Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 478 до № 512 приети от 31.01.2007 г. до 27.04.2007 г. по Протоколи от № 47 – до № 50

РЕШЕНИЕ № 478 взето на 31.01.2007 г. по Протокол № 47

Относно:Определяне промил такса битов отпадък по населени места за 2007 година.

Предвид внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-9/24.01.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І.За град Първомай, квартал Дебър и квартал Любеново.         

1.Определя промил такса битов отпадък, както следва:

 

 

СМТ и Съд

Д

П

Всичко

1.1.

Физически лица

/граждани/

3.07 ‰

0.15 ‰

0.1 ‰

3.32 ‰

1.2.

Фирми и ЕТ

 

9.5 ‰

1.9 ‰

0.71 ‰

12.11 ‰

1.3.

Фирми

/жилищни имоти/

3.07 ‰

0.15 ‰

0.1 ‰

3.32 ‰

2.Определя такса битов отпадък на съдове за град Първомай и кварталите Дебър и Любеново:

2.1.На варел тип”Кука”с вместимост 0.24 куб.м……… 1 525 лева.

2.2.На контейнер……………………………………   …… 6 100 лева.

При плащане на такса битов отпадък на съд се дължи такса  битов отпадък по раздел А-І  точка 4  - за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ІІ.За  кметство село Градина.

        1.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                                 СМТ         Д            Всичко

       1.1.Физически лица        2,63 ‰    0,61 ‰      3,24 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                7,3 ‰      0,7 ‰        8  ‰

1.3.Фирми                          2,63 ‰    0,61 ‰      3,24 ‰

   /жилищни имоти/

ІІІ.За  кметство село Дълбок извор.

          1.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                         СМТ         Д           Ч          Всичко

       1.1.Физически лица        2.95 ‰    0,86 ‰      0,86     4.67 ‰

            /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                12  ‰      1  ‰          1 ‰     14  ‰

1.3.Фирми                          2.95 ‰    0,86 ‰      0,86     4.67 ‰

   /жилищни имоти/

ІV.За  кметство село Искра.

        1.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                                    СМТ         Д            Всичко

         1.1.Физически лица            2,64 ‰      0,64 ‰      3,28 ‰

              /граждани/                 

  1.2.Фирми и ЕТ                     6  ‰         0,9 ‰        6.9  ‰

1.3.Фирми                             2.64 ‰     0,64 ‰       3.28  ‰   

   /жилищни имоти/

V.За  кметство село Караджалово.

        1.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                                 СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица        2,3 ‰        0,77 ‰       3,07 ‰

              /граждани/                  

1.2.Фирми и ЕТ               6  ‰           1  ‰           7   ‰

1.3.Фирми                         2,3 ‰         0,77 ‰        3, 07  ‰   

     /жилищни имоти/

VІ.За  кметство село Брягово.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

СМТ            Д            Всичко

         1.1.Физически лица        4.46 ‰      1  ‰            5.46 ‰

              /граждани/                 

 1.2.Фирми и ЕТ               7  ‰           1.8  ‰        8.8   ‰

                   1.3.Фирми                        4.46 ‰      1  ‰          5.46  ‰   

                  /жилищни имоти/

VІІ.За  кметство село Буково.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                 СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица        4,9 ‰        1,7 ‰         6,6 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ               7  ‰           2  ‰           9  ‰

1.3.Фирми                         4,9 ‰         1,7 ‰        6,6  ‰   

     /жилищни имоти

 VІІІ.За  кметство село Бяла река.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                       СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица        3,36 ‰        0,81 ‰      4,17 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ               5,1  ‰           1,5  ‰       6,6 ‰

1.3.Фирми                         3,36 ‰        0,81 ‰      4,17 ‰

     /жилищни имоти/

ІХ.За  кметство село Виница.

         1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,74 ‰        1,46 ‰         6,2 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    6,9  ‰          2,2  ‰         9,1  ‰

1.3.Фирми                              4,74 ‰        1,46 ‰         6,2 ‰

     /жилищни имоти/

Х.За  кметство село Воден.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            5,72 ‰        2,39 ‰         8,11 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    8  ‰            4  ‰             12  ‰

1.3.Фирми                              5,72 ‰        2,39  ‰        8,11 ‰

     /жилищни имоти/

 

ХІ.За  кметство село Добри дол.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            2,42 ‰        0,83 ‰     3,25 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    3,6  ‰        2  ‰          5,6  ‰

1.3.Фирми                              2,42 ‰       0,83 ‰      3,25 ‰

     /жилищни имоти/

ХІІ.За  кметство село Драгойново.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,54 ‰        1,2 ‰        5,74 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    6,5  ‰        2  ‰          8,5  ‰

1.3.Фирми                              4,54 ‰       1,2 ‰        5.74 ‰

     /жилищни имоти/

ХІІІ.За  кметство село Езерово.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,11 ‰        1,22 ‰        5,33 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    6,3  ‰        1,7  ‰          8  ‰

1.3.Фирми                              4,11 ‰        1,22 ‰        5,33 ‰

     /жилищни имоти/

ХІV.За  кметство село Крушево.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,82 ‰        1,3 ‰        6,12 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    7,1  ‰        1,8  ‰        8,9  ‰

1.3.Фирми                              4,82 ‰        1,3 ‰        6,12 ‰

     /жилищни имоти/

             ХV.За  кметство село Поройна.

1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,25 ‰        1,62 ‰        5,87 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    7,3  ‰        2  ‰             9,3  ‰

1.3.Фирми                              4,25 ‰        1,62 ‰        5,87 ‰

     /жилищни имоти/

             ХVІ.За  кметство село Православен.

        1. Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            5 ‰           1,27 ‰        6,27 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    8  ‰          2,9  ‰         10,9  ‰

1.3.Фирми                              5 ‰           1,27 ‰        6,27 ‰

     /жилищни имоти/

             ХVІІ.За  кметство село Татарево.

        1. Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            2,88 ‰       0,56 ‰      3,44 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    3,7  ‰        1,1  ‰       4,8  ‰

1.3.Фирми                              2,88 ‰       0,56 ‰      3,44 ‰

/жилищни имоти/

РЕШЕНИЕ № 479 взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в отчета на председателя на Общински съвет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      Приема отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 480 взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2006 година.

Предвид изложеното в отчета на А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-7/23.01.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 400 до № 477, отнасящи се за второто полугодие на 2006 година.                                              

РЕШЕНИЕ № 481 взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Кандидатстване пред МТСП за безвъзмездна помощ по програма ФАР 2005/017-353.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи„ по Компонент 2.2.1 Създаване и функциониране на услугата „Дневен център” за възрастни хора на пенсионна възраст.

Във връзка с изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-4/22.01.2007г.; писмо с вх.№ 04-14-1/05.01.2007г. на МТСП и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласието си Община Първомай да кандидатства като партньор на Българския червен кръст за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи„ , Компонент 2.2.1 Създаване и функциониране на услугата „Дневен център” за възрастни хора на пенсионна възраст.

            2. Упълномощава кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за партньорство с БЧК за кандидатстване пред МТСП за отпускане на сумата от 200 000 EUR.

РЕШЕНИЕ № 482, взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2007 година.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-5/22.01.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      1. Предоставя на Държавно лесничейство гр.Първомай да изготви годишен план за ползване на дървесина през 2007 година, да маркира предвидените по ЛУП сечи и комплектова към лесосечния фонд за 2007 година, както и списък за събиране на суха и паднала дървесина за предоставяне ползването на контингент местно население. Събирането на сухата и паднала маса и санитарните сечи от иглолистни насаждения да се предостави и на желаещите от района на общината.

2. Държавно лесничейство гр.Първомай да изведе маркираните сечи и събирането на суха и паднала дървесина с контингент местно население по такси на корен.

3. До въвеждане на община Първомай във владение на общински гори, събраните такси да се внасят в Държавния бюджет.

РЕШЕНИЕ № 483, взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Създаване на обществен съвет съгласно Закона за социалното подпомагане.

Във връзка с докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-6/22.01.2007 година, на основание чл.35 от ЗСП, чл.52 от ППЗСП и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане в Община Първомай избира Обществен съвет в състав:

            Юлиян Димитров-зам.кмет на община Първомай – председател

            1. Бисер Бойчев        - ст.експерт соц.дейности ОбА;

            2. Петя Христозова – секретар МК”БППМН” на Общ.Първомай;

            3. Елена Иванова – общински съветник;

            4. Роман Бозов – общински съветник;

            5. Георги Бобев – общински съветник;

            6. Емилия Живкова – общински съветник.

РЕШЕНИЕ № 484, взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Информация относно подписване на споразумение за сътрудничество между общините Първомай, Република България и Далиян , Република Турция.

Предвид внесена информация от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-11/24.01.2007 год. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информация относно подписване на споразумение за сътрудничество между общините Първомай, Република България и Далиян, Република Турция за сведение.

РЕШЕНИЕ № 485, взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: изменение и допълнение на Решение № 469 на Общински съвет – Първомай, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46.

Предвид внесено проекто-решение от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-10/24.01.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.53, ал.2, т.1 и ал.4 от Закона за горите и чл.80, ал.8 във връзка  с ал.2 от ППЗГ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя и допълва Решение № 469/27.12.2006г. по Протокол № 46, както следва:

І. Допълва т.1 след думите „…общ.Първомай” с текста „съгласно изготвен ЛУП от ДЛ-Първомай за землище с.Брягово”, като същата придобива следния вид:

„Да бъде извършена гола сеч на акациева гора, подотдел 210-а, с площ 1,7 ха /16,881 дка/, попадаща в общински имот № 139004 с Акт № 86/14.12.2006г. за частна общинска собственост, целият с площ 25,012 дка, с начин на трайно ползване – др.селскостоп.територия, находящ се в местността „Гюрлека” , землището на с.Брягово, общ.Първомай, съгласно изготвен ЛУП от ДЛ-Първомай за землище с.Брягово”.

ІІ. Текстовете на т.2 и т.3 се изменят както следва:

„2. Добивът на дървесина от описаната в т.1 акациева гора, с цел задоволяване нуждите на местното население, да се извърши възмездно по такси на корен, съгласно чл.80, ал.2, т.1 от ППЗГ.”

„3. Събраната такса да бъде внесена в касата на Общинска администрация – Първомай.”

РЕШЕНИЕ № 486, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Приемане на решение за одобряване на обща численост и  структура на Общинската администрация при Община Първомай.

Предвид внесено предложение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-24/15.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

     1. Одобрява обща численост и структура на Общинската администрация при Община Първомай съгласно Приложение № 1 и Приложение  2.

     2. Възлага изпълнението на решението на кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 487, взето на 23.ІІ.2007г.по протокол № 48

Относно: Промяна на Статут на Националните литературни  награди за проза „Георги Караславов” и за поезия „Слав Хр. Караславов” и предвиждане на финансови средства за по-значими общински културни мероприятия през 2007 година.

Предвид внесено проекто-решение от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай  изх.№ 61-00-16/08.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23  във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Променя статута на Националните литературни награди за проза „Георги Караславов” и за поезия „Слав Хр.Караславов”, съгласно Приложение № 1.

2. В бюджета на общината за 2007 г. да се предвидят средства, извън субсидията на читалищата, в размер на 35 300 лв. за обезпечаване провеждането на по-значими мероприятия, както следва:

2.1. „Трети празник на виното и винопроизводителя-Първомай 2007”                 2 300лв

2.2. Тържествено честване деня на Освобождението – 3 март   1 000лв

2.3. Празник на града и общината / 1-ви май /                                    5 500лв

2.4. Откриване на МКТ – 2007 г.                                                                     1 000лв

2.5. „35-ти майски културни тържества-2007г.”                               11 000лв

2.6. Национална литературна награда за поезия „Слав Хр.Караславов”                                                                                                                                       2 000лв

2.7. „ІХ Празник на тракийската народна музика и песен-Първомай 2007” 7 500лв

2.8. „Литературни празници 2007”                                                                  2 000лв

2.9. Коледни и новогодишни тържества                                             3000лв

РЕШЕНИЕ № 488, взето на 23.ІІ.2007г.по протокол № 48

Относно: приемане на общински приватизационен план за 2007 година на Община Първомай.

Като взе предвид внесеното проекторешение от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-14/08.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема общински приватизационен план за 2007 г. на Община Първомай.

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2007 ГОДИНА

   Обект на приватизация

   Прогнозна

  стойност на

   сделката-лв

Очаквани приходи от сделката-лв.

1

630 поименни акции от „Газоснабдяване Първомай”АД

 

       106 000

 

       106 000

2

Бивша детска градина с.Татарево

         35 000

         35 000

3

Училищен комплекс с.Брягово

         80 000

         80 000

                                                                                                                                             лева

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки

за 2007 г.

        221 000

 

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2007г.

                     разпределени както следва :

           -

1.

9% от приходите да се използват за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол , както и за

придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и

нематериални активи.

 19 890

2.

91% в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като

Средствата от този фонд да се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи

Със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат

да се използват за текущи ремонти.

201 110

 

РЕШЕНИЕ № 489, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2006  г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2006 г. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. Приемане на отчет на инвестиционна програма за 2006 г. Приемане на отчет на строителна програма за 2006 г.

Предвид внесено проекторешение и обяснителна записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-21/14.02.2007г. и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 и 30 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Първомай за 2006 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  10 141 307 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода – 10 141 307  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2006 г., както следва:

2.1.По прихода –  9 786 545 лв.  / съгласно Приложение № 1/

2.2.По разхода –  9 309 885  лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2006 г.       , съгласно Приложения № 3, 4 и 5.                

4. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 1 688 753 лева, съгласно Приложение № 6.

5. Приема отчета на строителна програма в размер на 2 173 133 лева, съгласно Приложение № 7.

РЕШЕНИЕ № 490, взето на 23.ІІ.2007 г. по протокол № 48

Относно: Приемане на Бюджет 2007 година. Приемане на инвестиционна програма 2007. Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2007 година.

Предвид внесени от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай проекторешение и обяснителна записка изх.№ 61-00-22/14.02.2007г. ,  и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от Закона за общинския бюджет и  Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Първомай за 2007 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 7 870 085 лева, съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 4 389 195 лв.,

 в т.ч. :

1.1.1.1. Преотстъпен данък по Закона за данъците върху доходите на физически лица за делегирани дейности (ДД) в размер на 1 094 988 лева;

1.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 2 968 484 лева;

1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 26 500 лева.

1.1.1.4. Преходен остатък от 2006 г. в размер на 299 223 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 480 890 лева,

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 509 800 лева.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 452 953 лева.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 650 600 лева.;

1.1.2.4. Компенсиращ трансфер за отменения пътен данък в размер на 206 200 лева;

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 452 400 лева.

1.1.2.6. За зимно поддържане на пътища 37 000 лева.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2006 г. в размер на 177 437 лева.

1.2. По разходите в размер на 7 870 085 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи   съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 420 393 лева,

 от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери – 4 089 972 лева;

1.2.1.2. От местни приходи – 31 198  лева.;

1.2.1.3. От преходен остатък 299 223 лева.

1.2.2. За местни дейности в размер на 3 429 692 лева;

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 20 000 лева.

в т.ч.:

1.2.3.1. За местни дейности -  20 000 лева;

1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 153 142 лева и текущи ремонти в размер на  98 000 лева, съгласно приложен поименен списък.

/ Приложение № 3./

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 12 000 лева;

2.1.1. Упълномощава кмета  да отпуска помощи, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, предвидени в дейност ”Общинска администрация” по § 42-14 ”Други помощи по решение на Общински съвет”, в размер не по висок от 150 лева.

2.2. Помощи за погребения в размер на 500 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на Държавния бюджет в Република България за 2007 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 10 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 35 300 лева.

2.5. Субсидия за дейност на съюза на писателите в размер на 1 000 лева.

2.6. За превоз на ученици в размер на 15 000 лева;

2.6.1. Средства за превоз на ученици от основните училища на територията на община Първомай/разлика в цената на билета/ на стойност 9 500 лева;

2.6.2. Вътрешно-градски превоз Любеново-Първомай  на стойност 4 000 лева;

2.6.3. Средства за превоз на ученици от ІХ клас – СОУ на стойност 1 500 лева.

3.Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

3.2. Представителни разходи в размер на 6 500 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1. Спортни школи в размер на 31 300 лева, съгласно Приложение № 4.

4.2. Туризъм  в размер на 6 000 лева.

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1 и т.4.2 .

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 5.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение № 6

7.Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложения №  №  7, 8 и 9.

 8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

9. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината на стойност до 30 хиляди лева с краен срок за възстановяване 30.ХІІ.2007 година.

10. Възлага на кмета на общината :

10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити;

10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на данъка върху доходите на физически лица;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава средната месечна брутна работна заплата, утвърдена от отрасловото министерство.

11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета:

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28 февруари 2007

година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

РЕШЕНИЕ № 491, взето на 23.ІІ.2007 г. по протокол № 48

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 456 на Общински съвет гр. Първомай, взето на 30.11.2006г. по Протокол № 45.

Предвид изложеното в информацията  от управителите на едноличните търговски дружества с общинско имущество „Първомай 2000”ЕАД, „Първомай Автотранспорт” ЕООД и „Марица 95”ЕООД относно действията и необходимите средства за преобразуване на дружествата в изпълнение на решение № 456/30.11.2006г. на Общинския съвет, внесено проекторешение от Постоянната комисия по „Общинска собственост, териториално устройство и строителство” вх.№ 53-0-46/22.02.3007 г . и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

Изменя и допълва Решение №456, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45,както следва:

1/  Текстът на точка втора се променя така: “Възлага на управителните органи на „Първомай Автотранспорт” ЕООД, „Марица 95”ЕООД и „Първомай 2000”ЕАД да изготвят проекти на договор, план за преобразуване и доклад по чл.262 „и” от Търговския закон, които в срок до 30.04.2007г. да бъдат внесени за разглеждане в Общинския съвет”.

     2/ Създава се нова точка четвърта със следното съдържание:    

„4. Упълномощава кмета на общината да окаже необходимата правна помощ на управителните органи на едноличните търговски дружества с общинско имущество “Първомай Автотранспорт” ЕООД и “Марица 95” ЕООД за провеждане на процедурата по преобразуване.”

РЕШЕНИЕ № 492, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 202 на Общински съвет град Първомай, взето на 15.02.2005 г. по Протокол № 19.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-18/09.02.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ    РЕШИ  :

Изменя и допълва Решение № 202/15.02.2005г. по Протокол № 19, както следва:

В текста след думите „…млечна кухня” се допълва израза „като самостоятелна дейност”, а думите „…към ОДЗ Първомай” се заменят с израза  „в приземния етаж на сградата на Общинска администрация гр.Първомай”.

РЕШЕНИЕ № 493, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Опрощаване на държавно вземане на Таню Маринов Добрев от гр.Първомай, ул.”Захари Стоянов” № 31.

Предвид внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-23/15.02.2007г. и предложение на Постоянната комисия “Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Не дава съгласието си за опрощаване на дълга към държавата на Таню Маринов Добрев от гр. Първомай, произтичащ от неправомерно получена пенсия.

РЕШЕНИЕ № 494, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Продажба чрез конкурс на земеделска земя от ОПФ в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-15/08.02.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и 3, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се обяви конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя поземлен имот № 000513, с площ от 20,576 дка, с начин на трайно ползване - нива, пета категория, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, при граници на имота: имот №001531-горски път на МЗГ-ДЛ; имот № 000498 полски път на ОПФ/необработваема/; имот № 329018 полски път на ОПФ/необработваема/; имот №329011нива насл. На Кольо Христов Добринов; имот № 000438 сел. стоп. летище на ДПФ/необработваема/; имот № 001359 пасище, мера на ОПФ/необработваема/.

ІІ. Конкурсът за продажба на земеделската земя да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена – 9 887(девет хиляди, осемстотин осемдесет и  седем)лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да са извършвали дейност като инвеститор/и/ или изпълнител/и/ в изграждането на енергийни съоръжения и инсталации и/или оранжерийни комплекси минимум две години преди датата на конкурса. Когато в конкурса участват консорциуми, сдружения и др. обединения на търговци това условие се счита за изпълнено, ако поне един от участниците отговаря на него;

2.3. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.4.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

2.5. Да представят референции от банка, че при подписване на договора ще им бъде издадена безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на достигнатата при конкурса продажна цена за обезпечаване на неустойката, дължима при прехвърляне на имота.

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен устройствен проект(проучване) за изграждане на оранжерийно-енергиен комплекс-четвърто поколение, захранван с ко-генерация.

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. други благоприятни за развитие на инфраструктурата на Община Първомай предложения.

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 5(пет) месеца от сключването на договора за продажба.

3. При подписване на договора внася по набирателна сметка на Община Първомай парична гаранция за изпълнение на проекта в размер на 30% от  продажната цена на имота.

4. При подписване на договора да представи безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на продажната цена, обезпечаваща заплащането на неустойка при неизпълнение на задължението по т. III.1.

5. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

ІV. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай и конкурсната комисия да изработят и одобрят методика за оценка на база горепосочените критерии за допускане и класиране на участниците в конкурса.

При равни други условия кандидатите, представили доказателства за възможност за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проекта, се ползват с предимство.

VІ. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 20% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в кв.Дебър, гр.Първомай.

VIІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса  и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 495, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху общински дълготрайни материални активи на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и стойности на извършени основни ремонти на сгради, водещи се по баланса на „Медицински център І-Първомай” ЕООД.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-17/08.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел вярно и точно представяне на имущественото състояние по съответните баланси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху общински дълготраен материален актив, представляващ медицинска апаратура /Фиброгастроскоп/ на стойност 29674,80 лева на „МБАЛ-Първомай”ЕООД.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за дарение  с „МБАЛ-Първомай”ЕООД.

3. Упълномощава кмета да отпише от баланса на община Първомай стойността на извършените от Община Първомай основни ремонти на сгради, водещи се по баланса на „Медицински център І-Първомай”ЕООД на обща стойност 114 525.40 лева, както следва: Здравен кабинет кв.Дебър – 49 999,40 лв., Здравен кабинет с.Градина – 45 745 лв., Здравен кабинет с.Искра – 13 788 лв., Здравен кабинет с.Крушево – 4993 лв.

4. Задължава управителя на „Медицински център І-Първомай”ЕООД да впише в актива на баланса на дружеството увеличените стойности на описаните по-горе сгради.

РЕШЕНИЕ № 496, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Кандидатстване на Община Първомай с проект към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда .

Във връзка с изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-19/12.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Община Първомай да кандидатства с проект „Разширяване обхвата на съществуващата система за организирано събиране на отпадъците в община Първомай” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проекта в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

РЕШЕНИЕ № 497, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Посещение на представители на община Първомай в Република Словакия, Община Зволен и Община Банска Бистрица   на депа за твърди битови отпадъци, изградени по съвременни технологии.

Предвид изложеното в информацията на общинските съветници д-р Иван Маджаров и Стоян Керанов вх.№ 53-0-41/15.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Информацията относно посещението на представителна група от община Първомай в Република Словакия, Община Зволен и Община Банска Бистрица  на депа за твърди битови отпадъци, изградени по съвременни технологии за сведение.

РЕШЕНИЕ № 498, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Изменение на Решение № 319 на ОбС гр.Първомай, взето на 27.12.2006г. по протокол № 31.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет на общината изх.№ 61-00-25/19.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 , във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 37 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2007г.; ПМС № 30 от 09.02.1998 г. за условията и реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите системата на народната просвета /изм.ДВ бр.45 от 02.06.2000г./, чл.44 от Закона за народната просвета и Решение № 926 на МС / 29.12.2006г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя формулата за определяне размера на годишната издръжка в общинските училища по Приложение № 1 и Приложение № 2 за диференциране отговорностите между община Първомай и общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети.

2. Приема нова формула за определяне размера на средствата за финансиране на общинските училища в община Първомай – делегирани отговорности, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 за диференциране отговорностите между община Първомай и общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети.

РЕШЕНИЕ № 499, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

            Предвид докладна записка изх.№ 61-00-39/21.03.2007г. от Костадин Ангелов-зам.кмет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            Приема Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 500, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2006г. при Община Първомай.

Предвид внесените отчет и проекторешение изх.№ 61-00-27/05.03.2007г. от Костадин Ангелов – заместник кмет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 501, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Утвърждаване на правен анализ, приватизационна оценка, тръжни документи, договор за продажба и приемане на решение за способа на продажба на „Пакет от 630 поименни акции”, собственост на Община Първомай, представляващ 35% от капитала на „Газоснабдяване Първомай”АД гр.Първомай по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, включен в общинския приватизационен план за 2007 г.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№61-00-31/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.1, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 362/31.03.2006 год. по протокол №35 на Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема анализ за правното състояние и приватизационна оценка на “Пакет от 630 поименни акции”, собственост на Община – Първомай, представляващ 35% от капитала на  “Газоснабдяване Първомай” АД , гр. Първомай, обект на приватизационна продажба.

2. Обявява за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване пакет от 630 поименни акции, собственост на Община Първомай, представляващи 35 % от капитала на “Газоснабдяване Първомай” АД със седалище в гр. Първомай.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

3.1. Начална тръжна цена – 194 000 /сто деветдесет и четири хиляди/ лв., която се оферира в левове.

3.2. Стъпка на наддаване – 5 800 / пет хиляди и осемстотин / лв.

3.3. Размерът на депозита за участие в търга е  9 700 лв. /девет хиляди и седемстотин/, който се внася по сметка на Община Първомай, посочена в тръжната документация, до 17.00 часа на 20-ия ден, включително от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

3.4. Утвърждава тръжна документация и определя цена за същата в размер на 300 лв., (без ДДС), вносима в касата на Общинска администрация гр.Първомай. Документите се закупуват от деловодството на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 15-ия ден, включително от датата на обнародването на настоящето решение в “Държавен вестник”.

При получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице или равностоен документ по законодателството на съответното юридическо лице – кандидат, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма. Тези документи, които са съставени на език, различен от българския, следва да бъдат придружени с превод на български език.

3.5. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104, отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 20-ия ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.6. Оглед на активите на дружеството може да бъде извършен всеки работен ден до деня предхождащ търга след представяне на документ за закупена тръжна документация .

3.7. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 21-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

3.8. Сроковете по точки от 3.3. до 3.7 се определят по реда на чл.33 от Гражданския процесуален кодекс. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

4. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши необходимите действия във връзка с организацията и провеждането на публичния търг и да подпише договор за приватизация със спечелилия търга участник.

РЕШЕНИЕ № 502, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 208 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.12.2000 г. по протокол № 15 и определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Първомай.

Предвид докладна записка изх.№ 61-00-30/20.03.2007г. на К.Ангелов-зам. кмет и на основание чл.21, ал.1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, ал.3 и ал.4 от Наредба № 34 от 06.12.2000 г. за таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            I. Изменя  решение № 208, прието на 22.12.2000 г. по Протокол № 15 както следва:

            Изразът „но не по-голям от срока на действие на лицензията” в точка 1 се заличава и текстът на същата придобива следния вид :

            „1. Срокът на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Първомай  е три години.”

          II. Допълва решение №208, прието на 22.12.2000 г. по Протокол №15 с точки 3 и 4 със следното съдържание:

            “3. Определя максималния брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на Община Първомай на 24 /двадесет и четири/.

             4. Определя максимален брой на таксиметровите автомобили за  един превозвач не повече от 8 /осем/.”

РЕШЕНИЕ № 503, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Отдаване под наем чрез конкурс на язовири и микроязовири – публична общинска собственост на територията на Община  Първомай, област Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-32/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Одобрява списък на язовири и микроязовири – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Първомай, обл.Пловдив, които да бъдат отдадени под наем чрез конкурс за срок от три години, както следва :

 

1. Язовир с площ 142,872 дка, в землището на с.Татарево – имот № 048045, АОС №60/12.05.1998г.

2. Язовир с площ 172,395 дка, в землището на с.Татарево – имот № 062025, АОС №61/15.05.1998г.

3. Язовир с площ 155,591 дка, в землището на с.Татарево – имот № 052052, АОС №77/02.06.1998г.

4. Язовир с площ 316,883 дка, в землището на с.Татарево – имот № 049058, АОС №78/02.06.1998г.

5. Язовир с площ 27,361 дка, в землището на с.Татарево – имот № 009006, АОС №79/02.06.1998г.

6. Язовир с площ 9,895 дка, в землището на с.Татарево – имот № 016022, АОС №232/11.01.2001г.

7. Язовир с площ 59,331 дка, в землището на с.Брягово – имот № 089091, АОС №65/02.06.1998г.

8. Язовир с площ 30,179 дка, в землището на с.Бяла река – имот № 000139, АОС №66/02.06.1998г.

9. Язовир с площ 80,619 дка, в землището на с.Бяла река – имот № 000154, АОС №67/02.06.1998г.

10. Язовир с площ 80,997 дка, в землището на с.Градина – имот № 002087, АОС №68/02.06.1998г.

11. Язовир с площ 74,111 дка, в землището на с.Добри дол – имот № 000013, АОС №69/02.06.1998г.

12. Язовир с площ 3,479 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000088, АОС  №73/02.06.1998г.

13. Язовир с площ 8,614 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000227, АОС  №74/02.06.1998г.

14. Язовир с площ 18,572 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000300, АОС  №75/02.06.1998г.

15. Язовир с площ 90,597 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000751, АОС  №76/02.06.1998г.

16. Язовир с площ 16,614 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000887, АОС  №56/24.04.1998г.

ІІ. Конкурсите за отдаване под наем да се проведат при следните конкурсни условия:

1. Начална конкурсна цена - 18 /осемнадесет/ лева на един декар водна площ, за една година.

2. Задължителни конкурсни условия.

2.1. До участие в конкурса се допускат:

- физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство;

- участници, които нямат дължими суми към Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

- участници, които не са били неизправна страна по договори с Община Първомай.

3. Специфични конкурсни условия:

За участие в конкурса участниците да представят инвестиционно предложение  за ремонт на съоръженията за всеки обект, съобразно констатациите в съставените  протоколи за техническо състояние, което да съдържа:

3.1. Офертна наемна цена;

3.2. Размер на предвижданите инвестиции за ремонт и средства за поддръжка; 

3.3. Срок на изпълнение на инвестиционното предложение, но не по-дълъг от 12 месеца от датата на сключване на договора;

3.4. Други предложения за подобряване на състоянието и инфраструктурата на съответния обект.

ІІІ. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. При възникване на необходимост от напояване, участникът се задължава да доставя вода за напояване през съответните поливни сезони на собствениците и ползвателите на земеделски земи .

2. Участникът се задължава за срока на договора да извършва поддръжка и ремонт на съоръженията на обекта, съгласно съдържанието на приетото инвестиционно предложение.

ІV. Възлага на кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурсите и го упълномощава да подпише договори за наем с класираните от конкурсната комисия на първо място участници.

РЕШЕНИЕ № 504, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Приемане на решение за създаване на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.

Предвид докладна записка от Председателя на Общински съвет Енчо Захариев вх.№ 53-0-67/21.03.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, приет с  Постановление на МС №351/20.12.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

За сътрудничество, осъществяване на координацията и провеждане на обществени консултации между местните органи на самоуправление и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства в Община Първомай Общински съвет гр.Първомай създава Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси в състав:

Председател:  Юлиян Димитров – зам.кмет на Община Първомай

Зам.председател: Тома Драгинов Томов

Зам.председател: Ружди Фахри Салим – зам.началник ОС „Земеделие и гори” гр. Първомай.

Членове: Добромир Спасов  - директор дирекция „УПССД”

Бисер Бойчев  - ст.експерт „Социални дейности”

            Катя Николова -  директор поделение „Образование”при ОбА

            Таня Налбантова – директор дирекция „Социално подпомагане”

            Недялка Божилова  - директор дирекция „Бюро по труда”

Шикир Хасанов

Петя Колева

Филип Караманов

РЕШЕНИЕ № 505, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови съоръжения /трафопостове/ в имоти частна общинска собственост.

Предвид докладна записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-38/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката и чл.42, ал.5, т.6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се учреди възмездно без търг или конкурс  в полза на EVN България Електроразпределение АД право на строеж за изграждане на площадкови съоръжения /трафопостове/ върху  имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м върху урегулиран поземлен имот/УПИ/ І – ТП, квартал 19 по плана на кв. Любеново, гр. Първомай, при граници на имота: от всички страни улици, акт за ЧОС № 93/16.02.2007г. за изграждане на трафопост със застроена площ от 20 кв.м. при цена в размер на  572 /петстотин седемдесет и два / лв.

2. Право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м.  върху УПИ ХLV – трафопост, квартал 4 по плана на кв.Дебър, гр. Първомай, при граници на имота : от две страни улици, УПИ ХІХ – държавен и УПИ XLІV – държавен, акт за ЧОС № 96/21.02.2007г. за изграждане на трафопост със застроена площ от 20 кв.м. при цена в размер на 572 /петстотин седемдесет и два / лв.

3. Право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м.  върху УПИ ХVІІ – ТП, квартал 66 по плана на с. Градина, общ. Първомай, при граници на имота: от две страни улици, пешеходен пасаж и УПИ ХХVІІІ – произв. дейности, акт за ЧОС № 94/17.02.2007г., за изграждане на трафопост със застроена площ от 20 кв.м, при цена в размер на 392 /триста деветдесет два/ лв.

4. Право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м. върху УПИ ХVІІ – ТП, квартал 20 по плана на с.Езерово, общ. Първомай, при граници на имота: от две страни улици, пешеходен пасаж и УПИ ХVІІІ – общински, акт за ЧОС № 97/22.02.2007г. за изграждане на трафопост със застроена площ от 20 кв.м.  при  цена в размер на 212 /двеста и дванадесет/ лв.

           ІІ. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия  и подпише договор за учредяване право на строеж с инвеститора EVN България Електроразпределение АД.

РЕШЕНИЕ № 506, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Продължаване срока на договори за наем на общински имоти по реда и на основанията на § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби  на ЗИД на Закона за общинската собственост

            Предвид изложеното в докладна записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-37/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост /ДВ бр.101/2004 г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се продължат за срок до пет години сключените договори за наем за  следните общински имоти:

            - търговски обект за хранителен магазин от 93 кв.м., находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХІІ – общ. и търговия, кв.66 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай;

            - помещение за производство на закуски с площ от 50 кв.м., съставляващо част от училищния стол на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” построено в УПИ І – училище в кв.67 по плана на гр.Първомай.

            2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими действия за продължаване срока на договорите за имотите по т.1.

РЕШЕНИЕ № 507, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Продажбата на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид докладна записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-36/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се извърши продажба на общински недвижим имот - застроено дворно място с площ от 465 кв.м., предназначено за жилищно строителство, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-държ. в кв.158 по регулационния план на гр.Първомай, област Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ ІV-държ., УПИ ХІІ-2647 и УПИ ІІ-държ. на собственика на законно построената върху имота масивна жилищна сграда Ана Борисова Атанасова от гр. Първомай, обл.Пловдив по определената пазарна цена в размер на 5115 /пет хиляди сто и петнадесет/ лева.

            2. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 общински недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 508, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Приемане на Програма на ХХХV  Майски културни тържества „Първомай 2007”.

            Предвид внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-44/18.04.2007г., на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема Програма на ХХХV Майски културни тържества „Първомай 2007”.

РЕШЕНИЕ № 509, прието на 27.04.2007г. по протокол № 50

относно: Приемане на Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

            Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-48/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – съгласно Приложение № 1.

2.      Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните прилежащи площи.

3.      Цените в настоящата Тарифа подлежат на актуализация, като се коригират съобразно инфлационния индекс по решение на Общински съвет гр.Първомай.

4.      Определените наемни цени не включват консумативните разходи, такса битов отпадък и др., които са за сметка на наемателя.

5.      За ползване на оборудване и обзавеждане – общинска собственост, представляващо амортизируеми активи в обектите към договорената месечна цена се заплаща допълнителна цена, равна на месечната амортизация на актива, предвидена в чл.55, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане в максимален размер. В случаите, когато се ползват активи без остатъчна стойност те се отдават след оценка на стойността им и се начислява допълнителна цена  в максималния размер на амортизациите за този вид активи, предвидени в чл.55, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

6.      След проведен търг или конкурс върху достигнатите цени се начислява ДДС.

7.      Промяна предназначението на наети обекти се допуска само с разрешение на наемодателя. С промяна предназначението  на обекта договорената наемната цена се привежда в съответствие с определените в тази тарифа базисни/начални/ наемни цени за този вид дейност и новото предназначение на обекта, освен в случаите когато същата е по-висока от тях.

8.      За поземлени имоти в регулационните граници на населените места, ползвани за земеделска дейност, наемната цена се определя на квадратен метър за година в размер на 0,05 лв.

9.      За поземлени имоти извън регулационните граници на населените места, ползвани за търговска дейност, наемната цена се определя за месец на квадратен метър в размер на 2,00 лв.

10.  Определените с настоящата тарифа наемни цени влизат в сила от 01.06.2007 г.

11.  Наемните цени по заварените договори за наем се предоговарят с наемателите в съответствие с определените по настоящата Тарифа базисни/начални/ наемни цени и в увеличения  си размер се дължат считано от 01.06.2007 г.  Тази разпоредба не се прилага за случаите, когато договорената наемна цена е по-висока от определените с тарифата базисни/начални/ наемни цени .

12.  Зоните, в които попадат общинските обекти, се регламентират с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай.

 

Настоящата тарифа и условията в нея отменят Решение № 37 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 28.01.2000 г. по протокол № 6.

Приложение №1

 

Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

 

Предназначение на обекта

 

Месечна наемна цена за един квадратен метър /лева/

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене

-         с алкохол

-         без алкохол

 

3,50

2,70

 

3,00

2,40

 

2,60

2,00

2.

Помещения, магазини за търговска дейност

-         промишлени стоки

-         хранителни стоки

      -    плодове и зеленчуци

 

 

 

2,60

2,30

1,80

 

 

 

 

2,20

1,90

1,50

 

 

 

 

2,00

1,70

1,20

 

3.

 

Помещения за производство

 

1,30

1,15

0,80

4.

 

Помещения за услуги

           / в това число здравни услуги/

     2,00

      1,80

      1,50

5.

 

Помещения за офиси

 

2,50

2,00

1,80

6.

Помещения за образователни и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

1,40

1,20

1,00

7.

 

Помещения за складове

 

0,95

0,75

0,55

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохоли напитки

 

25

20

15

9.

Терени за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ

-         открити

-         покрити

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

10.

 

Терени за разполагане на гаражни клетки

 

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

11.

 

Помещения за политически партии и синдикални организации, движения и сдружения с идеална цел

 

Наемите се определят по реда на съответните законови разпоредби

12.

 

Реклама върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла на стени,

огради и др.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

13.

Реклама върху пана /билбордове/ с площ над 2 кв.м.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

14.

Фирмени указателни табели /наименование, адрес, телефон, предмет на дейност, запазен знак, указателна стрелка, отстояние и др./

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

Забележка: наемателите /лекари и лекари по дентална медицина/ на помещения по т.9, предназначени за извършване на дейност като амбулатории за първична медицинска помощ заплащат месечен наем в размерите по чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

РЕШЕНИЕ № 510, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Преобразуване на еднолични търговски дружества с общинско имущество „Първомай 2000” ЕАД, „Първомай-Автотранспорт” ЕООД и „Марица 95” ЕООД

Предвид докладна записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-47/19.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 261,  чл. 263”т” във връзка с чл. 262”е” и чл. 262”ж”  от Търговския закон, чл.17, ал.1 и чл.23, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Преобразува по реда на глава ХVІ от Търговския закон следните еднолични търговски дружества със 100% общинско участие в капитала, а именно:

            1/ „ПЪРВОМАЙ-АВТОТРАНСПОРТ”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Първомай, ул.”Княз Борис І” № 80, вписано в регистъра за държавните и общински предприятия, том/стр. 2/2, парт.1, по фирм.д.№ 11725/91г. при Пловдивския окръжен съд, представлявано от Управителя СТАЙКО СТОЕВ СТАЙКОВ, наричано по-долу ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО;

            2/ „МАРИЦА-95”ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Първомай, ул.”Зорница” № 5, вписано в регистъра за държавните и общински предприятия, том/стр. 1/70, парт.35, по фирм.д.№ 146/96г. при Пловдивския окръжен съд, представлявано от Управителя ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, наричано ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО;

            3/ „ПЪРВОМАЙ 2000”ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50, вписано в регистъра за държавните и общински предприятия, том/стр. 1/190, парт.95, по фирм.д. № 200/2000г. при Пловдивския окръжен съд, представлявано от Изпълнителния директор ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ УЧЕРДЖИЕВ, наричано по-долу ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО;

чрез ВЛИВАНЕ на двете ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ДРУЖЕСТВА В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО, при което на основание чл. 262 от Търговския закон, цялото имущество на “ПЪРВОМАЙ-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД и на “МАРИЦА –95” ЕООД ПРЕМИНАВА КЪМ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО “ПЪРВОМАЙ 2000” ЕАД при условията на пълно правоприемство, а преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.

           

І.Съотношение на замяна на акциите и дяловете, определено към конкретна дата.

1.      Трите дружества определят и приемат за дата, към която се определя съотношението на замяна на акции и дялове 31.03.2007 год.

2.      Едноличният собственик на капитала на преобразуващите се дружества – Община Първомай става акционер в приемащото дружество.

3.      Придобитите акции след преобразуването са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове на преобразуващите се дружества.

4.      Съотношението на замяна на дяловете с акции ще бъде определено на база чистата стойност на имуществото на преобразуващите се дружества, съобразно общия доклад на проверителя.

ІІ. Размер на паричните плащания, ако такива са предвидени, съгласно чл. 261”б”, ал.2 от Търговския закон, както и срокът за изплащането им.

            Капиталът на Приемащото дружество към момента на подписване на този договор е в размер на 179 007 лв., разпределен в 179 007 бр. поименни акции с номинална стойност на всяка от 1 лв., собственост на Община Първомай. При определяне на справедливото съотношение на дяловете и акциите при преобразуването са запазени интересите на едноличния собственик на капитала на всички участвуващи в преобразуването търговски дружества, като за постигане на еквивалентното съотношение на замяна не е необходимо да бъдат направени парични плащания на акциите.

ІІІ. Описание на акциите, които всеки съдружник придобива в Приемащото дружество

            Капиталът на приемащото дружество след преобразуването ще бъде съобразен с общия доклад на проверителя при спазване на чл. 262”у” и чл. 262”ф” от Търговския закон.

ІV. Условията относно разпределянето и предаването на акции от Приемащото дружество

            Всички акции на приемащото дружество са собственост на Община Първомай. Акциите или временните удостоверения, в съответствие с чл. 262”ч” от Търговския закон, ще бъдат предадени на избран от Общински съвет Първомай депозитар, който е длъжен да ги предаде на акционера в едномесечен срок от вписването на преобразуването чрез вливане.

            Неполучените в срока по предходната точка акции или временни удостоверения се връчват на управителния орган на приемащото дружество.

V. Моментът, от който участието в Приемащото дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право.

            1. Страните определят 01.01.2007 г. за начален момент, от който участието в Приемащото дружество дава право на дял от печалбата. Това право включва и разпределяне на резервите от предходни финансови години.

            2. Дивиденти се изплащат след взето решение от Общото събрание на акционерите и само ако според проверения и приет съгласно раздел ХІ от Търговския закон счетоводен отчет за 2007 г. чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

            3. Плащанията по предходната точка се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от Фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава мимимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

VІ. Моментът, от който действията на преобразуващото дружество се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество за целите на счетодоството

Действията на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество за целите на счетоводството от датата на съдебното решение за вписване на преобразуването в търговския регистър.

VІІ. Правата, които приемащото дружество дава на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции

Не се предвиждат права, които приемащото дружество дава на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции

VІІІ. Всяко преимущество, предоставено на проверителите по чл. 262”л” от Търговския закон или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества

Не се предвиждат преимущества, които да бъдат предоставени на проверителя или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества.

ІХ. ДЕЙСТВИЯ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

1.      С вписване на преобразуването чрез вливане в търговския регистър на  Окръжен съд Пловдив се прекратяват двете преобразуващи се търговски дружества без ликвидация.

2.      Правата и задълженията на преобразуващите се дружества преминават върху приемащото дружество по силата на закона, при условията на общо правоприемство.

3.      Едноличният собственик на капитала- съдружник в преобразуващите се дружества става акционер в приемащото дружество.

X. Отменя т.2 от Решение № 456 на Общински съвет Първомай, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45, изменено и допълнено с Решение № 491 на Общински съвет Първомай от 23.02.2007 г. по Протокол № 48.

XI.  Избира за ПРОВЕРИТЕЛ за изготвяне на общ доклад за чистата стойност на имуществото на преобразуващите се дружества, съгласно чл. 262ф, ал.1 и 2 от Търговския закон  НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕРДЖИКОВА – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с диплом № 568 от 2001 год. на ИДЕС – България, със служебен адрес гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” № 53, дом “Левски” ет.2, ст.21;

РЕШЕНИЕ № 511, прието на 27.04.2007г. по протокол № 50

относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между Общината и физически лица по реда на чл. 36 от Закона за собствеността.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-49/18.04.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост  във връзка с чл.46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.129, ал.2 и чл.201, ал.3 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се прекрати съсобствеността между Община Първомай и Наско Йорданов Йорданов върху поземлен имот с пл.№ 2676 целият с площ от 445 кв.м., включен в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-кино в кв.89А по регулационния план на гр.Първомай, при граници на поземления имот № 2676, улица и парцел УПИ ІІ-кино и граници на УПИ: от три страни улици и УПИ І-търговия и улица /площад/, съгласно изготвения и приложен проект за делба, както следва:

            - частта на Община Първомай, представляваща ¼ идеална част или 111,25 кв.м. от поземлен имот с пл.№ 2676, целия с площ от 445 кв.м., колорирана в червено се присъединява към парцел УПИ ІІ-кино в кв.89а по регулационния план на град Първомай;

            -частта на Наско Йорданов Йорданов, представляваща ¾ идеални части или 333,75 кв.м. от поземлен имот № 2676, целият с площ от 445 кв.м., колорирана в синьо се обособява като самостоятелен УПИ ІІІ-обслужващи дейности и търговия, в кв.89А по план на гр.Първомай.

            2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за доброволна делба при условията по т.1.

РЕШЕНИЕ № 512, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Продажба чрез търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-52/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.38, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство при начална цена съгласно пазарната оценка, определена от лицензиран оценител:

            1.1. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІІ – държ. с площ от 575 кв.м. в кв.12 по плана на с.Воден, община Първомай, при граници на имота: улица, УПИ VІІ-държ., УПИ ХІ-държ., УПИ ХІІ-държ., УПИ ІХ-държ. по Акт за частна общинска собственост № 101/08.03.2007 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на 5 750 лв. без ДДС.

            1.2. УПИ ІХ-държ. с площ от 700 кв.м. в кв.12 по плана на с.Воден, община Първомай, при граници на имота: улица, УПИ VІІІ-държ., УПИ Х-държ., УПИ ХІ-държ. и улица по Акт за частна общинска собственост № 100/08.03.2007 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на 7 000 лв. без ДДС.

            1.3. УПИ-VІІІ-държ. с площ от 500 кв.м. в кв.5 по плана на с.Воден, община Първомай, при граници на имота: земеделска земя, УПИ ІХ-държ., улица и УПИ VІ-АПК по Акт за частна общинска собственост № 98/22.02.2007 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на  5 000 лв. без ДДС.

            1.4. УПИ ХVІІ-519 с площ от 460 кв.м. в кв.35 по плана на с.Езерово, община Първомай, при граници на имота: УПИ ІІІ-442, УПИ ХVІ-439, улица и УПИ ХVІІІ-443 по Акт за частна общинска собственост № 95/21.02.2007 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на 3 758,20 лв. без ДДС.

            1.5. УПИ VІІ – СНС с площ от 568 кв.м. в кв.42 по плана на с.Дълбок извор, община Първомай, при граници на имота: УПИ VІІІ-256, УПИ VІ-255 и от две страни улици по Акт за частна общинска собственост № 38/28.06.2006 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на 2 368,56 лв. без ДДС.

            1.6. УПИ VІІІ-общ. с площ от 900 кв.м. в кв.16 по плана на с.Воден, община Първомай, при граници на имота: УПИ ІV-116, УПИ VІІ-общ., улица, УПИ ХІІ-общ. и УПИ-ХІ-общ. по Акт за частна общинска собственост № 105/11.04.2007г.

          Пазарната цена на имота е в размер на 9 378 лв. без ДДС.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за провеждане на тръжната процедура и подпише договори за продажба с лицата, спечелили търга.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233