Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 241 до № 290 приети от 29.05.2009 г. до 30.10.2009 г. по Протоколи от № 29 – до № 35

РЕШЕНИЕ № 241, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Определяне на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Първомай за отдаване под наем.

Предвид изложената фактическа обстановка в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-66/16.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.30, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Определя земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Първомай по землища, за които могат да се сключат договори за отдаване под наем за срок до три години, както следва:
 

Имот

Землище

Местност

нтп

Кате­гория

Площ

/дка/

1

072001

гр. Първомай

"Кош.герен"

нива

V

1,106

2

135021

гр. Първомай

"Бос.вод-ца салхана"

нива

IV

1,178

3

869016

гр. Първомай

"Р.Г."

нива

V

0,554

4

800083

гр. Първомай

"Бригадирски лагер"

нива

IV

14,555

5

900091

гр. Първомай

"Гидик чаир"

нива

IV

5,011

6

012058

гр. Първомай

"Реал. граници 18жал"

нива

III

1,282

7

180025

гр. Първомай

"Долен комсал"

нива

V

0,900

8

180028

гр. Първомай

"Долен комсал"

нива

V

1,000

9

330001

гр. Първомай

"Адата Ормана П.Чил"

нива

IV

24,857

10

ІV-030

гр. Първомай

Стоп. двор Любеново

зем.земя

V

571,96 кв.м.

11

ІV-031

гр. Първомай

Стоп.двор Любеново

зем.земя

V

1067,03 кв.м.

12

    І-039

гр. Първомай

Стоп.двор Любеново

зем.земя

V

629,48 кв.м.

13

ІІІ-040

гр. Първомай

Стоп.двор Любеново

зем.земя

V

1538,66 кв.м.

14

       І-029

гр. Първомай

Стоп.двор Любеново

зем.земя

V

626,13 кв.м.

15

125003

гр. Първомай

"Капаня Тоскал.ада"

нива

V

10,420

16

829024

гр. Първомай

„Кошитско юртвето"

нива

V

0,009

17

829038

гр. Първомай

„Кошитско юртвето"

нива

V

0,036

18

156009

с.Дълбок извор

"Край село"

нива

V

2,637

19

070004

с.Дълбок извор

"Елешиците"

нива

V

1,289

20

066005

с Дълбок извор

„………………..”

нива

V

1 930

21

27

с. Градина

Стопански двор № 1

зем.земя

V

5,766

22

28

с. Градина

Стопански двор № 1

зем.земя

V

7,449

23

004123

с. Градина

"Райково дере чешм."

нива

IV

6,095

24

008071

с. Градина

"Карамана"

нива

V

5,458

25

059013

с. Воден

"Кара солук"

нива

IV

1,865

26

102018

с. Воден

"Реката"

нива

IV

4,250

27

009001

с. Воден

„Юсуф бунар"

нива

IV

45,401

28

999244

с. Воден

„Юсуф бунар"

нива

IV

54,184

29

072071

с. Бяла река

"Реал. граници 18жал"

нива

IV

1,002

30

072001

с. Бяла река

"Реал. граници 18жал"

нива

IV

0,986

31

000219

с. Искра

"Кайряка"

нива

IX

1,403

32

072049

с.Караджалово

Биволоферма

зем.земя

V

0,570

33

072050

с.Караджалово

Биволоферма

зем.земя

V

0,520

34

072047

с.Караджалово

Биволоферма

зем.земя

V

1,580

35

072046

с.Караджалово

Биволоферма

зем.земя

V

2,360


 

П. Решението на Общинския съвет, се съобщава на населението от кмета на общината и кметовете на кметства с обявление, поставено на видно място в сградата на Общинска администрация и кметствата на населените места, в чиито землища са земеделските земи по т.1. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем, като той не може да бъде по-малък от 15 дни.

Договор за наем се сключва след предявено искане /заявление/ до кмета на общината. При депозиране на повече от едно заявление за един имот, кметът на общината със своя заповед назначава комисия, в състава на която могат да се включват и общински съветници. Комисията разглежда постъпилите молби в присъствието на кандидатите.

Договор се сключва с кандидата, предложил най-висока годишна наемна цена за един декар, но не по-ниска от определената базисна за съответната категория земеделска земя.

III. Размера на базисната годишната наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай - т.15 от Приложение №1.

Мотиви: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно вземането на решение за отдаване под наем на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Първомай .


РЕШЕНИЕ № 242, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Предложение за допълнение на Списъка на защитени училища в РБългария чрез включване и на ОУ „д-р П.Берон” с.Буково, обл.Пловдивска.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-65/16.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 и ал.3 от ПМС № 212 от 02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в РБългария и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Предлага на МОН, ОУ „д-р Петър Берон” с.Буково да получи статут на защитено училище, включвайки го в Списъка на защитените училища в РБългария за учебната 2009/2010 година.

Мотиви: Необходимо е Общински съвет да приеме предложеното решение, защото ОУ „д-р Петър Берон” с.Буково отговаря на критериите, посочени в ПМС 212/02.09.2008 г.:

- Ако бъде закрито 40 ученика в задължително училищна възраст ще пътуват на 20 км. до най-близкото съседно училище, при нарушена пътна инфраструктура и труден планински релеф.

- Поради малкия брой ученици финансирането на училището по единните разходни стандарти на делегираните от държавата дейности е недостатъчно и общината ежегодно дофинансира със средства от местни приходи.


РЕШЕНИЕ № 243, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-67/16.05.2009 г. и на основание чл.45, ал.9, чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 228 взето на 28.04.2009г. по Протокол № 28 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно строителство, с площ от 345 кв.м., съставляващ УПИ XIX - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от североизток - улица; от югоизток - УПИ ХХХІХ-49; от югозапад - УПИ ХLІV-общински; и от северозапад - УПИ ХLV - трафопост. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 558/23.07.2003г.

2.Одобрява пазарна оценка в размер на 5 816,59 лв. /пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС, за описания по т. 1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3.Определя начална тръжна цена в размер на 5 816,59 лв. /пет хиляди      осемстотин и шестнадесет лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 244, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Изменение на Решение № 230 от 28.04.2009 г. по протокол № 28 на Общински съвет град Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-68/16.05.2009 г. и на основание чл.45, ал.9, чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 230 взето на 28.04.2009г. по Протокол № 28 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 001273, с площ 10,047 дка, с начин на трайно ползване - оранжерия, четвърта категория, находящ се в местността "Оранжериите", землището на

с.Караджалово, община Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ЧОС № 172/10.12.2008 година.

Одобрява пазарна оценка в размер на 5 832 (пет хиляди осемстотин тридесет         и два лева), за описания по т. 1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

Определя начална тръжна цена в размер на 5 832 (пет хиляди осемстотин
тридесет и два лева).

След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата,       придобити от нея да се предоставят на кметство с.Караджалово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 245, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: определяне на правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив.Предвид на изложеното в докладната записка от Ю.Димитров изх.№ 61-00-69/18.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.ДВ. бр.10/06.02.2009 г.) и чл.48 а, ал.2 (отм.) от Закона за допитване  до народа,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо ползване от земеделските стопани, притежаващи тревопасни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери, отговарящи на дефинициите за площи (съгласно Заповед № РД 09-346/22.04.2009 на Министъра на земеделието и храните), подлежащи на подпомагане по схемата за единно плащане на площ по населените места на община Първомай и утвърждава броя за всеки вид животни по кметства:

Кметство с.Бяла река:

а/ площи – 857,900 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Петкана Илиева Добрева, упълномощена от животновъдите в селото.

б/ животни:

Едър рогат добитък /ЕРД/:

над 24 месеца – 513 броя;

от 2 до 8 месеца – 80 броя;

от 8 до 24 месеца – 26 броя;

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и докладна записка от кмета на селото- вх.№ 10-00-4/13.05.09г. /Приложение № 1/.

Кметство с.Караджалово:

а/ площи – 1 694,200 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Благой Христозов Благоев, избран с Протокол от 08.05.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 242 броя;

от 2 до 8 месеца – 66 броя;

Дребен рогат добитък  /ДРД/ – 51 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 2/.

Кметство с.Крушево:

а/ площи – 1570,300 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Марияна Добрева Безергенова, избрана с Протокол от 28.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 122 броя;

от 2 до 8 месеца – 22 броя;

от 8 до 24 месеца – 21 броя;

ДРД – 107 броя

Еднокопитни – 36 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 3/.

Кметство с.Искра:

а/ площи –  2 563,500 дка – от които 2 222,640 дка ОПФ и 340,860 дка ДПФ, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай Димитър Иванов Несторов, избран с Протокол от  19.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 562 броя;

ДРД – 1 464 броя

Еднокопитни – 93 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 4/.

Кметство с.Брягово:

а/ площи – 6 700,500 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Димитрия Димитрова Кошева, избрана с Протокол от 26.03.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 453 броя;

от 2 до 8 месеца – 289 броя;

от 8 до 24 месеца – 68 броя;

ДРД – 929 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 5/.

Кметство с.Татарево:

а/ площи – 780,600 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Петър Димитров Колев, избран с Протокол от 01.04.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 123 броя;

ДРД – 144 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 6/.

Кметство с.Добри дол:

а/ площи – 101,100 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Галина Георгиева Делчева, избрана с Протокол от 17.04.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 113 броя;

от 8 до 24 месеца – 21 броя;

ДРД – 46 броя

Еднокопитни – 5 брой,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 7/.

8. Кметство с.Поройна:

а/ площи – 477,500 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Пенко Димитров Налбантов, избран с Протокол от 05.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 163 броя;

от 2 до 8 месеца – 23 броя;

от 8 до 24 месеца – 41 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 8/.

9. Кметство с.Дълбок извор:

а/ площи – 915,900 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Янко Петров Янков, упълномощен от животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 1 286 броя;

ДРД – 1 560 броя

Еднокопитни – 112 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и докладна записка от кмета на селото- вх.№ 10-06-5/10.03.09г. /Приложение № 9/.

10. Кметство с.Воден:

а/ площи – 1 446,500 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Ариф Рамадан Салиф, избран с Протокол от 26.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 367 броя

-    ДРД – 543 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 10/.

11. Кметство с.Езерово: 

а/ площи – 830,240 дка, идентифицирани като физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и регистрирани в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Ангел Христов Хаджиев, избран с Протокол от 20.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 228 броя;

от 2 до 8 месеца – 5 броя;

-    ДРД – 26 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2009г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 11/.

12. Кметство с.Православен:

а/ площи – 309,600 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Гюлнар Мехмед Емин, избран с Протокол от  13.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца –69 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г.в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 12/.

13. Кметство с.Драгойново:

а/ площи – 357,000 дка – от които 250,100 дка ОПФ и 106,900 дка ДПФ, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Нели Желязкова Василева, упълномощена от животновъдите в селото.

. б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 103 броя;

от 2 до 8 месеца – 13 броя;

от 8 до 24 месеца – 32 броя;

Еднокопитни – 1брой,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 13/.

Кметство гр.Първомай:

А. кв.Дебър:

а/ площи – 997,500 дка, идентифицирани като физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и регистрирани в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Тоско Петков Балев, избран с Протокол от 27.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 453 броя;

от 2 до 8 месеца – 4 броя;

от 8 до 24 месеца – 3 броя;

ДРД – 418 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2009г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 14а/.

Б. кв.Любеново:

а/ площи – 238,900 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Ангел Кирчев Колев, избран с Протокол от 24.04.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

- ЕРД:

над 24 месеца –  281 броя;

от 2 до 8 месеца – 43 броя;

от 8 до 24 месеца – 43 броя;

ДРД – 172 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 14б/.

Кметство с.Буково: 

а/ площи – 5 528,600 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от животновъдите в с.Буково, съгласно протокол от 13.02.2009г., както следва:

Мустафа Рамадан Сюлейман

Мурад Мурад Ферад

Рамадан Реджеб Мустафа

Ерхан Реджеб Мунджали

Фейме Хасанова Махмудова

Ридван Рамаданов Ахмедов

Себайтин Рамадан Садула

Васил Николов Троев

Север Ибрям Халил

Басри Сабри Махрем

Иван Петков Иванов

Шенол Дурсунов Алиев

Апти Фаик Рамадан

Атъф Рамадан Садула

Ариф Шабан Ферад

Дурмуш Неджип Ходжа

Дурмуш Шабан Баджаклъ

Ташо Тодоров Политов

Ниязи Мюмюн Юсеин

Мустафа Мюмюн Мехмедали

Шабан Ферад Ферад

Фикри Салим Мунджали

Факри Мюмюнов Ферадов

Иван Йорданов Иванов

Ахмед Ферадов Еминов

Рамадан Бейтула Коджаали

Ридван Бейтула Руфат

Месуд Реджеб Рамадан

Северие Дуран Руфат

Гюрсел Дурмуш Ходжа

Паун Христозов Христозов

Фахри Рамадан Исмаил

Рамадан Нешед Юзеир

Салибрям Рамадан Салибрям

Рафет Халил Юсеин

Мустафа Ферадов Ферадов

Ангел Иванов Найдев

Исмет Шабанов Ферадов

Межнун Мехмед Рамадан

Реджеб Халибрям Салиф

Хашим Рамадан Сюлейман

Бекир Ахмед Адем

Гюлдание Дурмуш Мюмюн

Метин Али Мюмюн

Юксел Мюмюн Юзеир

Ембие Ферад Ферад

Надрие Мюмюн Махрем

Рамадан Яшаров Халилов

Сали Яшаров Халилов

Рамадан Рамис Наим

Юсеин Хасан Бекяр

Реджеб Салим Мунджали

Мюмюн Сабри Махрем

Расим Наим Халил

Хакиме Гюрсел Дуран

Ариф Рамадан Мехмед

Айдън Мюмюн Махмуд

Мехмед Ахмедов Исов

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 454 броя;

от 2 до 8 месеца – 64 броя;

от 8 до 24 месеца – 60 броя;

ДРД –771 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 15/.          

ІІ. Определя следните правила за ползване на общинските пасища и мери:

1. Ползвателите на пасища и мери-публична общинска собственост са длъжни:

1.1.  Да ги ползват общо и единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни и настаняване на пчелни семейства, да районират пашата така, че да не се допуска преизпасване на тревостоя;

1.2.  Да осигуряват свободно преминаване през тях на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място;

1.3.  Да не ги разорават и да не променят предназначението им;

1.4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, а при необходимост да ги почистват от такова замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;

1.5. Да извършват частично засяване, възстановяване или подхранване на пасищата и мерите, както и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др.подобни/;

1.6. Да не извършват наторяване с изкуствени торове и  утайки, получени от пречистване на отпадъчните води;

1.7. Да не извършват и не допускат паленето на растителност в пасищата и мерите;

1.8. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания.

2. За осигуряване на предоставеното общо ползване на общинските пасища и мери, община Първомай се задължава:

2.1. Да осъществява чрез своите органи и длъжностни лица (кметове по кметства) контрол за правилното ползване и експлоатиране на предоставените общински пасища и мери от  земеделските стопани – животновъди.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.ДВ. бр.10/06.02.2009 г.) и чл.48а, ал.2 (отм.) от Закона за допитване  до народа, във връзка с предоставяне възможността на регистрираните земеделските стопани – животновъди на територията на община Първомай, за получаване на субсидии по схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


РЕШЕНИЕ № 246, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Предаване за безвъзмездно ползване от „МБАЛ-Първомай” ЕООД на Община Първомай столова база и наличното оборудване.

В предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет, изх.№ 61-00-70/18.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид фактическите основания в докладна записка от Управителя на „МБАЛ-Първомай” ЕООД с Вх.№ 53-0-163 от 11.05.2009 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1.Предава за безвъзмездно ползване на Община Първомай активи, включени в баланса на „МБАЛ-Първомай” ЕООД, както следва:

            1.1.ДМА с обща балансова стойност – 12318,37 лв. в т.ч.:

            - Столова база, представляваща едноетажна полумасивна сграда със ЗП – 460 кв.м., построена 1990 г. с 0 лв.балансова стойност.

            - Съоръжения и стопански инвентар – 12318,37 лв.

            1.2.Краткотрайни активи с обща балансова стойност – 2622,01 лв.

            2.Възлага на кмета на общината и управителя на „МБАЛ-Първомай” ЕООД да извършат необходимите действия по предаване и приемане на активите, предмет на разпоредбите по точка 1 от настоящото решение, както и разпореждане вписването на новопостъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на Община Първомай.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед удовлетворяване на обществена необходимост от разширяване на услугите по дейност „Социален патронаж”, както и намерението на ръководството на „МБАЛ-Първомай” ЕООД храненето на пациентите да се извършва чрез ползване на кетърингови услуги.


РЕШЕНИЕ № 247, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на площадково съоръжение /трафопост/ със застроена площ от 20 кв.м. върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХХІІІ-ТП, находящ се в квартал 31 по плана на с.Брягово, община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-79/28.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката и чл.49, ал.5, т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Учредява възмездно право на строеж за изграждане на площадково съоръжение /трафопост/ с площ от 20 кв.м., върху имот – частна общинска собственост, съставляващ парцел /УПИ/ ХХХІІІ – ТП, целият с площ от 105 кв.м., находящ се в квартал 31 по плана на с.Брягово, община Първомай, при граници на имота: от три страни улици и УПИ ХХІІІ-79, в полза на „EVN България Електроразпределение”АД с ЕИК 115552190.

            2. Одобрява пазарна оценка на правото на строеж в размер на 388,00 лв. /триста осемдесет и осем лева/ за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

            3. Определя цена на правото на строеж по т.1 в размер на 388,00 лв. /триста осемдесет и осем лева/.

            4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката и чл.49, ал.5, т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпило искане с вх.№ 74-00-7/19.05.2009 г. от инж. Ст.Йочков – ръководител КЕЦ-Първомай, при „EVN България Електроразпределение”АД и  с оглед задоволяване потребностите на местното население.


РЕШЕНИЕ № 248, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-76/18.05.2009 година и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл. 79 от АПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема  Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай.

МОТИВИ : Наредбата за реда  и условията за поставяне на преместваеми обекти е приета през 2003 година  от Общински съвет – Първомай. Разпоредбите на ЗУТ , отнасящи се до реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти са претърпели съществени изменения през периода 2003г. - 2009 г. С цел отразяване на настъпилите промени е необходимо приемането на нова Наредба  за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 249, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Община Първомай /приета с Решение № 525на ОбС гр.Първомай взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52 изм.с Решение № 46 на ОбС гр.Първомай на 22.02.2008 г. по протокол № 5 и изм.с решение № 182 на ОбС гр.Първомай на 30.01.2009 г. по протокол № 22/.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-72/18.05.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Община Първомай /приета с Решение № 525на ОбС гр.Първомай взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52 изм.с Решение № 46 на ОбС гр.Първомай на 22.02.2008 г. по протокол № 5 и изм.с решение № 182 на ОбС гр.Първомай на 30.01.2009 г. по протокол № 22/.

 Мотиви: С цел облекчаване разходите на младите семейства за храна на децата им и в съответствие със социалната политика на Общината.


РЕШЕНИЕ № 250, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по повод изпълнение на обект „Допълнително водоснабдяване с.Буково, община Първомай.

В предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-71/18.05.2009 г. и на основание чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, а също така и във връзка с Протокол от общото събрание на населението на с. Буково, проведено съгласно изискванията на чл.25, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързано с чл.40, ал.1, т.3 от Закона за допитване до народа, на 12. май. 2009 г. от 17,30 часа

, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Изразява предварително съгласие за промяна предназаначението за неземеделски нужди на поземлен имот № 047017 в землището на с. Буково, местност “Чулфата”, масив 47, с площ 9,116 дка, начин на трайно ползване : ПАСИЩЕ, МЕРА и категория на земята при неполивни условия четвърта, при граници и съседи поземлени имоти съответно № 047018 залесена територия, № 000356 залесена територия, № 000587 водно течение, № 047008 нива, № 047009 нива, № 047010 нива, № 047011 нива, № 000260 полски път, № 047013 нива, № 047014 нива, № 047015 нива, № 047016 нива, който имот е публична общинска собственост, съгласно Акт № 60/26.03.2009 г. за собственост, за целите на изграждане на водоснабдителни съоръжения / РШ, СШ, помпена станция, трафопост, пречиствателно съоръжение-при необходимост/ за обект “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай”. Настоящето предварително съгласие е със срок на валидност една година.

ІІ. Изразява предварително съгласие за учредяване на необходимите сервитути в поземлени имоти : №  050024, с начин на трайно ползуване пасище, мера категория на земята при неполивни условия ІV, с площ 40,887 дка, местност Скелето/Станчовица ; № 051021, с начин на трайно ползуване пасище, мера категория на земята при неполивни условия Х, с площ 56,675 дка, местност Бозалъково; № 051022 с начин на трайно ползуване пасище, мера категория на земята при неполивни условия VІІІ, с площ 25,066 дка, местност Бозалъково за целите на изграждане на водоснабдителни съоръжения-тласкателен водопровод и кабелна линия 20 кV. Настоящето предварително съгласие е със срок на валидност една година.

 МОТИВИ : Изпълнение на общинския план за развитие на Община Първомай, част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.1.-Изграждане на водохващане с помпена станция с. Буково.


РЕШЕНИЕ № 251, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО : Промяна статута на част от поземлен имот №016141, целия с площ от 10дка., находящ се в землището с.Градина, общ.Първомай, местност „Летището” с начин на трайно ползване  пасище, мера, във връзка с изграждане на  обект “ПСОВ с довеждащ колектор”, като част от проект за изграждане на “Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа за с.Градина община Първомай” .

В предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-77/25.05.2009 г и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението за неземеделски нужди на поземлен имот № 016141-І, целия с площ от 6 дка.  в землището на с. Градина, местност “Летището”, начин на трайно ползване : ПАСИЩЕ, МЕРА и категория на земята при не поливни условия ПЕТА, при граници и съседи, поземлени имоти съответно № 016088 пасище, мера, № 016141 пасище, мера, №016131 полски път, който имот е публична общинска собственост, съгласно Акт № 59/21.01.2009 г. за целите на изграждане на обект “ПСОВ и довеждащ колектор с. Градина, община Първомай”.

II. Настоящето предварително съгласие е със срок на валидност една година.

МОТИВИ : Кандидатстване с проект „ Смесена канализация / битова и дъждовна /, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа за с. Градина , община Първомай” по Оперативна програма „Околна среда” във връзка с Изпълнение на общинския план за развитие на Община Първомай, част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1.-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.2. – Развитие на канализационната  мрежа в община Първомай, мярка 1.2.2.- Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ в с Градина .


РЕШЕНИЕ № 252, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Даване на съгласие за поставяне на преместваем обект, представляващ параклис в памет на жертвите при пътнотранспортни произшествия станали в края на 2008 година в гр.Първомай на ул.”Ал.Стамболийски”.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-80/28.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава своето съгласие да бъде поставен преместваем обект, представляващ параклис в памет на жертвите при пътнотранспортни произшествия станали в края на 2008 година в гр.Първомай на ул.”Ал.Стамболийски” на място, утвърдено със схема за ситуиране, приложена към настоящото решение и представляваща неразделна част от него.


РЕШЕНИЕ № 253, прието на 05.06.2009 г. по Протокол № 30

Относно: Отмяна на Решение № 222/28.04.2009 г. на Общински съвет град Първомай, взето по Протокол № 28, а именно : Предложение за закриване на НУ „П.Р.Славейков”с. Воден и преобразуването на ОУ „В.Априлов” с.Виница в по-ниска степен, от основно в начално училище.Предвид изложеното в докладната записка от Ресми Мюмюн Саид и Мурат Ахмед Али – общински съветници вх.№ 53-0-241/30.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отменя Решение № 222/28.04.2009 г. на Общински съвет град Първомай, взето по Протокол № 28.

Мотиви: Предложението на закриване на НУ „П.Р.Славейков” с.Воден и преобразуването на ОУ „В.Априлов” с.Виница в по-ниска степен, от основно в начално училище предизвика огромно социално недоволство сред жителите на селата Воден и Виница.


РЕШЕНИЕ № 254, прието на 17.06.2009 г. по Протокол № 31

Относно: Годишно общо събрание на акционерите на „ТРАКИЯ ЕКО” АД гр.Пловдив, насрочено за 18.06.2009 г.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-81/10.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Упълномощава представителя на Община Първомай в Общото събрание на акционерите на „ТРАКИЯ ЕКО” АД – Ангел  Атанасов Папазов – Кмет на Община Първомай да гласува „против” по т.5 /увеличаване на капитала на дружеството/ от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.06.2009 година.

РЕШЕНИЕ № 255, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Еднолично акционерно дружество “Първомай 2000” ЕАД.Предвид докладна записка от председатели на групи общински съветници вх.№ 53-0-264/25.06.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и ал.2, чл.266 от Търговския закон, чл.23, т.3 и т.7, чл.49, ал.1, т.5 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Прекратява дейността на Еднолично акционерно дружество “Първомай 2000”ЕАД – град Първомай.Открива производство по ликвидация на “Първомай 2000”ЕАД.

Определя шест месечен срок за ликвидация на дружеството.

Прекратява договорите на членовете на съвета на директорите.

Определя за ликвидатор на дружеството Бонка Начева, който да извърши всички фактически и правни действия по ликвидиране на дружеството, за които да подготви отчет, който да внесе в Общинския съвет.

В процеса на ликвидацията имущество де се предаде на едноличния собственик – Община Първомай.Мотиви: Дружеството функционира неефективно, поради което не остават средства за реинвестиране и обновяване на материалната база.

РЕШЕНИЕ № 256, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2009 година.Предвид докладна записка от Дечко Петков – Председател на Общински съвет град Първомай вх. № 53-0-262/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема План за дейността си за второ полугодие на 2009 година, разпределен по месеци както следва:

м. Юли:

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2009 година.

                                                        Вносител: Д. Петков-председател ОбС

2. План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2009 година.

                                                        Вносител: Д. Петков-председател ОбС

м. Август:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2009 година.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2009 година.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

3. Одобряване на ПУП централна градска част.

                                                        Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

 м. Септември:

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред и предложения за промени.

                                                        Вносител: К. Ангелов-зам.кмет

2. Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2010 година съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

3. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2009/2010 година.

                                                        Вносител: Ю. Димитров-зам.кмет

 м. Октомври:

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

 м. Ноември:

1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2008-2009 година.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

  м. Декември:

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай през първото полугодие на 2010 година.

                                                        Вносител: Д. Петков- Председател ОбС

2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2010 година.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

РЕШЕНИЕ № 257, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2009 година.Предвид изнесеното в отчета от Дечко Петков-председател Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-263/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2009 година.

РЕШЕНИЕ № 258, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2008 година.

Предвид изложеното в отчета от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-87/26.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти през 2008 година.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 259, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х – училище, в кв.14 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-83/25.06.2009 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5 400 кв.м., в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 610 кв.м., едноетажна масивна сграда – бивша детска градина и столова със застроена площ 185 кв.м. и масивна сграда – тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ Х – училище в кв.14 по регулационния план на кв.Дебър, град Първомай, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХІ-155; УПИ VІ-154; УПИ V-153; УПИ ІV-153; УПИ ІІІ-152; УПИ ІІ-121 и УПИ І-150 /Акт за ЧОС № 145/05.03.2008 г./.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 169 900 лв. /сто шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 169 900 лв. /сто шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009 г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 260, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Обявяване на недвижим имот № 016169, отреден за полски път в землището на с.Градина, община Първомай за частна общинска собственост.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет изх.№ 61-00-82/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост полски път № 016169, с площ 42,491 дка, находящ се в местността „Летището”, землището на с.Градина, общ.Първомай, при граници на имота: № 016088, пасище, мера на общ.Първомай; № 016168, полски път на общ.Първомай; № 016051, път ІІІ кл. на Държавата; № 016170, полски път на общ.Първомай; № 016032, нива на Милко Георгиев Хубенов; № 016031, полски път на общ.Първомай; № 016030, нива на Марийка Кирилова Янчева, поради това че е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал.2 от Закона за общинската собственост.Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и с цел използване на земеделските земи по предназначение.

РЕШЕНИЕ № 261, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от ОПФ, съставляващ имот № 900291, в местността „Герена”, землището на гр.Първомай, община Първомай, обл.ПловдивПредвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-85/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 900291, с площ 3,340 дка, с начин на трайно ползване- нива, пета категория, находящ се в местността „Герена”, землището на гр.Първомай, община Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: имот № 047004 – нива на Община Първомай; имот № 900404 – оранжерия на „Грийнс”ООД; имот № 900279 – канал на ДПФ-МЗГАР. За имота е съставен Акт за ЧОС № 189/08.06.2009 година.

Одобрява пазарна оценка в размер на 1 346 лв. (хиляда триста четиридесет и шест лева) за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

Определя начална тръжна цена в размер на 1 346 лв. (хиляда триста четиридесет и шест лева).

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 262, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІ-440, в кв.33 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-84/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1270 кв.м., в едно с намиращата се в него едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ 28 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХVІІ-440, находящ се в кв.33 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – зем.земя, от изток – зем.земя, от юг – улица,  от запад  - УПИ ХVІ-441. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 173 от 18.12.2008г.

Одобрява пазарна оценка в размер на 13 100 лв. /тринадесет хиляди и сто лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

Определя начална тръжна цена в размер на 13 100 лв. /тринадесет хиляди и сто лева/ без ДДС.Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на Община Първомай за 2009г.

РЕШЕНИЕ № 263, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, съставляваща имот № 006057, в местността „Кавак Тарла”, землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-86/26.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 006057 с площ 2,553 дка, в едно с намиращата се в него полумасивна сграда – бивша помпена станция със застроена площ 80 кв.м., с начин на трайно ползване – водостопанско съоръжение, находящ се в местността „Кавак Тарла”, землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: имот № 006056 – пасище, мера на ОПФ-необработваема; имот № 006059 – водоем на ОПФ-необработваема. За имота е съставен Акт за ЧОС № 196/23.06.2009г.

Одобрява пазарна оценка в размер на 2070 лв. (две хиляди и седемдесет лева) за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

Определя начална тръжна цена в размер на 2070 лв. (две хиляди и седемдесет лева).

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 264, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, на собственика на сградата.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-73/18.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Да се учреди възмездно право на пристрояване с площ от 170 кв.м към съществуващ търговски обект – ресторант, представляващ едноетажна масивна сграда построена върху общински имот, съставляващ УПИ І-жил.стр. в кв.118 по регулационния план на гр.Първомай, при граници: от три страни улици, улица-тупик, УПИ ХІV-магазин, УПИ ХV-2356 и УПИ ХVІ-ТП, в полза на Димитър Бориславов Минев от гр.София, кв.Люлин 408, вх.Б, ет.4, ап.103.

Одобрява пазарна оценка в размер на 11 960,00 лв. (единадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС за описаното в т.1 право на пристрояване, изготвена от лицензиран оценител.

На основание чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество правото на пристрояване да се учреди за сумата от 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева) без ДДС.

Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.3 от настоящото решение.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай за 2009 година.

РЕШЕНИЕ № 265, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонални пенсии по чл. 92 от КСО.

Предвид внесено проекто решение от общинските съветници от ПК по ”Правни въпроси и евроинтеграция” вх.№ 53-0-274/06.07.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Внася предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонални пенсии по чл.92 от КСО на децата Симона Джузепе Массими и Цветомира Джузепе Массими.

РЕШЕНИЕ № 266, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Обявяване за пешеходна зона на ул. „Княз Борис І” в участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев” до кръстовището с ул. „П.Волов” и изменение на Решение № 364 на Общински съвет Първомай, взето на 31.03.2006 г. по Протокол № 35.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет изх.№ 61-00-89/08.07.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 от Наредбата за организацията и безопасността  на движението на територията на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Отменя точка 1.2 от Решение № 364 на Общински съвет-Първомай, взето на 31.03.2006г. по Протокол № 35 относно определяне на зони за кратковременно паркиране на ул. „Княз Борис І”.

Въвежда забрана за ползване от ППС на  ул. „Княз Борис І” в участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев” до кръстовището с ул. „П.Волов” и определя същия участък за пешеходна зона.Мотиви: Осигуряване безопасността на пешеходците по ул. „Княз Борис І”.

РЕШЕНИЕ № 267, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Откриване на процедура по акредитация на „Медицински център–І -Първомай”ЕООД.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-88/01.07.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, ал.1 от Наредба № 18/20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения на Министъра на здравеопазването

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да бъде проведена акредитационна процедура в „Медицински център–І - Първомай”ЕООД и упълномощава Управителя на лечебното заведение да проведе всички необходими действия по акредитацията.Мотиви: Във връзка с дейността на лечебното заведение и необходимостта за сключване на договори с НЗОК

РЕШЕНИЕ № 268, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

Предвид внесено проекто решение  от д-р Станка Апостолова-председател на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”  вх.№ 53-0-275/08.07.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Отпуска еднократна помощ в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ на Мая Милкова Гъделева от гр.Първомай, ул. „Плодородие” № 37 за подпомагане на лечението и от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2009 година

РЕШЕНИЕ № 269, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Еднолично акционерно дружество “Първомай 2000” ЕАД.

Предвид докладна записка от председатели на групи общински съветници вх.№ 53-0-264/25.06.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и ал.2, чл.266 от Търговския закон, чл.23, т.3 и т.7, чл.49, ал.1, т.5 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

  1. Прекратява дейността на Еднолично акционерно дружество “Първомай 2000”ЕАД – град Първомай.
  2. Открива производство по ликвидация на “Първомай 2000”ЕАД.
  3. Определя шест месечен срок за ликвидация на дружеството.
  4. Прекратява договорите на членовете на съвета на директорите.
  5. Определя за ликвидатор на дружеството Бонка Начева, който да извърши всички фактически и правни действия по ликвидиране на дружеството, за които да подготви отчет, който да внесе в Общинския съвет.
  6. В процеса на ликвидацията имущество де се предаде на едноличния собственик – Община Първомай.

 Мотиви: Дружеството функционира неефективно, поради което не остават средства за реинвестиране и обновяване на материалната база.


РЕШЕНИЕ № 270, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2009 година.

Предвид изложеното в отчета от Ангел Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-95/17.08.2009 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай от № 176 до № 254, отнасящи се за първото полугодие на 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 271, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2009 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2009 година. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2009 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-98/17.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2009 г., както следва:

1.1. По прихода – 8 009 705 лв / съгласно Приложение № 1 /;

1.2. По разхода – 7 386 173 лв / съгласно Приложение № 2 /.

2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 3 022 871 лева и на текущите ремонти в размер на 73 830 лв / съгласно Приложение № 3 /.

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2009 година / съгласно Приложение № 4 /.


РЕШЕНИЕ № 272, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2009 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-99/17.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Изменя решение № 195 от 27.02.2009 година по протокол № 25 на Общински съвет град Първомай, както следва:

1.1. Запазва общата стойност на бюджета на община Първомай за 2009 година в размер на 13 933 799 лева, като преразпределя средствата за капиталови разходи, текущи ремонти и издръжки в разходната част съгласно приложение № 1.

1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2009 г. с 56 547 лева и увеличава текущите ремонти с 30 682 лева, съгласно приложение № 2.

2. Променя т.8 от Решение № 195 на Общински съвет, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25, както следва: „Дава съгласие възникналият временен недостиг на средства за бюджета и извънбюджетните сметки по европейските проекти да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателната сметка в размер на 80% от свободните налични средства със срок на възстановяване не по-късно от 30.06.2010 г.”.

3. На основание т.22 от ДДС 07/04.04.2008 г. и във връзка с Решение № 79 на Общински съвет, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8 дава съгласие средствата в размер на 127 984 лева, платени от бюджета за проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/ и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина община Първомай” през 2007 г. и 2008 г., в последствие одобрени за финансиране по ОП „Околна среда” да бъдат предоставени под формата на временен безлихвен заем от бюджета на извънбюджетната сметка на проекта със срок на възстановяване след окончателното приключване на проекта.

4. Отпуска еднократна помощ в размер на 500.00 /петстотин лева/ на Запрян Апостолов Чомаков от гр.Първомай, ул.”Калоян” № 32 за сърдечна операция.


РЕШЕНИЕ № 273, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище град Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-93/13.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с площ 6 441 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 247 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 202 от 07.07.2009г.

            2. Поземлен имот с площ 3 558 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 246 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 201 от 06.07.2009г.;

            3. Поземлен имот с площ 1 642 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 245 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 200 от 06.07.2009г.;

            4. Поземлен имот с площ 1 827 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 244 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 199 от 06.07.2009г.;

            5. Поземлен имот с площ 4 401 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 253 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 208 от 16.07.2009г.;

            6. Поземлен имот с площ 641 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 252 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 207 от 16.07.2009г.;

            7. Поземлен имот с площ 2 415 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 250 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 205 от 15.07.2009г.;

            8. Поземлен имот с площ 1 240 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 251 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 206 от 16.07.2009г.;

            9. Поземлен имот с площ 1 235 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 249 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 204 от 15.07.2009г.;

            10. Поземлен имот с площ 1 236 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 248 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 203 от 15.07.2009г.;

            11. Поземлен имот с площ 747 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 240 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 194 от 23.06.2009г.;

            12. Поземлен имот с площ 3 585 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 242 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 197 от 03.07.2009г.;

            13. Поземлен имот с площ 1 708 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 243 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 198 от 03.07.2009г.;

            14. Поземлен имот с площ 1 909 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 239 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 193 от 23.06.2009г.;

            15. Поземлен имот с площ 2 440 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 241 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 195 от 23.06.2009г.;

            16. Поземлен имот с площ 6 890 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 237 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 216 от 12.08.2009г.;

            17. Поземлен имот с площ 3 803 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 223 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 215 от 12.08.2009г.;

            18. Поземлен имот с площ 2 078 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 218 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 214 от 12.08.2009г.;

            19. Поземлен имот с площ 1 432 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 217 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 213 от 12.08.2009г.;

            20. Поземлен имот с площ 2 983 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 214 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 212 от 12.08.2009г..

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 247 от масив 39 в размер на 1 611 лв. /хиляда шестстотин и единадесет лв./;

2. Имот № 246 от масив 39 в размер на 890 лв. /осемстотин и деветдесет лв./;

3. Имот № 245 от масив 39 в размер на 411 лв. /четиристотин и единадесет лв./;

4. Имот № 244 от масив 39 в размер на 457 лв. /четиристотин и петдесет и седем лв./;

5. Имот № 253 от масив 39 в размер на 1 101 лв. /хиляда сто и един лв./;

6. Имот № 252 от масив 39 в размер на 160 лв. /сто и шестдесет лв./;

7. Имот № 250 от масив 39 в размер на 604 лв. /шестстотин и четири лв./;

8. Имот № 251 от масив 39 в размер на 310 лв. /триста и десет лв./;

9. Имот № 249 от масив 39 в размер на 309 лв. /триста и девет лв./;

10. Имот № 248 от масив 39  в размер на 310 лв. /триста и десет лв./;

11. Имот № 240 от масив 39 в размер на 187 лв. /сто осемдесет и седем лв./;

12. Имот № 242 от масив 39 в размер на 897 лв. /осемстотин деветдесет и седем лв./;

13. Имот № 243 от масив 39 в размер на 427 лв. /четиристотин двадесет и седем лв./;

14. Имот № 239 от масив 39 в размер на 477 лв. /четиристотин седемдесет и седем лв./;

15. Имот № 241 от масив 39 в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лв./;

16. Имот № 237 от масив 39  в размер на 1 723 лв. /хиляда седемстотин двадесет и три лв./;

17. Имот № 223 от масив 39 в размер на 951 лв. /деветстотин петдесет и един лв./;

18. Имот № 218 от масив 39 в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лв./;

19. Имот № 217 от масив 39  в размер на 358 лв. /триста петдесет и осем лв./;

20. Имот № 214 от масив 39 в размер на 746 лв. /седемстотин четиридесет и шест лв./.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 13 058 (тринадесет хиляди и петдесет и осем лв.) лева.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 274, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – училище, детска градина в кв.37 по регулационния план на с.Драгойново, община Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-92/13.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 800 кв.м., в едно с намиращите се в него двуетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 390 кв.м., едноетажна масивна сграда – бивша работилница със застроена площ 260 кв.м. и масивна сграда – тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ І – училище, детска градина в кв.37 по регулационния план на с.Драгойново, община Първомай, при граници на имота: от три страни улици и УПИ ІХ-587, УПИ VІІІ-387, УПИ ІІ-388. За имота е съставен Акт за ЧОС № 170/10.12.2008 г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 60 200 лв. /шестдесет хиляди и двеста лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.     

3. Определя начална тръжна цена в размер на 60 200 лв. /шестдесет хиляди и двеста лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кметство на с.Драгойново за изпълнение на дейности от местно значение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009 г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009 г.


РЕШЕНИЕ № 275, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Вземане на решение от Общински съвет град Първомай, за одобряване на проектна документация на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електрозахранване, във връзка с реализацията на проект: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА с.БРЯГОВО – ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ № 2 И № 3.”Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-100/21.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с инвестиционната програма на ВиК ЕООД гр.Пловдив, при условията на чл.60 от Административно процесуалния кодекс /АПК/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе за ел.захранване, преминаващо през имоти с № 069005, 069015, 074029, 074116 и 074121, находящи се в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с ЕКТТЕ 06745, всички общинска собственост, във връзка с реализацията на проект „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА с.БРЯГОВО – ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ № 2 и № 3.”

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ и с цел реализиране на проекта „Водоснабдяване на с.Брягово – включване на нови сондажни кладенци № 2 и № 3.


РЕШЕНИЕ № 276, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Обявяване на недвижим имот № 801819, отреден за полски път в землището на гр.Първомай, община Първомай за частна общинска собственост.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-96/17.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Обявява за частна общинска собственост полски път № 801819, с площ 0,194 дка, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на град Първомай, общ.Първомай, при граници на имота: № 801471, полски път на ОПФ /необработваема/ ; № 801771, пасище, мера на „Тролекс”ЕООД; № 801820, полски път, на ОПФ /необработваема/; № 800569, пасище, мера, на „Тролекс” ЕООД, поради това, че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел използване на земеделските земи по предназначение.


РЕШЕНИЕ № 277, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Изменение на Решение № 255 по Протокол № 32 от 08.07.2009 г., поради допусната фактическа грешка.

Предвид изложеното в докладната записка от председателите на групи общински съветници при Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-307/17.08.2009 г.  и на основание чл.21,ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Поправя явна фактическа грешка в Решение № 255 взето с Протокол № 32 от 08.07.2009 година за прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Еднолично акционерно дружество „ПЪРВОМАЙ  2000” ЕАД град Първомай , и го изменя както следва: Текстът „във връзка с чл.154, ал.1, т.2 и чл.156, ал.1 и ал.2 и чл.266 от Търговския закон, следва да се чете: „във връзка с чл.252, ал.1, т.1, чл.221, т.3,4 и 9 и 266 от Търговския закон….”

2. В останалата си част Решение № 255 по Протокол № 32 от 08.07.2009 година на Общински съвет град Първомай остава непроменено.


РЕШЕНИЕ № 278, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Предложение за разкриване на Дом за стари хора – град Първомай като делегирана от държавата дейност.

Предвид изложеното в  докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-94/17.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Общински съвет гр. Първомай дава съгласие за разкриване на Дом за стари хора град Първомай с капацитет 32 души считано от 01.01.2010 г., с обща численост на персонала 14,5 места, намиращ се в град Първомай, квартал Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността „Землище кв. Дебър”, имот № 000402 по картата на възстановената собственост за землището на гр. Първомай, кв. Дебър, ул. ”Княз Борис І” № 51, като делегирана от държавата дейност.

2. Одобрява ресурсното осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дом за стари хора, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет - 32 ползватели – стари хора и хора с увреждания;

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година;

Персонал: 14,5 щатни бройки в това число:

Ръководител Дом за стари хора – 1 щатна бройка, социален работник – 1 щатна бройка, лекар/фелдшер – 1 щатна бройка, трудотерапевт – 1 щатна бройка, медицински специалисти – 3 щатни бройки, общ персонал – 7,5 щатни бройки.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай в срок до 30.09.2009 г. да изпрати Решението на Общински съвет - Първомай до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Пловдив, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на основание чл. З6а, ал.1 от ППЗСП.

МОТИВИ: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно приемането на решението Община Първомай да разкрие  Дом за стари хора град Първомай като делегирана от държавата дейност.


РЕШЕНИЕ № 279, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.

Предвид изложеното в докладната записка от Илия Ганчев вх.№ 53-0-300/14.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Отменя Решение № 124 на Общински съвет град Първомай от 10.09.2008 г. по Протокол № 14.

2. Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на местна инициативна група на цялата територия на община Първомай.

3. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 14.08.2009 приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:

За стопанския сектор: „Белите брези – ВТ” ООД, седалище – гр.Първомай, ул.”Княз Борис І” № 104, БУЛСТАТ: 115138549, представлявано от управителя Тодор Николов Костадинов, ЕГН .................

За нестопанския сектор: НЧ „Пробуда”, гр.Първомай, кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” № 190, БУЛСТАТ 000456250, представлявано от председателя Петя Димитрова Павлова, ЕГН ...................

4. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ" от Програмата за развитие на селските райони да бъде

Общинска администрация Първомай, 4270 гр. Първомай

обл. Пловдив, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50

ЕИК по БУЛСТАТ 000471536, представлявана от: Ангел Атанасов Папазов, кмет

5. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация: ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

6. Община Първомай се ангажира да оказва съдействие и да участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.


РЕШЕНИЕ № 280, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.Предвид изложеното в информацията от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-103/17.09.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 43.Мотиви: Периодично запознаване на Общински съвет град Първомай с дейностите по контрол за спазване разпоредбите на „Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай”.


РЕШЕНИЕ № 281, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2009/2010 г.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-102/16.09.2009 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с чл. 20 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация , както и § 6в, ал.2 от Допълнителните разпоредби от ЗНП ; чл. 7 ал. 2 от ПМС 84  от 06.04.2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на   средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, чл. 11 ал. 2 и чл. 11а,  ал. 2 от  Наредба № 7 на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1.Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения  за започване на учебната 2009/2010 г.

2.Утвърждава общинската образователна мрежа в структурата на поделение „Образование” при ОбА гр. Първомай за учебната 2009/2010 год., както следва:

                        А. 13-т общински  училища:

                        - СОУ”Проф.д-р Асен Златаров” гр. Първомай 

                        - ОУ”Св.св. Кирил  и Методий” гр. Първомай / с обхват на  учениците от кв. Любеново /.

                        - ОУ”Хр. Ботев” с. Градина / с обхват на  учениците от с. Добри дол и с. Крушево /.

                        - ОУ”Г.Караславов” гр. Първомай, кв. Дебър / с обхват на  учениците от с. Татарево /.

                        - ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Д. извор / с обхват на  учениците  от с. Поройна / .

                        - ОУ”От.Паисий” с. Искра  / с обхват на  учениците от с. Брягово/

                        - ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Караджалово

                        - ОУ”В.Априлов” с. Виница

                        - ОУ”Л.Каравелов” с. Бяла река / с обхват на  учениците от с.Православен /

                        - ОУ”Хр.Ботев” с. Езерово / с обхват на  учениците от V – VІІІ кл. от   с. Воден /.

                        - ОУ”д-р П.Берон” с. Буково” / с обхват на учениците от с. Драгойново /

                        - НУ”Хр.Ботев” гр. Първомай

                        - НУ”П.Р. Славейков” с. Воден

                        Б. 12-т общински детски градини :

                        - ОДЗ”Осми март” – гр. Първомай

                        - ОДЗ”Първи юни” с. Градина

                        - ЦДГ”Марица” гр. Първомай

                        - ЦДГ”Пролет” гр. Първомай, кв. Дебър

                        - ЦДГ”Радост” гр. Първомай, кв. Любеново

                        - ЦДГ”Искра” с. Искра

                        - ЦДГ”Детелина” с. Д.извор

                        - ЦДГ”Лилия” с. Бяла река

                        - ЦДГ”Първи юни” с. Виница”

                        - ЦДГ”Пролет” с. Крушево

                        - ЦДГ”Теменуга” с. Воден

                        - ЦДГ”Звънче” с. Езерово

 

3.Определя : ОУ”Л.Каравелов” с. Бяла река, ОУ”Христо Ботев” с. Езерово,  ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор, ОУ”Отец Паисий” с. Искра,   за средищни училища и предлага на МОМН  да включи  същите  в националния списък на средищните  училища, като задължава кмета на общината да внесе в МОМН мотивирано предложение.

4. За учебната 2009/2010  г. допуска изключения от минималния брой на     учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. 11 ал.2 от Наредба № 7 на МОН  за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена,  като осигурява  допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти   за съответната дейност, както следва:

 

УЗ/Селище

клас

брой
ученици

слята
паралелка

брой
ученици

разлика между
норматив за
минимален брой
ученици и действителен брой ученици

ЕРС

необходими
средства

1

ОУ "Л.Каравелов"
с.Бяла река

І

8

І - ІІІ

15

1

1409

1409

ІІ

11

 

11

5

1409

7045

ІІІ

7

 

 

 

 

0

ІV

14

 

14

2

1409

2818

V

7

 

 

 

 

0

13

V-VІ

20

 

 

0

VІІ

7

 

 

 

 

0

VІІІ

13

VІІ - VІІІ

20

 

 

0

Всичко

 

80

 

80

8

 

11272

2

ОУ "В.Априлов" с.Виница

І

7

 

 

 

 

 

ІІ

10

 

 

 

 

 

ІІІ

14

І-ІІІ

21

 

 

 

ІV

6

ІІ-ІV

16

 

 

 

V

6

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0

VІІ

6

V - VІ

16

2

1409

2818

VІІІ

10

VІІ - VІІІ

16

2

1409

2818

Всичко

 

69

 

69

4

 

5636

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
Караджалово

І

15

 

15

1

1409

1409

ІІ

13

 

13

3

1409

4227

ІІІ

12

 

12

4

1409

5636

ІV

10

 

10

6

1409

8454

V

12

 

12

6

1409

8454

12

 

12

6

1409

8454

VІІ

10

 

10

8

1409

11272

VІІІ

16

 

16

2

1409

2818

Всичко

 

100

 

100

36

 

50724

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с.Дълбок извор

І

15

 

15

1

1409

1409

ІІ

16

 

16

 

 

0

ІІІ

16

 

16

 

 

0

ІV

14

 

14

2

1409

2818

V

17

 

17

1

1409

1409

12

 

12

6

1409

8454

VІІ

15

 

15

3

1409

4227

VІІІ

10

 

10

8

1409

11272

Всичко

 

115

 

115

21

 

29589

5

НУ "П.Р.Славейков"
с.Воден

І

6

І-ІІІ

11

5

1409

7045

ІІ

6

ІІ-ІV

10

6

1409

8454

ІІІ

5

 

 

 

 

 

ІV

4

 

 

 

 

 

Всичко

 

21

 

21

11

 

15499

 

 

 

385

 

385

80

 

112720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Сумата в размер на 112720 лв се отнася за периода  от 15.09.2009г до 15.09.2010 г,а сумата  от15.09.2009г до 31.12.2009г е в размер на 32877 лв

                   

 

 5.За учебната 2009/2010  г. допуска изключения от минималния брой на     учениците в паралелките,  по-малко от 10, по чл. 11а,  ал.2, ал.3 от Наредба № 7 на МОН  за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена,  като осигурява  допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти   за съответната дейност, както следва:

 

УЗ/Селище

клас

брой
ученици

слята
паралелка

брой
ученици

разлика между
норматив за
минимален брой
ученици и действителен
брой ученици

ЕРС

необходими
средства

1

ОУ "Хр.Ботев"
с.Езерово

І

0

 

 

 

 

0

ІІ

4

ІІ-ІV

7

9

1409

12681

ІІІ

8

 

8

8

1409

11272

ІV

3

 

 

 

 

0

V

10

V-VI

20

 

 

0

10

 

 

 

 

0

VІІ

18

VІІ

18

 

 

0

VІІІ

12

VІІІ

12

6

1409

8454

Всичко

 

65

 

65

23

 

32407

2

ОУ "Д-р П.Берон"
с.Буково

І

5

І - ІІІ

8

8

1409

11272

ІІ

3

ІІ - ІV

6

10

1409

14090

ІІІ

3

 

 

 

 

 

ІV

3

 

 

 

 

0

V

5

V - VІ

8

10

1409

14090

3

 

 

 

 

0

VІІ

3

 

 

 

 

0

VІІІ

11

VІI - VІІІ

14

4

1409

5636

Всичко

 

36

 

36

32

 

45088

 

всичко

 

101

 

101

55

 

77495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Сумата в размер на 77495 лв се отнася за периода  от 15.09.2009г до 15.09.2010 г,а сумата от 15.09.2009г до 31.12.2009г е в размер на 22603 лв

                   

 

Задължава кмета на общината да направи мотивирано искане пред МОМН за разрешение за съществуването на горепосочените маломерни и слети паралелки на ОУ”д-р П.Берон” с. Буково и ОУ”Христо Ботев” с. Езерово за учебната 2009/2010 год.

Мотиви: Състояние и готовност на общинската образователна мрежа за учебната 2009 / 2010 година. Съгласно чл. 36 от ЗНП общината отговаря за реализирането на държавната образователна политика по отношение на задължителното училищно обучение на децата до 16 – т годишна възраст, финансово-ресурсно осигуряване на учебните планове на общинските училища и детски градини и материално – техническата база на просветните звена.


РЕШЕНИЕ № 282, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Докладна записка относно продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х – за младежки дом, в кв.52 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-104/17.09.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 1 220 кв.м., в едно с намиращия се в него павилион – метална конструкция със застроена площ от 140 кв.м., съставляващ УПИ Х – за младежки дом, в кв.152 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, при граници на имота: от север – улица; от изток - УПИ І-535 и УПИ ХІ-537; от юг - УПИ ХІІ-538,539; от запад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 210 от 22.07.2009г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 956 лв. /пет хиляди  деветстотин петдесет и шест лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 5 956 лв. /пет хиляди  деветстотин петдесет и шест лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кметство на с.Брягово за изпълнение на дейности от местно значение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 283, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-105/17.09.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 640 кв.м., съставляващ УПИ VІІ – обслужващи дейности и търговия, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: от север - ПИ №222, от изток - улица, от юг - УПИ VІ - обсл.дейности и търговия, от запад - УПИ І - озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 223/03.09.2009г. 

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ УПИ VІ – обслужващи дейности и търговия, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: от север - УПИ VІІ-обсл.дейности и търг., от изток - улица, от юг - УПИ V - обсл.дейности и търг., от запад - УПИ І - озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 224/03.09.2009г. 

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 520 кв.м., съставляващ УПИ V – обслужващи дейности и търговия, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: от север - УПИ VІ-обсл.дейности и търг., от изток - улица, от юг - УПИ ІV - обсл.дейности и търг., от запад - УПИ І - озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 225/03.09.2009г. 

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ УПИ ІV – обслужващи дейности и търговия, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: от север - УПИ V-обсл.дейности и търг., от изток - улица, от юг - УПИ ІІ – общ. обсл.дейности, от запад - УПИ І - озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 226/03.09.2009г. 

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.І общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. За УПИ VІІ - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 4 672 лв. /четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева/ без ДДС.

2. За УПИ VІ - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 869 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и девет лева/ без ДДС.

3. За УПИ V - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 432 лв. /три хиляди четиристотин тридесет и два лева/ без ДДС.

4. За УПИ ІV - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 498 лв. /три хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/ без ДДС.

ІІІ. Определя начални тръжни цени за описаните по т.І общински имоти, както следва:

1. За УПИ VІІ - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 4 672 лв. /четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева/ без ДДС.

2. За УПИ VІ - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 869 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и девет лева/ без ДДС.

3. За УПИ V - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 432 лв. /три хиляди четиристотин тридесет и два лева/ без ДДС.

4. За УПИ ІV - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 498 лв. /три хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/ без ДДС.

ІV. След приключване на тръжната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кметство на с.Виница за изпълнение на дейности от местно значение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 284, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ – за производствени и обслужващи дейности, в кв.54 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-106/17.09.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 4050 кв.м., предназначен за производствени и обслужващи дейности, съставляващ УПИ ІІ – за производствени и обслужващи дейности, находящ се в кв.54 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от  север –улица, от изток – УПИ І - зеленина, от юг – улица, от запад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 209 от 22.07.2009г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 22 275 лв. /двадесет и две хиляди двеста седемдесет и пет лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 22 275 лв. /двадесет и две хиляди двеста седемдесет и пет лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кметство на с.Искра за изпълнение на дейности от местно значение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 285, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от покривно пространство на административната сграда на Община Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-107/17.09.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, както следва: терен с площ от 10 кв.м., представляващ част от покривно пространство на административната сграда на Община Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив /Акт за ПОС № 136/20.05.1999г. /, за срок от 5 /пет/ години.

2. Определя начална тръжна цена за месец в размер на равностойността на 250 евро по фиксинга на БНБ без ДДС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 286, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Извършва следните промени в Постоянните комисии:

1. Постоянна комисия „Общинска собственост и инвестиции” и ПК „Земеделие, горско стопанство и екология” на мястото на Запрян Симеонов Тозев става  Роман Георгиев Бозов.


РЕШЕНИЕ № 287, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проект за Подробен устройствен план - ПУП-ПР /план за регулация/ за парцели УПИ ХХV1811-обслужващи дейности и УПИ І-жил.строителство, кв.116”в”, във връзка с промяна на границата между двата парцела и увеличаване на площта на УПИ ХХV-1811-обслужващи дейности с 54 /петдесет и четири/ кв.м.Предвид изложеното в докладната записка  от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-109/24.09.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията и чл.45, във връзка с чл.46, ал.2 и чл.56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1.      Дава съгласието си, Кмета на Община Първомай да одобри проект за Подробен устройствен план - ПУП-ПР /план за регулация/ за парцели УПИ ХХV1811-обслужващи дейности и УПИ І-жил.строителство, кв.116”в”, във връзка с промяна на границата между двата парцела и увеличаване на площта на УПИ ХХV-1811-обслужващи дейности с 54 /петдесет и четири/ кв.м.

2.      Прехвърлянето на собствеността, да се извърши по реда на чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, след одобряване на пазарната оценка от Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 288, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай /Приета с решение № 525 на ОбС гр.Първомай, взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52, изм.с решение № 46 от 22.02.2008 г. по протокол № 5 и решение № 249 от 29.05.2009 г. по протокол № 29/.Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-120/19.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай” приета с решение № 525 на ОбС гр.Първомай, взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52, изм.с решение № 46 от 22.02.2008 г. по протокол № 5 и решение № 249 от 29.05.2009 г. по протокол № 29.Мотиви: Въвеждане на механизми за по-голяма ефективност при освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци, определяне на количеството на съдовете, когато таксата се заплаща на база количество битови отпадъци, както и определянето на такси за ползването на общински терени в рамките на строителните площадки.


РЕШЕНИЕ № 289, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Докладна записка относно издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект ”Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007/026 „Подкрепа за осигуряване на подходяща, рентабилна и образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, приоритетна ос 1- „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-115/14.10.2009 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и на основание чл. 4.2 от Специфичните условия  на договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1  на оперативна програма „Регионално развитие .”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Упълномощава г-н Ангел Атанасов Папазов – кмет на община Първомай, бенефициент по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г..” за проект  „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие  на територията на община Първомай”, да учреди Запис на заповед на стойност 419322.11 лв (Четиристотин и деветнадесет  хиляди  триста двадесет и два лева и 11 стотинки  или 10% ( десет процента) върху стойността на исканата безвъзмездна финансова помощ за проекта, полза на поемателя/договарящия орган за оперативна програма „Регионално развитие  2007-2013 г.” – Министерството на  регионалното развитие .Мотиви:Във връзка с изложеното дотук и осигуряване на максимално кратък срок между сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на регионалното развитие и  община Първомай за проект  Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие  на територията на община Първомай” и депозирането на искане за авансово плащане по проекта.


РЕШЕНИЕ № 290, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Придобиване в собственост на имот по реда на чл.21, ал.1 и ал.4 и чл.40, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.5 от ЗУТ, чрез замяна на недвижим имот, собственост на юридическо лице с имот собственост на Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-121/20.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 и ал.4, чл.40, ал.2, т.1 и  чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.5 от Закона за устройство на територията , във връзка с чл.48, ал.2, т.1  и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Одобрява пазарни оценки на имоти, изготвени от лицензиран оценител както следва:

- за поземлен имот пл. №1135 с площ от 200 кв.м. ведно с построените върху него бивша жилищна сграда и пристройка с обща разгъната площ от 418 кв.м., попадащ в УПИ І – озеленяване в квартал 76 по действащия регулационен план на гр.Първомай, пазарна цена в размер на 28 600 лв. (двадесет и осем хиляди и шестстотин лева) без ДДС;

- за незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 820 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ II – търговия и административни услуги, квартал 86-А по действащия регулационен план на гр.Първомай, пазарна цена в размер на 118 900 лв. (сто и осемнадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС;

2. Дава съгласие за придобиване в собственост на имот, чрез замяна на имот собственост на „Булиън” ЕАД гр.София, с ЕИК 121913460, срещу имот собственост на Община Първомай, а именно:

- поземлен имот пл. №1135 с площ от 200 кв.м. ведно с построените върху него бивша жилищна сграда и пристройка с обща разгъната площ от 418 кв.м., попадащ в УПИ І – озеленяване в квартал 76 по действащия регулационен план на гр.Първомай, при граници на ПИ: от север и от запад – улици; от изток и от юг – УПИ I – озеленяване, на стойност 28 600 лв. (двадесет и осем хиляди и шестстотин лева)  без ДДС, собственост на „Булиън” ЕАД гр.София ;

- срещу имот собственост на Община Първомай, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 820 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ II – търговия и административни услуги, квартал 86-А по действащия регулационен план на гр.Първомай, при граници на УПИ: от север – улица, от изток – улица тупик; от юг –УПИ І – банка, УПИ ІІІ – 1295 и УПИ VІ - ТП; от запад – пешеходен пасаж, на стойност 118 900 лв. (сто и осемнадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС;

3. Разликата в установените пазарни стойности на заменяемите имоти в размер на  90 300 лв. (деветдесет хиляди и триста лева) без ДДС, да се заплати от „Булиън” ЕАД гр.София, с ЕИК 121913460 на Община Първомай, след представяне на доказателства за липса на ипотеки и тежести върху имота на дружеството, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

4. Задължава фирма „Булиън” ЕАД гр.София за своя сметка да събори сградата и  реализира зеленината.

 

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал.4, чл.40, ал.2, т.1 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.48, ал.2, т.1  и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ с оглед придобиване на имот в собственост на Община Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233