Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 513 до № 531 приети от 27.04.2007 г. до 11.07.2007 г. по Протоколи от № 50 – до № 53

РЕШЕНИЕ № 513, прието на 27.04.2007 г.по Протокол № 50

относно: Дневен оклад в общинските детски градини

Предвид Докладна записка изх.№ 61-00-43/18.04.2007 г. от Юлиян Димитров – зам.кмет и на основание чл.21 ,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.1 ал.2 и чл.2 т.2 и т.3 от Наредба № 23 от 19.07.2005 год.на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Отменя Решение № 54 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 06.03.2000г. по протокол № 7.

            2. Определя дневен оклад в целодневните детски градини и обединени детски заведения в община Първомай в размер на 1,50 лв., считано от 01.05.2007 г.

РЕШЕНИЕ № 514, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Опрощаване на държавно вземане от ГИНА РАДЕВА СТАНЕВА  от гр.Първомай, ул.”П. Каравелов” № 3

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-1/18.04.2007г., предложение на ПК  “Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Не дава съгласие да бъде опростено държавно вземане от ГИНА РАДЕВА СТАНЕВА от гр. Първомай ул.П.Каравелов” № 3 в размер на 22 852,87 лв., произтичащо от неправомерно получена пенсия.

РЕШЕНИЕ № 515, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Опрощаване на държавно вземане от ТАНЮ МИТЕВ ТАНЕВ  от гр. Първомай, ул.”П.Каравелов” № 8.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров – зам.кмет изх.№ 61-00-13/18.04.2007г., предложение на ПК “Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси”  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            Дава съгласие да бъде опростено държавно вземане от ТАНЮ МИТЕВ ТАНЕВ от гр.Първомай, ул.”П.Каравелов” № 8, произтичащо от надвзета пенсия, в частта по дължимата лихва.

РЕШЕНИЕ № 516, прието на 27.04.2007  г. по протокол № 50

относно: Отдаване под аренда чрез конкурс на земеделски земи от ОПФ в землището на с.Крушево, община Първомай.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-51/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието, чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.2 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие земеделска земя от общинския поземлен фонд/ОПФ/, представляваща поземлен имот с  № 004079, с площ от 157,557 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, шеста (142,469дка) и пета (15,088дка) категория, находяща се в местността “Ямата/Яазмата”, землището на с.Крушево, общ.Първомай, да бъде отдадена под аренда след провеждане на конкурс за срок от 25 години за създаване и отглеждане на трайни насаждения - овощна градина с череши и вишни.

ІІ. Определя начална конкурсна цена и схема за изплащане на арендните вноски, както следва:

-         от 1-ва до 4-та години – гратисен период;

-         от 5-та до 7-ма години – 24,50 лв./дка;

-         от 8-ма до 25-та години – 34,60 лв./дка.

ІІІ. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 лв./дка.

ІV. Конкурсът за аренда на земеделската земя да се проведе при следните условия :

1. Задължителни конкурсни условия

1.1 До участие в конкурса се допускат:

-търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения, които не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

- кандидати, които не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

1.2 Имотът да се ползва за създаване и отглеждане на трайни насаждения - череши и вишни.

1.3 Проектът за създаване и отглеждане на насажденията да бъде съобразен с  действащите европейски стандарти и екологични норми .

2. Специфични конкурсни условия:

- участниците в конкурса следва да представят прединвестиционен идеен проект (проучване) за изграждане на овощна градина с череши и вишни и помощни постройки и съоръжения, обслужващи производствения процес, който да бъде изпълнен в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за аренда.

V. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

1. Размер на предложената арендна цена по утвърдената схема.

2. Представен идеен проект,  съдържащ следните предложения :

А/  размер на предвижданата инвестиция в имота;

Б/  брой работни места – постоянни и временни, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/ други благоприятни за развитието на инфраструктурата на населеното място предложения.

VІ. Задължения на спечелилия конкурса участник:

1.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за аренда.

2. Да заплати разходите по вписване на арендния договор.

VІІ. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

VІІІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за провеждане на конкурса и  подпише договор с класирания на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 517 на, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Отдаване под аренда чрез конкурс на земеделски земи от ОПФ в землищата  на с. Крушево и с. Градина, община Първомай.

Предвид докладна записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-50/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.2 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи: 

- поземлен имот с № 006119, с площ от 83,771 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория, находяща се в местността “Кавак тарла”, землището на с.Крушево, общ.Първомай,

- поземлен имот с № 006122, с площ от 109,361 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находяща се в местността “Кавак тарла”, землището на с.Крушево, общ.Първомай,

- поземлен имот с № 016159, с площ от 175,013 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находяща се в местността “Летището”, землището на с.Градина, общ.Първомай,

да бъдат отдадени под аренда след провеждане на конкурс за срок от 20 години  за създаване и отглеждане на трайни насаждения – овощна градина с ябълки.

ІІ. Определя начална конкурсна цена и схема за изплащане на арендните вноски, както следва:

-         от 1-ва до 4-та години – гратисен период;

-         от 5-та до 7-ма години – 20,50 лв./дка;

-         от 8-ма до 20-та години – 30,50 лв./дка.

ІІІ. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 лв./дка.

ІV. Конкурсът за аренда на земеделските земи да се проведе при следните условия :

1. Задължителни конкурсни условия

1.1 До участие в конкурса се допускат:

- търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения, които не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

- кандидати, които не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения.

1.2  Имотите да се ползват за създаване и отглеждане на трайни насаждения -  овощна градина с ябълки.

1.3 Проектът за изграждане на насажденията да бъде съобразен с действащите европейски стандарти и екологични норми.

2. Специфични конкурсни условия:

- участниците в конкурса следва да представят прединвестиционен идеен проект (проучване) за изграждане на ябълкова овощна градина и помощни постройки и съоръжения, обслужващи производствения процес, който да бъде изпълнен в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за аренда.

V. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

1. Размер на предложената арендна цена по утвърдената схема.

2. Представен идеен проект,  съдържащ предложения относно :

А/  размер на предвижданата инвестиция в имота;

Б/  брой работни места – постоянни и временни, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/ други благоприятни за развитие на инфраструктурата на населеното място предложения.

VІ. Задължения на спечелилия конкурса участник:

1.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за аренда.

2. Да заплати разходите по вписване на арендния договор.

VІІ. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

VІІІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за провеждане на конкурса за отдаване под аренда на  посочените в т.І поземлени имоти и подпише договор с класирания на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 518, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Учредяване на акционерно дружество за извършване и предоставяне на услуги и дейности във връзка с управлението и третирането на отпадъци.

Предвид Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№61-00-46/18.04.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.163, ал.3, т.2 от Търговския закон, чл.30, чл.33 и чл.37 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Община Първомай да участва в учредяването на акционерно търговско дружество със следните параметри :

            1/ Наименование – „Тракия-еко” АД;

            2/ Седалище – гр.Садово

            3/ Предмет на дейност – Извършване и предоставяне на услуги и дейности във връзка с управлението и третирането на отпадъци, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от българския закон.

4/ Капитал на Дружеството - 300 000 ( триста хиляди ) лева, разделен на 100 бр. обикновени, налични, поименни, с право на глас акции, с номинална стойност от 3000 ( три хиляди) лева за всяка акция и разпределен, както следва:

  Мариус Педерсен ЕАД      195.000   лева            (65 %)

            Община Асеновград                   45.000  лева                    (15 %)

            Община Първомай          30.000  лева                    (10 %)

            Община Садово                           30.000       лева (10 %)

При учредяване на дружеството акционерите следва да внесат най-малко 30% от стойността на всяка акция, а останалата част от капитала следва да бъде внесена в срок не повече от 6 месеца след вписването на Дружеството в търговския регистър.

5/  Дружеството се учредява за неопределен срок.

6/ Дружеството е с едностепенна система на управление, като съветът на директорите се състои от седем члена – физически лица, от които четирима представители на “Мариус Педерсен” АД и по един представител на всяка една от трите общини с мандат на членовете на СД от 2 години;

 ІІ. Одобрява устав на дружеството /Приложение №1/.

ІІІ. Одобрява споразумение между акционерите и два броя анекси /Приложение №2/.

ІV. Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да представлява Община Първомай в Общото събрание на акционерите и подпише учредителните документи.

V. Упълномощава представителя на Община Първомай да предложи  и гласува в Общото събрание на акционерите за избирането на Стоян Керанов Стоянов за член на Съвета на директорите на дружеството, а за предложените от другите акционери кандидатури по своя преценка.

РЕШЕНИЕ № 519, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Допълнение на Решение № 490 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 23.02.2007г. по протокол № 48.

Предвид докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-45/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; § 2, чл.6, ал.6, ал.7 и ал.9 от ПМС № 66/26.03.2007 г., т.8 от Решение № 926/29.12.2006 г. на МС и Заповед № РД-15-259/18.04.2007 г. на кмета на Общината

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ  :

Допълва Решение № 490 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 23.02.2007г. по протокол № 48, като след т.6 се добавя  нова подточка 6.1. със следното съдържание:

“6.1. Определя средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала и средствата за заплати по делегираните от държавата дейности във функция „Образование” при Община гр.Първомай, съгласно Приложение № 6.1.”

Приложение №1

 

Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

 

Предназначение на обекта

 

Месечна наемна цена за един квадратен метър /лева/

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене

-         с алкохол

-         без алкохол

 

3,50

2,70

 

3,00

2,40

 

2,60

2,00

2.

Помещения, магазини за търговска дейност

-         промишлени стоки

-         хранителни стоки

      -    плодове и зеленчуци

 

 

 

2,60

2,30

1,80

 

 

 

 

2,20

1,90

1,50

 

 

 

 

2,00

1,70

1,20

 

3.

 

Помещения за производство

 

1,30

1,15

0,80

4.

 

Помещения за услуги

           / в това число здравни услуги/

     2,00

      1,80

      1,50

5.

 

Помещения за офиси

 

2,50

2,00

1,80

6.

Помещения за образователни и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

1,40

1,20

1,00

7.

 

Помещения за складове

 

0,95

0,75

0,55

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохоли напитки

 

25

20

15

9.

Терени за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ

-         открити

-         покрити

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

10.

 

Терени за разполагане на гаражни клетки

 

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

11.

 

Помещения за политически партии и синдикални организации, движения и сдружения с идеална цел

 

Наемите се определят по реда на съответните законови разпоредби

12.

 

Реклама върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла на стени,

огради и др.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

13.

Реклама върху пана /билбордове/ с площ над 2 кв.м.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

14.

Фирмени указателни табели /наименование, адрес, телефон, предмет на дейност, запазен знак, указателна стрелка, отстояние и др./

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

Забележка: наемателите /лекари и лекари по дентална медицина/ на помещения по т.9, предназначени за извършване на дейност като амбулатории за първична медицинска помощ заплащат месечен наем в размерите по чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

РЕШЕНИЕ № 520, прието на 11.05.2007 г. по Протокол № 51

относно: Определяне на правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни по реда на чл.48”а” от Закона за допитване до народа.

Предвид докладна записка от А.Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-54/08.05.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,  чл.48”а”, ал.2 от Закона за допитване до народа и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо ползване от земеделските стопани, притежаващи тревопасни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери и определя по населените места на община Първомай, следните площи (пасища, мери) и брой по вид животни:

1.      Кметство с.Бяла река:

а/ площи – 709,200 дка

б/ животни:

-         Едър рогат добитък /ЕРД/:

·        над 24 месеца – 420 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 40 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 40 броя;

-         Дребен рогат добитък /ДРД/ – 100 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №1/.

2.      Кметство с.Караджалово:

а/ площи – 1 543,000 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 226 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 36 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 15 броя;

-         ДРД – 202 броя;

-         Еднокопитни – 3 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №2/.

3.      Кметство с.Крушево:

а/ площи – 954,800 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 141 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 27 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 38 броя;

-         ДРД – 112 броя

-         Еднокопитни – 21 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №3/.

4.      Кметство с.Искра:

а/ площи – 826,600 дка от ОПФ и 467,500 от ДПФ

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 477 броя;

-         ДРД – 1 293 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №4/.

5.      Кметство с.Брягово:

а/ площи – 4 794,800 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 429 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 203 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 73 броя;

-         ДРД – 705 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №5/.

6.      Кметство с.Татарево:

а/ площи – 706,900 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 126 броя;

-         ДРД – 144 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №6/.

7.      Кметство с.Добри дол:

а/ площи – 100,800 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 136 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 19 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 3 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №7/.

8. Кметство с.Поройна:

а/ площи – 414,300 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 138 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 35 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 24 броя;

-         ДРД – 15 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №8/.

9. Кметство с.Дълбок извор:

а/ площи – 476,200 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 947 броя;

-         ДРД – 886 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №9/.

10. Кметство с.Воден:

а/ площи – 707,300 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 274 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №10/.

11. Кметство с.Езерово: 

а/ площи – 1 011,400 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 360 броя;

-         ДРД – 1 100 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №11/.

12. Кметство с.Православен:

а/ площи – 258,900 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 72 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №12/.

13. Кметство с.Драгойново:

а/ площи – 208,700 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 130 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №13/.

14.  Кметство гр.Първомай:

А. кв.Дебър:

а/ площи – 820,800 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 538 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 76 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 46 броя;

-         ДРД – 1166 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №14/.

Б. кв.Любеново:

а/ площи – 238,900 дка

б/ животни:

- ЕРД:

·        над 24 месеца –  194 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №14/.

В. гр.Първомай:

а/ площи – 83,900 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 201 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №14/.

15.  Кметство с.Буково: 

а/ площи – 2 077 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 230 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 18 броя;

-         ДРД – 147 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №15/.

16. Кметство с.Градина:

а/ площи – 122,300 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 245 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 37 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 98 броя;

-         ДРД – 305 броя

-         Еднокопитни – 50 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №16/.

ІІ. Определя следните правила за ползване на общинските пасища и мери:

1. Ползвателите на пасища и мери-публична общинска собственост са длъжни:

1.1.  Да ги ползват общо и единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни и настаняване на пчелни семейства, да районират пашата така, че да не се допуска преизпасване на тревостоя;

1.2.  Да осигуряват свободно преминаване през тях на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място;

1.3.  Да не ги разорават и да не променят предназначението им;

                  1.4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, а при необходимост да ги почистват от такова замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;

1.5. Да извършват частично засяване, възстановяване или подхранване на пасищата и мерите, както и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др.подобни/;

1.6. Да не извършват наторяване с изкуствени торове и  утайки, получени от пречистване на отпадъчните води;

1.7. Да не извършват и не допускат паленето на растителност в пасищата и мерите;

1.8. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания.

2. За осигуряване на предоставеното общо ползване на общинските пасища и мери, община Първомай се задължава:

2.1. Да използва приходите от събраните такси за ползване на общинските пасища и мери за тяхното поддържане в добро екологично и земеделско състояние

2.2. Да осъществява чрез своите органи и длъжностни лица контрол за правилното ползване и експлоатиране на предоставените общински пасища и мери от  земеделските стопани – животновъди.

III. Определя, считано от 1 януари 2008 г. годишна такса за ползване на общинските мери и пасища в размер на 1/един/ лев на дка, платима от ползвателите до 31 март на съответната календарна година.

IV.  Желаещите да ползват общинските пасища и мери земеделски стопани и/или техни сдружения ежегодно в срок до 31 януари подават заявление до кмета на съответното населено място, съдържащо данни за броя на отглежданите от тях животни, ведно с удостоверение за регистрацията им, издадено от Районната ветеринарно-медицинска служба.

V. Определените с настоящето решение правила за ползване на общинските пасища и мери не се ограничават със срок и се прилагат до изричното им изменение или отмяна със съответен акт, приет по реда и на основанията по чл.48”а” от Закона за допитване до народа.

РЕШЕНИЕ № 521, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2007 г.

Предвид докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-56/29.05.2007г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

        1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2007 година.

        2. Задължава кмета на общината в срок до 31.07.2007 г. да изготви и внесе предложение за финансовото осигуряване на мероприятията по Програмата за закрила на детето за 2007 година.

РЕШЕНИЕ №522, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-57/29.05.2007г., предложение на Съвета на директорите на “Първомай 2000” ЕАД и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т. 3 във връзка с чл.147, ал.2 и чл.221, т.7, във връзка с чл.219, ал.2 от Търговския закон и чл. 17, т.11 и чл. 23, т.9 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема годишните отчети и баланси на едноличните търговски дружества с общинско имущество “Многопрофилна болница за активно лечение - Първомай” ЕООД, “Медицински център I – Първомай” ЕООД,  “Марица-95” ЕООД, “Първомай Автотранспорт” ЕООД и “Първомай 2000” ЕАД за 2006 година.

            2. Разпределя печалбата на “Първомай 2000” ЕАД за 2006 г. в размер на 969.09 лева, както следва:

            - 10% за попълване на фонд „Резервен” – 96.90 лева

            - 90% за покриване на отчетените загуби на дружеството за минали години – 872.19 лева

РЕШЕНИЕ № 523, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2007 година.

            Предвид докладна записка от Председателя на Общински съвет Енчо Захариев вх.№ 53-0-112/31.05.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема План за  дейността си за второ полугодие на 2007 година, разпределен по месеци както следва:

            М. Юли :

            1. Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2007 година.

                                                           Вносител: Е.Захариев – Председател ОбС

            2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2007 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            3. Определяне структурата на общинската образователна мрежа за учебната 2007/2008 година.

                                                           Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            4. Информация за дейността на спортните дружества и детско-юношеските школи през състезателната 2006-2007 година.

                                                           Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            5. Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2006 година. Предложение за финансово осигуряване на мероприятията от Програмата за закрила на детето за 2007 година.

                                                           Вносители: А.Папазов-кмет

Ю.Димитров-зам.кмет

                        М. Август :

            1. Приемане на средни брутни работни заплати за Общинска администрация, мероприятия и поделения към нея.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2007 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            3. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2007/2008 година.

                                                           Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            4. Предложение относно откриване процедура по предоставяне на концесия на обект общинска собственост „хижа Брягово”.

                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            М. Септември :

            1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            2. Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2008 година съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            М. Октомври :

            1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            М. Ноември:

            1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2006-2007 година.

                                                           Вносител: Кметът на общината

            М. Декември :

            1. Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2008 година.

                                                           Вносител: Председателя на ОбС

            2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2008 година.

                                                           Вносител: Кметът на общината

РЕШЕНИЕ № 524, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2006 година.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-58/30.05.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 525, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Отмяна на старата и приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на  К.Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-60/31.05.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай, приета с решение № 160 на Общински съвет град Първомай по Протокол №14 от 29.09.2004 г., изменена и допълнена с решения  №№ 22620.05.2005г. по Протокол № 23; 305/09.12.2005г. по Протокол № 30; 321/27.12.2005г. по Протокол № 31; 347/15.02.2006г. по Протокол № 33; 408/28.07.2006г. по Протокол № 39 и 474/27.12.2006г. по Протокол № 46.

            2. Приема Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 526, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2007 година.

Предвид докладна записка от кмета на Общината А.Папазов изх.№ 61-00-59/30.05.2007г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Изменя Решение № 490 от 23.02.2007 г. по Протокол № 48 на Общински съвет град Първомай, както следва :

            1.1. Преразпределя средствата за издръжка и капиталови разходи, планирани по бюджета на Община Първомай за 2007 г. в разходната част, съгласно Приложение № 1;

            1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2007 г. с 12 480 лева, намалява предвидените средства за текущи ремонти с 592 лева и преразпределя планираните разходи, съгласно Приложение № 2;

            2. Допълва т.3 „Лимити за разходи” от решение № 490 от 23.02.2007 г. по протокол № 48 на Общински съвет град Първомай с т.3.3. „Представителни разходи за международно сътрудничество / в т.ч. разходи за посрещане на делегация от община Далян, Република Турция и пътуване на представителна делегация от Община Първомай в Република Турция/ в размер на 10 000 лева.”

РЕШЕНИЕ №527, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Удължаване срока на Договор за управление на „Марица 95” ЕООД гр.Първомай, сключен на 26.05.2004 г.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-61/31.05.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи допълнително споразумение към Договор за управление на „МАРИЦА 95” ЕООД, сключен на 26.05.2004г. с изх.№ 109/26.05.2004г., с което срокът на договора да се удължи до приключване на процедурата по преобразуване на „ПЪРВОМАЙ-АВТОТРАНСПОРТ”ЕООД, „МАРИЦА 95”ЕООД И „ПЪРВОМАЙ 2000”ЕАД, чрез вливане на „ПЪРВОМАЙ-АВТОТРАНСПОРТ”ЕООД и „МАРИЦА 95”ЕООД в приемащото дружество „ПЪРВОМАЙ 2000”ЕАД.

РЕШЕНИЕ № 528, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Утвърждаване на тръжна документация, договор за продажба и определяне метода за приватизация на “Пакет от 630 поименни акции”, собственост на Община – Първомай, представляващ 35% от капитала на  “Газоснабдяване Първомай” АД , гр. Първомай по ЗПСК, включен в общинския приватизационен план за 2007 година и обявен за приватизационна продажба чрез публичен търг с Решение № 501 от 30.03.2007 г.  на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид докладна записка на К.Ангелов - зам.кмет изх.№ 61-00-66/11.06.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.1, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Обявява за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване пакет от 630 поименни акции, собственост на Община Първомай, представляващи 35 % от капитала на “Газоснабдяване Първомай” АД със седалище в гр. Първомай.

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 194 000 /сто деветдесет и четири хиляди/ лв., която се оферира в левове.

2.2. Стъпка на наддаване – 5 800 / пет хиляди и осемстотин / лв.

2.3. Размерът на депозита за участие в търга е  9 700 лв. /девет хиляди и седемстотин/, който се внася по сметка на Община Първомай, посочена в тръжната документация, до 17.00 часа на 30-ия ден, включително от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

2.4. Утвърждава тръжна документация и определя цена за същата в размер на 300 лв., .(без ДДС), вносима в касата на Общинска администрация гр.Първомай. Документите се закупуват от деловодството на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 20-ия ден, включително от датата на обнародването на настоящето решение в “Държавен вестник”.

При получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице или равностоен документ по законодателството на съответното юридическо лице – кандидат, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма. Тези документи, които са съставени на език, различен от българския, следва да бъдат придружени с превод на български език.

2.5. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104, отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 30-ия ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

2.6. Оглед на активите на дружеството може да бъде извършен всеки работен ден до деня предхождащ търга след представяне на документ за закупена тръжна документация .

2.7. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 31-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

2.8. Сроковете по точки от 2.3. до 2.7 се определят по реда на чл.33 от Гражданския процесуален кодекс. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

3. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши необходимите действия във връзка с организацията и провеждането на публичния търг и да подпише договор за приватизация със спечелилия търга участник.

РЕШЕНИЕ № 529, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за кв. 84, 84”а”, 60, 60”а” и 79 гр. Първомай за изграждане на обект “НОВ ПЪТЕН НАДЛЕЗ” по проект : „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, участък с. Крумово - гр.Първомай км.164+550 – км.204+630”.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов – кмет на община Първомай изх.№ 61-00-65/11.06.2007 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.60 от Административно-процесуалния кодекс 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Одобрява проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за  кв. 84, 84”а”, 60 и 60”а” и 79 гр.Първомай за изграждане на обект “НОВ ПЪТЕН НАДЛЕЗ”  по проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград -Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч,  участък с. Крумово - гр. Първомай, км.164+550 – км.204+630”.

            2. Допуска предварително изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 530, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2007 година.

Предвид изложеното в отчета на Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-68/29.06.2007 г. и на основание  чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Първомай за първото полугодие на 2007 г. от № 478 до № 529.

РЕШЕНИЕ № 531, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Определяне структурата на общинската образователна мрежа за учебната 2007/2008 година.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-69/29.06.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.3 от Закона за народната просвета, чл.11, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на Министъра на образованието и науката за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Утвърждава структурата на специализирания изпълнителен орган – поделение „Образование” при Общинска администрация гр.Първомай, която обхваща общинската образователна мрежа от учебни и детски заведения на територията на общината и звеното „Други дейности по образование”, както следва:

            - общински учебни заведения – 14 бр. /съгласно Приложение № 1/;

            - общински детски заведения – 12 бр. / съгласно Приложение № 2/;

            - други дейности по образованието – 1 бр. звено /съгласно Приложение № 3/.

            2. Допуска изключения от минималния брой на учениците в паралелките от І до VІІІ клас в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 година /съгласно Приложение № 4 /.

            3. Утвърждава съществуването на слети паралелки от І до VІІІ клас в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 година /съгласно Приложение № 5/.

            4. Запазва съществуването в СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Първомай на маломерна паралелка от 16 ученика – непрофилирано обучение в ХІ клас за учебната 2007/2008 г., единствена в населеното място.

            5. Определя броя на полуинтернатните групи в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 г. /съгласно Приложение № 6/.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233