Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 440 до № 496 приети от 11.07.2014 г. до 22.12.2014 г. по Протоколи от № 38 – до № 44

РЕШЕНИЕ № 440 взето на 11.07.2014 г. по протокол № 38
Относно:   Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2014г.; одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация  от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови – юг”, по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив за изграждане на обект: „НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ”; обявяване на обект от първостепенно значение за Община Първомай.  
Предвид изложеното в Доклад от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-139/02.07.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 8, т.11, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал.9, т.5 и т.6 от Закона за общинската собственост, чл.6, т.6 и т.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 260 от 30.05.2013г. по протокол № 22 на ОбС гр.Първомай/, § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост, § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1.                  Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2014г., приета с Решение на Общински съвет гр. Първомай № 367, взето на 30.01.2014г. по Протокол № 32, като :

1.1.            В раздел „VI. ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ.“, се създава нова т.1, със следния текст: „1. „НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ” от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови – юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив“.

1.2.            В раздел  „VII. ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ;“, се създава нова т.1, със следния текст: „1. „НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ” от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови – юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив“.

 2.                  Одобрява: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови – юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за изграждане на обект: „НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ”.

 3.                  Определя обект: „НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ” от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови – юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за обект от първостепенно значение за Община Първомай.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т. 8, т.11, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал.9, т.5 и т.6 от Закона за общинската собственост, чл.6, т.6 и т.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 260 от 30.05.2013г. по протокол № 22 на ОбС гр.Първомай/, § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост , § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка с изграждане на обект: „НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ” от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови – юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.

Обектът има изключително значение за облекчаване на комуникацията между северната и южната част на гр.Първомай, оптимизиране и равномерно разпределение на пътния трафик в централна градска част и неговата реализация е предмет на широк обществен интерес.

Придавайки на обекта статут на обект от първостепенно значение, той ще се ползва от специалните разпоредби на ЗУТ и ЗОС, предвидени за тези обекти.РЕШЕНИЕ № 441 взето на 11.07.2014 г. по протокол № 38

Относно:   Отчет за дейността на Общински съвет Първомай и неговите комисии за периода януари – юни 2014 година.

Предвид изложеното в Предложение от Дечко Петков-председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-137/30.06.2014 г. и на основание  чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА Общински съвет гр.Първомай приема за информация отчета на председателя за дейността на Общински съвет гр.Първомай и неговите комисии за периода януари - юни 2014 година.


РЕШЕНИЕ № 442 взето на 11.07.2014 г. по протокол № 38
Относно:   Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-132/30.06.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6 и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

      І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Първомай за 2014г.”, приета с Решение № 367/30.01.2014г. по Протокол № 32 на Общински съвет, към Раздел ІІІ, т.А. „Имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем и аренда”, с нова точка, а именно:

- т.148. „Помещение за търговска дейност с площ от 15,64 кв.м. и помещение за производство с площ от 13,36 кв.м., находящи се в едноетажна масивна сграда, представляваща автоспирка, попадаща в площадно пространство пред УПИ І – производствени дейности в кв.66 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай.

ІІ. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  недвижим имот, представляващ:

Помещение за търговска дейност с площ от 15,64 кв.м. и помещение за производство с площ от 13,36 кв.м., находящи се в едноетажна масивна сграда /МС/, представляваща автоспирка, попадаща в площадно пространство пред УПИ І – производствени дейности в кв.66 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на МС: от две страни улици, УПИ І – производствени дейности и магазин на ВК „Съгласие”. За имота има съставен Акт за публична общинска собственост № 158/24.06.2014г., вписан в Службата по вписванията гр.Първомай под № 97, том 6, дв.вх. № 1514/25.06.2014г..

       ІІІ. Размерът на началната месечна наемна цена се определя съгласно Тарифата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 404/28.03.2014г. по Протокол №34 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/.

ІV. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

V. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта по т.ІІ, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

 

           Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление.


РЕШЕНИЕ № 443 взето на 11.07.2014 г. по протокол № 38

Относно:   Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Крушево и гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-133/30.06.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2014 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

 - т.455. Поземлен имот № 008028, с площ 3,444 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Други местности”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.456. Поземлен имот № 801853, с площ от 10,047 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 008028, с площ 3,444 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Други местности”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 008122, нива на ЕТ”Шан-Шабан Рафет”; № 035030, местен път на Община Първомай; № 035016, стопански двор, на Колю Иванов Иванов; № 035010, стопански двор, на Колю Иванов Иванов; №№ 035009, стопански двор, на Колю Иванов Иванов; № 035008, стопански двор, на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 035007, стопански двор, на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 008029, жил.територия на с.Крушево; № 008079, нива на Запрян Георгиев Петков; № 008014, нива на насл. на Георги Генов Гашев; № 008017, нива на Николай Въчев Димитров и др.; № 008018, нива на Рафет Шабан Халим; № 008026, нива на Шабан Рафет Шабан. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1227/11.06.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 34, том 6 от 13.06.2014г., вх.№ 1459 дв.вх.1429.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 674,00 лева (хиляда шестстотин седемдесет и четири лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 674,00 лева (хиляда шестстотин седемдесет и четири лева)

 

Б.1. Имот № 801853, с площ от 10,047 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 801862, залесена нива на ЛРД”Марица”; № 801861, изоставена нива на ЛРД”Марица”; № 800764, полски път на Община Първомай; № 801563, пасище, мера на насл. на Христоз Тодоров Митков; № 800889, полски път на община Първомай; № 343001, нива на насл. на Св Илия Сталев Делчев Атанаска Мит; № 800586, насип на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 800772, пътна мрежа на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 800109, пасище, мера на община Първомай; № 800739, спортна тер. на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1228/12.06.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 35, том 6 от 13.06.2014г., вх.№ 1460 дв.вх.1430.

2. Определя пазарна цена в размер на 5 181,00 лева (пет хиляди сто осемдесет  и един лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 5 181,00 лева (пет хиляди сто осемдесет  и един лева). 

 

 Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 444 взето на 11.07.2014 г. по протокол № 38

Относно:   Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ XIX-609, производствени и складови дейности от кв.18 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-134/30.06.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6000 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХІХ – 609, производствени и складови дейности от квартал 18 по регулационния план на  с.Бяла река, общ.Първомай, одобрен със заповед № 336/1967г., при граници на имота:  пешеходен пассаж; УПИ ХІІ – озеленяване; УПИ ХХ – озеленяване и улица ; УПИ ІІ – спортен терен. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1225/11.06.2014г., вписан в Службата по вписванията гр.Първомай под № 32, том 6, дв.вх. № 1427/13.06.2014г.

  2. Одобрява пазарна оценка в размер на 24 600 лв. /двадесет и четири хиляди и шестстотин лева/ с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

  3. Определя начална тръжна цена в размер на 24 600 лв. /двадесет и четири хиляди и шестстотин лева/ с вкл. ДДС.

  4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Бяла река, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

  5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 445 взето на 11.07.2014 г. по протокол № 38

Относно:   Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за прокарване на оптичен кабел през землищата на град Първомай, с.Бяла река, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-135/30.06.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за прокарване на оптичен кабел през землищата на гр.Първомай, с.Бяла река, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и  чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, и чл.9, ал.2 от ЗУТ във връзка с прокарване на оптичен кабел през землищата на гр.Първомай, с.Бяла река, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 446 взето на 11.07.2014 г. по протокол № 38

Относно:    Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 008122, местност „Други местности”, землище с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив и одобряване на задание към него.

 Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-140/02.07.2014 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, чл.124б ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2 ал.1 т.2 от Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство на земеделски земи без промяна на предназначението,

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 008122, местност „Други местности”, землище с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

2. Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 008122, местност „Други местности”, землище с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящето Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2 ал.1 т.2 от Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство на земеделски земи без промяна на предназначението, в съответствие с чл.11 ал.1 т.4.на същата наредба.


РЕШЕНИЕ № 447 взето на 11.07.2014 г. по протокол № 38

Относно:   Изменение на Решение № 429 от 28.05.2014 г. по Протокол № 36 на Общински съвет гр.Първомай

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-144/09.07.2014 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя частично Решение № 429 от 28.05.2014 г. по Протокол № 36 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

 

 І. Изменя т.ІІ, като текста „ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи и определя пазарни стойности, въз основа на пазарни оценки, изготвени от независим оценител, както следва: …..се заменя с текста:

„ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, от землищата на с.Брягово, с.Бяла река, с.Воден, с.Градина, с.Добри дол, с.Дълбок извор, с.Крушево, с.Поройна и гр.Първомай, с обща площ 671,971 дка. и определя пазарни стойности, въз основа на пазарни оценки, изготвени от независим оценител, както следва: ……”

 

ІІ. Изменя т.ІІІ, като текста „ІІІ. Определя начални тръжни цени за описаните имоти в таблицата, както следва: …. се заменя с текста: „ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните в таблицата по т.ІІ общински имоти в пакет от землищата на с.Брягово, с.Бяла река, с.Воден, с.Градина, с.Добри дол, с.Дълбок извор, с.Крушево, с.Поройна и гр.Първомай, с обща площ 671,971 дка. в размер на 277 906 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди деветстотин и шест лева), както следва: ………” 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с проявени инвеститорски интереси и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 448 взето на 28.07.2014 г. по протокол № 39

Oтносно: Изменение на Решение № 447 от 11.07.2014 година по Протокол № 38 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-148/25.07.2014 г. и на основание чл. 44, ал.9 от ЗМСМА,  чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя Решение № 447 от 11.07.2014 г. по Протокол № 38 на Общински съвет гр.Първомай , както следва:

Изменя т.І, като текста: „ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, от землищата на с.Брягово, с.Бяла река, с.Воден, с.Градина, с.Добри дол, с.Дълбок извор, с.Крушево, с.Поройна и гр.Първомай, с обща площ 671,971 дка. и определя пазарни стойности, въз основа на пазарни оценки, изготвени от независим оценител, както следва: ……” се заменя с текста:

„ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 256 броя недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, от землищата на с.Брягово, с.Бяла река, с.Воден, с.Градина, с.Добри дол, с.Дълбок извор, с.Крушево, с.Поройна и гр.Първомай, с обща площ 671,971 дка. и определя обща пазарна цена за пакета в размер на 277 906 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди деветстотин и шест лева), при пазарна цена на 1 кв.м. площ в размер на 0,41356844268 лева (нула лева и четири, едно, три, пет, шест, осем, четири, четири, две, шест, осем стотинки), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

 

ЗЕМЛИЩЕ

Имот №

Местност

НТП

КАТ

ПЛОЩ

дка.

Данъчна оценка, лева

Пазарна ст-ст на имота, лева

I.

Брягово

 

 

 

 

 

 

 

1

Брягово

018155

,,Кориите”

Нива

4

1,390

193,80

550

2

Брягово

021088

,,Сарачовица”

Нива

4

3,040

376,50

1285

3

Брягово

021095

,,Сарачовица”

Нива

4

0,664

82,40

263

4

Брягово

021103

,,Сарачовица”

Нива

4

1,026

142,90

406

5

Брягово

025136

,,Костово”

Нива

6

1,782

115,50

601

6

Брягово

025138

,,Костово”

Нива

6

2,976

192,80

1004

7

Брягово

027016

,,Костово”

Нива

4

1,460

181,10

578

8

Брягово

028010

,,Костово”

Из.нива

6

0,604

51,40

204

9

Брягово

028011

,,Костово”

Нива

6

0,604

51,40

204

10

Брягово

028141

,,Костово”

Нива

6

0,203

17,30

68

11

Брягово

028142

,,Костово”

Нива

6

0,217

18,50

73

12

Брягово

028145

,,Костово”

Из.нива

6

0,325

27,60

110

13

Брягово

028147

,,Костово”

Из.нива

6

0,454

38,60

153

14

Брягово

028186

,,Костово”

Нива

6

0,523

44,60

176

15

Брягово

028187

,,Костово”

Нива

6

2,268

192,90

765

16

Брягово

028188

,,Костово”

Нива

6

0,566

48,20

191

17

Брягово

028189

,,Костово”

Нива

6

0,696

59,20

235

18

Брягово

028191

,,Костово”

Нива

6

1,137

96,70

384

19

Брягово

028192

,,Костово”

Нива

6

1,744

148,20

588

20

Брягово

028193

,,Костово”

Нива

6

1,466

124,70

494

21

Брягово

028196

,,Костово”

Нива

6

0,134

11,40

45

22

Брягово

028211

,,Костово”

Нива

6

0,898

76,40

303

23

Брягово

034076

,,Костово”

Нива

4

1,680

195,00

665

24

Брягово

039008

,,Маринови ниви

Нива

4

0,940

127,30

372

25

Брягово

044026

,,Шумата”

Нива

4

2,630

305,20

1040

26

Брягово

044048

,,Шумата”

Нива

4

4,980

694,20

2105

27

Брягово

044057

,,Шумата”

Нива

4

0,931

129,70

368

28

Брягово

044071

,,Шумата”

Нива

4

1,880

262,60

744

29

Брягово

048011

,,Асаница”

Нива

4

0,736

102,50

291

30

Брягово

049055

,,Асаница”

Нива

4

2,691

277,70

1065

31

Брягово

055080

,,Демиралан”

Нива

3

0,963

152,90

418

32

Брягово

055086

,,Демиралан”

Нива

3

0,375

53,20

163

33

Брягово

058024

,,Алчаците”

Нива

5

1,149

90,20

466

34

Брягово

061052

,,Алчаците”

Нива

5

0,740

50,80

300

35

Брягово

062131

,,Алчаците”

Нива

4

2,063

239,50

816

36

Брягово

072026

,,Дьодьовица”

Нива

6

2,630

204,40

902

37

Брягово

080013

,,Новините”

Нива

5

2,948

231,00

1057

38

Брягово

080089

,,Новините”

Нива

5

2,410

188,90

864

39

Брягово

083045

,,Андреев бунар”

Нива

4

1,885

233,40

746

40

Брягово

085140

,,Лозята”

Нива

4

0,740

120,30

293

41

Брягово

085177

,,Лозята”

Нива

4

2,286

283,10

904

42

Брягово

086176

,,Лозята”

Нива

4

1,531

248,80

606

43

Брягово

093016

,,Белока”

Нива

4

5,659

700,80

2392

44

Брягово

093018

,,Белока”

Нива

4

4,933

610,70

2085

45

Брягово

097039

,,Белия кър”

Нива

5

5,500

377,40

2090

46

Брягово

111031

,,Анатемата”

Нива

5

3,570

367,10

1357

47

Брягово

111081

,,Анатемата”

Нива

5

2,307

203,30

827

48

Брягово

111126

,,Анатемата”

Нива

5

1,840

189,20

660

49

Брягово

115029

,,Анатемата”

Нива

6

1,420

103,40

479

50

Брягово

119011

,,Диван дере”

Нива

6

0,870

56,40

293

51

Брягово

121061

,,Ортачки ниви”

Нива

4

1,637

147,80

648

52

Брягово

126056

,,Билалово дере”

Нива

5

2,810

192,60

1008

53

Брягово

144036

,,Баира”

Нива

4

0,249

33,70

95

54

Брягово

151010

,,Каваклията”

Нива

5

2,350

184,20

843

55

Брягово

151049

,,Каваклията”

Нива

5

3,301

258,90

1254

56

Брягово

151059

,,Каваклията”

Нива

5

5,200

407,70

1976

57

Брягово

152021

,,Каваклията”

Нива

7

1,469

130,70

464

58

Брягово

154007

,,Ахматево”

Нива

8

0,983

36,10

284

59

Брягово

154009

,,Ахматево”

Нива

8

4,694

172,50

1429

60

Брягово

159003

,,Ахматево”

Нива

8

1,428

57,50

413

61

Брягово

159004

,,Ахматево”

Нива

8

1,624

65,40

469

62

Брягово

159015

,,Ахматево”

Нива

5

1,487

153,00

542

63

Брягово

159018

,,Ахматево”

Нива

5

0,650

66,90

233

64

Брягово

159020

,,Ахматево”

Нива

5

2,695

277,10

967

65

Брягово

159021

,,Ахматево”

Нива

5

1,270

130,70

455

66

Брягово

159023

,,Ахматево”

Нива

5

1,414

145,60

507

67

Брягово

159043

,,Ахматево”

Нива

5

1,703

175,30

611

68

Брягово

159064

,,Ахматево”

Нива

5

1,783

183,60

639

69

Брягово

159074

,,Ахматево”

Нива

5

1,915

197,00

687

70

Брягово

159126

,,Ахматево”

Нива

5

0,762

78,40

273

71

Брягово

187006

,,Маниица”

Нива

10

0,706

13,00

129

72

Брягово

187007

,,Маниица”

Нива

9

1,305

24,00

293

73

Брягово

187008

,,Маниица”

Нива

9

0,509

9,30

114

74

Брягово

187009

,,Маниица”

Нива

10

0,379

2,70

69

75

Брягово

187014

,,Маниица”

Нива

10

1,059

7,60

193

76

Брягово

187015

,,Маниица”

Нива

10

1,682

12,10

306

77

Брягово

187016

,,Маниица”

Нива

10

0,978

7,00

178

78

Брягово

187017

,,Маниица”

Нива

10

1,922

13,80

350

79

Брягово

187019

,,Маниица”

Нива

10

0,682

4,90

124

 

 

 

 

 

 

135,110

12280

48601

II.

Бяла река

 

 

 

 

 

 

 

1

Бяла река

000305

„Караджаловското”

Из.нива

4

2,906

337,40

1339

2

Бяла река

014012

„Бюкя”

Нива

4

0,280

34,70

124

3

Бяла река

018038

„Юртвете”

Нива

3

2,921

412,20

1380

4

Бяла река

038044

„Бозалъка”

Нива

5

2,675

251,70

1045

5

Бяла река

039024

„Парцелите”

Нива

3

6,376

899,50

3160

6

Бяла река

043079

"Чилингирското"

Нива

5

3,870

341,30

1490

7

Бяла река

043082

"Чилингирското"

Нива

5

2,017

178,00

741

8

Бяла река

051020

„Кайначетата”

Нива

6, 4

4,139

394,90

1570

9

Бяла река

051103

„Кайначетата”

Нива

4

2,909

300,20

1273

10

Бяла река

061007

"Юрганите 215"

Нива

6, 3

2,053

248,80

815

11

Бяла река

063001

Реал. граници-18ж ал.

Нива

4

2,374

352,20

1135

12

Бяла река

066016

„Стълбовете желепа”

Нива

4

3,961

537,20

1826

13

Бяла река

111004

„Дрянови бозалъци”

Нива

4

2,789

324,00

1220

14

Бяла река

112011

„Мехрем гьол”

Нива

6

0,746

48,50

266

15

Бяла река

112012

„Мехрем гьол”

Нива

6

0,809

52,50

288

16

Бяла река

114046

„Гогов бунар”

Из.нива

6

12,021

876,30

4629

17

Бяла река

115007

Гогов бунар

Нива

4

21,169

2867,30

9756

18

Бяла река

116010

Гогов бунар

Нива

4

5,168

599,90

2382

 

 

 

 

 

 

79,183

9057

34439

IІІ.

Воден

 

 

 

 

 

 

 

1

Воден

001020

„Екенлик”

Нива

9

3,500

72,50

787

2

Воден

003178

„Бейкър вети лозя”

Нива

5

0,910

117,60

355

3

Воден

004002

„Каменлива ялма”

Нива

4

2,588

300,50

1024

4

Воден

004028

„Каменлива ялма”

Нива

4

3,196

371,10

1351

5

Воден

004029

„Каменлива ялма”

Нива

4

0,571

66,30

226

6

Воден

005032

„Акъна”

Нива

4

0,501

67,90

198

7

Воден

007019

„Акъна”

Нива

4

9,402

1091,70

3974

8

Воден

053008

„Ясака”

Нива

5

0,495

50,90

178

9

Воден

055001

„Кара солук”

Нива

10

6,009

62,20

1189

10

Воден

055002

„Кара солук”

Нива

10

1,200

11,30

251

11

Воден

055003

„Кара солук”

Нива

10

3,498

33,10

677

12

Воден

055004

„Кара солук”

Нива

10

3,003

28,40

581

13

Воден

055005

„Кара солук”

Нива

10

5,502

52,00

1065

14

Воден

055006

„Кара солук”

Нива

10

4,113

38,90

749

15

Воден

057011

„Кара солук”

Нива

4

0,699

94,80

277

16

Воден

057013

„Кара солук”

Нива

4

1,604

217,40

635

17

Воден

063008

„Муса юрт”

Нива

4

0,661

68,20

262

18

Воден

064010

„Муса юрт”

Нива

4

1,197

123,50

474

19

Воден

064013

„Муса юрт”

Нива

4

0,808

83,40

320

20

Воден

072006

„Пожарлъка”

Нива

4

1,493

138,00

591

21

Воден

102018

„Реката”

Нива

4

4,250

575,40

1796

22

Воден

211008

„Реката”

Нива

4

4,501

464,50

1903

23

Воден

211009

„Реката”

Нива

4

1,500

154,70

593

24

Воден

211024

„Реката”

Нива

4

0,997

102,90

394

25

Воден

211025

„Реката”

Нива

4

0,982

101,30

389

 

 

 

 

 

 

63.180

4488

20239

ІV.

Градина

 

 

 

 

 

 

 

1

Градина

001104

„Чалтика”

Нива

4

3,378

 

1804

2

Градина

006156

„Арга бента”

Нива

4

2,527

374,90

1299

3

Градина

009154

„Карамана”

Нива

4

2,725

403,70

1400

4

Градина

035053

„Бял камак омарча”

Нива

4

3,175

369,00

1695

5

Градина

035178

„Чакърови ниви”

Нива

5

1,498

117,60

693

6

Градина

036024

„Янаклъка”

Нива

4

1,108

128,60

563

7

Градина

036124

„Янаклъка”

Нива

6

2,594

189,10

1074

8

Градина

036126

„Янаклъка”

Нива

6

1,152

84,00

477

9

Градина

036135

„Янаклъка”

Нива

6

1,618

118,00

670

10

Градина

037010

„Митев кладенец”

Нива

5

3,700

290,20

1785

11

Градина

037141

„Баира пашлъка”

Нива

4

5,304

547,40

2862

12

Градина

037207

„Русев кайнак”

Нива

4

4,573

442,40

2468

13

Градина

038088

„Крушевски крушак”

Нива

5

2,020

213,80

957

14

Градина

038170

„Крушевски крушак”

Нива

5

2,913

308,40

1381

15

Градина

038242

„Крушевски крушак”

Из.нива

5

4,854

513,60

2398

16

Градина

038243

„Обира пилешарника”

Нива

4

3,254

403,00

1775

17

Градина

038246

„Обира пилешарника”

Нива

4

0,999

123,60

519

18

Градина

038313

„Крушевски крушак”

Нива

5

2,048

216,70

971

19

Градина

038319

„Крушевски крушак”

Нива

5

3,188

337,50

1575

 

 

 

 

 

 

52,628

5182

26366

V.

Добри дол

 

 

 

 

 

 

 

1

Добри дол

045016

„26 Чомлек дере”

Нива

4

3,278

444,10

1470

2

Добри дол

048007

„28 Хармански ниви”

Нива

5, 4

2,000

214,80

814

3

Добри дол

056048

„01 Адълъка”

Нива

4

0,631

77,50

270

4

Добри дол

058006

„25 Скелята”

Нива

5

3,100

349,40

1326

5

Добри дол

058021

„25 Скелята”

Нива

5

3,100

349,50

1326

6

Добри дол

061007

„24 Долен герен”

Нива

6, 4

3,576

366,40

1489

7

Добри дол

063005

„01 Адълъка”

Нива

5

3,267

336,40

1330

 

 

 

 

 

 

18,952

2138

8025

VI.

Дълбок извор

 

 

 

 

 

 

 

1

Дълбок извор

005023

„Канатърла”

Нива

5, 3

3,001

439,70

1119

2

Дълбок извор

009004

„Капаклия”

Нива

4

4,000

557,10

1705

3

Дълбок извор

013027

„Капаклия”

Нива

3

5,400

857,10

2445

4

Дълбок извор

025079

„Боюклиев бунар”

Нива

6, 3

6,400

641,90

2423

5

Дълбок извор

025124

„Боюклиев бунар”

Нива

6, 3

0,899

129,60

335

6

Дълбок извор

043061

„Гереня”

Нива

4, 3

2,000

279,20

822

7

Дълбок извор

044069

„Харес бюлюк”

Нива

4

3,000

418,00

1278

8

Дълбок извор

099051

„Акантията”

Нива

5

4,560

447,30

1726

9

Дълбок извор

099071

„Акантията”

Нива

4

3,000

387,10

1244

10

Дълбок извор

138061

„Тюрбето табелите”

Нива

4

0,773

119,80

329

11

Дълбок извор

182008

„Бряговска кория”

Нива

4

15,016

1549,20

6227

12

Дълбок извор

182023

„Бряговска кория”

Нива

4

2,701

278,70

1048

13

Дълбок извор

222017

„Конушко”

Нива

3

7,004

926,60

3091

 

 

 

 

 

 

57,754

7031

23792

VІІ.

Крушево

 

 

 

 

 

 

 

1

Крушево

001209

„Кору баир”

Из.нива

5

0,295

36,40

110

2

Крушево

004023

„Чумлек дере”

Из.нива

5, 4

2,456

180,10

972

3

Крушево

004078

„Армутлука”

Нива

5, 4

4,117

367,60

1629

4

Крушево

004098

„Ямата/ Ялзмата”

Нива

5

13,169

1032,60

4863

5

Крушево

004112

„Янакиев кладенец”

Нива

5

75,459

5916,40

30561

6

Крушево

004114

„Армутлука”

Нива

4

0,630

56,70

259

7

Крушево

004133

„Чумлек дере”

Нива

6

0,445

28,80

139

8

Крушево

006108

„Кавак тарла”

Нива

4

1,100

127,70

452

9

Крушево

010113

„Карапетлик/кинлика"

Нива

4

3,962

460,00

1709

10

Крушево

010172

„Карапетлик/кинлика"                        

Нива

4

6,147

460,00

2652

11

Крушево

011050

„Чаирите”

Нива

4

2,975

307,10

1267

12

Крушево

011112

„Чаирите”

Нива

5

3,965

310,90

1427

 

 

 

 

 

 

114,720

9284

46040

VІІI.

Поройна

 

 

 

 

 

 

 

1

Поройна

001056

„Капана”

Нива

4

1,819

187,70

704

2

Поройна

001066

„Капана”

Нива

4

2,042

210,70

790

3

Поройна

002031

„Капана”

Нива

5

2,382

245,10

848

4

Поройна

012057

„Кютюците”

Нива

4

5,497

893,50

2231

5

Поройна

013033

„Високото”

Нива

5

0,369

38,00

129

6

Поройна

015014

„Карадима”

Нива

5

6,477

799,80

2431

 

 

 

 

 

 

18,586

2375

7134

ІX.

Първомай

 

 

 

 

 

 

 

1

Първомай

000426

„Кошитски юрт”

Из.нива

4

4,951

798,30

2333

2

Първомай

016016

Моранли”

Нива

4

1,098

170,10

510

3

Първомай

025018

„Синарки до язовира”

Нива

3

1,620

314,50

791

4

Първомай

026068

„Синарки до язовира”

Нива

3

1,173

227,80

573

5

Първомай

026103

„Синарки до язовира”

Нива

5, 3

1,344

232,70

632

6

Първомай

038035

„Крушака самахора”

Нива

4

1,047

162,20

486

7

Първомай

047004

„Герена”

Нива

5

3,443

421,80

1477

8

Първомай

048004

„Манда кър”

Нива

5

14,388

2115,00

6420

9

Първомай

069122

„Бюкя”

Нива

7

11,479

574,00

4180

10

Първомай

084011

„Дълбокото дере дюлюр”

Нива

5, 3

1,585

216,30

678

11

Първомай

101013

„Бюкя”

Нива

5, 4

1,000

119,60

440

12

Първомай

101015

„Бюкя”

Нива

4

2,085

295,90

968

13

Първомай

102019

„Бюкя”

Нива

4

2,816

544,50

1308

14

Първомай

103014

„Бюкя”

Нива

9, 4

2,095

370,40

637

15

Първомай

107001

„Марата”

Нива

4

4,418

854,70

2157

16

Първомай

108015

„Марата”

Нива

9

1,287

29,60

322

17

Първомай

110022

„Чилингирско т. ямач”

Нива

5, 4

0,663

82,00

296

18

Първомай

112058

„Чилингирско т. ямач”

Из.нива

5

5,531

596,50

2468

19

Първомай

112059

„Чилингирско т. ямач”

Нива

5

1,576

169,90

666

20

Първомай

113073

„Чилингирско т. ямач”

Нива

5, 4

3,373

449,50

1505

21

Първомай

114016

„Юрталана боб. чеири”

Нива

4

3,139

445,60

1533

22

Първомай

114022

„Юрталана боб. чеири”

Нива

4

2,716

385,50

1261

23

Първомай

114070

„Юрталана боб. чеири”

Нива

4, 3

1,600

235,90

743

24

Първомай

130029

„Църквище манахил. н.”

Нива

9, 4

1,840

425,60

659

25

Първомай

130045

„Църквище манахил. н.”

Нива

9

6,350

146,10

1590

26

Първомай

139011

„Улука”

Нива

4

3,999

515,40

1953

27

Първомай

141048

„Капаня тоскал. ада”

Нива

4

0,675

78,40

313

28

Първомай

142015

„Капаня тоскал. ада”

Нива

5

8,039

787,90

3587

29

Първомай

143002

„Белия бряг”

Нива

5, 4, 3

0,366

46,60

170

30

Първомай

144009

„Малк. Кория Г. герен”

Нива

3

2,126

281,50

1038

31

Първомай

145070

„Шарапоолу янакурия”

Нива

5, 4

1,143

124,40

497

32

Първомай

148027

„Гор.комсал ст.гроб”

Нива

4

1,870

241,40

879

33

Първомай

151010

„Цънгарови ниви”

Нива

6

2,462

199,40

922

34

Първомай

152020

„Татаревско шосе”

Нива

5

6,938

679,80

3056

35

Първомай

152001

„Татаревско шосе”

Нива

5

0,913

98,20

386

36

Първомай

154052

„Трънмогили солдере”

Нива

6

1,915

155,20

706

37

Първомай

158050

„Чаталдере ар. бунар”

Нива

3

3,657

537,30

1852

38

Първомай

158069

„Чаталдере ар. бунар”

Нива

3

4,200

617,30

2127

39

Първомай

158072

„Чаталдере ар. бунар”

Нива

5

1,800

176,40

760

40

Първомай

159037

„Шарапоолу янакурия”

Нива

3

2,257

331,80

1102

41

Първомай

160015

„Шарапоолу янакурия”

Нива

4

1,930

249,10

896

42

Първомай

160018

„Шарапоолу янакурия”

Нива

6, 4, 3

6,597

890,40

2786

43

Първомай

161062

„Шарапоолу янакурия”

Нива

3

2,246

281,70

1097

44

Първомай

161073

„Шарапоолу янакурия”

Нива

4

3,305

383,70

1614

45

Първомай

162020

„Малката кория г.герен”

Нива

5, 3

15,154

1934,30

7313

46

Първомай

167020

„Капаня тоскал.ада”

Нива

4

2,396

262,70

1126

47

Първомай

169032

„Капаня тоскал.ада”

Нива

4

8,179

869,50

4040

48

Първомай

169052

„Капаня тоскал.ада”

Нива

5, 4

3,784

410,80

1757

49

Първомай

169058

„Капаня тоскал.ада”

Нива

5, 4

6,697

733,20

3110

50

Първомай

169096

„Капаня тоскал.ада”

Нива

4

1,141

125,30

530

51

Първомай

170103

„Тюклюка ”

Нива

4

1,546

169,50

718

52

Първомай

171007

„Вереница”

Нива

9, 4

1,573

175,00

507

53

Първомай

172010

„Вереница”

Нива

4

8,669

1006,20

4233

54

Първомай

172013

„Вереница”

Нива

4

5,163

599,40

2521

55

Първомай

194087

„Надсело чест.бунар”

Нива

6

0,884

71,70

347

56

Първомай

223009

„Долен комсал под село”

Нива

5

6,783

877,30

3027

57

Първомай

224023

„Долен комсал под село”

Нива

5

0,383

49,50

162

58

Първомай

224026

„Долен комсал под село”

Нива

5

0,715

92,50

302

59

Първомай

225016

„Долен комсал под село”

Нива

5

0,951

139,80

402

60

Първомай

225024

„Долен комсал”

Нива

5

5,179

669,70

2311

61

Първомай

227045

„Долен комсал под село”

Нива

5

0,613

90,00

259

62

Първомай

229010

„Долен комсал под село”

Нива

5

1,093

134,00

462

63

Първомай

235011

„Герена”

Нива

5

2,000

196,00

823

64

Първомай

236028

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

1,804

194,50

722

65

Първомай

236039

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

3,063

330,10

1259

66

Първомай

236044

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

2,595

279,60

1038

67

Първомай

236045

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

1,466

157,90

586

68

Първомай

236054

„Кабата каладж. чеир”

Из.нива

5

1,155

124,40

462

69

Първомай

294003

„Бюкя”

Нива

4

1,567

222,40

728

70

Първомай

297005

„Бюкя”

Нива

4

1,702

241,70

790

71

Първомай

308021

„Мешето”

Нива

5, 4

3,613

328,20

1591

72

Първомай

308022

„Мешето”

Нива

4

3,623

420,50

1769

73

Първомай

817037

„Черно куле бадар. к”

Нива

5, 3

3,583

552,10

1684

74

Първомай

817042

„Черно куле бадар. к”

Нива

6, 5

2,472

248,40

926

75

Първомай

817127

„Черно куле бадар. к”

Нива

5

3,466

407,60

1527

76

Първомай

818051

„Въчев бряст крушака”

Нива

6

3,570

347,00

1446

77

Първомай

849071

„Паукар друма р. бун”

Нива

3

0,941

166,00

459

 

 

 

 

 

 

246,578

29687

109310

 

Изменя т.ІII, като текста: „ІІI. Определя начална тръжна цена за описаните в таблицата по т.II общински имоти в пакет от землищата на с.Брягово, с.Бяла река, с.Воден, с.Градина, с.Добри дол, с.Дълбок извор, с.Крушево, с.Поройна и гр.Първомай, с обща площ 671,971 дка. в размер на 277 906 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди деветстотин и шест лева), както следва: ……... се заменя с текста:

„ІІI. Определя начална тръжна цена за описаните в таблицата по т.II общински имоти в пакет от землищата на с.Брягово, с.Бяла река, с.Воден, с.Градина, с.Добри дол, с.Дълбок извор, с.Крушево, с.Поройна и гр.Първомай, с обща площ 671,971 дка. в размер на 277 906 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди деветстотин и шест лева), за пакета, при начална тръжна цена на 1 кв.м. площ в размер на 0,41356844268 лева (нула лева и четири, едно, три, пет, шест, осем, четири, четири, две, шест, осем стотинки) не по-ниска от данъчната оценка на 1 кв.м. площ в размер на 0,11813605051 лв. ( нула цяло едно, едно, осем, едно, три, шест, нула, пет, нула, пет, едно), както следва :

 

ЗЕМЛИЩЕ

Имот №

Местност

НТП

КАТ

ПЛОЩ

дка.

Данъчна оценка, лева

Пазарна ст-ст на имота, лева

I.

Брягово

 

 

 

 

 

 

 

1

Брягово

018155

,,Кориите”

Нива

4

1,390

193,80

550

2

Брягово

021088

,,Сарачовица”

Нива

4

3,040

376,50

1285

3

Брягово

021095

,,Сарачовица”

Нива

4

0,664

82,40

263

4

Брягово

021103

,,Сарачовица”

Нива

4

1,026

142,90

406

5

Брягово

025136

,,Костово”

Нива

6

1,782

115,50

601

6

Брягово

025138

,,Костово”

Нива

6

2,976

192,80

1004

7

Брягово

027016

,,Костово”

Нива

4

1,460

181,10

578

8

Брягово

028010

,,Костово”

Из.нива

6

0,604

51,40

204

9

Брягово

028011

,,Костово”

Нива

6

0,604

51,40

204

10

Брягово

028141

,,Костово”

Нива

6

0,203

17,30

68

11

Брягово

028142

,,Костово”

Нива

6

0,217

18,50

73

12

Брягово

028145

,,Костово”

Из.нива

6

0,325

27,60

110

13

Брягово

028147

,,Костово”

Из.нива

6

0,454

38,60

153

14

Брягово

028186

,,Костово”

Нива

6

0,523

44,60

176

15

Брягово

028187

,,Костово”

Нива

6

2,268

192,90

765

16

Брягово

028188

,,Костово”

Нива

6

0,566

48,20

191

17

Брягово

028189

,,Костово”

Нива

6

0,696

59,20

235

18