Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 532 до № 22 приети от 11.07.2007 г. до 20.12.2007 г. по Протоколи от № 53 – до № 3

РЕШЕНИЕ № 532, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Информация за дейността на спортните дружества и детско-юношеските школи през състезателната 2006-2007 година.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-77/02.07.2007 г., предложение на ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема за сведение информацията за дейността на спортните дружества и детско-юношеските школи през състезателната 2006-2007 година.

            2. При последваща актуализация на бюджета на общината за 2007 г. да се предвиди увеличение със сумата 3 000 лв. на субсидията за СКК”Шампион”, целево за подготовка  участието на световно първенство в Япония и за хидроизолация на покрива на стадион в с. Градина сумата 3 000 лв.

            3. В срок до м.септември 2007 г. кмета на общината да разработи и внесе в Общински съвет Програма за развитието на спорта и спортната материална база в Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 533, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2006 година. Предложение за финансово осигуряване на мероприятията от Програмата за закрила на детето за 2007 година.

            Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-78/03.07.2007 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема за сведение отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2006 година.

            2. Приема предложение за финансовото осигуряване на мероприятията по Програмата за закрила на детето за 2007 година в размер на 12 000 лева и задължава кмета на общината да предложи финансирането им при последваща актуализация на бюджета за 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 534, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2007 година.

Предвид изложеното в отчета на Председателя на Общински съвет Енчо Захариев вх.№ 53-0-139/03.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема отчета на Председателя на Общински съвет гр.Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 535, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Изменение на Решение № 488 на Общински съвет гр.Първомай, взето на 23.02.2007 г. по Протокол № 48.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-76/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Изменя Решение № 488/23.02.2007 г. по Протокол № 48, както следва:

            І. В таблица І на приватизационен план за 2007 г.  редовете, обозначени в колона „№” като „2” и „3” се заличават.

            ІІ. В таблица 2 на приватизационен план за 2007 г. в колона „лева” числото „221 000” се заменя с „106 000”, числото „19 890” се заменя с „9 540” и числото „201 110” се заменя с „96 460”.

РЕШЕНИЕ № 536, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ І – детска градина в кв.17 по плана на с.Татарево, община Първомай.

            Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-74/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Обявява за частна общинска собственост урегулиран поземлен имот със застроена и незастроена площ от 16 050 кв.м., заедно с построените на него едноетажна масивна сграда със застроена площ 440 кв.м., изба с площ от 200 кв.м. и масивна тоалетна със застроена площ 9,30 кв.м., съставляващ УПИ І – детска градина в кв.17 по регулационния план на с.Татарево, община Първомай, при граници на имота: от четири страни улици,  поради това, че е престанал да има предназначението по  чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 537, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-75/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Обявява за частна общинска собственост дворно място с площ от 9 450 кв.м., ведно с построените на него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 кв.м. /училище/ строено 1930 г., едноетажна масивна сграда със застроена площ от 312 кв.м. /детска градина/ и  масивна тоалетна със застроена площ 40 кв.м., съставляващо УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по регулационния план на с.Брягово, община Първомай, при граници на имота: от всички страни улици, поради това че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 538, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост /УПИ-V-шивашки цех/ с.Воден.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-71/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ със застроена и незастроена площ от 500 кв.м., предназначен за производствена дейност, съставляващ УПИ V – шивашки цех в кв.9 по регулационния план на с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ VІ – 80, УПИ VІІ – 80, УПИ VІІІ – 79 и УПИ ХVІІ – магазин и кафе аперитив, на собственика на законно построената върху имота масивна едноетажна сграда – Юсеин Халил Мюмюн, в качеството му на Едноличен търговец с фирма „Нанфри-Юсеин Халил” със седалище и адрес на управление на дейността гр.Хасково, ул.”Крали Марко” №10 по определената от лицензиран оценител пазарна цена в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

            2. Възлага на Кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 539, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Продажба на общински парцел на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост /УПИ ІХ-производствени, обслужващи дейности и търговия/ в с.Искра.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-81/11.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с площ /застроена и незастроена/ 1680 кв.м., съставляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІХ-производствени, обслужващи дейности и търговия в кв. 14 по плана на с.Искра, община Първомай, при граници на имота: УПИ VI-общински, търговия, услуги и възстановяване, река, УПИ Х9 общински, търговия, услуги и възстановяване и улица, на собственика на законно построената върху имота нежилищна сграда – Хризантема Йорданова Гераксиева по определената от лицензиран оценител пазарна цена в размер на 16 464 лв..

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай Ангел Атанасов Папазов да сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот .

РЕШЕНИЕ № 540, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Продажба на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост /УПИ ХVІІ-бензиностанция/ в с.Бяла река.

            Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-72/02.07.2007 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ  урегулиран поземлен имот/УПИ/ със застроена и незастроена площ от 1700 кв.м., предназначен за бензиностанция, съставляващ УПИ ХVІІ-бензиностанция в кв.18 по регулационния план на с. Бяла река, Община Първомай, при граници на имота: от две страни улици и УПИ ІІ-спортен комплекс на собственика на законно построената върху имота масивна нежилищна сграда – „МБК”ЕООД със седалище и адрес на управление  на дейността гр. Димитровград, ул.”Патриарх Евтимий” № 5, по определената от лицензиран оценител пазарна цена в размер на 39 610 /тридесет и девет хиляди шестотин и десет/ лева.

            2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 541, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост по регулационния план на с. Виница, община Първомай чрез търг с явно наддаване.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-73/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост при начална цена - пазарната оценка, определена от лицензиран оценител, както следва:

            - Урегулиран поземлен имот с незастроена площ от 656 кв.м., съставляващ УПИ ІІ-общински, обслужващи дейности в кв.17 по регулационния план на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, при граници на имота: улица и УПИ І – озеленяване по Акт за частна общинска собственост № 102 от 14.03.2007 г. при начална цена  в размер на 5379,20 лв.

            - Урегулиран поземлен имот с незастроена площ от 450 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ-общински, обслужващи дейности в кв.17 по регулационния план на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, при граници на имота: улици и УПИ І-озеленяване по Акт за частна общинска собственост № 103 от 15.03.2007 г. при начална цена  в размер на 3240,00 лв.

            2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши необходимите действия за провеждане на търга и подпише договори за продажба на описаните в т.1 общински имоти със спечелилите тръжната процедура кандидати.

РЕШЕНИЕ № 542, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Замяна на реално определени части от имот частна общинска собственост и имот на Всестранна кооперация „Съгласие”, находящи се в кв.Дебър, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-79/03.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.47, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да бъде извършена замяна на реално определена част с площ от 190 кв.м. /обозначена с точки А1, В, С1 и D1 и колорираната в синьо на приложената скица/ от урегулиран поземлен имот частна общинска собственост УПИ І-битов комбинат, хотел и магазин в кв.60 по действащия устройствен план на кв.Дебър гр.Първомай, целият със застроена и незастроена площ от 2 500 кв.м. при граници на общинския имот: от две страни улици, УПИ ХХІХ-хотел и ресторант, УПИ ХХХ-732 и УПИ ІІ-731 с реално определената част с площ от 190 кв.м. /обозначена с точки А, В, С и D и колорираната в зелено на приложената скица/ от съседния урегулиран поземлен имот, собственост на ВК”Съгласие” гр.Първомай ХХІХ-хотел и ресторант в кв.60 по действащия устройствен план на кв.Дебър, гр.Първомай, целият със застроена и незастроена площ от 2 140 кв.м. при граници на имота: от две страни улици, УПИ І-битов комбинат, хотел и магазин, УПИ ХХVІІІ-738,737.

            Пазарната цена на придаваемата и придобиваната части е в размер на 5 890 лв. за всяка.

            2. Одобрява проект на предварителен договор за замяна на реално определените части от урегулираните поземлени имоти по т.1 и упълномощава кмета на общината да го подпише.

РЕШЕНИЕ № 543, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 година.

Предвид докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-80/03.07.2007 г. относно обсъждане и приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема „Стратегия за развитие на интензивното земеделие в община Първомай за периода 2007-2013 г.”

РЕШЕНИЕ № 544, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай  за периода 2007-2013 г.

Предвид докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-80/03.07.2007 г. относно обсъждане и приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема „Стратегия за развитие на местната индустрия и занаятите в община Първомай за периода 2007-2013 г.”

РЕШЕНИЕ № 545, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 г.

Предвид докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-80/03.07.2007 г. относно обсъждане и приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема „Комуникационна стратегия за популяризиране на местния икономически потенциал и инвестиционни проекти в Община Първомай за периода 2007-2013 г.”

РЕШЕНИЕ № 545, прието на 26.07.2007 г. по протокол № 54

Относно: Кандидатстване на община Първомай по програма „САПАРД”, сектор „Подобряване на уличната мрежа” с проект „Преасфалтиране на улица „Антон Страшимиров” град Първомай.

            Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-82/20.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласието си Община Първомай да кандидатства с проект по Програма „САПАРД” за преасфалтиране на улица „Антон Страшимиров” в град Първомай.

            2. Упълномощава кмета на Община Първомай да подаде необходимите документи за кандидатстване в Държавен фонд „Земеделие” гр.София.

РЕШЕНИЕ № 546, прието на 26.07.2007 г. по протокол № 54

Относно: Кандидатстване на община Първомай по програма „САПАРД”, сектор „Подобряване на уличната мрежа” с проект „Преасфалтиране на улица „Антон Страшимиров” град Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-82/20.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласието си Община Първомай да кандидатства с проект по Програма „САПАРД” за преасфалтиране на улица „Антон Страшимиров” в град Първомай.

            2. Упълномощава кмета на Община Първомай да подаде необходимите документи за кандидатстване в Държавен фонд „Земеделие” гр.София.

РЕШЕНИЕ № 547, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Поставяне на паметна плоча на Паун Атанасов Везирев в с.Драгойново, община Първомай.

Предвид внесено проекто-решение от Бонка Хаджигенова-зам.председател на ПК „Образование, култура и вероизповедания”, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да се постави паметна плоча на Паун Атанасов Везирев в парцел УПИ VІІІ- културен дом в кв.79 по плана на с.Драгойново, община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 548, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Приемане на средни брутни работни заплати за Общинска администрация, мероприятия и поделения към нея.

Предвид внесено проекто-решение от кмета на общината А.Папазов изх.№ 61-00-87/20.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал.3, ал.5, ал.7 от ПМС № 175/24.07.2007 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема средни брутни работни заплати на едно лице от персонала по дейности финансирани от държавния и местния бюджет, считано от 01.07.2007 г., както следва :

            ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

            Общинска администрация                          - 426,42

            Денонощни дежурни                                   - 282,21

            Детски ясли и уч.здравеопазване               - 298,93

            МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :

            ОбА – дофинансиране                                - 296,83

            Физкултура и спорт                                     - 282,44

            Домашен патронаж                                     - 259,94

            Др.дейн.сел.стоп.                                        - 283,20

            Чистота                                                         - 294,98

            Др.дейн.благоустр.и оп.ок.среда                - 413,00

            Други дейности по икономиката               - 291,61

            ПВЗ                                                               - 297,00

            ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ :

            Зав.за соц.услуги                                          - 272,45

            ПОДЕЛЕНИЕ:

            Образование                                                - 381,41

            В т.ч.-общообразователни училища          - 384,29

                        -детски градини                               - 374,42

            ПОДЕЛЕНИЯ:

            Култура                                                         - 290,13

РЕШЕНИЕ №  549, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно : Приемане на основни месечни възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

Предвид внесено проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-88/20.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.1, т.5 на ПМС № 175/24.07.2007 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава основни месечни възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 01.07.2007 г.:

Кметство                             образование   стара запл.    Осн.раб.запл.  %

            Категория

1. Кмет на общината               висше                      906                             1015         12

2. Кмет на кметство

    Население над 2000 души

    Градина                               висше                       565                             633

    Население над 1000 души

    Искра                                   висше                       489                             548

    Дълбок извор                      висше                       489                             548

    Караджалово                      средно                      466                             522

    Виница                                средно                      450                             510

    Бяла река                           висше                        455                             504

    Крушево                            средно                       440                             493

    Население над 550 души

    Брягово                                средно                      424                             475

    Езерово                                ср.спец.                    424                             475

    Татарево                              ср.спец.                    424                             475

    Воден                                   ср.спец.                    424                             475

    Драгойново                         средно                      424                             451

    Население под 550 души

    Буково                                 основно                   403                             451

    Православен                       висше                       403                             451

3. Кметски наместници

    Добри дол                           ср.спец.                    345                             386

    Поройна                              средно                      345                             386

Забележка: допълнителното трудово възнаграждение е 0.8% за всяка година стаж и се променя по месеци съгласно нормативната уредба.

РЕШЕНИЕ № 550, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2007 година.

            Предвид внесено проекто-решение от А. Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-95/22.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.36 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема отчета за първото полугодие на бюджет 2007 г. съгласно Приложения № 1,2,3 и 4.

РЕШЕНИЕ № 551, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2007 година.

Предвид докладна записка от А. Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-94/22.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Изменя решение № 490 от 23.02.2007 година по протокол № 48 на Общински съвет град Първомай, както следва :

            1.1. Увеличава бюджет 2007 г. с 330 000 лева и преразпределя средствата за издръжка и капиталови разходи планирани по бюджета на Община Първомай за 2007 г. в приходната и разходната част, съгласно приложение № 1, 2 и 3;

            1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2007 г. с 18 294 лева, увеличава текущите ремонти с 88 997 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 4;

            1.3. Намаля планираните средства по план-сметките на ИБСФ с 115 000 лева и ги разпределя съгласно приложение № 5.

РЕШЕНИЕ № 552, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект публична общинска собственост – Хижа “Брягово”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 2 , ал. 3, т. 2 , чл. 13 , т. 2  и чл. 39 от Закона за концесиите и чл.18 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка с мотивираното предложение на Кмета на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия с предмет:

 Управление и поддържане на обект хижа “Брягово”, представляващ недвижим поземлен имот № 188002, находящ се в местността „Звиица”, по картата на възстановената собственост за землището на с.Брягово, с ЕКАТТЕ 06745, с площ на имота 2,944 дка и начин на трайно ползване – санаториум, с построените в него триетажна масивна сграда със ЗП – 209кв.м. и масивен навес със ЗП – 57 кв.м., при граници: имот №188005 - др. селкостоп. терен на общ.Първомай; имот №188006 - др.селкостоп.терен на общ.Първомай; имот №188001 - ведомствен път на общ.Първомай; имот №188009 - широколистна гора на Държавно Лесничейство. За имота има съставен Акт за публична общинска собственост №27/02.03.2006г.

2. Определя като допълнителен предмет на концесията:

 Извършването на частични строително монтажни работи, представляващи рехабилитационно-възстановителни работи по обекта на концесията, както и изграждане на детска площадка, кей и барбекю  по минимален вид и размер, определени в документацията и проекто-договора за възлагане на концесията, както и определени съобразно предложената от концесионера инвестиционна програма.

3. С обекта на концесията се извършват следните стопански дейности:

Предоставяне на туристически услуги под различни форми: нощувки, храна, ползване на туристическа столова, отдаване под наем на туристически пособия / лодки, велосипеди и др. /, както и други съпътстващи дейности, организирани празненства и др.

4. Определя максимален срок на концесията 20 години.

5. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила по ред, определен с договора, след изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на гаранциите по т. 11.1.

6.2. Извършване от концесионера на еднократното концесионно плащане по т. 12.1.

6.3. Други условия, произтичащи от действащото законодателство, определени с договора.

 

7. Концесията се осъществява при следните условия:

7.1. Поддържане на обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на концесията на риск на концесионера.

7.2. Изпълнение на инвестиционната програма на концесионера, предложена с офертата му.

7.3. Спазване на нормативните изисквания и изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани със:

7.3.1. упражняването на туристическа дейност в обекта на концесията;

7.3.2. опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;

7.3.3. опазване на обществения ред.

7.4. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на Закона за концесиите .

7.5. Спазване на задълженията, поети по международни споразумения, по които Република България е страна.

7.6. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор.

7.7. Предназначението на обекта на концесията не може да се изменя.

7.8. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията, включително на новопостроените съоръжения по т.2

 

8. Страните по концесионния договор имат следните основни права и задължения:

8.1. Основни права на концесионера:

8.1.1. право на експлоатация на хижа “Брягово” чрез извършване на стопанските дейности по т. 3;

8.1.2. право да извършва строителство върху територията на обекти на концесията в съответствие с офертата и при условия и по ред, определени с концесионния договор;

8.1.3. право да определя цените за туристическите услуги, които предоставя, и да събира приходите в своя полза;

8.1.4. право на обезщетение при предсрочно прекратяване на концесията при условия и по ред, определени с концесионния договор.

 

8.2. Основни задължения на концесионера:

8.2.1. да управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск в съответствие с изискванията на действащото законодателство и концесионния договор;

8.2.2. публично да оповестява цените на туристическите услуги, които предоставя, както и евентуалните отстъпки;

8.2.3. да извърши инвестиции в обекта на концесията, определени съгласно инвестиционна програма - неразделна част от концесионния договор, като изработи и представи за одобрение в двумесечен срок от подписване на договора за концесия, проект за ремонтно-възстановителните работи, извън хипотезите на чл.147 и чл.151 от ЗУТ, както и за благоустрояване на прилежащия терен, както и да изпълни инвестиционната програма в срок от две години от подписването на концесионния договор при минимални инвестиции  в размер на  86 700 / осемдесет и шест хиляди и седемстотин / лева, включваща:

 

Ø      Ремонт на външна инфраструктура – 9 150 лв.

Ø      Ново строителство – детска площадка, кей, барбекю – 5 850 лв.

Ø      Ремонт покрив, външна топлоизолация – 19 110 лв.   

Ø      Вътрешни рехабилитационни работи и подобрения – 49 090 лв.

Ø      Допълнително озеленяване и др. – 1 000 лв.     

Ø      Категоризиране на туристическия обект – 0 лв.

Ø      Технологично оборудване и обзавеждане – 2500 лв.

 

8.2.4. да  извърши  рехабилитация  на  обекта  след  12-тата  година  на  експлоатация  в размер не по-малко от 30 000 лв.

8.2.5. предварително да съгласува и да получи одобрение от кмета на общината за извършване на подобрения в обекта на концесията, които не са предвидени в инвестиционната програма - неразделна част от концесионния договор;

8.2.6. да не трансформира вида на обекта и не променя предназначението му, освен с изричното писмено съгласие на концедента.

8.2.7. да извършва концесионни плащания в размер, при условия и в срокове, определени с концесионния договор;

8.2.8. да осигурява по всяко време достъп до обекта на концесията и да предоставя на кмета на общината или на определени от него длъжностни лица отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор по ред и в срокове, определени с договора, както и всяка друга информация и документация, свързани с обекта на концесията;

8.2.9. да осигурява достъп до обекта на концесията на компетентните държавни органи и/или на определени от кмета на общината длъжностни лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност;

8.2.10. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица, определени от кмета на общината, без право на обезщетение за това, като в концесионния договор се предвиждат последиците в зависимост от вида и продължителността на съответното обстоятелство;

8.2.11. да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията в съответствие с нормативната уредба и концесионния договор;

8.2.12. да поддържа гаранции за добро изпълнение на договора за срока на концесията съгласно концесионния договор;

8.2.13. да спазва разпоредбите на действащите нормативни актове, касаещи дейността в обекта на концесията, както и условията по концесионния договор.

8.2.14. концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, или части от тях. Концесионерът няма право да учредява обезпечение върху обекта на концесията, независимо дали изграждането му е довършено или не, и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, предоставени му за ползване по силата на този договор, или върху част от тях;

8.2.15. концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обекта на концесията, независимо дали изграждането му е довършено или не, и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, предоставени му за ползване по силата на договора за концесия, или част от тях, се предоставят на трети лица под наем;

8.2.16. концесионерът няма право да извършва нито лично, нито чрез трети лица, действие или бездействие, в резултат на което правото на собственост на концедента върху обекта на концесията и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, или върху част от тях, се прекратява, или се обявява за недействително или се унищожава с обратна сила.

8.2.17. при упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водостопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съобразно със закона. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред на страната.

8.2.18. концесионерът е длъжен да не допуска извършването на незаконно строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;    

8.2.19. концесионерът е длъжен да представя на концедента копия от проверените си годишни финансови отчети в срок до 1 март след края на финансовата година на концесионера. Счетоводните отчети трябва да бъдат одитирани в съответствие с националните и международните счетоводни стандарти.

8.2.20. при прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента обекта в състояние, при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор;

8.2.21. при прекратяване на концесионния договор да предаде на кмета на общината цялата техническа, финансова, проектна, екзекутивна и друга документация във връзка с експлоатацията на хижа “Брягово”.

 

8.3. Основни права на концедента:

8.3.1. да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на другите задължения, поети от концесионера с офертата му и отразени в концесионния договор;

8.3.2. да получава концесионни плащания в размер, при условия и в срокове, определени с концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;

8.3.5. да получава отчети и информационни доклади от концесионера по изпълнението на концесионния договор и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.6. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него, при условия и по ред, определени с концесионния договор;

8.3.7. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или условията на концесията, определени с това решение, както и на други основания при условия и по ред, определени с концесионния договор;

8.3.8. да получи обратно обекта на концесията след прекратяване на концесионния договор при условия и по ред, определени с концесионния договор.

8.3.8. да стане собственик на всички подобрения върху имота и да получи владението върху тях след изтичане на срока на концесията, в състояния, правещо ги годни за употреба според предназначението им, включително и върху съпътстващата документация.

 

8.4. Основни задължения на концедента:

8.4.1. да предаде на концесионера обекта на концесията в състояние и по ред, определени с концесионния договор;

8.4.2. да оказва необходимото съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, съгласно договорените условия.

 

9. При извършване на строителство върху територия на обекта на концесията концесионерът може да възлага извършването на отделни дейности на подизпълнители при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

 

10. При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:

10.1. Няма право да наема подизпълнители за извършването на дейностите по т. 3.

10.2. Няма право да отдава под наем части от обекта на концесията, свързани с извършването на дейностите по т. 3.

 

11. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

11.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от банки, определени по съгласие на страните, при условия и в срок, определени с концесионния договор, както следва:

11.1.1 гаранция за изпълнението на инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно инвестиционната му програма;

11.1.2. гаранция за задължението за заплащане на концесионното възнаграждение.

- първа година – гратисен период, гаранция не се дължи.

            - за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер на 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента в срок до 31 януари на обезпечената година.

11.1.3. за гарантиране на задължението за предаване на обекта на концесия в състояние, позволяващо продължително и безпроблемно ползване след прекратяване на договора за концесия, концесионерът се задължава да внесе парична гаранция в размер на 50% от последното дължимо концесионно възнаграждение.

11.2. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.

11.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.

 

12. Концесионерът извършва концесионни плащания с гратисен период, както следва:

12.1. Еднократно концесионно плащане минимум в размер 7 500 лв., платимо по банков път в едномесечен срок от подписването на концесионния договор.

12.2. Годишни концесионни плащания, съгласно офертата на участника и в размер не по-малко както следва:

Първата година на концесионния договор е гратисен период за концесионера.      

- 5000 лв - за втората година

- 5000 лв. – за третата година

- 5500 лв. – за четвъртата година

- 6000 лв. – за петата и всички следващи години

При  МРЗ = 180 лв. за 2007 год.,  годишното концесионно плащане представлява :

- 27,778 минимални работни заплати за втората и трета година

- 30,556 минимални работни заплати за четвъртата година

    - 33,33 минимални работни заплати за петата и всички следващи години и  се актуализира спрямо МРЗ за целия срок на концесията. При отпадане на МРЗ концесионното плащане да се коригира с индекса на инфлация от предходната година, обявен от НСИ.

12.3. Годишното концесионно плащане се индексира на всеки 3 години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за 3-годишен период.

12.4. Годишните концесионни плащания се извършват на не по-малко от две вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.

13. Концесионерът се определя чрез открита процедура без провеждане на електронен търг.

14. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест са:

14.1. Инвестиционно предложение с относителна тежест 30 на сто, съдържащо инвестиционна програма, включваща най-малко:

14.1.1. инвестиции в размер:

14.1.1.1. първоначална не по-малко от 86 700 лв. за първите две години от срока на концесията, и

14.1.1.2. след 12-тата година за рехабилитация на обекта не по-малко от 30 000 лв., както и за останалия срок на концесията;

14.1.2. График за реализиране на програмата;

14.1.3. План за финансиране на програмата;

14.2. Срок за извършване на инвестициите с относителна тежест 20 на сто и включващ линеен график във времето за извършване на инвестициите за срока на концесията.

14.3. Социално предложение с относителна тежест 5 на сто, включващо план за разкриване на работни места и социална програма, включваща предложения със социална насоченост и свързана с провеждане на организирани мероприятия с обществена значимост за община Първомай.

14.4. Предложение за годишните концесионни плащания с относителна тежест 30 на сто.

        14.5. Предложение за определяне срок на концесията – не по-голям от 20 години с относителна тежест 10 на сто.

        14.6. Качество на предлаганите туристически услуги с относителна тежест 5 на сто и включващо план - програма с броя, вида и условията на предоставените туристически услуги, развитието им във времето, условията и действията, свързани с подобряване на качеството на услугите за времето на срока на концесионния договор, възможности и предвиждания за сертифициране на дейността и др. 

         15.  Допуска възможността доказването на съответствието с критериите по чл.26, ал.1, т.2 и т.3 от ЗК, посочени в обявлението и документацията да се извърши чрез възможностите  на трети лица.   

16. Определя гаранция за участие в процедурата в размер на 2 000 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от кандидатите.

17. Приема обявление за провеждане на процедура, проект на концесионен договор и документация за участие.

18. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе  процедурата за предоставяне на концесия .

РЕШЕНИЕ № 553, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ  УПИ І – детска градина в кв.17 по плана на с.Татарево, общ.Първомай

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-91/21.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и 3, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се обяви конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 16 050 кв.м. в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 450 кв.м., изба с площ от 200 кв.м. и пристройка - масивна сграда със застроена площ 9 кв.м. и масивна тоалетна със застроена площ 12 кв.м., съставляващ УПИ І – детска градина в кв.17 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, при граници на имота: от четири страни улици. Акт за частна общинска собственост №124 от 27.07.2007г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  80 000 (осемдесет хиляди) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

2.4.  Да представят референции от банка, че при подписване на договора ще им бъде издадена безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на достигнатата при конкурса продажна цена за обезпечаване на неустойката, дължима при прехвърляне на имота.

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект(проучване) за изграждане на високотехнологични оранжерии за отглеждане на зеленчукови култури, зеленчукови разсади и помощни постройки, обслужващи производствения процес.

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата на с.Татарево;

5.6. други социални предложения и придобивки;

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

            3. При подписване на договора внася по набирателна сметка на Община Първомай парична гаранция за изпълнение на проекта в размер на 20 % от  продажната цена на имота.

4. При подписване на договора да представи безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на продажната цена, обезпечаваща заплащането на неустойка при неизпълнение на задължението по т. III.1.

5. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

            ІV. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

            V. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 20% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в с.Татарево, общ.Първомай.

VІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса  и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 554, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

ОТНОСНО: Удължаване срока на отдаден общински имот под наем на основание § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение  на Закона за общинската собственост.

            Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-92/21.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение  на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се удължи срока на Договор № 213/15.10.2004 г. за наем на помещение за производство на закуски с площ от 65 кв.м., съставляващо част от училищния стол на СОУ „Проф.д-р Асен Златаров” построено в УПИ VІІ – училище в кв.100 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок до 2 /две/ години.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

РЕШЕНИЕ № 555, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Действия по извършване на преобразуването на еднолични търговски дружества с общинско имущество „Първомай 2000”ЕАД; „Първомай-Автотранспорт” ЕООД и „Марица 95” ЕООД.

            Предвид докладната записка от А.Папазов-кмет на общината и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 262ф, ал. 1 и 2, чл. 262у,ал.1, чл. 262ж, ал.1, т.2 и т.4, чл.262ч от Търговския закон, чл.17, ал.1 и чл.23, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема общия доклад за чистата стойност на имуществото на преобразуващите се дружества, изготвен съгласно чл.262ф, ал.1 и 2 от Търговския закон, от избрания проверител Недялка Георгиева Герджикова – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор  с диплом № 568 от 2001 г. на ИДЕС-България.

            2. С отчитане на обстоятелството, че собственик на капитала на преобразуващите се и на приемащото дружество, е Общински съвет гр.Първомай и не се налага издаването на нови акции за съдружниците в преобразуващите се дружества и на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон, регистрирания капитал  на приемащото дружество „Първомай 2000”ЕАД след вливането ще запази досегашната си величина от 179 007 лв., разпределен в 179 007 поименни акции с номинална стойност от 1 лв. за всяка.

            3. Предвид решението по т.2, съотношението на замяна на акциите и дяловете към 30.03.2007 г. по смисъла на чл. 262ж, ал.2, т.2 се определя на 1:1:1.

            4. На основание чл. 262ж, ал.2, т.4 от Търговския закон определя Общински съвет гр.Първомай за едноличен собственик на капитала на приемащото дружество след преобразуването, респ.за собственик на 179 007 бр. Поименни акции с номинална стойност на всяка от 1 лв.

            5. На основание чл.262ч от Търговския закон, избира Димитър Апостолов Учерджиев за депозитар, на който да бъдат предадени временните удостоверения за капитала на приемащото дружество и определя едномесечен срок от вписването на преобразуването, в който същият да ги предаде на акционера Общински съвет гр.Първомай.

            6. Запазва действието на Устава на приемащото дружество без промени.

РЕШЕНИЕ № 556, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Предоставяне на помещение за нуждите на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, както и гласуване на бюджет до края на 2007 г.

            Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-96/22.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Задължава Кмета на общината в едномесечен срок да предостави подходящо помещение за осъществяване на дейността на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси гр.Първомай.

            2. Определя бюджет в размер на 500 лв. до края на 2007 г. за нуждите на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 557, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Придобиване статут на кметство на населено място село Поройна.

            Предвид внесена докладна записка от кмета на общината А.Папазов изх.№ 61-00-98/31.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, § 13 вр.с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Село  Поройна придобива статут на кметство Поройна.

РЕШЕНИЕ № 558, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХV – 1811, обслужващи дейности в кв.116в по плана на град Първомай, обл.Пловдивска.

            Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-97/29.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се обяви конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 290 кв.м., съставляващ УПИ ХХV – 1811, обслужващи дейности в кв.116в по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска при граници на имота: УПИ І – жил.строителство, УПИ ХІV – 1809, УПИ ХХІІІ – 1812, УПИ ХХІV – обслужващи дейности и улица-топик. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №119 от 20.06.2007г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  13 688 (тринадесет хиляди шестстотин осемдесет и осем) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

2.4.  Да представят референции от банка, че при подписване на договора ще им бъде издадена безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на достигнатата при конкурса продажна цена за обезпечаване на неустойката, дължима при прехвърляне на имота.

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен проект(проучване) за изграждане на търговски обект със складово помещение.

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата в района на обекта, който ще се изгради;

5.6. други социални предложения и придобивки;

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

            3. При подписване на договора внася по набирателна сметка на Община Първомай парична гаранция за изпълнение на проекта в размер на 20 % от  продажната цена на имота.

4. При подписване на договора да представи безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на продажната цена, обезпечаваща заплащането на неустойка при неизпълнение на задължението по т. III.1.

5. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

            ІV. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса  и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 559, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: Готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2007/2008 година.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов - кмет на общината изх.№ 61-00-102/19.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.11, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на Министерство но образованието и науката за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1.Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2007/2008 г.

            2.Изменя Решение № 531 от 11.07.2007 г. на Общински съвет гр.Първомай, по Протокол № 53, както следва:

Учебно заведение

Бр.уч-ци /било/

Бр.уч-ци /става/

1.

ОУ”Д-р П.Берон” с.Буково:

-V-VІІІ кл./слята паралелка/

 

3 - 12

 

3 – 11

2.

ОУ”Л.Каравелов” с.Бяла река

-VІ кл.

- VІІІ кл.

 

15 /1/

19

 

14 /1/

17

3.

НУ”В.Левски” кв.Любеново

-         І кл.

-         ІІ кл.

-         ІІІкл.

-         ІV кл.

-І-ІІ кл. /слята паралелка/

-ІІІ-ІV кл. /слята паралелка/

 

12

12

12

12

-

-

 

-

-

-

-

7 – 6

5 – 10

4.

ОУ”Отец Паисий” с.Искра

- VІІІ кл.

 

22 /5/

 

20 /4/

            3.Изменя Решение № 486 на Общински съвет гр.Първомай, взето на 23.02.2007 г. по Протокол № 48, относно: “Приемане на решение за одобряване на обща численост и структура на ОбА при община Първомай, приложение №1, както следва:

Функция “Образование”

Било

Става

-         дейност - полудневни детски градини

-         дейност – общообразователни училища

3

 

-

2

 

1

Общо:

3

3

 

РЕШЕНИЕ № 560, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: Информация по разработения и представен в Министерство на финансите прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2008 г. и бюджетна прогноза за 2009 г. и 2010 г. в частта им за местни дейности.

Предвид изложеното в информацията от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-100/18.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информация по прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2008 г. и бюджетна прогноза за 2009 г. и 2010 г. в частта им за местни дейности за сведение, съгласно приложение № 1 и № 2.

            2. При изготвяне на проекта за годишен бюджет 2008 г. да се предвиди финансиране за изготвяне на проект за реконструкция на киносалон в закрита спортна зала.

РЕШЕНИЕ № 561, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2007 г.

            Предвид изложеното проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-101/18.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

             Изменя Решение № 490 от 23.02.2007 г. по протокол № 48 на Общински съвет гр.Първомай, в резултат на предоставени допълнителни средства за целева субсидия за капиталови разходи с писмо на Министерство на финансите ФО-52/10.09.2007 г., както следва:

            1. Увеличава бюджет 2007 г. с 72 100 лева и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на Община Първомай за 2007 г. в приходната и разходната част, съгласно приложение № 1 и № 2;

            2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2007 г. с 37 767 лева, увеличава текущите ремонти с 35 183 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3.

РЕШЕНИЕ № 562, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост с недвижим имот – собственост на юридическо лице.

            Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-99/18.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.40, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се извърши замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общински поземлен фонд, находящи се в землището на с.Добри дол, община Първомай, както следва:

            - поземлен имот № 000011 с площ 40,027 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местността „26 Чомлек дере”, с акт за ЧОС № 122/17.07.2007 г. Пазарната оценка на имота е 53 093 /петдесет и три хиляди, деветдесет и три / лева.

            - поземлен имот № 035013 с площ 9,006 дка с начина на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местността „30 Средния баир” с акт за ЧОС № 121/16.07.2007 г. Пазарната оценка на имота е 9 271 /девет хиляди двеста седемдесет и един / лева.

            - поземлен имот № 035012 с площ 19,131 дка с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местността „30 Средния баир” , с акт за ЧОС № 123/17.07.2007 г. Пазарната оценка на имота е 18 504 /осемнадесет хиляди петстотин и четири/ лева.

            Срещу имот :

            - част от масивна сграда, представляваща кино – салон от бивше Зимно кино „Ленин” гр.Първомай със застроена площ 462,39 кв.м., съставляващ поземлен имот пл.№1605, попадащ в УПИ ІІ-кино в кв.89а по регулационния план на гр.Първомай при граници на УПИ ІІ-кино: улици, УПИ ІІІ-обслужващи дейности и търговия и УПИ І – търговия. Имотът е собственост на „Пловдив консулт” ООД.

            Пазарната оценка на имота е 101 125 /сто и една хиляди, сто двадесет и пет/ лева.

            2. Разликата в установените пазарни стойности на заменяемите имоти в размер на 20 257 /двадесет хиляди двеста петдесет и седем/ лева да се заплати от Община Първомай на „Пловдив консулт”ООД, след представяне на доказателства за липса на ипотеки и тежести върху имота на дружеството.

            3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи договор за замяна на основание чл.40, ал.3 от Закона за общинската собственост, след приключване на процедурите по оземляване за имот № 035012 с площ от 19,131 дка.

РЕШЕНИЕ № 563, прието на 26.09.2007 г. по Протокол № 56

Относно: Подписване на тристранно споразумение между Община Първомай, Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройство относно условията и реда за предоставяне на предварително финансиране по проекти по Оперативна програма “Регионално развитие”

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов - кмет на общината изх.№ 61-00-104/26.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1.Потвърждава действията във връзка със сключване на споразумението между Община Първомай, Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, предприети до момента.

            2.Упълномощава изпълняващия длъжността кмет за изпълнение на поетите ангажименти по споразумението.

РЕШЕНИЕ № 564, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на имот и част от имот собственост на Община Първомай

Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-103/26.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с  чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Обявява за частна общинска собственост, както следва:

            - дворно място с площ от 814 кв.м в едно с намиращата се в него едноетажна масивна сграда /спортен клуб/ със застроена площ 472,50 кв.м., съставляващ УПИ VІІ – общински спортни дейности в кв.60А по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив;

            - реално определена и незастроена част с площ 64 кв.м. от дворно място, цялото от 8 000 кв.м. с построената на него двуетажна масивна сграда – ОДЗ “8-ми март” със застроена площ 1066 кв.м., съставляващо имот  планоснимачен № 1033, включен в УПИ І – детски ясли, кв. 60А по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, находяща се по западната граница на урегулирания поземлен имот и колорирана в синьо на приложената скица, съставляваща неразделна част от настоящото решение,

поради това, че са престанали да изпълняват предназначението посочено в чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 565 прието на 17.10.2007 г.по Протокол № 57

Относно: Избор на временно изпълняващи длъжностите кмет на община и кметове на кметства.

Предвид изложеното в докладната записка от Енчо Захариев-Председател на Общинския съвет вх.№ 53-0-188/9.10.2007 г. и на основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1/ ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността кмет на община Първомай за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет заместник-кмета Костадин Иванов Ангелов.

2/ ИЗБИРА за временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Първомай за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства, както следва:

Йорданка Иванова Георгиева – кмет на кметство Градина;

Димитрия Димитрова Кошева – кмет на кметство Брягово;

Златка Георгиева Манолова – кмет на кметство Бяла река;

Снежана Кирилова Спасова – кмет на кметство Виница;

Лютвия Мехмед Шабан – кмет на кметство Воден;

Пенка Янчева Калинова – кмет на кметство Дълбок извор;

Мария Тончева Динкова – кмет на кметство Искра;

Минка Ангелова Шопова – кмет на кметство Караджалово;

Мария Маринова Грудева – кмет на кметство Крушево;

Дора Неделчева Маркова – кмет на кметство Татарево;

Димитрия Славова Василева – кмет на кметство Езерово;

Димитрийка Ангелова Иванова – кмет на кметство Православен;

Шенол Дурсунов Алиев – кмет на кметство Буково;

Елена Петкова Джангозова – кмет на кметство Драгойново.

За изпълнение на възложените длъжности на посочените лица да се изплати съответното възнаграждение.

РЕШЕНИЕ № 566 прието на 17.10.2007 г.По протокол № 57

Относно: Осигуряване награден целеви фонд по случай Денят на народните будители.

Предвид изложеното в докладната записка вх.. № 53-0-187/9.10.2007 г. от Елена Иванова-общински съветник и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Определя сумата до 32 000 лв от местни средства за дофинансиране на държавни дейности за целеви награди на училищата и детските учебни заведения в общината, която да се осигури при следваща актуализация на бюджета  от преизпълнение на обезщетенията, постъпили в общината от реконструкция и модернизация на ж.п.линията.

            2. Задължава кмета на общината, съгласувано със социалните партньори да разпредели горепосочената сума.

РЕШЕНИЕ № 567, прието на 17.10.2007 г. по протокол № 57

Относно: Откриване на нов курс по линия Първомай – Виница.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-106/9.10.2007 г. и на основание чл.8 ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Утвърждава нов курс по линия Първомай – Виница със следното разписание :

Час, минути

 

Маршрут

Час, минути

 

Пристига

Тръгва

 

Пристига

Тръгва

 

 

 

 

 

 

6.30

Първомай

7.00

 

6.44

 

Виница

 

6.46

 

 

 

 

 

Курсът да се изпълнява само в учебни дни.

Курсът да се изпълнява по следния маршрут:

По направление Първомай-Виница – АГ Първомай, ул.”Хаджи Димитър”, ул.”В.Левски”.

По направление Виница-Първомай – ул.”Бор”, ул.”Бр.Миладинови”-север, АГ Първомай със спирка на ул.”Бр.Миладинови” до търговски комплекс „Селектра”.

2. Упълномощава Кмета на Общината да възложи изпълнението на курса на настоящия превозвач по линия Първомай-Виница /”Комексмаш-Васил Пиронков”ЕООД/ до провеждане на конкурс.

РЕШЕНИЕ № 568 прието на 17.10.2007 г.по Протокол № 57

Относно: Представяне на проект „Основен ремонт на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”гр.Първомай и направа на отоплителна инсталация” по проект „Красива България” към МТСП.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-107/9.10.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ   РЕШИ  :

            1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на средства по програма „Красива България” към МТСП с проект „Основен ремонт на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”гр.Първомай и направа на отоплителна инсталация” и осигури финансов принос в размер от 50% от общата стойност на проекта.

            2. Упълномощава кмета на общината да представи проекта пред програма „Красива България”.

РЕШЕНИЕ № 569, прието на 17.10.2007 г. попротокол № 57

Относно: Съгласуване на проекти за изменение на „Парцеларни планове” за землищата на гр.Първомай, с.Виница, кв.Дебър-община Първомай, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-02-14-586 от 13.10.2004 г. във връзка с реализацията на проект за „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница, оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-109/15.10.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.128, ал.9 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

Дава съгласие проектната документация за изменение на  „Парцеларни планове” за землищата на гр.Първомай, с.Виница, кв.Дебър – община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед № РД-02-14-586/13.10.2007 г. да се внесат в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за приемане от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика /НЕСУТРП/.

РЕШЕНИЕ № 570, прието на 17.10.2007 г. попротокол № 57

Относно: Кандидатстване по проект „Красива България” към МТСП за реализация на проект „Подмяна на дограма на сградния фонд на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „МЦ І-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Енчо Захариев – Председател на Общинския съвет вх.№ 53-0-195/15.10.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ    РЕШИ 

1. Общински съвет гр.Първомай дава съгласието си Община Първомай да кандидатства по проект „Подмяна на дограма на сградния фонд на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и „МЦ І-Първомай”ЕООД гр.Първомай по програма „Красива България” към МТСП като финансовия принос в размер на 50% от общата стойност на проекта се осигури от двете еднолични дружества с общинско имущество.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проекта пред програма „Красива България”.

РЕШЕНИЕ № 571 прието на 17.10.2007 г. по протокол № 57

Относно: Искане на Областен управител на област Пловдив за ново обсъждане на решение № 562 на Общински съвет Първомай по протокол № 56/26.09.2007 г.

Предвид внесено проекто-решение от ПК „Общинска собственост, териториално устройство и строителство” и ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”, писмо изх.№ 09-11-12/09.10.2007 г. на Областен управител на област Пловдив, становище изх.№ 53-0-197/15.10.2007 г. на Общинска служба „Земеделие и гори” гр.Първомай и на основание чл.45, ал.9, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ  :

Приема повторно решение № 562/26.09.2007 г. по протокол № 56.

РЕШЕНИЕ № 1 прието на 12.11.2007 г.по протокол № 1

Относно: Избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за Председател на Общински съвет град Първомай Д-Р МИТКО ХРИСТОВ ХУБИНОВ.

РЕШЕНИЕ № 2 прието на 30.11.2007 г.по протокол № 2

Относно: Приемане правилник на общински съвет град Първомай.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, приет с Решение № 299/9.ХІІ.2005 г. по Протокол № 30, изм. и доп. с Решение № 316/27.12.2005 г. по протокол № 31.

            2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай.

РЕШЕНИЕ № 3, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии към общински съвет гр.първомай и избор на техните членове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Създава Постоянни комисии към Общински съвет, както следва :

1.1.           ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

1.2.           ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

1.3.           ПК „Здравеопазване и социални дейности”

1.4.           ПК „Общинска собственост, териториално устройство и строителство”

1.5.           ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

1.6.           ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

1.7.           ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

2.      Постоянните комисии са в състав:

Председател – 1

Зам.председател – 1

Членове – 5

3. Утвърждава квоти в постоянните комисии при Общински съвет , както следва :

3.1.            ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

Председател – „Коалиция БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

Зам.председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Членове:

1.                ПП „Герб”

2.                ПП „Герб”

3.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

4.                Коалиция „Заедно за  Първомайско”

5.Коалиция „СДС - Ред, законност и справедливост”

 

3.2.ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Зам.председател – Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

1.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

2.                Коалиция „Демократичен алианс за Първомай”

3.                ПП „Герб”

4.                ПП „Движение за права и свободи”

5. Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

3.3.ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – Коалиция „Първомай – Нашият дом”

Зам.председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Членове:

1.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

2.                Коалиция „Първомай –Нашият дом”

3.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

4.                ПП „Герб”

5.                Коалиция „Демократичен алианс за Първомай”

3.4.ПК „Общинска собственост, териториално устройство и строителство”

Председател: Коалиция „Заедно за  Първомайско”

Зам.председател – Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

1.                Коалиция „Демократичен алианс за Първомай”

2.                ПП „Герб”

3.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

4.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

5. ПП „Движение за права и свободи”

3.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

Зам.председател – ПП „Герб”

Членове :

1. Коалиция „Заедно за Първомайско”

2.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

3.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

4.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

5.                ПП „Движение за права и свободи”

3.6.           ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Коалиция „СДС-Ред, законност и справедливост”

Зам.председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Членове:

1.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

2.                ПП „Атака”

3.                ПП „Герб”

4.                ПП „Движение за права и свободи”

5.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

3.7.           ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Зам.председател – ПП „Герб”

Членове:

1.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

2.                ПП „Атака”

3.                ПП „ВМРО-Българско национално движение”

4.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

5.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

4.      Утвърждава персоналните състави на Постоянните комисии при Общински съвет, както следва :

4.1. ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

Председател – Николай Запрянов Илиев

Зам.председател –  Владимир Страхилов

Членове:

1.                Иван Тодоров Вергов

2.                Запрян Велев Ангелов

3.   Маргарита Банова Давчева

4.   Д-р Пенко Костадинов Запрянов

           5.   Илия Тодоров Ганчев

4.2. ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – Веселина Димитрова Димитрова

Зам.председател - Делян Иванов Караславов

Членове:

1.    Росица Тоскова Генова

2.    Петър Запрянов Ганев

3.    Иван Бонев Георгиев

4.    Ресми Мюмюн Саид

5.    Костадин Петков Палаков

4.3. ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – Д-р Станка  Илиева Апостолова

Зам.председател – Д-р Тодор Кирилов Бобев

Членове:

1.    Николай Запрянов Илиев

2. Д-р Иван  Янчев Маджаров

3. Д-р Пенко Костадинов  Запрянов

4. Красимира Александрова Александрова

5. Ангел Николов Чолаков

4.4. ПК „Общинска собственост, териториално устройство и строителство”

Председател – Владимир Минчев Страхилов

Зам.председател – Гергана Георгиева Хубинова

Членове:

1.    Петър Запрянов Ганев

2.    Красимира Александрова Александрова

3.    Иван Димитров Димитров

4.    Дечко Иванов Петков

5.    Ресми Мюмюн Саид

4.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Гергана Георгиева Хубинова

Зам.председател –  Иван Георгиев Бонев

Членове:

1        Петко Генов Георгиев

2        Костадин Петков Палаков

3        Росица Тоскова Генова

4        Делян Иванов Караславов

5        Мурат Ахмед Али

4.6. ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Илия Тодоров Ганчев

Зам.председател – Георги Янчев Янчев

Членове:

1.    Петко Генов Георгиев

2.    Трендафил Борисов Трендафилов

3.    Иван Тодоров Вергов

4.    Мурат Ахмед Али

5.    Иван Димитров Иванов

4.7.           ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Дечко Иванов Петков

Зам.председател – Запрян Велев Ангелов

Членове:                                                             

1.    Иван Димитров Иванов

2.    Трендафил Борисов Трендафилов

3.    Запрян Симеонов Тозев

4.    Маргарита Банова Давчева

5.    Георги Янчев Янчев

РЕШЕНИЕ № 4, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Приемане на Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2006-2007 г.

Предвид внесено проекто-решение от Костадин Иванов-зам.кмет изх.№ 61-00-112/22.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение „Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2006-2007 г.”

РЕШЕНИЕ № 5, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Освобождаване на управителя на „Марица 95”ЕООД гр.Първомай.

Предвид докладна записка от д-р М.Хубинов-Председател на Общински съвет и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147 от Търговския закон, чл.17, т.9 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Освобождава Иван Димитров Иванов като управител на „Марица 95” ЕООД град Първомай.

РЕШЕНИЕ № 6, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Изменение на Решение № 555 на Общински съвет град Първомай, взето на 31.08.2007 г. по Протокол № 55.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-111/22.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя т.3 и т.5 на Решение № 555 на Общински съвет град Първомай, взето на 31.08.2007 г. по Протокол № 55.

РЕШЕНИЕ № 7, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Отмяна на Решение № 567 по Протокол № 57 от 17.10.2007 година.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-113/22.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 567 взето по протокол № 57 от 17.10.2007 година.

РЕШЕНИЕ № 8, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Изменение на Решение № 549 на Общински съвет град Първомай взето на 31.08.2007 г. по Протокол № 55.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-114/22.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя Решение № 549 на Общински съвет град Първомай взето на 31.08.2007 г. по Протокол № 55, както следва :

1. В т.3. отпада реда :

„Поройна”                 средно                        345                  386”

2. В т. 2. след реда :

„Православен            висше                         403                  451”

Се добавя нов ред със следния текст :

„Поройна                   висше                         -                      451”

РЕШЕНИЕ № 9, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Приемане на основно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид внесено проекто-решение от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-115/23.11.2007 г. и на основание чл.26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя възнаграждение на Председателя на Общински съвет гр.Първомай в размер на брутното трудово възнаграждение на Кмета на общината, считано от 13.11.2007 г.

РЕШЕНИЕ № 10, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Допълнително водоснабдяване на с.Буково, Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-116/23.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проект „Допълнително водоснабдяване с.Буково, община Първомай” за финансиране пред ПУДООС.

РЕШЕНИЕ № 11, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 41 от 29.01.2004 г. по Протокол № 5 и промени в състава на Наблюдателната комисия по чл.94 от Закона за изпълнение на наказанията.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Заличава Илия Тодоров Ганчев, Елена Захариева Петрова и Манол Иванов Манолов съответно като председател и членове на комисията.

            2. Избира д-р Митко Христов Хубинов за председател на комисията и за членове – съдия Спасимир Здравчев и Димитър Георгиев Запрянов – инспектор в ОЗ”ИН” , сектор „Пробация”, звено Първомай.

РЕШЕНИЕ № 12, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицата Силвия Танева Иванова и Яна Танева Иванова и двете от гр.Първомай, ул.”Христо Ботев” № 1.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Митко Христов Хубинов вх.№ 53-0-241/29.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.92 от КСО, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на социална пенсия на Силвия Танева Иванова, ЕГН ................. и Яна Танева Иванова, ЕГН ................... и двете живущи в гр.Първомай, обл.Пловдивска, ул. ”Христо Ботев” № 1.

РЕШЕНИЕ № 13, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2007 година.

Предвид внесено проекто-решение от А. Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-124/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Изменя решение № 490 от 23.02.2007 г. по протокол № 48 на Общински съвет град Първомай, както следва:

            1.1. Увеличава бюджет 2007 г. с 70 000 лева и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на Община Първомай за 2007 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и 2;

            1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2007 г. с 4 748 лева, увеличава текущите ремонти с 1 174 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3;

            1.3. Преразпределя планираните средства по план-сметките на ИБСФ съгласно приложение № 4;

            1.4. Всички допълнителни средства получени от Министерство на финансите и други приходи да бъдат разпределени по бюджет 2007 г. на община Първомай след пристигането им.

РЕШЕНИЕ № 14, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Отчет за изпълнението на Културния календар на Община Първомай за 2007 г. и проект на Културен календар за 2008 г.

Предвид изнесеното в информацията от А.Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-118/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема отчета за изпълнение на Културния календар за 2007 г., съгласно приложение № 2.

            2. Приема Културен календар на община Първомай за 2008 г., съгласно приложение № 1.

РЕШЕНИЕ № 15, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Създаване на общинска дейност „Чистота и озеленяване”.

Предвид изнесеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-119/12.12.2007 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Задължава Кмета на Общината :

            1. Да предприеме всички необходими действия за създаването на общинско звено, което да осъществява следните дейности :

            а/ сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО;

            б/ експлоатация и поддръжка на депо за битови отпадъци;

            в/ метене, озеленяване и поддръжка на паркове и тротоари;

            г/ рязане на клони, поддръжка на вертикална и хоризонтална маркировка;

            д/ поддръжка и ремонт на уличното осветление.

            2. В срок до края на месец февруари да предложи на Общински съвет град Първомай съответните промени в структурата на Общинска администрация и заложи необходимото финансово обезпечаване на дейностите по т.1. в бюджета на Община Първомай за 2008 г.

РЕШЕНИЕ № 16, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишния финанасов отчет за 2007 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І – Първомай”ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД гр.Първомай.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-125/13.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, т.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Избира за одитор на годишния финансов отчет за 2007 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І – Първомай” ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД гр.Първомай  ЯНА НИКОВА ХРИСТОВА – дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 329/1995 г.

            2. Възлага на управителите на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І-Първомай”ЕООД  и „Първомай 2000” ЕАД град Първомай да сключат договори с лицето на база съгласувана работна програма за дейността на одита.

РЕШЕНИЕ № 17, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицата Зина Янкова Благоева, Фанка Янкова Благоева и Ана Янкова Благоева и трите от с.Дълбок извор.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Зина Янкова Благоева, ЕГН .................., Фанка Янкова Благоева, ЕГН .................... и Ана Янкова Благоева, ЕГН ................... и трите живущи в с.Дълбок извор, община Първомай, обл.Пловдивска.

РЕШЕНИЕ № 18, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: продажба на движими вещи – метални навеси, находящи се в бивш „Керамичен цех” с.Искра, собственост на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от А. Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-122/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – частна общинска собственост, по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител, както следва :

            - навес метален над ринговата пещ с начална тръжна цена в размер на 10 424 лв. /десет хиляди четиристотин двадесет и четири лева/ без ДДС.

            - навес заграден с начална тръжна цена в размер на 3 334 лв. /три хиляди триста тридесет и четири лева/ без ДДС.

            2. Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да извърши всички необходими действия по продажбата на движимите вещи и подпише договор със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 19, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот между Общината и физически лица по реда на чл.36 от Закона за собствеността.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-123/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от Наредбата за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху УПИ V – спорт в кв.149 по регулационния план на гр.Първомай чрез продажба на частта на Общината, както следва:

            - реална част от ПИ № 2326 с площ от 110 кв.м., попадаща в северната част на УПИ V – спорт в кв.149 по регулационния план на гр.Първомай, при граници на частта: от север-улица; от изток – УПИ VІ – 2326-общ.; от юг – ПИ № 2675 ; от запад – УПИ ІV – 2326-общ.; колорирана в син цвят на приложената скица;

            - реална част от ПИ № 2326 с площ от 35 кв.м.,попадаща в южната част на УПИ V – спорт в кв.149 по регулационния план на гр.Първомай, при граници на частта: от север – ПИ № 2675; от изток – УПУ VІІ – 2326-общ.; от юг – земеделска земя; от запад УПИ – ІV – 2326-общ., колорирана в зелен цвят на приложената скица, на съсобствениците – Иван Василев Николов ЕГН .................., Милко Дойчинов Милев ЕГН .................... и Константин Ванков Тодоров ЕГН .....................

            Продажбата на гореописаните части от имота да се извърши по пазарна цена в размер на 3 335 лв. /три хиляди триста тридесет и пет лева/ без ДДС, определена от независим лицензиран оценител.

            2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за продажба.

РЕШЕНИЕ № 20, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Определяне на делегат в Общото събрание на РАО „Тракия”.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-120/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Определя за свой делегат в Общото събрание на РАО „Тракия” - АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ – Кмет на Община Първомай.

            2. Определя за заместник делегати в Общото събрание на РАО „Тракия” – д-р МИТКО ХРИСТОВ ХУБИНОВ – Председател на Общински съвет град Първомай и ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – Зам.кмет на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 21, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Определяне на делегат на Общината в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на Националното сдружение на Общините в Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България – АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ – кмет на Община Първомай.

            2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседания на Общото събрание, той ще бъде заместван от д-р МИТКО ХРИСТОВ ХУБИНОВ – Председател на Общински съвет гр. Първомай.

РЕШЕНИЕ № 22, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изготвяне на информация за териториите от Община Първомай, попадащи в Екологична мрежа „Натура 2000”.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Създава временна комисия от 9 членове за изготвяне на информация във връзка с териториите от Община Първомай, попадащи в Екологична мрежа

„Натура 2000”, както следва :

1.      Петър Запрянов Ганев – общински съветник

2.      Дечко Иванов Петков – общински съветник

3.      Мурат Ахмед Али – общински съветник

4.      Запрян Симеонов Тозев – общински съветник

5.      Николай Запрянов Илиев – общински съветник

6.      Запрян Велев Ангелов – общински съветник

и трима специалисти от Общинска администрация.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233