36. Запрян Йорданов Танев

 

9. Кметство с.Езерово (Приложение № ІV-10): 

- за индивидуално ползване върху 3 088,618 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели от:

10.1. Аптула Османов Джаберов;

10.2. Мюмюн Мюмюн Мехмед;

10.3. „Узунов и Синове” ЕООД.

 

10. Кметство с.Православен (Приложение № ІV-11):

- за общо ползване чрез Веселин Панайотов Недев върху 970,509 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

11. Кметство с.Виница (Приложение № ІV-12):

- за общо ползване  чрез Ангел Иванов Ангелов върху 846,971дка, представляващи общински имоти № 006041, с площ 712,749 дка и № 016013, с площ 134,222 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

12. Кметство гр.Първомай (Приложение № ІV-13):

А. кв.Дебър:

- за общо ползване чрез Желязко Костадинов Трифонов върху 3 070,605 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

13. Кметство с.Буково (Приложение № ІV-14): 

- за индивидуално ползване върху – 3 267,900 дка, общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели, чрез:

1.      Ридван Рамаданов Ахмедов

2.      Гюлдание Дурмуш Мюмюн

3.      Ерхан Реджеб Мунджали

4.      Сефер Ибрям Халил

5.      Рамадан Нешед Юзеир

6.      Басри Сабри Махрем

7.      Рамадан Реджеб Мустафа

8.      Фатме Сюлейман Ходжа

9.      Гюрсел Дурмуш Ходжа

10.  Мустафа Ферадов Ферадов

11.  Мюмюн Сабри Махрем

12.  Юксел Мюмюн Юсеин

13.  Ариф Рамадан Мехмед

14.  Дурмуш Шабан Баджаклъ

15.  Христо Петков Иванов

16.  Фикри Салим Мунджали

17.  Ресми Себахтин Мехмед 

18.  Йордан Иванов Йорданов

19.  Смиляна Георгиева Троева

20.  Фахри Мюмюнов Ферадов

21.   Ахмед Ферадов Еминов

22.  Ниязи Мюмюн Юсеин

23.   Реджеб Мехмед Салим

24.  Мердие Гюрсел Дуран

25.  Шенол Дурсунов Алиев

26.  Апти Фаик Рамадан

27.  Байрям Дурмуш Ходжа

 

 

VІ. Определя годишна такса за 2014 г. за ползване на общинските пасища и мери в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар, платима от ползвателите до 30 април на следващата календарна година. Всички договори за ползване на общинските пасища и мери се сключват с кмета на Община Първомай в срок до 31.05.2014 година.

 

VІІ. Сключването на договор за ползване на общинските пасища, мери не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

 

VІІІ. Пасищата и мерите от ОПФ на община Първомай, за които няма изявен интерес и не са предоставени по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ, могат да се отдават под наем от кмета на общината, след решение на Общински съвет.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с цел използване на пасищата и мерите на територията на община Първомай за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


РЕШЕНИЕ № 410 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на гр.Първомай и с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-87/17.04.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

І.1.1. Имот № 000076 с площ от 4,781 дка., с НТП: Изоставена нива, шеста категория, местността „Дълбоко дере дюлюр”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000036, Селскост. склад на Държавен поземлен фонд - МЗГАР; № 000395, Почивен дом на Николай Желязков Николов; № 000037, Полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1007/04.03.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 116, том 2 от 05.03.2014г., вх.№ 432, дв.вх.423.

І.1.2. Определя пазарна цена в размер на 2 555,00 лева (две хиляди петстотин петдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 555,00 лева (две хиляди петстотин петдесет и пет лева).

 

І.2.1 Имот № 038222 с площ от 0,187 дка., с НТП: Нива, пета категория, местността „Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 038147, Полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1028/10.03.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 178, том 2 от 13.03.2014г., вх.№ 509, дв.вх.500.

І.2.2 Определя пазарна цена в размер на 100,00 лева (сто лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 100,00 лева (сто лева).

 

І.3.1. Имот № 038230 с площ от 0,752 дка., с НТП: Нива, пета категория, местността „Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 038231, Стопански двор на насл. на Тодор Петков Руменов; № 038147, Полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1027/10.03.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 179, том 2 от 13.03.2014г., вх.№ 510, дв.вх.501.

 

І.3.2. Определя пазарна цена в размер на 400,00 лева (четиристотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.3.3. Определя начална тръжна цена в размер на 400,00 лева (четиристотин лева).

  

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 411 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост, находящ се в землището гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в Докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-86/17.04.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Изоставена нива” за земеделски нужди на следния общински имот:

 - Имот № 801853, с площ от 10,047 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Турс.гробе Кантона”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ПОС № 153/16.04.2014г.. 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 412 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОС за срок от 10 години.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-85/17.04.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.1 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.1 и ал.2 и чл.27, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 І. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот, представляващ:

        Масивната сграда пл.№ 1092 – администрация и магазин за месо, цялата със застроена площ от 120 кв.м., представляваща магазин за месо с площ 75 кв.м. и две помещения за администрация с площ от 45 кв.м., построена в парцел /УПИ/ І - кооперативен пазар, в кв.76”Б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД- 15-666/1994г., при граници на сградата: от четири страни УПИ І -  кооперативен пазар, и граници на УПИ: от три страни улици, УПИ ІІ – търговия с ооч.мс и услуги, УПИ V - търговия с ооч.мс и услуги. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 634/12.03.2013г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 18, том ІІ от 14.03.2013г., дв.вх.№ 333.

  ІІ. Определя следните задължения на спечелилия търга участник:

       1. Наемателят се задължава в срок от една година, считано от датата на сключване на договора да извърши ремонт за своя сметка на описаната в т.І масивна сграда, като я приведе в съответствие с действащите нормативни изисквания.

       2. Всички разрешения за дейностите, осъществявани от наемателя, се получават от него и за негова сметка, при спазване изискванията на всички държавни, общински и контролни органи.

       3. Наемателят се задължава в срок от три месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласувано с наемодателя да извърши ремонт на помещението и покрива над него и да оборудва за своя сметка офис за инкасаторите на кооперативния пазар, както следва: помещение /бивша лаборатория/ с полезна площ от 35,00 кв.м., намиращо се в западната част на масивна сграда цялата със ЗП – 144 кв.м., построена в УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”Б”по плана на гр.Първомай, при граници на помещението: от три страни външен зид и от изток – склад.

       ІІІ. Размерът на началната наемна цена се определя, съгласно Тарифата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 404/28.03.2014г. по Протокол №34 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/:

ІV. Определя срок за отдаване под наем на обекта 10 /десет/ години, считано от датата на сключване на договора;

V. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта по т.І, както и сключването на договор със спечелилия търга участник при горните условия.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОС, чл.20, ал.1 и ал.2 и чл.27, ал.2 от НРПУРОИ и с цел поддържане на имота в добро техническо състояние.


РЕШЕНИЕ № 413 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-90/22.04.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Открива процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:

1. Язовир „Татарево-5 /Еленката/” с площ от 172,395 дка., съставляващ имот № 062025, находящ се в местността „Чуката” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 61 от 15.05.1998г.

2. Язовир „Татарево-3 /Ваклушев долап/” с площ от 316,882 дка., съставляващ имот № 049058, находящ се в местността „Ваклушев долап” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 78 от 02.06.1998г.

3. Язовир „Татарево-2 /Малкото дере/” с площ от 9,895 дка., съставляващ имот № 016022, находящ се в местността „Малкото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 232 от 11.01.2001г.

4. Язовир „Трън /Соленото дере/” с площ от 6,003 дка., съставляващ имот № 058006, находящ се в местността „Соленото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 231 от 11.01.2001г.

5. Язовир „Дебър-5 /Соленото дере/” с площ от 8,614 дка., съставляващ имот № 800227, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 74 от 02.06.1998г.

6. Язовир „Дебър-2 /Илишика/” с площ от 155,591 дка., съставляващ имот № 052052, находящ се в местността „Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 77 от 02.06.1998г.

7. Язовир „Дебър-2 /Герена/”с площ от 151,720 дка., съставляващ имот № 801124, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 53 от 09.03.1998г.

8. Язовир „Дебър-1 /Ялънлъка/”с площ от 90,597 дка., съставляващ имот № 800751, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 76 от 02.06.1998г.

9. Язовир „Дебър-3 /Коз дере/” с площ от 16,614 дка., съставляващ имот № 800887, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 56 от 23.04.1998г.

10. Язовир „Дълбокото дере” с площ от 3,479 дка., съставляващ имот № 800088, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 73 от 02.06.1998г.

11. Язовир с площ от 9,235 дка., съставляващ имот № 000636, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 98 от 04.05.2011г.

12. Водоем с площ от 10,281 дка., съставляващ имот № 000655, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 70 от 30.10.2009г.

13. Водоем „Кавак тарла” с площ от 18,983 дка., съставляващ имот № 006059, находящ се в местността „Кавак тарла” в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 63 от 30.05.2009г.

14. Водоем с площ от 13,066 дка., съставляващ имот № 051007, находящ се в местността „Митково дере” в землището на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 46 от 15.02.2008г.

15. Водоем с площ от 11,264 дка., съставляващ имот № 005002, находящ се в местността „Възс.реал.граници” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 77 от 28.04.2010г.

16. Водоем с площ от 2,163 дка., съставляващ имот № 035052, находящ се в местността „Скелята, черешата” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 78 от 30.04.2010г.

17. Водоем с площ от 2,038 дка., съставляващ имот № 039053, находящ се в местността „Мавро” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 79 от 30.04.2010г.

18. Язовир ”Джебиско”с площ от 80,997 дка., съставляващ имот № 002087, находящ се в местността ”Джебиско” в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 68 от 02.06.1998г.

19. Водостопанско съоръжение с площ от 4,260 дка., съставляващ имот № 000675, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 97 от 03.05.2011г.

20. Водостопанско съоръжение с площ от 4,836 дка., съставляващ имот № 000673, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 95 от 28.04.2011г.

21. Водостопанско съоръжение с площ от 8,119 дка., съставляващ имот № 000671, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 93 от 28.04.2011г.

22. Водостопанско съоръжение с площ от 2,727 дка., съставляващ имот № 000669, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 91 от 27.04.2011г.

23. Водостопанско съоръжение с площ от 12,940 дка., съставляващ имот № 000670, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 92 от 28.04.2011г.

24. Водостопанско съоръжение с площ от 7,844 дка., съставляващ имот № 000674, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 96 от 03.05.2011г.

ІІ. Изборът на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.І от настоящото решение в размер на 25 /двадесет и пет/ лева на декар без ДДС годишен наем.

ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

V. Определя депозит за участие в търга - 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект.

VІ. Специфични условия към участниците в търга:

- участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.

VІІ. Определя следните договорни условия:

След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на воден обект, което се издава от кмета на община Първомай.

2 Операторът се задължава да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.

       3. Операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.

                   4. Операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.

VІІІ. Задължава кмета на общината, в случай на необходимост, до провеждане на търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със становище от дирекция „Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и храните.

       ІХ. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год./ и с оглед по-добро стопанисването, поддръжката и експлоатацията на описаните обекти.


РЕШЕНИЕ № 414 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства» Малка грантова схема: «Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура», съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014).

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-79/14.04.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация.

Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение по Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства» Малка грантова схема: «Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура».

 

 Мотиви: Настоящето Решение се приема с цел да бъде създаден и разпространен художествен медиен продукт, чрез който да се популяризира богатството от археологически находки в района на Първомай, поречието на р.Марица и подножието на Родопите. Целта му е да въздейства върху масовата публика по посока на по-активно възприемане и осмисляне на културно-историческото наследство по нашите земи, както и да подпомогне процеса на изграждане на атрактивен имидж на България като уникално съчетание между природно многообразие и археологически ценности.


РЕШЕНИЕ № 415 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено  авансово плащане по Договор № 16/223/00272 от 17.04.2013г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-82/15.04.2014 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание за Договор за отпускане на финансова помощ № 16/223/00272 от 17.04.2013г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор.

1. Упълномощава  кмета  на  общината,  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  21 930,96 лв. /двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет лева и деветдесет и шест стотинки/ за обезпечаване на 110 % от допустимия ДДС на извършено авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 16/223/00272 от 17.04.2013г. по мярка 223  за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за искане за финансиране на разходите за ДДС към заявка за авансов плащане по Договор №  16/223/00272 от 17.04.2013г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Мотиви: Решението на общинския съвет за одобрение на запис на заповед е необходимо за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност след извършено  авансово плащане по Договор № 16/223/00272 от 17.04.2013г. по мярка 223 за Проект Първоначално залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 416 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Продължаване срока на действие на Договор за предоставяне на банков кредит  № 04500КР-АА-0608/ 31.01.2014г. между община Първомай и Централна Кооперативна Банка АД , с който се  осигури  финансов ресурс за проект „Децата на Първомай – равен старт за всички”.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет на общината вх.№ 53-0-88/22.04.2014 г. и  на основание чл.21 ал.1 т.10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.3 т.2, чл.13, чл.17 и във връзка с чл.4 т.1 от Закона за общинския дълг.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Възлага на кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими законосъобразни действия по предоговаряне и продължаване срока на действие на Договор за овърдрафт № 04500КР-АА-0608/ 31.01.2014 г. с ЦКБ АД клон Пловдив – България, по силата на който да удължи срока на поетият общински дълг както следва:

     - Срок на погасяване – до 30.11.2014 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

            Всички останали параметри остават в сила без промяна

       2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подпише анекс към Договора за кредит  с Централна Кооперативна Банка АД съгласно горните параметри, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.

Мотиви: Решението се приема на основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл.3 т.2; чл. 13; чл.17 и във връзка с чл.4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел осигури редовността на ползвания от община Първомай кредит от Централна кооперативна банка.


РЕШЕНИЕ № 417 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:    Одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП–ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план във връзка с промяна статута на ПИ №801861, местност „Турс. Гробе кантона”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, в съответствие с инвестиционно намерение за разработване на проект за обект:”Открито спортно стрелбище”.

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-91/23.04.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.45, ал.5, ал.6 и ал.9 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124 „б” ал.1, чл.110 ал.1 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя Решение №387 на Общински съвет , прието на 13.02.2014г. по протокол №33 за стартиране на процедура за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план във връзка с промяна статута на част от ПИ № 801852, местност „Турс.Гробе  кантона”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив,, община Първомай за разработване на проект за обект: ”Открито спортно стрелбище”, във връзка с промяна на инвестиционните намерения и разделянето на ПИ №801852 на три нови самостоятелни ПИ № 801861, №801862 и №801860;

 

2. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план във връзка с промяна статута на част от ПИ № 801861, местност „Турс. Гробе  кантона”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив,, община Първомай за разработване на проект за обект:”Открито спортно стрелбище”;

 

3. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план във връзка с промяна статута на част от ПИ № 801861, местност „Турс. Гробе кантона”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив,, община Първомай за разработване на проект за обект:”Открито спортно стрелбище”;

 

Мотиви: Настоящето Решение се приема във връзка с новите инвестиционни намерения на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  Чл.45, ал.5, ал.6 и ал.9 от ЗМСМА Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 418 взето на 30.04.2014 г. по протокол № 35

Относно:   Приемане на  Наредба за изменение и допълнение  на „Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай“.

Предвид изложеното в Доклад от К.Ангелов-секретар на общината вх.№ 53-0-92/23.04.2014 г. и на основание чл.21, ал.2  във връзка с чл.21, ал.1, т. 7   от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  при спазване на изискванията на чл.75 -79 от  Административнопроцесуален кодекс, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема  Наредба за изменение и допълнение  на  „Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай“ приета с Решение  №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет – Първомай.

                                                                                              

Мотиви:

Причината,  която обуславя необходимостта от  предлаганото изменение е повишаване на обществения контрол при разполагането на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, с цел да бъде прекратено нерегламентираното поставяне на този вид обекти.

Финансови средства – за прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от прилагането на измененията в Наредбата са повишаване на приходите в общинския бюджет.

Предлаганият нормативен акт съответства на правните норми  на Европейския съюз.

 

Наредба

 

за изменение и допълнение  на „Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай“ , приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет – Първомай.

 

§1. В чл. 12 се създава нова алинея със следния текст :

            „ (7) Извлечение от регистъра по ал. 6, отнасящо се до  разполагането на маси за сервиране към търговски обекти върху общински терени, се публикува на сайта на Община Първомай. Извлечението трябва да съдържа следната информация :

1.      Търговско наименование и адрес на обекта;

2.      Наименование на физическото или юридическото лице, стопанисващо обекта;

3.      Дата на издаването на разрешението за поставяне и период на действие ;

4.      Брой маси, за които се издава разрешението.

Към извлечението от регистъра на първо число на всеки месец се публикува  и информация за платените за съответния месец такси за разполагане на маси по реда на   „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай“.“

 

§2. В чл. 12 се създава нова алинея със следния текст :

„(8) Всички търговци, стопанисващи обекти, към които се разполагат маси за сервиране върху общински терени се задължават на първо число на всеки месец да поставят на видно и общодостъпно място копие от удостоверение за платения брой маси за съответния месец, издадено от общинска администрация – Първомай.“

 

§3. Настоящата  Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и изменя и допълва „Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай“ , приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет – Първомай.

 

§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 418 на Общински съвет град Първомай взето на 30.04.2014 г. по Протокол № 35 и влиза в сила 10 дни  след   разгласяването й чрез средствата за масова информация или по друг  начин.


РЕШЕНИЕ № 419 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Проекторешение относно Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2013 г. 

Предвид изложеното в проекторешение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-102/16.05.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН.ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2013 година.

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 420 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2013 ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС 100%  ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИМ.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-97/16.05.2014 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА; чл. 17 т. 11 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в  общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл. 137, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 147 ал. 2 от Търговския закон, както и в съответствие с приетият План за работа на ОбС през първо полугодие на 2014 г.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.                       Приема годишния финансов отчет на “Медицински център І-Първомай” ЕООД  за периода 01.01.2013 – 31.12.2013г.

2.                       Приема годишния финансов отчет на “МБАЛ Първомай” ЕООД  за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 година.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие – чл. 17, т. 11 и в съответствие с приетият План за работа на ОбС за първо полугодие на 2014 г.


РЕШЕНИЕ № 421 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Избор на одитор на Годишен финансов отчет за 2014 г. на дружествата със 100% общинско участие в капитала им - „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай и „Медински център І – Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-99/16.05.2014 г., във връзка с постъпили с вх.№ 29-00-4/15.05.2014 г. молби от д-р Румяна Бойлова - управител на „Медицински център  І – Първомай” ЕООД град Първомай и „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр.Първомай за избор на дипломиран експерт – счетоводител за заверка на годишните финансови отчети за 2014 г. на посочените дружества и на основание чл.17, т.16 от Наредбата за реда и управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.146, ал.3 от Търговския закон.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира „Одиторска къща Пълдин” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Драва” № 10А, представлявана за Мария Павлова Гюрова – дипломиран експерт „Счетоводител”, за одитор на годишните финансови отчети за 2014 г. на „Медицински център  І – Първомай” ЕООД град Първомай и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр.Първомай.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед спазване изискванията на чл.17, т.16 от Наредбата за реда и управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.146, ал.3 от Търговския закон.


РЕШЕНИЕ № 422 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Докладна записка относно реализиране на устойчивост по проект BG051PO001-5.1.04-0103-C0001 „Подкрепа за независимост”, по който е създадено Звено за услуги в домашна среда /ЗУДС/ към Домашен социален патронаж – град Първомай.                       

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-94/15.05.2014 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет гр.Първомай приема да разкрие 3 щатни бройки към ДСП – Първомай като персонал на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – 1 бройка, считано от 1.06.2014 г. и 2 бройки, считано от 01.07.2014 г.

Мотиви: Във връзка с решение на ОбС гр. Първомай № 81 от 25.04.2012 г. по Протокол № 9 за кандидатстване по схема за БФП «Помощ в дома» и реализиране на устойчивост по проект «Подкрепа за независимост», заложено в чл. 7, т. 7.8. от Договора за БФП; изпълнение на Годишния план за изпълнение на Социалната стратегия на Община Първомай (2011 – 2015 г.) и доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 423 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Докладна записка относно обявяване  за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището на град Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.                                   

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-95/15.05.2014 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следният имот:

- № 801853, с площ от 10,047 дка, с променен начин на трайно ползване – изоставена нива, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 153/16.04.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 130, том ІV от 22.04.2014г., дв.вх.№ 953,

поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233