Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 497 до № 542 приети от 23.01.2015 г. до 27.03.2015 г. по Протоколи от № 45 – до № 47

РЕШЕНИЕ № 497 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:        Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай и неговите комисии за периода м.юли – м.декември 2014 година.

Предвид изложеното в Отчета и Предложението от Д.Петков – Председател на Общински съвет вх.№ 53-0-15/12.01.2015 г. и на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчет за дейността на Общински съвет град Първомай и неговите комисии за периода м.юли – м.декември 2014 година.

Мотиви: Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 490 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.12.2014 г. по Протокол № 44.


РЕШЕНИЕ № 498взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:        Демографската характеристика и информация за състоянието на трудовата заетост и безработицата в Община Първомай за 2014 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-12/12.01.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Демографска характеристика и информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай за 2014 година.

Мотиви: Във връзка с Решение № 490 на Общински съвет относно План за работата на Общински съвет гр.Първомай за първото полугодие на 2015 г. м.януари т.3 и т.4.


РЕШЕНИЕ № 499 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:        Отчет-анализ за дейността на субсидираните от община Първомай спортни клубове, туристически дружества и други ЮЛНСЦ през 2014 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-17/14.01.2015 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.137, ал.1, т.1 и чл.84, ал.1, т.9 от Закона за публичните финанси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за информация предоставения Отчет-анализ за дейността на субсидираните от община Първомай спортни клубове, туристически дружества и други ЮЛНСЦ през 2014 година.

Мотиви: Чл.137, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.84, ал.1, т.9 от същия закон.


РЕШЕНИЕ № 500 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:        Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището на град Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-08/12.01.2015 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следният имот:

- № 800520, с площ от 5,360 дка, с променен начин на трайно ползване – изоставена нива, местността „Землище кв.Дебър”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 159/28.08.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 166, том 7 от 03.09.2014г.,вх.№ 2094, дв.вх.№ 2041,

поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 501 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:        Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти - публична общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-09/12.01.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасища, мери” в „Друга изоставена нива” за земеделски нужди на следните имоти от  кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, а именно:

 

  1. Поземлен имот с площ от 2 377 кв.м. (две хиляди триста седемдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 237 (двеста тридесет и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 300, ПИ № 301, ПШ № 302 и от две страни полски път № 9502. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 164/07.01.2015 год;

2. Поземлен имот с площ от 1 726 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 238 (двеста тридесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 298, ПИ № 297, полски път № 9502 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 165/07.01.2015 год;

3. Поземлен имот с площ от 592 кв.м. (петстотин деветдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 239 (двеста тридесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 296, ПИ № 295, ПИ № 294, полски път № 9502 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 166/08.01.2015 год;

4. Поземлен имот с площ от 877 кв.м. (осемстотин седемдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 241 (двеста четиридесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 278, ПИ № 279 и от две страни полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 167/08.01.2015 год;

5. Поземлен имот с площ от 1 009 кв.м. (хиляда и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 242 (двеста четиридесет и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от всички страни полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 168/08.01.2015 год;

6. Поземлен имот с площ от 3 286 кв.м. (три хиляди и двеста осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 255 (двеста петдесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 5, ПИ № 6, ПИ № 276, ПИ № 277, полски път № 9503, ПИ № 12, ПИ № 275, полски път № 9503, ПИ № 274 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 169/08.01.2015 год;

7. Поземлен имот с площ от 3 215 кв.м. (три хиляди и двеста и петнадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 261 (двеста шестдесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 323, ПИ № 324, ПИ № 325, ПИ № 229 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 170/08.01.2015 год.

  

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и с оглед уедряване на масивите за земеделско производство.

 


РЕШЕНИЕ № 502 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно: Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХІV – търговия, с площ от 530 кв.м. от кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

 Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-11/12.01.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се продаде на Веселин Желязков Аргиров, ЕГН .............., следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., предназначен за търговия, съставляващ УПИ ХХІV – търговия, от кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на имота: улица, УПИ ХІ – търговия, УПИ ХХІІІ – трафопост, УПИ ХІІ – 708 и УПИ Х – 2652. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1347/09.01.2015г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 8, том 1, дв.вх. № 10 на 09.01.2015г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 17 437 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и седем лева/ с вкл. ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Цената на описания по т.1 общински недвижим имот в размер на 17 437 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и седем лева/ с вкл. ДДС се дължи от Веселин Желязков Аргиров, ЕГН ................., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с заявление Вх. № 94-В-10/29.04.2014г и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ № 503 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:        Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от землищата на с.Виница и Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-14/12.01.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 19 броя недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост от землищата на с.Виница и с.Татарево с обща площ 79,759 дка., както следва:

 

1. Поземлен имот № 001111 с площ 5,497 дка., начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Пета, находящ се в местността “Големия Юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 001121 - нива на Митко Тодоров Атанасов; № 001021- полски път на Община Първомай; № 001155 - нива на Янка Сотирова Стоянова; № 001075 – нива на наследници на Димитър Бялков Ангов; № 001074 – нива на Алекса Атанасова Георгиева.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 554/19.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 111, том ІІ от 21.03.2012г., дв.вх.№ 469.

2. Поземлен имот № 004072 с площ 1.121 дка., начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, находящ се в местността “ЦИГАНСКИ ЧЕИРИ”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 004260 - нива на Георги Тошев Георгиев; № 004010 - полски път на Община Първомай; № 004016 - полски път на Община Първомай; № 004073 - нива на Костадин Йорданов Георгиев.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1167/23.04.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 170, том 4 от 25.04.2014г., вх.№ 1010, дв.вх.№ 995.

3. Поземлен имот № 004219 с площ 0.458 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, находящ се в местността “Цигански Чеири”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи:  № 004018 - полски път на Община Първомай; № 004184 - нива на Василка Тодорова Иванова; № 004218 - нива  на Митко Георгиев Иванов; № 004010 - полски път на Община Първомай.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1168/23.04.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 171, том 4 от 25.04.2014г., вх. № 1011, дв.вх. № 996.

4. Поземлен имот № 004262 с площ 0.700 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, находящ се в местността “Цигански Чеири”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 004143 - нива на Димитър Здравчев Янков; № 004141 - нива на Георги Атанасов Господинов;  № 004010 - полски път на Община Първомай.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1169/23.04.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 172, том 4 от 25.04.2014г., вх.№ 1012, дв.вх. № 997.

5. Поземлен имот № 013142 с площ 1.674 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, находящ се в местността “Моралийски Тирове”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 013143 - нива на Георги Йорданов Костадинов; № 013014 - нива на наследници на Георги Толев Младенов; № 013012 - нива  на Тодорка Георгиеува Кунева и др.; № 013010 - нива на наследници на Теньо Минков; № 013009 - нива на Желязко Господинов Желязков и др.; № 013054  - напоителен канал на Община Първомай.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1170/24.04.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 178, том 4 от 28.04.2014г., вх. № 1020, дв.вх. № 1005.

6. Поземлен имот № 015010 с площ 2.556 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта /2.086/ трета /0.470/, находящ се в местността “Саите”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи:  № 015009 - нива на наследници на Благо Стоилов ; № 015051 - полски път на Община Първомай; № 015011 - нива на наследници на Марина Благоева.; № 015051 - полски път на Община Първомай;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 555/19.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 112, том ІІ от 21.03.2012г., дв.вх. № 470.

7. Поземлен имот № 019083 с площ 1.640 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Пета, находящ се в местността “Доломата”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи:  № 019058 - лозе на  Йордан Димитров Костадинов; № 019054 - нива на Рахим Раифов Хаджиюсеинов; № 019002 - полски път на Община Първомай.; № 019087 - нива на Митко Русев Тодоров и др.; № 019063 - нива на Йордан Димитров Костадинов

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1171/24.04.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 179, том 4 от 28.04.2014г., вх.№ 1021, дв.вх.№ 1006.

8. Поземлен имот № 020096 с площ 6.000 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Трета, находящ се в местността “Ялджика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи:  № 020095 - лозе на Йордан Димитров Костадинов; № 020003 - полски път на Община Първомай; № 020056 – лозе на Йордан Димитров Костадинов; № 020061 - нива на Йордан Димитров Костадинов; № 020059 - нива на Рахим Раифов Хаджиюсеинов;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1172/24.04.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 180, том 4 от 28.04.2014г., вх.№ 1022, дв.вх. № 1007.

9. Поземлен имот № 020099 с площ 1.169 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: Трета, находящ се в местността “Ялджика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 020100 - нива на Кирю Димитров Стоев; № 020054 - лозе на Йордан Димитров Костадинов; № 020003 - полски път на Община Първомай;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1173/24.04.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 181, том 4 от 28.04.2014г., вх.№ 1023, дв.вх. № 1008.

10. Поземлен имот № 024028 с площ 5,565 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Г.Долма мишето”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 024040 - нива на Георги Петров Аврамов; № 024039 - нива на Иванка Петрова Кирева; № 000164 - полски път на Община Първомай;  № 024031 - нива на Община Първомай; № 024030 - нива на Община Първомай.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 888/19.11.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 132, том 9 от 21.11.2013г., вх.№ 2735, дв.вх. № 2676.

11. Поземлен имот № 024030 с площ 2,794 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Г.Долма мишето”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 024029 - нива на Тоньо Колинчев Куков; № 024040 - нива на Георги Петров Аврамов;  № 024028 - нива на Община Първомай; № 024031 - нива на Община Първомай.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 884/18.11.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 117, том 9 от 20.11.2013г., вх.№ 2719, дв.вх.№ 2660.

12. Поземлен имот № 025040 с площ 10,000 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Дол.Долма  Долмата”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025039 - нива, на наследници на Делчо Паунов Кичуков; Землищна граница; № 025041 - нива на наследници на Бойчо Атанасов Бойчев;  № 025047 - Полски път на Община Първомай; .

За имота е съставен Акт за ЧОС № 886/19.11.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 130, том 9 от 21.11.2013г., вх.№ 2793, дв.вх.№ 2674.

13. Поземлен имот № 025055 с площ 3,401 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Дол.Долма  Долмата”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025048 - Нива на Пенка Петрова Митева; № 025047 - Полски път на Община Първомай; № 025076 - Нива на Марияна Трифонова Петрова;  № 025006 - Нива на наследници на Йордан Христозов Янев; № 025005  - Нива на Георги Атанасов Паунов и др.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 922/23.01.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 80, том 1 от 27.01.2014г., вх.№ 114, дв.вх.№ 114.

14. Поземлен имот № 030045 с площ 2,483 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Муранлицки път”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 030006 - нива на "Омега Агро Инвест"; № 000094 - полски път на Община Първомай; № 030055 - нива на "Елит-Милк-2000" ООД;  № 030056 – нива на "Елит-Милк-2000" ООД;  № 030047 - нива  на " Елит-Милк-2000" ООД; № 030005 - нива на наследници на Илия Димитров Иванов.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 885/18.11.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 116, том 9 от 20.11.2013г., вх.№ 2718, дв.вх.№ 2659.

15. Поземлен имот № 041013 с площ 18,806 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Държавен баир”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 041006 – нива на "Елит-Милк-2000" ООД; № 000101 - полски път на Община Първомай; № 041014 - нива на наследници на Петко Колев Попов;  № 000099 - канал на  Община Първомай;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 882/18.11.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 118, том 9 от 20.11.2013г., вх.№ 2720, дв.вх.№ 2661.

16. Поземлен имот № 055020 с площ 9,200 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: трета, находящ се в местността “ Каратопрак ц. бунар”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 055021 - нива на Димо Атанасов Фитоков; № 055036 - нива на Яна Христозова Христозова; № 055037 - нива на наследници на Веница Атанасова Иванова; № 055019 - нива на Запрян Йорданов Христозов;  № 000146 - полски път на Община Първомай;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 715/20.10.2004г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 76, том 1 от 27.01.2014г., вх.№ 110, дв.вх.№ 110.

17. Поземлен имот № 056054 с площ 4,000 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: трета, находящ се в местността “Кушитски път”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 056053 -нива на Димитър Янев Кръстев; № 000148 - канал на Община Първомай; № 056023 - нива на  Делчо Андонов Алексиев; № 056048 - нива на Сабри Байрям Дуран и др.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 923/23.01.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 81, том 1 от 27.01.2014г., вх.№ 115, дв.вх.№ 115.

18. Поземлен имот № 059056 с площ 1,250 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “ Карачалия дж. тепе”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 059055 - нива на Ангел Петров Паунов; № 059042 - полски път на Община Първомай; № 059047 - нива на "Омега Агро Инвест" ЕООД; № 059033 - нива на Петра Димитрова Кондева.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 924/23.01.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 82, том 1 от 27.01.2014г., вх.№ 116, дв.вх.№ 116.

 

ІІ. Определя обща пазарна цена за описаните по т.І общински имоти в пакет от землищата на с.Виница и с.Татарево с обща площ 78,314 дка., в размер на 31 123 лв. (тридесет и една хиляди сто двадесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, при пазарна цена на 1 кв.м. площ в размер на 0,39741297852 лева (нула лева и три, девет, седем, четири, едно, две, девет, седем, осем, пет, две стотинки), която е по-висока от данъчната оценка на 1 кв.м. площ в размер на 0,10359961181 лв. (нула цяло, едно, нула, три, пет, девет, девет, шест, едно, едно, осем, едно), а именно:

 

 

ЗЕМЛИЩЕ

Имот №

Местност

НТП

КАТ

ПЛОЩ

дка.

Данъчна оценка, лева

Пазарна цена на имотите в пакет, лева

I.

Виница

 

 

 

 

 

 

 

1

Виница

001111

„Големия юрт”

Нива

5

5,497

484,80

2200

2

Виница

004072

„Цигански чеири”

Нива

4

1,121

151,80

449

3

Виница

004219

„Цигански чеири”

Нива

4

0,458

62,00

180

4

Виница

004262

„Цигански чеири”

Нива

4

0,700

94,80

280

5

Виница

013142

„Моралийски тирове”

Нива

4

1,674

272,10

670

6

Виница

015010

„Саите”

Нива

4, 3

2,556

355,00

1061

7

Виница

019083

„Доломата”

Нива

5

1,640

144,60

620

8

Виница

020096

„Ялджика”

Нива

3

6,000

793,80

2648

9

Виница

020099

„Ялджика”

Нива

3

1,169

154,70

499

II.

Татарево

 

 

 

 

 

 

 

10

Татарево

024028

„Г. Долма мишето”

Нива

5

5,565

490,80

2150

11

Татарево

024030

„Г. Долма мишето”

Нива

5

2,794

246,40 

1080

12

Татарево

025040

„Дол. Долма долмата”

Нива

5

10,000

882,00

3800

13

Татарево

025055

„Дол. Долма долмата”

Нива

5

3,401

300,00

1300

14

Татарево

030045

„Муранлицки път”

Нива

6

2,483

181,00

950

15

Татарево

041013

„Държавен баир”

Нива

6

18,806

1371,00

7100

16

Татарево

055020

„Каратопрак ц. бунар”

Нива

3

9,200

1420,00

3942

17

Татарево

056054

„Кушитски път”

Нива

3

4,000

617,40

1714

18

Татарево

059056

„Карачалия дж. тепе”

Нива

6

1,250

91,10

480

Общо:

78,314

8 113,30

    31 123

 

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти в пакет от землищата на с.Виница и с.Татарево с обща площ 78,314 дка. в размер на 31 123 лв. (тридесет и една хиляди сто двадесет и три лева).

ІV. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от тях да се предоставят на кметство с.Виница и кметство с.Татарево, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

V. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с проявен инвеститорски интерес от ЗП Йордан Костадинов, гр.Първомай, с цел комасиране на лозовите масиви и увеличаване капацитета на производство на вина на територията на община Първомай, както и намаляване на сезонната безработицата в района и повишаване на жизнения стандарт на местното население.


РЕШЕНИЕ № 504 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:        Утвърждаване на изменение в маршрутно разписание по линия Първомай – Буково.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет на Община Първомай и председател на комисия определена със Заповед № РД 15-736/22.12.2014 г. на Кмета на Община Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава изменение в Маршрутно разписание по линия Първомай-Буково /утвърдено с Решение № 377/27.05.2010 г., изм. с Решение № 370/30.01.2014 г. на Общински съвет град Първомай/, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.

 Мотиви: настоящото решение се приема с цел:

1. Оптимизиране на транспортното обслужване на гражданите и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


РЕШЕНИЕ № 505 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:           Промяна предназначението на земеделски имоти № 000475 и № 000890, с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящи се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-23/21.01.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на следните общински имоти:

- поземлен имот № 000475 с площ от 9,256 дка., с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността ”Солук чешма”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен акт за ПОС № 148/11.09.2013г.

       - поземлен имот № 000890 с площ от 1,776 дка., с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността ”Таук дере”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен акт за ПОС № 148/11.09.2013г.,

които ще бъдат трайно засегнати при изграждане на обект: ПЪТ ІІІ - 5802 „Тополово - Поройна” - /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор” Мост над р.Чинар дере при км 19+435.

Промяната на предназначението на имота да се извърши при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.

  2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна предназначението на гореописания имот - 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на решението.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ  и с цел изграждане на обект ПЪТ ІІІ - 5802 „Тополово - Поройна” - /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор” Мост над р.Чинар дере при км 19+435,  с което ще се подобри транспортното обслужване, безопасността и удобството при пътуване към селата Поройна и Леново.


РЕШЕНИЕ № 506 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:          Обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост, съгласно одобрен ПУП-ПП за обект: Път ІІІ - 5802 „Тополово - Поройна /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор”, мост над река Чинар дере при км 19+435 и пътна варианта.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-24/21.01.2015 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следните имоти, находящи се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай и землището на с.Поройна, общ.Първомай поради това, че са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС, а именно:

 

Засегнати имоти от землището на с.Дълбок извор с ЕКТТЕ 24493, общ.Първомай

 

Имот №

Вид територия

Начин на трайно ползване на имота

Категория  земя

Обща площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ за отчуждаване

/дка/

Вид

собственост

000475

Селско стопанска

Пасище, мера

V

9,256

0,101

Общинска публична

000890

Селско стопанска

Пасище, мера

ІV

1,776

0,831

Общинска публична

 

 Засегнати имоти от землището на с.Поройна с ЕКТТЕ 57806, общ.Първомай

 

Имот №

Вид територия

Начин на трайно ползване на имота

Категория  земя

Обща площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ за отчуждаване

/дка/

Вид собственост

000113

За нуждите на транспорта

Местни пътища

-

1,366

0,138

Общинска публична

 

Засегнатите части от имотите, подлежащи на отчуждаване са защриховани на приложените скици.

 

Мотиви: Необходимостта от приемане на решението се налага във връзка приключване на отчуждителните процедури и изграждане на обект: Път ІІІ - 5802 „Тополово - Поройна /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор”, мост над река Чинар дере при км 19+435.


РЕШЕНИЕ № 507 взето на 23.01.2015г. по протокол № 45

Относно:           Даване на правомощия на Кметовете на кметства и Кметските наместничества на територията на Община Първомай за кандидатстване с проектни предложения в Националната кампания „За чиста околна среда – 2015г.” на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.Предвид изложеното в докладна записка от Д.Петков-Председател на ОбС вх.№ 53-0-30/22.01.2015 г. и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.        Дава правомощия на Кметовете на кметства и Кметските наместничества на територията на Община Първомай за кандидатстване с проектни предложения в Националната кампания „За чиста околна среда – 2015г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

2.        Дава правомощия на Кметовете на кметства и Кметските наместничества на територията на Община Първомай, кандидатствали с проектни предложения в Националната кампания „За чиста околна среда – 2015г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда да сключат договори и изпълнят проектите, в случай, че същите бъдат одобрени за финансиране.

 

 Мотиви: Настоящето решение се приема с цел повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда на територията на Община Първомай и предвид поставените изисквания на Националната кампания „За чиста околна среда – 2015г.”  на МОСВ и ПУДООС.


РЕШЕНИЕ № 508 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46

Относно:           Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2014 година.

        Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и       фондове за 2014  година.

       Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2014 г.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-35/27.01.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2014 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

      1.1.По прихода –  14 609 578 лв. /съгласно Приложение № 1/;

      1.2.По разхода –  14 609 578  лв. /съгласно Приложение № 2/ .

      2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г., както следва:

 2.1.По прихода –  14 399 638 лв. /съгласно Приложение № 1/;

 2.2.По разхода –   13 995 689 лв. /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 2 911 891 лева и на текущите  ремонти  в размер на 217 534 лева. /съгласно Приложение № 3/;

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 2 424 907 лева и на текущите  ремонти в размер на 213 456 лева. /съгласно Приложение № 3/;

5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2014 г. /съгласно Приложения № 4 /.

 Мотиви:  В изпълнение на чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал. 1 от Закона за публичните финанси за отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2014 година и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 509 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:           Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 г.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-32/26.01.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 2014 г. съгласно Приложения № 1,2,3 и 4.

Мотиви: Спазване изискванията на ЗОД.


РЕШЕНИЕ № 510 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:         
 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2014 година.

Предвид изложеното в отчета от А.Папазов – кмет на общината вх.№ 53-0-39/05.02.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2011-2015 г., отнасящи се за второто полугодие на 2014 година.

 Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, относно периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 511 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:         
 Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в Община Първомай през 2015 година.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-40/05.02.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.       Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в Община Първомай през 2015 година.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ № 512 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:
          Приемане на Бюджет на община Първомай за 2015 година.
Предвид изложеното в проекторешение  от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-36/30.01.2015 г. и на основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и  чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., Постановление на Министерски  съвет  № 8 от  16.01.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Първомай за 2015 г. както следва:

 1.1. По прихода в размер на 12 256 000 лева съгласно Приложение № 1.

в т.ч. :

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 7 134 414 лв.,

в т.ч. :

    1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на  6 418 653  лева;  

1.1.1.2. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 753 311 лева,  разпределен по функции,    както следва:

          -  „Общи държавни служби”      -    79 608 лева;

          -  „Отбрана и  сигурност”-  412 596 лева;

          -  „Образование”    - 237 143 лева;

          -  „Здравеопазване”-   18 116 лева;

          -  „Соц. осиг., подпом. и грижи” -      2 131 лева;

          -  „Спорт за всички”          -      3 717 лева.

1.1.1.3. Средства на разпореждане предоставени от сметките за средства от ЕС в размер на  - 37 550 лева;

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 121 586 лева;

в т.ч. :

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 423 000  лева;

 1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 560 801  лева;

  1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 517 000 лева.;

 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 561 800 лева, в т. ч.:

         -  за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА   260 200 лева;

         -  за изграждане и основен ремонт на общински пътища   301 600 лева;

  1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  76 400 лева;

  1.1.2.6. Трансфери между бюджетни сметки в размер на  - 163 000  лева;

  1.1.2.7. Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС в размер на  151 136  лева;

    1.1.2.8. Погашения по краткосрочен и дългосрочен заеми от банки в размер на - 301 136 лева;

    1.1.2.9. Временен безлихвен заем между бюджетни сметка и сметки за средства от ЕС  46 603 лева;

    1.1.2.8. Временен безлихвен заем от сметка за чужди средства   - 401 656 лева;

    1.1.2.9. Преходен остатък от 2014 г./ друго финансиране/ в размер на   -349 362 лева.

    1.2. По разходите в размер на 12 256 000 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

   1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 7 792 636 лева,

 от тях:

   1.2.1.1. От държавни трансфери  6 418 653 лева;

   1.2.1.2. От местни приходи   658 222  лева;

1.2.1.3. От преходен остатък  715 761 лева;

   1.2.2. За местни дейности в размер на  4 463 364 лева, в т.ч. резерв за непредвидени или неотложни разходи в размер на 20 000 лева;

   1.3  Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лева;

  2. Приема инвестиционна програма в размер на 784 569 лева и текущи ремонти в размер на 171 231 лева, съгласно Приложение № 3;

   2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 561 800 лева; / Приложение № 3 /;

   2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;

3. Утвърждава  разходите за заплати  през 2015 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за  местни дейности, съгласно Приложение № 5;

 4. Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 16 000 лева;

   4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева;

   4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година.

  4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 35 000 лева.

  4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 55 000 лева.

  4.5. За дофинансиране превоз на ученици  включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в размер на 17 000 лева;

    4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 12 000 лева  за компенсация на карти за пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия:

     4.6.1.  Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето.

     4.6.2.  Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г.

     4.6.3.  Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача регистър.  При наличие на неусвоени  месечни  средства, остатъка се прехвърля за усвояване през следващия период, в рамките на бюджетната година.

   4.7. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.7.1. Спортни школи в размер на 70 000 лева, съгласно Приложение № 6;

4.7.2. Туризъм  в размер на 10 000 лева.

4.8. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условията  по целевите разходи  по т.4.7.1 и т.4.7.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства с изключение на средствата за сдружения с нестопанска цел:

  - КФВС „Атлет” гр. Първомай;

  - Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай.

4.9. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян  Димитров да договори условията за ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидиите за същите.

 5. Приема следните лимити за разходи:

 5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови

правоотношения;

 5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 5 000 лева;

 5.3.Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 3 000 лева;

 6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 7;

        6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

  6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на  90 %  от транспортните разходи, съгласно Приложение № 8;

  7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз  съгласно Приложение № 9;

  8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015 г. и прогнозни показатели за 2016 и 2017 г. съгласно Приложение № 10;

 9. Одобрява бюджетна прогноза 2016 – 2018 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Първомай съгласно Приложение № 11;

  10. Определя  разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно  Приложение № 12;

  11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

   11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2015 г. в размер на 0 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от общината дълг (с изключение на дълг по чл. 3 т. 6 от ЗОД)

   11.2. Максимален размер на плащанията по дълга за 2015 г. - не повече от 806 667 лева, представляващо 15 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

   11.3. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2015 г. – 0 лева;

   11.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2015 г. – 0  лева;

   12.Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 601 828 лева.

   13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 3 610 970 лева.

   14. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които да бъдат разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 866 512 лева. Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 13;

  15. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани през 2015 година в размер на 62 683 лева.

     16. Оправомощава  кмета на общината да извършва компенсирани промени:

     16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между  утвърдените показатели  за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

 16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

   17. Възлага на кмета на общината :

   17.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

  17.2.  Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

  17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

  17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп  на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

  17.5. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

  17.6.  Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

  18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми;

 18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година;

 18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

 18.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 19. Упълномощава кмета:

 19.1. Да разработва  и възлага подготовката  на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

 19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

 20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 27 февруари 2015 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

 21. Приема за сведение протокола от публичното  обсъждане  на бюджета.

 

Мотиви: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и  чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., Постановление на Министерски  съвет  № 8 от  16.01.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 513 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:           Приемане отчета за изпълнение на Културния календар на общината за 2014 г. и проект за Културен календар 2015 година.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов – кмет на общината вх.№ 53-0-33/26.01.2015 г. и на основание чл.21, ал., т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на мероприятията по Културния календар за 2014 г. и финансов отчет на по-крупните общински културни мероприятия съгласно приложения № 1 и № 2.

2. Приема Културен календар на община Първомай за 2015 година съгласно приложение № 3.

3. Приема Предложения за финансиране на по-значимите общински културни мероприятия за 2015 г. съгласно приложение № 4.

  

Мотиви: Община Първомай по традиция има богат културен живот. Повече от четиридесет години се провеждат Майски културни тържества без прекъсване, единствено тук в страната се връчват две национални литературни награди – за поезия и проза, уникален е Празникът на тракийската народна музика и песен, провеждат се конкурси за кларинетист и изпълнител – певец. Активен културен живот се води в читалищата на общината, както в училищата и детските заведения. Дори в условия на криза и намалено финансиране, традицията би следвало да се съхрани и развива.


РЕШЕНИЕ № 514 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:           Упълномощаване на Кмета на Община Първомай да подпише декларация по чл.60, ал.6, т.2 от Закона за водите и чл. 145, ал.2, т.3 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-45/05.02.2015 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 60, ал.6, т.2 от Закона за водите и чл. 145, ал.2, т.3 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Първомай да подпише декларация по чл.60, ал.6, т.2 от Закона за водите и чл. 145, ал.2, т.3 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води за поземлен имот № 000711 (нула, нула, нула, седем, едно, едно) по плана за земеразделяне на с. Дълбок извор, общ.Първомай с начин на трайно ползване - Пасище, мера и площ от 58,008 дка., вид на собствеността - публична общинска собственост, находящ се в местността ”Минчовия бунар”, землище на с. Дълбок извор, общ.Първомай, засегнат от проекта за санитарно-охранителна зона на водоизточник, разположен в поземлен имот № 000902 по плана за земеразделяне на с. Дълбок извор, общ.Първомай, с начин на трайно ползване - Индивидуално застрояване и площ от 5,395 дка., находящ се в местността „Минчовия бунар”, землище на с. Дълбок извор, общ.Първомай, удостоверяваща, че собственикът е запознат с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл.135, ал.1,т.6 от Закона за водите, които попадат в проектната санитарно-охранителна зона при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

 

Мотиви : Постъпило Заявление с вх. №26-00-10/20.01.2015г. от „ХЕРА АГРО” ЕООД, с което е отправена молба до Кмета на Община Първомай да подпише декларация по чл.60, ал.6, т.2 от Закона за водите.


РЕШЕНИЕ № 515 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:           Удължаване срока на действие на Договор за предоставяне на кредит   № 630/ 29.04.2014 г., сключен между община Първомай и Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ”, с който е осигурен финансов ресурс за проект „Център за нашите деца”

 Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-48/06.02.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2, чл.13, чл.17 и  чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Възлага на кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими законосъобразни действия по предоговаряне и продължаване срока на действие на Договор за кредит № 630/29.04.2014г., сключен между община Първомай и Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ”, както следва:

1.1 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

1.2 Срок на погасяване – до 15 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

1.3 Всички останали параметри остават в сила без промяна

        2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подпише анекс към Договор за кредит № 630/29.04.2014г., сключен между община Първомай и Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ”, съгласно горните параметри, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.

 Мотиви: Решението се приема на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2; чл.13; чл.17 и чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел осигури редовността на ползвания от община Първомай кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ”.


РЕШЕНИЕ № 516 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:           Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс
Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-46/06.02.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс, по съответните землища, съгласно Приложения от № 1 до № 9 (вкл.), неразделна част от настоящото решение, а именно:

- За землище гр.Първомай – Приложение № 1

- За землище с.Буково – Приложение № 2

- За землище с.Бяла река – Приложение № 3

- За землище с.Виница – Приложение № 4

- За землище с.Градина – Приложение № 5

- За землище с.Езерово – Приложение № 6

- За землище с.Караджалово – Приложение № 7

- За землище с.Поройна – Приложение № 8

- За землище с.Татарево – Приложение № 9

 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с използване на земите от ОПФ за земеделие и изпълнение на бюджета на общината.

РЕШЕНИЕ № 517 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:         
 Утвърждаване на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване и правила за ползването им  на територията на община Първомай, обл.Пловдив за 2015 година.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-47/06.02.2015 година и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”о”от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай – Приложение № І, неразделна част от настоящото решение.

2. Дава съгласие да се предоставят за общо и за индивидуално ползване общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ - Приложение № ІІ, неразделна част от настоящото решение.

3. Определя Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай, обл.Пловдив - Приложение № ІІІ, представляващо неразделна част от настоящото решение.

4. Определя годишна такса за 2015 г. за ползване на общинските пасища, мери и -лвади в размер на средното рентно плащане за Община Първомай

5. Сключването на договор за ползване на общинските пасища, мери и ливади не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”о” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с цел използване на пасищата и мерите на територията на община Първомай за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


РЕШЕНИЕ № 518 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:         
 Кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-43/05.02.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение с Внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление в ЦДГ - с. Караджалово, филиал на ОДЗ „8-ми март” гр. Първомай  по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 - „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, и да поеме ангажимент за изпълнение на проекта.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, с оглед усвояване на безвъзмездна финансова помощ, във връзка с реализиране на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийна ефективност на ЦДГ в с. Караджалово, филиал на ОДЗ „8-ми март” гр. Първомай.


РЕШЕНИЕ № 519 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:
          Приемане на  годишен план   за одитна дейност през 2015 година  на „ Звено за вътрешен одит”  при община Първомай

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-49/06.02.2015 г. и на основание  чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 21 , ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема предложения Годишен план за дейността на „ Звеното за вътрешен одит „ при община Първомай  за 2015 година , приложен към настоящата докладна записка.


РЕШЕНИЕ № 520 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:        Обявяване за частна общинска собственост на поземлени имоти, по
  кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-41/05.02.2015 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост
имотите по  кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, с променен начин на трайно ползване -  друга изоставена нива, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 2 377 кв.м. (две хиляди триста седемдесет и седем квадратни метра), съставляващ имот № 237 (двеста тридесет и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 300, ПИ № 301, ПШ № 302 и от две страни полски път № 9502. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 164/07.01.2015 год;

2. Поземлен имот с площ от 1 726 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и шест квадратни метра), съставляващ имот № 238 (двеста тридесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 298, ПИ № 297, полски път № 9502 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 165/07.01.2015 год;

3. Поземлен имот с площ от 592 кв.м. (петстотин деветдесет и два квадратни метра), съставляващ имот № 239 (двеста тридесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 296, ПИ № 295, ПИ № 294, полски път № 9502 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 166/08.01.2015 год;

4. Поземлен имот с площ от 877 кв.м. (осемстотин седемдесет и седем квадратни метра), съставляващ имот № 241 (двеста четиридесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 278, ПИ № 279 и от две страни полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 167/08.01.2015 год;

5. Поземлен имот с площ от 1 009 кв.м. (хиляда и девет квадратни метра), съставляващ имот № 242 (двеста четиридесет и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от всички страни полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 168/08.01.2015 год;

6. Поземлен имот с площ от 3 286 кв.м. (три хиляди и двеста осемдесет и шест квадратни метра), съставляващ имот № 255 (двеста петдесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 5, ПИ № 6, ПИ № 276, ПИ № 277, полски път № 9503, ПИ № 12, ПИ № 275, полски път № 9503, ПИ № 274 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 169/08.01.2015 год;

7. Поземлен имот с площ от 3 215 кв.м. (три хиляди и двеста и петнадесет квадратни метра), съставляващ имот № 261 (двеста шестдесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 323, ПИ № 324, ПИ № 325, ПИ № 229 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 170/08.01.2015 год.,

поради това че са престанали да имат предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед уедряване на масивите за земеделско производство.


РЕШЕНИЕ № 521 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46
Относно:           Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-50/06.02.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

- Имот № 000325, с площ 1,079 дка, с начин на трайно ползване – Терен-гр.движ., пета категория, находящ се в местността “Чомурлука”, в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 132011, пасище, мера на Община Първомай; № 132010, пасище, мера на Атанас Йорданов Атанасов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1331/05.12.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 18, том 11 от 10.12.2014г.,вх.№ 2997, дв.вх.№ 2952.

ІІ. Определя пазарна цена в размер на 1 450,00 лева (хиляда четиристотин и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

ІІІ. Определя начална тръжна цена в размер на 1 450,00 лева (хиляда четиристотин и петдесет лева).

ІV. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 522 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46

Относно:        Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землищeто на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-42/05.02.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

- Имот № 007071, с площ 79,622 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, пета категория (9,708дка), четвърта (69,914дка), находящ се в местността “Герена”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007069, отводнит. канал на Община Първомай; № 007062, напоител. канал на Община Първомай; № 007058, отводнит. канал на Община Първомай; № 007072, полски път на Община Първомай.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 177/28.01.2009г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 66, том І от 30.01.2009г., дв.вх.№ 119.

ІІ. Определя пазарна цена в размер на 39 700,00 лева (тридесет и девет хиляди и  седемстотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІІ. Определя начална тръжна цена в размер на 39 700,00 лева (тридесет и девет хиляди и  седемстотин лева).

ІV. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 523 взето на 16.02.2015г. по протокол № 46

Относно:           Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

 Предвид изложеното в проекторешение от д-р Добрин Кръстев – председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-55/13.02.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

  • Ангел Тодоров Костадинов, роден през 1951 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. Заявление вх. № 53-А-1/27.01.2015 г.

  • Веница Петрова Василева, родена през 1932 г., от гр.Първомай, в размер на 1500 лв. Заявление вх. № 53-В-1/22.01.2015 г.

  • Гана Петрова Кацарова, родена през 1933 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. Заявление вх. № 53-Г-1/12.02.2015 г.

  • Кристина Димитрова Цоцова, родена през 1996 г., от гр.Първомай, в размер на 1500 лв. Заявление вх. № 53-К-1/20.01.2015 г.

  • Петра Кирева Петрова, родена през 1932 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-П-1/10.02.2015 г.

  • Шабан Нешед Ибрям, роден през 1959 г., от с.Езерово, в размер на 300 лв. Заявление вх. № 53-Ш-1/14.01.2015 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби към 13.02.2015 г.  не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 524 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Отмяна на Решение № 520, прието на 16.02.2015 г. по Протокол № 46 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-80/16.03.2015 г., на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.79 от Административнопроцесуален кодекс
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 520, прието на 16.02.2015 г. по Протокол № 46 на Общински съвет град Първомай.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК и писмо вх.№ 61-02-24/23.02.2015 г. на Областен управлител на област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 525 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Изменение на Решение № 517/16.02.2015 г. по Протокол № 46 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-83/25.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. В т.3 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай, обл.Пловдив, представляващи Приложение № ІІІ, неразделна част от Решение № 517/16.02.2015г. по Протокол № 46 на Общински съвет гр.Първомай, изменя чл.8,  който придобива следния вид:

Чл.8. В разпределението на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване участват само заявители, които нямат непогасени задължения към Община Първомай, ОД на ДФЗ, НАП и ОД „Земеделие” Първомай.

         Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на селскостопански животни, съобразно полагаемата се площ, определена в чл. 37и, ал. 4 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

         Мерите, пасищата и ливадите за общо ползване се ползват безвъзмездно от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм. Срокът на договора е за 6 /шест/ стопански години. Наемната цена по договора да се заплаща както следва: при подписване на договора за първата стопанска година, а останалите - ежегодно в началото на всяка стопанска година.

Предоставените пасища, мери и ливади за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни могат да се ползват за построяване на навеси.

Останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението им между животновъдите, се обявяват на търг, на който могат да участват само собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни. Срокът на договора е за 1 /една/ стопанска година.

В случай, че са останали ненаети чрез разпределението и търга за животновъди, пасища, мери и ливади  се отдават под наем чрез търг  на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Срокът на договора е за 1 /една/ стопанска година.”

 

ІІ. Изменя т.4, като текста „4. Определя годишна такса за 2015 г. за ползване на общинските пасища, мери и ливади в размер на средното рентно плащане по съответните землища на Община Първомай”, се заменя с текста:

„4.1. Утвърждава цена на пасища, мери и ливади, определена по пазарен механизъм въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, в размер на 6,92 лв./дка.

4.2. Определя наемна цена на пасища и мери в размер на 11лв./дка., а за ливади в размер на 12 лв./дка., представляващи средното годишно рентно плащане за община Първомай.

4.3. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи договори за наем, след заплащане на определената в т.4.2. от настоящото решение наемна цена. 

  

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ и индивидуалното ползване на пасищата, мерите и ливадите - общинска собственост.


РЕШЕНИЕ № 526 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-72/13.03.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

І. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс, по съответните землища, съгласно Приложения от № 1 до № 9 (вкл.), неразделна част от настоящото решение, а именно:

 

- За землище с.Брягово – Приложение № 1

- За землище с.Воден – Приложение № 2

- За землище с.Добри дол – Приложение № 3

- За землище с.Драгойново – Приложение № 4

- За землище с.Дълбок извор – Приложение № 5

- За землище с.Искра – Приложение № 6

- За землище с.Крушево – Приложение № 7

- За землище с.Православен – Приложение № 8

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.30, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с използване на земите от ОПФ за земеделие и изпълнение на бюджета на общината.

РЕШЕНИЕ № 527 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2015 г., във връзка с обявяването на обект от първостепенно значение: „Рекултивация и закриване на старо общинско депо в землището на кв.Дебър, община Първомай”.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-78/16.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с  ал.1, т. 8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 260 от 30.05.2013г. по протокол № 22 на ОбС гр.Първомай/, § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост, § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2015г., приета с Решение на Общински съвет гр. Първомай № 511, прието на 16.02.2015 г. по Протокол № 46, като :

В раздел  „VII. ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ;“ се създава нова т.1, със следния текст: „1. „Рекултивация и закриване на старо депо в землището на кв.Дебър, община Първомай”.


 Мотиви:
Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с  ал.1, т. 8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 260 от 30.05.2013г. по протокол № 22 на ОбС гр.Първомай/, § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост, § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с реализирането на проект : „Рекултивация и закриване на старо общинско депо в землището на кв.Дебър, община Първомай”.

 

Обектът, който се предлага да бъде определен като общински обект с първостепенно значение е свързан с изпълнение на мероприятията по закриване и рекултивация на старо общинско депо в землището на кв.Дебър, община Първомай и осъществяването им има изключително значение за подобряване на екологичното състояние на региона и възстановяване на засегнатите от депото площи. Наред с това реализирането на проекта ще представлява осъществяване на местно ниво на задълженията, поети от Република България за постигане на съответствие с директивите на ЕС в областта на управление на отпадъците.


РЕШЕНИЕ № 528 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Участие на Община Първомай във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-81/16.03.2015 г. и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.   Дава съгласие за участие на община Първомай във Фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към НСОРБ.

2.   Определя участието на общината във Фонда със следните вноски:

2.1.       встъпителна вноска в размер на 1000 (хиляда) лева;

2.2.       годишна вноска за 2015 г. в размер на 300 (триста) лева;

3.   Определя Ангел Атанасов Папазов- Кмет на община Първомай за представител на община Първомай в Общото събрание на Фонда, а при невъзможност да упражнява функциите си по тази точка да бъде заместван от Юлиян Георгиев Димитров - заместник кмет на община Първомай.

4.   Възлага на Кмета на общината да:

4.1.      Внесе определените с т. 2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за устройството и дейността му;

4.2.      Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му.

4.3.      Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т.4.2.

4.4.      Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в Правилника срокове.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 31 ал. 6 от Устава на НСОРБ и правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”, приет с Решение № 2, протокол № 35 от 30.01.2015 година на Управителния съвет на НСОРБ, с оглед участие на община Първомай във фонд „Общинска солидарност”.


РЕШЕНИЕ № 529 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Безвъзмездно прехвърляне на имоти - общинска собственост, в собственост на държавата за изграждане на национален обект: АМ „Марица” участък Оризово - Капитан Андреево, от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-70/13.03.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Първомай, обявява за частна общинска собственост части от имоти, находящи се в землищата на с.Градина, с.Крушево и с.Добри дол, общ.Първомай, съгласно  регистрите на имоти с трайно засегната площ и имоти с ограничено ползване на площта, както следва:

 

 

Землище на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ.Първомай

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Площ ограничено ползване

/дка/

Вид собственост

035300

Полски път

Селско стопанска

ІV

16,532

0,007

0,321

Общинска публична

037077

Полски път

Селско стопанска

ІV

12,602

0,004

0,381

Общинска публична

 

 

Землище с.Крушево, ЕКАТТЕ 40155, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Площ ограничено ползване

/дка/

Вид собственост

004007

Полски път

Селско стопанска

ІІІ, V

3,650

0,004

-

Общинска публична

004009

Полски път

Селско стопанска

V

2,000

0,006

0,353

Общинска публична

004016

Полски път

Селско стопанска

-

1,463

-

0,007

Общинска публична

 

Землище с.Добри дол, ЕКАТТЕ 21440, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Площ ограничено ползване

/дка/

Вид собственост

035014

Полски път

Селско стопанска

3,094

0,005

-

Общинска публична

035015

Полски път

Селско стопанска

10,995

0,330

-

Общинска публична

036012

Пасище, мера

Селско стопанска

ІV

2,803

0,005

2,062

Общинска публична

036013

Пасище, мера

Селско стопанска

ІV

0,111

-

0,008

Общинска публична

038026

Полски път

Селско стопанска

ІV

4,139

0,002

-

Общинска публична

039009

Полски път

Селско стопанска

ІV

2,559

0,002

-

Общинска публична

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.39, т.6 от НРПУРОИ във връзка с чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост, Общински съвет гр.Първомай дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата за изграждане на национален обект: АМ „Марица”, участък Оризово-Капитан Андреево, от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета,  части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с.Градина, с.Крушево и с.Добри дол, общ.Първомай, съгласно  регистрите на имоти с трайно засегната площ и имоти с ограничено ползване на площта, както следва:

 

Землище на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ.Първомай

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Площ ограничено ползване

/дка/

Вид собственост

035300

Полски път

Селско стопанска

ІV

16,532

0,007

0,321

Общинска публична

037077

Полски път

Селско стопанска

ІV

12,602

0,004

0,381

Общинска публична

 

Землище с.Крушево, ЕКАТТЕ 40155, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Площ ограничено ползване

/дка/

Вид собственост

004007

Полски път

Селско стопанска

ІІІ, V

3,650

0,004

-

Общинска публична

004009

Полски път

Селско стопанска

V

2,000

0,006

0,353

Общинска публична

004016

Полски път

Селско стопанска

-

1,463

-

0,007

Общинска публична

 

 

Землище с.Добри дол, ЕКАТТЕ 21440, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Площ ограничено ползване

/дка/

Вид собственост

035014

Полски път

Селско стопанска

3,094

0,005

-

Общинска публична

035015

Полски път

Селско стопанска

10,995

0,330

-

Общинска публична

036012

Пасище, мера

Селско стопанска

ІV

2,803

0,005

2,062

Общинска публична

036013

Пасище, мера

Селско стопанска

ІV

0,111

-

0,008

Общинска публична

038026

Полски път

Селско стопанска

ІV

4,139

0,002

-

Общинска публична

039009

Полски път

Селско стопанска

ІV

2,559

0,002

-

Общинска публична

 

Засегнатите части от имотите са защриховани на приложените скици.

 

3. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.

 

 

Мотиви: Необходимостта от приемане на решението се налага във връзка с изграждането на национален обект: Автомагистрала „Марица”.


РЕШЕНИЕ № 530 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:          Изготвяне на актуална общинска програма за управление на отпадъците, актуални изследвания за морфологичния състав на отпадъците и прединвестиционно проучване, финансови и икономически анализи, включително анализи разходи-ползи, и формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект, както и закупуване на два броя специализирани сметосъбирачни автомобили – втора употреба от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-95/26.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие за възлагане изготвянето на актуална общинска програма за управление на отпадъците, актуални изследвания за морфологичния състав на отпадъците и прединвестиционно проучване, както и финансови и икономически анализи, включително анализи разходи-ползи, и формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект на обща стойност до 24 000 лв. от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г..

2. Дава съгласие за закупуване на два броя специализирани сметосъбирачни автомобили – втора употреба, на обща стойност до 320 000 /триста и двадесет хиляди/ лева от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г..

3. Възлага на Кмета на община Първомай да извърши необходимите действия за свикване на общото събрание на регионалното сдружение и вземане на решение за ползване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г..

 

Мотиви: Предвид необходимостта от изготвянето на актуална общинска програма за управление на отпадъците, актуални изследвания за морфологичния състав на отпадъците и прединвестиционно проучване, както и финансови и икономически анализи, включително анализи разходи-ползи, и формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект, и необходимостта от закупуване на специализирани сметосъбирачни автомобили за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, осъществявани на територията на Община Първомай и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.


РЕШЕНИЕ № 531 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-74/13.03.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен както следва:

Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., находящ се в площадно пространство на северната регулационна линия на УПИ I - ветеринарна лечебница в кв.130 по регулационния план на гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от три страни площадно пространство и УПИ I - ветеринарна лечебница.

       Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, е предназначен за поставяне на самостоятелен търговск обект.

       ІІ. Размерът на началната наемна цена на терена се определя, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай /приета с Решение № 391 от 28.03.2014 г. на ОбС гр.Първомай по Протокол № 34/.

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търг за отдаване под наем на обекта по т.І, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Първомай за 2014г.


РЕШЕНИЕ № 532 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на граждани с установени жилищни нужди,  без търг или конкурс, върху част от  недвижим имот – общинска частна собственост, за изграждане на жилища.

Предвид изложеното В Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-79/16.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.49а, ал.1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.36 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай и чл.50 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Йордан Тосков Асенов, картотекиран ІІІ група, подгрупа 2, за построяване на жилищна сграда с разгъната застроена площ /РЗП/  до 80 кв.м., съгласно скица - виза от 12.03.2015 г. на Главния архитект на община Първомай, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 390 (триста и деветдесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІV – социални жилилища, находящ се в квартал 75 (седемдесет и пет) по регулационния план на кв. Дебър, гр.Първомай, одобрен със заповед № 626/1965 г., изменен със заповеди №РД-22-56/1989 г. и №РД-15-679/2010 г., при граници и съседи на УПИ : УПИ V-соц. жил, улица тупик, УПИ ІІІ – соц. жилища и улица.

  2. Определя следнита цена на възмездното право на строеж, както следва:

- за РЗП - 80  кв.м. от УПИ ІV – соц. жил. от кв.75, по регулационния план на кв. Дебър, гр.Първомай, в размер на  1 087, 60 лв. (хиляда осемдесет и седем лева  и 60 ст.).

Всички данъци и такси по учредяване на право на строеж, са за сметка на приемателя.

   3. Одобрява предложения Проект на Договор за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж.

 4. Упълномощава Кмета на Община Първомай да издаде заповед и да сключи Договор за  учредяване на възмездно право на строеж с  Йордан  Тосков Асенов.

  

Мотиви: Причината, която обуславя необходимостта от вземането на настоящето решение се изразява в осигуряването на социална подкрепа от страна на Община Първомай, чрез даване възможност на граждани и техните семейства, които са картотекирани по Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай, за построяване на жилищни сгради.

Финансови средства – за изпълнението на настоящето решение не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати – построени нови жилища в недвижими имоти – частна общинска собственост, предназначени за социални жилища.


РЕШЕНИЕ № 533 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47
Относно:         
 Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІ 748, находящ се в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-71/13.03.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 730 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХVІ - 748, находящ се в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, одобрен със заповед № 626/1965г., при граници на имота: УПИ VІІІ – 746; УПИ V – 745; УПИ VІІ – 1101; УПИ ІІ – здравен дом и улица.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1295/10.11.2014 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 3, том 10 от 11.11.2014г., дв.вх.№ 2687.

2. Одобрява пазарна цена в размер на 11 862,50 лева (единадесет хиляди осемстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 11 862,50 лева (единадесет хиляди осемстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 534 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път ІІІ – 667 „Плодовитово-Асеновград” от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р.Марица и пътна варианта.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-69/13.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.29, ал.1 от Закон за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Път ІІІ – 667 „Плодовитово-Асеновград” от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р.Марица и пътна варианта, за следните общински имоти, трайно засегнати от трасето:

Землище на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ.Първомай

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Вид собственост

015020

Отводнителен канал

Селско стопанска

34,336

0,198

Общинска публична

015272

Отводнителен канал

Селско стопанска

V

11,869

0,721

Общинска публична

015269

Полски път

Селско стопанска

V

1,976

0,456

Общинска публична

018001

Полски път

Селско стопанска

41,674

0,166

Общинска публична

 

Землище гр.Първомай, ЕКАТТЕ 59080, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Вид собственост

000052

Пасище

Селско стопанска

ІІІ

6,942

0,023

Общинска публична

000097

Полски път

Селско стопанска

-

0,324

0,030

Общинска публична

000102

Градски парк

Населени места

ІІІ

41,268

0,679

Общинска публична

000106

Пътища ІV клас

За нуждите на транспорта

-

8,490

1,658

Общинска публична

 

 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – безсрочен.

 

 

Мотиви: Необходимостта от приемане на решението се налага във връзка с изработването на парцеларни планове  за обект: Път ІІІ – 667 „Плодовитово-Асеновград” от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р.Марица и пътна варианта.


РЕШЕНИЕ № 535 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания гр. Първомай като държавно делегирана дейност, считано от 01.11.2015 г.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-73/13.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с изпълнение на Договор ВG051РО001-5.2.12-0039 – С0001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания гр. Първомай, община Първомай да премине като държавно делегирана дейност, считано от 01.11.2015г.;

 

·        Капацитет: 14 места (12 деца и младежи от специализирани институции за деца и 2 деца с увреждания от общността);

·        Персонал: 12 броя, съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

·        Стандарт за издръжка – съгласно разчетени натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за 2015 година.

 

МОТИВИ: Разкриването и поддържането на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи е в съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги на Община Първомай, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2011-2015г.).


РЕШЕНИЕ № 536 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Промяна на представителя на Община Първомай в „Тракия-еко”АД.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-77/16.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предлага на Общото събрание на „Тракия-еко” АД г-жа Росица Петкова Начева да бъде освободена като член на Съвета на директорите.

  2. Предлага на Общото събрание на „Тракия-еко” АД за член на Съвета на директорите да бъде избран Юлиян Георгиев Димитров – зам.кмет на община Първомай.

Мотиви: Поради изтекъл мандат по устав на членовете на Съвета на Директорите на „Тракия Еко” АД и във връзка с изразеното от г-жа Росица Начева – представител на Община Първомай, решение да прекрати участието си в дейността на дружеството и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие .


РЕШЕНИЕ № 537 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Разпореждане с активи на „Медицински център І-Първомай” ЕООД И „МБАЛ-Първомай” ЕООД

 Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-76/16.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, т.4 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      1. Дава съгласие да се извърши безвъзмездно прехвърляне на ½ от собствеността на движими вещи - биохимичен анализатор „КОБАС Интегра 400+“ и оборудване за

      1. Дава съгласие да се извърши безвъзмездно прехвърляне на ½ от собствеността на движими вещи - биохимичен анализатор „КОБАС Интегра 400+“ и оборудване за физикална терапия, съгласно инвентаризационни описи към 26.11.2014 година и 31.12.2014 година между едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество „Медицински център І - Първомай” ЕООД и “МБАЛ-Първомай“ ЕООД.

      2. Възлага на управителя на дружествата да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на движимите вещи по т.1, като общата стойност на активите, представляваща разликата между балансовите стойности на безвъзмездно прехвърлените между двете дружества  вещи в размер на 102,00 лева да се отнесе като допълнителен (запасен), неподлежащ на регистрация капитал "МБАЛ – Първомай" ЕООД.

 

Мотиви: Предвид предстоящите реформи в сферата на здравеопазването, очакваните сериозни рестрикции във финансирането на дейността на лечебните заведения от НЗОК, разширяване на диагностичната и лечебна дейност по оказване на доболнична помощ, увеличаване на приходите на дружеството и осигуряване на тяхната стабилност, както и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, т.4 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


РЕШЕНИЕ № 538 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

      Относно:           Поемане на общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг.

 Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-91/24.03.2015 г. относно поемане на дълг по реда на ЗОД, на основание чл. 21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА, както и чл.3 т.2,  чл.13, чл. 17, чл. 17 а, ал.2 и във връзка с чл. 4 т. 1 от Закона за общинския дълг,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”, финансиран от Оперативна програма Околна среда, приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструкутурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв ж и в населени места с под 2000 еквж, схема : BG161PO 005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструкутурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквж, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 2 845 320,04 (два милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди триста и двадесет лева и четири стотинки);

·        Валута на дълга – лева

·        Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г.  ;

·         Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328%,

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху вземанията на Община Първомай, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3.Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”, по Оперативна програма Околна среда, приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструкутурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв ж и в населени места с под 2000 еквж, схема : BG161PO 005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструкутурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквж, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 1 138 506,63 (един милион сто тридесет и осем хиляди петстотин и шест лева и шестдесет и три стотинки);

·        Валута на дълга – лева

·        Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 113 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

·         Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %,

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

4.Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 3.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2; чл. 13; чл. 17; чл. 17 а, ал.2 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до възстановяване на извършените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, както и да осигури средства за съфинансиране от община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 539 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Отпускане на временен безлихвен заем, чрез Главна Дирекция на Оперативна Програма „Околна Среда”, от Министерство на финансите за изплащане на задължения на община Първомай, възникнали по повод наложена финансова корекция по проект № DIR-51011116-62-146,  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай“, финансиран съгласно Договор  № DIR 51011116-С058 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

 Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-90/24.03.2015 г. и на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 142, ал.1; чл.103 и чл.104 от ЗПФ, във връзка с чл.99 от ЗДБ 2015 г. и чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК, както и чл. 32, ал.5 от ЗПФ във връзка с чл.17 а, ал.2 и чл.3, т.5 от ЗОД.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Възлага на Кмета на Общината да отправи искане, чрез Главна Дирекция на Оперативна Програма „Околна Среда”, до Министерство на финансите за ползване на целеви, временен, безлихвен заем за покриване на задълженията на Община Първомай, възникнали по повод на наложена финансова корекция по договори , както следва :

 

№ и дата на договора с изпълнител

Име на изпълнителя

Обща стойност на договора, с вкл. ДДС, върху която е наложена ФК

Акт на УО за определяне размера на ФК

% на Финансова корекция

Сума  на Финансова корекция-лв

300/12.06.2013

ДЗЗД"Рафаилов Градиакт НТСС Консулт"

879120,00

писмо изх. № 08-00-2606/31.07.2014 г. на ГД ОПОС

5,00%

43 956,00

368/10.07.2013

"Джи Пи Груп" ООД

15102910,60

писмо изх. № 08-00-1446/11.04.2014 г. на ГД ОПОС

5,00%

755 145,53

383/17.07.2013

ДЗЗД"Първомай 99"

13028162,40

писмо изх. № 08-00-1446/11.04.2014 г. на ГД ОПОС

5,00%

651 408,12

367/10.07.2013

ДЗЗД"ВИА КАНАЛ СТРОЙ"

5046473,69

писмо изх. № 08-00-597/27.01.2015 г. на ГД ОПОС

5,00%

252 323,68

Максимална обща стойност на искания безлихвен заем :         1 702 833,33 лв

 

1.1. максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 1 702 833,33  лв.;

1.2. валутата на дълга – лева;

1.3. вида на дълга – целеви, временен безлихвен заем по смисъла на чл.3, т.5 и 6 от ЗОД;

1.4. начина на обезпечаване - по ред, начин и в срокове, определени от Министъра на финансите;

 1.5. условията за погасяване - по ред, начин и в срокове, определени от Министъра на финансите, по смисъла на чл.142, ал. 1 от ЗПФ

1.6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други – без лихви, такси и комисионни и др. - безлихвен кредит;

 

2. Дава съгласие със средствата от безлихвения заем да се погасяват натрупани задължения към контрагенти по изпълнение на дейности по проект № DIR - 51011116-62-146 Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай“, Договор № DIR 51011116-С058, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”.

 

3. Възлага на Кмета на община Първомай, към искането по т.1 от настоящето решение да представи на Министъра на финансите подробна справка съгласно утвърдения образец от ГД НА ОПОС за сумата на безлихвения заем, както и да подготви и представи всички необходими документи за предоставяне на целеви временен безлихвен заем.

 

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.10 и чл. 21, ал.2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал.5; чл.142, ал.1; чл. 103 и чл. 104 от ЗПФ, във връзка с чл.99 от ЗДБ 2015 и чл.60, ал.1 и ал.4 от АПК, както и чл. 3 т.5; чл. 17 а, ал.2 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект.


РЕШЕНИЕ № 540 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00092 от 16.06.2011 г., по мярка 321 за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-96/24.03.2015 г. и на основание : чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00092 от  16.06.2011 г.  по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината,  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  290 882,84 лв. ( двеста и деветдесет хиляди осемстотин осемдесет и два лв 84 стот) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00092 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00092 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Мотиви: необходимост от решение на Общинския съвет във връзка с финасиране разходите за ДДС към авансовото плащане по реализация на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, община Първомай” по договор № 16/321/00092, финансиран по мярка 321 от ПРСР.


РЕШЕНИЕ № 541 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00093 от 16.06.2011 г., по мярка 321 за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-44/24.03.2015 г. и на основание : чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00093 от  16.06.2011 г.  по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината,  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  315 333,95 лв. ( триста и петнадесет хиляди триста тридесет и три лева 95 стот) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00093 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00093 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Мотиви : необходимост от решение на общинския съвет във връзка с финансиране разходите за ДДС към авансовото плащане по реализация на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, община Първомай” по договор № 16/321/00093, финансиран по мярка 321 от ПРСР.


РЕШЕНИЕ № 542 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00085 от 16.06.2011 г., по мярка 321 за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-97/24.03.2015 г. и на основание : чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00085 от  16.06.2011 г.  по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината,  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  557 131,56 лв. ( петстотин петдесет и седем хиляди сто тридесет и един лв 56 стот) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00085 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00085 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Мотиви : необходимост от решение на общинския съвет във връзка с финасиране разходите за ДДС към авансовото плащане по реализация на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, община Първомай” по договор № 16/321/00085, финансиран по мярка 321 от ПРСР.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233