Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 23 до № 72 приети от 31.01.2008 г. до 23.04.2008 г. по Протоколи от № 4 – до № 8

РЕШЕНИЕ № 23, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

ОТНОСНО: Избор на зам.председател на общински съвет град Първомай.

На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за зам.председател на Общинския съвет общинския съветник ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ.

РЕШЕНИЕ № 24, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на зам.председателя на Общински съвет град Първомай.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя месечно възнаграждение на зам.председателя на Общински съвет град Първомай в размер на 50% от възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 25, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Определяне възнагражденията на общинските съветници при Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 34, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Определя възнаграждението на общински съветник за заседание на ОбС гр.Първомай в размер на дневната ставка изчислена на база средната брутна работна заплата в Общинска администрация гр.Първомай за последния месец от предходното тримесечие.

2. Определя възнаграждение на общински съветник за участие като член на Постоянна комисия на ОбС гр.Първомай в размер на три дневни ставки, изчислени по начина описан в т.първа.

3. Определя възнаграждение на общински съветник като зам.председател на Постоянна комисия на ОбС гр.Първомай в размер на четири дневни ставки, изчислени по начина описан в т.първа.

4. Определя възнаграждение на общински съветник за участие като председател на Постоянна комисия на ОбС гр.Първомай в размер на шест дневни ставки, изчислени по начина описан в т.първа.

5. Общия размер на възнаграждението на общински съветник за един месец не може да бъде повече от 50 на сто от средната брутна работна заплата в ОбА гр.Първомай за последния месец от предходното тримесечие.

РЕШЕНИЕ № 26, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай и допълнение на Решение № 3 от 30.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

          1. Изменя чл.24 т.4 от ПОДОбС както следва: 

          а/ Създава Постоянна комисия по Устройство на територията, строителство,транспорт, икономика, търговия и услуги.

            б/ Съгласно чл.8 от ЗУЖВГМЖСВ създава Местна комисия по жилищна политика.

            в/ Комисията по Общинска собственост, териториално устройство и строителство се преименува в комисия по Общинска собственост, приватизация и инвестиции.

          2.Изменя и допълва Решение № 3 от 30.11.2007 година на ОбС Първомай в следния смисъл:

          а/ В т.4.1 общинският съветник Иван Тодоров Вергов се заменя с общинския съветник Д-р Иван Янчев Маджаров; Владимир Минчев Страхилов от зам.председател става член, а на негово място д-р Пенко Костадинов Запрянов.

          б. В т.4.4  ПК Общинска собственост,приватизация и инвестиции в състав: Председател: Красимира Александрова Александрова,Зам.председател Веселина Димитрова Димитрова и членове:Запрян Симеонов Тозев,д-р Тодор Кирилов Бобев,Ангел Николов Чолаков,Иван Тодоров Вергов и Иван Димитров Димитров

          в/В т.4.8 ПК Устройство на територията,строителство,транспорт,икономика търговия и услуги в състав:Председател Владимир Минчев Страхилов,Зам.председател Гергана Георгиева Хубинова и членове:Петър Запрянов Ганев,д-р Станка Илиева Апостолова,Иван Димитров Димитров,Дечко Иванов Петков и Ресми Мюмюн Саид.

           г/Нова т.4.9.Местна комисия по жилищна политика в състав: Председател-Делян Караславов, Зам.председател-Илия Ганчев, Секретар Недялка Петкова Добрева и членове:1Иван Георгиев Бонев и Владимир Минчев Страхилов.

РЕШЕНИЕ № 27, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай за първо полугодие на 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2008 година разпределен по месеци както следва:

м. Януари

1. Одобряване на структура на Общинска администрация

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Предложение за извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2008 г.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

         3. Приемане на план сметка за дейностите по управление на битови отпадъци в Община Първомай за 2008 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

м. Февруари

1. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ за 2007 година.

2. Отчет за изпълнение на строителната програма.

3. Приемане на приватизационна програма за 2008 г.

4. Приемане на строителна програма.

5. Приемане на бюджет за 2008 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

6. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2007 година.

Вносител: Н.Чакова – секретар

7. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2007 година.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

 

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         2. Приемане на етичен кодекс на общинския съветник и общинска администрация.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

3. Изготвяне на цялостна и пълна картотека на общинската собственост, включително земи и гори.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         4. Пълна проверка и създаване на цялостна картина на екологичната обстановка в общината.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

м. Април

         1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

         2. Разглеждане на възможността за създаване на общинска охрана.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

3. Проучване на възможностите за въвеждане на разделно сметосъбиране.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

         4. Приемане на програма за развитие на туризма и местните спортни дейности

Вносител: А. Папазов – кмет

5. Обсъждане и одобряване на нов подробен устройствен план, проект за реконструкция на централна градска част и оформяне на улица “Княз Борис І” като пешеходна зона.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Май

         1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         3. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

         4. Създаване на ученическа академия за надарени деца.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2008 година.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

         2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2007 г.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         3. Изработване на план за управление на защитени територии по международната екологична мрежа /Натура 2000/.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

РЕШЕНИЕ № 28, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Приемане на решение за одобряване на общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай.

Предвид внесеното предложение от Ангел Папазов – кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-14/22.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

          1. Одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация в Община Първомай, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от настоящото решение.

          2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 29, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Приемане на план сметка за дейностите по управление на битови отпадъци в Община Първомай за 2008 година.

Предвид внесено проекто решение от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-15/22.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1.Приема план сметка за приходите за 2008 година.

 

 

Населено място

От такса битови отпадъци през 2008 година

Преходен остатък от 2007 година

Обезщетение

Общо лева

1

Първомай

412472

2191

- 25000

389663

2

Брягово

9017

8152

0

17169

3

Буково

3234

1138

0

4372

4

Бяла река

5678

2564

0

8242

5

Виница

6793

-33

0

6760

6

Воден

4856

830

0

5686

7

Градина

29073

5292

0

34365

8

Добри дол

2112

512

0

2624

9

Драгойново

5162

2444

0

7606

10

Дълбок извор

29088

4184

0

33272

11

Езерово

3898

2260

0

6158

12

Искра

34048

-8059

0

25989

13

Караджалово

18864

4590

0

23454

14

Крушево

8450

368

0

8818

15

Поройна

608

1174

0

1782

16

Православен

7762

-605

0

7157

17

Татарево

2986

7652

0

10638

 

Всичко приход

 584101

  34654

-25000

593755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.Приема план сметка за разходите по предоставяне на услугите по управление на отпадъците

 

 

 

Разходи за

 

Населено място

Сметосъбиране и сметоизвозване

Поддържане и експлоатация на депо

Почистване на територии за общ. ползване

Закупуване на съдове

Придобиване на ДМА

Общо разходи лева

1

Първомай

205744

45655

37208

39000

62056

389663

2

Брягово

8788

590

0

2500

5291

17169

3

Буково

2900

308

0

1000

164

4372

4

Бяла река

4253

513

0

2760

716

8242

5

Виница

4017

540

0

1800

403

6760

6

Воден

3336

346

0

1600

404

5686

7

Градина

24945

3428

0

5292

700

34365

8

Добри дол

1524

141

0

959

0

2624

9

Драгойново

4890

526

0

2040

150

7606

10

Дълбок извор

20850

3419

4119

4184

700

33272

10

Езерово

3594

423

0

2040

101

6158

11

Искра

21869

3420

0

0

700

25989

12

Караджалово

15582

2800

0

4590

482

23454

13

Крушево

4771

590

0

2760

697

8818

14

Поройна

1637

90

0

55

0

1782

15

Православен

4150

449

0

1600

958

7157

16

Татарево

7406

602

0

2130

500

10638

 

Всичко

 340256

 63840

41327

 74310

 74022

593755

               

3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да проведе процедура по ЗОП за закупуване на лизинг със срок на изплащане 3 години на необходимата техника за осъществяване на дейността на обща стойност до 250000 лева.

4. Възлага на кмета на Община Първомай и кмета на с. Искра да предприемат необходимите действия относно събиране в срок до 31.03.2008 година на недоборите от такса битов отпадък в с. Искра в размер на 8059 лева, включени в приходите на населеното място за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 30, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно:Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Първомай 2000”ЕАД гр.Първомай и избор на нови членове.

Предвид докладната записка от Иван Иванов – общински съветник вх.№ 53-0-62/23.01.2008 г. и на основание чл.221, т.4, във връзка с чл.233, ал.4 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, т.4 от Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включена в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Освобождава като членове на Съвета на директорите :

1.    Димитър Апостолов Учерджиев

2.    Петър Тончев Недев

3.    Никола Цанков Костадинов

ІІ. Избира нов състав на Съвета на директорите, както следва :

1. Бонка Николова Начева

2. Гено Вълчанов Найденов

3. Иванка Атанасова Делчева

ІІІ. Възлага на изпълнителния директор на дружеството незабавно да предприеме необходимите действия за вписване в регистъра на Агенцията по вписванията гр.Пловдив на приетите решения относно дружеството.

ІV. Задължава изпълнителния директор в срок от два месеца след вписването му като такъв в регистрите на Агенцията по вписванията гр.Пловдив да представи в Общински съвет гр.Първомай концепция за развитието на дружеството.

РЕШЕНИЕ № 31, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Районно управление „Социално осигуряване” – Пловдив, помещение от недвижим имот – ПОС, представляващ стая №204А , находяща се в сградата на Общинска администрация гр.Първомай.

Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-7/21.01.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.11, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да предостави безвъзмездно за управление на Районно управление „Социално осигуряване” – Пловдив, помещение от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо стая №204А с площ 36,40 кв.м., находяща се на втори етаж - югоизточно крило, в сградата на Общинска администрация гр.Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация в кв. 89 по плана на гр.Първомай, за срок от 5 /пет/ години. 

2. Районно управление „Социално осигуряване” – Пловдив следва да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставеното им помещение.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно  управление на имота, описан в т.1.

РЕШЕНИЕ № 32, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

ОТНОСНО: Продажбата на общински парцел  на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-8/21.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се продаде общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 430 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – 2248 в кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ ІІ – 2251, УПИ Х - 2249 и улица, на собствениците на законно построената върху имота масивна жилищна сграда – Христо Стоилов Вълчев, ЕГН ................. и Николай Стоилов Вълчев ЕГН .................... от гр.Първомай, обл.Пловдив по определената пазарна цена в размер на 14 276 лв. /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и шест лева/ без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 33, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: продажба на движима вещ – лек автомобил „Опел Вектра”, собственост на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-10/21.01.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на движима вещ, представляваща лек автомобил Опел Вектра, с регистрационен номер РВ8780СН, двигател номер Z22YH11422963, шаси номер WOLOZCF6951071416 с начална тръжна цена в размер на 6000 лв. /шест хиляди лева/ с включен ДДС, определена от независим лицензиран оценител.

2. Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да извърши всички необходими действия по продажбата подпише договор със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 34, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Одобряване на проект на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел /УПИ/ ІІІ – обслужващи дейности и търговия в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив и промяна предназначението на новообразувания парцел от публична общинска в частна общинска собственост.

 Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-11/21.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – обслужващи дейности и търговия с площ от 150 кв.м. и неговото застрояване в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай при граници на имота: от две страни улици ш УПИ І – ОБНС, администрация, по кафявите линии и надписи на скицата - предложение.

2. Обявява за частна общинска собственост новообразуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – обслужващи дейности и търговия с площ от 150 кв.м. в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 35, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Отмяна на Решение № 553 взето с Протокол № 55 от 31.08.2007г. на Общински съвет град Първомай и продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ  УПИ І – детска градина в кв.17 по плана на с.Татарево, общ.Първомай

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-13/21.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и чл.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

                               І. Отменя на Решение № 553 взето с Протокол № 55 от 31.08.2007г. на Общински съвет град Първомай.

ІІ. Обявява конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 16 050 кв.м. в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 450 кв.м., изба с площ от 200 кв.м. и пристройка - масивна сграда със застроена площ 9 кв.м. и масивна тоалетна със застроена площ 12 кв.м., съставляващ УПИ І – детска градина в кв.17 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, при граници на имота: от четири страни улици. Акт за частна общинска собственост №124 от 27.07.2007г.

ІІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  80 000 (осемдесет хиляди) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

                  3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за създаване на Дом за стари хора, включващ база за отдих и център за социално – медицинско обслужване.

                  4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата на с.Татарево;

5.6. други социални предложения и придобивки;

IV. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

            3. При подписване на договора внася по набирателна сметка на Община Първомай парична гаранция за изпълнение на проекта в размер на 20 % от  продажната цена на имота.

4. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

         V. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кмета на с.Татарево за изпълнение на дейности с местно значение.

VІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 36, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Одобряване на проект на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел УПИ І-трафопост в нов  квартал № 31-а по плана на с. Крушево, общ.Първомай, обл. Пловдивска и промяна предназначението на новообразувания парцел от публична общинска в частна общинска собственост. В предвид на изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-12/21.01.2008г.и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134 ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка чл.3, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
           
1. Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на  нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-трафопост с площ от 210 кв.м. и неговото застрояване и образуването на нов кв.№31-А  по плана на с. Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска при граници на имота: от три страни улици, за построяване на нов трафопост по кафявите линии и надписи на скицата-предложение.

2. Обявява за частна общинска собственост новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ І-трафопост с площ от 210 кв.м., в кв.№31-А, по плана на с. Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 37, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на дълготрайни материални активи и материални запаси от „Първомай 2000”ЕАД.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-6/18.01.2008 г. и във връзка с Решение №15/20.12.2007 г. по протокол № 3 на Общински съвет, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, т.14 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Изважда от активите на „Първомай 2000”ЕАД и прехвърля на община Първомай за управление дълготрайни материални активи на обща стойност 63 349 лв. и материални запаси на стойност 4 690 лв., съгласно Приложение № 1.

         2. Възлага на кмета на общината и изпълнителния директор на „Първомай 2000”ЕАД да извършат необходимите действия по предаване и приемане на активите, предмет на разпореждане по т.1 от настоящото решение, както и да разпоредят вписване на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на община Първомай  и дружеството.

РЕШЕНИЕ № 38, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2008 година.

Предвид  докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-2/14.01.2008 г. , във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2008 година, постъпило писмо вх.№ 60-00-1/08.01.2008 г. на Директора на Държавно лесничейство гр.-Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Предоставя на Държавно лесничейство гр.Първомай да изготви годишен план за ползване на дървесина през 2008 година, да маркира предвидените по Лесоустройствен проект сечи и ги комплектова към лесосечния фонд за 2008 година, както и изготвянето на списък за събиране на суха и паднала дървесина за предоставяне ползването на контингент местно население. Събирането на сухата и паднала маса и санитарните сечи от иглолистни насаждения да се предостави и на желаещите от района на общината.

         2. Държавно лесничейство гр.Първомай да изведе маркираните сечи и събирането на суха и паднала дървесина с контингент местно население по такси на корен.

         3. До въвеждане на община Първомай във владение на общински гори, събраните такси да постъпят по сметка на Държавната агенция по горите.

РЕШЕНИЕ № 39, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Корекция на решение № 483 на Общински съвет гр.Първомай прието на 31.01.2007 г. по протокол № 47.

Предвид докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-5/15.01.2008 г. и на основание чл.35 от Закона за социално подпомагане, чл.52 от ППЗСП и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане в община Първомай коригира състава на избрания Обществен съвет с решение № 483 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 31.01.2007г. по протокол № 47, както следва:

1.    Юлиян Димитров – зам.кмет на община Първомай – председател;

2.    Запрян Иванов-директор дирекция „АПИОФ”;

3.    Мария Кьосева-секретар МК”БППМН” на община Първомай;

4.    д-р Тодор Бобев-общински съветник;

5.    Иван Вергов-общински съветник;

6.    Костадин Палаков-общински съветник;

7.    д-р Пенко Запрянов-общински съветник.

РЕШЕНИЕ № 40, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 24 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.12.2003 г. по протокол № 4 относно изграждане на комисия за обществен ред и сигурност към Община Първомай.

Предвид проекто решение от д-р Митко Хубинов вх.№ 53-0-39/15.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         І. Одобрява комисия за обществен ред и сигурност в следния състав:

         Председател: Ангел Атанасов Папазов-Кмет на Община Първомай;

         Зам.председател: гл.инсп.Васил Налбантов-Началник РПУ гр.Първомай;

         Секретар: Николай Илиев-председател на ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”;

         Членове:

1.    Костадин Ангелов-зам.кмет на община Първомай;

2.    Валерий Велчев-Районен прокурор;

3.    гл.инсп.Илиян Митов-началник група „ООРП” при РПУ-Първомай;

4.    инсп.Хрлисто Кьосев-ИДПС при РПУ-Първомай;

5.    Анна Матова-гл.спец.”Кадастър и регулация”;

6.    Ресми Саид-общински съветник;

7.    Минко Павлов-учител

8.    Емилия Ангелова-представител на ОНЧ”Св.св.Кирил и Методий”.

РЕШЕНИЕ № 41, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

ОТНОСНО: Определяне на представител в Областния съвет за развитие на Област Пловдив.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя представител в Областния съвет за развитие на Област Пловдив   Иван Димитров Иванов – зам.председател на Общински съвет град Първомай.

РЕШЕНИЕ № 42, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

ОТНОСНО:Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2007 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2007 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2007 година.

Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2007 г.

     На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл. 30 от ЗОБ, и чл.44 от Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2007 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  10 663 486 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода  –  10 663 486  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 г., както следва:

      2.1.По прихода –  10 506 788 лв.  / съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –  10 243 025 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 2 680 798 лева и на текущите  ремонти  в размер на 232 815 лева.

                                          /съгласно Приложение № 3/

      4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 2 400 515 лева и на текущите  ремонти  в размер на 224 480 лева

                                               /съгласно Приложение № 3/

      5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2007 г.                                                                                                         / съгласно Приложения № 4 /

6. Определя комисия в състав: А.Папазов-кмет на община Първомай; д-р М.Хубинов-председател на Общински съвет и д-р Станка Илиева Апостолова – председател на ПК «Здравеопазване и социални дейнности», която в срок от един месец на настоящото решение да предприеме необходимите действия за:    

      а/установяване на причините поради които «МБАЛ» ЕООД гр.Първомай не е внесло в бюджета на Община Първомай за 2007 г. 20% дивидент от печалбата на дружеството ;                                                                                                                           

       б/провеждане на необходимите процедури съгласно изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие за  превеждането на сумата в Община Първомай.  

РЕШЕНИЕ № 43, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

ОТНОСНО:    1.Приемане на Бюджет 2008 година.

2.Приемане на инвестиционна програма 2008 година.

3.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2008 година

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.4 и ал.7, чл.12 и чл.30 от Закона за общинския бюджет,  чл.3 и чл.12 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година и Наредбата на Общинския съвет  по чл. 9а  от  Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета за 2008 г. както следва:

         1.1. По прихода в размер на 8 960 186 лева съгласно Приложение № 1.

         1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 4 996 071 лв.,

 в т.ч. :

         1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 4 693 496 лева;

         1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 65 500 лева;

         1.1.1.3. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 237 075 лева.

         1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 964 115 лева,

в т.ч. :

         1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 697 500  лева.

         1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 1 786 027 лева.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 061 200 лева.;

         1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 412 700 лева.

         1.1.2.5. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 26 688 лева.

         1.1.2.6. Придобиване на акции в дружество „Еко Тракия” - -20 000 лева

1.2. По разходите в размер на 8 960 186 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи      съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

         1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 255 795 лева,

 от тях:

         1.2.1.1. От държавни трансфери – 4 758 996 лева;

         1.2.1.2. От местни приходи – 259 724  лева.;

1.2.1.3. От преходен остатък 237 075 лева.

         1.2.2. За местни дейности в размер на 3 684 391 лева;

         1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 20 000 лева.

в т.ч.:

         1.2.3.1. За местни дейности -  20 000 лева;

         1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 139 125 лева и текущи ремонти в размер на  134 782 лева, съгласно приложен поименен списък.

/ Приложение № 3./

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 15 000 лева;

2.1.1. Упълномощава кмета  да отпуска помощи, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, предвидени в дейност ”Общинска администрация” по § 42-14 ”Други помощи по решение на Общински съвет”, в размер не по висок от 150 лева.

2.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ДБРБ за 2008 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 41 800 лева.

2.5. За превоз на ученици в размер на 15 000 лева;

2.5.1. Средства за превоз на ученици от основните училища на територията на община Първомай/разлика в цената на билета/ на стойност 11 000 лева;

2.5.2. Вътрешно-градски превоз Любеново-Първомай  на стойност 4 000 лева;

3.Приема следните лимити за разходи:

         3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

         3.2. Представителни разходи в размер на 7 500 лева;

         3.2.1 На кмета на Общината – 5 000 лева;

3.2.2. На председателя на ОбС  – 2 500 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1. Спортни школи в размер на 50 300 лева, съгласно Приложение № 4.

4.2. Туризъм  в размер на 3 000 лева.

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1. и т.4.2 .

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 5.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение № 6.

7. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложения №  7;

          8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

9. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове и набирателната сметка на общината на стойност до 30 хиляди лева с краен срок за възстановяване 30.ХІІ.2008 година.

10. Възлага на кмета на общината :

         10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити;

         10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

`    11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

11.5. Определя  максимален  размер на общинския дълг, който може да бъде поет през 2008 година в размер на 845 000 лева, в това число задължения по финансов лизинг със срок на изплащане три години за необходимата техника за дейност „Чистота”, съгласно Решение 29/31.01.2008 г. на ОбС гр. Първомай в размер на 250 000 лева.

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 29 февруари 2008 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

РЕШЕНИЕ № 44, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай за второто полугодие на 2007 година.

Предвид изложеното в отчета от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-20/11.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 530 до № 571 за мандат 2003-2007 г. и от № 1 до № 22 за настоящия мандат, отнасящи се за второто полугодие на 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 45, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай през второто полугодие на 2007 година.

Предвид изнесеното в отчета на председателя на Общинския съвет град Първомай вх. № 53-00-75/05.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 46, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от Община Първомай приета с решение № 525 на ОбС гр.Първомай на 11.06.2007 г. по протокол №  52.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров изх.№ 61-00-19/11.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1, т”в” от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Член 26, ал.1 се изменя, като добива следния вид :

         „Чл.26./1/ За ползване на детски градини и детски ясли се заплащат дневни такси в следните размери:

         1. за целодневни детски градини и детски ясли   - 1,20 лв

         2. за полудневни детски градини с храна              - 0,60 лв

         3. за полудневни детски градини без храна          - 0,30 лв

РЕШЕНИЕ № 47, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци за 2008 година.

Предвид изложеното в докладната записка  от К.Ангелов-зам.кмет изх.№61-00-25/22.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за определяне размера на местните данъци по чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

РЕШЕНИЕ № 48, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ Х – училище в кв.14 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-23/12.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост застроен урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място с площ от 5 400 кв.м. в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда – училище със застроена площ 610 кв.м., пристройка с площ от 185 кв.м. и тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ Х – училище в кв.14 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, поради това, че е престанал да има предназначението посочено в чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 49, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл.10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Предвид изложеното в проекто решението от Г.Хубинова-председател на ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси” вх.№ 53-0-80/07.02.2008 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16, ал.3 и ал.8 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         І. Отпуска средства за финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия на следните деца с изявени дарби:

         1. Димитър Проданов Дамянов, ЕГН .................., гр.Първомай, ул.”Черноризец Храбър” № 28, ученик в СОУ”Проф.д-р Асен Златаров” гр.Първомай.

         2. Кристиян Сребринов Сребрев, ЕГН ................., гр.Първомай, ул.Васил Друмев” № 54А, ученик в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”гр.Първомай.

         3. Ваня Иванова Налбантова, ЕГН .................., гр.Първомай, ул.”Черноризец Храбър” № 3А, ученичка в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Първомай.

         4. Запрянка Георгиева Василева, ЕГН ................., гр.Първомай, ул.”Драгойна” № 9, ученичка в СОУ”Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Първомай.

         ІІ. Стипендията да бъде отпусната за периода м.ХІІ.2007 г.- м.ХІ.2008 г.включително.

         ІІІ. Необходимите средства да бъдат заложени в Бюджет 2008 г. на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 50, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Представяне на проект за обект „Канализационна мрежа на кв.Любеново, подобект: Главен колектор І-от Ревизионна шахта 25 до Съэбирателна шахта ; Главен колектор ІІ-от Ревизионна шахта 29 до заустването в Главен колектор І и прилежащите им клонове”.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-24/19.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на обект „Канализационна мрежа на кв.Любеново, подобект: Главен колектор І-от Ревизионна шахта 25 до Съэбирателна шахта ; Главен колектор ІІ-от Ревизионна шахта 29 до заустването в Главен колектор І и прилежащите им клонове” от МОСВ – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

         2. Общински съвет град Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да изготви и представи необходимите документи пред ПУДООС.

РЕШЕНИЕ № 51, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Първомай , неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р М.Хубинов-председател на ОбС и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от АПК

ОБЩИНСКСИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

              Общински съвет гр.Първомай приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, като изменя чл.24, т.4 от ПОДОбС както следва:

              а/ Създава Постоянна комисия по Устройство на територията, строителство,транспорт, икономика, търговия и услуги.

              б/ Постоянната комисия по Общинска собственост, териториално устройство и строителство се преименува в Постоянна комисия по Общинска собственост и инвестиции.

РЕШЕНИЕ № 52, прието на 11.03.2008 г. по Протокол № 6        

Относно: Допълване състава  на Постоянни комисии.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правлника за организацията и дейността на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за член на ПК по „Финанси, бюджет и стопански дейности” и за член на ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси” общинския съветник Димка Стойчева Никова.

РЕШЕНИЕ № 53, прието на 11.03.2008 г. по Протокол № 6

Относно: Докладна записка относно кандидатстване на Община Първомай по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” /бюджетна линия: BG161РО001/1.1-01/2007/, в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”.

         Предвид докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-26/04.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Декларира, че за период не по-малък от 5 /пет/ години, няма да бъде променяно предназначението на следните сгради:

1.    ОУ „Кирил и Методий” гр.Първомай;

2.    ОУ „Георги Караславов” кв.Дебър, гр.Първомай;

3.    ОУ „Любен Каравелов” с.Бяла река, общ.Първомай;

4.    ОДЗ „Осми март” гр.Първомай;

5.    ЦДГ „Пролет” кв.Дебър, гр.Първомай;

6.    ПДГ „Слънце” с.Караджалово, общ.Първомай.

Същите са обект на интервенция по проект за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” /бюджетна линия: BG161РО001/1.1-01/2007/, в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”.

РЕШЕНИЕ № 54, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред за периода 01.03.2007 г. – 01.03.2008 г.

Предвид изнесеното в информацията от Костадин Ангелов – зам.кмет и проекто решение изх.№ 61-00-37/20.03.2008 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Приема Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай за периода 01.03.2007 г. – 01.03.2008 година.

РЕШЕНИЕ № 55, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Приемане на Етичен Кодекс на общинския съветник.

Предвид докладната записка от д-р М.Хубинов-Председател на ОбС гр.Първомай вх.№ 53-0-124/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.    Приема Етичен Кодекс на общинския съветник от Община Първомай.

2.   Определя съгласно чл.9 т.1 от Кодекса Комисия по етика към Общински съвет гр.Първомай в състав от 3-ма членове-общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 56, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Предложение за закриване на НУ „Васил Левски” кв.Любеново, гр.Първомай.

 Предвид докладна записка от Ю.Димитров изх.№ 61-00-38/20.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета, чл.12, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Предлага на Министъра на МОН, считано от 01.09.2008 г. да закрие:

         Начално училище „Васил Левски” кв.Любеново, с адрес гр.Първомай, ул.”Кольо Фичето” № 2, пощенски код 4270. Училището е общинско с дневна форма на обучение. Броят на учениците е 27, обхванати в две слети паралелки. Учениците ще бъдат пренасочени към ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Първомай.

         Задължителната документация ще бъде приета и съхранена в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Първомай. Фондът от учебници ще се съхранява в приемното училище. Ще бъде осигурен транспорт до училището и обратно, към което са пренасочени учениците.

         Движимото и недвижимо имущество на закритото училище е общинска собственост /акт № 40/05.01.1988г./.

РЕШЕНИЕ № 57, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Определяне на концесионер за обект публична общинска собственост – Хижа “Брягово”, общ.Първомай
Предвид проекто решение изх.№ 61-00-29/18.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.58, ал.2, т.1 във връзка с чл.59, ал.1 и ал.4  от Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Доклад от 17.03.2008г. на комисия за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия, назначена със заповед РД-15-806/ 16.11.2007г. на кмета на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Определя за концесионер на обект: хижа “Брягово”, представляващ недвижим поземлен имот № 188002, находящ се в местността „Звиица”, по картата на възстановената собственост за землището на с.Брягово, общ. Първомай, с площ на имота 2,944 дка и начин на трайно ползване – санаториум, с построените в него триетажна масивна сграда със ЗП – 209 кв.м. и масивен навес със ЗП – 57 кв.м., с Акт за публична общинска собственост №27/02.03.2006г., участника Кръстю Георгиев Зидаров, гр.Пловдив.

2. Определя за предмет на концесията – услуга по управление и поддържане на обекта на концесията съгласно чл.2, ал.3, т.2 от Закона за концесиите, с допълнение към основния предмет – извършване на частични строително монтажни работи съгласно чл.4, ал.2, т.2 от същия закон.

3. Определя срок на концесията 20 години считано от датата на подписване на концесионния договор.

4. Определя размер на концесионно плащане, както следва:

4.1. Еднократно концесионно плащане в размер на 7 500 лв, платимо по банков път в едномесечен срок от подписване на концесионния договор.

4.2. Годишни концесионни плащания, както следва:

Първата година на концесионния договор е гратисен период за концесионера.      

- 5000 лв. - за втората година

- 5000 лв. – за третата година

- 5500 лв. – за четвъртата година

- 6000 лв. – за петата и всички следващи години,

дължими на две равни вноски, като срокът за плащане е 15-то число на месеца, следващ съответното шестмесечие.

4.3. Годишното концесионно плащане се индексира на всеки 3 години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за 3-годишен период.

5. Определя гаранция за изпълнение на задълженията на концесионния договор, като за всяка година, концесионерът представя и поддържа потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от банки, определени по съгласие на страните, както следва:

5.1. гаранция за изпълнението на инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно инвестиционната му програма, приложена към настоящия договор.

5.2. гаранция за задължението за заплащане на концесионното възнаграждение, както следва: 

- първата година – гратисен период, гаранция не се дължи.

         -  за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер на 50% от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента в срок до 31 януари на обезпечената година.

5.3. за гарантиране на задължението за предаване на обекта на концесията в състояние, позволяващо продължително и безпроблемно ползване след прекратяване на договора за концесия, концесионерът се задължава да внесе парична гаранция в размер на 50% от последното дължимо концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася еднократно в срока по чл.27, ал.1 от ЗК.

6. Определя размера на инвестициите, които ще бъдат вложени в обекта на концесията на стойност 130 000 лв. Срок за реализация на инвестиционното намерение не по-дълъг от  8 месеца, считано от датата на съгласуване и одобряване на проектна документация за ремонтно-възстановителни работи на обекта.

Концесионерът следва да извърши рехабилитация на обекта на концесията на стойност     35 000 лв. след 12-тата  година, считано от датата на подписване на концесионния договор.

7. Концесионен договор се сключва след изтичане на 10-дневният срок от обнародването на решението за определяне на концесионер в „Държавен вестник”, когато не е подадена жалба или не е направено искане за налагане на временна мярка.

Концесионерът следва да подпише договора за концесия в 60-дневен срок след изтичане на посочения срок за обжалване.

8. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши необходимите законови процедури по подписване на договор за концесия, както и да извърши всички по-нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и правилника за неговото прилагане.

Да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея със законовите и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на Република България.

РЕШЕНИЕ № 58, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х – училище, в кв.14 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай
Предвид изложеното в докладната записка от   К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-31/19.03.2008 г.и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и чл.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Обявява конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5 400 кв.м., в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 610 кв.м., едноетажна масивна сграда - бивша детска градина и столова със застроена площ 185 кв.м. и масивна сграда - тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ Х – училище в кв.14 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХІ-155; УПИ VІ-154; УПИ V-153; УПИ ІV-153; УПИ ІІІ-152; УПИ ІІ-121 и УПИ І-150. Акт за ЧОС № 145/05.03.2008г. 

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  388 700 ( триста осемдесет и осем хиляди и седемстотин) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за изграждане на цех за производство на хранителни продукти,

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. други социални предложения и придобивки.

IІІ. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2. Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

3. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

ІV. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 59, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, общ.Първомай
Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-32/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и 3, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Обявява конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 9 040 кв.м., в едно с построените в него сгради: Бивше училище /старо/ - двуетажна масивна постройка със застроена площ от 456 кв.м. построена през 1896 година; Бивше училище /ново/ - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 кв.м. – построена през 1930г.; Бивша детска градина - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 290 кв.м. построена през 1930г. и масивна тоалетна със застроена площ 38 кв.м., съставляващ УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, общ.Първомай, при граници на имота: УПИ ІІ – 652 и от четири страни улици. Акт за частна общинска собственост  № 125 от 30.07.2007 г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена – 192 700 (сто деветдесет и две хиляди и седемстотин) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за преустройство на целия училищен комплекс в комплекс за развитие на селски туризъм при стриктно опазване на настоящия архитектурен и естетически вид на старинната сграда от комплекса.

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата на с.Брягово;

5.6. други социални предложения и придобивки;

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

                  3. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

                              ІV. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кмета на с.Брягово за изпълнение на дейности с местно значение.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 60, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови съоръжения /трафопостове/ в имоти частна общинска собственост.
В предвид на изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-33/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.37, ал.4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката и чл.42, ал.5, т.6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

                   І. Да се учреди възмездно право на строеж за изграждане на площадкови съоръжения /трафопостове/ върху следните имоти - частна общинска собственост:

1. Учредява право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м върху УПИ І – ТП, квартал 31-а по плана на с.Крушево, общ.Първомай, при граници на имота: от всички страни улици, акт за ЧОС № 143/04.03.2008г. за изграждане на трафопост със ЗП – 20 кв.м., с цена в размер на  422 /четиристотин двадесет и два / лв.;

2. Учредява право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м.  върху УПИ VІІ – ТП, квартал 10 по плана на с.Градина, общ.Първомай, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ІХ – 97 и УПИ VІІ – 98, акт за ЧОС № 144/04.03.2008г. за изграждане на трафопост със ЗП – 20 кв.м., за цена в размер на 436 /четиристотин тридесет и шест/ лв.

ІІ. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички процедури и подпише договор за учредяване право на строеж с EVN България Електроразпределение АД.

РЕШЕНИЕ № 61, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се продаде общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 970 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХІV – 45 в кв.2 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХV – 47, нива и УПИ ХІІІ – 43, на собственика на законно построените върху имота масивни жилищни и стопански сгради – Иван Русев Георгиев ЕГН ................... от с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив по определената пазарна цена в размер на 6 014 лв. /шест хиляди и четиринадесет лева/ без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 62, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот планоснимачен № 2673 в кв.19 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-36/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Обявява за частна общинска собственост поземлен имот планоснимачен № 2673 с площ от 52 кв.м., находящ се в кв.19 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от две страни улица, УПИ Х – шивашка промишленост и търговия и УПИ ХХІ – търговия, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 63, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

 Относно: Извършване на подготвителни действия във връзка с процедура за пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства – строителни материали /речна баластра/ от находище „РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв.Дебър и с.Поройна, община Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-35/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.2 от Закона за концесиите и чл.6, ал.4, във връзка с чл.29 от Закона за подземните богатства

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да започне подготвителни действия във връзка с процедура за пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства – строителни материали /речна баластра/ от находище „РИБАРНИКА-1” с площ от 80,146 дка, върху която са утвърдените запаси и ресурси, разположено в землищата на кв.Дебър и с.Поройна, община Първомай, обл.Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 64, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Поставяне на паметна плоча на Динко Кузмов Шишков, наричан Динко Зограф, от с.Брягово.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-30/18.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Да се постави паметна плоча на Динко Кузмов Шишков /Зограф/ в зелената площ, включена в площадно пространство между осови точки с номера 134, 169, 168 и УПИ VІІІ – търговия кв.23 по плана на с.Брягово, община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 65, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Участието на община Първомай като партньорска организация по проект „Изграждане на зелена инфраструктура в община Първомай, област Пловдив” на Сдружение с нестопанска цел „Екофорум за природата” пред Националното координационно звено /Министерство на финансите/ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-39/31.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Община Първомай да бъде партньор на Сдружение с нестопанска цел „Екофорум за природата” по проект „Изграждане на зелена инфраструктура в община Първомай, област Пловдив” пред Националното координационно звено /Министерство на финансите/ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

         2. Община Първомай да осигури 10% /от общата стойност на проекта: 0,960 млн.евро/ финансов принос /планирани от Община Първомай дейности, свързани с изграждането на зелена инфраструктура/ и 10% /от общата стойност на проекта: 0,960 млн.евро/ нефинансов принос.

РЕШЕНИЕ № 66, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

         На основание проекто решение от д-р Станка Апостолова – председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-144/31.03.2008 г. и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и молба вх.№ 53-0-109/07.03.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Отпуска еднократна помощ в размер на 3 000 /три хиляди лв/ на Анелия Георгиева Левкова за подпомагане на лечението на детето Виолета Георгиева Левкова от град Първомай от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 67, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Кандидатстване пред ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА /ДАМС/  за осигуряване на финансови средства за реализиране на проект : „Спортна площадка с размери 15х35 метра с изкуствена многофункционална настилка”, намираща се в УПИ І-училище , кв. 67 по регулационния план на гр.Първомай.

         Предвид изложеното в предложението от Илия Ганчев – общински съветник вх.№ 53-0-145/31.03.2008 г. и на основание чл.17, ал.1, т.10 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Дава съгласието си за съфинансиране, разработване и изпълнение на проект: „Спортна площадка с размери 15х35 метра с изкуствена, многофункционална настилка”, намираща се в УПИ І-училище, кв.67 по регулационния план на гр.Първомай съвместно с ДАМС.

         2. Финансовото участие на Община Първомай ще възлиза на 56 724,50 лв с ДДС, представляващо 50% от общата стойност на проекта равна на 113 449 лв с ДДС.

         3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действния по подготовката на проектна документация за кандидатстване пред ДАМС за отпускането на средства необходими за изпълнение на проекта.

РЕШЕНИЕ № 68, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Представяне на проект „Подобряване на съществуващи общински пътища, свързващи селищата в община Първомай и община Димитровград – „с.Бяла река-с.Езерово”, „с.Драгойново-с.Буково” и „с.Караджалово-с.Скобелево” пред МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа”.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-28/10.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Упълномощава кмета на Община Първомай да подаде проект „Подобряване на съществуващи общински пътища, свързващи селищата в община Първомай и община Димитровград – „с.Бяла река-с.Езерово”, „с.Драгойново-с.Буково” и „с.Караджалово-с.Скобелево” пред МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа”.

РЕШЕНИЕ № 68, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно:Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2008 година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-42/11.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 70, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Информация за екологичната обстановка в общината – нерегламентирани сметища, състояние на речни корита и дерета – общинска собственост, както и проучване на възможностите за въвеждане на разделно сметосъбиране.

         Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-41/10.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Приема Информация за екологичната обстановка в общината – нерегламентирани сметища, състояние на речни корита и дерета – общинска собственост, както и проучване на възможностите за въвеждане на разделно сметосъбиране.

РЕШЕНИЕ № 71, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Предложение за задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ на централна част на гр.Първомай.

         Предвид изложеното в информацията от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-51/15.04.2008 г.; на основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.124, ал.1 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Дава съгласие за започване на процедура по проектирането на ПУП-ПР и ПЗ и съпътстващите го проектни части за Централна част на гр. Първомай.

         2. Задължава кмета на община Първомай да спре издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти до приемането от Общински съвет – Първомай на ПУП за Централна част на гр. Първомай.

РЕШЕНИЕ № 72, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Информация за реализирани проекти на територията на община Първомай за периода 2003-2007 г.; Финансирани проекти за 2008 г.; Предстоящи за финансиране проекти 2008-2009 г.

Предвид изложеното в информацията от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-45/14.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за реализираните проекти на територията на община Първомай за периода 2003-2007г., финансираните проекти за 2008 г. и предстоящите за финансиране проекти през 2008-2009 година.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233