Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 130 до № 175 приети от 30.09.2008 г. до 23.12.2008 г. по Протоколи от № 15 – до № 20

РЕШЕНИЕ № 130, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Приемане на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-97/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 131, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-94/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79  от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45.

РЕШЕНИЕ № 132, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Провеждане на конкурс за възлагането управлението на “МБАЛ – Първомай” ЕООД ,гр. Първомай

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров – зма.кмет изх.№ 61-00-96/19.09.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 44 ал. 1 и 2 от НРУОИВТДПОУ , чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения,чл. 3, ал. 1 от Нарeдба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

1. Обявява конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ-Първомай" ЕООД . Конкурса да се проведе чрез представяне на писмена разработка и събеседване.

2. Приема следните изисквания към кандидатите и условия за провеждане на конкурса :

2.1. Изисквания към кандидатите:

•         Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно стоматология и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика  и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

•         Кандидатите да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар,съответно   стоматолог   или   икономист.    Кандидатите   притежаващи образователно  -  квалификационна степен  "магистър"  по  медицина, съответно стоматология , да имат придобита основна специалност.

•         Да нямат установени нарушения на националното законодателство или наредбите на Община Първомай , в качеството си на участници в управителните органи на дружества с общинско участие при изпълнение на служебните си задължение .

•         Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

• Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/ ;

- Автобиография;
- Актуална снимка;

- Актуално свидетелство за съдимост / оригинал/ ;

- документ за завършено образование / нотариално заверен/;

- други документи ,  удостоверяващи изискванията  в т. 2.1 /нотариално заверени/;

- Копие от трудовата /служебна/ книжка / нотариално заверено / ;

 

•   Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен период.

 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан  с името на кандидата и името на търговското дружество. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика с надписи "Плик 1" и "Плик 2", и със съдържание, както следва :

Плик 1 - документи:

•         Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

•         Автобиография;

•         Актуална снимка;

•         Актуално свидетелство за съдимост / оригинал/ ;

•         Документ за завършено образование / нотариално заверен/;

•         Нотариално  заверено  копие от диплома  за висше    образование по
медицина, съответно стоматология или по икономика и управление;

•         Нотариално заверено копие от диплома за придобита основна специалност за кандидатите притежаващи образователно - квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно стоматология и документ удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт; или документ за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт    или    по    икономика на
здравеопазването - за кандидатите с квалификационна степен "магистър
по икономика и управление.

•   Нотариално заверено копие от трудовата /служебна/ книжка и/или

осигурителна книжка;

• Декларация за липса на установени нарушения на националното законодателство или наредбите на Община Първомай.      

Плик 2 - разработка:

•   Плик 2  трябва  да  съдържа  писмена  разработка на    програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период .

Темата предмет на събеседването е: "Мястото и ролята на лечебното заведение  в здравната система на община Първомай, повишаване качеството на медицинското обслужване и  приоритети за бъдещо развитие.”
Допълнителни въпроси по темата:                                                     

•  Характеристики обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването на община Първомай;    

• Системи   за   управление   на   качеството   в   дейността на лечебното заведение;        

• Система на управление на лечебното заведение –права и задължения и атестация.

По време на провеждане на събеседването комисията по провеждане на конкурса  има право да задава и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба , прилагана при управлението на лечебните заведения .

Информация   за   състоянието   на  лечебното  заведение   ще   бъде  на разположение на кандидатите в търговското дружество.

З.  За провеждане на конкурса избира комисия в състав:

Юлиян Димитров - зам. кмет на Община Първомай

Евелина Божикова- юрист / секретар /- представител на РЦЗ – Пловдив /председател/

Д-р Митко Хубинов – Председател на Общински съвет град Първомай;

Д-р Станка Апостолова – Председател на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”.

 

Резервен член – Нели Симеонова /  юрист /


РЕШЕНИЕ № 133, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред /приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.112006 г. по Протокол № 45/.

Предвид изложеното в Информацията от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-98/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред /приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45/.

РЕШЕНИЕ № 134, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Изменение на бюджета на община Първомай за 2008 година.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на община Първомай изх.№ 61-00-102/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Изменя Решение № 43 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5 на Общински съвет град Първомай, както следва :

         1.1. Намаля бюджет 2008 г. с 93 850 лева и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на община Първомай за 2008 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и № 2;

         1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2008 г. с 112 583 лева, намаля текущите ремонти с 14 289 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3.

РЕШЕНИЕ № 135, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Признаване на трудовия стаж на новоизбраните кметове след влизане в сила от 01.07.2007 г. на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-100/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ  :

Признава трудовия стаж на новоизбраните кметове в пълен размер независимо в кое предприятие и на каква длъжност е придобит.

РЕШЕНИЕ № 136, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ земеделска земя № 900082, находяща се в землището на град Първомай, кв.Любеново, община Първомай, обл.Пловдив за депониране на хумусно-земни маси, чрез публично обявен търг с тайно наддаване.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-103/24.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.19, ал.1, ал.4, т.5, чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 5, т.31 от ДР на Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Да се отдаде под наем на част от недвижим имот № 900082 с площ от 42,5 дка, от остатъчния поземлен фонд /ОПФ-остатък/, представляващ земеделска земя, целият с площ 71,596 дка, с начин на трайно ползване: пасище, мера, находяща се в местността „Под реката”, землището на град Първомай, кв.Любеново, общ.Първомай, обл.Пловдив за депониране на хумусно-земни маси, чрез публично обявен търг с тайно наддаване, за срок до 2 години.

         2. Определя начална тръжна цена за частта от имота описан в т.1 в размер на 425 лв. /четиристотин и двадесет и пет лева/ за месец.

РЕШЕНИЕ № 137, прието на 15.10.2008 г. по Протокол №16

Относно: приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

Предвид докладна записка от д-р М.Хубинов-председател на ОбС вх.№ 53-0-312/14.10.2008г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, приет с Решение №2 на Общински съвет Първомай, взето на 30.11.2007г. по Протокол №2.

РЕШЕНИЕ № 138, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

 Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, общ.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-106/20.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и 3, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 9 040 кв.м., в едно с построените в него сгради: Бивше училище /старо/ - двуетажна масивна постройка със застроена площ от 456 кв.м. построена през 1896 година; Бивше училище /ново/ - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 кв.м. – построена през 1930г.; Бивша детска градина - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 290 кв.м. построена през 1930 г. и масивна тоалетна със застроена площ 38 кв.м., съставляващ УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, общ.Първомай, при граници на имота: УПИ ІІ – 652 и от четири страни улици. Акт за частна общинска собственост  № 125 от 30.07.2007 г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена – 146 600 (сто четиридесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за преустройство на целия училищен комплекс в Дом за възрастни хора, включващ база за отдих и център за социално – медицинско обслужване, при стриктно запазване на настоящия архитектурен и естетически вид на старинната сграда от комплекса.

4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата на с.Брягово;

5.6. други социални предложения и придобивки;

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на този срок, се дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2.  Да представи технически проект в срок до 12 (дванадесет) месеца от сключването на договора за продажба. При неизпълнение на определения срок, се дължи неустойка в размер на 10 % от продажната цена за имота, достигната на конкурса.

3. При неизпълнение на срока по т. ІІ. 4. от настоящето решение, се дължи неустойка в размер на 20 % от продажната цена за имота, достигната на конкурса.

4. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

ІV. 30 % от достигнатата продажна цена да се предостави за нуждите на населеното място.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.


РЕШЕНИЕ № 139, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ – търговия и обществено хранене в кв.66 по плана на с.Дълбок извор, общ.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-105/20.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и чл.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 1 907 кв.м., съставляващ УПИ VІІ – търговия и обществено хранене, находящ се в кв.66 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ..Първомай, при граници на имота: улица, УПИ VІ-ресторант и търговия и УПИ ІІ – за зеленина. За имота е съставен Акт за ЧОС №166/28.12.1999г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  22 121,20 (двадесет и две хиляди сто двадесет и един лева и двадесет стотинки) лева без ДДС.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за изграждане на производствено предприятие за шивашка дейност.

4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. други социални предложения и придобивки;

IІІ. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на този срок, се дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2. Да представи технически проект в срок до 12(дванадесет) месеца от сключването на договора за продажба. При неизпълнение на определения срок, се дължи неустойка в размер на 10 % от продажната цена за имота, достигната на конкурса.

3. При неизпълнение на срока по т. ІІ. 4. от настоящето решение, се дължи неустойка в размер на 20 % от продажната цена за имота, достигната на конкурса.

4. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

ІV. 30 % от достигнатата продажна цена да се предостави за нуждите на населеното място.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.


РЕШЕНИЕ № 140, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в с.Брягово, общ.Първомай на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-104/20.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

            1. Да се удължи срока на Договор № 351/07.11.2005 г. за наем на следния общински недвижим имот: Помещение за автоматична телефонна централа /АТЦ/ с площ от 32 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда /кметство с.Брягово/, цялото със застроена площ от 204 кв.м., построена в УПИ VІІІ – за битови услуги и баня, в кв.24 по плана на с.Брягово, общ.Първомай за срок до 5 години.

            2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта, описани в т.1.


РЕШЕНИЕ № 141, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Отмяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 206 от Общински съвет гр.Първомай взето на 7.04.2005 г. по Протокол № 22 и Наредба за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 207 на Общински съвет град Първомай от 7.04.2005 г. по Протокол № 22 и приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-107/20.10.2008 г. и на основание чл.22, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост

            1. Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 206 от Общински съвет – Първомай взето на 7.04.2005 г. по Протокол № 22.

            2. Отменя Наредба за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 207 на Общински съвет град Първомай от 7.04.2005 г. по Протокол № 22.

            3. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ № 142, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Докладна записка относно приемане на Стратегия на община Първомай за управлението на общинската собственост за периода 2008-2011 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-109/21.10.2008 година и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост

Приема Стратегия на община Първомай за управление на общинската собственост за периода 2008-2011 година.


РЕШЕНИЕ № 143, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Удължаване срока на договора за управление на управителя на „МБАЛ Първомай” ЕООД град Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изнесеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-108/20.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

            1. Договор № 321/25.11.2002 година за управление на „МБАЛ Първомай”ЕООД на доктор Марияна Кръстева – управител да бъде удължен със срок до встъпване в длъжност на спечелилия конкурса за управител на общинското дружество.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи Анекс към договор № 321/25.11.2002 година за управление съгласно условията определени в т.1.


РЕШЕНИЕ № 144, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Кандидатстване с проекти за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-110/24.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местоното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
 

І.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проектите :

1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, Община Първомай;

2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, Община Първомай;

3. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Виница, Община Първомай;

4. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Татаревоево, Община Първомай;

5. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, Община Първомай;

6. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай;

да бъдат подадени за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проектите :

1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, Община Първомай;

2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, Община Първомай;

3. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Виница, Община Първомай;

4. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Татаревоево, Община Първомай;

5. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, Община Първомай;

6. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай;

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай


РЕШЕНИЕ № 145, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

ОТНОСНО : Кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС за целите на проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води гр. Първомай”, включващо :

проект “ Реконструкция на вътрешна водопреносна мрежа гр. Първомай ”;

проект “ Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори от гр. Първомай ”;

проект “ Изграждане на канализационна мрежа в кв. Дебър и кв. Любеново на гр. Първомай “;

по ОП”Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 01, Процедура : Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 01.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-111/27.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Община Първомай да кандидатства за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС за сума от 820 000 лева / осемстотин и двадесет хиляди лева / за целите на проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води гр. Първомай”, по ОП”Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 01, Процедура : Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 01.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши необходимите действия и процедури, свързани с кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС.

3. След представянето на проекто-договора  с параметрите по безлихвения кредит, той да бъде одобрен от Общински съвет Първомай.


РЕШЕНИЕ № 146, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

 ОТНОСНО: Информация за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и сключените договори за изпълнение за периода 01.12.2007 г. до 11.11.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Информация за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и сключените договори за изпълнение за периода 01.12.2007 г. до 11.11.2008 г.

РЕШЕНИЕ № 147, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишния финансов отчет за 2008 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І-Първомай” ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД град Първомай. Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-115/13.11.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, т.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Избира за одитор на годишния финансов отчет за 2008 г. на „МБАЛ-Първомай” ЕООД, „Медицински център І-Първомай” ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД – Яна Никова Христова – дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 329/1995 г.

2. Възлага на управителите на съответните дружества да сключат договори с Яна Христова на база съгласувана работна програма за дейността на одита.

РЕШЕНИЕ № 148, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанско и административно предназначение.Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-116/14.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанско и административно предназначение – съгласно Приложение № 1.

Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните прилежащи площи, а за земеделските земи се определят за период от една година на декар.

Цените в настоящата Тарифа подлежат на актуализация, като се коригират съобразно инфлационния индекс на потребителските цени  по решение на Общински съвет гр.Първомай.

Определените наемни цени не включват консумативните разходи, такса битов отпадък и др., които са за сметка на наемателя.

За ползване на оборудване и обзавеждане – общинска собственост, представляващо амортизируеми активи в обектите към договорената месечна цена се заплаща допълнителна цена, равна на месечната амортизация на актива, предвидена в чл.55, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане в максимален размер. В случаите, когато се ползват активи без остатъчна стойност те се отдават след оценка на стойността им и се начислява допълнителна цена  в максималния размер на амортизациите за този вид активи, предвидени в чл.55, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Върху наемните цени се начислява  ДДС, в случаите, в когато това е предвидено в закона за ДДС.

Промяна предназначението на наети обекти се допуска само с разрешение на наемодателя. С промяна на предназначението на обекта договорената наемната цена се привежда в съответствие с определените в тази тарифа базисни/начални/ наемни цени за този вид дейност и новото предназначение на обекта, освен в случаите когато същата е по-висока от тях.

За поземлени имоти в регулационните граници на населените места, ползвани за земеделска дейност, наемната цена се определя на квадратен метър за година в размер на 0,06 лв.

За поземлени имоти извън регулационните граници на населените места, ползвани за търговска дейност, наемната цена се определя за месец на квадратен метър в размер на 2,00 лв.

Определените с настоящата тарифа наемни цени влизат в сила от 01.01.2009 г.

Наемните цени по заварените договори за наем се предоговарят с наемателите в съответствие с определените по настоящата Тарифа за базисни/начални/ наемни цени и в увеличения  си размер се дължат считано от 01.01.2009 г.  Тази разпоредба не се прилага за случаите, когато достигнатата на търг или конкурс наемна цена е по-висока от определените с тарифата базисни /начални/ наемни цени .

Зоните, в които попадат общинските обекти, се регламентират с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай.

Отменя  Решение № 509  на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50 относно Приемане на Тарифа за базисните /начални / цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение .

Приложение №1

Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

 

Предназначение на обекта

 

Месечна наемна цена за един квадратен метър /лева/

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене :

      -      с алкохол

      -      без алкохол

 

8,40

6,60

 

7,20

5,80

 

6,40

4,80

2.

Помещения, магазини за търговска дейност

промишлени стоки

хранителни стоки

      -    плодове и зеленчуци

 

 

 

6,40

5,60

4,40

 

 

 

 

5,40

4,60

3,60

 

 

 

 

4,80

4,20

3,00

 

3.

 

Помещения за производство

 

3,20

2,80

2,00

4.

 

Помещения за услуги

          

4,80

4,40

3,60

5.

 

Помещения за офиси

 

6,00

4,80

4,40

6.

Помещения за образователни, здравни услуги и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

3,40

3,00

2,40

7.

 

Помещения за складове

 

2,40

1,80

1,40

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохоли напитки

 

60

48

36

9.

Терени за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ

открити

покрити

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

10.

 

Терени за разполагане на гаражни клетки

 

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

11.

 

Помещения за политически партии и синдикални организации, движения и сдружения с идеална цел

 

Наемите се определят по реда на съответните законови разпоредби

12.

 

Реклама върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла на стени,

огради и др.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

13.

Реклама върху пана /билбордове/ с площ над 2 кв.м.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

14.

Фирмени указателни табели /наименование, адрес, телефон, предмет на дейност, запазен знак, указателна стрелка, отстояние и др./

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

kатегория -  I

 

kатегория -  II

 

kатегория -  III

 

kатегория -  IV

 

kатегория -  V

 

kатегория -  VI

 

kатегория -  VII

 

kатегория -  VIII

 

kатегория -  IX

 

kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 149, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Продажба на земеделски имоти от ОПФ в землището на с.Искра, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-118/17.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Разрешава да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва :

         - Имот № 000225, с площ 11,361 дка, с начин на трайно ползване – яма, девета и шеста категории, находящ се в местността „Дойкима”, землището на с.Искра, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 927 /три хиляди деветстотин двадесет и седем / лв., определена от оценител на недвижими имоти. За имота е съставен Акт за ЧОС № 159/01.10.2008 г.;

         - Имот № 000226, с площ 6,804 дка, с начин на трайно ползване – яма, девета категория, находящ се в местността „Ючкютюк”, землището на с.Искра, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 116 /хиляда сто и шестнадесет/ лв., определена от оценител на недвижими имоти. За имота е съставен Акт за ЧОС № 160/01.10.2008 г.

         2. 30 % от достигнатата продажна цена да се предостави за нуждите на населеното място.

РЕШЕНИЕ № 150, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот - ПОС, находящ се в гр.Първомай, обл.Пловдив на основание §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-117/14.11.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с §78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се удължи срока на Договор № 409/29.12.2005г за наем на следния общински недвижим имот: Част от покривното пространство за антенна конструкция с площ от 10 кв.м., находящо се на покрива на триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок до 2 години.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

РЕШЕНИЕ № 151, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицето Ангел Димитров Ангелов от град Първомай, ул.”Черноризец Храбър” № 7 „б”.

Предвид внесено проекто решение от Д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-371/28.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицето Ангел Димитров Ангелов, ЕГН ..................., от град Първомай, ул.”Черноризец Храбър”  № 7 „б”.

РЕШЕНИЕ № 152, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в с.Караджалово, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-120/17.11.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване, част от  недвижим имот, както следва: помещение за аптека/дрогерия с площ 14,95 кв.м. и помещение за склад с площ 4,73 кв.м., находящи се на първия етаж от сградата на кметство с.Караджалово, построена в УПИ І - СНС в кв.47 по плана на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, за срок от 5 /пет/ години.

Имотът е актуван с акт за ПОС № 738/09.02.2005г.

2. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанско и административно предназначение, утвърдена от Общински съвет гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 153, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Подготовка на общината за работа при есенно-зимни условия.Предвид изнесеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-121/17.11.2008 г. и на основание  чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната админисатрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема информация за подготовка на община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

         2. Изгражда Щаб за координация за работа в екстремални условия и бедствени ситуации в състав:

         Председател: Ангел Папазов-кмет на общината

         Членове: 1. Иван Караславов – главен инспектор ГЗ

                         2. инж. Георги Кирков – н-к РС „ПАБ”

                         3. Васил Налбантов – н-к РПУ на МВР

                         4. Атанас Тилев – н-к РПС

                         5. инж. Таня Василева – ст.експерт ОбА

                         6. инж. Георги Тодоров – ОбА

                         7. Христо Сталев – организатор ОбА

                         8. Васил Пиронков – управител „Комексмаш”

                         9. инж.Халил Чаушев – н-к „Напоителни системи”

                         10. инж. Николай Ставрев – н-к ВиК Първомай

РЕШЕНИЕ № 154, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Първомай, приета с Решение № 189 по Протокол №17 от 22.12.2004 г. на Общински съвет Първомай и приемане на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-122/ 17.11.2008 г. и на основание чл.22, ал.2, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 от Закона за пътищата

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

         1. Отменя Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Първомай, прието с Решение № 189 по Протокол № 17 от 22.12.2004 г. на Общински съвет Първомай.

         2. Приема Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 155, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Докладна записка относно подготовка на проект за изграждане на „Многофункционален младежки спортен център”.

Предвид изложеното в докладната записка от И.Ганчев и Д.Петков-общински съветници вх.№ 53-0-355/18.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Упълномощава кмета на община Първомай, да организира и проведе необходимите дейности по подготовка на проект за изграждане на „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР” разположен в УПИ І-за спорт, социални и обществено-обслужващи дейности, кв.60-а по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив и кандидастване за финансиране за същия по Програма за развитие на селските райони, мярка 321, Наредба 25, чл.4.

РЕШЕНИЕ № 156, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Обновяване на градската среда в община Първомай, подобряване на условията за отдих и сигурност на населението” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-124/24.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Общински съвет гр.Първомай дава съгласието си Община Първомай да кандидатства с проект „Обновяване на градската среда в община Първомай, подобряване на условията за отдих и сигурност на населението” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1,4 „Подобряване на физическа среда и превенция на риска” пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

РЕШЕНИЕ № 157, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет за съгласуване на Парцеларен план за землището на гр.Първомай, общ.Първомай, за обект:”Изграждане на високоволтова линия 110 кV за захранване на бъдещата тягова подстанция Първомай”, във връзка с изпълнение на проект ISPA 2001 BG 16 РРТ 003 «Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград и модернизация на коридор ІV и ІХ Фаза 1 : Крумово-Първомай».

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-126/24.112008 г. и на основание чл.127, ал.10 от Закона за устройство на територията, и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.128, ал.9 и ал.12 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие за съгласуване на Парцеларен план за землището на гр.Първомай, общ.Първомай за обект : ”Изграждане на високоволтова линия 110 кV за захранване на бъдещата тягова подстанция Първомай”, във връзка с изпълнение на проект ISPA 2001 BG 16 РРТ 003 «Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград и модернизация на коридор ІV и ІХ Фаза 1 : Крумово-Първомай», с цел внасяне в Министерството на Регионалното развитие и Благоустройството /МРРБ/ за приемане от Национален Експертен съвет по Устройство на територията и Регионалната политика /НЕСУТРП/.

РЕШЕНИЕ № 158, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-ПР-ПЗ между квартали № 9, 10 и 26 по плана на с.Градина, обл.Пловдивска във връзка с обособяване на нов парцел УПИ ХVІІ-ТП в нов квартал № 26-а и преотреждането му от публична общинска собственост в частна общинска собственост.Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-125/24.11.2008г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се одобри Подробен устройствен план ПУП-ПР/план за регулация/-ПЗ /план застрояване/ във връзка с обособяването на нов парцел /УПИ/ ХVІІ-ТП с площ от 210 кв.м. в нов кв.№ 26-а по плана на с.Градина, обл.Пловдивска при граници на имота: от три страни улици, във връзка с искането на ЕVN за построяване на нови трафопостове и преотреждането му от ПОС в ЧОС на основание чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.3, ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията по кафявите линии и надписи на скицата-предложение.

         2. Обявява за частна общинска собственост УПИ ХVІІ-ТП, кв.№ 26-а по плана на с.Градина, обл.Пловдивска, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 159, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ ІІ-търговия и административни услуги в кв.86а по плана на град Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-127/28.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Обявява за частна общинска собственост незастроен урегулиран поземлен имот, с площ от 845 кв.м., съставляващ УПИ ІІ-търговия и административни услуги, находящ се в кв.86а по регулационния план на гр.Първомай ,обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението посочено в чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 160, прието на 05.12.2008 г. по Протокол №19

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на финансови средства за реализацията на проект: „Подобряване на съществуващ полски път с номера 00104, 000082 и 046042” в землището на с.Дълбок извор, община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-129/04.12.2008 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по подготовката и кандидатстване за отпускане на финансови средства от Министерство на земеделието и храните, за реализацията на проект „Подобряване на съществуващ полски път с номера 00104, 000082 и 046042”, в землището на с.Дълбок извор, община Първомай.

 РЕШЕНИЕ № 161, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2009 година.Предвид докладна записка от д-р Митко Хубинов-Председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-399/15.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2009 година разпределен по месеци както следва:

м. Януари

1. Одобряване на структура на Общинска администрация

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Предложение за извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2009 г.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

                3. Приемане на план сметка за дейностите по управление на битови отпадъци в Община Първомай за 2009 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

                4. Приемане на Наредба за условията и реда  за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Първомай.

                а/реализация на проект за “Център за даровити деца”

                б/осъществяване на инициатива “Без дрога, алкохол  и цигари до 18г.”

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

5. Информация за дейността на общинска фирма “Първомай 2000”ЕАД  /състоянието на общинските пазари и транспортна дейност /

Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

6. Информация за състоянието на гробищните паркове и възможности за подобряването им.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

7. Информация за наличната техника в дейност “Чистота”и планиране средства за закупуване на нова.

Вносител: Ю.Димитров – зам. Кмет

                8. Дебат относно повишаване на местните приходи.

                                                                                              Вносител: А.Папазов-кмет

м. Февруари

1. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ за 2008 година.

2. Отчет за изпълнение на строителната програма.

3. Приемане на приватизационна програма за 2009 г.

4. Приемане на строителна програма.

5. Приемане на бюджет за 2009 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

6. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2008 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

7. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2008 година.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Обсъждане и одобряване на нов подробен устройствен план, проект за реконструкция на централна градска част и оформяне на улица “Княз Борис І” като пешеходна зона.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Април

                1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

                2. Приемане на програма за развитие на туризма и местните спортни дейности

Вносител: А. Папазов – кмет

3. Информация за развитието на почивното дело, туризма и спорта и изясняване статута на общинските бази.

Вносител: К.Ангелов – зам. кмет

                4. Актуализация на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Първомай.

                                                                                              Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

м. Май

                1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

 

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2009 година.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

                2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2008 г.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет


 РЕШЕНИЕ № 162, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Oтносно: Изменение на бюджета на община Първомай през 2008 година.Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-144/12.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Изменя решение № 43 от 22.02.2008 година по протокол № 5 на Общински съвет град Първомай, както следва:

            1.1. Увеличава бюджет 2008 г. с 159 512 лева  и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на Община Първомай за 2008 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и 2;

            1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2008 г. с 15 228 лева, увеличава текущите ремонти с 55 080 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3;

            1.3. Всички допълнителни средства получени от Министерство на финансите и други приходи да бъдат разпределени в приходната и разходната част на бюджет 2008 г. на Община Първомай след постъпването им.


 РЕШЕНИЕ № 163, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Информация относно отчет за изпълнение на Културния календар на Община Първомай за 2008 година и проект за Културен календар за 2009 година.Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-132/11.12.2008 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на Културен календар за 2008 година, съгласно приложение № 2.

2. Приема Културен календар на Община Първомай за 2009 година, съгласно приложение № 1.


 РЕШЕНИЕ № 164, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Продажбата на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І – 1663, квартал 108 по плана на гр. Първомай на собственика на законно построена върху него сграда, по реда на § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС (ДВ бр. 54/2008 година) Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-135/12.12.2008 г. предвид решението на ОЕСУТ при ОбА гр. Първомай, взето по протокол № 29, Решение № ІІ от 11.12.2008 година,  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §42 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/2008 г.) във връзка с §27, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за  собствеността (отм. ДВ бр. 54/2008 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се продаде на Иван Стефанов Раев, ЕГН ............... и Златка Атанасова Николова, ЕГН .................. и двамата от гр.Първомай, обл.Пловдив, при равни квоти общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 440 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – 1663 в кв.108 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от две страни улица, УПИ ІІ – 2575 и УПИ ХV – 1664, по законно определената цена - 3062.40 лв. (три хиляди шестдесет и два лева и четиридесет стотинки), представляваща данъчната оценка на земята, увеличена с 20%, без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.


 РЕШЕНИЕ № 165, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: отдаване под наем на „АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ” – Клон  България, части от недвижими имоти, представляващи земеделски земи № 000242 и № 000244, находящи се в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив за депониране на хумусно-земни маси.Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-140/12.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се отдадат под наем на „АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ” – клон България, части от недвижими имоти, представляващи земеделски земи, както следва:

            - 77 дка, от имот № 000242, целия с площ от 210,311 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Мерата” в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив /Акт за ЧОС № 162/06.10.2008 г./;

            - 30 дка, от имот № 000244 целия с площ 68,191 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Мерата” в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив /Акт за ЧОС № 163/06.10.2008 г./,

            За депониране на хумусно-земни маси за срока на ремонтно-строителните дейности.

            2. Определя месечна наемна цена в размер на 15 лв./дка., съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение № 148/28.11.2008 г. по Протокол № 18 на ОбС-Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 166, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг. Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-138/12.12.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, с площ от 525 кв.м., съставляващ УПИ ІХ – общински, находящ се в кв. 3 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от  север –УПИ ІІ-37, от изток - улица, от юг – УПИ VІІ-36 и УПИ VІІІ-36; от запад – УПИ ІV-38, с Акт за частна общинска собственост № 155 от 23.07.2008г.

Определя начална тръжна цена на имота в размер на 5 250 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС.


 РЕШЕНИЕ № 167, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, на собственика на сградата.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-137/12.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Да се учреди на Азис Нури Хасан, ЕГН .................. от с.Воден, общ.Първомай възмездно право на пристрояване с площ от 59 кв.м. към съществуващ „Кафе аперитив”, представляващ част от едноетажна масивна сграда построена върху общински имот, съставляващ УПИ ХVІІІ – общински, в кв.2 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, при граници: улица, УПИ ХV – 40,41 и УПИ ХІV-5,7.

            2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата от 571,12 лв /петстотин седемдесет и един лева и дванадесет стотинки/, определени по пазарни цени.

            3. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящето решение.


 РЕШЕНИЕ № 168, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг.Предвид изложеното в докладнта записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-136/12.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ празно дворно място с площ от 1058 кв.м., съставляващо УПИ ІХ-общински, находящ се в кв.53 по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – УПИ VІ; от североизток – УПИ VІІ; от изток – УПИ VІІІ; от юг – улица и от запад – УПИ Х, с Акт за частна общинска собственост № 370 от 23.01.2002 година.

Определя начална тръжна цена на имота в размер на 2 116 лв /две хиляди сто и шестнадесет лева/ без ДДС.


 РЕШЕНИЕ № 169, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Продажбата на общински недвижим имот - частна общинска собственост,  представляващ УПИ І – 2248, квартал 129 по плана на гр. Първомай, на собственика на законно построена върху него сграда, по реда на § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС (ДВ бр. 54/2008 година) Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-134/12.12.2008 г ,  предвид решението на ОЕСУТ при ОбА гр. Първомай, взето по Протокол № 29, Решение № І от 11.12.2008 година,  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §42 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/2008 г.) във връзка с §27, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността (отм. ДВ бр. 54/2008 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Да се продаде на Христо Стоилов Вълчев, ЕГН ............. и Николай Стоилов Вълчев ЕГН ................ и двамата от гр.Първомай, обл.Пловдив общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 430 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – 2248 в кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ ІІ – 2251, УПИ Х - 2249 и улица, по законно определената цена - 2218.80 (две хиляди двеста и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), представляваща данъчната оценка на земята, увеличена с 20%, без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.


 РЕШЕНИЕ № 170, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Продажбата на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ – 2250, квартал 129 по плана на гр. Първомай, на собственика на законно построена върху него сграда, по реда на § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС (ДВ бр. 54/2008 година) Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-139/12.12.2008 г., предвид решението на ОЕСУТ при ОбА гр. Първомай, взето по протокол № 29, Решение № ІІІ от 11.12.2008 година,  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §42 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/2008 г.) във връзка с §27, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността (отм. ДВ бр. 54/2008 г.),

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Да се продаде на Стоян Петков Чобанов, ЕГН ................. от гр.Първомай, обл.Пловдив общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 320 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – 2250 в кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ VІІІ – 2257, УПИ VІІІ – 2256, УПИ ІІ – 2251, и УПИ Х – 2249, по законно определената цена - 1651,20 (хиляда шестстотин петдесет и един лева и двадесет стотинки), представляваща данъчната оценка на земята, увеличена с 20%, без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.


 РЕШЕНИЕ № 171, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект ”Техническа помощ  за подготовка на инвестиционен проект “Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, общ.Първомай.”Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-130/09.12.2008г. и на основание чл.20 и във връзка с чл.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1 и ал.2 от Общите условия за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти за техническа помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Упълномощава Ангел Папазов – кмет на община Първомай, бенефициент по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за проект ”Техническа помощ  за подготовка на инвестиционен проект “Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, общ.Първомай”, одобрен за финансиране с Решение № 25 от 10.11.2008г., да учреди Запис на заповед  на стойност 147 073.87 лева (сто четиридесет и седем хиляди и седемдесет и три лева и осемдесет и седем стотинки) в полза на поемателя/договарящия орган за оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” – Министерството на околната среда и водите.


 РЕШЕНИЕ № 172, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай” по процедура ”Техническа помощ  за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов - кмет изх.№ 61-00-131/10.12.2008г. и на основание чл.20 и във връзка с чл.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1 и ал.2 от Общите условия за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти за техническа помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Упълномощава г-н Ангел Атанасов Папазов – кмет на община Първомай, бенефициент по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай”, одобрен за финансиране с Решение № 25 от 10.11.2008г., да учреди Запис на заповед  на стойност 176 480 лева (сто седемдесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет лева) в полза на поемателя/договарящия орган за оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” – Министерството на околната среда и водите.


  РЕШЕНИЕ № 173, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-141/12.12.2008г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.79 от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Първомай, приета с Решение №524 взето с Протокол №36/31.01.2003г.


  РЕШЕНИЕ № 174, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Продажба на движими вещи – 9 броя негодни автомобили, собственост на Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-143/12.12.2008г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи, представляващи 9 броя автомобили с начална тръжна цена без включен ДДС, определена от съдебен експерт към Окръжен съд гр.Пловдив, както следва:

Сметосъбирачна кола “Шкода 58-01” – 332 лв.

Сметосъбирачна кола “Шкода 03-84” – 332 лв.

Контейнеровоз № 27-71  – 272  лв.

Контейнеровоз “ГАЗ” № 11-20  – 272  лв.

Ремарке РСД4 № 83-71 – 145 лв.

Ремарке ПАЕ № 96-69 – 145 лв.

Л.т.а. “ЖУК А 06” рег.№ П-1847-ТВ – 75 лв.

Л.а. “Москвич” рег.№ РВ-9931-КВ – 75 лв.

Булдозер “БАТ-1” № 32109156 – 1650 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да извърши всички необходими действия по продажбата и подпише договор със спечелилия търга.


  РЕШЕНИЕ № 175, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Възлагане управление на “МБАЛ-Първомай”ЕООД .

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-133/11.12.2008г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45, ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Възлага управлението на “МБАЛ-Първомай”ЕООД  гр.Първомай на д-р Иван Маджаров.

 Утвърждава договор за управление на “МБАЛ-Първомай” ЕООД гр.Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233