Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 176 до № 240 приети от 16.01.2009 г. до 29.05.2009 г. по Протоколи от № 22 – до № 29

РЕШЕНИЕ № 176, прието на 16.01.2009 г. по Протокол № 22

Относно: Решение на общинския съвет за поемане на общински дълг за проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай” по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води  в агломерации с над 10 000 екв.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”.Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-1/15.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Общински съвет – Община Първомай дава съгласие за поемане на общински дълг и за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на разходите по ОП”Околна среда”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” за проект „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води гр.Първомай”, включващ подобекти: „ПСОВ с довеждащ колектор” и „Канализационна и водопроводна мрежа кв.Любеново, град Първомай” , преди те да бъдат възстановени по оперативната програма, ако проектът бъде одобрен и финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 година”.


РЕШЕНИЕ № 177, прието на 16.01.2009 г. по Протокол № 22

Относно: Избор на комисия на основание чл.25, ал.2, т.3 във връзка с § 3 от ПЗР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.25, ал.2, т.3 във връзка с § 3 от ПЗР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
            Избира комисия в състав:

Николай Запрянов Илиев – общински съветник

Красимира Александрова Александрова – общински съветник

Петър Запрянов Ганев – общински съветник

Трендафил  Борисов Трендафилов – общински съветник

Ресми Мюмюн Саид – общински съветник

Д-р Пенко Костадинов Запрянов – общински съветник

Владимир Минчев Страхилов – общински съветник


РЕШЕНИЕ № 178, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Определяне размера на такса – битови отпадъци и цени на услуги за почистване за 2009 г. на територията на община Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, 66 и 69 от Закона за местните данъци и такси

І. Приема план - сметка за приходите и извършване на необходимите разходи на стойност 713 372 лв. (седемстотин и тринадесет хиляди триста седемдесет и два лева), свързани със:

¨       осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други дълготрайни материални активи;

¨       събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения  за обезвреждането им;

¨       проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

¨      почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване съгласно Приложение № 1.

ІІ. Определя такса за битови отпадъци за 2009 г. и цени на услуги за почистване за Община Първомай, както следва:

1. Определя промил такса битов отпадък за град Първомай, както следва

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на територията на град Първомай, включитено кв. Дебър и кв. Любеново, пропорционално върху данъчните оценки на имотите    –3,32‰ /промила/, разпределени:

- за сметосъбиране и сметоизвозване                              - 3.07‰

- за обезвреждане на битовите отпадъци                        - 0,15‰

- за чистота на териториите за обществено ползване    - 0.1‰

            1.2. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на град Първомай, кварталите Дебър и Любеново, неподали декларации по чл.14, ал.4- от НОАМТЦУ-пропорционално върху   отчетната им стойност                                                                      12.11 ‰ /промила/, разпределени:

            за сметосъбиране и сметоизвозване                           - 9.5 ‰

            за обезвреждане на битовите отпадъци                     - 1.9 ‰

            за чистота на териториите за обществено ползване - 0.71 ‰

1.3. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, включително и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на община Първомай, подали декларации по чл.14, ал.4 от НОАМТЦУ за ползване на брой и видове съдове – на база декларираните и договорени бройки и видове съдове и честота на извозване на съответния съд както следва:

1.3.1. еднократно извозване на отпадъци и обработка на сметището в град Първомай със специализирана техника

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.     43.61лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.       9.80 лв.

§         цена за събран битов отпадък 1 куб.м.                                           39.65 лв

§         цена за събран битов отпадък 1 тон.                                              42.10 лв

1.3.2 целогодишно извозване на отпадъци и обработка на сметището в град Първомай със специализирана техника с честота на извозването един път седмично:

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м  – 2150.72 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.483.60 лв

1.3.3 Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на битовите отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, определена в т. 1.2 – 0.71 ‰ /промила/ пропорционално върху отчетната стойност на имота, с изключение на политическите партии, синдикални организации и юридическите лица с нестопанска дейност, регистрирани в обществена полза.

2. Определя промил такса битов отпадък село Градина, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.63 0/00

0.61 0/00

3.24 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.5 0/00

0.7 0/00

8.2 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.63 0/00

0.61 0/00

3.24 0/00

 

3. Определя промил такса битов отпадък село Дълбок извор, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.95 0/00

0.8 0/00

0.86 0/00

4.61 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

12 0/00

1 0/00

1 0/00

14 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.95 0/00

0.8 0/00

0.86 0/00

4.61 0/00

 

4. Определя промил такса битов отпадък село Искра, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.64 0/00

0.64 0/00

3.28 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

1.4 0/00

8.4 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.64 0/00

0.64 0/00

3.28 0/00

 

5. Определя промил такса битов отпадък село Караджалово, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

1.8 0/00

0.5 0/00

2.30/00

Юридически лица – нежилищни имоти

4.8 0/00

0.7 0/00

5.5 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

1.8 0/00

0.5 0/00

2.30/00

 

6. Определя промил такса битов отпадък село Брягово, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

1 0/00

5 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

5 0/00

1 0/00

6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

1 0/00

5 0/00

 

7. Определя промил такса битов отпадък село Татарево, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.4 0/00

0.5 0/00

2.9 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.7 0/00

0.9 0/00

4.6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.4 0/00

0.5 0/00

2.9 0/00

 

8. Определя промил такса битов отпадък село Поройна, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.25 0/00

1.62 0/00

5.87 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

9 0/00

3.5 0/00

12.5 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.25 0/00

1.62 0/00

5.87 0/00

 

9. Определя промил такса битов отпадък село Буково, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.4 0/00

1.3 0/00

5.7 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

2 0/00

9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.4 0/00

1.3 0/00

5.7 0/00

 

10. Определя промил такса битов отпадък село Православен, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

0.6 0/00

4.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

8 0/00

2.9 0/00

10.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

0.6 0/00

4.6 0/00

 

11. Определя промил такса битов отпадък село Драгойново, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.7 0/00

0.6 0/00

4.3 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.5 0/00

2 0/00

8.5 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.7 0/00

0.6 0/00

4.3 0/00

 

12. Определя промил такса битов отпадък село Крушево, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.6 0/00

0.7 0/00

4.3 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.1 0/00

1.8 0/00

8.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.6 0/00

0.7 0/00

4.3 0/00

 

13. Определя промил такса битов отпадък село Виница, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

0.8 0/00

4.8 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.9 0/00

2.2 0/00

9.1 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

0.8 0/00

4.8 0/00

 

14. Определя промил такса битов отпадък село Добри дол, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2 0/00

0.6 0/00

2.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.6 0/00

2 0/00

5.6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2 0/00

0.6 0/00

2.6 0/00

 

15. Определя промил такса битов отпадък село Бяла река, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3 0/00

0.5 0/00

3.5 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

5.10/00

1.5 0/00

6.6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3 0/00

0.5 0/00

3.5 0/00

 

16. Определя промил такса битов отпадък село Езерово, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.5 0/00

0.8 0/00

4.3 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.30/00

1.7 0/00

8 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.5 0/00

0.8 0/00

4.3 0/00

 

17. Определя промил такса битов отпадък село Воден, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

5 0/00

1.5 0/00

6.5 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

8 0/00

4 0/00

12 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

5 0/00

1.5 0/00

6.5 0/00

 

ІІІ Задължава общинската администрация Първомай да включи в бюджета на Общината за 2009 година по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

 

Приложение: 1. План - сметка за приходите и извършване на необходимите разходи за 2009 година.

 

 

Населено място

Приходи

от ТБО

Разходи за

от такса

за 2009

година

Прех. остатък

Сметосъбиране и сметоизвозване

Поддържане и

 експлоатация

на депо

Почистване на територии за общ. ползване

Закупуване

на съдове

Придобиване

 на ДМА

Общо разходи

лева

1

Първомай

495750

0

235763

46644

42507

94000

76836

495750

2

Брягово

12563

0

6712

1994

0

2500

1357

12563

3

Буково

4978

93

3023

979

0

393

676

5071

4

Бяла река

9130

0

4990

2428

0

600

1112

9130

5

Виница

7501

51

4206

1641

0

651

1054

7552

6

Воден

6012

50

3257

1348

0

650

807

6062

7

Градина

32970

453

24944

4527

0

1452

2500

33423

8

Добри дол

2557

0

1534

459

0

180

384

2557

9

Драгойново

8918

309

5353

1767

0

909

1198

9227

10

Дълбок извор

37648

0

24740

4008

4400

2000

2500

37648

10

Езерово

6813

35

3799

1472

0

635

942

6848

11

Искра

30629

320

22551

3578

0

2320

2500

30949

12

Караджалово

24843

0

16765

3578

0

2000

2500

24843

13

Крушево

9468

0

5685

1760

0

600

1423

9468

14

Поройна

2542

0

1605

612

0

0

325

2542

15

Православен

7486

0

4408

1491

0

600

987

7486

16

Татарево

11704

549

5837

2187

0

3049

1180

12253

 

Всичко

 711512

 1860

 375172

  80473

 46907

 112539

 98281

 713372

 


РЕШЕНИЕ № 179, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-3/19.01.2009 г. и на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, прието с Постановление на Министерски съвет № 298 от 17.12.2003 година
1. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община Първомай.
2. Да се осигурят средства от бюджета на община Първомай в размер на 10 х.лв.


РЕШЕНИЕ № 180, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Информация за състоянието на гробищните паркове и възможности за подобряването им.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Ю. Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-2/16.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Приема информация за състоянието на гробищните паркове в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 181, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Информация за наличната техника в дейност „Чистота” и планиране на средства за закупуване на нова.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров изх.№ 61-00-4/19.01.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Информация за наличната техника в дейност „Чистота”.


РЕШЕНИЕ № 182, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Oбщина Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-5/19.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с § 17 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и чл.79 от Административно процесуалния кодекс

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47 на Общински съвет град Първомай, взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5.


РЕШЕНИЕ № 183, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Решение на общинския съвет за поемане на общински дълг за проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция за отпадъчни води и подмяна на водопровод за с.Градина, община Първомай” по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 екв.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-7/19.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг и за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на разходите по ОП „Околна среда”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 екв.ж.” за проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция и подмяна на водопровод за с.Градина, Община Първомай”, преди те да бъдат възстановени по оперативната програма, ако проектът бъде одобрен и финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.


РЕШЕНИЕ № 184, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицата Асен Милков Асенов и Милен Милков Асенов и двамата от гр.Първомай, ул.”Никола Гатев” № 5.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид докладната записка от д-р Митко Христов Хубинов-председател на Общински съвет град Първомай и проекто решение вх.№ 53-0-45/28.01.2009 г. от д-р Станка Апостолова-председател на ПК по Здравеопазване и социални дейности и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицата Асен Милков Асенов и Милен Милков Асенов от град Първомай, ул.”Никола Гатев” № 5.


РЕШЕНИЕ № 185, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Промяна на приетата с Решение №148/28.11.2008г. на Общински съвет гр.Първомай Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Кр.Александрова-общински съветник вх.№ 53-0-37/26.01.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост

1. Изменя приетата с Решение №148/28.11.2008г. Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

2. Увеличава наемните цени приети с Решение №509/27.04.2007г. по Приложение №1 от т.1 до т.8 вкл. с 50%, както следва:

 

Предназначение на обекта

 

Месечна наемна цена за един квадратен метър /лева/

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене :

      -      с алкохол

      -      без алкохол

 

5,25

4,05

 

4,50

3,60

 

3,90

3,00

2.

Помещения, магазини за търговска дейност

промишлени стоки

хранителни стоки

      -    плодове и зеленчуци

 

 

 

3,90

3,45

2,70

 

 

 

 

3,30

2,85

2,25

 

 

 

 

3,00

2,55

1,80

 

3.

 

Помещения за производство

 

1,95

1,73

1,20

4.

 

Помещения за услуги /в това число здравни услуги/

           

3,00

2,70

2,25

5.

 

Помещения за офиси

 

3,75

3,00

2,70

6.

Помещения за образователни и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

2,10

1,80

1,50

7.

 

Помещения за складове

 

1,43

1,13

0,83

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохолни напитки

 

37,50

30,00

22,50

 

3. Наемните цени за помещения, невключени в активите на Медицинския център, в които се извършват здравни услуги, остават непроменени.


РЕШЕНИЕ № 186, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно : Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид внесено проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-38/26.01.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Отпуска еднократна помощ в размер на 1 000 /хиляда лв/ на Митко Димов Господинов от град Първомай, ул.”Васил Левски” № 43, за подпомагане на лечението му от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 187, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Oтносно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид внесено проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-46/28.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Отпуска еднократна помощ в размер на 300 /триста/ лева на Запрян Апостолов Чомаков от град Първомай, ул.»Калоян» № 32, за подпомагане на лечението му от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 188, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Допълване състава на Постоянни комисии.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид внесено проекто решение от д-р Митко Хубинов вх.№ 53-0-51/30.01.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

Избира за член на Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности и Постоянната комисия по Правни въпроси и евроинтеграция общинския съветник Мария Николова Алексиева.


РЕШЕНИЕ № 189, прието на 06.02.2009 г. по Протокол № 24

Относно: Докладна записка относно представяне на проект „Изграждане на Дом за стари хора  гр.Първомай” по проект „Красива България” към МТСП.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-11/5.02.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Общински съвет гр.Първомай дава съгласие Община Първомай да кандидатства за отпускане на средства от „Красива България” към МТСП с проект „Изграждане на Дом за стари хора гр.Първомай” и осигури финансов принос в размер от 20% от общата стойност на проекта.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да представи проекта пред „Красива България”.


РЕШЕНИЕ № 190, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Предсрочно освобождаване на д-р Митко Христов Хубинов от поста Председател на Общински съвет град Първомай.Предвид предложение от общинския съветник Ангел Чолаков вх.№ 53-0-91 от 26.02.2009 г. и на основание чл.24, ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Освобождава предсрочно д-р Митко Христов Хубинов от поста Председател на Общински съвет град Първомай.


РЕШЕНИЕ № 191, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Приемане на решение за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай във връзка с изпълнение на чл.10, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година.Предвид изложеното в предложението от Кмета на Общината Ангел Папазов изх.№ 61-00-24/16.02.2009 г.; на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отменя решение № 95/03.07.2008 г. прието по Протокол № 11.

Одобрява общата численост на Общинската администрация в Община Първомай, съгласно Приложение № 1 и структура на администрацията, които са неразделна част от настоящото решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 192, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: приемане на общински приватизационен план за 2009 година на Община Първомай.Предвид внесеното проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-14/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизацонен контрол

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема общински приватизационен план за 2009 год. на Община Първомай.

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2009 ГОДИНА

 

Обект на приватизация

Прогнозна стойност на сделката – лв.

Очаквани приходи от сделката – лв.

1.

Бивш „Керамичен цех” с.Искра, представляващ поземлен имот № 000447 с площ от 30,915 дка., с НТП: друга производствена база, категория на земята: десета, девета, четвърта, местността „Гюргенлик” по картата на възстановената собственост за землище с.Искра, общ.Първомай.

60 000

60 000

 

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки за 2009г.

60 000

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2009г., разпределени както следва:

-

1.

9 % от приходите да се използват за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както и за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи.

5 400

2.

91 % в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като средствата от този фонд да се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат да се използват за текущи разходи.

54 600


РЕШЕНИЕ № 193, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в община Първомай през 2009 година.Предвид внесено проекто решение от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-15/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в община Първомай през 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 194, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно:Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2008 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2008 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година.Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2008 г.Предвид изложеното в проекто решението от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-22/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, чл. 30 от Закона за общинския бюджет и чл. 44 ал. 1. от Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  13 021 558 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода – 13 021 558  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва:

2.1.По прихода –  12 755 853 лв.  / съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –  12 356 946 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 3 541 105 лева и на текущите  ремонти  в размер на 184 024 лева.

                                                                                  /съгласно Приложение № 3/

4. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 3 171 777 лева и на текущите  ремонти  в размер на 183 910 лева.

                                                                                   /съгласно Приложение № 3/

5. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2008 г.

                                                                                  / съгласно Приложения № 4 /


РЕШЕНИЕ № 195, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25

Относно:.Приемане на Бюджет 2009 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1.Приемане на Бюджет 2009 година.

2.Приемане на инвестиционна програма 2009 година.

3.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2009 година.

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.4 и ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.3 и чл.12 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 година и Наредбата на Общинския съвет  по чл. 9а  от  ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ   РЕШИ :

1. Приема бюджета за 2009 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 11 224 843 лева съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 5 777 317 лв.,

 в т.ч. :

1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 5 730 822 лева;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 46 495 лева;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2008 г. в размер на 277 021 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 170 505 лева,

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 059 000  лева.

1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 069 595  лева.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 525 200 лева.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 476 805 лева.

1.1.2.5. Преходен остатък от 2008 г. в размер на  121 886 лева.

1.1.2.6. Задължения по лизингови договори - -81 981 лева

1.2. По разходите в размер на 11 224 843 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи            съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 427 089 лева,

 от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери – 5 777 317 лева;

1.2.1.2. От местни приходи –372 751 лева.;

1.2.1.3. От преходен остатък 277 021 лева.

1.2.2. За местни дейности в размер на 4 777 754 лева;

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 20 000 лева.

в т.ч.:

1.2.3.1. За местни дейности -  20 000 лева;

1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 648 667 лева и текущи ремонти в размер на  92 453 лева, съгласно приложен поименен списък.

/ Приложение № 3./

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 12 000 лева;

2.1.1. Упълномощава кмета  да отпуска помощи, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, предвидени в дейност ”Общинска администрация” по § 42-14 ”Други помощи по решение на Общински съвет”, в размер не по висок от 150 лева.

2.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2009 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 48 700 лева.

2.5. За превоз на ученици в размер на 15 000 лева;

2.5.1. Средства за превоз на ученици до 16 годишна възраст на територията на община Първомай /разлика в цената на билета/ на стойност 11 000 лева;

2.5.2. Вътрешно-градски превоз Любеново-Първомай  на стойност 4 000 лева;

3.Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

3.2. Представителни разходи в размер на 10 000 лева;

3.2.1 На кмета на Общината – 7 500 лева;

3.2.2. На председателя на ОбС  – 2 500 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1. Спортни школи в размер на 49 500 лева, съгласно Приложение № 4

4.2. Туризъм  в размер на 8 500 лева.

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1 и т.4.2 .

4.4. Средствата по т.4.1 ще бъдат предоставени след представяне на документ за регистрация.

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 5.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложения №  6;

7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

8. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове с 80 % от набирателната сметка на общината от свободните налични средства с краен срок за възстановяване 30.ХІІ.2009 година.

10. Възлага на кмета на общината :

10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити;

10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

 10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/.

 11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

 11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

 11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

 11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

 11.5. Определя  максимален  размер на общинския дълг, който може да бъде поет през  2009  година в размер на  778 000 лева, в това число задължения  по финансов лизинг със срок на изплащане две години за необходимата техника за дейност „Чистота” и автомобил за общинска охрана  в размер на 81 981 лева.

 12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 6 март 2009 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


РЕШЕНИЕ № 196, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2008 година.Предвид изложеното в отчета от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-19/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 93 до № 175, отнасящи се за второто полугодие на 2008 година.


РЕШЕНИЕ № 197, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай през второто полугодие на 2008 година.Предвид изнесеното в отчета на председателя на Общинския съвет град Първомай вх.№53-0-74/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Председателя на Общински съвет гр.Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2008 година.


 РЕШЕНИЕ № 198, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Община Първомай ( приета с Решение № 525 на ОбС Първомай взето на 11.06.2007г. по Протокол № 52 изм. с Решение № 46 на ОбС Първомай на 22.02.2008г. по Протокол №5)Предвид изнесеното в докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет с изх.№ 61-00-17/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Община Първомай, приета с Решение № 525 от  Общински съвет град Първомай взето на 11.06.2007г. по Протокол № 52 изм. с Решение № 46/ 22.02.2008г.


 РЕШЕНИЕ № 199, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-13/16.02.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

- Поземлен имот с площ от 52 217 кв.м., с начин на трайно ползване залесени ниви, съставляващ имот №195 от масив 39 по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 167 от 11.11.2008г.

- Поземлен имот с площ от 20 765 кв.м., с начин на трайно ползване залесени ниви, съставляващ имот №191 от масив 39 по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 168 от 11.11.2008г.

- Поземлен имот с площ от 8 644 кв.м., с начин на трайно ползване залесени ниви, съставляващ имот №194 от масив 37 по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 169 от 11.11.2008г.

Началната тръжна цена за описаните недвижими имоти в пакет е в размер на 20 380 лв. /двадесет хиляди триста и осемдесет лева/, определена от оценител на недвижими имоти.


 РЕШЕНИЕ № 200, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
ОТНОСНО: продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг. Във връзка с изложеното в докладната записка от  Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-12/16.02.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ празно дворно място с площ от 1616 кв.м., съставляващо УПИ VІІ – 606, общински, находящ се в кв.10 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от  север –УПИ VІ-605, жилищно строителство, търговия и обслужващи дейности; от изток – земеделска земя; от юг – земеделска земя и от запад – улица и УПИ VІ-606, търговия и услуги, с Акт за частна общинска собственост № 171 от 10.12.2008 год.

Определя начална тръжна цена на имота в размер на 6060 лв. /шест хиляди и шестдесет лева/ без ДДС .


 РЕШЕНИЕ № 201, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – общински, търговия в кв.39а по плана на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай.Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов изх.№ 61-00-20/16.02.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.49, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж чрез публично оповестен търг с явно наддаване, за търговски обект, със застроена площ от 45 кв.м., върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ І – общински, търговия, целият с площ от 160 кв.м., находящ се в кв.39 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от три страни улици.

2. Определя начална тръжна цена на правото на строеж в размер на 1913,00 лв. /хиляда деветстотин и тринадесет лева/, изготвена от оценител на недвижими имоти.


 РЕШЕНИЕ № 202, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Изменение на Решение № 60 на Общински съвет – Първомай, прието на 31.03.2008г. по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-21/16.02.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката  и чл.49, ал.5, т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Изменя т.2 от т.І на Решение № 60 от 31.03.2008г. по протокол №7 на Общински съвет град Първомай, която добива следния вид:

2. Учредява възмездно право на строеж за строително петно с площ от 20 кв.м. за изграждане на площадково съоръжение /трафопост/ върху парцел /УПИ/ ХVІІ-ТП, целият с площ от 210 кв.м., находящ се в квартал 26а по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, при граници на имота: от три страни улици и пешеходна алея, за цена в размер на 436 /четиристотин тридесет и шест/ лв. без ДДС. За имота е съставен акт за ЧОС № 178/04.02.2009г.”


РЕШЕНИЕ № 203, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
ОТНОСНО: Създаването на доброволно формирование за защита при бедствия.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-10/02.02.2009 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41 от Закона за защита при бедствия, във връзка с РМС № 392/20.06.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Дава съгласие за създаване на доброволно формирование в Община Първомай.

            2. На основание РМС № 392/20.06.2008 г. и Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143/20.06.2008 г. определя :

            - численост – до 25;

             - Възнагражденията на доброволците се определят съгласно извършените дейности, както следва :

            А. Сто на сто от минималната часова работна заплата за страната – за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на часовете на участие в обучението.

            Б. Двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната – за изпълнение  на спасителни задачи  за защита при бедствия до 10 дни, пропорционално на отработените часове за участие в дейностите.

            3. Възлага на кмета да предприеме необходимите действия, свързани със създаването на доброволното формирование, съгласно изискванията в Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС №143/20.06.2008г., ДВ бр.58/27.06.2008 год., в сила от 27.06.2008год.


РЕШЕНИЕ № 204, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
На Общински съвет град Първомай, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25

Относно: Информация за дейността на общинско дружество “Първомай 2000”ЕАД гр.Първомай.Предвид изложеното в проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-16/16.02.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Информация за дейността на общинско дружество “Първомай 2000”ЕАД гр.Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 205, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
ОТНОСНО: Кандидатстване с проекти  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-25/23.02.2009 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Общински съвет гр.Първомай дава съгласие проектът:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бяла река, Община Първомай”

да бъде подаден за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

ІІ. Общински съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бяла река, Община Първомай”

Съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Първомай, а именно: част трета – Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1- Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4. –Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 206, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Решение на Общински съвет за кандидатстване по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от  2 000 до 10 000 екв. ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с проект за изграждане на „Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа за с. Градина, община Първомай” Предвид  изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-26/23.02.2009г. и с оглед спазване правилата и процедурите на Насоки за кандидатстване по горепосочената оперативна програма и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие  Община Първомай да кандидатства за изграждането на „Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа за с. Градина, община Първомай” към Оперативна програма „Околна среда   2007-2013 г.”.


РЕШЕНИЕ № 207, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Избор на финансов контрольор на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид внесено проекто-решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-92/27.02.2009 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.144, ал.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.17, т.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Избира за финансов контрольор на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай  МАРИАНА СПАСОВА ДИМИТРОВА.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да възложи финансовият контрол на Мариана Спасова Димитрова.

В срок до следващата редовна сесия на Общински съвет, кмета на общината да представи за утвърждаване Договора за възлагане на финансовият контрол.


РЕШЕНИЕ № 208, прието на 16.03.2009 г. по Протокол № 26
Относно: Избор на комисия.На основание чл. 7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Избира комисия, която да проведе избора за председател на Общински съвет град Първомай, в състав:

Владимир Минчев Страхилов – общински съветник

Петко Генов Георгиев – общински съветник

Петър Запрянов Ганев – общински съветник

Николай Запрянов Илиев – общински съветник

Красимира Александрова Александрова – общински съветник


РЕШЕНИЕ № 209, прието на 16.03.2009 г. по Протокол № 26
Относно: Избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Избира за председател на Общински съвет град Първомай г-н ДЕЧКО  ИВАНОВ  ПЕТКОВ.


РЕШЕНИЕ № 210, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27
Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред /приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45/.

 Предвид внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-30/23.03.2009 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред, приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45.

2. Упълномощава Кмета на Общината в срок до края на м.април да предложи изменение в структурата и бюджета на Община Първомай за 2009 година с цел създаване на общинска дейност – общинска охрана.


РЕШЕНИЕ № 211, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27
Относно: Информация за работата на Общинска администрация по информационното обслужване и сертификацията на общината.

Предвид проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-31/23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 Приема Информация за работата на Общинска администрация по информационното обслужване и сертификацията на общината.


РЕШЕНИЕ № 212, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27

Относно: Докладна записка относно договор за контрол върху дейността на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-29/23.03.2009 г. и на основание т.3 от Решение № 207 / 27.02.2009 г. на Общински съвет град Първомай по Протокол № 25 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Утвърждава Договор за контрол върху дейността на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай.

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи Договор за контрол върху дейността на „МБАЛ-Първомай” ЕООД, съгласно условията определени в т.1.


РЕШЕНИЕ № 213, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27

Относно: Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет и на общинските съветници в Община Първомай в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, обнародван в ДВ бр.14 от 2009 година.Предвид изложеното в докладната записка от Д.Петков-Председател на ОбС гр.Първомай вх.№ 53-0-102/23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.34, ал.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. /1/Общински съвет град Първомай определя размера на месечното възнаграждение на Председателя на Общински съвет град Първомай в размер на основното възнаграждение на Кмета на Община Първомай за четиридесет работни часа седмично /40/.

/2/ Допълнителното трудово възнаграждение е 1 % за всяка година трудов стаж и се изменя по месеци съгласно нормативната уредба.

ІІ. Общински съвет на Община Първомай определя размера на месечното възнаграждение на общинските съветници, както следва:

Общия размер на възнаграждението на общинските съветници , които са Председатели на постоянни комисии се определя в размер на 60 % от средната брутна заплата на общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие;

Общия размер на възнаграждението на останалите общински съветници се определя в размер на 55% от средната брутна заплата на общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие.

ІІІ. Общински съвет на Община Първомай определя следните санкции върху месечното възнаграждение на общинските съветници, както следва:При неявяване на заседание на постоянната комисия, в която общинския съветник членува , същият се санкционира с удържане на 25% от дължимото му месечно възнаграждение. При повторно отсъствие в рамките на същия месец, общинският съветник се санкционира с удържане на още 25% от дължимото му месечно възнаграждение.

При отсъствие от редовна сесия на Общинския съвет , съветникът се санкционира с удържане на 50% от дължимото му месечно възнаграждение. 

РЕШЕНИЕ № 214, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27
Предвид докладна записка от Дечко Петков-Председател на Общински съвет вх.№ 53-0-103/23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Извършва следните промени в състава на Постоянните комисии:

В ПК „Правни въпроси и евроинтеграция” Мария Николова Алексиева-член на комисията се заменя с Митко Христов Хубинов.

В ПК „Земеделие, горско стопанство и екология” – Председател на комисията на мястото на Дечко Иванов Петков  става Георги Янчев Янчев, на мястото на Георги Янчев Янчев като член става Мария Николова Алексиева.

В ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм” Иван Димитров Иванов се заменя с Митко Христов Хубинов.

В ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги” като член на комисията на мястото на Дечко Иванов Петков - Иван Димитров Иванов-член.


РЕШЕНИЕ № 215, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27
Относно: Приемане на основни месечни възнаграждения на кмета на общината,кметовете на кметства и кметски наместник.На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА    при изпълнение на чл.8 ал.2 на ПМС №46 / 26.02.2009
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Утвърждава основни месечни  възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.01.2009
 

Кметства

 

 

 

 

образование

Стара заплата

Предложение

За нова основна заплата

% увеличение

Кмет на община  до 50000 жители

висше

1096

1400

27

Кмет на кметство

 

 

 

 

Над 2000 жители

 

 

 

 

Градина

висше

684

800

17

От 1000 до 2000жители

 

 

 

 

Искра

средно

592

690

17

Дълбок извор

висше

592

700

18

Караджалово

средно

564

655

16

Виница

средно

551

640

16

От 800 до 1000жители

 

 

 

 

Бяла река

висше

545

630

16

Крушево

средно

532

620

16

От 500 до 800жители

 

 

 

 

Брягово

средно

513

590

15

Езерово

средно

513

590

15

Татарево

Ср.специално

513

590

15

Воден

Ср.специално

513

590

15

Буково

Средно

487

590

21

Под 500жители

 

 

 

 

Драгойново

средно

487

560

15

Православен

висше

487

560

15

Поройна

висше

487

560

15

Кметски наместник

 

 

 

 

Добри дол

Ср.специално

415

450

8


 

Допълнителното трудово възнаграждение е 1 % за всяка година трудов стаж и се изменя по месеци съгласно нормативната уредба


РЕШЕНИЕ № 216, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27

Относно: Оборудване на наличната  техника в дейност Чистота към Община Първомай със система за наблюдение и контрол на транспорта /GPS система/.Предвид изложеното в докладната записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ вх.№ 53-0-101/23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Възлага на ресорния кмет по дейността в срок от един месец „Общинска собственост и инвестиции” и „Финанси, бюджет и стопански дейности” на Общински съвет оферти за поставяне на GPS системи на сметосъбиращите и сметоизвозващите машини в дейност Чистота към Община Първомай.

2. На сметосъбиращите и сметоизвозващите машини на дейност Чистота към Община Първомай да бъдат поставени GPS системи.


РЕШЕНИЕ № 217, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27

Относно : Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

Предвид докладна записка от Д.Петков - Председател на Общински съвет град Първомай вх. № 53-0-102 /23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.3, във връзка с чл.36, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
І. Създава към чл.18 нова ал.3 със следният текст:

/3/ Общински съвет на Община Първомай определя следните санкции върху месечното възнаграждение на общинските съветници:

1. При неявяване на заседание на постоянната комисия, в която общинския съветник членува, същият се санкционира с удържане на 25 % от дължимото му месечно възнаграждение. При повторно отсъствие в рамките на същия месец, общинският съветник се санкционира с удържане на още 25 %от дължимото му месечно възнаграждение.

2. При отсъствие от редовна сесия на Общинския съвет, съветникът се санкционира с удържане на 50 % от дължимото му месечно възнаграждение.


РЕШЕНИЕ № 218, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2009 година.

Предвид внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет, изх.№ 61-00-38/14.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за  закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 219, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Информация за развитие на почивното дело, туризма и спорта за периода 2008 г. – м.април 2009 година.

Предвид внесено проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-47/16.04.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема информацията за развитие на почивното дело, туризма и спорта за периода 2008 г.-м.април 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 220, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно:  Изменение на бюджета на Община Първомай за 2009 година.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-52/17.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 Изменя   решение № 195 от  27.02.2009 година по протокол №25  на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1 Преразпределя в разходната част средствата за издръжка в раздел „Дофинансиране  на  държавни  дейности  с  общински приходи”:

 

 

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”

§;§

било

става

разлика

 

 

 

 

 

 

 

Запл.на перс.,нает по трудови и сл.правоотн.

01-00

0

28250

28250

 

Др. възнагр.и плащания за персонал

02-00

0

780

780

 

Осигурителни вноски от работодател

05-00

0

4860

4860

 

Издръжка

10-00

80000

46110

-33890

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

80000

80000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. От функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност „Радиотранслационни възли” отпада сумата от 4000 лв. от параграф 10-00-„издръжка” и сумата от 700 лв от параграф 52-00 „придобиване на ДМА”.

1.3. От функция „Икономически дейности и услуги” дейност „Други дейности по икономиката” се намаля сумата от 3300 лв от параграф 10-00-„издръжка” , предвидени за реклама и публикации в медиите.

1.4. Увеличава инвестиционната програма на община Първомай със сумата от 7300 лв, като от нея отпада „Компютър радиовъзел” със стойност 700 лв и се добавя нов обект „Изграждане на вътрешни тоалетни в НУ „Христо Ботев” град Първомай със стойност 8000лв.


РЕШЕНИЕ № 221, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Корекция и допълнение на решение № 191/27.02.2009 г. за одобряване структурата на общинска администрация, мероприятия и поделения към нея.Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-51/17.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на решение № 210/31.03.2009 г. на Общински съвет град Първомай, взето по протокол № 27

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Създава мероприятие „Други дейности по вътрешната сигурност” – с численост 11 бр.


РЕШЕНИЕ № 222, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Предложение за закриване на НУ „П.Р.Славейков” с.Воден и преобразуване на ОУ”В.Априлов” с.Виница в по-ниска степен, от основно в начално училище.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-42/16.04.2009 г.  и на основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 10 , ал. 5 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Предлага на Министъра на образованието и науката  на Република България , считано от 01.09.2009 г.  да закрие НУ”П.Р.Славейков” с. Воден, п.к. 4289. Училището е общообразователно, начално, общинско с дневна форма на обучение. Броят на учениците е 21, обхванати в две слети паралелки. Учениците ще бъдат пренасочени към ОУ”Христо Ботев” с. Езерово. Задължителна училищна документация  на НУ”П.Р.Славейков” с. Воден ще бъде приета и съхранена в ОУ”Христо Ботев” с. Езерово. Извозването на учениците ще се извършва със собствения ученически автобус на приемното ОУ”Христо Ботев” с. Езерово.  Недвижимото имущество на закритото училище е публична общинска собственост  акт № 159 / 05.11.1999 г., за която  кмета на общината ще осигури условия за стопанисване .

2.Предлага на Министъра на образованието и науката на Република България,съгласно чл. 26, ал.1 от Закона за народната просвета,  считано от 01.09.2009 г. да  преобразува ОУ”В.Априлов” с. Виница с п.к. 4284 в по-ниска степен, от основно в начално училище . Училището е общообразователно, основно, общинско с дневна форма на обучение. Броят на учениците е 77, обхванати в пет паралелки , от които 3 слети и 2 маломерни. Учениците от V – VІІІ клас ще бъдат пренасочени към  СОУ”Проф.д-р Асен Златаров” гр. Първомай. Задължителната училищна документация за V – VІІІ клас  на преобразуващото се училище ще бъде приета и съхранена от СОУ”Проф.д-р Асен Златаров”  гр. Първомай. Извозването на учениците ще се извършва със специализиран транспорт от общината.


РЕШЕНИЕ № 223, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Приемане на програма за оптимизация на мрежата от общински училища в община Първомай за 2009/2010 учебна година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-43/16.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.2 от Решение № 146 от 12.03.2009 г. на МС за приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Програма за оптимизация на мрежата от общински училища в община Първомай за 2009/2010 учебна година /Приложение № 1/.


РЕШЕНИЕ № 224, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Докладна записка относно кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект “Уличен канал от ОТ 37 към ОТ 38 по улица „Студенец” кв.Дебър, град Първомай.

 Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-40/16.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проект : “Уличен канал от ОТ 37 към ОТ 38 по ул.”Студенец” кв. Дебър, гр. Първомай ”

да бъде подаден за кандидатстване за финансиране-получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ.

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект :

“Уличен канал от ОТ 37 към ОТ 38 по ул.”Студенец” кв. Дебър, гр. Първомай”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.2 – Развитие на канализационната мрежа в Община Първомай, мярка 1.2.5.-Изграждане на канализационна мрежа в кв. Дебър.

ІІІ. Общински Съвет на Община Първомай задължава г-н Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими дейности, свързани с представяне на горецитирания проект в ПУДООС.


РЕШЕНИЕ № 225, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: : Докладна записка относно кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект „Допълнително водоснабдяване с.Буково, община Първомай.”

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-41/16.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за отреждане на поземлен имот № 047017 в землището на с. Буково, местност “Чулфата”, масив 47, с площ 9,116 дка, начин на трайно ползване : ПАСИЩЕ, МЕРА и категория на земята при неполивни условия четвърта, при граници и съседи поземлени имоти съответно № 047018 залесена територия, № 000356 залесена територия, № 000587 водно течение, № 047008 нива, № 047009 нива, № 047010 нива, № 047011 нива, № 000260 полски път, № 047013 нива, № 047014 нива, № 047015 нива, № 047016 нива, който имот е публична общинска собственост, съгласно Акт № 60/26.03.2009 г. за собственост, за целите на изграждане на водоснабдителни съоръжения / РШ, СШ, помпена станция, трафопост/ за обект “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай”. Упълномощава г-н Кмета на Общината, да извърши всички законови процедури, свързани с промяна предназначението на земеделската земя, описана по-горе, за не земеделски нужди, с цел извършване на съответното строителство върху нея;

ІІ.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проект : “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай ” да бъде подаден за кандидатстване за финансиране-получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ;

ІІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект :

“Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай ”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.1.-Изграждане на водохващане с помпена станция с. Буково.

ІІІ. Общински Съвет на Община Първомай задължава г-н Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими дейности, свързани с представяне на горецитирания проект в ПУДООС.


РЕШЕНИЕ № 226, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ.

Предвид докладна записка от председатели на групи общински съветници вх.№ 53-0-123/15.04.2009 и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай и чл.27, ал.1, т.2 от ПОДОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Извършва следните промени в Постоянните комисии:

ПК по „Правни въпроси и евроинтеграция” – Председател на комисията на мястото на Николай Запрянов Илиев става Гергана Георгиева  Хубинова.

В ПК „Правни въпроси и евроинтеграция” Николай Запрянов Илиев остава като член.

Владимир Минчев Страхилов става член на ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”.

Председател на ПК  „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси” става Росица Тоскова Генова.


РЕШЕНИЕ № 227, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Изменение на договор за аренда № 269 от 17.07.2007 г., вписан под № 12, Том ІІІ, дв.вх.№ 1580 от 18.07.2007 г. в СВ при РС Първомай.Предвид изнесеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет, изх.№ 61-00-44/16.04.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.16, ал.1 от Закона за арендата в земеделието,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се сключи споразумение за изменение на Договор за аренда № 269 от 17.07.2007г., вписан под № 12, том ІІІ, дв.вх. № 1580 от 18.07.2007г. в СВ при РС Първомай, относно арендувания обект, като вместо имот № 016159, с площ от 175,013 дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - пета, находящ се в местността „Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, се посочи като предмет на арендното ползване имот № 016166, с площ от 172,433 дка., с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - пета, находящ се в местността „Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, образуван вследствие на влезнал в сила Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор, във връзка с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води с.Градина, одобрен със Заповед №15-251/02.04.2009г. на Кмета на Община Първомай, при запазване на всички други договорни условия.

2. Упълномощава Кмета на община Първомай да подпише споразумение за изменение на Договор за аренда № 269 от 17.07.2007г., вписан под № 12, том ІІІ, дв.вх. № 1580 от 18.07.2007г. в СВ при РС Първомай.


РЕШЕНИЕ № 228, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг.  Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-45/16.04.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно строителство, с площ от 345 кв.м., съставляващ УПИ ХІХ – общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от североизток – улица; от югоизток - УПИ ХХХІХ-49; от югозапад – УПИ ХLІV-общински; и от северозапад – УПИ ХLV - трафопост. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 558/23.07.2003г.Определя начална тръжна цена на имота в размер на 5 816,59 лв. /пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС.


РЕШЕНИЕ № 229, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

 ОТНОСНО: Обявяване за публична общинска собственост на недвижим имот, представляващ Бивше неврологично отделение, находящо се в имот № 900402, в местността „Землище кв.Дебър” по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай, кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” №51.

Предвид на изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-46/16.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Обявява за публична общинска собственост на следния недвижим имот:

Бивше неврологично отделение, представляващо двуетажна масивна сграда със застроена площ от 427 кв.м., находящо се в имот № 900402, в местността „Землище кв.Дебър” по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай, кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” №51, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това че е придобил предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 230, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Караджалово, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-49/16.04.2009 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,  представляващ земеделска земя, а именно:Имот № 001273, с площ 10,047 дка, с начин на трайно ползване – оранжерия, четвърта категория, находящ се в местността “Оранжериите”, землището на с.Караджалово, община Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 832 (пет хиляди осемстотин тридесет и два лева) лв., определена от оценител на недвижими имоти. За имота е съставен Акт за ЧОС № 172/10.12.2008 година.

2. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Караджалово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 231, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Обявяване на парцел УПИ ХХХІІІ-трафопост в квартал № 31 по плана на с.Брягово, обл. Пловдивска, одобрен със Заповед РД-15-225/17.03.2009 г. на Кмета на Община Първомай от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/ във връзка с отстъпване право на строеж за изграждането на нов трафопост.Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-55/22.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.129, ал.2 от ЗУТ, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС,  и във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 и ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Обявява за частна общинска собственост /ЧОС/ парцел УПИ ХХХІІІ-ТП /Трафопост/ в квартал № 31 по плана на с.Брягово, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед  РД-15-225/17.03.2009 г. на Кмета на Община Първомай във връзка с отстъпване право на строеж за изграждането на нов трафопост, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ № 232, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

ОТНОСНО:  Промяна на представителя за община Първомай в „Тракия-еко”АД.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-56/28.04.2009 г.; внесена  молба от Мариана Спасова Димитрова вх.№ 53-0-116/ 14.04.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

                        1. Задължава кмета на общината да предложи на Общото събрание на „Тракия-еко” Мариана Спасова Димитрова да бъде освободена като член на Съвета на директорите.

                        2. Задължава кмета на общината да предложи на Общото събрание на „Тракия-еко” за член на Съвета на директорите да бъде избрана Росица Петкова Начева.


РЕШЕНИЕ № 233, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2008 година.Предвид внесено проекто-решение от К.Ангелов - зам.кмет изх.№ 61-00-58/11.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 От Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2008 година.Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 234, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Финансово-икономически анализ на отчетите на общинските дружества за 2008 година.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-74/18.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.17,т.11, чл.23 т.9 и чл.54 ал.1 и 4 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл. 221 т.7 във връзка с чл.219 ал.2, чл.248 ал.1 от Търговския закон, предложение на Изпълнителния директор на „Първомай 2000”ЕАД, и в съответствие с приетия План за работа на ОбС през първото полугодие на 2009 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Приема отчетите за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала: „Медицински център І-Първомай”ЕООД, „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „Първомай 2000”ЕАД за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 година.

            2. Дивидента в размер на 20112,40 лв, представляващ 20% от печалбата за 2008 г. след данъчното й облагане да остане в разпореждане на „МБАЛ-Първомай”ЕООД за закупуване на медицинска апаратура.

            3. Разпределя печалбата за 2008 г. на „Първомай 2000”ЕАД в размер на 4228,16 лева, както следва:

            - 10% за попълване на фонд „Резервен” – 422,82 лева

            - 20% дивидент за Община Първомай /след приспадане на 10% за фонд „Резервен”/ - 761.07 лева

            - остатъкът от печалбата за 2008 г. в размер на 3044.27 лв, включително и неразпределената печалба за 2007 г. в размер на 4984.93 лв – за покриване на непокрита загуба.

            4. С неразпределената печалба от минали години в размер на 30 198,79 лв., на „Медицински център І – Първомай” ЕООД гр.Първомай да бъде намалена непокрита загуба / 78 958,55 лв / от минали години в същия размер.

            5. Задължава Управителите на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І-Първомай”ЕООД и Изпълнителния директор на „Първомай 2000”ЕАД да извършат всички необходими действия по съдебната пререгистрация на капитала на съответните дружества.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие – чл.17, т. 11 и чл.23 т.9 от същата.


РЕШЕНИЕ № 235, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

На Общински съвет град Първомай, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: избор на представител на Община Първомай в общото събрание на „Овергаз Юг” АД.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-54/17.04.2009 година, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във вр.с чл.220, ал.1 от Търговския закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Избира Ангел Атанасов Папазов – кмет на Община Първомай за представител на Община Първомай в общото събрание на акционерите на „Овергаз Юг” АД, град Асеновград с ЕИК 115153647.Мотиви: След извършено преобразуване чрез вливане на „Газоснабдяване Първомай”АД и „Хебросгаз”АД, гр.Пазарджик съответно в „Газоснабдяване Асеновград”, гр.Асеновград и промяна наименованието на приемащото дружество в „Овергаз Юг” АД, е необходимо Община Първомай да избере свой представител в общото събрание на акционерите на „Овергаз Юг”АД, чрез който да участва в управлението на дружеството.


РЕШЕНИЕ № 236, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Подновяване на договора за управление на Управителя на „Медицински център І-Първомай”ЕООД град Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№61-00-64/16.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Договор за управление на д-р Румяна Бойлова – Управител на „Медицински център-І-Първомай”ЕООД, да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 06.06.2009 година.

2.Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за управление на „Медицински център І-Първомай”ЕООД с д-р Румяна Бойлова.

Мотиви: Имайки предвид фактическата обстановка и поради изтичане срока на договора за управление на „Медицински център І-Първомай” ЕООД, е необходимо Общински съвет да предприеме действия за подновяването му.


РЕШЕНИЕ № 237, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Докладна записка относно предложение за разкриване на Център за обществена подкрепа  като делегирана от държавата дейност.Във връзка с описаното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-78/27.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Общински съвет град Първомай отменя свое решение № 123 от 29.08.2008г. взето по протокол № 13.

2.  Общински съвет гр.Първомай дава съгласие за разкриване на  Център за обществена подкрепа с капацитет 30 души считано от 01.01.2010г., с обща численост на персонала 8 места, намиращ се на ул.”Гимназиална” №1 в УПИ І – училище, кв.67 по плана на гр.Първомай в северната част от бивша работилница в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Първомай, като делегирана от държавата дейност.

3. Одобрява ресурсното осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за обществена подкрепа на деца, млади хора и техните семейства, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет - 30 ползватели – деца, млади хора и техните семейства;

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година;

Персонал: - 8 щатни бройки в това число:

Ръководител ЦОП – 1 щатна бройка, социален работник – 2 щатни бройки, психолог – 1 щатна бройка, специален педагог – 1 щатна бройка, логопед/дефектолог – 1 щатна бройка,  помощно-обслужващ персонал – 1 щатна бройка, касиер-счетоводител – 0,5 щатна бройка, арт-терапевт – 0,5 щатна бройка.

Възлага на Кмета на Община Първомай в срок до 20.06.2009г. да изпрати Решението на Общински съвет - Първомай до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр.Пловдив, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на основание чл.З6а, ал.1 ППЗСП.

МОТИВИ: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно приемането на решението Община Първомай да разкрие  Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност.


РЕШЕНИЕ № 238, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІ-482, находящ се в кв.48 по плана на с.Буково, община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-60/14.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Желязко Ташев Янков с ЕГН .............. и Ташо Желязков Янков с ЕГН ................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ VІ-482, находящ се в кв.48 по плана на с.Буково, община Първомай, чрез продажба на общинската част от същия на съсобствениците, а именно: общински имот с площ от 115 кв.м., съставляващ реално определена част от дворищна регулация, при граници на частта: север – ПИ пл.№ 398, изток-улица, юг-ПИ пл.№ 482 и запад УПИ ІІІ-486, попадащ в УПИ VІ-482, находящ се в кв.48 по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, одобрен със заповед № 695/1955 г., при граници на УПИ VІ-482: УПИ V-398, улица, УПИ VІІ-483 и УПИ ІІІ-486 /АОС № 148/04.04.2008 г./

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 287,50 лв /двеста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 287,50 лв. /двеста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС, се дължи солидарно от Желязко Ташев Янков и Ташо Желязков Янков, като всички данъци и такси по сделката са за тяхна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх.№ 94-Т-6/07.04.2009 г. от Ташо Желязков Янков и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическите лица.


РЕШЕНИЕ № 239, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-341,342, находящ се в кв.27 по плана на с.Буково, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-59/12.05.2009 г. и на основание  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Тонка Ташева Димитрова с ЕГН .............., Делян Димитров Христонов с ЕГН .............., Христо Димитров Христонов с ЕГН ............... и Деля Атанасова Делчева с ЕГН .................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-341,342, находящ се в кв.27 по плана на с.Буково, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия на съсобствениците, а именно: общински терен с площ от 130 кв.м., съставляващ поземлен имот с пл.№ 590, попадащ в югозападната част на УПИ ІІ-341,342, находящ се в кв.27, по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 695/1955 г., при граници на имота: от север – улица; от изток – ПИ № 341,342 и улица; от юг-ПИ № 340,343; от запад – ПИ № 339; /АОС № 182/16.02.2009 г./

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/ без ДДС, се дължи солидарно от Тонка Ташева Димитрова, Делян Димитров Христонов, Христо Димитров Христонов и Деля Атанасова Делчева, като всички данъци и такси по сделката са за тяхна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх.№ 94-Т-55/24.09.2008г. от Тонка Ташева Димитрова и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическите лица.


РЕШЕНИЕ № 240, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с явно наддаване.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-61/14.05.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 648 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ V – държавен, находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – улица, от изток – улица, от юг – УПИ VІ – държ., от запад – УПИ ХХІ – държ. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 46 от 05.08.2006 г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 536 лв. /четири хиляди петстотин тридесет и шест лв/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 536 лв. /четири хиляди петстотин тридесет и шест лв/ без ДДС.

 Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на община Първомай за 2009 година.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233