Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 424 до № 439 приети от 28.05.2014 г. до 19.06.2014 г. по Протоколи от № 36 – до № 37

РЕШЕНИЕ № 424 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост, в полза на Български младежки червен кръст – Първомай /БМЧК/, представляващ част от организационната структура на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Български Червен кръст”.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-96/15.05.2014 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години в полза на Български младежки червен кръст - Първомай (БМЧК-Първомай),  представляващ част от организационната структура на Сдружение с нестопанска цел осъществяващо дейност в обществена полза БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ”, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Лозенец, бул.”Джеймс Баучер” № 76, вписано в регистъра за юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност под № 782, том 12, стр.130, по фирмено дело  № 24766/1992г. по описа на Софийски градски съд, Булстат 000703415, представлявано от Председателя на Националния съвет на Бъргарски червен кръст - Христо Генадиев Григоров, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Помещение № 4 с площ от 24,40 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда “Бивш общински детски комплекс”, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: УПИ VI - 1131, УПИ VІІ – 1132, УПИ ХVІ – търговия, УПИ ХVІІ – жил.застр. и търговия, улица и УПИ - 1130, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г. Имотът е актуван с АОС № 9/20.12.2005г. вписан в Служба по вписванията при РС гр.Първомай под № 12, том ХІ, дв.вх. № 3189 от 20.12.2005г.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет са за сметка на сдружението.

3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот при условията на предходните точки.

Мотиви: на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.54, ал.4 от НРПУРОИ във връзка с осъществяване на дейност в обществена полза на Сдружение с нестопанска цел Български Червен кръст, а именно хуманитарни и благотворителни мисии на най-голямата неправителствана организация в България.


РЕШЕНИЕ № 425 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на граждани с установени жилищни нужди,  без търг или конкурс, върху част от  недвижим имот – общинска частна собственост, за изграждане на жилища.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-98/16.05.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.49а, ал.1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.36 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай и чл.50 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Костадин Ангелов Христозов, картотекиран ІІІ група, за построяване на жилищна сграда с разгъната застроена площ /РЗП/  до 80 кв.м., съгласно скица - виза от 13.05.2014 г. на Главния архитект на община Първомай, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 420 (четиристотин и двадесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІІІ – социални жилища, находящ се в квартал 75 (седемдесет и пет) по регулационния план на кв. Дебър, гр.Първомай, одобрен със заповед № 626/1965 г., изменен със заповеди №РД-22-56/1989 г. и №РД-15-679/2010 г., при граници и съседи на УПИ : УПИ ІV-соц. жил, улица, УПИ ІІ – общ. и улица.

2. Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Борис Йорданов Илиев картотекиран І група, за построяване на жилищна сграда с разгъната застроена площ /РЗП/  до 80 кв.м., съгласно скица - виза от 13.05.2014 г. на Главния архитект на община Първомай, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 410 (четиристотин и десет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ VІ – социални жилища, находящ се в квартал 75 (седемдесет и пет) по регулационния план на кв. Дебър, гр.Първомай, одобрен със заповед № 626/1965 г., изменен със заповеди № РД-22-56/1989 г. и № РД-15-679/2010 г., при граници и съседи на УПИ : УПИ V-социални жилища и от три страни улици.

  3. Определя следните цени на възмездното право на строеж, както следва:

- за РЗП - 80  кв.м. от УПИ ІІІ – соц. жил. от кв.75, по регулационния план на кв. Дебър, гр.Първомай, в размер на  1 087,60 лв. (хиляда осемдесет и седем лева  и 60 ст.).

- за РЗП - 80 кв.м. от УПИ VІ – соц. жил. от кв.75, по регулационния план на кв. Дебър, гр.Първомай, в размер на  1 087,60 лв. (хиляда осемдесет и седем лева  и 60 ст.).

Всички данъци и такси по учредяване на право на строеж, са за сметка на приемателя.

 4. Одобрява предложения Проект на Договор за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж.

 5. Упълномощава Кмета на Община Първомай да издаде заповед и да сключи Договори за  учредяване на възмездно право на строеж с картотекираните граждани.

 

  Мотиви: Причината, която обуславя необходимостта от вземането на настоящето решение се изразява в осигуряването на социална подкрепа от страна на Община Първомай, чрез даване възможност на граждани и техните семейства, които са картотекирани по Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай, за построяване на жилищни сгради.

Финансови средства – за изпълнението на настоящето решение не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати – построени нови жилища в недвижими имоти – частна общинска собственост, предназначени за социални жилища.


РЕШЕНИЕ № 426 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет с площ 15 кв.м., находящо се в обособена част /бивша здравна служба/ от първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ VІІІ - за битови услуги и баня  в кв. 24 по регулационния план на с.Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-98/16.05.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие срокът на Договор № 194/05.06.2009г. за наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 15 (петнадесет) кв.м., в едно с ½ /една втора/ идеални части от прилежащите коридор /чакалня/ и санитарен възел, находящи се в обособена част /бивша здравна служба/ от първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ VІІІ - за битови услуги и баня  в кв.24 по регулационния план на с.Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, с Акт за ЧОС № 784/25.05.2005г., сключен между Община Първомай и Д-р Петкови - амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицинаООД, с ЕИК 200304891, представлявано от управителя – д-р Иван Георгиев Петков, да бъде удължен с 5 /пет/  години, считано от 05.06.2014г.

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І. 

Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. 26-00-78/15.05.2014г.


РЕШЕНИЕ № 427 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Докладна записка относно обявяване за частна общинска собственост на парцел /УПИ/ ХІХ-609, производствени и складови дейности от кв.18 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив.                                

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-103/16.05.2014 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX - 609, производствени и складови дейности, целият с площ от 6 000 кв.м., находящ се в кв.18 по регулационния план на село Бяла река, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 336/1967г. и изменен със Заповед № РД–15-204/07.05.2014г. поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в съответствие с действителното състояние на имота, съобразено с конкретните градоустройствени и ситуационни възможности.


РЕШЕНИЕ № 428 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Приемане на Оценка на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007-2013г.; Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 година; Стратегия за развитие на интензивно земеделие в Община Първомай през периода 2014 – 2020 година; Стратегия за развитие на местната индустрия и занаятите в Община Първомай през периода 2014 – 2020 година;

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-104/16.05.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.12 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.13, ал.3  и чл.24, ал.1 от Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Оценка на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007-2013г.

2. Приема Общинският план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 година.

3. Приема следните актуализирани стратегически документи:

- „Стратегия за развитие на интензивно земеделие в Община Първомай през периода 2014 – 2020 година”

„Стратегия за развитие на местната индустрия и занаятите в Община Първомай през периода 2014 – 2020 година”.

 

Общинският план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 година и  актуализирани стратегически документи се намират в електронен вариант на интернет страницата на Община Първомай.
 

Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21 ал.1 т.12 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.13, ал.3  и чл.24, ал.1 от Закона за регионалното развитие и с оглед определяне средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията за пространствено развитие на общината. Чрез приемането на Общински план за развитие 2014-2020г., както и на актуализираните стратегии ще се гарантира прозрачност на управлението, перспективност на решенията и устойчивост в общинските политики.


РЕШЕНИЕ № 429 взето на 28.05.2014 г. по протокол № 36

Относно:   Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от землищата на общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-105/16.05.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2014 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които
Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

 

ЗЕМЛИЩЕ

Имот №

МЕСТНОСТ

НТП

КАТ

ПЛОЩ

дка

192

Брягово

018155

,,Кориите”

Нива

4

1,390

192

Брягово

021088

,,Сарачовица”

Нива

4

3,040

193

Брягово

021095

,,Сарачовица”

Нива

4

0,664

194

Брягово

021103

,,Сарачовица”

Нива

4

1,026

195

Брягово

025136

,,Костово”

Нива

6

1,782

196

Брягово

025138

,,Костово”

Нива

6

2,976

197

Брягово

027016

,,Костово”

Нива

4

1,460

198

Брягово

028010

,,Костово”

Из.нива

6

0,604

199

Брягово

028011

,,Костово”

Нива

6

0,604

200

Брягово

028141

,,Костово”

Нива

6

0,203

201

Брягово

028142

,,Костово”

Нива

6

0,217

202

Брягово

028145

,,Костово”

Из.нива

6

0,325

203

Брягово

028147

,,Костово”

Из.нива

6

0,454

204

Брягово

028186

,,Костово”

Нива

6

0,523

205

Брягово

028187

,,Костово”

Нива

6

2,268

206

Брягово

028188

,,Костово”

Нива

6

0,566

207

Брягово

028189

,,Костово”

Нива

6

0,696

208

Брягово

028191

,,Костово”

Нива

6

1,137

209

Брягово

028192

,,Костово”

Нива

6

1,744

210

Брягово

028193

,,Костово”

Нива

6

1,466

211

Брягово

028196

,,Костово”

Нива

6

0,134

212

Брягово

028211

,,Костово”

Нива

6

0,898

213

Брягово

034076

,,Костово”

Нива

4

1,680

214

Брягово

039008

,,Маринови ниви

Нива

4

0,940

215

Брягово

044026

,,Шумата”

Нива

4

2,630

216

Брягово

044048

,,Шумата”

Нива

4

4,980

217

Брягово

044057

,,Шумата”

Нива

4

0,931

218

Брягово

044071

,,Шумата”

Нива

4

1,880

219

Брягово

048011

,,Асаница”

Нива

4

0,736

220

Брягово

049055

,,Асаница”

Нива

4

2,691

221

Брягово

055080

,,Демиралан”

Нива

3

0,963

222

Брягово

055086

,,Демиралан”

Нива

3

0,375

223

Брягово

058024

,,Алчаците”

Нива

5

1,149

224

Брягово

061052

,,Алчаците”

Нива

5

0,740

225

Брягово

062131

,,Алчаците”

Нива

4

2,063

226

Брягово

072026

,,Дьодьовица”

Нива

6

2,630

227

Брягово

080013

,,Новините”

Нива

5

2,948

228

Брягово

080089

,,Новините”

Нива

5

2,410

229

Брягово

083045

,,Андреев бунар”

Нива

4

1,885

230

Брягово

085140

,,Лозята”

Нива

4

0,740

231

Брягово

085177

,,Лозята”

Нива

4

2,286

232

Брягово

086176

,,Лозята”

Нива

4

1,531

233

Брягово

093016

,,Белока”

Нива

4

5,659

234

Брягово

093018

,,Белока”

Нива

4

4,933

235

Брягово

097039

,,Белия кър”

Нива

5

5,500

236

Брягово

111031

,,Анатемата”

Нива

5

3,570

237

Брягово

111081

,,Анатемата”

Нива

5

2,307

238

Брягово

111126

,,Анатемата”

Нива

5

1,840

239

Брягово

115029

,,Анатемата”

Нива

6

1,420

240

Брягово

119011

,,Диван дере”

Нива

6

0,870

241

Брягово

121061

,,Ортачки ниви”

Нива

4

1,637

242

Брягово

144036

,,Баира”

Нива

4

0,249

243

Брягово

151010

,,Каваклията”

Нива

5

2,350

244

Брягово

151049

,,Каваклията”

Нива

5

3,301

245

Брягово

151059

,,Каваклията”

Нива

5

5,200

246

Брягово

152021

,,Каваклията”

Нива

7

1,469

247

Брягово

154007

,,Ахматево”

Нива

8

0,983

248

Брягово

154009

,,Ахматево”

Нива

8

4,694

249

Брягово

159003

,,Ахматево”

Нива

8

1,428

250

Брягово

159004

,,Ахматево”

Нива

8

1,624

251

Брягово

159021

,,Ахматево”

Нива

5

1,270

252

Брягово

159023

,,Ахматево”

Нива

5

1,414

253

Брягово

159043

,,Ахматево”

Нива

5

1,703

254

Брягово

159064

,,Ахматево”

Нива

5

1,783

255

Брягово

159074

,,Ахматево”

Нива

5

1,915

256

Брягово

159126

,,Ахматево”

Нива

5

0,762

257

Брягово

187006

,,Маниица”

Нива

10

0,706

258

Брягово

187007

,,Маниица”

Нива

9

1,305

259

Брягово

187008

,,Маниица”

Нива

9

0,509

260

Брягово

187009

,,Маниица”

Нива

10

0,379

261

Брягово

187014

,,Маниица”

Нива

10

1,059

262

Брягово

187015

,,Маниица”

Нива

10

1,682

263

Брягово

187016

,,Маниица”

Нива

10

0,978

264

Брягово

187017

,,Маниица”

Нива

10

1,922

265

Брягово

187019

,,Маниица”

Нива

10

0,682

266

Бяла река

000305

„Караджаловското”

Из.нива

4

2,906

267

Бяла река

014012

„Бюкя”

Нива

4

0,280

268

Бяла река

018038

„Юртвете”

Нива

3

2,921

269

Бяла река

038044

„Бозалъка”

Нива

5

2,675

270

Бяла река

039024

„Парцелите”

Нива

3

6,376

271

Бяла река

043079

"Чилингирското"

Нива

5

3,870

272

Бяла река

043082

"Чилингирското"

Нива

5

2,017

273

Бяла река

051020

„Кайначетата”

Нива

6, 4

4,139

274

Бяла река

051103

„Кайначетата”

Нива

4

2,909

275

Бяла река

061007

"Юрганите 215"

Нива

6, 3

2,053

276

Бяла река

063001

Реални граници-18ж ал.

Нива

4

2,374

277

Бяла река

066016

„Стълбовете желепа”

Нива

4

3,961

278

Бяла река

111004

„Дрянови бозалъци”

Нива

4

2,789

279

Бяла река

112011

„Мехрем гьол”

Нива

6

0,746

280

Бяла река

112012

„Мехрем гьол”

Нива

6

0,809

281

Бяла река

114046

„Гогов бунар”

Из.нива

6

12,021

282

Бяла река

115007

Гогов бунар

Нива

4

21,169

283

Бяла река

116010

Гогов бунар

Нива

4

5,168

284

Виница

004072

„Цигански чеири”

Нива

4

1,121

285

Виница

004219

„Цигански чеири”

Нива

4

0,458

286

Виница

004262

„Цигански чеири”

Нива

4

0,700

287

Виница

012099

„Божака”

Нива

4

1,445

288

Виница

013142

„Моралийски тирове”

Нива

4

1,674

289

Виница

015010

„Саите”

Нива

4, 3

2,556

290

Виница

019083

„Доломата”

Нива

5

1,640

291

Виница

020096

„Ялджика”

Нива

3

6,000

292

Виница

020099

„Ялджика”

Нива

3

1,169

293

Воден

001020

„Екенлик”

Нива

9

3,500

294

Воден

003178

„Бейкър вети лозя”

Нива

5

0,910

295

Воден

004002

„Каменлива ялма”

Нива

4

2,588

296

Воден

004028

„Каменлива ялма”

Нива

4

3,196

297

Воден

004029

„Каменлива ялма”

Нива

4

0,571

298

Воден

005032

„Акъна”

Нива

4

0,501

299

Воден

007019

„Акъна”

Нива

4

9,402

300

Воден

055001

„Кара солук”

Нива

10

6,009

301

Воден

055002

„Кара солук”

Нива

10

1,200

302

Воден

055003

„Кара солук”

Нива

10

3,498

303

Воден

055004

„Кара солук”

Нива

10

3,003

304

Воден

055005

„Кара солук”

Нива

10

5,502

305

Воден

055006

„Кара солук”

Нива

10

4,113

306

Воден

057011

„Кара солук”

Нива

4

0,699

307

Воден

057013

„Кара солук”

Нива

4

1,604

308

Воден

063008

„Муса юрт”

Нива

4

0,661

309

Воден

064010

„Муса юрт”

Нива

4

1,197

310

Воден

064013

„Муса юрт”

Нива

4

0,808

311

Воден

072006

„Пожарлъка”

Нива

4

1,493

312

Воден

102018

„Реката”

Нива

4

4,250

313

Воден

211008

„Реката”

Нива

4

4,501

314

Воден

211009

„Реката”

Нива

4

1,500

315

Воден

211024

„Реката”

Нива

4

0,997

316

Воден

211025

„Реката”

Нива

4

0,982

317

Градина

001104

„Чалтика”

Нива

4

3,378

318

Градина

006156

„Арга бента”

Нива

4

2,527

319

Градина

009154

„Карамана”

Нива

4

2,725

320

Градина

035053

„Бял камак омарча”

Нива

4

3,175

321

Градина

035178

„Чакърови ниви”

Нива

5

1,498

322

Градина

036024

„Янаклъка”

Нива

4

1,108

323

Градина

036124

„Янаклъка”

Нива

6

2,594

324

Градина

036126

„Янаклъка”

Нива

6

1,152

325

Градина

036135

„Янаклъка”

Нива

6

1,618

326

Градина

037010

„Митев кладенец”

Нива

5

3,700

327

Градина

037141

„Баира пашлъка”

Нива

4

5,304

328

Градина

037207

„Русев кайнак”

Нива

4

4,573

329

Градина

038088

„Крушевски крушак”

Нива

5

2,020

330

Градина

038170

„Крушевски крушак”

Нива

5

2,913

331

Градина

038242

„Крушевски крушак”

Из.нива

5

4,854

332

Градина

038243

„Обира пилешарника”

Нива

4

3,254

334

Градина

038246

„Обира пилешарника”

Нива

4

0,999

335

Градина

038313

„Крушевски крушак”

Нива

5

2,048

336

Градина

038319

„Крушевски крушак”

Нива

5

3,188

337

Добри дол

056048

„01 Адълъка”

Нива

4

0,631

338

Добри дол

058006

„25 Скелята”

Нива

5

3,100

339

Добри дол

058021

„25 Скелята”

Нива

5

3,100

340

Добри дол

061007

„24 Долен герен”

Нива

6, 4

3,576

341

Добри дол

063005

„01 Адълъка”

Нива

5

3,267

342

Искра

010025

„Хармалан”

Нива

5

1,371

343

Искра

010027

„Хармалан”

Нива

5

2,839

344

Искра

029035

„Вакъва”

Нива

6

8,500

345

Искра

034011

„Мечка река”

Нива

9, 6

1,466

346

Искра

036038

„Дойкима”

Нива

6

3,100

347

Искра

040020

„Хасара”

Нива

6

2,715

348

Искра

041010

„Дойкима”

Нива

6

3,400

349

Искра

092049

„Гяурегрек”

Нива

6

2,180

350

Искра

103001

„Делемит сърт”

Из.нива

6

2,037

351

Искра

103002

„Делемит сърт”

Из.нива

6

2,513

352

Искра

103003

„Делемит сърт”

Из.нива

10, 6

2,700

353

Искра

108053

„Корията

Из.нива

3

2,353

354

Искра

108057

„Корията”

Из.нива

5

3,377

355

Искра

111048

„Хасара”

Из.нива

6

1,332

356

Искра

111049

„Хасара”

Из.нива

6

1,739

357

Искра

113008

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,000

358

Искра

113030

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,800

359

Искра

113044

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,300

360

Искра

113045

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,001

361

Искра

113046

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,988

362

Искра

113047

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,000

363

Искра

113058

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,000

364

Искра

113067

„Кокарджа”

Из.нива

10, 5

3,519

365

Искра

133003

„Юрена”

Нива

5

0,326

366

Искра

141004

„Сусам тарла”

Нива

9

1,700

367

Искра

143041

„Сусам Тарла”

Нива

9

1,112

368

Искра

160120

„Татлара”

Из.нива

9

1,500

369

Искра

164066

„Кокарджа”

Нива

5

0,328

370

Искра

167011

„Попово”

Нива

6

1,034

371

Искра

176024

„Битева кория”

Нива

8

1,200

372

Искра

176029

„Битева кория”

Нива

8

11,451

373

Крушево

011050

„Чаирите”

Нива

4

2,975

374

Поройна

001056

„Капана”

Нива

4

1,819

375

Поройна

001066

„Капана”

Нива

4

2,042

376

Поройна

002031

„Капана”

Нива

5

2,382

377

Поройна

012057

„Кютюците”

Нива

4

5,497

378

Поройна

013033

„Високото”

Нива

5

0,369

379

Поройна

015014

„Карадима”

Нива

5

6,477

380

Първомай

000426

„Кошитски юрт”

Из.нива

4

4,951

381

Първомай

016016

Моранли”

Нива

4

1,098

382

Първомай

025018

„Синарки до язовира”

Нива

3

1,620

383

Първомай

026068

„Синарки до язовира”

Нива

3

1,173

384

Първомай

026103

„Синарки до язовира”

Нива

5, 3

1,344

385

Първомай

038035

„Крушака самахора”

Нива

4

1,047

386

Първомай

047004

„Герена”

Нива

5

3,443

387

Първомай

048004

„Манда кър”

Нива

5

14,388

388

Първомай

069122

„Бюкя”

Нива

7

11,479

389

Първомай

084011

„Дълбок. дере дюлюр”

Нива

5, 3

1,585

390

Първомай

101013

„Бюкя”

Нива

5, 4

1,000

391

Първомай

101015

„Бюкя”

Нива

4

2,085

392

Първомай

102019

„Бюкя”

Нива

4

2,816

393

Първомай

103014

„Бюкя”

Нива

9, 4

2,095

394

Първомай

107001

„Марата”

Нива

4

4,418

395

Първомай

108015

„Марата”

Нива

9

1,287

396

Първомай

110022

„Чилингирско т. ямач”

Нива

5, 4

0,663

397

Първомай

112058

„Чилингирско т. ямач”

Из.нива

5

5,531

398

Първомай

112059

„Чилингирско т. ямач”

Нива

5

1,576

399

Първомай

113073

„Чилингирско т. ямач”

Нива

5, 4

3,373

400

Първомай

114016

„Юрталана боб. чеири”

Нива

4

3,139

401

Първомай

114022

„Юрталана боб. чеири”

Нива

4

2,716

402

Първомай

114070

„Юрталана боб. чеири”

Нива

4, 3

1,600

403

Първомай

130029

„Църквище манахил. н.”

Нива

9, 4

1,840

404

Първомай

130045

„Църквище манахил. н.”

Нива

9

6,350

405

Първомай

139011

„Улука”

Нива

4

3,999

406

Първомай

141048

„Капаня тоскал. ада”

Нива

4

0,675

407

Първомай

143002

„Белия бряг”

Нива

5, 4, 3

0,366

408

Първомай

144009

„Малк. Кория Г. герен”

Нива

3

2,126

409

Първомай

145070

„Шарапоолу янакурия”

Нива

5, 4

1,143

410

Първомай

148027

„Гор.комсал ст.гроб”

Нива

4

1,870

411

Първомай

151010

„Цънгарови ниви”

Нива

6

2,462

412

Първомай

152020

„Татаревско шосе”

Нива

5

6,938

413

Първомай

152001

„Татаревско шосе”

Нива

5

0,913

414

Първомай

154052

„Трънмогили солдере”

Нива

6

1,915

415

Първомай

158050

„Чаталдере ар. бунар”

Нива

3

3,657

416

Първомай

158069

„Чаталдере ар. бунар”

Нива

3

4,200

417

Първомай

158072

„Чаталдере ар. бунар”

Нива

5

1,800

418

Първомай

159037

„Шарапоолу янакурия”

Нива

3

2,257

419

Първомай

160015

„Шарапоолу янакурия”

Нива

4

1,930

420

Първомай

160018

„Шарапоолу янакурия”

Нива

6, 4, 3

6,597

421

Първомай

161062

„Шарапоолу янакурия”

Нива

3

2,246

422

Първомай

161073

„Шарапоолу янакурия”

Нива

4

3,305

423

Първомай

162020

„Малката кория г.герен”

Нива

5, 3

15,154

424

Първомай

167020

„Капаня тоскал.ада”

Нива

4

2,396

425

Първомай

169032

„Капаня тоскал.ада”

Нива

4

8,179

426

Първомай

169052

„Капаня тоскал.ада”

Нива

5, 4

3,784

427

Първомай

169058

„Капаня тоскал.ада”

Нива

5, 4

6,697

428

Първомай

169096

„Капаня тоскал.ада”

Нива

4

1,141

429

Първомай

170103

„Тюклюка ”

Нива

4

1,546

430

Първомай

171007

„Вереница”

Нива

9, 4

1,573

431

Първомай

172010

„Вереница”

Нива

4

8,669

432

Първомай

172013

„Вереница”

Нива

4

5,163

433

Първомай

194087

„Надсело чест.бунар”

Нива

6

0,884

434

Първомай

224023

„Долен комсал под село”

Нива

5

0,383

435

Първомай

224026

„Долен комсал под село”

Нива

5

0,715

436

Първомай

225016

„Долен комсал под село”

Нива

5

0,951

437

Първомай

225024

„Долен комсал”

Нива

5

5,179

438

Първомай

227045

„Долен комсал под село”

Нива

5

0,613

439

Първомай

229010

„Долен комсал под село”

Нива

5

1,093

440

Първомай

235011

„Герена”

Нива

5

2,000

441

Първомай

236028

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

1,804

442

Първомай

236039

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

3,063

443

Първомай

236044

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

2,595

444

Първомай

236045

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

1,466

445

Първомай

236054

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

1,155

446

Първомай

294003

„Бюкя”

Нива

4

1,567

447

Първомай

297005

„Бюкя”

Нива

4

1,702

448

Първомай

308021

„Мешето”

Нива

5, 4

3,613

449

Първомай

308022

„Мешето”

Нива

4

3,623

450

Първомай

817127

„Черно куле бадар. к”

Нива

5

3,466

451

Първомай

849071

„Паукар друма р. бун”

Нива

3

0,941

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи и определя пазарни, въз основа на пазарни оценки, изготвени от независим оценител, както следва:

 

ЗЕМЛИЩЕ

Имот №

Местност

НТП

КАТ

ПЛОЩ

дка.

Данъчна оценка, лева

Пазарна ст-ст на имота, лева

I.

Брягово

 

 

 

 

 

 

 

1

Брягово

018155

,,Кориите”

Нива

4

1,390

193,80

550

2

Брягово

021088

,,Сарачовица”

Нива

4

3,040

376,50

1285

3

Брягово

021095

,,Сарачовица”

Нива

4

0,664

82,40

263

4

Брягово

021103

,,Сарачовица”

Нива

4

1,026

142,90

406

5

Брягово

025136

,,Костово”

Нива

6

1,782

115,50

601

6

Брягово

025138

,,Костово”

Нива

6

2,976

192,80

1004

7

Брягово

027016

,,Костово”

Нива

4

1,460

181,10

578

8

Брягово

028010

,,Костово”

Из.нива

6

0,604

51,40

204

9

Брягово

028011

,,Костово”

Нива

6

0,604

51,40

204

10

Брягово

028141

,,Костово”

Нива

6

0,203

17,30

68

11

Брягово

028142

,,Костово”

Нива

6

0,217

18,50

73

12

Брягово

028145

,,Костово”

Из.нива

6

0,325

27,60

110

13

Брягово

028147

,,Костово”

Из.нива

6

0,454

38,60

153

14

Брягово

028186

,,Костово”

Нива

6

0,523

44,60

176

15

Брягово

028187

,,Костово”

Нива

6

2,268

192,90

765

16

Брягово

028188

,,Костово”

Нива

6

0,566

48,20

191

17

Брягово

028189

,,Костово”

Нива

6

0,696

59,20

235

18

Брягово

028191

,,Костово”

Нива

6

1,137

96,70

384

19

Брягово

028192

,,Костово”

Нива

6

1,744

148,20

588

20

Брягово

028193

,,Костово”

Нива

6

1,466

124,70

494

21

Брягово

028196

,,Костово”

Нива

6

0,134

11,40

45

22

Брягово

028211

,,Костово”

Нива

6

0,898

76,40

303

23

Брягово

034076

,,Костово”

Нива

4

1,680

195,00

665

24

Брягово

039008

,,Маринови ниви

Нива

4

0,940

127,30

372

25

Брягово

044026

,,Шумата”

Нива

4

2,630

305,20

1040

26

Брягово

044048

,,Шумата”

Нива

4

4,980

694,20

2105

27

Брягово

044057

,,Шумата”

Нива

4

0,931

129,70

368

28

Брягово

044071

,,Шумата”

Нива

4

1,880

262,60

744

29

Брягово

048011

,,Асаница”

Нива

4

0,736

102,50

291

30

Брягово

049055

,,Асаница”

Нива

4

2,691

277,70

1065

31

Брягово

055080

,,Демиралан”

Нива

3

0,963

152,90

418

32

Брягово

055086

,,Демиралан”

Нива

3

0,375

53,20

163

33

Брягово

058024

,,Алчаците”

Нива

5

1,149

90,20

466

34

Брягово

061052

,,Алчаците”

Нива

5

0,740

50,80

300

35

Брягово

062131

,,Алчаците”

Нива

4

2,063

239,50

816

36

Брягово

072026

,,Дьодьовица”

Нива

6

2,630

204,40

902

37

Брягово

080013

,,Новините”

Нива

5

2,948

231,00

1057

38

Брягово

080089

,,Новините”

Нива

5

2,410

188,90

864

39

Брягово

083045

,,Андреев бунар”

Нива

4

1,885

233,40

746

40

Брягово

085140

,,Лозята”

Нива

4

0,740

120,30

293

41

Брягово

085177

,,Лозята”

Нива

4

2,286

283,10

904

42

Брягово

086176

,,Лозята”

Нива

4

1,531

248,80

606

43

Брягово

093016

,,Белока”

Нива

4

5,659

700,80

2392

44

Брягово

093018

,,Белока”

Нива

4

4,933

610,70

2085

45

Брягово

097039

,,Белия кър”

Нива

5

5,500

377,40

2090

46

Брягово

111031

,,Анатемата”

Нива

5

3,570

367,10

1357

47

Брягово

111081

,,Анатемата”

Нива

5

2,307

203,30

827

48

Брягово

111126

,,Анатемата”

Нива

5

1,840

189,20

660

49

Брягово

115029

,,Анатемата”

Нива

6

1,420

103,40

479

50

Брягово

119011

,,Диван дере”

Нива

6

0,870

56,40

293

51

Брягово

121061

,,Ортачки ниви”

Нива

4

1,637

147,80

648

52

Брягово

126056

,,Билалово дере”

Нива

5

2,810

192,60

1008

53

Брягово

144036

,,Баира”

Нива

4

0,249

33,70

95

54

Брягово

151010

,,Каваклията”

Нива

5

2,350

184,20

843

55

Брягово

151049

,,Каваклията”

Нива

5

3,301

258,90

1254

56

Брягово

151059

,,Каваклията”

Нива

5

5,200

407,70

1976

57

Брягово

152021

,,Каваклията”

Нива

7

1,469

130,70

464

58

Брягово

154007

,,Ахматево”

Нива

8

0,983

36,10

284

59

Брягово

154009

,,Ахматево”

Нива

8

4,694

172,50

1429

60

Брягово

159003

,,Ахматево”

Нива

8

1,428

57,50

413

61

Брягово

159004

,,Ахматево”

Нива

8

1,624

65,40

469

62

Брягово

159015

,,Ахматево”

Нива

5

1,487

153,00

542

63

Брягово

159018

,,Ахматево”

Нива

5

0,650

66,90

233

64

Брягово

159020

,,Ахматево”

Нива

5

2,695

277,10

967

65

Брягово

159021

,,Ахматево”

Нива

5

1,270

130,70

455

66

Брягово

159023

,,Ахматево”

Нива

5

1,414

145,60

507

67

Брягово

159043

,,Ахматево”

Нива

5

1,703

175,30

611

68

Брягово

159064

,,Ахматево”

Нива

5

1,783

183,60

639

69

Брягово

159074

,,Ахматево”

Нива

5

1,915

197,00

687

70

Брягово

159126

,,Ахматево”

Нива

5

0,762

78,40

273

71

Брягово

187006

,,Маниица”

Нива

10

0,706

13,00

129

72

Брягово

187007

,,Маниица”

Нива

9

1,305

24,00

293

73

Брягово

187008

,,Маниица”

Нива

9

0,509

9,30

114

74

Брягово

187009

,,Маниица”

Нива

10

0,379

2,70

69

75

Брягово

187014

,,Маниица”

Нива

10

1,059

7,60

193

76

Брягово

187015

,,Маниица”

Нива

10

1,682

12,10

306

77

Брягово

187016

,,Маниица”

Нива

10

0,978

7,00

178

78

Брягово

187017

,,Маниица”

Нива

10

1,922

13,80

350

79

Брягово

187019

,,Маниица”

Нива

10

0,682

4,90

124

 

 

 

 

 

 

135,110

12280

48601

II.

Бяла река

 

 

 

 

 

 

 

1

Бяла река

000305

„Караджаловското”

Из.нива

4

2,906

337,40

1339

2

Бяла река

014012

„Бюкя”

Нива

4

0,280

34,70

124

3

Бяла река

018038

„Юртвете”

Нива

3

2,921

412,20

1380

4

Бяла река

038044

„Бозалъка”

Нива

5

2,675

251,70

1045

5

Бяла река

039024

„Парцелите”

Нива

3

6,376

899,50

3160

6

Бяла река

043079

"Чилингирското"

Нива

5

3,870

341,30

1490

7

Бяла река

043082

"Чилингирското"

Нива

5

2,017

178,00

741

8

Бяла река

051020

„Кайначетата”

Нива

6, 4

4,139

394,90

1570

9

Бяла река

051103

„Кайначетата”

Нива

4

2,909

300,20

1273

10

Бяла река

061007

"Юрганите 215"

Нива

6, 3

2,053

248,80

815

11

Бяла река

063001

Реал. граници-18ж ал.

Нива

4

2,374

352,20

1135

12

Бяла река

066016

„Стълбовете желепа”

Нива

4

3,961

537,20

1826

13

Бяла река

111004

„Дрянови бозалъци”

Нива

4

2,789

324,00

1220

14

Бяла река

112011

„Мехрем гьол”

Нива

6

0,746

48,50

266

15

Бяла река

112012

„Мехрем гьол”

Нива