Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 371 до № 410 приети от 31.03.2006 г. до 31.08.2006 г. по Протоколи от № 35 – до № 40

РЕШЕНИЕ № 371, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Продажба на земеделски имоти от ОПФ в землището на кв.Дебър.

            На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Разрешава да се извърши продажба на 0,369 дка общинска земя, представляваща имот № 236053, с начина на трайно ползване – изоставена нива , пета категория, находящ се в местността “Кабата калдж.чеир” , в землището на кв.Дебър.

            2. Разрешава да се извърши продажба на 1,893 дка общинска земя, представляваща имот №236056 , с начин на тройно ползване- пасище , мера, пета категория , находящ се в местността “ Кабата калдж. чер” , в землището на кв. Дебър.

          3.Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване по пазарни цени , определени от независим  лицензиран оценител и подпише договор за продажба със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 372, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

ОТНОСНО: отчуждаване и замяна на имоти и части от тях, попадащи на терен за санитарно охранителна зона /СОЗ/ - пояс І, около бункерни помпени станции в землището на с.Брягово, община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на кмета на общината А.Папазов изх.№ 61-00-54/18.04.2006г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и ал.4 и следващите от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да бъде извършена замяна на 6,000 дка общинска земя на стойност 2 460 лв., представляваща имот №132013, четвърта категория, с начин на трайно ползване - използв.ливада, находяща се в местността “Чилтика”, в землището на кв.Дебър с 6,040 дка. земеделска земя  собственост на Вълка Кръстева Палакова, представляваща имот №074118, четвърта категория, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Кавал кър” в землището на с.Брягово, на стойност 2 460 лв., необходима за отреждане на терен за санитарно–охранителна зона /СОЗ/ - пояс І около бункерната помпена станция  №2, попадаща върху частния земеделски имот.

2. Отчуждава имот №069050, с площ от 3,260 дка., с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кавал кър” в землището на с.Брягово, собственост на Вана Тодорова Точкова ЕГН ............... и Божидар Иванов Точков ЕГН .................., наследници на Петко Николов Точков, на стойност 1 011 лв., необходим за отреждане на терен за санитарно–охранителна зона /СОЗ/ - пояс І около бункерната помпена станция  №3, попадаща върху частния земеделски имот.

3. Отчуждаване на 0,625 дка, представляващи част от имот №074074, целият с площ от 13,969 дка., с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кавал кър” в землището на с.Брягово, собственост на Динко Иванов Лукаров ЕГН ..............., Ангел Иванов Ангелов ЕГН .................., Марийка Ангелова Гурманова ЕГН ................, Йорданка Ангелова Манолова ЕГН ....................., Райна Ангелова Темизова ЕГН ................, наследници на Ангел Костадинов Лукаров на стойност 296 лв., необходим за отреждане на терен за санитарно–охранителна зона /СОЗ/ - пояс І около бункерната помпена станция  №2, попадаща върху частния земеделски имот.

4.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по замяната описана в т.1 и отчуждаването описано в т.2 и т.3.

РЕШЕНИЕ № 373, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно:Обявяване на недвижим имот планоснимачен № 1078 в кв.12 по плана на с.Градина, общ. Първомай, отреден за улично уширение за частна общинска собственост.

            На основание докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-57/19.04.2006г и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 , ал.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

             Обявява за частна общинска собственост поземлен имот планоснимачен № 1078 с площ от 255 кв.м., находящ се в кв.12 по плана на с.Градина, община Първомай при граници на имота: от две страни улица о.т. 17-18-246; от запад УПИ ІV-124 и УПИ V-124, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 374, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: обявяване на част от недвижим имот, отреден за вътрешен път в стопански двор № 1 с.Искра, общ. Първомай за частна общинска собственост.

            На основание докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-58/19.04.2006 г и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2,ал.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ  :

            Обявява за частна общинска собственост част от полски път № 51, между точки А, В, С, D, E, F, J  с площ от 0,406 дка, находящ се в стопански двор № 1 на с.Искра, община Първомай , при граници на имота: от запад имот № 18 и № 17, от север имот № 51, от изток имоти № 43,№ 21 и № 22 и от юг имот № 53, поради това, че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 375, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ VІІІ- 13 в кв.2 и УПИ ІІ-184 в кв.10 по плана на с. Крушево, общ. Първомай.

 Предвид докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-53/18.04.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване по пазарни цени на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: празно дворно място с площ от 722кв.м., представляващо УПИ VІІІ-13 в кв.2 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, одобрен със заповед №60/20.05.1986 год., при граници на имота: от север УПИ VІІ-11,от изток- улица, от юг- улица и от запад- УПИ ІХ-12.

2.       Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване по пазарни цени на недвижим имот- частна собственост, а именно: празно дворно място с площ от 710 кв.м., представляващо УПИ ІІ-184 в кв.10 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, одобрен със заповед №60/20.05.1986 год., при граници на имота: от север- УПИ І-184, от изток- УПИ ІІІ-184, от юг-УПИ ХХ-185 и от запад- улица.

3.              Упълномощава  Кмета на община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на търга, като подпише договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 376, взето на 28.ІV.2006 г.по протокол №36

Относно:Допускане на изменението на улична регулация и промяна на дворищна регулация по плана на кв.Дебър, гр.Първомай общ.Първомай

На основание докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-59/19.04.2006 г. и на основание чл.134,ал.1, т.1, ал.2, т.1 от ЗУТ и във връзка с чл.3, ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Да допусне изменение на уличната регулация с о.т. №№ 149, 147, 146 и 108 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай и промяна на дворищната регулация на УПИ ХХ-872 във връзка с разделянето му на два самостоятелни УПИ на основание чл.134, ал.1 т.1, ал.2 т.1 от ЗУТ, съгласно приложената скица-проект.

РЕШЕНИЕ № 377, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2006 г.

Предвид докладна записка изх.№ 61-00-52/18.04.2006 г. на Ю.Димитров-зам.кмет и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

  1. Предоставя на Държавно лесничейство гр.Първомай да изготви годишен план за ползване на дървесина през 2006 година, да маркира предвидените по ЛУП сечи и комплектова към лесосечния фонд за 2006 година , както и списък за събиране на суха и паднала дървесина за предоставяне ползване на контингент местно население. Събирането на сухата и паднала маса и санитарните сечи от иглолистни насаждения да се предостави и на желаещите от района на общината.
  2. Държавно лесничейство гр.Първомай да изведе маркираните сечи и събирането на суха и паднала дървесина с контингент местно население по такси на корен.

3.                   До въвеждане на община Първомай във владение на общински гори, събраните такси да се внасят в Държавния бюджет.

РЕШЕНИЕ № 378, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай и създаване нов раздел, регламентиращ размера на таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води, водни обекти и териториите в строителните граници на населените места - общинска собственост.

На основание докладна записка изх.№ 61-00-55/19.04.2006 г. на зам.кметът Ю.Димитров и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.24, ал.2 от Закона за лечебните растения и във връзка с чл.6, ал.1, т.6 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

  1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай, както следва:

Към глава ІІ се създава нов раздел ІХ “Такси за ползване на лечебни растения”, със следното съдържание:

Чл. 44а.(1) За ползване на лечебни растения от земи, гори, води, водни обекти и териториите в строителни граници на населените места- общинска собственост, се заплащат следните такси:

І. Билки ( в сурово състояние)             Мярка (кг)              Такса (лева)

1. Грудки, корени, коренища

-божур, иглика,лудо биле, ранилист,

  решетка, ягода горска                                   кг                                 0,06

-кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка        кг                                 0,04

-бъзак, гръмотрън, синя жлъчка                    кг                                 0,02

-глухарче, девесил, оман чер,пищялка,

 чобанка                                                            кг                                  0,01

-други                                                                кг                                  0,03

2. Листа

-мечо грозде                                                     кг                                  0,05

-лудо биле                                                         кг                                  0,04

-бръшлян, чобанка                                          кг                                   0,03

-глог, живовлек, леска, липа, люляк,

 оман чер, ягода горска                                   кг                                   0,02

-бреза, върба, къпина, лопен, малина

подбел                                                               кг                                   0,01

-други                                                                кг                                   0,03

3. Стръкове

-блатно кокиче                                                 кг                                   0,10

-горицвет, лазаркиня                                       кг                                   0,05

-гълъбови очички, зайча сянка, залист

 бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто,

 шапиче                                                             кг                                   0,05

-зимзелен, лудо биле, ранилист,

теменуга миризлива, чубрица планинска     кг                                    0,04

-дяволска уста, кантарион жълт, кантарион

червен, мащерка, очанка, риган обикновен   кг                                   0,03

-великденче, върбинка, жаблек, златна

пръчица, изсипливче, камшик, лепка,

медуница, миши уши, пача трева, пелин

обикновен, подъбиче бяло, подъбиче

червено, пчелник, равнец бял                         кг                                   0,02

-врабчови чревца, вратига, глухарче,

еньовче, змийско мляко, имел бял,

комунига жълта, мокреш, оман черен,

русупас, теменуга трицветна, хвощ              кг                                   0,01

-други                                                               кг                                   0,03

4. Цветове

-липа                                                                кг                                   0,07

-метличина, паричка, подбел, ралица,

слез, тъжник блатен                                       кг                                   0,03

-акация бяла, бъз                                            кг                                   0,02

-вратига, глог, равнец бял                             кг                                   0,01

-други                                                              кг                                   0,03

5. Плодове

-боровинка червена и черна, хвойна

червена                                                           кг                                     0,10

-хвойна сибирска                                           кг                                     0,07

-кисел трън, къпина, малина                        кг                                     0,04

-бъз, глог, конски кестен, киселеца             кг                                     0,02

-бъзак, трънка,                                               кг                                     0,01

-други                                                              кг                                     0,03

6. Семена                

-есенен минзухар                                           кг                                     0,10

-други                                                              кг                                    0,05

ІІ. Растения и горски плодове в              Мярка (кг)                 Такса (лева)   

сурово  състояние ( извън списъка

 на лечебните растения по ЗЛР)  

  1. Грудки, корени, коренища ( с

изключение на такива от репей,

коприва, троскот)                                         кг                                       0,03

  1. Листа ( с изключение на такива

от коприва)

- орех                                                             кг                                       0,01

-други                                                            кг                                       0,03

3. Стръкове ( с изключение на

такива от маточина)                                    кг                                        0,03

4 .Цветове ( с изключение на

     такива от лайка)                                          кг                                         0,03

   5.Плодове

- хвойна синя                                               кг                                         0,07

-шипка                                                          кг                                         0,03

-орех, обикновен кестен                             кг                                         0,10

-други                                                           кг                                         0,03

(2) Таксите се заплащат преди издаване на позволителното.

РЕШЕНИЕ № 379, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Информация на ОЕСУТ в изпълнение на Решение № 357 на Общински съвет град Първомай от 31.03.2006 г. по протокол № 35 относно постъпило предложение от Българския туристически съюз.

На основание внесена информация от гл.арх. Д.Спасов изх.№ 61-00-60/20.04.2006г. и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията на ОЕСУТ относно постъпило предложение от Български туристически съюз за сведение.

РЕШЕНИЕ № 380, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Промяна предназначението и обявяване за частна общинска собственост на част от УПИ ІІ- озеленяване в кв.№28а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдивска, във връзка с необходимостта от изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура и осигуряване на достъп и обслужване на складовите площи към търговската сграда в УПИ V- търговия, собственост на ЕТ ” Димитър Костадинов Сираков”

Предвид внесена докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-62/27.04.2006г и на основание чл.9, ал.3, т.2 във връзка с ал.2, предложение второ от ЗУТ, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

       Променя предназначението и обявява за частна общинска собственост северозападната част от УПИ ІІ- озеленяване с площ от 75 кв.м. в кв.28-а по плана на гр.Първомай,обл.Пловдивска, за изграждане на съоръжения  на техническата инфраструктура, при граници: от запад- улица; от изток ІІ-озеленяване, от юг-ІІ-озеленяване и от север- част от V- търговия, повдигната с червен цвят на скицата, неразделна част от настоящето решение.

РЕШЕНИЕ № 381, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Промяна предназначението и обявяване за частна общинска собственост на част от УПИ ІІ- озеленяване в кв.№28а по плана на гр.Първомай, обл. Пловдивска, във връзка с необходимостта от изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура и осигуряване на достъп и обслужване на складовите площи към търговската сграда в УПИ V- търговия, собственост на ЕТ ” Димитър Костадинов Сираков”

На основание докладна записка от К.Ангелов изх.№ 61-00-62/27.04.2006 г. и на основание чл.134, ал.1, т.6 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие за промяна на регулацията между парцели /УПИ/ V- търговия и ІІ-озеленяване, във връзка с обособяването на самостоятелен УПИ VІ- търговски дейности като прилежащ терен към законно построената сграда, собственост на ЕТ “ Димитър Костадинов Сираков” в кв.№28-а по плана на гр.Първомай, обл.Пловдивска.

РЕШЕНИЕ № 382, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

Предвид внесена докладна записка от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-133/27.04.2006 г и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и съгласно Решение №342 “П” т.2,1 от 15.02.2006г. по Протокол №33 на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отпуска еднократна помощ в размер на 300.00 лв. /триста лв/ на семейството на Георги Иванов Тодоров с.Татарево ул.”49” №5.

            2.  Препоръчва на ОбА , респективно на кмета на с.Татарево при изплащане на сумата да предприеме необходимите мерки същата да бъде изразходвана за удовлетворяване нуждите на семейството.

РЕШЕНИЕ № 383, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: неизпълнение на  решения на Общинския съвет и внасянето на материали от Общинската администрация

Предвид внесена докладна записка от Е.Захариев-председател на ОбС вх.№ 53-0-135/28.04.2006г и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.88,ал.1 от ПОДОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Обръща внимание на кмета на общината незабавно да предприеме необходимите действия за изпълнение на задълженията си по чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

2.Задължава кмета на общината да извърши проверка за причините за неизпълнение на решение №328/30.01.2006 г. на Общински съвет гр. Първомай и за заседанието през м.май да внесе информация за това, съдържаща данни за виновните длъжностни лица и предприетите дисциплинарни мерки спрямо тях.

РЕШЕНИЕ № 384, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Приемане годишните финансови отчети на общинските дружества за 2005 година.

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, чл.17 т.11 и чл.23 т.9 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема годишните финансови  отчети за дейността на : „МБАЛ-Първомай”ЕООД;„МЦ-І-Първомай”ЕООД;„Първомай-Автотранспорт” ЕООД; „Първомай 2000”ЕАД; „Марица-95”ООД  за периода 01.01.2005-31.12.2005 година.

РЕШЕНИЕ №385, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Отчет за изпълнение на договорите и приходите от наеми на общински имоти през 2005 година.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Приема отчет за изпълнение на договорите и приходите от наеми на общински имоти през 2005 година.

            2. ОбА да извърши преглед на договорите, по които има забавено плащане и да предприеме процедура за прекратяване на непрекратените

договори.

РЕШЕНИЕ № 386, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

На основание чл.21, ал.2 и чл.44 ал.1 т.4 и т.7 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

            2. Задължава кмета на общината до края на м.септември да докладва пред ОбС за:

            а/ констатирани нарушения на замърсяване крайградските и крайселските зони и мероприятията за преустановяването им;

            б/ размера на наложените глоби на питейните заведения, нарушили чл.6 ал.1 и 2 от Наредбата за чистотата и обществения ред и какви са определените санкции при установени повторни нарушения – посещение на малолетни и непълнолетни без родители след 22.00 часа ;

            в/ картотекиране в едномесечен срок на разкопаните улични платна и тротоари и невъзстановени според изискванията на Наредбата за чистотата и обществения ред и взетите мерки и наложените санкции на нарушителите.

РЕШЕНИЕ № 387, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Информация за проблемите и изпълнението на договора за обществени превози в Община Първомай.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информацията за проблемите и изпълнението на договора за обществени превози в Община Първомай.

2. Възлага на Общинска администрация да извърши проверка за спазване условията заложени в договора за обществени превози в Община Първомай и на заседанието през м.юли внесе в ОбС информация за констатациите.

РЕШЕНИЕ № 388, взето на 26.V.2006г. по ппротокол № 37

Относно: Допълване на Решение № 342 „П” /приложение № 6/, взето по Протокол № 33 на 15.02.2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.26, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС № 14 от 31.01.2006 година за изпълнение на ДБРБ за 2006 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Допълва утвърдения списък  /приложение № 6/ на длъжностите, които имат право на транспортни разходи по т.5 на Решение № 342 „П”, взето по Протокол № 33 на 15.02.2006 г. на Общински съвет град Първомай, както следва:

 

№ по               Длъжност                  Квалификация                      Специалност

Ред

 

…….               …………..                 ………………..                     ……………….

 

15.                   Медицинска сестра  специалист                Медицинска сестра

                        ДВФУ с.Езерово

 

РЕШЕНИЕ № 389, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Изменение на т.2 от Решение № 348 на Общински съвет град Първомай, взето на 15.02.2006г. по протокол № 33.

Предвид докладна записка изх.№ 61-00-66/16.05.2006г. на зам.кмета К.Ангелов и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.32 ал.1 от ЗАП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

В точка 2 от Решение № 348 на Общински съвет град Първомай, взето на 15.02.2006г. по Протокол № 33 текстът: „три месеца” да се чете „пет месеца”.

РЕШЕНИЕ № 390, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Утвърждаване на правен анализ, приватизационна оценка, тръжни документи, договор за продажба и приемане на решение за способа на продажба на общински нежилищен имот по ЗПСК, включен в общинския приватизационен план за 2006 година.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-64/16.05.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, във връзка с чл.5, чл.6, ал.1, чл.9 от НТК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема правен анализ и приватизационна оценка на общински нежилищен имот:

“Бивше училище” с.Татарево, Община Първомай,  представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 3 280 кв.м., заедно с построените в него масивна едноетажна сграда – училище, със ЗП - 460 кв.м., с изба под цялата сграда, масивна едноетажна сграда - пристройка към училището със ЗП - 167 кв.м. и масивна тоалетна със ЗП - 32 кв.м., съставляващи УПИ ІІ-производствена дейност в кв. 52 А по плана на село Татарево. Граници на имота : от север – улици; от изток – УПИ І-спорт; от юг - улица и от запад – улица. Имотът е подробно описан в акт  за ЧОС № 23 / 15.03.2006 год.

2. Обявява за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване имота описан по т.1 при начална тръжна цена 29 300 лв. и стъпка за наддаване – 2% от началната тръжна цена, като:

2.1. Определя депозит за участие на търга в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта и краен срок за внасянето му до 17.00 часа на 25-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, вносим по сметка, посочена в тръжната документация или в касата на община Първомай.

2.2. Утвърждава тръжна документация за имота, описан по т.1 и определя цена за същата в размер на 100 лв.(без ДДС), която се заплаща в касата на община Първомай. Тръжната документация се получава в стая 211 на Общинска администрация гр.Първомай, срещу разписка за платена цена в срок до 20-я ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

2.3. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104, отдел”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 25-я ден  включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

2.4. Оглед на обявения за приватизация обект може да се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден в срок до 17.00 часа на 20-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

2.5. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 26-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

2.6. Сроковете по точки от 2.1 до 2.5 се определят по реда на чл.33 от ГПК; когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

3. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши необходимите действия във връзка с организацията и провеждането на публичния търг и да подпише договор за приватизация със спечелилия търга участник.

РЕШЕНИЕ № 391, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Възлагане управлението на „Медицински център І – Първомай” ЕООД гр.Първомай.

 

На основание чл.45, ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и докладна записка на зам.кмета Ю.Димитров изх.№ 61-00-63/16.05.2006г. относно резултатите от проведения конкурс, съгласно Решение № 368 от 31.03.2006 година по протокол № 35 на ОбС гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Възлага управлението на „Медицински център І – Първомай” ЕООД гр.Първомай на д-р Румяна Димитрова Бойлова.

            2. Утвърждава договор за управлението на „Медицински център І-Първомай” ЕООД гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 392, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Възникнали проблеми в съгласуването работата на Общинска администрация и Общински съвет – Първомай и предприетите в тази връзка съгласно Решение на ОбС – Първомай № 383/28.04.2006 г. по протокол № 36.

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията от кмета на общината А.Папазов относно възникнали проблеми в съгласуването работата на ОбА и ОбС – Първомай и предприетите в тази връзка мерки съгласно Решение на ОбС – Първомай № 383/28.04.2006 г. по Протокол № 36 за сведение.

РЕШЕНИЕ № 393, взето на 30.06.2006 г. по протокол № 38

ОТНОСНО: ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2006 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ  РЕШИ  :

Приема План за своята работа за второ полугодие на 2006 година разпределен по месеци както следва:

            М. Юли :

            1. Информация за спазване условията, заложени в договора за обществени превози в Община Първомай.                                                                                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            2. Определяне структурата на общинската образователна мрежа за учебната 2006/2007 г.                                                                                                                                                                       Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            3. Приемане на средни брутни работни заплати за ОбА, мероприятия и поделения към нея.                                                                                                                                                                              Вносител: А. Папазов-кмет

            4. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2006 г. и актуализирането му /при необходимост/.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

            5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2006 г.

                                                                       Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            М. Август:

            1. Приемане на отчетите и балансите на общинските ЕТД за първото полугодие на 2006 г.                                                                                                                                                                                Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

2. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2006-2007 г.

                                                                  Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

3. Отчет за изпълнение решенията на ОбС за първото шестмесечие  на 2006 г.

                                                                       Вносител: Н.Чакова-секретар ОбА

            М.Септември :

            1. Информация за контрола по приложението и спазването на Наредбата за чистотата и обществения ред.                                                                                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            2. Информация за работата на Общинска администрация по подобряване на информационното обслужване и сертификацията на общината.                                                                                                                                                                                                   Вносител: Н.Чакова-секретар ОбА

            3. Информация за подготовката на бюджета на община Първомай за 2007 г. съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

            М. Октомври :

           

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.                                                                                                                                                                                 Вносител: А.Папазов-кмет

            М. Ноември :

            1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2005-2006 година.                                                                                                                       Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            2. Информация за дейността на специализирано звено „Секретариат на ОбС”.                                                                                                                                                                                                     Вносител: Е.Захариев-председател ОбС

            М. Декември :

            1. Приемане на план сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2007 година.                                                                                                                                                                              Вносител: А.Папазов-кмет

            2. Актуализация на бюджета, инвестиционна програма, строителна програма и ИБСФ на общината за 2006 г.                                                                                                                                             Вносител: А.Папазов-кмет

            3. Отчет за изпълнение на Културния календар за 2006 г. и приемане на проект за 2007 година.                                                                                                                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            4. Приемане План за работата на ОбС за първо полугодие на 2007 г                                                              Вносител: Е.Захариев- предс.ОбС

РЕШЕНИЕ № 394, взето на 30.06.2006 г.по протокол № 38

Относно: Отчет-анализ за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2005 година.

Като взе предвид внесено проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-72/20.06.2006 г и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

Приема Отчет-анализ за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2005 година.

РЕШЕНИЕ № 395, взето на 30.06.2006 г. по протокол № 38

Относно: Приемане на Общинска програма „Предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните.

Предвид внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-76/20.06.2006 г. , във връзка с Решение № 348 на ОбС-Първомай от 15.02.2006 г. по протокол № 33 и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Общинска програма за „Предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните.”

РЕШЕНИЕ №, взето на 30.06.2006 г. по протокол № 38

Относно: Реконструкция на съществуващи полски пътища – землище с.Искра, общ.Първомай.

С оглед изложеното в докладната записка на кмета на общината изх.№ 61-00-78/20.06.2006г.и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,във връзка с чл. 21, ал. 4 и   чл. 34, т. 2 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

1. Общински съвет гр. Първомай на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява ПУП  - парцеларни планове на  съществуващи полски пътища от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар” обхващащ  имоти с № 000303, № 000304, № 000913, № 000917 и № 000927 и   от края на регулацията на с. Искра до местността “Дойкима”, обхващащ имоти с № 000798, № 000207 и № 000200 в землище с. Искра, общ. ПЪРВОМАЙ да бъдат реконструирани по предложените и съгласувани  Общинска служба “Земеделие и гори” и с решение № 1 по протокол 11 от 21.04.2006 година на ОЕСУТ при ОбА гр. Първомай парцеларен план по осови координатни и гранични точки по приложените регистри – Приложение 1 и Приложение 2.

2. Общински съвет гр. Първомай на основание чл. 21 и следващите  от ЗОС, УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Първомай да проведе   предвидените в закона отчуждителни процедури  за частите от   имоти   с № 180001, № 184001, № 083030, № 083040, № 180005, № 083057, № 083037 и № 031035 засегнати от ПУП.

3. Общински съвет гр. Първомай на основание чл. 34, ал. 2 от ЗОС УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Първомай след осъществяване на  предвидените в закона  процедури  да закупи от собствениците  следните части от имоти:

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 5.100 (пет декара и сто квадратни метра), осма категория в местността “ЯЗЛАТА” съставляваща имот  № 32826180001 (три , две, осем, две, шест, едно, осем, нула, нула, нула, едно) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив, с площ от 36(тридесет и шест)квадратни метра, при граници съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар”,  собственост на ВАСИЛКА АТАНАСОВА ДИНКОВА, ЕГН ...................., притежаваща лична карта № ........................., издадена на ................ от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Орфей № 20;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 1.070 (един декар  и седемдесет квадратни метра), осма категория в местността “ЯЗЛАТА” съставляваща имот  № 32826184001 (три , две, осем, две, шест, едно, осем, четири, нула, нула, едно) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 1(един)квадратен метър, съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар”, собственост на ДИМИТРА КОЛЕВА КЕЧЕДЖИЕВА, ЕГН ..............., притежаваща личен паспорт серия .............., издаден от РПУ на МВР гр. Първомай с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Марек № 2, КОЛЬО ГАНЧЕВ КЕЧЕДЖИЕВ, ЕГН ................., притежаващ лична карта № ...................., издадена на .................. от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул.  Марек № 2 и МАРИЯ ГАНЧЕВА СПАСОВА, ЕГН ....................., притежаваща лична карта № ........................, издадена на .................... от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с.Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул.  73 -ТА № 9;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 4.267 (четири декара двеста шестдесет и седем квадратни метра), осма категория в местността “ХАШЛАМИТЕ” съставляваща имот  № 32826083030 (три , две, осем, две, шест, нула, осем, три, нула, три, нула) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 57(петдесет и седем) квадратни метра, при граници съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар” , собственост на ЙОРДАН ПЕТРОВ КОВАЧЕВ, ЕГН ..................., притежаващ лична карта № ............., издадена на .............. от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул . Марек № 28 и съпругата му ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА, ЕГН ..................., притежаваща лична карта № ................., издадена на 28.08.2000 от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Марек № 28;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 3.314 (три декара триста и четиринадесет квадратни метра), осма категория в местността “ХАШЛАМИТЕ” съставляваща имот  № 32826083040 (три , две, осем, две, шест, нула, осем, три, нула, четири, нула) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 52(петдесет и два) квадратни метра, при граници  съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар”, собственост на ПЕТЪР ДИМИТРОВ КУМЧЕВ, ЕГН .................., притежаващ лична карта № .................., издадена на ................ от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул . Стефан Караджа № 3 и съпругата му НИКОЛИНА СТОЯНОВА КУМЧЕВА, ЕГН ....................., притежаваща лична карта № ................, издадена на .................... от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул . Стефан Караджа № 3;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 2.132 (два декара сто тридесет и два квадратни метра), осма категория в местността “ЯЗЛАТА” съставляваща имот  № 32826180005 (три , две, осем, две, шест, едно, осем, нула, нула, нула, пет) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 2(два) квадратни метра, при граници съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар” , собственост на АТАНАС ХРИСТЕВ КУМЧЕВ, ЕГН ................., притежаващ лична карта № .................., издадена на ............... от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Христо Смирненски № 1 и съпругата му БОГДАНКА СТОЙКОВА КУМЧЕВА, ЕГН ..............., притежаваща лична карта № ................., издадена на ................ от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Христо Смирненски№ 1;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 2.980(два декара деветстотин и осемдесет квадратни метра), осма категория в местността “ХАШЛАМИТЕ” съставляваща имот  № 32826083057 (три , две, осем, две, шест, нула, осем, три, нула, пет, седем) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 19(деветнадесет) квадратни метра, при граници  съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар” , собственост на ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ МАГАНЕВ, ЕГН ................, притежаващ лична карта № ................, издадена на ............ от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул . Вела Пеева № 11 и ИВАН ГЕОРГИЕВ МАГАНЕВ, ЕГН .................... с постоянен адрес гр. Хасково, обл. Хасково;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 2.401 (два декара четиристотин и един квадратни метра), осма категория в местността “ХАШЛАМИТЕ” съставляваща имот  № 32826083037 (три , две, осем, две, шест, нула, осем, три, нула, три, седем) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 16(шестнадесет) квадратни метра, при граници съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар , собственост на АНГЕЛ ФИЛИПОВ СУЛТАНОВ, ЕГН .................., притежаващ лична карта № ............., издадена на ..................... от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул.  Александър Стамболийски № 27

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 4.501 (четири декара петстотин и един квадратни метра), девета и шеста категория в местността “ВАКЪВА” съставляваща имот  № 32826031035 (три , две, осем, две, шест, нула, три, едно, нула, три, пет) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 592(петстотин деветдесет и два) квадратни метра, при граници  съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до местността“Дойкима”, собственост на ТРАКИЙСКА ЛОЗА  ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдивска, ул.”Цанко Дюстабанов” № 6, вписано по фирмено дело № 3430/2003 г. на Пловдивски окръжен съд, партиден № 28, том 27, страница 110, регистър 1, НДР № 1169697996, БУЛСТАТ 115811091 представлявано от управителя РУСИЯН КРЪСТЕВ ЗИДАРОВ, ЕГН ........................

РЕШЕНИЕ № 397, взето на 30.06.2006 г.по протокол № 38

Относно : Вземане на решение от Общински съвет за предвиждане на финансови средства за стартиране на процедура по изготвяне на проект за „Смесена канализация на с.Градина” община Първомай.

Като взе предвид докладната записка на зам.кмета на общината К.Ангелов изх.№ 61-00-80/20.06.2006 г. , и на основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка  с т.6 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Първомай да проведе всички необходими действия по провеждане на процедура за обществена поръчка за пълно работно проектиране за обект „Смесена канализация на с.Градина” общ.Първомай, на стойност до 150 000 лв, платими в рамките на 3 /три/ бюджетни години, на вноски до 50 000 лв за всяка година.

РЕШЕНИЕ № 398, взето на 30.06.2006 г.по протокол № 38

Относно : Прехвърляне на дълготрайни материални активи от „Първомай 2000” ЕАД на Община Първомай и намаляване на капитала на дружеството.

Като взе предвид докладната записка на зам.кмета на общината К.Ангелов изх.№ 61-00-79/20.06.2006 г. , и на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА,чл.200 т.2 от Търговския закон и чл.23,т.1и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

 1.Прехвърля описаните приложение №1 дълготрайни материални активи съставляващи апортна вноска в капитала на „Първомай 2000” ЕАД на Община Първомай;

2.Намалява капитала на „Първомай 2000” ЕАД от 179 007лева на 164 539 лева, чрез обезсилване на 14 468 поименни акции с номинал на всяка една 1 лев, съставляващи дълготрайни материални активи на Гробищен парк Първомай, съгласно оценката /приложение №2/ от 17.12.1999 година, приложена при учредяване на дружеството.

3.Изменя чл.6 от Устава на дружеството както следва:

Текстът „Размерът на капитала при учредяване на дружеството е 179 007 лв.” се заменя с „Размерът на капитала на дружеството е 164 539 лв.”

            4.Изменя чл.7./1/. от Устава на дружеството, както следва:

Текстът „179 007 /сто седемдесет и девет хиляди и седем/” се заменя с „164 539 /сто шестдесет и четири хиляди петстотин тридесет и девет/”

            5.Задължава изпълнителният директор на „Първомай 2000” ЕАД да извърши всички необходими действия по съдебната пререгистрация на дружеството във връзка с направените промени.

РЕШЕНИЕ № 399, взето на 30.06.2006 г.по протокол № 38

Относно: Временен безлихвен заем за бюджет от ИБСФ – „Разходи по приватизация и следприватизационен контрол” на стойност 15 000  лв.

На основание проекто-решение от А. Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-81/20.06.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 и 24 от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предоставя временен безлихвен заем за бюджет от ИБСФ – „Разходи по приватизация и следприватизационен контрол „ на стойност 15 000 лв със срок на погасяване – възстановяването на средствата от Министерство на финансите по проект „Красива България” , но не по-късно от 30.09.2006 година.

РЕШЕНИЕ № 400, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от ЗОБ и чл. 36 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

Приема отчета за първото полугодие на бюджет 2006 г.

Приложения № 1,2,3.

РЕШЕНИЕ № 401, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Промяна в структурата и числеността на персонала в Общинска администрация.

На основание внесено проекто-решение от кмета на общината изх.№ 61-00-85/20.07.2006 г. и на основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44 ал.1 т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Приема увеличението на численост на персонала в Общинска администрация с 2 бройки считано от 01.05.2006 – като създава звено „Вътрешен одит” към Обща администрация

            - 1 бр. главен вътрешен одитор

            - 1 бр. младши вътрешен одитор

            2. Коригира утвърдената численост на персонала в ръководството на Общинска администрация съгласно приложение № 2 на решение № 329 по протокол № 32 от 31.01.2006 г на ОбС, като намалява бройките на зам.кметовете от 2 на 1 , считано от 01.08.2006 година.

РЕШЕНИЕ № 402, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Информация за спазване условията заложени в договора за обществени превози в Община Първомай.

На основание изложеното в информацията и внесено проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-90/20.07.2006 г. и чл.21 ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информацията за спазване условията заложени в договора за обществени превози в Община Първомай.

            2. Общинска администрация да продължи извършването на проверки за спазването на условията на Договора за възлагане на обществен превоз на пътници № 242 от 27.07.2005 г. и в срок до 31.01.2007 г. кметът на общината да внесе в Общински съвет информация за резултатите от предприетите мерки за подобряване организацията и качеството на обществените превози и констатациите от проверките през второто полугодие на 2006 г.

РЕШЕНИЕ №  403, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Определяне структурата на общинската образователна мрежа за учебната 2006/2007 година.

Предвид докладната записка от зам.кмета на общината Ю.Димитров изх.№ 61-00-84/19.07.2006 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.3 от Закона за народната просвета, чл.11, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата , детските градини и обслужващи звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Поделение „Образование” при ОбА гр.Първомай – специализиран изпълнителен орган на общината, обхваща общинската образователна мрежа при следната структура:

-         общински учебни заведения – 14 бр. /по приложение № 1/.

-         общински детски заведения – 12 бр. /по приложение № 2/.

-         други дейности по образованието – 1 бр.звено /по приложение № 3/.

2. Допуска изключения от минималния брой на учениците в паралелките от І до VІІІ клас в общинските учебни заведения за учебната 2006/2007г. /по приложение № 4/

3. Утвърждава съществуването на слети паралелки от І до VІІІ клас в общинските учебни заведения за учебната 2006/2007 г. / по приложение № 5/.

4. Определя броя на полуинтернатните групи в общинските учебни заведения за учебната 2006/2007 г. / по приложение № 6/.

            /

 

РЕШЕНИЕ № 404, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно:  Приемане на средни брутни работни заплати за Общинска администрация, мероприятия и поделения към нея.

На основание чл.6, ал.1, ал.3, ал.5 от ПМС № 168/07.07.2006г. и предложение с изх.№ 61-00-86/20.07.2006 г.на кмета на общината А. Папазов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема средни брутни работни заплати считано от 01.07.2006г. както следва:

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – 387,65 лв.

КОНТРОЛНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ – 326,79 лв.

ДЕТСКИ ЯСЛИ И УЧ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 271,75 лв.

МЕРОПРИЯТИЕ – ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ

ЗАВ. ЗА СОЦ. УСЛУГИ- по писмо на МТСП

ПОДЕЛЕНИЕ-

ОБРАЗОВАНИЕ –  по писмо на МФ

 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ                                               236,50

ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ                                               215,89

ДР.ДЕЙН.СЕЛ.СТОП                                                      256,37

ЧИСТОТА                                                                         254,75

ДР.ДЕЙН.БЛАГОУСТР.И ОП.ОК.СРЕДА                   346,27

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА                279,40

ПВЗ                                                                                    264,41

ПОДЕЛЕНИЯ-

КУЛТУРА -                                                                      244,94

РЕШЕНИЕ № 405, взето на 28.VІІ.2006г. по Протокол № 39

Относно:  Приемане на основни месечни възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 на ПМС № 168/07.07.2006г. и предложение с изх.№ 61-00-87/20.07.2006 г. на зам. кмета на общината К. Ангелов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава основни месечни възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.07.2006г.           

кметство                               образование         стара           осн.раб.              %

                  категория                                       осн.запл.        запл.            увеличение

1. Кмет на общината                    висше            855                906                  6%

2. Кмет на кметство

над 2000 жители

            Градина                              висше             533                565                  6%

От 1001 до 2000 жители

            Искра                                 висше              461                489                   “

            Дълбок извор                    висше              461                489                   “

            Караджалово                    средно             440                466                   “

            Виница                              средно             425                450                   “

От 901 до 100 жители

            Бяла река                          висше              430                455                    “

            Крушево                           средно             415                440                    “

От 451 до 900 жители

            Брягово                            средно             400                 424                   “

            Езерово                            ср.спец.           400                 424                   “

            Татарево                          ср.спец.           400                 424                   “

            Воден                               ср.спец.           400                 424                   “

            Драгойново                     средно             400                 424                   “

            Буково                             основно           380                 403                   “

Под 450 жители

            Православен                   висше               380                403                    “

3.Кметски наместници

            Добри дол                       ср.спец.            325                345                   “

            Поройна                          средно              325                345                   “

Забележка:допълнителното трудово възнаграждение е 0.8% за всяка година стаж и се променя по месеци съгласно нормативната уредба.

РЕШЕНИЕ № 406, взето на 28.VІІ.2006г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2006 година.

На основание внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-83/19.07.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Приема Общинска програма за закрила на детето 2006 година.

            2.ОбА да внесе в Общинския съвет отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето до 31.01.2007 година.

РЕШЕНИЕ № 407, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Промяна на разписание по вътрешноградската транспортна схема /Линия 1/.

Предвид изложеното в докладната записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-91/20.07.2006 г. и на основание чл.8 ал.4 и във връзка с чл.9 от Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      В разписанието на вътрешноградска линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/ по приложение 1 към договор 242 / 27.07.2005 г. на ред с надпис „Първомай-център”, колона с надпис „ІХ” текстът „19.06” да се замени с „19.20” в колона с надпис „ІХобр.” С текст „19.45” да се замени с „20.00”. В ред с надпис „Дебър” в колона с надпис „ІХ” текст „19.25” да се замени с „19.40”, в колона с надпис „ІХ обр.” С текст „19.27” да се замени с „19.41”.

2.      В разписанието на вътрешноградска линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/ по приложение 1 към договор 242 / 27.07.2005 г. колона с надпис „Х” и „Х обр.” Се заличава, като колона „ХІ” и „ХІ обр.”, стават колони Х и Х обр. В забележката текстът „ХІ-ти курс” да се чете „Х-ти курс”.

Приложение: 1. Разписание на Линия № 1  Първомай-Дебър /Татарево/.

РЕШЕНИЕ № 408, взето на 28.VІІ.2006г. по Протокол № 39

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай, приета на заседание на ОбС гр.Първомай на 29.09.2004 г. с решение № 160 по протокол № 14, променяна с Решения на ОбС гр.Първомай № 22620.05.2005 г.; № 305 от 09.12.2005 г. и № 321 от 27.12.2005 г.

Предвид изложеното в  докладната  записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-89/20.07.2006г.  и на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

І.   В чл.37 се правят следните изменеия и допълнения:

1.             В точка 1  думите “недвижим имот ” се заменят с “урегулиран поземлен имот”;

2.             В точка 2  думата скица” заменя със “скица-виза”;

3.             Точка 7 се изменя така :

“7.  за издаване на разрешения за строеж-20 лв.”;

4.                Създава се нова точка 7а. със следния текст:

“7а. за издаване на разрешение за строеж за комплексен проект за инвестиционна   инициатива по чл.150 от ЗУТ – 26 лв. ( сумата по т.7, увеличена с 30% ).”

5.       В точка 12 след думата “преминаване “ се добавя “/прокарване/”.

ІІ.   Чл. 42 се изменя така:

            “Чл. 42  /1/. За търговия с тютюневи изделия по чл. 30 ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира :

1. Първоначална такса за издаване на разрешение в размер на 50 лв.

2. Годишна такса за упражняване на дейността, както следва:

-         за търговски обекти в гр.Първомай - 120 лв.

-         за търговски обекти в селата на община Първомай  -  70 лв.

-         за заведения за хранене и рзвлечения - 100 лв.

/2/. За търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки се събира годишна такса, както следва:

1.За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продуктите от грозде спирт, дестилати и спиртни напитки - 200лв.

2. За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт,  дестилати и спиртни напитки, както следва:

-за търговски обекти в гр.Първомай - 80 лв.

-за търговски обекти в селата на община Първомай- 50 лв.

3. За търговия със спиртни напитки в заведения за хранене и развлечения:

3.1. в гр.Първомай:

- за заведения до 50 места за сядане на закрито - 300 лв.

- за заведения над 50 места за сядане на закрито -350 лв.

3.2.в селата на община Първомай

- за заведения до 50 места за сядане на закрито  - 200 лв.

- за заведения над 50 места за сядане на закрито - 250 лв.

/3/. За временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни се заплаща дневна такса за упражняване на правото в размер на 10 лв.

/4/. Регистрацията на дейността по ал.2 се извършва след подаване на заявление -декларация по образец в ОбА - Първомай. Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на дейността.

/5/. При прекратяването на дейността по ал.1 и/или ал.2 на даден търговски обект лицето подава заявление по образец до ОбА-Първомай и връща  издаденото  разрешение  или удостоверение, а Общината възстановява част от годишната  такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява.

/6/. При сезонна работа на търговския обект годишната такса се заплаща в размер пропорционален на периода на извършването й;

/7/. Възстановяването на дейността се извършва  само с подаване на нова молба. При прекратяване на дейността за повече от една година, възстановяването се извършва по общия ред.

/8/. Първоначалната такса по ал.1 се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение, а годишните такси по ал.1, т.2 и ал.2 до 31 януари на текущата година.         

/9/. За годината на издаване на разрешението по ал.1 или регистриране на дейността по ал.2, годишната такса се заплаща в размер на 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

/10/. Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешение . Разрешението се издава след представяне на документ удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

ІІІ. В чл.52  изменя се изменя така:

                        В И Д    У С Л У Г А

Срок /в дни/

Цена  /в лева/

 1

Съгласуване на инвестиционни проекти от ОЕСУТ

30

50,00 лв.

 2

Съгласуване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по Чл.150 от ЗУТ

30

65,00 лв.- /таксата по т.1, увеличена с 30% /

 3

Одобряване на екзекутивни документи

30

30,00

 4

Одобряване на инвестиционни проекти:

- жилищна сграда с височина до 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.

- жилищна сграда с височина над 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

- техническа инфраструктура:

§         до 50 м.л.

 

§         от 50 до 500 м.л.

 

 

 

§         над 500 м.л.

 

30

30

30

30

 

30

 

30

 

 

 

30

 

50,00

70,00

70,00

0,90 лв./кв.м.

 

50,00 лв.

 

50,00 лв + 0,50 лв/м.л. за разликата над 50м.

 

275,00 лв + 0,30 лв/м.л. за разликата над 500м.

 5

Одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по Чл.150 от ЗУТ:

- жилищна сграда с височина до 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.

- жилищна сграда с височина над 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

- техническа инфраструктура:

§         до 50 м.л.

§         от 50 до 500 м.л.

§         над 500 м.л.

 

 

30 

 

 

За одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, се събират такси с 30% увеличение, спрямо дължимите по т.4

 

 6

Узаконяване на инвестиционни проекти

- жилищна сграда с височина до 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.

- жилищна сграда с височина над 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

 

- техническа инфраструктура:

§         до 50 м.л.

 

§         от 50 до 500 м.л.

 

 

 

§         над 500 м.л.

 

 

 

 

30

30

30

30

 

 

30

 

30

 

 

 

30

 

150,00

210,00

210,00

2,70 лв./кв.м.

 

 

150,00 лв.

 

150,00 лв + 1,50 лв/м.л. за разликата над 50м.

 

825,00 лв + 0,90 лв/м.л. за разликата над 500м.

 7

Удостоверения за търпимост на основание § 16,ал.1 от ЗУТ за строежи, изградени до 07.04.1987 г.

14

 

10,00

 

 

 

 

 8

Удостоверение за реално обособени части от сгради /чл. 202 от ЗУТ/

 

14

 

10,00

 9

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

  7

 

15,00

10

Удостоверение за идентичност на имот

14

10,00

11

Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка

14

 

10,00

12

Становище на общински експертен съвет

14

  5,00

13

Разрешение за прокопаване

  3

  2,00

14

Становище за РДНСК – възм.за узаконяване

 

30,00

15

Акт за узаконяване

 

50,00

16

Одобряване на ПУП

 

30,00

17

Одобряване на ПУП към комплексен проект за инвестиционна инициатива, по Чл.150 от ЗУТ

 

 

39,00

18

Издаване на заверено препис-извлечение от решения,протоколи,заповеди,актове и договори

 

 

1,00 на стр.

19

Издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка

 

 

1,00

20

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината

 

 

1,00

21

Копирни услуги за една страница

- едностранно

- двустранно

 

 

 0,20

 0,40

22

Заверка на копие от актове, договор, заповеди, решения, протоколи и други документи

 

 1,00

23

Ползване зала общинска собственост

- зала № 216

- пленарна зала

 

На ден:

15,00

30,00

24

Ефирно време по местния радиовъзел за 1 минута

 

 4,00

25

Услуги свързани със ЗОСИ за отсичане на дървета в собствен имот (земеделска земя) - разрешително за отсичане на овощни, широколистни и иглолистни дървесни видове.

 

 5,00

26

За издаване на разрешителни за отсичане на дървета в регулация:

 - в общински имоти:

а) овощни видове - 5 лв. на куб.м.;

б) широколистни дървесни видове видове - 5 лв. на кубичен метър.;

в) иглолистни видове - 4 лв. на кубичен метър.

- в частен имот- за брой

 

5,00+стойността на дървесината

 

 

 

 

 

    2,00 лв.

27

За проверка на обстоятелствата за издаване на заповед по чл.34 от ЗСПЗЗ или съответен отказ

 

 

  10,00 лв.

28

За регистрация на земеделска и горска техника чл. 4 от Наредба № 26 за регистрация на ЗГТ

- за издаване на свидетелство за регистрация и талон за технически преглед

- за издаване на свидетелство за регистрация и талон за технически преглед и регистрационна табела

 

 

 

 

    2,00 лв.

 

   10,00 лв.

29

За издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика съгласно чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за ветеринарно-медицинска дейност

 

 

 

 

  20,00 лв.

30

Издаване на удостоверение за регистриране на пункт за дестилация на ферментирали материали

 

 

  10,00 лв.

31

Издаване на дубликат на лиценз /разрешение/

 

  10,00 лв.

32

Заверка на пътна книжка за случаен превоз

 

    5,00 лв.

33

Заповед за удължено работно време

 

  50,00 лв.

34

Пропуск за централна градска част

 

  10,00 лв.

35

Разрешение за таксиметров превоз в общината

 

  20,00 лв.

36

Издаване на образец 30 при пенсиониране

 

    2,00 лв

37

Регистрация на строителни обекти

 

 

37.1

Обекти от ІV-та категория

7

750,00 лв.

37.2

Обекти от V категория както следва:

·        РЗП от 500 кв.м. до 1000 кв.м. и капацитет от 50 до 100 места посетители, от 50 до 100 работни места

·        РЗП от 300 кв.м. до 499 кв.м. и капацитет от 20 до 49 места посетители, от 20 до 49 работни места

·         РЗП до 300 кв.м. до 19 места посетители, до 19 работни места

 

7

 

7

 

7

 

 

 

500,00 лв.

 

420,00 лв.

 

300,00 лв.

 

38

Копие от административен акт на ОбС по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

 

    1,00 лв.

(+0,20лв.на лист)

39

Предоставяне на информация по чл.34 от Закона за достъп до обществена информация

 

    2,00 лв.

(+0,20лв.на лист)

40

Бланки за заявление, молба

 

    1,00 лв.

41

Сключване на граждански брак

 

  30.00 лв.

42

Сключване на граждански брак в обредна зала

 

  70.00 лв.

43

Сключване на граждански брак в обредна зала с хор

 

  90.00 лв.

44

Сключване на граждански брак изнесен извън  обредна зала

 

 

100.00 лв.

45

Продажба на дърва за огрев

 

    5.00 лв.

46

Транспорт на възрастни и болни граждани от град Първомай до Медицински център І.

 

  

    0.83 лв.

47

Транспорт на възрастни и болни граждани от квартал Любеново до Медицински център І

 

  

    1.25 лв.

48

Транспорт на възрастни и болни граждани от кв.Дебър до Медицински център І

 

   

    1.67 лв.

49

Изкопаване на гроб и загробване

 

  35,00 лв.

50

Вадене на кости

 

  10,00 лв

51

Почистване на гроб

 

  10,00 лв.

52

Годишна такса за ползване на Общинския радиовъзел

 

    5,00 лв.

53

Урнополагане

 

  20,00 лв

54

Изкоп и закриване на гробно място при преместване на кости в друго населено място

 

 

  60,00 лв.

55

Изготвяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

14

  3,00 лв.

56

Включване в мрежата на общински радиовъзел за гр.Първомай и кварталите Дебър и Любеново

 

  6,00 лв. /разходите за материали  се заплащат отделно/

 

ІV. Чл.53 се изменя така :                                                                                                                        Чл.53 /1/. Прокопаването на улична и тротоарна настилка от страна на физически или юридически лица се извършва при следните цени на услугата за възстановяване :

- за възстановяване на тротоарна настилка с нови плочи – 32,50 лв/кв.м.;

- за възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи – 20,10 лв/кв.м.

- за възстановяване на улична асфалтова настилка – 66,00 лв/кв.м.

  /2/. След внасяне на сумите по ал.1 се издава разрешение за прокопаване в съответствие с чл.52 т.13.

  /3/. Събраните суми по ал.1 се използват за възстановяване на уличните и тротоарните настилки.

            /4/. В случаите, когато дейността на лицата по ал.1 се състои в изграждане и поддръжка на подземна инфраструктура, с тях се сключва рамково споразумение, което регламентира начина, сроковете, гаранциите и контрола за изпълнение на възстановителните работи.

РЕШЕНИЕ № 409, взето на 28.VІІ.2006г. по Протокол № 39

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за отдаване под наем без търг и конкурс на поземлени имоти, частна общинска собственост в землището на Община Първомай.

Предвид докладна записка от кмета А.Папазов изх.№61-00-94 / 28.07.2006г. и на основание чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

          1. Да се отдадат под наем без търг или конкурс поземлени имоти, частна общинска собственост на ТЕРНА АД – клон България, както следва:

-         Землище с. Виница – част от поземлен имот № 006041, местността „Малкия юрт”, целият с площ от 712.749 дка за срок от 1 година.

-         Землище гр.Първомай – поземлен имот № 000293, местността „Върбака черничките”, целият с площ от 53.648 дка;

При наемна цена 10 лв.  месечно на декар за целия срок на договора.

2. Упълномощава кмета на Община Първомай да сключи наемен договор след представяне на работните проекти от строителя и уточняване на конкретните параметри на необходимите площи,  като се ограничи ползването за имота № 000293 в местността    „Върбака черничките” в землището на гр.Първомай до частта, в която   не попада съобщителния кабел.

РЕШЕНИЕ №410 взето на 31.08.2006 г. по Протокол № 40

Относно: Приемане отчетите и балансите на общинските ЕТД за първото полугодие на 2006 година.

Предвид внесена докладна записка на К. Ангелов – зам. кмет с изх.№ 61-00-98/16.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, т.11 и чл.23, т.9 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, и в съответствие с приетия План за работа на ОбС през второ полугодие на 2006 г., Решение № 20 на ПОС от 24.01.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.       Приема отчетите за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за периода 01.01.2006-30.06.2006 година и не освобождава от отговорност техните органи на управление.

2.       Отписва от баланса на Община Първомай дългосрочно вземане от приватизация на “Борислав” ООД в размер на 1782.08 лева.

3. Сформира комисия от 7 члена, чийто персонален състав да се определи от Общинския съвет  в срок до 30.09.2006 г. със задача да анализира обстойно дейността и финансовото състояние на “Марица 95” ЕООД, „Първомай 2000”ЕАД и „Първомай-Автотранспорт”ЕООД и внесе в срок до 31.11.2006 г становище пред ОбС Първомай за възможните перспективи за развитие на същите.

4. Управителните органи на ЕТД с общинско участие да разработят бизнес проекти за развитието на дружествата за 2007г. и да ги внесат в Общински съвет в срока по т.трета.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233