Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 411 до № 477 приети от 31.08.2006 г. до 27.12.2006 г. по Протоколи от № 40 – до № 46

РЕШЕНИЕ № 411, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: приемане на решение за разпределение на печалбата на „Първомай 2000”ЕАД и попълване на фонд „Резервен”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.221, т.7 във връзка с чл.219, ал.2 от Търговския закон и предложение от Съвета на директорите на „Първомай 2000”ЕАД вх.№ 53-0-230/23.08.2006г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Разпределя неразпределената  към 31.12.2005 г. печалба на „Първомай 2000” ЕАД в размер на 5 715, 02 лв, както следва:

1/10 или сумата 571,50 лв. за попълване на фонд „Резервен”;

остатъкът в размер на 5 143,52 лв. за покриване на отчетените загуби на дружеството от минали години към 31.12.2005 г.

РЕШЕНИЕ № 412, взето на 31.08.2006 г.по протокол № 40

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2006 година.

Предвид внесен отчет от Недялка Чакова – секретар на Общината с изх.№ 61-00-101/21.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

Приема за сведение отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Първомай № 328 до № 399, отнасящи се за първото полугодие на 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 413, взето на 31.08.2006 г.по протокол № 40

Относно: Оспорено /върнато за ново разглеждане/ от кмета на община Първомай Решение № 401/28.07.2006 г. по Протокол № 39 и неговото изменение и допълнение.

            На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, както и постъпило възражение от Ангел Папазов-кмет на община Първомай с изх.№ 61-00-97/10.08.2006 г. и внесено проекто-решение от Председателя на Общински съвет Енчо Захариев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема повторно върнатото за ново обсъждане Решение № 401/28.07.2006 г. по Протокол № 39 в частта му по т.втора, с която  коригира утвърдената численост на персонала в ръководството на Общинска администрация, съгласно приложение № 2 на Решение № 329/31.01.2006 г. по Протокол № 32, като намалява бройките на зам.кметовете на Община Първомай от двама на един.

Допуска предварително изпълнение на Решението.

РЕШЕНИЕ №414, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Увеличение числеността на персонала в Общинска администрация и корекция на структурата по Решение № 329 / 30.01.2006 г.

На основание чл.21., ал.1, т.2 от ЗМСМА  , във връзка с писмо на Министерство на финансите ФО 32/13.07.2006 г., регистрирано с вх.№ 04-13-56/21.07.2006 г. и внесено предложение от кмета на общината изх.№61-00-105/21.08.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява увеличение на общата численост на персонала  с две щатни бройки и приема промяна  в структурата на общинска администрация, като увеличава с 2 бройки гл.специалисти „Местни данъци и такси” в Обща администрация, дирекция АПИОФ по приложение №2 на Решение № 329/30.01.2006 г., считано от 01.07.2006 г.

РЕШЕНИЕ № 415, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Корекция на Решение № 329/30.01.2006 г., прието с Протокол № 32

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, внесено предложение от кмета на общината изх.№ 61-00-102/21.08.2006 г. и докладна записка на зам.кмета на общината К. Ангелов с вх.№ 93-00-36/10.08.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Променя текста на забележката в Приложение № 1 към Решение № 329 / 31.01.2006 г., по Протокол № 32, от “Бройките, обслужващи хижа Брягово да съществуват до 30.04.2006 г.” и “Бройките, обслужващи хижа Брягово да съществуват до предоставяне на хижата за стопанисване от трето лице”.

РЕШЕНИЕ № 416, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Упълномощаване на представител на Община Първомай в качеството и на акционер на редовното годишно събрание на акционерите на “МБАЛ-Пловдив”АД.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.220,ал.1, вр.чл.226 от Търговския закон и чл.9, ал.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено  в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и внесена докладна записка от Е. Захариев-Председател на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава д-р Иван Янчев Маджаров да представлява Община Първомай , в качеството и на акционер на редовното годишно събрание на акционерите на “Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД , което ще се проведе на 19.09.2006 г., а при липса на кворум на 03.10.2006 г.

РЕШЕНИЕ № 417, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Обявяване на недвижим имот № 000674, отреден за полски път в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай за частна общинска собственост

Предвид докладна записка на кмета на общината изх.№ 61-00-107/ 21.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост полски път № 000674, с площ от 0,364 дка, находящ се в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, при граници на имота: № 059024, нива  на “МБМ-2001” ООД; № 000675, полски път на Община Първомай; № 150026, др. жил. терен на  ДПФ-МЗГ; № 150022, др. жил. терен на  ЕТ “Делчо Вълчев Мичков”; № 000578, път ІV кл.на  ДПФ-Държавата, поради това, че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 418, взето на 31.08.2006 г.по протокол № 40

Относно: Допълнение на Решение № 246 / 30.06.2006 г. за  отдаване на части от имоти – публична общинска собственост, под наем по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12 от Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество и внесена докладна записка от К. Ангелов - зам. кмет изх.№ 61-00-104/21.08.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Допълва т.1 от Решение № 246/30.06.2005 г. на ОбС – Първомай със следните обекти:

Нас. място

Парцел

Квартал

Площ

Забележка

55

Гр. Първомай

УПИ І-училище

67

15,80 кв.м.

Зъболекарски  кабинет

56

Гр. Първомай

УПИ VІІ - училище

100

16,50 кв.м.

Зъболекарски  кабинет

 

РЕШЕНИЕ №419, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Продажба чрез конкурс на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Градина, общ. Първомай.

Предвид докладна записка на К. Ангелов – зам. кмет изх.№ 61-00-103/21.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС  във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на земеделска земя – частна общинска собственост, № 016128 с площ 72,619 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, пета категория, находяща се в местността “Летището”, землището на с. Градина, общ. Първомай, на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител.

ІІ. Конкурса за продажба на земеделска земя да се проведе при следните конкурсни  условия:

1.      Задължителни конкурсни условия:

-         до конкурса се допускат само еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по действащото българско законодателство;

-         при подписване на договора със спечелилия конкурса участник, последния внася по набирателна сметка на Община Първомай гаранция за изпълнение на проекта в размер на 50%, от достигнатата  на конкурса цена на имота;

-         разходите по сделката са за сметка на купувача;

-         купувачът няма право да прехвърля имота в петгодишен срок от подписване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи петкратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса;

2.      Специфични конкурсни условия:

-         Кандидатите да представят идеен инвестиционен проект за  изграждане на комплекс от високотехнологични оранжерии, лаборатория и склад за размножаване, опаковане и съхранение на лицензирани цъфтящи и саксийни растения.

ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати  въз основа на следните критерии:

1.      Офертна цена.

2.      Представен идеен проект, който да съдържа следните предложения:

А/ размер на предвижданите инвестиции;

Б/ брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/ предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/ екологичност  на проекта;

Д/ социални предложения за работещите в предприятието  и за жителите на населеното място;

3. При равни други условия кандидатите, представили доказателства за възможностите си да осигурят финансов ресурс за изпълнение на проекта се ползват с предимство.

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав:

-         трима представители от Общинска администрация, определени от Кмета на Общината

-         четирима представители от Общински съвет, както следва:

1.      Тодор Йорданов Христозов – общински съветник

2.      Яна Ангелова Христова -  общински съветник

3.      Елена Димитрова Иванова -  общински съветник

4.      Георги Янчев Янчев – общински съветник

V. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 15% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в с. Градина.

VІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на конкурса за продажба на имота по т.първа, като подпише договор с кандидата класиран на първо място при условията, достигнати в конкурсната процедура.

РЕШЕНИЕ № 420, взето на 31.08.2006 г.по протокол № 40

Относно: Продажба на земеделски имот в землището на с. Искра, общ. Първомай.

Предвид докладна записка на кмета на Общината изх.№ 61-00-106/21.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС  във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.       Разрешава да се извърши продажба на 0,406 дка общинска земя, представляваща имот № 000012, находяща се в стопански двор, землището на с. Искра, общ. Първомай.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване по пазарни цени , определени от независим лицензиран оценител и подпише договор със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ №421, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Представяне на проект за обект „Допълнително водоснабдяване с.Дълбок извор и с.Поройна – първи етап; подобект: Напорен водоем и хранителни водопроводи за с.Дълбок извор и с.Поройна.

Като взе предвид докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-109/29.08.2006 г. , както и приетата актуализирана програма по Стратегия за развитие на Община Първомай с Решение № 548/05.03.2003 г. т.14 и т.15 и на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на финансови средства за реализиране на обект: „Допълнително водоснабдяване с.Дълбок извор и с.Поройна – първи етап; подобект : Напорен водоем и хранителни водопроводи за с.Дълбок извор и с.Поройна” от МОСВ – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;

            2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да изготви и представи необходимите документи и проект пред ПУДООС.

РЕШЕНИЕ № 422, взето на 27.09.2006 г. по протокол № 41

Относно: изменение и допълнение на Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 207/07.04.2005г. по протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид докладна записка на Председателя на Общински съвет Енчо Захариев вх.№ 53-0-266/20.09.2006г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя и допълва Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 207/07.04.2005 г. по протокол № 22 както следва :

            1/ Разпоредбите на чл.9, ал.1 и 3 се изменят така:

(1) „За провеждане на търга или конкурса, когато в решението си по чл.2, ал.1, т.1 Общинският съвет не е сторил това, кметът на общината назначава комисия в състав не по-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист.

(3)”С акта за определяне на комисията могат да се регламентират вътрешната й структура, резервните членове и размера на възнаграждението на назначените в състава й лица”.

 

            2/ Създават се нови §3 и §4 в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:

„§3. Приетите след влизане в сила на настоящата наредба от Общинския съвет актове за разпореждане с общинско имущество, с които са определени комисии за провеждане на търгове и конкурси запазват действието си, като издадени от компетентен орган в изпълнение на правомощията му по чл.8, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и в рамките на съдържанието по чл.3, ал.1, т.4 на тази наредба”.

„§4. Разпоредбите на чл.9, ал.1 и 3 и § 3 влизат в сила в деня на приемането им”.

РЕШЕНИЕ № 423, взето на 27.09.2006 г. по протокол № 41

Относно: постъпило искане от Областен управител на област Пловдив за ново обсъждане на решение № 419/31.08.2006г. по протокол № 40 на Общински съвет град Първомай.

Предвид искане на Областен управител вх.№ 53-0-265/20.09.2006г. и докладна записка на Председателя на ОбС Енчо Захариев вх.№ 53-0-267/20.09.2006г. и на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1/ Изменя върнатото от областен управител на област Пловдив за ново обсъждане решение № 419/31.08.2006г. по протокол № 40 в частта, в която са посочени фактическите и правни основания за приемането му така: „Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-103/21.08.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество и чл.2, ал.1, т.1 и чл.3, ал.1, т.4 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество”.

            2/ Изменя решение № 419/31.08.2006г. по протокол № 40 в частта му по т.ІV, с която е определен състав на комисията, като на мястото на общинския съветник Елена Димитрова Иванова избира общинския съветник Лъчезар Стоянов Павлов.

            3/ Приема повторно решение № 419/31.08.2006г. по протокол № 40 в останалата му част.

РЕШЕНИЕ № 424, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Отчет на : ИБСФ; инвестиционна програма и строителна програма към 30.06.2006 година.

Предвид внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-120/20.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.45, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на :

1. ИБСФ към 30.06.2006г.     / приложения № 1,2 и 3 /;

2. Инвестиционна програма към 30.06.2006г. /приложение № 4/;

3. Строителна програма към 30.06.2006г. /Приложение № 5/.

РЕШЕНИЕ № 425, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2006 година.

Предвид внесено проекто-решение от кмета на общината А.Папазов изх.№ 61-00-119/20.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и чл.26, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС № 14/31.01.2006г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2006 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Изменя и допълва решение № 342 „П” от 15.02.2006г. по протокол № 33 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

1.1. Увеличава приходната и разходната част на Бюджет 2006г. с  185 220 лева, съгласно Приложения № 1,2 и 3;

1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2006г. с  35 303 лв. и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 4;

1.3. Увеличава разходите по строителна програма 2006г. с 27 948 лв. и ги преразпределя, съгласно приложение № 5;

1.4. Преразпределя планираните средства по план-сметките на ИБСФ съгласно приложения № 6,7 и 8;

2. Допълва утвърдения списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи по т.5 на Приложение № 6 към решение № 342 „П”, считано от 01.07.2006г., както следва:

 

№ по ред

Длъжност

Квалификация

Специалност

……………

…………….

………………..

 

16

Главен вътрешен одитор

Магистър

Икономика – счетоводна отчетност

17

Младши вътрешен одитор

Магистър

Икономика

 

3.Отпуска парична помощ в размер на 1 000 лева на Анелия Георгиева Левкова от гр.Първомай от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 426, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Информация за контрола по приложението и спазването на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Предвид внесено проекто-решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-113/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информация за контрола по приложението и спазването на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 427, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Информация за работата на Общинска администрация по подобряване на информационното обслужване и сертификацията на общината.

Предвид внесено проекто-решение от Недялка Чакова – секретар на Общината изх.№ 61-00-117/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ

Приема информация за работата на Общинска администрация по подобряване на информационното обслужване и сертификацията на общината за сведение.

РЕШЕНИЕ №428, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2006/2007г.

Предвид внесена информация от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-118/20.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 20 от  ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2006/2007г.

2.      Изменя Решение № 403 от 28.07.2006г. на ОбС гр.Първомай по протокол № 39, както следва:

Учебно заведение

Бр.ученици/било/

Бр.ученици/става/

1

ОУ”д-р П.Берон” с.Буково:

- І-ІІІкл./слята паралелка/

- ПДГ

 

4 – 6

13

 

6 – 4

20

2

ОУ”Л.Каравелов”с.Бяла река

- ІІ-ІV кл./слята паралелка/

- VІІІ кл.

 

9 – 5

17

 

7 – 5

16

3

ОУ „Хр.Ботев”с.Езерово

- V кл.

 

18

 

17

4

ОУ”Св.св.К.и Методий”

с.Дълбок извор

- ІІ кл.

- VІІІ кл.

 

 

13

15

 

 

12

14

5

ОУ „Св.св.К. и Методий”

с.Караджалово

- ІІІ кл.

- VІІІ кл.

 

 

13

16

 

 

12

15

6

ОУ”От.Паисий” с.Искра

- ІІ кл.

- ІІІ кл.

 

13

15

 

12

13

 

РЕШЕНИЕ №429, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и юридически лица по реда на чл.36 от ЗС.

 

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-114/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС , във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба по пазарна цена в размер на 3 870 лв, определена от независим лицензиран оценител, на дворно място, съставляващо реална част с площ от 450 кв.м. от поземлен имот с пл.№ 292 попадаща в УПИ ХІ-291 от кв.23 по плана на с.Бяла река, общ.Първомай на ВК”Съгласие” гр.Първомай.

2. Упълномощава кмета на община Първомай  да сключи договор за продажба.

РЕШЕНИЕ № 430, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически лица по реда на чл.36 от ЗС.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-115/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител на незастроен поземлен имот с пл.№ 1078 с обща площ на имота 255 кв.м. в кв.12 по плана на с.Градина, както следва:

            - 205 кв.м. от поземлен имот с пл.№ 1078 присъединени към УПИ ІV – 124 за сумата от 1 066 лв на Тодор Иванов Тодоров ЕГН ..................... и Иван Тодоров Иванов ЕГН ...................;

            - 50 кв.м. от поземлен имот с пл.№ 1078 присъединени към УПИ V – 124 за сумата от 260 лв  на Иван Димитров Душков  ЕГН ....................

            2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за продажба.

РЕШЕНИЕ № 431, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ-търговски обект в кв.20 по плана на гр.Първомай.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет на общината с изх.№ 61-00-116/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ, чл.3, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, на следния имот :

- урегулиран поземлен имот с площ от 3 200 кв.м., съставляващ УПИ ІІ – търговски обект, в кв.20 по плана на гр.Първомай, актуван с Акт за ЧОС №24/15.03.2006г.

ІІ. Конкурсът за продажба да се проведе при следните конкурсни условия :

1. Задължителни конкурсни условия:

- до конкурса се допускат само еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на Община Първомай;

- при подписване на договора със спечелилия конкурса участник, последния внася по набирателна сметка на Община Първомай гаранция за изпълнение на проекта в размер на 20% от достигната на конкурса цена на имота;

- всички разходи по оценката на имота и сделката са за сметка на купувача;

- купувачът няма право да прехвърля имота в петгодишен срок от подписване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи петкратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса;

2. Специфични конкурсни условия:

- да представят идеен инвестиционен проект за изграждане на производствено предприятие, който да бъде изпълнен в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за продажба.

            ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен инвестиционен проект, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/ социални предложения за работещите в предприятието;

3. При равни други условия кандидатите, предложили достатъчно доказателства за възможност за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проекта се ползват с предимство.

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

- 3-ма представители от Общинска администрация, определени от Кмета на Общината 

- 4-ма представители от Общински съвет, както следва: 

1. Димитър Йорданов Илиев – общински съветник

2. Маргарита Банова Давчева-общински съветник

3. Тодор Йорданов Христозов-общински съветник

4. Станка Илиева Апостолова-общински съветник

             

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и сключи договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 432, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Откриване на процедура по акредитация на „МБАЛ-Първомай ЕООД гр.Първомай.

Предвид внесена докладна записка от управителя на „МБАЛ-Първомай”ЕООД вх.№ 53-0-264/20.09.2006г. и предложение на ПК „Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24 от Наредба № 18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения на Министъра на здравеопазването

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да бъде проведена акредитационна процедура в „МБАЛ-Първомай”ЕООД гр.Първомай и упълномощава управителя на лечебното заведение да проведе всички необходими действия по акредитацията.

РЕШЕНИЕ №433, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: определяне персонален състав на временната комисия по т.3 от решение № 410/31.08.2006г. по протокол № 40 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид внесена докладна записка от Председателя на Общински съвет Енчо Захариев и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за членове на временната комисия по т.3 от решение № 410/31.08.2006г. по протокол № 40 на Общински съвет гр.Първомай следните лица:

Председател  Костадин Ангелов – заместник кмет

Членове:                    Мария Атанасова – главен вътрешен одитор /ОбА/

                                   Елена Кичукова – главен счетоводител /ОбА/

                                   Ангел Чолаков – общински съветник

                                   Димитър Илиев – общински съветник

                                   Николай Вълканов – общински съветник

                                   Стоян Керанов – общински съветник

РЕШЕНИЕ № 434, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Кандидатстване по проект „Красива България”.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-121/28.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проект за училище „Св.св. Кирил и Методий” с.Дълбок извор, община Първомай, по проект „Красива България”.

РЕШЕНИЕ № 435, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Промяна на разписание по вътрешноградската транспортна схема /Линия 1/.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-122/29.09.2006 г. и предложение на междуведомствената комисия по транспорт, назначена със Заповед № РД-15-631/20.09.2006г.  на кмета на общината, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  чл.8 ал.4 и във връзка с чл.9 от Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми  за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. В разписанието на вътрешноградска линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/ по приложение 1 към договор 242/27.07.2005 г. на ред  с надпис „Първомай-център”, колона с надпис „ІХ” текстът „19.06” да се замени с „19.20” в колона с надпис „ІХ обр.” с текст „19.45” да се замени с „20.00”. В ред с надпис „Дебър” в колона с надпис „ІХ” текст „19.25” да се замени с „19.40”, в колона с надпис „ІХ обр.” с текст „19.27” да се замени с „19.41”.

            2. В разписанието на вътрешноградска линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/ по приложение 1 към договор 242/27.07.2005 г. колона с надпис „Х” и „Х обр.” се заличава, като колона „ХІ” и „ХІ обр.” стават колони „Х” и „Х обр.”. В забележката текстът „ХІ-ти курс” да се чете „Х-ти курс”.

РЕШЕНИЕ № 436, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Информация за подготовката на Община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

            На основание проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-125/17.10.2006 г. и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информация за подготовка на Община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

            2. Изгражда оперативен щаб за работа при есенно-зимни условия в състав:

            Председател: Ангел Папазов                      - кмет на Общината;

            Секретар:       Иван Караславов                  - гл.инспектор ГЗ и секретар на

                                                                                  ПОбЩК за ЗНБАК;

            Членове: 1. инж. Георги Тодоров   - специалист в ОбА;

                              2. Атанас Тилев              - началник РПС;

                              3. Васил Налбантов        - РПУ на МВР;

                              4. Христо Сталев                       - организатор в „Марица ОЙЛ”

                              5. Васил Пиронков                     - управител на „Комексмаш”ООД

 

            3. Задължава секретаря на ПОбЩК за ЗНБАК да разработи оперативен план за действия на общината при тежки зимни условия и го представи в ПОблК за ЗНБАК гр.Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 437, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Информация по разработения и представен в Министерството на финансите прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2007 година.

На основание внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх. № 61-00-136/29.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информация по прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2007 година за сведение.

РЕШЕНИЕ № 438, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Смяна на обслужващата банка.

На основание докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-132/18.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Сменя обслужващата банка на Община Първомай, включително и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, от Банка ДСК ЕАД клон Първомай в Интернешънъл Асет Банк АД.

2. Прехвърлянето на сметките от едната банка в другата да стане от 01.01.2007 година. Кметът на Общината да договори конкретните условия за обслужване на сметките в новоизбраната банка.

РЕШЕНИЕ № 439, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Намаляване броя на настанените лица в ДВФУ с.Езерово, Община Първомай.

На основание докладна записка на Ю. Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-123/17.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Намалява капацитета /без намаляване на щатната численост на персонала/ на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Езерово, община Първомай от 60 на 45 считано от 01.01.2007 година.

РЕШЕНИЕ № 440, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Допълнение и изменение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 – 2013 г.

На основание докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-126/17.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.14, ал.4 от Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

В Общинския план за развитие на община Първомай за периода 2007 г.- 2013 г. да бъдат направени промени както следва :

1. Към „Приоритет 1”, „Подцел 1” да бъде добавена „Мярка 1.1.8  Ремонт на пътя с.Православен – с.Драгойново”.

2. В таблица „Описание на мерките” след реда „Приоритет 1, подцел 1, Мярка 7” да бъде добавен нов ред както следва:

ПРИОРИТЕТ 1

Подцел 1

Мярка 8

 

 

2008

 

Община Първомай

 

     0.75 мл. лв.

 

 

 

   0.75 мл. лв

 

 

 

“3. В “Индикативна финансова таблица “ след  реда “ Приоритет 1, Подцел 1, Мярка 7” да бъде добавен нов ред както следва :

ПРИОРИТЕТ 1 Подцел 1

Мярка 8

 0.75 мл. лв

 

 

  0.75 мл. лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Към  “Приоритет 1” да бъде добавена “Подцел 1.6    Развитие на

социалната инфраструктура “, както и  “1.6 Мерки “,   “1.6.1 – Изграждане на дом за стари хора “.

5 . В таблица “ Описание на мерките “  след реда “ Приоритет 1, Подцел 5, Мярка 2” да бъде добавен нов ред както следва :

ПРИОРИТЕТ 1

Подцел 6

Мярка 1

 

 

2009

 

Община Първомай

 

     2 мл. лв.

 

 

 

   0.3 мл. лв

 

1.7 мл. лв.

 

“6. В “Индикативна финансова таблица “ след  реда “ Приоритет 1, Подцел 5, Мярка 2” да бъде добавен нов ред както следва :

ПРИОРИТЕТ 1 Подцел  6

Мярка 1

 2 мл. лв

 

 

  0.3 мл. лв

 

 

 

1.7 мл. лв.

 

 

 

 

 

 

“7. В “Индикативна финансова таблица “  ред “ Общо” се изменя както следва  :

“ОБЩО

203.1 мл. лв.

 

 

46.225

мл. лв

2.31

мл. лв

 

10.5

мл. лв

 144.065

мл. лв

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 441, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Даване съгласие за придобиване правото на собственост на бензиностанция, находяща се в с.Бяла река, Община Първомай.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-127/17.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 66, ал.1 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността и чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай дава съгласие Община Първомай да придобие правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: бензиностанция, находяща се в с.Бяла река, община Първомай, област Пловдив, представляваща едноетажна монолитна стоманобетонна сграда със застроена площ от 62,11 кв.м., състояща се от обособен склад за масла, санитарни възли за персонала и посетителите, канцелария, метален навес с площ от 101,89 кв.м., 4 резервоара, 2 единични  и една двойна бензиноколонки, изградени по силата на договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя, ведно с правото на строеж върху мястото, собственост на Община Първомай, представляващо УПИ ХVІІ – седемнадесет – бензиностанция, от кв.18 по плана на с.Бяла река с площ от 1700 кв.м. при граници: от две страни улица и УПИ ІІ – спортен комплекс за сумата от 2 400 лева без ДДС като встъпи в правата на купувача „МБК” ЕООД със седалище и адрес на управление – гр.Димитровград, ул.”Патриарх Евтимий” № 5 по нотариален акт № 189, том VІІ, дело № 1453/2005 г. вписан в регистрите на Агенция по вписванията гр.Първомай при същите условия.

РЕШЕНИЕ № 442, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на част от имот публична общинска собственост /помещения/ в сградата на Общинска администрация, находяща се в УПИ-ОбНС, администрация  в кв. 89 по плана на гр.Първомай, община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-128/17.10.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост стаи №№ 306, 306А, 308, 309, 310, 311, 312, 313 и 314, находящи се на трети етаж, секция А /източно крило/ и секция Б /южно крило/ от сградата на Общинска администрация с обща площ 195,25 кв.м., находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ №443, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Представяне на проект за обект „Реализиране на деференциална ВЕИ – система „Деференциален хелиостатен опто –когенератор – 50/200 – 250 KW” – РЗП 1200 кв.м.”/инсталации за ефективно използване на възобновими енергийни източници – ВЕИ – слънчева енергетика, за лимитиран по отношение на минимална разгъната застроена и енергираща площ архитектурен обект/.

На основание внесена докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-138/27.10.2006 г. , във връзка с писмо вх.№ 26-00-77/25.10.2006 г. на „Иновационно дружество” гр.София, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на финансови средства за осъществяване на обект: „Реализиране на деференциална ВЕИ-система „Деференциален хелиостатен опто-когенератор-50/200 – 250 КW” – РЗП 1200 кв.м. + 500 + 500 кв.м.” от МОСВ-Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”;

            2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава кмета на Община Първомай да изготви и представи необходимите документи и проект пред ПУДООС.

РЕШЕНИЕ 444, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: отмяна на Решение № 423 взето с протокол № 41 от 27.09.2006г. и изменение на Решение № 419 взето с протокол № 40 от 31.08.2006г. на Общински съвет град Първомай.

На основание внесено проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-137/27.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.156, ал.1 от Административно процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            І. Отменя изцяло Решение № 423 взето с Протокол № 41 от 27.09.2006 г.

            ІІ. Изменя Решение № 419 взето с Протокол № 40 от 31.08.2006 г. както следва :

            Отпада точка ІV, като точка „V” става съответно точка „ІV”, а точка „VІ” става съответно точка „V”.

РЕШЕНИЕ 445, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

ОТНОСНО: Избор на димпломиран експерт-счетоводител на „Първомай 2000”ЕАД за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 година.

Предвид докладна записка вх.№ 53-0-306/18.10.2006г. на Съвета на директорите на „Първомай 2000”ЕАД и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.221, т.6 във връзка с чл.219, ал.2 от Търговския закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Назначава дипломиран експерт-счетоводител Яна Никова Христева, диплома № 329/1995г. за проверка на годишния финансов отчет на „Първомай 2000”ЕАД за 2006 година.

2. Възлага на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с назначения проверител.

РЕШЕНИЕ 446, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Постъпило искане на Областен управител за ново обсъждане на Решение № 429 на Общински съвет град Първомай, прието на 29.09.2006г. по протокол № 42.

На основание докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-135/23.10.2006г. и искане на Областен управител вх.№ 53-0-302/18.10.2006 г. и на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя Решение № 429 взето на 29.09.2006 година по Протокол № 42 на Общински съвет град Първомай, както следва :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на частта на Общината по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител , на дворно място, съставляващо – реална част от поземлен имот № 292 с площ от 450 квадратни метра, попадаща в УПИ ХІ-291 в квартал 23 по плана на с.Бяла река, община Първомай при граници на частта – от североизток ПИ № 291; от югоизток ПИ № 291; от югозапад УПИ № ХІІ-294 и УПИ № VІІІ-293; от северозапад УПИ № Х-290,292”, колорирано в черно на приложената скица, за сумата от 3 870 /три хиляди осемстотин и седемдесет / лева на ВК „Съгласие” гр.Първомай.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за продажба.

РЕШЕНИЕ №447, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: постъпило искане от Областен управител на Област Пловдив за ново обсъждане на решение № 431 взето с Протокол № 42 от 29.09.2006 г. на Общински съвет град Първомай.

Предвид искане на Областен управител вх.№ 53-0-301/18.10.2006г.; предложение от Костадин Ангелов изх.№ 61-00-134/23.10.2006г.  и на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Изменя Решение № 431/29.09.2006г. по протокол № 42, както следва:

            1. В частта му по точка 1. „Задължителни конкурсни условия:” от точка ІІ, текста:

            „-до конкурса се допускат само еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на Община Първомай;”

            Се заменя с текста:

            „-до конкурса се допускат еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по действащото българско законодателство;”.

1.      Отпада точка ІV, като точка „V” става съответно точка „ІV”.

ІІ. Приема повторно Решение № 431/29.09.2006г. по протокол № 42 в останалата му част и направените в точка І изменения от настоящето решение.

РЕШЕНИЕ № 448, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и юридически лица по реда на чл.36 от ЗС.

На основание докладна записка от К.Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-133/19.10.2006г.  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху УПИ І-търговия в кв.89а по действащия устройствен план на гр.Първомай при граници на урегулирания имот: от две страни улици, УПИ ІІІ-култ.информ.център и търговия, УПИ ІІ-кино и имот пл.№ 2642 чрез продажба на ВК”Съгласие” гр.Първомай на частта на Община Първомай от него, съставляваща реално определена част от поземлен имот с пл.№ 2642 с площ от 33 кв.м. при граници: от север улица, от останалите три страни УПИ І-търговия.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за продажба на подробно описания в т.1 имот по пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител.

 

РЕШЕНИЕ № 449, взето на 14.11.2006г. по протокол № 44

Относно: Докладна записка относно разпределение на допълнителни целеви средства по чл.86, ал.21, т.2 от ПМС № 14/31.01.2006г. за изграждане и ремонт на общински пътища.

На основание докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-139/07.11.2006г., писмо изх.№ 91-00-17/10.10.2006г. на МРРБ, и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предлага на Министерството на регионалното развитие и благоустройство допълнителните целеви средства по чл.86, ал.21, т.2 от ПМС № 14/31.01.2006г. за изграждане и ремонт на общински пътища да бъдат разпределени, както следва:

            - път ІV - 58818 Православен-Драгойново-Буково, км. 15+400 – 25+600 – в размер на 115 000 лева;

            - път ІV -  80 062 Бяла река-Езерово-Воден, участък км 0+000 км 5+400 – в размер на 85 000 лева.

РЕШЕНИЕ № 450, взето на 14.11.2006г. по протокол № 44

Относно: Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен имот № 000299 в землището на с.Дълбок извор.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов - кмет на общината изх.№ 61-00-140/07.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласието си да бъде променено предназначението на земеделска земя – частна общинска собственост с площ 1,350 дка, съставляваща част от имот № 000299 в землището на с.Дълбок извор с начин на трайно ползване: пасище с храсти, при граници и съседи: ПИ № 000300-храсти на Община Първомай; ПИ № 125043-полски път на Община Първомай; ПИ № 125042-полски път на Община Първомай; ПИ № 000297 – широколистна гора на Община Първомай; ПИ № 111003-нива на ОПФ-остатък; ПИ № 111002-нива на Ангел Христозов Бояджиев; ПИ № 111001-нива на наследниците на Елена Динкова Колешева; ПИ № 000416-пасище, мера на Община Първомай; ПИ № 000809-канал на Община Първомай; ПИ № 000407- полски път на Община Първомай за целите на изграждане на напорни резервоари за обект : „Допълнително водоснабдяване с.Дълбок извор – І етап тласкателен водопровод  и напорни резервоари”.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши необходимите действия по чл.17 и следващите от Закона за опазване на земеделските земи за промяна предназначението на описания в т.първа имот.

РЕШЕНИЕ № 451, взето на 14.11.2006г. по протокол № 44

Относно: Представяне на проект „Основен ремонт на целодневна детска градина „Пролет” кв.Дебър, гр.Първомай” пред Социалноинвестиционен фонд.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-141/14.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на средства от Социалноинвестиционния фонд с проект „Основен ремонт на целодневна детска градина „Пролет” кв.Дебър, град Първомай” и осигури финансов принос в размер не по-малък от 20 на сто от общата стойност на проекта.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проекта пред Социалноинвестиционния фонд.

РЕШЕНИЕ № 452, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2005-2006 г.

Предвид внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-146/20.11.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение информацията за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2005-2006 година.

РЕШЕНИЕ № 453, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2006 година.

На основание внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-151/21.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя и допълва решение № 342 „П” от 15.02.2006г. по протокол № 33 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

            1. Разпределя получени с писмо на Министерството на финансите ФО-63 от 25.10.2006г. – 382 374 лева от преизпълнение на преотстъпения държавен данък по ЗОДФЛ и преразпределя средствата за издръжка и капиталови разходи планирани по бюджета на Община Първомай за 2006 г. в разходната част съгласно приложение № 1;

            2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2006 г. с 33 774 лв. и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 2;

            3. Увеличава разходите по строителна програма 2006г. с 27 333 лв и ги преразпределя съгласно приложение № 3;

            4. Преразпределя планираните средства по ИБСФ съгласно приложение № 4.

РЕШЕНИЕ № 454, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Приемане на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет на общината изх.№ 61-00-149/21.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Отменя Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с решение № 183 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2004г. по Протокол № 16 от Общински съвет гр.Първомай.

            2. Приема Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 455, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Докладна записка относно безвъзмездно прехвърляне на дълготрайни материални активи от „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД в собственост на община Първомай и разпределение на печалбата на „МБАЛ-Първомай”ЕООД.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет на общината изх.№ 61-00-150/21.11.2006 г., направено  предложение от ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”и докладна записка от д.р Марияна Георгиева Кръстева – управител на “МБАЛ-Първомай” ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.4 и чл. 147, ал.2 от Търговския закон, чл.17, т.7 и т.11  от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

 1. Разпределя неразпределената печалба на „МБАЛ-Първомай” ЕООД към 31.12.2005г. в размер на 188 516 лв., както следва:

            - 87 803.00 лв. за покриване  непокритата загуба по баланса на дружеството към 31.12.2005г.;

            - 100 713.00 лв. за увеличение на допълнителните резерви на дружеството.

 2. Изважда от активите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД за сметка на допълнителните резерви и предава на кмета на Община Първомай за управление следния дълготраен материален актив с балансова стойност 10 632.00 лв., собственост на дружеството: обособен обект  „Неврологично отделение”, представляващ двуетажна масивна сграда със  застроена площ от 427 кв.м., находяща се в гр. Първомай, построена в поземлен имот №000402 по КВС за землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

3. Възлага на кмета на общината и управителя на „МБАЛ-Първомай” ЕООД да извършат необходимите действия по предаване и приемане на дълготрайния материален актив – недвижим имот, предмет на разпореждане по т.2 от настоящето решение, както и да разпоредят вписване на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на Община Първомай и дружеството.

РЕШЕНИЕ № 456, взето на 30.11.2006г. по  протокол  № 45

Относно: Анализ на дейността и финансовото състояние на общинските търговски дружества „Първомай 2000” ЕАД, „Първомай Автотранспорт” ЕООД и „Марица 95” ЕООД.

            Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-144/20.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.261 и сл. от Търговския закон, чл. 17, т.1 и чл.23, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема, че е необходимо да бъдат преобразувани по реда на глава ХVI от Търговския закон едноличните търговски дружества с общинско имущество “Първомай-Автотранспорт” ЕООД, “Марица 95” ЕООД и “Първомай 2000” ЕАД и определя като способ на преобразуването им  вливане на „Първомай-Автотранспорт”ЕООД и „Марица 95”ЕООД в „Първомай 2000”ЕАД.

2. Възлага на управителните органи на „Първомай Автотранспорт”ЕООД, „Марица 95” ЕООД и „Първомай 2000”ЕАД да изготвят проекти на  договор и план за преобразуване, които в срок до 31.01.2007 г. да  внесат за разглеждане от Общински съвет  гр.Първомай.

3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по подготовка за отдаване на концесия на следните обекти: общински пазар, зеленчуков пазар и животински пазар.

РЕШЕНИЕ № 457, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Одобряване на план-схема към ПУП за обект : „Кабелна далекосъобщителна мрежа на „ТОР МЕДИЯ-П” ООД в гр.Първомай, обл.Пловдивска.”

Като взе предвид докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет на общината изх.№ 61-00-147/20.11.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и Решение І по Протокол № 32 от 01.11.2006г. на ОЕСУТ при ОбА-Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява план-схема към ПУП за обект: „КАБЕЛНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА „ТОР МЕДИЯ-П”ООД В ГР.ПЪРВОМАЙ, ОБЛ.ПЛОВДИВСКА.”

РЕШЕНИЕ № 458, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Одобряване на Специализирана план-схема за обект: „Кабелна разпределителна мрежа на „ЕСКОМ”ООД за пренос на данни /интернет, цифрова телевизия, гласови услуги/ в гр.Първомай, област Пловдивска.”

            Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-145/20.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и Решение ІІ, по Протокол № 29/11.10.2006г. на ОЕСУТ при ОбА-Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява Специализирана план-схема за обект: Кабелна разпределителна мрежа на „ЕСКОМ”ООД за пренос на данни /интернет, цифрова телевизия, гласови услуги/ в гр.Първомай, обл.Пловдивска.

РЕШЕНИЕ № 459, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Приемане на Европейска харта за участието на младите хора в живота на общината и региона.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-148/20.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема принципите на „Европейска харта за участие на младите хора в живота на общината и региона”  като база за осъществяване на местната младежка политика.

РЕШЕНИЕ № 460, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци по населени места за 2007 година.

Предвид внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-166/20.12.2006г и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. За град Първомай, кв. Дебър и кв. Любеново.

    1.Одобрява план-сметка в размер на 439 786 лева за осигуряване на разходи за:

     1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци                               ……………………………………………………………………35 000 лева

     1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …...…....303 732  лева

     1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци …..…………………….    ……………………………….………62 316 лева

    1.4.Почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и

другите територии от населените места, предназначени за обществено

ползване  ……...………………………………………………  38 738 лева

 

        ІІ. За  кметство село Градина.

1.Одобрява план-сметка в размер на  27 113 лева за осигуряване на разходи за:

 1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …..................……23 052 лева

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  4 061 лева

 

       ІІІ. За кметство село Дълбок извор.

1.Одобрява план-сметка в размер на  29 322 лева за осигуряване на разходи за:

  1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им ….............……21 122 лева.

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци 4 100 лева.

1.3.Почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и

другите територии от населените места, предназначени за обществено

ползване  ……...……………………………………………………4 100 лева.  

 

        ІV. За  кметство село Искра.

1.Одобрява план-сметка в размер на 28 017 лева за осигуряване на разходи за:

    1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …...................……22 976 лева.

    1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  5041 лева

 

         V. За  кметство село Караджалово.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  16 553 лева за осигуряване на разходи за:

 1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................……13 102 лева

 1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци 3 451 лева

 

VІ. За кметство село Брягово.

1.Одобрява план-сметка в размер на 8 546  лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  2 000 лева.

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 799 лева

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 747 лева.

 

VІІ. За кметство село Буково.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  4 067 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  500 лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………2 468 лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 099 лева.

 

VІІІ. За кметство село Бяла река.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  7 986  лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  2 000 лева .                           

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 302  лева

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 684 лева

 

 

ІХ. За кметство село Виница.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  8 990 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  2 280 лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 480 лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  2 230 лева.

 

Х. За кметство село Воден.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  5 463 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  750 лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………2 944  лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 769 лева.

 

ХІ. За кметство село Добри дол.

    1.Одобрява план-сметка в размер на 2 470 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  500 лева.                             

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други съоръжения за обезвреждането им …................………1 179 лева

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  791 лева

 

ХІІ. За кметство село Драгойново.

    1.Одобрява план-сметка в размер на 7 128 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  1 130 лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 388 лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1610 лева.

 

ХІІІ. За кметство село Езерово.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  5 998 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 900  лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………3622 лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 476 лева.

 

ХІV. За кметство село  Крушево.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  8 358 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 1 600 лева.                             

1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 951 лева.

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 807 лева.

 

ХV. За кметство село  Поройна.

    1.Одобрява план-сметка в размер на 1 760 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………1 263 лева

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  497 лева

 

ХVІ. За кметство село  Православен.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  6 560 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 1 100 лева.                             

1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………3 840 лева

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 620 лева

 

ХVІІ. За кметство село  Татарево.

    1.Одобрява план-сметка в размер на   10 836  лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 3 500 лева.                            

1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………5 051 лева.

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  2 285 лева

 

РЕШЕНИЕ № 461, взето на 27.12.2006 г. по Протокол № 46

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2006 година.

Предвид внесено проекто-решение  от А.Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-167/20.12.2006г. и  на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  РЕШИ:

Изменя и допълва решение № 342 “П” от 15.02.2006 година по протокол №33 на Общински съвет Първомай , както следва:

                1.Преразпределя средствата за издръжка и капиталови разходи планирани по бюджета на Община Първомай за 2006 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и 2

2.Намаля  капиталовите разходи по инвестиционна програма 2006 г. с 21 960 лв. и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3;

3.Намаля разходите по строителна програма 2006 г.  с 22 073 лв. и ги преразпределя съгласно приложение № 4;

4.Погасява временен безлихвен заем и преразпределя планираните средства по   ИБСФ   “Специален фонд за инвестиции и ДА”  съгласно приложение № 5;

5.Упълномощава Кмета на Общината да разпредели всички допълнително получени средства от Министерство на финансите и другите приходи, постъпили след 20.12.2006 година по бюджета на община Първомай за 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 462, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Отчет за изпълнение на културния календар за 2006 година и проект за 2007 година.

            Предвид внесена информация относно изпълнението на Културния календар на община Първомай за 2006 година от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-152/05.12.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с  чл.20 и чл.17, т.5 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема отчета за изпълнение на Културния календар за 2006 година, съгласно приложение № 2.

            2. Приема Културен календар на община Първомай за 2007 година, съгласно приложение № 1.

РЕШЕНИЕ № 463, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Предвид изложеното в докладната записка на председателя на ОбС вх.№ 53-0-395/19.12.2006г.  и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема план за своята работа за първо полугодие на 2007 година, разпределен по месеци както следва:

м. Януари

1. Определяне такса смет за 2007 г.

                                                            Вносител: А. Папазов – кмет

2. Отчет за дейността на Общински съвет гр. Първомай.

                                                            Вносител: Е.Захариев – председател ОбС

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Първомай.

                                                            Вносител: А. Папазов – кмет

м. Февруари

1. Одобряване на структурата на Общинска администрация.

2. Отчет на бюджета и ИБСФ за 2006 година.

3. Отчет за изпълнението на строителната програма за 2006 г.

4. Приемане на приватизационна програма за 2007 година.

5. Приемане на строителна програма за 2007 година.

6. Приемане на бюджет за 2007 година.

                                                 Вносител: А. Папазов – кмет

7. Обсъждане на проекти на договор и план за преобразуване на ЕТД с общинско имущество “Първомай 2000” ЕАД, “Първомай автотранспорт” ЕООД и “Марица 95”ЕООД.

                                                 Вносители: управителните органи на ЕТД    

                                                        

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

м. Април

1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет

2. Предложение за извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2007 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет

3. Приемане на Програма за МКТ 2007 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

м. Май

1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2007 година.

Вносител: Председателя на ОбС

2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2006 година.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

3. Откриване процедура за предоставяне на концесия за общински пазари.

                                                                                  Вносител: А.Папазов-кмет

РЕШЕНИЕ № 464, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Дейността на специализирано звено „Секретариат на Общинския съвет”.

Предвид изложеното в информацията на председателя на Общинския съвет вх.№ 53-0-396/19.12.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал.3 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема за сведение информацията за дейността на специализираното звено „Секретариат на Общинския съвет”.

            2. Отпада раздел 5, глава 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай.

РЕШЕНИЕ № 465, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишния финансов отчет за 2006г. на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и „Медицински център І – Първомай” ЕООД.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-154/19.12.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, т.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Избира за одитор на годишния финансов отчет за 2006 година на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „Медицински център І – Първомай” ЕООД – Яна Никова Христова – дипломиран експерт-счетоводител , с диплома № 329/1995 г.

            2. Възлага на управителите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и „Медицински център І-Първомай” ЕООД да сключат договори с лицето на база съгласувана работна програма за дейността на одита.

РЕШЕНИЕ № 466, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Предвид изложеното в докладна записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-156/19.12.2006 г. и на основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.44 от НРПУРОИ и  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се учреди право на пристрояване за 25 кв.м. на Али Осман Али от гр.Първомай, ул.”Кирил и Методий” № 23, собственик на съществуваща нежилищна сграда, цялата с площ от 40 кв.м., построена по силата на отстъпено право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-търговия, в кв.28а по плана на гр.Първомай, при граници: от три страни улици и УПИ VІ-търговска дейност, по определената пазарна цена в размер на 697,50 лв. /шестотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/.

            2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване право на пристрояване.

РЕШЕНИЕ № 467, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

            Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет, изх.№ 61-00-155/19.12.2006 г. и на основание чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.4 от НРПУРОИ и  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Да се продаде общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 275 кв.м., съставляващ УПИ VІ-търговски дейности в кв.28а по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от североизток – УПИ ІІ-озеленяване и УПИ V-търговия, от югоизток – УПИ ІІ-озеленяване, от югозапад – улица „Васил Левски” и от северозапад – УПИ V-търговия, на собственика на законно построената върху имота нежилищна сграда – ЕТ „Димитър Сираков” гр.Първомай, по определената пазарна цена в размер на 9 267,50 лв /девет хиляди двеста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/.

            2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 468, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

            Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-157/19.12.2006г. и на основание чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.4 от НРПУРОИ и чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се продаде общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 180 кв.м., съставляващ УПИ VІ-365 „Търговия”, в кв.50 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от три страни улици и УПИ V – 366, на собственика на законно построената върху имота  нежилищна сграда – Атанаска Желязкова Димитрова, с.Татарево, общ.Първомай по определената пазарна цена в размер на 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ лева.

            2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 469, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Извършване на сеч в общински имот находящ се в землището на с.Брягово, общ.Първомай.

            Предвид докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-158/19.12.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да бъде извършена гола сеч на акациева гора, подотдел 210-а, с площ 1,7 ха / 16,881 дка/, попадаща в общински имот № 139004, целият с площ 25,012 дка, с начин на трайно ползване – др.селскостоп. територия, находящ се в местността „Гюрлека” , землището на с.Брягово, общ.Първомай.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими процедури до Държавно лесничейство гр.Първомай, относно извършването на сечта.

            3. Добитата дървесина да бъде предоставена за огрев на местното население по такса, определена в Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай / чл.52, т.45/ - 5 лв/м.куб.без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 470, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-159/19.12.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Разрешава да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на 0,364 дка общинска земя , представляваща имот № 000674, в землището на с.Дълбок извор, община Първомай, при граници: № 059024,Нива, № 000675, Полски път, № 150026, Др.жил.терен, № 150022, Др.жил.терен, № 000578, Път ІV кл. с начин на трайно ползване – пасище, мера.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител и подпише договор за продажба със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 471, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Одобряване на проекто ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел УПИ І-трафопост в кв.№ 19-а по плана на кв.Любеново, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на А.Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-161/19.12.2006 г.,във връзка с искането на ЕVN и на основание чл.134, ал.1, т.1 ; чл.129, ал.1  от ЗУТ и чл.3, ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на  нов  урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-трафопост с площ от 230 кв.м. и неговото застрояване и образуването на нов кв.№ 19-а по плана на кв.Любеново, гр.Първомай, при граници на новообразувания имот: от три страни улици за построяване на нови трафопостове по кафявите линии и надписи на скицата-приложение.

РЕШЕНИЕ № 472, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Одобряване на проекто ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел УПИ ХVІІ-трафопост в кв.№ 20 по плана на с.Езерово, общ. Първомай.

            Предвид изложеното в докладната записка на А.Папазов - кмет на Общината изх.№ 61-00-160/19.12.2006 г., във връзка с искането на ЕVN и на основание чл.134, ал.1, т.1 ; чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.3, ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява проект за изменение на  ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на  нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-трафопост с площ от 230 кв.м. и неговото застрояване в кв.№ 20 по плана на с.Езерово, общ.Първомай при граници на имота: от три страни улици и УПИ ХVІІІ-общински,  за построяване на нови трафопостове по кафявите линии и надписи на скицата-приложение.

РЕШЕНИЕ № 473, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Одобряване на проекто ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел УПИ ХХVІІ-трафопост между кв.№№ 66, 58 и 67 по плана на с.Градина , общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на А.Папазов - кмет на Общината изх.№ 61-00-162/19.12.2006 г. и на основание чл.134, ал.1, т.1 ; чл.129, ал.1  от ЗУТ и чл.3, ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на  нов урегулиран поземлен имот / УПИ / ХХVІІ-трафопост с площ от 110 кв.м. и неговото застрояване в кв.№ 66 по плана на с.Градина, общ.Първомай, при граници на имота: от три страни улици и УПИ І-производствени дейности, за построяване на нови трафопостове по кафявите линии и надписи на скицата-приложение.

РЕШЕНИЕ № 474, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай.

Предвид докладна записка на К.Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-163/19.12.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, буква „в” от ЗМДТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги приета с решение № 160 от 29.09.2004г по протокол № 14; изменена и допълнена с решения на  ОбС гр.Първомай 226 /20.05.2005 ,  305 /09.12.2005,321 /27.12.2005, №347/15.02.2006 и , №408/28.07.2006.

            Като в чл.26  създава нова алинея 5, със следния текст:

            /5/. За ползване на детска млечна кухня, родителите или настойниците на децата заплащат такса за един храноден в размер на 1,20 лева.

РЕШЕНИЕ № 475, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

На основание докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-165/19.12.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл.92 от КСО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на :

            ТОДОР ИВАНОВ ДИНЕВ, ЕГН ....................... от с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив и

         ДИНКО ИВАНОВ ДИНКОВ, ЕГН ...................... от с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 476, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Опрощаване на държавно вземане на ЯНКО ГЕОРГИЕВ ШАХАНОВ от гр.Първомай, ул.”Марица” № 4.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет, на основание проекто-решение от ПК по „Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси” вх.№ 53-0-400/22.12.2006г., писмо № 94-00/3197 от 04.09.2006г. на Администрацията на Президента на Република България,  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Предлага на Президента на Република България да допусне опрощаване на държавно вземане, произтичащо от надвзета пенсия на ЯНКО ГЕОРГИЕВ ШАХАНОВ, ЕГН  .................... от гр.Първомай, ул.”Марица” № 4 в размер на 2655,54 лв, представляващо начислена лихва към дата 31.10.2006г. върху главница в размер на 4327.09 лв., поради тежкото материално състояние на лицето.

РЕШЕНИЕ № 477, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Предложение за сътрудничество от Община Далиян, Република Турция.

Във връзка с изложеното в докладна записка от Ангел Папазов – кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-168/27.12.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие представителна делегация от Община Първомай да посети Община Далиян, Република Турция и при положителна преценка да бъде подписан протокол за сътрудничество между двете общини.

            2. Упълномощава кмета на общината и председателя на Общинския съвет да определят състава на делегацията.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233