Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 328 до № 370 приети от 30.01.2006 г. до 31.03.2006 г. по Протоколи от № 32 – до № 35

РЕШЕНИЕ № 328 взето на 30.01.2006г. по протокол № 32

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2006 г .

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

1. Приема План за работата на Общински съвет гр.Първомай за първо полугодие на 2006 година, както следва :

м. Януари :

1. Приемане План за работата на ОбС гр.Първомай за първо полугодие на 2006 година.

                                                                       Вносител: Председателя на ОбС

2. Одобряване структурата на Общинска администрация.

                                                                     Вносител: Кмета на общината

м. февруари :

1. Отчет на бюджета и ИБСФ за 2005 година.

2. Отчет за изпълнение на строителната програма.

3. Приемане на бюджет за 2006 година.

4. Приемане на строителна програма за 2006 година.

5. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2005 година.

                                 Вносител: кмета на общината

м. март :

1. Информация за резултатите от ликвидацията на “Борислав” ООД.

                                                                  Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

2. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

                                                         Вносител: кмета на общината

м.април :

1. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

                                                        Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

2. Отчет за изпълнение на договорите и приходите от наеми на общински имоти през 2005 година.

                                                                       Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

м.май :

1. Тържествена сесия , посветена на Майските културни празници.

2. Отчет на дейността на МКБППМН.

                                                                       Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

3. Информация за проблемите и изпълнението на договора за обществени превози в Община Първомай.

                                                                       Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

м.юни :

1. Приемане План за работата на Общински съвет през второто полугодие на 2006 година.

                                                                       Вносител: Председателя на ОбС

2. Отчет-анализ за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2005 година.

                                                                       Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

РЕШЕНИЕ № 329 взето на 30.01.2006 г. по Протокол № 32

Относно: Приемане на решение за одобряване на структура на Общинската администрация при Община Първомай, мероприятия и поделения към нея.

На основание предложение от Ангел Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-1 от 09.01.2006 г. , в изпълнение на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай , неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, приет с решение № 299/9.12.2005г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява нова структура на Общинската администрация, мероприятията и поделенията при община Първомай, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от настоящото решение.

2. Възлага изпълнението на решението на кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 330 взето на 30.01.2006г. по Протокол № 32

Относно:Определяне промил такса битов отпадък по населени места за 2006 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

А.За град Първомай, квартал Дебър и квартал Любеново.

І.Определя промил такса битов отпадък, както следва:

 

 

 

С

СМТ

Д

П

Всичко

1.

Физически лица

/граждани/

0,13 ‰

2,88 ‰

0,3 ‰

0,14 ‰

3,45 ‰

2.

Фирми и ЕТ

 

0,8 ‰

7,39 ‰

1,31 ‰

0,8 ‰

10,3 ‰

3.

Фирми

/жилищни имоти/

0,13 ‰

2,88 ‰

0,3 ‰

0,14 ‰

3,45 ‰

 

              ІІ.Такса битов отпадък на съдове за град Първомай и кварталите Дебър и Любеново:

1.На варел тип”Кука”с вместимост 0.24 куб.м……….816 лева.

2.На контейнер……………………………………   …..1 352 лева.

 

             При плащане на такса битов отпадък на съд се дължи такса  битов отпадък по раздел А-І точка1 - за покупка на съдове, точка 3  за поддържане и експлоатация на депо и точка 4  - за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване по Решение   № 320  на Общински съвет град Първомай, взето на 27.12.2005 година  по Протокол № 31.

ІІІ.Цена за събран  битов отпадък 1 куб.м. 5.39 лв.

 

Б.За  кметство село Градина.

        І.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

 

                                                 СМТ         Д            Всичко

         1.Физически лица        3,19 ‰    0,59 ‰      3,78 ‰

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ                7,3 ‰      0,7 ‰        8 ‰

 3.Фирми                          3,19 ‰   0,59 ‰       3,78  ‰

    /жилищни имоти/

 

В.За  кметство село Дълбок извор.

            І.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                         СМТ         Д           Ч          Всичко

        1.Физически лица        3,34 ‰    0,86 ‰      0,86     5,06 ‰

            /граждани/                 

2.Фирми и ЕТ                12  ‰      1  ‰          1 ‰     14  ‰

3.Фирми                          3,34 ‰    0,86 ‰      0,86     5,06 ‰

   /жилищни имоти/

 

 

         Г.За  кметство село Искра.

        І.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

 

                                               СМТ         Д            Всичко

         1.Физически лица        2,60 ‰    0,76 ‰      3,36 ‰

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ                5,1  ‰     0,90 ‰      6 ‰

ІІ.Определя честота на извозване на битовите отпадъци-веднъж седмично.

 

                   Д.За  кметство село Караджалово.

        І.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

 

                                                 СМТ            Д            Всичко

         1.Физически лица        2,65 ‰      0,88 ‰       3,53 ‰

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ               6  ‰          1  ‰           7   ‰

                3.Фирми                         2,65 ‰      0,88 ‰        3,53    

                  /жилищни имоти/

ІІ.Определя честота на извозване на битовите отпадъци-веднъж седмично.

       

      Е.За  кметство село Брягово.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………. 2,14 ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ………….……. 2,50  ‰         

 

 

 Ж.За  кметство село Буково.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………..  1,70 ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ……………….  2   ‰         

 

                   З.За  кметство село Бяла река.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ……..……  0,43 ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ …………….…  0,5   ‰         

                3.Фирми  ………..………..….   0,43 ‰    

                  /жилищни имоти/

 

                  И.За  кметство село Виница.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ……..……  2,56  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ …………….…  3    ‰         

                3.Фирми …….…………..……  2,56  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

          Й.За  кметство село Воден.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …….…….  2,54  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ …………….…  3    ‰         

 

          К.За  кметство село Добри дол.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ……..……  0,85  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ……….………  1    ‰         

                3.Фирми ……………..……….  0,85  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

          Л.За  кметство село Драгойново.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ….………  0,85  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ………….……  1    ‰         

                3.Фирми ………………..…….  0,85  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

М.За  кметство село Езерово.

      І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ……..……  1,28  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ……….………  1,5    ‰         

                3.Фирми ……..……….…..….   1,28  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

          Н.За  кметство село Крушево.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …….….…  2,19  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ………..………  2,5    ‰          

 

          О.За  кметство село Поройна.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………  0,92  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ………………  1   ‰         

 

          П.За  кметство село Православен.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………  0,85  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ………………  1    ‰         

                3.Фирми  ………....………….   0,85  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

          Р.За  кметство село Татарево.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………  2,55  ‰      

              /граждани/                  

 2.Фирми и ЕТ ………………  3    ‰         

                3.Фирми ………………..…..   2,55  ‰    

                  /жилищни имоти/

РЕШЕНИЕ № 331 взето на 30.01.2006 г. по Протокол № 32

Относно : пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – речна баластра, от находище “МАЛКАТА КОРИЯ”, разположено в землището на кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив на “СТРЕМОН-95” ООД, гр.Първомай по реда на чл.3, ал.2 от ЗПБ.

І. На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Приема правен анализ, финансово-икономически анализ, социален анализ и екологически анализ за пряко предоставяне на общинска концесия за добив на строителни материали от находище “МАЛКАТА КОРИЯ”, разположено в землището на кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.69, ал.1, т.2, чл.71, чл.72 и чл.73 от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.5, т.4, чл.6, ал.4, чл.29 от ЗПБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

            1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.5 от ЗПБ -строителни материали – речна баластра, представляващи общинска собственост, от находище "Малката кория", разположено в землището на кв.Дебър, община Първомай, област Пловдив, както следва :

 - с Акт за ПОС № 24/18.01.2006г. участък “Малката кория-юг” в местностите “Землище кв.Дебър”, “Улука”, “Дякова вод., скелята”, “Босова воденица” и “Чилтика”;

- с Акт за ПОС № 25/18.01.2006г. участък “Малката кория-север” в местността “Землище кв.Дебър”,

            2.  Определя концесионна площ в размер на 442 159 кв. м., включваща площта на утвърдените запаси в находище "Малката кория", землище кв.Дебър, община Първомай, област Пловдив, както следва :

- за участък  “Малката кория – юг”, с обща концесионна площ 258 991 кв.м., включваща площта на утвърдените запаси с площ 208 260 кв.м., при граници с координати на точките от № 1 до 17 включително в координатна система "1970 г.";

- за участък  “Малката кория – север”, с обща концесионна площ 183 168 кв.м., включваща площта на утвърдените запаси с площ 91 460 кв.м., при граници с координати на точките от № 1 до 10 включително в координатна система "1970 г.";

            3.  Определя срок на концесията 35 години.

            4. Определя пряко за концесионер "Стремон - 95" ООД, гр.Първомай - титуляр на удостоверение за търговско откритие № 0192 от 08 юли 2005 г.

            5.  Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

            5.1.  Основни права на концесионера:

            5.1.1.  да добива речна баластра в границите на находището по т.1 в размер до 10 000 м3 ;

            5.1.2.  право на собственост върху добитата речна баластра;

            5.1.3. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитата речна баластра;

            5.1.4.  да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;

            5.1.5.  да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в границите на находището по т.1.

            5.2.  Основни задължения на концесионера:

            5.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

            5.2.2.  да изготви и представи на концедента:

            5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства и за осъществяване на свързаните с концесията дейности; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

            5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т.2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;

            5.2.2.3. годишен работен проект за добив и първична преработка във връзка с осъществяването на свързаните с концесията дейности за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

            5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

            5.2.4.  да изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби;

            5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

            5.2.6. да води и да предоставя на концедента или на посочен от него компетентен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т.2;

            5.2.7. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;

            5.2.8.  да застрахова обекта по т. 1, ако той може да бъде застрахован съгласно Закона за застраховането.

            5.3.  Основни права на концедента:

            5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

            5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;

            5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

            5.3.4.  да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или условията по концесията.

            5.4.  Основни задължения на концедента:

            5.4.1. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

            5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни работни проекти.

            6.  Определя следните условия за осъществяване на концесията:

            6.1.  При наличие на форсмажорни обстоятелства концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на концесионната площ по чл.2. В случаите по предходното изречение концесионерът няма право на обезщетение.

            6.2.  При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

            6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

            - добивните работи в участък ”Малката кория - север” да се извършват на разстояние не по малко от 300 м. от строителните граници на кв.Дебър, гр.Първомай съгласно Наредба №7/25.05.92г. /ДВ,бр.46от 04.06.1992г./;

            6.2.2.  да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

            6.2.3.  да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище "Малката кория”, участък ”Малката кория - север” и “Малката кория - юг” - приложение към концесионния договор, представена от “Стремон - 95” ООД гр.Първомай;

            6.2.4.  да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

            6.2.5.  да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

            6.2.6.  да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;

            6.2.7.  да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

            6.2.8.  да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;

            6.2.9.  да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ.

            6.3.  За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.

            6.4. Добивните работи да започнат след представяне в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на цялостен работен проект за добив и първична преработка от находището по т.1, съгласуван с министъра на околната среда и водите, чието съдържание да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и с работната програма за разработка на находището по т. 6.2.3.

            6.5.  Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му.

            7.  Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.

            8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

            8.1.  Безусловни неотменяеми банкови гаранции от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

            8.1.1.  за първия отчетен период гаранцията е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се представя на концедента в 30-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор;

            8.1.2.  за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 30 на сто от концесионното възнаграждение за предходния период и се представя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;

            8.1.3. банковата гаранция по т.8.1.1 и 8.1.2 е валидна 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.

            8.2.  Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:

            8.2.1.  в специалната банкова сметка по т.8.2 концесионерът отчислява всяка година за срока на концесията сума, представляваща 1/10 част от общия размер на паричните средства, предвидени за опазване на околната среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;

            8.2.2.  за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2 се представя на концедента в 30-дневен срок, считано от датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;

            8.2.3.  за всяка следваща календарна година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2 се представя на концедента в срок 31 януари на съответната година;

            8.2.4.  начинът за разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор.

            8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения или условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.

            8.4.  Дължат се неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения.  Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

            8.5.  Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.

            9.  Определя концесионно възнаграждение, както следва:

            9.1. Периодични парични възнаграждения за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

            9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

            9.3. Размерът на възнаграждението се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска като сума от:

            9.3.1. 5% /пет на сто/ върху стойността, определена съгласно чл.3 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни материали-речна баластра, когато суровината се реализира директно без преработка;

            9.3.2. 5% /пет на сто/ върху стойността, определена съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни материали-речна баластра, когато суровината се реализира след преработка.

            9.4.  Минималният размер на концесионното възнаграждение за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 600 м3 непреработена суровина и 2400 м3 добита суровина, преработена и вложена в производството на друг краен продукт и концесионните възнаграждения от предходното 6-месечие  за 1м3 непреработена и 1м3 преработена баластра, вложена в друг краен продукт. 

            9.5.  Размерът на сумата, определена по реда на т. 9.4, не може да бъде по-малък от 466 лв. /четиристотин шестдесет и шест лева/.

            10.  Определя други изисквания, свързани с концесията:

            10.1.  Приложимо право по отношение на концесията е българското.

            10.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на не постигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.

            11.  Упълномощава Кмета на община Първомай в срок един месец от влизането в сила на решението да сключи концесионния договор с "Стремон - 95" ООД, гр.Първомай, да организира контрола по изпълнението му и да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с договора, с изключение на тези по неговото прекратяване.

РЕШЕНИЕ № 332 взето на 30.01.2006 г. по протокол № 32

Относно: Изменение на Договор за аренда № 330 от 29.12.2002 година.

            На основание постъпила докладна записка от г-н Ю.Димитров – зам.кмет на общината с изх.№ 61-00-10/20.01.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 16, ал.1 от Закона за аренда в земеделието

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

            1. Дава съгласие да се сключи споразумение за изменение на договор за аренда № 330/29.12.2002 година относно арендувания обект, като вместо имот № 001051, пасище, мера, девета категория с площ от 271,235 дка , се посочат като предмет на арендното ползване образуваните от него – имот № 001651, пасище, мера, девета категория, с площ 252,174 дка и имот № 001457, пасище, мера, девета категория, с площ 17,759 дка в местността “землище кв.Дебър”, община Първомай , както и да се извърши заместване на арендатора “Вега-М”ЕООД с “Илияр”ООД при запазване на всички други договорни условия.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай да подпише тристранно споразумение за изменение на договор № 330/29.12.2002 година.

РЕШЕНИЕ № 333 взето на 30.01.2006г. по протокол № 32

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

            Във връзка с постъпила докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-6/19.01.2006 г. и на основание чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Дава съгласие да се продаде УПИ ІІІ-АПК в кв.9 по плана на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно

построената върху имота жилищна сграда – Николай Стоилов Вълчев, ЕГН ....................

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай Ангел Папазов да сключи договор за продажба на УПИ ІІІ-АПК, в кв.9 по плана на с.Крушево, общ.Първомай, съгласно изготвената от лицензирания оценител пазарна оценка.

РЕШЕНИЕ № 334, взето на 30.01.2006г.по протокол № 32

Относно: Удължаване срока на отдаден общински имот под наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

            В предвид изложеното в докладната записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-7/19.01.2006 г.  и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се удължи срока на договора за наем за срок до 2 /две/ години на следния обект:

            - общински имот с № 000300, представляващ изкуствена водна площ от 18,572 дка, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта описан в т.1.

РЕШЕНИЕ № 335, взето на 30.01.2006г. по протокол № 32

Относно: Продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Дълбок извор.

            На основание докладна записка на зам.кмета Ю.Димитров изх.№ 61-00-9/20.01.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Разрешава да се извърши продажба на 0.366 дка общинска земя, представляваща имот № 000566, с начин на трайно ползване – пасище, мера, находящ се в землището на с.Дълбок извор.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител и подпише договор за продажба със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 336, взето на 30.01.2006 г. по протокол № 32

Относно: Предложение за откриване на процедура по предоставяне на концесия върху обекти публична общинска собственост.

            Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-12/20.01.2006 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.3 ал.3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Упълномощава кмета на Община Първомай  Ангел Атанасов Папазов да възложи изготвянето на правен, финансово-икономически, социален и екологически анализи на концесия на следните обекти, публична общинска собственост:  

-         язовир с кадастрален № 001124, с Акт за ПОС № 53/09.03.1998 г., с площ от 151,719 дка , находящ се в местността “Землище кв.Дебър” , в землището на кв.Дебър, общ.Първомай.

-         язовир с кадастрален № 048045, с Акт за ПОС № 60/12.05.1998 г., с площ от 142,872 дка, находящ се в местността “Манаф дере” , в землището на с.Татарево, общ.Първомай.

-         язовир с кадастрален № 062025, с Акт за ПОС № 61/15.05.1998 г., с площ от 172,395 дка, находящ се в местността “Чуката” , в землището на с.Татарево, общ.Първомай.

-         язовир с кадастрален № 000088, с Акт за ПОС № 73/02.06.1998 г., с площ от 3,479 дка, находящн се в местността “Землище кв.Дебър” , в землището на кв.Дебър, общ.Първомай.

-         язовир с кадастрален № 052052, с Акт за ПОС № 77/02.06.1998 г. , с площ от 155,591 дка, находящ се в местността “Илишика”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 337, взето на 30.01.2006г. по протокол № 32

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на обекти за обществено обслужване в кв.114 по плана на гр.Първомай.

В предвид на изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-5/19.01.2006г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.42, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се учреди право на строеж за изграждане на обекти за обществено обслужване върху имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за :

1.Отстъпва право на строеж за застроително петно - 80 кв.м. върху общинска земя в УПИ ІV – жилищно строителство и търговия, в кв.114 по плана на гр.Първомай, акт за ЧОС № 490/21.02.2003г., за изграждане на здравен център на един етаж с ЗП – 80 кв.м., с начална офертна цена – 2400 лв.

2. Отстъпва право на строеж за застроително петно - 80 кв.м. върху общинска земя в УПИ ІV – жилищно строителство и търговия, в кв.114 по плана на гр.Първомай, акт за ЧОС № 490/21.02.2003г., за изграждане на офис на един етаж с ЗП – 80 кв.м., с начална офертна цена – 2400 лв.

ІІ. Конкурсите за продажба правото на строеж да се проведат при следните специфични условия :

1. За изграждане на здравен център.

- до конкурса се допускат български физически и юридически лица, регистрирали лечебно заведение за извънболнична помощ на територията на Община Първомай.

- с предимство се ползват предложения за изграждане на здравен център специализиран в областта на детската стоматология.

2. За изграждане на офис

- до конкурса се допускат само български физически лица с постоянен адрес на територията на Община Първомай или търговци, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на община Първомай.

ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен проект за оползотворяване правото на строеж, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/ предвиждано благоустрояване на пространството около новопредвиденото строително петно;

Д/  други социални предложения;

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

1.      арх.Добромир Спасов – гл.архитект ОбА-Първомай

2.      адв.Александър Славов – юрист ОбА-Първомай

3.      инж.Мариана Янева – гл.експерт “ОС” ОбА-Първомай

4.      д-р Атанаска Симеонова-общ.съветник

5.      д-р Станка Апостолова-общ.съветник

6.      Стоянчо Бойлов-общ.съветник

7.      Ангел Чолаков-общ.съветник

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурсите и сключи договори, за учредяване на право на строеж със спечелилите участници.

РЕШЕНИЕ № 338 взето на 30.01.2006 г. по протокол № 32

Относно: Продажба чрез конкурс на земеделски земи от ОПФ в землището на с.Поройна, общ.Първомай.

В предвид на изложеното в докладната записка на Ю.Димитров-зам.кмет с изх.№ 61-00-8/20.01.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на земеделски земи в пакет – частна общинска собственост, на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, както следва:

- землище на с.Поройна:

1. Имот № 000072, с площ 19,472 дка, пасище, мера, пета категория, находящ се в местността “Капана”;

2. Имот № 000074, с площ 43,148 дка, пасище, мера, пета /25,888/ и четвърта /17.260/ категории, находящ се в местността “Капана”;

   Обща площ на имотите:   62,620 дка   

ІІ. Конкурса за продажба на земеделските земи да се проведе при следните специфични условия :

1. До конкурса се допускат само български физически лица с постоянен адрес на територията на Община Първомай или търговци, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на община Първомай.

2. Участниците в конкурса да представят проект за залесяване върху продаваните имоти, задължително включващ разполагане на тополови насаждения върху същите в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за продажба.

3. Купувачът няма право да прехвърля имотите в петгодишен срок от подписване на договора за продажба.

            ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен проект за инвестиции в имотите, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/  други социални предложения;

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

1.      Юлиян Димитров  – зам. кмет ОбА-Първомай

2.      Веселина Запрянова – мл. юрист ОбА-Първомай

3.      Гинка Попова – гл.експерт “СД” ОбА-Първомай

4. Тодор Христозов-общински съветник

5. инж. Янка Христева-общ.съветник

6. д-р Лъчезар Павлов-общ.съветник

7. Игнат Панайотов-общ.съветник

            V. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 10% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в с.Поройна.

VІ. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на конкурса за земеделските земи /ОПФ/, като подпише договор със спечелилия участник, при изпълнение на конкурсните изисквания.

РЕШЕНИЕ №339, взето на 30.01.2006г. по Протокол № 32

Относно: Отчет за изпълнение на културния календар за 2005 година и проект за 2006 година.

На основание чл.20, във връзка с чл.11, т.5 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема отчета за изпълнение на Културния календар за 2005 г.

2.      Приема Културен календар на община Първомай за 2006 г.

3. В бюджета на общината за 2006 г. да се предвидят средства извън субсидията на читалищата в размер на 30 000 лева за обезпечаване на провеждането на по-крупни общински културни мероприятия, както следва :

3.1. Винфест послучай празника “Трифон Зарезан” с участие на художествена програма и местни народни оркестри на открито – 2 000 лв;

3.2. Тържествено честване деня на Освобождението – 3-ти март – 1 000 лв;

3.3. Празник на града и общината /1-ви май/ - 5 500 лв;

3.4. Откриване на МКТ – 2006 г – 1 000 лв;

3.5. “Майски културни тържества 2006г” /от 1 до 30 май по отделна програма, която да се приеме и от комисията по образование, култура и вероизповедание/ - 7 000 лв;

3.6. Връчване на национална литературна награда на името на акад. Георги Караславов – 2 000 лв;

3.7. “VІІІ Празник на Тракийската народна музика и песен – Първомай 2006” – 5 500 лв;

3.8. Празници на поезията 2006 – 2 000 лв;

3.9. Коледни и новогодишни тържества – 3 000 лв;

3.10. Отбелязване на юбилейни годишнини на читалищата в :

            - с. Градина   - 200 лв;

            - с. Искра       - 200 лв;

3.11. Отбелязване 150 години  на училището в с.Градина – 600 лв.

РЕШЕНИЕ № 340, взето на 15.02.2006 г. по Протокол № 33

Относно: приемане на общински приватизационен план за 2006 година на Община Първомай.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗПСК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема общински приватизационен план 2006 год. на Община Първомай.

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2006 ГОДИНА

Обект на приватизация

Прогнозна с-ст на сделката – лв.

Очаквани приходи – лв.

1

Бивша детска градина “Осми март” – гр.Първомай

56 000

56 000

2

Бивше училище с.Татарево

31 000

31 000

3

Бивша детска градина с.Татарево

25 000

25 000

4

630 поименни Акции от “Газоснабдяване Първомай” АД

106 000

106 000

 

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки за 2006г.

218 000

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2006г., разпределени както следва:

-

1.

9 % за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както и за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални активи

19 620

2.

91 % в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като средствата от този фонд се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези разходи не могат да се използват за текущи разходи.

198 380

 

РЕШЕНИЕ № 341, взето на 15.02.2006г. по Протокол № 33

Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2005 година. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2005 година.Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2005 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.18 и 30 от ЗОБ, и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

                  1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2005 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода – 7 473 235 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложения №№ 1-1;1-2;1-3,/;

1.2.По разхода – 7 473 235 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ 2;2-1;2-2;2-3/.

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005 г., както следва:

                   2.1.По прихода – 7 444 272 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложения №№ 1-1;1-2;1-3,/;

                    2.2.По разхода – 7 077 502 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ 2;2-1;2-2;2-3/.

                  3.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2005 г.

                  / съгласно Приложения №№ 3,4 и 5/

РЕШЕНИЕ № 342П”, взето на 15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно:1.Приемане на Бюджет 2006 година. 2.Приемане на инвестиционна програма2006 г. 3.Приемане на строителна програма 2006 година. 4.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2006 година.

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ,  във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 година и Наредбата на Общинския съвет  по чл.9а  от ЗОБ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ   РЕШИ :

1. Приема бюджета за 2006 г. както следва:

            1.1. По прихода в размер на 7 812 816 лева.

 /съгласно Приложение № 1/

            1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 3 801 024 лв.,

 в т.ч. :

            1.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности (ДД) в размер на 1 235 480 лева;

            1.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 2 565 544 лева;

            1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 105 900 лева, в т.ч.:

                        - По чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. – 105 900 лева;

            1.1.1.4. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 201 638 лева.

            1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 704  254 лева,

в т.ч. :

            1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 515 350 лева.

/съгласно Приложение № 1/;

            1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 069 472 лева.

 /съгласно Приложение № 1/;

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 609 500 лева.;

1.1.2.4.Компенсиращ трансфер за отменения пътен данък в размер на 206 200 лева;

            1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 138 600 лева.

            1.1.2.6. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 165 132 лева.

            1.2. По разходите в размер на 7 812 816 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи.

 /съгласно Приложение № 2/ 

в т.ч.:

            1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 034 092 лева,

 от тях:

            1.2.1.1. От държавни трансфери – 3 727 336 лева;

            1.2.1.2. От местни приходи – 105 118  лева.;

1.2.1.3.От преходен остатък 201 638 лева.

            1.2.2. За местни дейности в размер на 3 579 136 лева;

            1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 199 588 лева.

в т.ч.:

            1.2.3.1. За делегирани държавни дейности – 179 588 лева;

            1.2.3.2. За местни дейности -  20 000 лева;

            1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 387 557 лева, съгласно приложен поименен списък.

Приложение № 3.

1.4.Приема строителна програма в размер 1 548 202 лева , съгласно приложен поименен списък.

Приложение № 4.

2.Приема разчета за целеви разходи:

2.1.Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 10 000 лева;

2.1.1.Упълномощава кмета  да отпуска помощи, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, предвидени в дейност”Общинска администрация”по § 42-94”Други помощи по решение на Общински съвет”, в размер не по висок от 150 лева.

2.2. Помощи за погребения в размер на 500 лева;

2.2.1.Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които ще са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ДБРБ за 2006 година.

2.3.Членски внос в неправителствени организации в размер на 9 800 лева.

2.4.За прояви от общоградски и национален характер/културен календар/ в размер на 30 000 лева.

2.5.За празници на Деня на детето 1-ви юни в размер на 2 000 лева.

2.6.За превоз на ученици в размер на 12 000 лева;

2.6.1.Средства за превоз на ученици от основните училища на територията на община Първомай/разлика в цената на билета/ на стойност 7 500 лева;

2.6.2.Вътрешно-градски превоз Любеново-Първомай  на стойност 3 000 лева;

2.6.3.Средства за превоз на ученици от ІХ клас – СОУ на стойност 1 500 лева.

3.Приема следните лимити за разходи:

            3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

            3.2. Представителни разходи в размер на 6 500 лева;

            3.3. Определя лимит  от 50 хиляди км за служебен автомобил “Опел Вектра”, както следва: 30 хиляди км за кмета на общината; 10 хиляди км  за зам.кметовете и 10 хиляди км  за ръководството на Общински съвет.

4.Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1.Многопрофилна болница за активно лечение град Първомай 30 000 лева.

4.2.Спортни школи в размер на 16 400 лева, съгласно

/ Приложение № 5/.

4.3.Туризъм  в размер на 5 000 лева.

4.4.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1, т.4.2 и т.4.3.

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно

                                                                                              Приложение № 6.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.9 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,съгласно

Приложение № 7

7.Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно

Приложения №  №  8, 9 и 10.

            8.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

9.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината на стойност до 30 хиляди лева с краен срок за възстановяване 30.ХІІ.2006 година.

10. Възлага на кмета на общината :

            10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити;

            10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

10.5 Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.

11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл27. от ЗОБ/

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.2

11.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинасиране на общински програми и проекти.

11.5 Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 25 февруари 2006 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

РЕШЕНИЕ № 343, взето на 15.02.2006 г. по протокол № 33

Относно: Продължаване срока за представяне на утвърден инвестиционен проект от “Сигнум”ООД , съгласно Решения № 54,55,56 от 29.01.2004 г. на ОбС гр.Първомай.

В предвид изложеното в докладна записка от зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-15/7.02.2006 г и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

 

1. Да се продължи срока за представяне на утвърден инвестиционен проект , съгласно Решения № 54,55,56 от 29.01.2004 г. на ОбС гр.Първомай с една година, считано от 21.06.2006 г.

2. Упълномощава Кмета на Общината да подпише Анекс към договори № 128/21.06.2004г. и № 129/21.06.2004г., за продължаване срока за представяне на утвърден инвестиционен проект с една година.

РЕШЕНИЕ №344, взето на 15.02.2006 г. по протокол № 33

Относно: Допълване списък на терени и помещения към Решение № 246/30.06.2005г. за отдаване на части от имоти-ПОС под наем, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

На основание проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-16/07.02.2006 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.7 от ЗОС и чл.12 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

       1. Да се отдадат под наем чрез конкурс , помещения, находящи се на втори етаж секция Г /северно крило/ в сградата на Общинска администрация в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, както следва:

       - стая № 221 с площ от 18 кв.м.

       - стая № 222 с площ от 36,70 кв.м.

       - стая № 223 с площ от 36,40 кв.м.

       2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по отдаването под наем чрез конкурс и сключи договор за наем със спечелилите конкурса за обектите описани в т.1.

РЕШЕНИЕ №345, взето на 15.02.2006 г. по протокол № 33

Относно: Продажба чрез търг с явно наддаване на съоръжение – автомивка с ел.помпа находящо се в парцел № 18 от масив по плана на стопански двор № 2 в с.Искра, общ. Първомай.

            В предвид изложеното в докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-18/07.02.2006г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

       І. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване по пазарни цени на общински имот представляващ съоръжение – автомивка с ел.помпа с обща застроена площ от 34 кв.м. , находящо се в парцел № 18 от масив по плана на стопански двор № 2 в с.Искра, общ. Първомай.

       ІІ. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на търга, като подпише договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ №346 взето на 15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2005 година.

На основание изложеното в отчета за изпълнение на решения на ОбС от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-20/07.02.2006 г. и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Първомай до края на 2005 година.

 

РЕШЕНИЕ №347, взето на  15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай.

На основание внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-19/07.02.2006 г. и на основание чл.22, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

1. Заличава точка 24 от чл.52 като всички следващи точки се преномерират съответно от 24 до 52.

2. Към чл. 21, ал.4 се създава нова точка 3, както следва :

За ползване на терени за “преместваеми обекти” за местодомуване на МПС за месец на кв.м. по зони :

       І-ва зона                                0,75 лв

       ІІ-ра зона                               0,50 лв

       ІІІ-та зона                              0,30 лв

       Села                                       0,20 лв

3. В чл. 26 се създават нови алинея 3 и алинея 4 , както следва :

       /3/ Служителите на Общинска администрация и дейностите към нея, ползващи услугите на дейността “Стол” , заплащат цена формирана от пълните разходи, включващи заплати, осигурителни вноски, хранителни продукти и издръжка на дейността, както и придобиването на дълготрайни материални активи.

       /4/ Външни лица, ползващи услугите по чл.26, ал.3 заплащат цената, увеличена с 20 %.

4. Допълва чл. 52 с нови точки 53,54 и 55, както следва :

       т. 53. Годишна такса за ползване на Общинския радиовъзел

5 лева.

                   т. 54. Урнополагане                                                20 лева

                   т. 55. Изкоп и закриване на гробно място при преместване на кости в друго населено място                                                                  60 лева

РЕШЕНИЕ №348, взето на 15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2005 година и приемане на Общинска програма “Предотвратяване и противодействие на на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните.”

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.1 б.”а” от ЗБППМН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

1. Приема за сведение отчета за дейността на МКБППМН при община Първомай за 2005 година.

2. Задължава се МКБППМН в срок от три месеца да разработи  Общинска програма “Предотвратяване и противодействие на противообществени прояви и престъпления сред  малолетните и непълнолетните.”

РЕШЕНИЕ № 349, взето на 15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно: Отпускане на еднократна помощ на Запрян Ангелов Запрянов живущ в с.Крушево, община Първомай в размер 500 /петстотин/ лева.

На основание чл.21, ал.6, т.1 от ЗМСМА, т.2.1. на Решение № 342 от 15.02.2006 г. на Общински съвет гр.Първомай и молба вх.№ 53-0-39/30.01.2006 г. в деловодството на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се отпусне помощ на стойност 500 /петстотин/ лева на Запрян Ангелов Запрянов за закупуване на строителни материали и извършване на ремонт на изгорялото му семейно жилище.

РЕШЕНИЕ №350, взето на 15.ІІ.2006 г. по ппротокол № 33

Относно: Участие в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на български общини”.

Във връзка с изложеното в докладна записка от А.Папазов – кмет на общината и Е.Захариев-председател на ОбС и на основание чл.21 ал.1 т.2 и ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Община Първомай да приеме условията за участие в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на български общини”.

            - Общината определя местното икономическо развитие като свой дългосрочен приоритет. Основна цел в работата й е създаването на жизнена икономика и повишаване качеството на живот. Общината е готова да постигне тези цели чрез изпълнение на дългосрочна програма за икономическо развитие и укрепване на своя капацитет и капацитета на специалистите по бизнес развитие;

            - Общината има готовност да определи експерт по икономическо развитие към Общинска администрация, който да изпълнява тези функции дългосрочно и след приключване на Проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”;

            - Общината се ангажира да спазва принципите на прозрачност и публичност при осъществяване на дейностите за икономическо развитие и ще се придържа към спазването на етичните норми на отворено местно самоуправление;

            - Общината е готова да отдели необходимото време и ресурси за постигане и постоянно поддържане на общоприетите стандартни критерии за “Община-готова за бизнес развитие”;

            - Общината подкрепя идеята за създаване и дългосрочно участие в мрежа на професионалисти в областта на икономическото развитие;

            - Общината е готова да споделя натрупания опит и информация с други български общини.

            2. Съгласно изискванията на проекта променя Решение № 329/30.01.2006 г. в част ІІ. Общински дейности, т.Б7 “Други дейности по икономиката” като разкрива нова длъжност “специалист по икономическо развитие”, чийто компетенции позволяват провеждане на про-активна и целенасочена политика за икономическо обслужване на бизнеса и инвеститорите от името и за общината.

РЕШЕНИЕ №351

Относно: Кандидатстване по проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG 2005/017-684.01.

В предвид изложеното в докладната записка от кмета на общината изх.№ 61-00-26/06.03.2006 г. и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Община Първомай да кандидатства с проект за основен ремонт на път ІV-58818 Първомай – Бяла река – Буково в участък Драгойново-Буково км 15+400 до км 25+600 за финансиране по програма Phare 2005, Компонент 1 Рехабилитация на малки местни и регионални транспортни инфраструктури;

            2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проекта пред съответните компетентни органи.

РЕШЕНИЕ № 352, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Информация за резултатите от ликвидацията на “Борислав” ООД.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за резултатите от ликвидацията на “Борислав”ООД.

РЕШЕНИЕ № 353, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

Във връзка с изложеното в докладната записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-46/22.03.2006г. и на основание чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.4 от НРПУРОИ , във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, с площ /застроена и незастроена/ 900 кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ – ВК “Съгласие” в кв.18 по плана на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построената върху имота нежилищна сграда – “ЕЦИ-2002” ЕООД.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай Ангел Атанасов Папазов да сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот, съгласно изготвената от лицензирания оценител пазарна оценка.

РЕШЕНИЕ № 354, взето на 31.ІІІ.2006 г. по ппротокол  № 35

Относно: Продажбата на общински недвижим имот на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

Във връзка с изложеното в докладната записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-45/22.03.2006 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.39 от НРПУРОИ, във връзка с параграф 2 от ПЗР на Постановление № 235 на МС от 19.06.1996 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се продаде съответната идеална част от дворно място цялото с площ от 330 кв.м., съставляващо УПИ І-1293, с акт за ЧОС № 815/03.08.2005г., отреден за жилищно строителство в кв.86 по плана на гр.Първомай, на собствениците на законно построената върху имота четириетажна жилищна сграда, пропорционално на притежаваната идеална част от правото на строеж, както следва :

            - 61,71 кв.м., представляващи 0,187 идеални части от общия парцел – 330 кв.м. на Георги Пламенов Чобанов ЕГН ..................;

            - 87,12 кв.м., представляващи 0,264 идеални части от общия парцел – 330 кв.м., на Пламен Георгиев Чобанов ЕГН ..................;

            - 87,12 кв.м., представляващи 0,264 идеални части от общия парцел – 330 кв.м., на Никола Георгиев Чобанов ЕГН ...................;

            - 94,05 кв.м., представляващи 0,285 идеални части от общия парцел – 330 кв.м., на Велизар Запрянов Ангелов ЕГН ...................

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай Ангел Папазов да сключи договор за продажба на УПИ І-1293 в кв.86 по плана на гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 355, взето на 31.ІІІ.2006 г.по протокол  № 35

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Първомай.

 Предвид докладната записка на зам.кмета на общината К.Ангелов изх.№ 61-00-48/22.03.2006г. и на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.45”А” от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 356, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: постъпило предложение от Български туристически съюз.

Предвид внесена докладна записка от Е.Захариев-председател на ОбС и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.3, ал.4 от Наредбата за предоставяне на общински концесии по ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Открива процедура по пряко предоставяне на общинска концесия на имот – публична общинска собственост: хижа “Брягово”, представляваща триетажна масивна сграда със застроена площ от 209 кв.м., ведно с прилежащия към нея масивен навес със застроена площ от 57 кв.м., построени в поземлен имот с начин на трайно ползване – санаториум, с площ от 2,994 дка, находящ се в м. “Звиица” по картата на възстановената собственост на с.Брягово, който имот съставлява парцел ІІ от масив 188, при граници: имот № 188005 – Др. селскостопански терен, имот № 188006 – Др. селскостопански терен, кад.№ 188001 – Ведомствен път и имот № 188009 – широколистна гора.

            2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен, финансово-икономически, екологичен и социален анализи.

РЕШЕНИЕ № 357, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол № 35

Относно: постъпило предложение от Български туристически съюз.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            ОЕСУТ да проучи възможностите за регулационно обособяване на общинския терен, находящ се в гр.Първомай, ул.”Бор” №2 и техническите възможности за неговото застрояване, съгласно заявеното от Български туристически съюз инвестиционно намерение според предвижданията на действащите подробен устройствен и застроителен планове или да предложи друг подходящ общински терен за реализиране на декларираните инвестиционни намерения и в едномесечен срок да представи в Общинския съвет писмен доклад.

РЕШЕНИЕ № 358, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Обявяване на конкурс за отдаване под наем на общински имот, представляващ кафе-аперитив находящ се в УПИ І-ОбНС , администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай.

            На основание докладна записка от зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-39/22.03.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Разрешава да се отдаде под наем чрез конкурс общински имот с площ от 108/сто и осем/ кв.м., представляващ кафе-аперитив, находящ се в УПИ І-ОбНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай с начална месечна наемна цена 207.36 лв /двеста и седем лева и 0.36 ст./, без ДДС.

            2. Конкурсът за отдаване под наем по т.1 да се проведе при следните специфични конкурсни условия:

            2.1. До конкурса се допускат само български физически или юридически лица регистрирани по ТЗ на територията на общината;

            2.2. Да не се променя предназначението на имота за периода на договора;

            2.3. Да се предложи търговска отстъпка за служители на ОбА и ОбС гр.Първомай.

            3. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши всички процедури по провеждането на конкурса и подпише договор за наем със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ №359 взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: допълнение към Решение № 336/30.01.2006 г. по протокол № 32 на Общински съвет гр.Първомай.

            Във връзка с предложената докладна записка от зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-38/22.03.2006 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8  и ал.2 от ЗМСМА и чл.3 ал.3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Допълва към Решение № 336/30.01.2006 г. на ОбС-Първомай нова т.2 както следва:

            2. Да се изготвят правен, финансово-икономически, социален и екологически анализи за концесия на следните язовири в пакет :

            - язовир с кадастрален № 001124, с Акт за ПОС № 53/09.03.1998г., с площ от 151,719 дка, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на кв.Дебър, общ.Първомай;

            - язовир с кадастрален № 052052, с Акт за ПОС № 77/02.06.1998 г., с площ от 155,591 дка, находящ се в местността “Илишика”, в землището на с.Татарево, община Първомай.

РЕШЕНИЕ №360, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Изграждане на обществен съвет за подготовка и провеждане на Майски културни тържества 2006 година.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

             Да се изгради обществен съвет за подготовка и провеждане на Майски културни тържества 2006 година с председател Юлиян Димитров, на когото възлага към съвета да бъдат привлечени представители на училища, читалища, детски градини, граждански организации и представители на бизнеса. Срок: 7.ІV.2006 година.

РЕШЕНИЕ №361, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен обект “Бивше училище” с.Татарево, общ.Първомай, включен в годишния приватизационен план за 2006 година.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            І. Открива процедура за приватизация на :

            1. Общински нежилищен обект “Бивше училище” с.Татарево, община Първомай, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 3 280 кв.м., заедно с построените в него масивна едноетажна сграда-училище, със ЗП 460 кв.м., с изба под цялата сграда, масивна едноетажна сграда-пристройка към училището със ЗП – 167 кв.м. и масивна тоалетна със ЗП – 32 кв.м. , съставляващи УПИ ІІ-производствена дейност в кв. 52 А по плана на с.Татарево. Граници на имота: от север – улици; от изток – УПИ І-спорт; от юг-улица и от запад-улица. Имотът е подробно описан Акт за ЧОС № 23 / 15.03.2006 година.

            ІІ. Да не се извършват разпоредителни действия, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване и сключване на договори за кредити, отнасящи се до горепосочените обекти.

            ІІІ. Упълномощава кмета на общината Ангел Атанасов Папазов да възложи изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка на горепосочените общински обекти.

РЕШЕНИЕ № 362, взето на 31.ІІІ.2006 г.по протокол  № 35

Относно: Откриване процедура за приватизация на пакет от 630 поименни акции, собственост на Община Първомай, представляващи част от капитала на “Газоснабдяване Първомай”АД, гр.Първомай, включени в годишния приватизационен план за 2006 година.

На основание чл.21, ал..1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3  т.2 и във връзка с чл.1, ал.2  т.1 чл. 32, ал. 1 , т. 2 от ЗПСК и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително и процесуално представителство

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Открива процедура за приватизация, чрез публичен търг на :

Пакет от 630 поименни акции, собственост на Община – Първомай, представляващ 35% от капитала на  “Газоснабдяване Първомай” АД , гр. Първомай .

ІІ. Да не се извършват разпоредителни действия, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване и сключване на договори за кредити, отнасящи се до горепосочения обект.

ІІІ. Обявява ограничен конкурс за изготвяне на анализ правното състояние и приватизационна оценка при следните условия:.

  • Предмет на конкурса - Пакет от 630 поименни акции, собственост на Община – Първомай, представляващ 35% от капитала на  “Газоснабдяване Първомай” АД, гр. Първомай
  • Изисквания към кандидатите -Да притежават лиценз от Агенцията за приватизация;
  • Информация – 10 дни от публикуване на обявата за конкурса във вестник “Марица”- стая 211 на ОбА или тел 0336/31 97;
  • Срок за подаване на предложенията - 15 дни от публикуване на обявата за конкурса във вестник “Марица”- стая 104 на ОбА;.
  • Цена на правилата на провеждане на процедурата – 50 лева;
  • Срок за закупуване на правилата за провеждане на конкурса – 10 дни от публикуване на обявата за конкурса във вестник “Марица”.

ІV. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими действия за провеждане на конкурса и сключи договор за изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 363, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол № 35

Относно: Удължаване срока на отдаден общински имот под наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

            На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се удължи срока на договора за наем за срок до 2 /две/ години на следните обекти:

            - общински имот с № 089091, представляващ водоем с площ от 59,331 дка, находящ се в местността “Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

            - общински имот № 000088, представляващ язовир с площ от 3,479 дка, находящ се в местността “Землище на кв.Дебър”, в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл. Пловдив.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта, описан в т.1.

РЕШЕНИЕ № 364, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Определяне на зони за кратковременно паркиране и такса по реда и на основанията по чл.99 от Закона за движението по пътищата.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от Закона за общинската собственост, чл. 99, ал.1 и 3 от Закона за движение по пътищата

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на гр.Първомай зони за кратковременно паркиране с максимално времетраене за еднократно паркиране не повече от три часа, както следва :

            1.1. Зона за кратковременно паркиране с 15 паркоместа, находяща се на ул.”Димитър Благоев”, в частта между ул.”Орфей” и ул.”Княз Борис І”, ос.т. 405-370 /съгласно приложената скица/.

            1.2. Зона за кратковременно паркиране с 24 паркоместа, находяща се на ул.”Княз Борис І”, в частта между ул.”Димитър Благоев” и комплекс “Ропотамо”, ос.т. 369-375 /съгласно приложената скица/.

            1.3. Зона за кратковременно паркиране с 19 паркоместа, находяща се на ул.”Братя Миладинови-юг”, в частта между ул.”Димитър Благоев” и подлеза към ЖП гара, ос.т. 305-306 /съгласно приложената скица/.

            1.4. Зона за кратковременно паркиране с 45 паркоместа паркинга между сградата на Община Първомай и ул.”Братя Миладинови-юг” .

            2.  Режимът за паркиране по т.1 е валиден само в работни дни от 8.00 часа до 18.00 часа и в събота от 9.00 до 14.00 часа. Паркиране в зоните се разрешава само за пътни превозни средства /ППС/ с максимално допустима маса до 3,5 тона или до 22 пътни места.

            3. ОПРЕДЕЛЯ такса за паркиране при условията по т. 1 и 2 в размер на 0,50 лв./час за всяко ППС.

            Не се събира такса за служебните автомобили на Община Първомай, ППС със специален режим на движение по смисъла на чл.91, ал.3 от Закона за движение по пътищата.

            Автомобили, ползвани от лица на изборна длъжност в Община Първомай, служители от Общинската администрация, както и служители от общинските служби на бюджетна издръжка, осъществяващи дейността си в сградата на Общината, както и от официални гости на общината, могат да ползват без заплащане паркоместата в зоните по т.1.1, 1.3 и 1.4 срещу издаден официален пропуск от кмета на общината и председателя на Общинския съвет.

            4. ВЪЗЛАГА на едноличното дружество с общинско имущество “Първомай 2000”ЕАД извършването на дейностите по организацията и управлението на зоните за кратковременно паркиране и събирането на определената такса.

            5. ВЪЗЛАГА на Общинската комисия по безопасност на движението, съвместно с “Първомай 2000”ЕАД в едномесечен срок да извършат всички необходими действия по обозначаването на зоните и местата за паркиране със съответните пътни знаци, пътна маркировка и надписите, указващи условията за паркиране.

            6. ЗАДЪЛЖАВА кмета на общината в едномесечен срок да предприеме необходимите мерки по чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА за опазване на обществения ред от органите на РПУ Първомай при изпълнение на това решение.

            7. В двумесечен срок от приемането на решението Общинската комисия по безопасност на движението съвместно с ПК”Правни въпроси и евроинтеграция” да изготвят и внесат в Общинския съвет проект на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 365, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Предложение за откриване на процедура по предоставяне на концесия върху обекти публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.3 ал.3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да възложи изготвянето на правен, финансово-икономически, социален и екологически анализи на концесия на следните обекти, публична общинска собственост:

-         водоем с кадастрален № 089091 с Акт за ПОС № 65/02.06.1998 г., с площ от 59,331 дка, находящ се в местността “Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай;

-         язовир с кадастрален № 002087 с Акт за ПОС № 68/02.06.1998 г., с площ от 80,997 дка , находящ се в местността “Джебиско” в землището на с.Градина, общ.Първомай;

-         язовир с кадастрален № 049058 с Акт за ПОС № 78/02.06.1998 г., с площ от 316,883 дка, находящ се в местността “Ваклушев долап”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай.

РЕШЕНИЕ №366, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Приемане на спортен календар за 2006 година.

На основание чл.20 и във връзка с чл.17 ал.1 т.10 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.            Приема спортен календар за 2006 г, както следва:

М. март – Училищен баскетболен турнир кв.Дебър – 100 лв.

М.март – Спортни състезания по конни надбягвания кв.Дебър – 700 лв.

М.март – Зимен спортен празник. Пътуване до Пампорово за ски-състезания. Мероприятието е с 1 нощувка – 2000 лв.

М. април – Детски турнир по футбол до 8-ми клас – 200 лв.

М.май – По случай празника на гр.Първомай и Майските културни тържества ще се проведат следните спортни състезания:

- градска щафета – 300 лв.

- общински турнир по футбол на градския стадион – 300 лв.

- детски волейболен турнир в залата на ПГСС “В.Левски” – 100 лв.

- тенис турнир в спортна зала – 100 лв.

м. юни – Велопоход  през с.Градина, с. Крушево до с.Добри дол – 200 лв.

м.юли – Поход до вр.Драгойна – разглеждане на разкопките – 200 лв.

м. август – спортни мероприятия на градския басеин:

- турнир по минифутбол – 200 лв.

- турнир по плажен волейбол – 200 лв.

- турнир по плуване мъже, жени, деца – 300 лв.

м. септември – турнир по канадска борба – 400 лв.

м. октомври – Велопоход до с.Искра – 200 лв.

                        - Детски турнир по футбол до 8-ми клас – 200 лв.

м. декември – Общински коледен турнир по футбол – 200 лв.

                        - Детски коледен турнир по волейбол – 100 лв.

                                               ОБЩО : 6 000 лв.

РЕШЕНИЕ № 367, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху ДМА на “Медицински център І-Първомай”ЕООД и “МБАЛ-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху ДМА , представляващи медицинска апаратура и основен ремонт на “Медицински център-І” на стойност 33 316.60 лв и микробус на “МБАЛ-Първомай” на стойност 7 000 лв, съгласно приложение.

            2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за дарение на ДМА с “МБАЛ-Първомай” ЕООД и “Медицински център І-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 368, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Провеждане на конкурс за възлагането управлението на дружество с общинско имущество “Медицински център-І-Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид внесена докладна записка от зам.кмета на общината Ю.Димитров, изх.№ 61-00-33 от 21.03.2006 г.  и на основание чл.21 ал.1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 44 ал. 1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Обявява конкурс за възлагане управлението на  “Медицински център І- Първомай” ЕООД . Конкурса да се проведе чрез представяне на писмена разработка и събеседване.

 

2. Приема следните изисквания към кандидатите и условия за провеждане на конкурса:

2. 1. Изисквания към кандидатите:

·        Кандидатите да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно – квалификационна степен “магистър” по икономика  и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

·        Кандидатите да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист. Кандидатите притежаващи образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност.

·        Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост;

·        Копие от диплом за завършено образование и от други видове официални документи удостоверяващи изискваната квалификация, подробно описана в т. 2.1 /нотариално заверени/;

·        Копие от трудовата /служебна/ книжка;

·        Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с името на кандидата и името на търговското дружество. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика с надписи “Плик 1” и “Плик 2”, и със съдържание, както следва:

Плик 1 – документи:

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост;

·        Нотариално заверено копие от дипломат за висше  образование по медицина,  или по икономика и управление;

·        Нотариално заверено копие от диплома за придобита основна специалност за кандидатите притежаващи образователно –квалификационна степен “магистър” по медицина, и документа удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт; или документ за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването -  за кандидатите с квалификационна степен “магистър” по икономика  и управление.

·        Нотариално заверено копие от трудовата /служебна/ книжка и /или осигурителна книжка;

Плик 2 – разработка:

·        Плик 2 трябва да съдържа писмена разработка на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период.

Темата предмет на събеседването е: “Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система на община Първомай, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещо развитие.”

Допълнителни въпроси по темата:

·        Характеристики обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването на община Първомай;

·        Системи за управление на качеството в дейността на лечебното заведение;

·        Система на управление на лечебното заведение – права и задължения, атестация.

По време на провеждане на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право да задава и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба прилагана при управлението на лечебните заведения.

Информация за състоянието на лечебното заведение ще бъде на разположение на кандидатите в търговското дружество.

3.За провеждане на конкурса избира комисия в състав:

Юлиан Димитров – зам кмет на Община Първомай                                                     

Адвокат Александър Славов – правен консултант при ОбА

Д-р Станка Апостолова – общински съветник

Д-р Атанаска Симеонова – общински съветник

Представител на РЦЗ, излъчен от ръководителя на РЦЗ-Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 369, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Отмяна на Решение №297/10.11.2005г. на Общински съвет – Първомай и продажба чрез конкурс на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бяла река, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-41/22.03.2006 година и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ и чл.32, ал.2 от ЗАП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

І. Отменя Решение №297/10.11.2005г. по Протокол №29 на Общински съвет – Първомай

ІІ. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на земеделска земя - частна общинска собственост, № 082026 с площ от 5,950 дка, с начин на трайно ползване - нива,  шест категория, находяща се в местността “Реал. Граници-18ж ал”, землището на с.Бяла река, актувана с акт №21/15.03.2006г., на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител .

ІІІ. Конкурса за продажба на земеделската земя да се проведе при следните специфични условия :

1. До конкурса се допускат само български физически лица или търговци, регистрирани по действащото българско законодателство.

2. Да имат реален опит в добиването и бутилирането на трапезна вода.

3. Да представят идеен проект за бутилиране на трапезна вода, задължително изграждане на цех, включващ разполагане на производствена, складова и търговска част  в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за продажба.

4. Кандидатите, предложили достатъчно доказателства за възможност за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проекта се ползват с предимство.

5. Купувачът няма право да прехвърля имота в петгодишен срок от подписване на договора за продажба. При не спазване на горното условие, същият дължи двукратния размер от продажната цена на имота, достигната на конкурса.

ІV. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен проект, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/ социални предложения за работещите в предприятието и за жителите на населеното място;

V. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

8.      инж. Костадин Ангелов     -      ОбА-Първомай

9.      адв. Александър Славов     -      ОбА-Първомай

10.  арх. Добромир Спасов        -      ОбА-Първомай

11.  инж. Мариана Янева           -      ОбА-Първомай

12.  Илия Ганчев                                   -         ОбС-Първомай

13.  Тодор Христозов              -          ОбС Първомай

14.  Ресми Саид                                   -          ОбС Първомай

VІ. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 10% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в с.Бяла река.

VІІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на конкурса за земеделската земя /ОПФ/, като подпише договор със спечелилия участник, при изпълнение на конкурсните изисквания.

РЕШЕНИЕ №370 на Общински съвет град Първомай, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ-търговски обект в кв. 20 по плана на град Първомай.

На основание докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет с изх.№ 61-00-44/22.03.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ  :

І. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, на следния имот :

- урегулиран поземлен имот с площ от 3 200 кв.м., съставляващ УПИ ІІ – търговски обект, в кв.20 по плана на гр.Първомай, актуван с Акт за ЧОС №24/15.03.2006г.

ІІ. Конкурсът за продажба да се проведат при следните специфични условия :

1. До конкурса се допускат само български физически лица с постоянен адрес на територията на Община Първомай или търговци, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на Община Първомай.

2. Участниците в конкурса да представят проект за изграждане на авто-център върху продавания имот, в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за продажба.

3. Купувачът няма право да прехвърля имота в двугодишен срок от подписване на договора за продажба.

            ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен проект за инвестиции в имота, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/  други социални предложения;

 

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

1.      инж. Костадин Ангелов     -      ОбА-Първомай

2.      Веселина Запрянова           -      ОбА-Първомай

3.      арх. Добромир Спасов        -      ОбА-Първомай

4.      инж. Мариана Янева           -      ОбА-Първомай

5.      Николай Илиев                           -     ОбС-Първомай

6.       Стоян Бойлов                             -     ОбС-Първомай

7.       Яна Христева                             -     ОбС-Първомай

 

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и сключи договор със спечелилия участник.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233