Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 73 до № 129 приети от 23.04.2008 г. до 30.09.2008 г. по Протоколи от № 8 – до № 15

РЕШЕНИЕ № 73, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Промяна в разписанието на курс „ІV” от Линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/.

Като взе предвид докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-46/14.04.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава следната промяна на МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ по ЛИНИЯ № 1 Първомай-Дебър-Татарево, утвърдено с Решение № 118/2004 г., изм.с Решениие № 435/2006г., неразделна част от договор № 242/27.07.2005 г. в ред „Татарево” на колона с текст „ІV” да се запише „12.40”, а в колона „ІV обр.” да се запише „12.50”.

РЕШЕНИЕ № 74, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на Милена Пантелеева Митева от с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-172/21.04.2008 г. , на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и внесена докладна записка от Р.Петкова-кмет на с.Крушево, вх.№ 53-0-170/15.04.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отпуска еднократна помощ в размер на 3 000 /три хиляди лв/ на Милена Пантелеева Митева от с.Крушево за подпомагане на лечението и от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 75, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална дирекция „Борба с градушките” с.Поповица, обл.Пловдив към МЗП, част от недвижим имот – ПОС, представляващ земеделска земя № 435010, находяща се в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив за поставяне на ракетна площадка.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-44/14.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 48а, ал.2 от Закона за допитване на народа, във връзка указания, утвърдени от Министъра на земеделието и горите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Да предостави безвъзмездно за управление на Регионална дирекция „Борба с градушките” обл.Пловдив, КП Поповица към МЗП, част от имот № 435010 с площ от 300 кв.м., представляващ земеделска земя, целият с площ от 3,273 дка., начин на трайно ползване: пасище, мера, находяща се в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив за поставяне на ракетна площадка, за срок от 5 /пет/ години.

         2. Регионална дирекция „Борба с градушките” обл.Пловдив, КП Поповица към МЗП следва:

         2.1. да представи проект за ситуиране на обект – ракетна площадка, съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи;

         2.2. да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставения им имот.

         3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление на имота, описан в т.1.

РЕШЕНИЕ № 76, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Виница, община Първомай.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-47/14.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за предоставяне, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Разрешава да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 011032, с площ 1,647 дка, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местносттта „Терлика” , землището на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 814,50 лв., определена от независим лицензиран оценител. За имота е съставен Акт за ЧОС № 728/09.11.2004 г.

         2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване и подпише договор за продажба със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 77, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ – общински, търговия, услуги и възстановяване в кв.14 по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-48/14.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.42, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж за търговски обект, със застроена площ от 96 кв.м., върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ VІ-общ.услуги и възстановяване в кв.14 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, при граници: река, улици и УПИ ІХ – производство,обсл.дейности и търговия, чрез търг с явно наддаване.

         2. Определя начална тръжна цена на правото на строеж в размер на 931,20 лв. /деветстотин тридесет и един лева и двадесет стотинки/, изготвена от независим лицензиран оценител.

         3. Възлага на Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и сключи договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 70, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост с недвижим имот – собственост на физическо лице.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-49/14.04.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл.40, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се извърши замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, съгласно Акт №146/04.04.2008г., находящ се в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, представляващ УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия с площ от 150 кв.м., при граници на имота: от две страни улици и УПИ І – ОБНС, администрация, на стойност   23 955 /двадесет и три хиляди, деветстотин петдесет и пет/ лева, с недвижим имот, собственост на Петя Запрянова Запрянова, съгласно Постановление за възлагане № 49 на Районен съд гр.Първомай, находящ се в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, представляващ незастроен недвижим имот с площ от 150 кв.м., съставляващ ПИ пл. № 2692, попадащ в УПИ І – ОБНС, администрация при граници на ПИ: улица и УПИ І- ОбНС администрация, на стойност  21 510 /двадесет и една хиляди петстотин и десет/ лева.

2. Разликата в установените пазарни стойности на заменяемите имоти в размер на 2 445 /две хиляди четиристотин четиридесет и пет/ лева, както и всички данъци и такси по замяната се дължат от Петя Запрянова Запрянова от гр.Първомай, общ.Първомай, ул.Васил Друмев № 59.

3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за замяна на основание чл.40, ал.3 от Закона за общинската собственост.

4. След сключване на договора за замяна, на основание чл.6, ал. 2 от ЗОС,  обявява за ПОС, придобитият от община Първомай незастроен недвижим имот с площ от 150 кв.м., съставляващ поземлен имот планоснимачен номер № 2692, попадащ в УПИ І – ОбНС администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, поради това, че придобива предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 79, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предварително съгласие за осигуряване на финансиране на текущи разходи за подготовката на инвестиционен проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/ и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, община Първомай, област Пловдив”         Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-50/15.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Дава предварително съгласие за изменение на бюджета на община Първомай за 2008 г. , с цел осигуряване на средства в размер до 400 000  /четиристотин хиляди / лева за финансирането на текущи разходи по проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/ и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, община Първомай”, преди тяхното възстановяване по линия на оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, в случай, че горепосоченият проект бъде одобрен за финансиране от програмата и за него бъде сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите.

РЕШЕНИЕ № 80, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: избиране на комисия по етика при Общински съвет град Първомай.

Предвид докладна записка от д-р Митко Хубинов вх.№ 53-0-169/15.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, т.1 от Етичния кодекс на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия по етика при Общински съвет гр.Първомай в състав: Росица Генова-председател и членове: Иван Вергов и Запрян Тозев-общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 81, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на Нели Трифонова Митева от гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-173/23.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Отпуска еднократна помощ в размер на  1 900 евро /хиляда и деветстотин евро/ на Нели Трифонова Митева от гр.Първомай, ул.”Арда” № 10, за подпомагане на лечението и от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 82, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2007 г. при Община Първомай.

Предвид внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-54/14.05.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема за сведение Отчет за дейността на Местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Първомай за 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 83, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Финансово-икономически анализ на отчетите на общинските дружества за 2007 година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-59/21.05.2008 г.  и на основание чл. 21 ал. 1 т.8 и 23 от ЗМСМА; чл. 34 ал. 4 от ЗОС; чл. 17 т. 11, чл. 23 т. 9 и чл. 54 ал. 1 и 4 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в  общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл. 221 т. 7 във връзка с чл. 219 ал. 2, чл. 248 ал. 1 от Търговския закон, предложения на Управителя на „МБАЛ Първомай” ЕООД, на Съвета на директорите на „Първомай 2000” ЕАД,  и в съответствие с приетият План за работа на ОбС през първо полугодие на 2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Приема отчетите за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала: “Медицински център І-Първомай” ЕООД, “МБАЛ Първомай” ЕООД и “Първомай 2000” ЕАД за периода 01.01.2007 – 31.12.2007 година.

2. Предоставя за разпореждане отчисления дивидент за Община Първомай в размер на 1031.80 лв., представляващ 20 % от остатъка от печалбата за 2007 г. след данъчното й облагане и след приспадане на 1/3 част от непокритата загуба от минали години, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба на „Медицински център І” ЕООД.

3. Разпределя печалбата за 2007 г. на „Първомай 2000” ЕАД в размер на 6923.26 лева както следва:

- 10 %  за попълване на фонд „Резервен” – 692.33  лева

- 20 % дивидент за Община Първомай ( след приспадане на 10% за фонд „Резервен” ) – 1246 лева

4. Удължава срока по чл. 56 от НРУОИОТДПОУ относно внасяне на дивидент за Общината  от “МБАЛ Първомай” ЕООД  до приемане на последващо Решение от ОбС гр. Първомай

5. Упълномощава Кмета да отпише от баланса на Община Първомай стойността на извършеният основен ремонт на сграда, водеща се по баланса на „Медицински център І - Първомай” ЕООД - Здравна служба с. Татарево в размер на  12003.60 лв. 

6. Задължава Управителя на „Медицински център І - Първомай” ЕООД да впише в актива на баланса на дружеството 12003.60 лв. в увеличение стойността на сградата на Здравен кабинет с. Татарево от извършен основен ремонт от Община Първомай.

7. Задължава Управителя на “МБАЛ Първомай” ЕООД и Изп. Директор на „Първомай 2000” ЕАД да извършат всички необходими действия по съдебната пререгистрация на капитала на съответните дружества.

РЕШЕНИЕ № 84, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.

Предвид докладната записка от д-р М.Хубинов-председател на ОбС вх.№ 53-0-184/12.05.2008 г., на основание чл. 21а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 85, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Приемане на решение във връзка с изпълнение на чл.23 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2008 г. за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай.

Предвид предложението  от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-61/23.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1.    Отменя решение № 28/31.01.2008 г. прието по Протокол № 4.

2.    Одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация в Община Първомай, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от настоящото решение.

3.    Приема промените в Устройствения правилник за организацията и дейността на Общинска администрация град Първомай.

4.    Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 86, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Определяне на правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни по реда на чл.48”а” от Закона за допитване до народа на територията на община Първомай, обл.Пловдив.
Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-57/20.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,  чл.48”а”, ал.2 от Закона за допитване до народа и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

І. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо ползване от земеделските стопани, притежаващи тревопасни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери и определя по населените места на община Първомай, следните площи (пасища, мери) и брой по вид животни:

1.    Кметство с.Бяла река:
а/ площи – 857,900 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Петкана Илиева Добрева, избрана с Протокол от 21.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         Едър рогат добитък /ЕРД/:

·        над 24 месеца – 494 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 69 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 56 броя;

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 1/.

2.    Кметство с.Караджалово:
а/ площи – 1 731,700 дка – от които 1 694,200 дка ОПФ и 37,500 ДПФ, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Благой Христозов Благоев, избран с Протокол от 07.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 273 броя;

·   от 2 до 8 месеца – 89 броя;

·   от 8 до 24 месеца – 19 броя;

-         ДРД – 360 броя;

-         Еднокопитни – 87 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 2/.

3.    Кметство с.Крушево:
а/ площи – 1570,300 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Кольо Иванов Иванов, избран с Протокол от 28.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 147 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 53 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 28 броя;

-         ДРД – 156 броя

-         Еднокопитни – 27 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 3/.

4.    Кметство с.Искра:
а/ площи –  2 563,500 дка – от които 2 222,640 дка ОПФ и 340,860 дка ДПФ, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Димитър Иванов Несторов, избран с Протокол от  25.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 564 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 131 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 153 броя;

-         ДРД – 1 408 броя

-         Еднокопитни – 135 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 4/.

5.    Кметство с.Брягово:
а/ площи – 6 700,500 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Петър Димитров Тенчев, избран с Протокол от 26.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 441 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 218 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 111 броя;

-         ДРД – 901 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 5/.

6.    Кметство с.Татарево:
а/ площи – 780,600 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Петър Димитров Колев, избран с Протокол от 21.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 83 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 9 броя;

-         ДРД – 357 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 6/.

7.    Кметство с.Добри дол:
а/ площи – 101,100 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Галина Георгиева Делчева, избрана с Протокол от 27.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 153 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 27 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 17 броя;

-         ДРД – 9 броя

-         Еднокопитни – 1 брой,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 7/.

8. Кметство с.Поройна:
а/ площи – 477,500 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Пенко Димитров Налбантов, избран с Протокол от 08.02.2008г. на животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 125 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 29 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 22 броя;

-         ДРД – 15 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 8/.

9. Кметство с.Дълбок извор:
а/ площи – 915,900 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Янко Петров Янков, упълномощен от животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 1 203 броя;

-         ДРД – 1 302 броя

-         Еднокопитни – 96 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и докладна записка от кмета на селото- вх.№ 92-02-4/08.04.08г. /Приложение № 9/.

10. Кметство с.Воден:
а/ площи – 1 446,500 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Севим Сали Шакир, избрана с Протокол от 25.02.2008г. на животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 282 броя

-   ДРД – 390 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 10/.

11. Кметство с.Езерово: 
а/ площи – 1 323,300 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Ангел Христов Хаджиев, избран с Протокол от 25.02.2008г. на животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 282 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 3 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 5 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 11/.

12. Кметство с.Православен:
а/ площи – 309,600 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Касим Сюлейман Емин, избран с Протокол от  22.02.2008г. на животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца –69 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 12/.

13. Кметство с.Драгойново:
а/ площи – 357,000 дка – от които 250,100 дка ОПФ и 106,900 дка ДПФ, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Тоска Петрова Желева, упълномощена от животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 121 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 56 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 21 броя;

-         ДРД – 124 броя

-         Еднокопитни – 7 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 13/.

14.Кметство гр.Първомай:

А. кв.Дебър:
а/ площи – 997,200 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Тоско Петков Балев, избран с Протокол от 27.02.2008г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 483 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 25 броя;

-         ДРД – 1 115 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 14а/.

Б. кв.Любеново:
а/ площи – 238,900 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Ангел Кирчев Колев, избран с Протокол от 27.02.2008г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

                    - ЕРД:

·        над 24 месеца –  206 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 14б/.

15. Кметство с.Буково: 
а/ площи – 5 528,600 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от животновъдите в с.Буково, съгласно протокол от 08.02.2008г., както следва:

-         Мустафа Рамадан Сюлейман – 110,900 дка;

-         Мурад Мурад Ферад – 52,800 дка

-         Рамадан Реджеб Мустафа – 44,900 дка

-         Ерхан Реджеб Мунджали – 232,100 дка

-         Фейме Хасанова Махмудова – 28,100 дка

-         Ридван Рамаданов Ахмедов – 117,100 дка

-         Себайтин Рамадан Садула – 66,900 дка

-         Васил Николов Троев – 83,800 дка

-         Север Ибрям Халил – 72,800 дка

-         Басри Сабри Махрем – 186,500 дка

-         Иван Петков Иванов – 72,200 дка

-         Шенол Дурсунов Алиев – 203,500 дка

-         Фаик Рамадан Садула – 216,500 дка

-         Атъф Рамадан Садула – 92,000 дка

-         Ариф Шабан Ферад – 73,900 дка

-         Дурмуш Неджип Ходжа – 90,200 дка

-         Дурмуш Шабан Баджаклъ – 109,400 дка

-         Ташо Тодоров Политов – 25,800 дка

-         Ниязи Мюмюн Юсеин – 168,500 дка

-         Мустафа Мюмюн Мехмедали – 101,100 дка

-         Шабан Ферад Ферад – 58,000 дка

-         Фикри Салим Мунджали – 364,900 дка

-         Факри Мюмюнов Ферадов – 77,900 дка

-         Деля Илиева Иванова – 96,700 дка

-         Ахмед Ферадов Еминов – 89,900 дка

-         Рамадан Бейтула Коджаали – 32,800 дка 

-         Ридван Бейтула Руфат – 291,000 дка

-         Месуд Реджеб Рамадан – 206,500 дка

-         Северие Дуран Руфат – 54,400 дка

-         Гюрсел Дурмуш Ходжа – 332,700 дка

-         Паун Христозов Христозов – 59,600 дка

-         Фахри Рамадан Исмаил – 30,800 дка

-         Рамадан Нешед Юзеир – 148,000 дка

-         Салибрям Рамадан Салибрям – 36,900 дка

-         Рафет Халил Юсеин – 236,800 дка

-         Мустафа Ферадов Ферадов – 78,900 дка

-         Ангел Иванов Найдев – 12,200 дка

-         Исмет Шабанов Ферадов – 53,700 дка

-         Межнун Мехмед Рамадан – 469,700 дка

-         Реджеб Халибрям Салиф – 126,500 дка

-         Хашим Рамадан Сюлейман – 30,000 дка

-         Бекир Ахмед Адем – 60,600 дка

-         Метин Реджеб Мюмюн – 123,100 дка

-         Метин Али Мюмюн – 84,000 дка

-         Юксел Мюмюн Юзеир – 30,000 дка

-         Ембие Ферад Ферад – 42,000 дка

-         Надрие Мюмюн Махрем – 152,000 дка

            б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 630 броя;

-         ДРД – 800 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 15/.

    16. Кметство с.Виница:
а/ площи – 913,900 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от животновъдите в с.Виница, съгласно протокол от 12.02.2008г., както следва:

-         Иван Делчев Христозов – 306,300 дка

-         Йордан Ангелов Колев – 66,000 дка

-         Колю Ангелов Димитров – 147,600 дка

-         Ангел Атанасов Атанасов – 176,300 дка

-         Гроздан Петров Грозев – 20,000 дка

-         Тодор Петков Тодоров – 197,700 дка

        б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 64 броя

-         ДРД – 408 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 16/.

II. Определя годишна такса за 2008 г. за ползване на общинските и държавни мери и пасища в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар, платима от ползвателите до 30 юни на следващата календарна година.

ІІІ. Определя следните правила за ползване на общинските пасища и мери:

1. Ползвателите на пасища и мери-публична общинска собственост са длъжни:

1.1.  Да ги ползват общо и единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни и настаняване на пчелни семейства, да районират пашата така, че да не се допуска преизпасване на тревостоя;

1.2.  Да осигуряват свободно преминаване през тях на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място;

1.3.  Да не ги разорават и да не променят предназначението им;

                  1.4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, а при необходимост да ги почистват от такова замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;

1.5. Да извършват частично засяване, възстановяване или подхранване на пасищата и мерите, както и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др.подобни/;

1.6. Да не извършват наторяване с изкуствени торове и  утайки, получени от пречистване на отпадъчните води;

1.7. Да не извършват и не допускат паленето на растителност в пасищата и мерите;

1.8. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания.

2. За осигуряване на предоставеното общо ползване на общинските пасища и мери, община Първомай се задължава:

2.1. Да използва приходите от събраните такси по т.ІІ за ползване на общинските пасища и мери по населени места за поддържането им в добро екологично и земеделско състояние, като размера на средствата за съответното населено място се определя съобразно предоставената с настоящето решение площ.

2.2. Да осъществява чрез своите органи и длъжностни лица контрол за правилното ползване и експлоатиране на предоставените общински пасища и мери от  земеделските стопани – животновъди.

РЕШЕНИЕ № 87, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с явно наддаване.

         Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-55/20.05.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 880 кв.м., съставляващо УПИ ІV – 2326, общински, находящ се в кв.149 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – улица, от изток – УПИ V – спорт, от юг – земеделска земя, от запад – УПИ VІІІ-спорт. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 573 от 23.09.2003 г.

         Пазарната цена на имота е в размер на 21 824 лв. / двадесет и една хиляди осемстотин двадесет и четири лева / без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 88, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане  на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг.

         Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-58/21.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение № 1.

РЕШЕНИЕ № 89, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Разширяване съществуващата социална инфраструктура на Дом за възрастни с физически увреждания с.Езерово и предоставяне за нуждите на специализираната институция недвижим имот – бивше неврологично отделение, собственост на община Първомай.

         Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-56/20.05.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 19 от Закона за социалното подпомагане и чл.36а, ал.1, във връзка с чл.36а, ал.2, т.1 от ППЗСП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласие Община Първомай да увеличи капацитета на Дом за възрастни с физически увреждания, находящ се в с.Езерово чрез включване на допълнителен сграден фонд с предназначение, съобразено със специфичните здравни, рехабилитационни, културно – образователни и други нужди на потребителите на тези социални услуги.

 2. Разширява съществуващата социална инфраструктура на Дом за възрастни с физически увреждания, находящ се в.Езерово, като предоставя за нуждите на тази специализирана институция следния недвижим имот, собственост на община Първомай, а именно: бившо неврологично отделение, представляващо двуетажна масивна сграда със ЗП от 427 кв.м., построена през 1962 год., находящо се в гр.Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността „Землище кв.Дебър, имот № 000402 по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай, кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” № 51.

РЕШЕНИЕ № 90, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Представяне на проект за обект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в кв.Любеново, гр.Първомай във връзка с кандидатстване за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” по приоритетна ос 1 с референтен номер BG161PO005/08/1.10/01/02.

 Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-60/23.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Община Първомай да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «ОКОЛНА СРЕДА» по приоритетна ос 1 с референтен номер BG161PO005/08/1.10/01/02. за реализиране на проект : «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в кв.Любеново, гр.Първомай»;

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай  АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ да извърши необходимите действия и внесе проекта в МОСВ.

РЕШЕНИЕ № 91, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Утвърждаване на План за защита при бедствия на община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-62/29.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.2 и във връзка с чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

УТВЪРЖДАВА План за защита при бедствия на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 92, прието на 23.06.2008 г. по Протокол № 10

Относно: Докладна записка относно приемане на програма за оптимизация на мрежата от общински училища в община Първомай за 2008/2009 година.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-65/18.06.2008 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.4.1. от Националната програма за „Оптимизация на училищната мрежа”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Програмата за оптимизация на мрежата от общински училища в община Първомай за 2008/2009 учебна година.

РЕШЕНИЕ № 93, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11
Относно: Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай за второ полугодие на 2008 година. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема план за дейността си за второ полугодие на 2008 година разпределен по месеци както следва:

м. Юли

1. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2008 година.

Вносител: М.Хубинов – председател ОбС

2. Пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства от находище “Рибарника 1” разположено в землищата на с.Поройна и кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай.

Вносител: А. Папазов – кмет

3. Приемане на Наредба за отглеждане и регистриране на кучета.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет

м. Август

1. Приемане на средни брутни работни заплати за ОбА, мероприятия и поделения към нея.

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2007 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

3. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2008 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

4. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2008/2009 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. Кмет

5.    Стратегия за повишаване на местните приходи.

                                                        Вносител: А.Папазов – кмет

м. Септември

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         2. Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2009 година съгласно Наредбата за управление на  общинския бюджет.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Октомври

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Ноември

         1. Информация за дейността на общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2007-2008 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Декември

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през първото полугодие на 2009 година.

Вносител: М.Хубинов – председател ОбС

2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2009 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

РЕШЕНИЕ № 94, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2007 година. Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-68/19.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 95, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Промяна на решение № 85 от 29.05.2008 г., прието по Протокол № 9 за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай.

 Предвид внесено предложение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-66/18.06.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.96 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите Постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията и в изпълнение на Постановление № 122 на Министерски съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Коригира общата численост на Общинската администрация в Община Първомай по Приложение № 1 в делегирани от държавата дейности, функция общи държавни дейности, дейност Общинска администрация от 84 на 85 и в Приложение № 2 към обща администрация добавя т.4 – главен вътрешен одитор, считано от 01.07.2008 г.

         2. Приема корекция в Устройствения правилник за организацията и дейността на Общинска администрация гр.Първомай, съгласно одобрената численост и структура, считано от 01.07.2008 г.

         3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 96, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Дарение на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Градина, община Първомай.

 Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ изх.№ 61-00-69/19.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.34, ал.2, т.8 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Дава съгласие да бъде извършено безвъзмездно разпореждане със следния общински имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 005213 с площ 4,501 дка с начин на трайно ползване нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Бейкър вети лозя” в землището на с.Градина, община Първомай, област Пловдивска при граници на имота : имот № 005047-нива на Моис Шапатов Бохоров; имот № 005055 – полски път на Община Първомай; имот № 005214 – нива на Велика Тодорова Нанева; имот № 005006 – нива на насл. на Куню Спасов Кунев, с Акт за ЧОС № 810/01.07.2005г. и същият да бъде дарен на Иван Генов Иванов, ЕГН ................... от с.Градина, общ.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 97, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Представяне на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на Община Първомай” пред МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие”. Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.”

Предвид изнесеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-67/18.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

І. Общински съвет гр.Първомай декларира, че за период не по-малък от пет /5/ години няма да бъде променяно предназначението на следните обекти :

         1. Дом за възрастни с физически увреждания с.Езерово и гр.Първомай.

         2. Домашен социален патронаж гр.Първомай.

         3. Домашен социален патронаж с.Градина.

         4. Домашен социален патронаж с.Искра.

         5. Домашен социален патронаж с.Драгойново.

         Същите са обект на интервенция по проект за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали /бюджетна линия BG161PO001/1.1-01/2007/ по Оперативна програма „Регионално развитие”.

РЕШЕНИЕ № 98, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай.

Предвид докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-64/18.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 99, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Oтмяна на приети и неизпълнени Решения на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изнесеното в докладната записка от Илия Ганчев-общински съветник вх.№ 53-0-227/20.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Отменя Решение № 120/11.06.2004 г., Решение № 121/11.06.2004 г. и Решение № 562/26.09.2007 г. на Общински съвет гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 100, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Вземане на решение от Общински съвет за обособяване на част от Поземлен имот № 52, масив 900 в землището на кв.Любеново в самостоятелен имот – площадка, за проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, обслужваща населението на гр.Първомай, кв.Дебър и кв. Любеново.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-70/20.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласието си за обособяване на самостоятелен имот, с площ от 30 дка, разположен в северозападната част на имот № 52, масив 900, в землището на кв.Любеново, гр.Първомай и отреждането му за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/. Упълномощава Кмета на Община Първомай да проведе необходимите законови процедури, свързани с промяна предназначението на земеделската земя, за не земеделски нужди, за да може да бъде извършено съответното строителство върху нея.

2. Общински съвет град Първомай дава съгласието си Община Първомай да кандидатства за изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ-Първомай/, по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”

РЕШЕНИЕ № 101, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно: Приемане на Общинска Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

         Предвид докладната записка от д-р Митко Хубинов вх.№ 53-0-226/20.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

РЕШЕНИЕ № 102, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2008 година.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-63/5.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Изменя решение № 43 от 22.02.2008 година по протокол № 5 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

         1.1. Увеличава бюджет 2008 г. с 96 500 лева и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на община Първомай за 2008 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и № 2;

         1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2008 г. с 79 027 лева, увеличава текущите ремонти с 7 051 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3.

РЕШЕНИЕ № 103, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Изменение на Наредба за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 207 от 7.04.2005 г. по протокол № 22.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         Изменя чл.4, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 207 на Общински съвет град Първомай, от 7.04.2005 г. по Протокол № 22, както следва :

         Текста на ал.3:

         „/3/ Когато търга или конкурса е насрочен повторно, поради неявяване на кандидати, органът взел решение за провеждането му може да намали цената, но не повече от 50% от първоначално определената”,

         се заменя с текста:

         „/3/ в случаите, когато на публичен търг или конкурс не се е явил кандидат, при обявяване на нов търг или конкурс за продажба със същия предмет, органът взел решение за провеждането му може да намали началната цена с не повече от 50 на сто”.

РЕШЕНИЕ № 104, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Приемане на Наредба за отглеждане и регистрация на кучета.

Предвид внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Наредба за отглеждане и регистрация на кучета на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 105, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

На Общински съвет град Първомай, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Изпълнение на договори между Дирекция „Бюро по труда” и Община Първомай по Закона за насърчаване на заетостта.

Предвид внесено предложение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-78/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Одобрява 5 бройки към общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай, в дейност програми за временна заетост към местни дейности, съгласно сключените договори.

         2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 106, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства – строителни материали /баластра за пътни основи/ от находище „РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв.Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдив на „ВИТАЛ ТРАНС” ООД гр.Първомай по реда на чл.3, ал.2 от Закона за подземните богатства.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-76/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, т.4, чл.6, ал.4, чл.29 от Закона за подземните богатства, във връзка с чл.5, ал.2 от Закона за концесиите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         І. 1. Приема правна, финансово-икономическа и екологична обосновка за пряко предоставяне на общинска концесия за добив на строителни материали от находище “РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв.Дебър, гр.Първомай и с.Поройна,  общ.Първомай, обл.Пловдив.

         ІІ. 1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.5 от ЗПБ -строителни материали – баластра за пътни основи, представляващи общинска собственост, от находище “РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв. Дебър, гр.Първомай и с.Поройна,  общ.Първомай, обл.Пловдив, индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 14 по контура на утвърдените запаси, в координатна система "1970 г.".

         2. Определя концесионна площ в размер 80 146 кв.м. по крайния контур на утвърдените запаси на находище “РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв. Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, община Първомай, област Пловдив, при граници с координати на точките от № 1 до 14 включително в координатна система "1970 г.".

         3.  Определя срок на концесията 22 /двадесет и две/ години.

         4. Определя пряко за концесионер "Витал транс" - ООД, гр.Първомай - титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0232 от 10 март 2006 година.

         5.  Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

         5.1.  Основни права на концесионера:

         5.1.1.  да добива баластра в границите на находището по т. 1 в размер до 10 000 м3 на година ;

         5.1.2.  право на собственост върху добитата баластра и върху технологичните отпадъци;

         5.1.3.  да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитата  баластра;

         5.1.4.  да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;

         5.1.5.  да извършва за своя сметка и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в границите на находището по т. 1.

         5.2.  Основни задължения на концесионера:

         5.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

         5.2.2.  да изготви и представи на концедента:

         5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства и за осъществяване на свързаните с концесията дейности; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите /въз основа на оценка на въздействието върху околната среда/ цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

         5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;

         5.2.2.3. годишен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства във връзка с осъществяването на свързаните с концесията дейности за всяка година от срока на концесията, срокът за представяне е 31 януари на съответната година, а за първата година от срока на концесията, срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

         5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

         5.2.4.  да изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване на находища на подземни богатства;

         5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

         5.2.6. да води и да предоставя на концедента или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т.2;

         5.2.7. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;

         5.2.8.  да застрахова обекта по т. 1, ако той може да бъде застрахован съгласно Закона за застраховането.

         5.2.9. да доставя до 5003 на концедента баластра на година.

         5.3.  Основни права на концедента:

         5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

         5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;

         5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

         5.3.4.  да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или условията по концесията.

         5.4.  Основни задължения на концедента:

         5.4.1. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

         5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни работни проекти.

         6.  Определя следните условия за осъществяване на концесията:

         6.1.  При наличие на форсмажорни обстоятелства концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на концесионната площ по чл.2. В случаите по предходното изречение концесионерът няма право на обезщетение.

         6.2.  При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

         6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон територии и обекти, в това число чрез извършване на оценка на съвместимостта на добива на подземни богатства, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, /ДВ бр.73 от 2007г./, както и изискванията за опазване на културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

         6.2.2.  да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

         6.2.3.  да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище “РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв. Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, община Първомай, област Пловдив, представена от “Витал транс” ООД гр.Първомай - приложение към концесионния договор;

         6.2.4.  да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

         6.2.5.  да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

         6.2.6.  да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;

         6.2.7.  да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

         6.2.8.  да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;

         6.2.9.  да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ.

         6.3.  За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.

         6.4. Добивните работи да започнат след представяне в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на цялостен работен проект за добив и първична преработка от находището по т. 1, съгласуван с министъра на околната среда и водите, чието съдържание да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и с работната програма за разработка на находището по т. 6.2.3.

         6.5.  Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му.

         7.  Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.

         8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

         8.1.  Безусловни неотменяеми банкови гаранции от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

         8.1.1.  за първата година гаранцията е в размер на 50 на сто от сумата, посочена в т. 9.6, и се представя на концедента в 10-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор;

         8.1.2.  за всяка следваща година за срока на концесията, гаранцията е в размер на 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на концедента в  срок до 31 януари на обезпечената година;

         8.1.3.  банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е валидна до 60 дни от изтичането на съответната отчетна година.

         8.2.  Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:

         8.2.1.  в специалната банкова сметка по т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за срока на концесията сума, представляваща 1/10 част от общия размер на паричните средства, предвидени за опазване на околната среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;

         8.2.2.  за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента в 30-дневен срок, считано от датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;

         8.2.3.  за всяка следваща календарна година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента в срок 31 януари на съответната година;

         8.2.4.  начинът за разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор.

         8.3.  Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения или условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.

         8.4.  Дължат се неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения.  Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

         8.5.  Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.

         9. За предоставената концесия за добив, концесионерът заплаща концесионно възнаграждение на концедента по ред, определен в концесионния договор, както следва:

9.1. Еднократно концесионно плащане в размер на 3 500 лв., покриващо направените разходи за подготовка на концесията, се заплаща при подписване на концесионния договор.      9.2. Периодични парични възнаграждения за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

         9.3. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

         9.4. Размерът на всяка плащане се определя съгласно чл.1, ал.1 т.1 и ал.2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали – Приложение № 4 към чл.11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, като 7 на сто то базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период. Съгласно чл.1, ал.3, т.1, буква ”в” от Методиката, концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал.1 не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./т., като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от НСИ, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. 

         9.5. Минималният размер на дължимото годишно концесионно възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30  на сто от предвидения средно годишен добив за срока на концесията и предвидените стойности за единица добито подземно богатство, съгласно чл.1, ал.4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали – Приложение № 4 към чл.11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства.

         9.6. Размерът на сумата, определена по реда на т. 9.5 не може да бъде по-малък от 4400 /четири хиляди и четиристотин лева/ лева.

         9.7. Размерът на концесионното възнаграждение по т. 9.4. и на минималното концесионно възнаграждение по т. 9.5. се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

         10.  Определя други изисквания, свързани с концесията:

         10.1.  Приложимо право по отношение на концесията е българското.

         10.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.

         11.  Упълномощава Кмета на община Първомай в срок един месец от влизането в сила на решението да сключи концесионния договор с "Витал транс" - ООД, гр.Първомай, да организира контрола по изпълнението му и да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с договора, с изключение на тези по неговото прекратяване.

ІІІ. Задължава Кмета на Община Първомай при съставяне на годишния бюджет 10 % от годишната концесионна вноска да бъде разпределена за нуждите на с.Поройна.

РЕШЕНИЕ № 107, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с тайно наддаване.

         Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-74/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот предназначен за производствена дейност, с площ от 478 кв.м., съставляващо УПИ ХХІV – производствена дейност, находящ се в кв.37 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – улица, от изток-УПИ І – спортен комплекс, от юг – УПИ І – спортен комплекс, от запад – УПИ І – спортен комплекс. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 16 от 3.02.2006 г.

         Пазарната цена на имота е в размер на 3 226,67 лв. /три хиляди двеста двадесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 108, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с тайно наддаване.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-73/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ празно дворно място с площ от 530 кв.м., съставляващо УПИ VІІ – общински, находящ се в кв.1 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – зем.земя, от изток – УПИ VІІІ – общински, от юг – улица, от запад – УПИ VІ – общински. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 194 от 9.02.2000 г.

         Пазарната цена на имота е в размер на 2 915 лв. /две хиляди деветстотин и петнадесет лева / без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 109, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Градина, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-77/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Разрешава да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот с Акт за частна общинска собственост № 149/21.04.2008г, представляващ :

– земеделска земя № 008004, с площ 7,385 дка, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността „Юрта под село”, землището на с.Градина, общ.Първомай

- с начална тръжна цена, определена от независим  лицензиран оценител в размер на 6 148 лв. / шест хиляди сто четиридесет и осем лева/.

РЕШЕНИЕ № 110, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост на „МОТОКЛУБ НАУТИЛУС” гр.Първомай

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-75/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на „МОТОКЛУБ НАУТИЛУС” гр.Първомай, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост:

         Поземлен имот /бивше игрище/ с площ от 23,019 дка., с начин на трайно ползване – спортен терен, съставляващ имот № 000148, находящ се в местността „Върбака черничките” в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, с цел изграждане на мототрасе за срок от 10 /десет/ години.

         2. Изграждане на мототрасето да се осъществи в рамките на 2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на обекта описан в т.1., с изрична прекратителна клауза в случай на неизпълнение на т.2 на настоящото Решение.

РЕШЕНИЕ № 111, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Кандидатстване на Община Първомай по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” и във връзка с обявената от Министерство на регионалното развитие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” – BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали».

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-71/10.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Община Първомай да участва в процедурата за BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали» по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

         2. Общински съвет гр.Първомай декларира, че за период не по-малък от пет /5/ години няма да бъде променяно предназначението на следните обекти:

                   1. Читалище – гр.Първомай;

                   2. Читалище – кв.Дебър;

                   3. Читалище – кв. Любеново;

                   4. Читалище – с.Бяла река;

                   5. Читалище – с.Крушево;

                   6. Читалище – с.Татарево;

                   7. Читалище – с. Искра;              

                   8. Читалище – с.Брягово;

                   9. Читалище – с.Драгойново;

                   10. Читалище – с.Православен;

                   11. Читалище – с.Караджалово;

                   12. Читалище – с.Градина;

                   13. Читалище – с.Дълбок извор.

РЕШЕНИЕ № 112, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Предложение за сключване на споразумение за общинско сътрудничество между Община Първомай, Община Пловдив, Община Асеновград, Община Марица и Община Брезово за подготовка и последваща реализация на съвместен проект: «Бенчмаркингът1 като инструмент за повишаване на общинския капацитет за реализация на ПЧП и трансфер на политики за по-оптимално използване на общинските ресурси” по бюджетна линия BG051PO002/1.4-02 приоритет 1.4. «Администрацията – партньор на бизнеса»,приоритет 1. «Добро управление» на Оперативна програма «Административен капацитет».

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-72/10.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество с Община Пловдив, Община Асеновград, Община Марица и Община Брезово с цел подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Бенчмаркингът като инструмент за повишаване на общинския капацитет за реализация на ПЧП и трансфер на политики за по-оптимално използване на общинските ресурси” по бюджетна линия BG051PO002/1.4-02, подприоритет 1.4. «Администрацията – партньор на бизнеса»,приоритет 1. «Добро управление» на Оперативна програма «Административен капацитет» и одобрява предложения проект на споразумение за общинско сътрудничество.

         2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава кмета на Общината да подпише споразумението за сътрудничество с Общините Пловдив, Асеновград, Марица и Брезово.

         3. Общински съвет гр.Първомай упълномощава кмета на Общината да представлява Община Първомай като страна по споразумението за сътрудничество.

         4. Общински съвет гр.Първомай одобрява споразумението за сътрудничество с Общините Пловдив, Асеновград, Марица и Брезово.

РЕШЕНИЕ № 113, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: изменение и допълнение на Решение № 59 на Общински съвет – Първомай, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7 .

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-82/14.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Изменя и допълва Решение № 59/31.03.2008г. по Протокол №7, както следва:

І. Намаля с 25% началната конкурсна  цена от точка ІІ.1., като текста: „Начална конкурсна цена – 192 700 (сто деветдесет и две хиляди и седемстотин) лева.” се заменя с текста: „Начална конкурсна цена  - 144 525 (сто четиридесет и четири хиляди петстотин двадесет и пет) лева.”

ІІ. Изменя срока за изпълнение на проекта в точка ІІ.4., като текста: „4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.”, се заменя с текста: „4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.”

РЕШЕНИЕ № 114, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: изменение и допълнение на Решение № 58 на Общински съвет – Първомай, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7 .

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-81/14.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Изменя и допълва Решение № 58/31.03.2008г. по Протокол №7, както следва:

І. Намаля с 25% началната конкурсна  цена от точка ІІ.1., като текста: „Начална конкурсна цена – 388 700 (триста осемдесет и осем хиляди и седемстотин) лева.” се заменя с текста: „Начална конкурсна цена  - 291 525 (двеста деветдесет и една хиляди петстотин двадесет и пет) лева.”

ІІ. Изменя срока за изпълнение на проекта в точка ІІ.4., като текста: „4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.”, се заменя с текста: „4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.”

РЕШЕНИЕ № 115, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2008 година.

Предвид изложеното в отчета на Председателя на Общински съвет гр.Първомай вх.№ 53-0-267/20.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 116, прието на 29.08.2008 г.по Протокол № 13

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2008 година. Предвид изложеното в отчета на Кмета на Общината изх.№ 61-00-88/21.08.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет град Първомай от № 23 до № 92, отнасящи се за първото полугодие на 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 117, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2008 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2008 година. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2008 година.

 Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-89/21.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.48, ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2008 г., както следва:

         1.1. По прихода – 5 775 641 лв. /съгласно Приложение № 1 /;

         1.2. По разхода –  5 120 815 лв. /съгласно Приложение № 2/.

         2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 858 397 лева и на текущите ремонти в размер на 61 241 лв. /съгласно Приложение № 3/.

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2008 г. /съгласно Приложение № 4/.

РЕШЕНИЕ № 118, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в с.Крушево на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС. Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-85/20.08.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Да се удължи срока на Договор № 304/29.09.2005 г. за наем на част от следния общински недвижим имот : Терен за търговски цели с площ от 47,30 кв.м., находящ се в УПИ Х – приемателен пункт, целият с площ 1230 кв.м., в кв.16 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, за срок до 2 /две/ години.

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

 

РЕШЕНИЕ № 119, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в с.Бяла река на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-84/20.08.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Да се удължи срока на Договор № 329/20.10.2005 г. за наем на следния общински недвижим имот : Терен за търговски цели с площ от 55 кв.м., попадащ в уширение на улица с о.т. 18 до о.т. 19, пред УПИ VІІ – здравен дом, в кв.17 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, за срок до 2 /две/ години.

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

РЕШЕНИЕ № 120, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в с.Градина на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-83/20.08.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Да се удължи срока на Договор № 333/20.10.2005г. за наем на следния общински недвижим имот: Терен за търговски цели с площ от 60 кв.м., попадащ в междуулично пространство, отредено за озеленяване, заключен между кв.55, 57, 59 и осови точки № 171, 172, 138, 274 и 139, цялото с площ от 1820 кв.м. по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, за срок до 2 /две/ години.

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

РЕШЕНИЕ № 121, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Докладна записка относно продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с явно наддаване.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-86/20.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 490 кв.м., съставляващо УПИ ХІІІ – държавен, находящ се в кв.160 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – УПИ ХV-държ., от изток – УПИ ХІІ-държ., от юг-улица, от запад – УПИ ХІV-2623 и УПИ ХХІІІ-общ., с Акт за частна общинска собственост № 336 от 11.12.2001 год.Пазарната цена на имота е в размер на 9 408 лв. /девет хиляди четиристотин и осем лева/ без включен ДДС.

РЕШЕНИЕ № 122, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Промяна на представителя за Община Първомай в „Тракия-еко” АД.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-87/21.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.4 и т.10 от Търговския закон, чл.33 и чл.37 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Задължава кмета на общината да внесе в дневния ред на Общото събрание на „Тракия-еко” АД на 4.09.2008 г. предложение за промяна на състава на Съвета на директорите на дружеството, като оттегли от състава на Съвета на директорите представителя на Община Първомай  СТОЯН КЕРАНОВ СТОЯНОВ, и освобождава същия от отговорност.

2. Задължава кмета на общината да предложи на Общото събрание на „Тракия-еко”АД за член на Съвета на директорите на дружеството  МАРИАНА СПАСОВА ДИМИТРОВА.

РЕШЕНИЕ № 123, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Докладна записка относно предоставяне на част от сграда в УПИ І – училище, кв.67 по плана на гр.Първомай /северна част от бивша работилница към ОУ „Св.св.Кирил и Методий”/ за целите на проект „Дневен център за възрастни хора в гр.Първомай” за период от 5 години.Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-94/28.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и обява на Министерство на труда и социалната политика за набиране на проектни предложения по програма ФАР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Общински съвет град Първомай дава съгласието си северната част от сградата, намираща се в УПИ І – училище, кв.67 по плана на гр.Първомай /бивша работилница в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Първомай/ да бъде предоставена по проект за изграждане на Дневен център за възрастни хора за период от 5 /пет/ години

РЕШЕНИЕ № 124, прието на 10.09.2008 г. по Протокол № 14

Относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони” ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов - кмет на Общината изх.№ 61-00-90/27.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба № 14 от 03.04.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г/ за създаване на местна инициативна група /МИГ/ на цялата територия на общината и територията на община Садово.

         2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 26.08.2008 година приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:

         За стопанския сектор „Грийнс-Агро”ООД – гр.Първомай, ул.”Родопи” № 21

представлявана от Дечко Иванов Петков – управител; К”ВЗКАЧС-Катуница” с.Катуница, Кметство Катуница, ет.2-ри, представлявано от Атанас Василев Илиев.

         За нестопански сектор НЧ „Пробуда”, гр.Първомай кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” 190, представлявана от Петя Димитрова Павлова, председател; Сдружение „Гражданска инициатива за Садово” гр.Садово, ул.”Г.Димитров” № 8, представлявано от Иванка Димитрова Йорданова.

         3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ  по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50, Булстат 000471536, представлявана от Ангел Атанасов Папазов, кмет на Община Първомай.             

         4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация: Ангел Папазов – кмет на Община Първомай.

         5. Община Първомай се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.

         6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, офис техника – компютри, принтер и копирна машина, оборотни финансови средства в размер,допълнително определен от ОбС Първомай.

РЕШЕНИЕ №125, прието на 10.09.2008 г. по Протокол № 14

Относно: Упълномощаване на представителя на Община Първомай в качеството и на акционер на редовното годишно събрание на акционерите на „МБАЛ-Пловдив”АД.

         На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.220, ал.1, вр. Чл.226 от Търговския закон и чл.9, ал.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид писмо на Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив АД изх.№ 2661, 21.08.2008 година до Кмета на Община Първомай, с което уведомяват, че свикват редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.09.2008 г. и внесена докладна записка от Председателя на Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1.Упълномощава д-р Иван Янчев Маджаров да представлява Община Първомай в качеството и на акционер на редовното годишно събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД, което ще се проведе на 18.09.2008 г., а при липса на кворум на 06.10.2008 г.

        2.Задължава упълномощения представител д-р Иван Янчев Маджаров да гласува „Против” за увеличаване  на капитала на дружеството.

РЕШЕНИЕ № 126, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Приемане на средни брутни работни заплати за ОбА, мероприятия и поделения към нея.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-101/19.09.2008 г. и на основание  чл.21 ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6 ал.2,ал.4 ал.6 от ПМС № 198 / 08.08.2008 г
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.
ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема средни брутни работни заплати на едно лице от персонала по дейности финансирани от държавния и местния бюджет считано от 01.07.2008 г както следва:

 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ                        492.08

ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРНИ                                     337.21

ПУНКТОВЕ ЗА У-НИЕ                                            303,37

ДЕТСКИ ЯСЛИ И УЧ.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ          437.72

 

МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ

ОбА –ДОФИНАНСИРАНЕ                                      321,11

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ                                        332,50                               

ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ                                        334,09

ДР. ДЕЙН. СЕЛ. СТОП                                            333.89

ЧИСТОТА                                                                   385.42

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ                                                        387,50

ДР.ДЕЙН. БЛАГОУСТР. И ОП. ОК .СРЕДА      425.00

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТР.ОП.ОК.СРЕДА           360,10

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА        350,25

ПВЗ                                                                           422,50

ОСВЕТЛЕНИЕ                                                         572,50

 

ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦ. УСЛУГИ                            374.22

КУЛТУРА                                                                  358,75

ОБРАЗОВАНИЕ                                                        637.63

РЕШЕНИЕ № 127, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

ОТНОСНО: Приемане на основни месечни възнаграждения на кмета на общината,кметовете на кметства и кметските наместници

Предвид внесено проекто решение изх.№ 61-00-99/19.09.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА  и  чл.1 ал.1 т.5  при изпълнение на чл.11 ал.2 на ПМС №198 / 08,08.2006
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

Утвърждава основни месечни  възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.07. 2008г

кметство                                    образование      стара                осн.раб.      %           

категория                                      осн.запл.           запл.           увеличение                                                                                                                              

1.Кмет на общината                      висше            1015             1096              8% 
           

2.Кмет на кметство над 2000 жители  

     Градина                                        висше           633                  684             8%
 

От 1001 до 2000 жители

     Искра                                            средно          548                   592             “

     Дълбок извор                               висше           548                   592             “

     Караджалово                               средно          522                   564             “

     Виница                                         средно          510                   551             „

От 901 до 1000 жители

   Бяла река                                         висше          504                    545            „

   Крушево                                         средно          493                    532            “
 

От 451 до   900 жители                                                    

 Брягово                                            средно           475                   513            “

 Езерово                                            ср.спец          475                   513            “

 Татарево                                           ср.спец          475                  513            “

 Воден                                              ср.спец            475                  513            “

 Драгойново                                      средно           451                  487            “

 Буково                                               средно           451                  487            “                 
Православен                                  
    висше           451                  487            „

 

Под 450 жители

    Поройна                                        висше             451                  487            “ 

3.Кметски наместници    

    Добри дол                                     ср.спец           386                  415            " 

 

Забележка: Допълнителното трудово възнаграждение е 0.8% за всяка година  стаж и се променя по месеци съгласно нормативната уредба.


РЕШЕНИЕ № 128, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2008/2009 година.

         Предвид изложеното в информацията от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-93/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и § 6в, ал.2 от допълнителните разпоредби от Закона за народната просвета и чл.11, ал.2 и чл.11а, ал.2 от Наредба № 7 на Министерство на образованието и науката за определяне броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ    РЕШИ  :

1.    Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения  за започване на учебната 2008/2009 г.

2.    Определя ОУ”Христо Ботев”  с Градина за средищно училище и предлага на МОН  да включи  същото в националния списък на средищните  училища.

3.    За учебната 2008/2009 г. допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. 11 ал.2 от Наредба № 7 на МОН ,  като осигурява  допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, както следва:
 

1.    разходни стандарти за съответната дейност, както следва:

 

УЗ/Селище

клас

брой
учетици

слята
паралелка

брой
ученици

разлика между
норматив за
минимален брой
ученици и действителен
брой ученици

ЕРС

необходими
средства

1

НУ "П.Р.Славейков"
с.Воден

І

6

І -ІІІ

10

6

1105

6630

ІІ

5

ІІ - ІV

12

4

1105

4420

ІІІ

4

 

 

 

 

 

ІV

7

 

 

 

 

 

 

всичко

 

22

2

22

10

 

11050

2

ОУ "Отец Паисий"
с.Искра

І

12

 

12

Включено в
националния
списък на
защитените
училища

 

 

ІІ

12

 

12

 

 

ІІІ

9

 

 

 

 

ІV

6

ІІІ-ІV

15

 

 

V

10

 

10

 

 

10

 

10

 

 

VІІ

10

 

10

 

 

VІІІ

12

 

12

 

 

Всичко

 

81

1

81

0

 

 

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с.Дълбок извор

І

17

 

17

 

 

 

ІІ

14

 

14

2

1105

2210

ІІІ

13

 

13

3

1105

3315

ІV

15

 

15

1

1105

1105

V

11

 

11

7

1105

7735

17

 

17

1

1105

1105

VІІ

16

 

16

2

1105

2210

VІІІ

19

 

19

 

 

0

Всичко

 

122

 

122

16

 

17680

4

ОУ "В.Априлов" с.Виница

І

7

 

 

 

 

 

ІІ

13

 

 

 

 

 

ІІІ

11

І-ІІІ

18

 

 

 

ІV

6

ІІ-ІV

19

 

 

 

V

8

 

 

 

 

 

7

V-VІ

15

3

1105

3315

VІІ

12

 

12

6

1105

6630

VІІІ

16

 

16

2

1105

2210

Всичко

 

80

3

80

11

 

12155

5

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
Караджалово

І

10

 

10

6

1105

6630

ІІ

10

 

10

6

1105

6630

ІІІ

10

 

10

6

1105

6630

ІV

10

 

10

6

1105

6630

V

13

 

13

5

1105

5525

11

 

11

7

1105

7735

VІІ

13

 

13

5

1105

5525

VІІІ

10

 

10

8

1105

8840

Всичко

 

87

 

87

49

 

54145

6

ОУ "Л.Каравелов"
с.Бяла река

І

14

 

14

2

1105

2210

ІІ

8

 

 

 

 

 

ІІІ

12

 

12

4

1105

4420

ІV

5

ІІ-ІV

13

3

1105

3315

V

13

 

13

5

1105

5525

5

 

 

 

 

0

VІІ

15

 

15

3

1105

3315

VІІІ

8

VІ-VІІІ

13

5

1105

5525

Всичко

 

80

2

80

22

 

24310

7

ОУ "Хр.Ботев"
с.Езерово

І

5

 

 

 

 

 

ІІ

8

 

 

 

 

 

ІІІ

3

ІІ-ІІІ

11

5

1105

5525

ІV

5

І-ІV

10

6

1105

6630

V

11

 

11

7

1105

7735

16

 

16

2

1105

2210

VІІ

18

 

18

 

1105

0

VІІІ

18

 

18

 

 

 

Всичко

 

84

2

84

20

 

22100

 

 

 

 

 

 

 

128

 

141440

 

Забележка: Сумата от 141440,00 лв (Сто четиридесет и една хиляди четиристотин и четиридесет ) лв касае периода

 15.09.2008г - 15.09.2009 г.Необходима сума за периода 15.09.2008 г до 31.12.2008 г  41253,00 лв (Четиридесет и една хиляди двеста петдесет и три ) лв

 

2.    За учебната 2008/2009 г. допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките,  по-малко от 10, по чл. 11а  ал.2 от Наредба № 7 на МОН ,  като осигурява  допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, както следва:

 

УЗ/Селище

клас

брой
учетици

слята
паралелка

брой
ученици

разлика между
норматив за
минимален брой
ученици и действителен
брой ученици

ЕРС

необходими
средства

1

ОУ "Д-р П.Берон"
с.Буково

І

4

І -ІІІ

7

9

1105

9945

ІІ

4

 

 

 

 

 

ІІІ

3

 

 

 

 

 

ІV

5

ІІ - ІV

9

7

1105

7735

V

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

VІІ

12

V-VІІ

15

3

1105

3315

VІІІ

6

VІ-VІІІ

9

9

1105

9945

Всичко

 

40

4

40

28

 

30940

 

 

Забележка: Сумата от 30940,00 лв (Тридесет хиляди деветстотин и четиридесет )лв касае периода

15.09.2008г - 15.09.2009 г.Необходима сума за периода 15.09.2008 г до 31.12.2008 г  9024,00 (Девет хиляди двадесет и четири лв)

 

Задължава кмета на общината  да направи мотивирано искане пред МОН за разрешение  за съществуването на горепосочените маломерни и слети паралелки  на ОУ”д-р Петър Берон” с. Буково за учебната 2008/2009 г.

РЕШЕНИЕ № 129, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Първомай по чл. 196, ал.5 от Закона за устройство на територията

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-95/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Първомай по чл.196, ал.5 от ЗУТ.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233