Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 291 до № 322 приети от 30.10.2009 г. до 23.12.2009 г. по Протоколи от № 35 – до № 37

РЕШЕНИЕ № 291, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ І – 282, 653, находящ се в кв.18 по плана на с.Брягово, община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-118/19.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Лата Делчева Лукарова с ЕГН ................, Мара Делчева Запрянова с ЕГН ................. и Елена Делчева Кукумакова с ЕГН .................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ І – 282,653,  находящ се в кв.18 по плана на с.Брягово, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия парцел на съсобствениците, а именно: дворно място с площ от 85 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 653, при граници на ПИ: ПИ № 282, УПИ ІІ – 281 и улица, включен в УПИ І - 282,653, находящ се в кв.18, по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-62/07.04.1988г., при граници на УПИ: улица, УПИ ІІ-281: УПИ ІІІ-280 и улица / АОС № 222/ 27.08.2009г./.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 408 лв. (четиристотин и осем лева) с включен ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 408 лв. (четиристотин и осем лева) с включен ДДС, се дължи солидарно от Лата Делчева Лукарова с ЕГН ................., Мара Делчева Запрянова с ЕГН ............... и Елена Делчева Кукумакова с ЕГН ...................., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-Л-5 /31.08.2009г. и с оглед прекратяване на съсобствеността в недвижимия имот между общината и физическите лица.


РЕШЕНИЕ № 292, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Закриване на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-114/14.10.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, в съответствие с т.10.1. от Решение № 195 на ОбС от 27.02.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Закрива като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити поделение „Култура” към община Първомай с численост на персонала от 8 щатни бройки, считано от 01.01.2010 година.

2. Утвърждава нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Образование и Култура” с численост на персонала от 14 щатни бройки.

3. Персоналът от закритото поделение „Култура” преминава към ново утвърдения второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

4. Упълномощава Кмета на общината със заповед да определи комисия, която да изготви разделителните протоколи, да извърши приемането и предаването на активите и пасивите между второстепенния разпоредител с бюджетни кредити поделение „Образование и Култура” – приемащ и поделение „Култура”-предаващ.

5. Архивът на закритото поделение „Култура” да бъде предоставен за съхранение и разпореждане на поделение „Образование и Култура” по реда и в сроковете съгласно закона за счетоводството.

6. Кметът на общината със заповед да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити предви4д новата структура.

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с приетата антикризисна програма на община Първомай, с цел оптимизация структурата на персонала в общината, постигане съвместяване на длъжности, по-добър контрол и завишена отговорност при разходването на бюджетни средства във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.


РЕШЕНИЕ № 293, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Преобразуване мрежата от общински предучилищни заведения в община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров – зам.кмет изх.№ 61-00-116/16.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.7 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Преобразува мрежата от общински предучилищни заведения, както следва:

1. ЦДГ „Радост” кв.Любеново във филиал на ОДЗ „Осми март” гр.Първомай.

2. ЦДГ „Първи юни” с.Виница във филиал на ЦДГ „Марица” гр.Първомай.

3. ЦДГ „Пролет” с.Крушево във филиал  на ОДЗ „Първи юни” с.Градина.

4. ЦДГ „Лилия” с.Бяла река във филиал на ЦДГ „Пролет” гр.Първомай, кв.Дебър.

5. ЦДГ „Звънче” с.Езерово във филиал на ЦДГ „Теменуга” с.Воден.

Трудово правните отношения с персонала на горепосочените заведения да бъдат уредени на основание чл.123, т.2 от КТ.

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.12.2009 година функционирането на територията на община Първомай на следните общински детски градини:

1. ОДЗ „Осми март” град Първомай с филиал – смесена целодневна група в кв.Любеново.

2. ОДЗ „Първи юни” с.Градина с филиал – смесена целодневна група в с.Крушево.

3. ЦДГ „Марица” гр.Първомай с филиал – смесена целодневна група в с.Виница.

4. ЦДГ „Пролет” кв.Дебър с филиал – смесена целодневна група в с.Бяла река.

5. ЦДГ „Теменуга”с.Воден с филиал – смесена целодневна група в с.Езерово.

6. ЦДГ „Искра” с.Искра.

7. ЦДГ „Детелина” с. Дълбок извор.

Мотиви: Необходимостта от оптимизиране на детските заведения в община Първомай е продиктувана от социално-икономически и педагогически предпоставки, за реализиране на държавната образователна политика в предучилищното образование.


РЕШЕНИЕ № 294, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Преобразуване на ЦДГ „Марица” гр.Първомай в обединено детско заведение „Марица”.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-117/16.10.2009 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.1 от ППЗНП, чл.6, ал.3 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни  и здравните изисквания към тях

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие за стартиране на процедура по преобразуване ЦДГ „Марица” гр.Първомай в обединено детско заведение – трансформиране на една градинска група в яслена група.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия по процедурата за преобразуване на детското заведение.

Мотиви: Общината да отговори на възникналата обществена потребност от създаване на условия – образователна среда за втора яслена група за децата от града ни, чрез промяна статута на ЦДГ „Марица” гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 295, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Представяне на проект „Изграждане на спортна площадка в село Крушево” за финансиране от Проект „Красива България” към Министерство на труда и социалната политика.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-122/26.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на средства от Проект „Красива България” на проект „Изграждане на спортна площадка в село Крушево” към Министерство на труда и социалната политика и осигури финансов принос в размер от 50% от общата стойност на проекта.

2. Упълномощава кмета да представи проекта пред „Красива България”.

 Мотиви: Общински съвет гр.Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно приемането на решението Община Първомай да представи проект „Изграждане на спортна площадка в село Крушево”за финансиране от проект „Красива България” към Министерство на труда и социалната политика.


РЕШЕНИЕ № 296, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 36 кв.м., попадащ в югозападната част на ПИ № 1136 в кв.67 по регулационния план на град Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на община Първомай изх.№ 61-00-123/27.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1.Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 36 кв.м. попадащ в югозападната част на ПИ пл.№ 1136 в кв.67 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, която част е включена в нереализирана улица с о.т.№№ 272 – 273, при граници на терена: от три страни улици и УПИ I – училище, и граници на поземления имот: от четири страни улици, за срок от 5/пет/ години.

Теренът е обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, представляваща неразделна част от него, за поставяне на преместваем обект с предназначение: услуги от битов характер.

2.Определя начална тръжна цена за месец в размер на 90 /деветдесет/ лева.

 Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 297, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Приемане на решение за увеличение на допълнителните резерви на “МБАЛ-Първомай” ЕООД и привеждане на основния капитал в съответствие с регистрирания.Предвид изложеното в докладната записка от д-р Иван Маджаров – управител на “МБАЛ-Първомай” ЕООД и  Мариана Димитрова – контрольор на “МБАЛ-Първомай” ЕООД с вх. № 53-0-351 / 05.10.2009 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.17 от Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Разпределя печалбата на “МБАЛ-Първомай” ЕООД за 2006 и 2007г. в размер на 542 753,03 лева и печалбата за 2008 г. в размер на 100 562,15 лева за увеличение на допълнителните резерви на дружеството.

Полученото в резултат на прехвърляне на активи по решения №171/27.10.2000г., №222/26.01.2001г. и  №414/29.03.2002г. на Общински съвет гр. Първомай намаляване на основния капитал на “МБАЛ-Първомай” ЕООД с балансовата им стойност в размер на 76 428 лева да се компенсира за сметка на така увеличените допълнителни резерви на дружеството.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17 от Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


РЕШЕНИЕ № 298, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-124/12.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема информация за подготовка на община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

Мотиви: Свеждане на информация на вниманието на Общински съвет град Първомай за готовността на Общината за работа при есенно – зимни условия.


РЕШЕНИЕ № 299, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Приемане на информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2008-2009 година.

Предвид изложеното в информацията от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-125/13.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема за сведение „Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2008-2009 година.”

Мотиви: Свеждане на „информация на вниманието на Общински съвет гр.Първомай за  дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2008-2009 година”, в изпълнение на плана за работата на ОбС през второто полугодие на 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 300, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на юридически лица на бюджетна издръжка общински училища, представляващи имоти публична общинска собственост за ползване по предназначение за нуждите на образователната дейност.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров – зам.кмет изх.№ 61-00-126/13.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.1 и ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Закона за народната просвета, § 69, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Предоставя безвъзмездно за управление на съответните училища на територията на община Първомай, представляващи юридически лица на бюджетна издръжка, недвижими имоти публична общинска собственост считано от 01.01.2010г., както следва:

1. СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Първомай - дворно място с площ от 18 800 кв.м.,  съставляващо  УПИ VІІ-училище, кв.100 по плана на гр.Първомай,  заедно с 4МС със ЗП - 3 220 кв.м., актувано с АПОС №106/29.09.1998 год.

2. ОУ "Кирил и Методий"  гр.Първомай - дворно място с площ от 10 300 кв.м., съставляващо  УПИ І-училище, кв. 67 по плана на гр.Първомай,  заедно с 2МС със ЗП -900 кв.м., 2МС със ЗП – 1450 кв.м., МС (тоалетна) със ЗП -40 кв.м., актувано с АПОС №154/25.10.1999 год.

3. НУ "Христо Ботев" гр.Първомай - дворно място с площ от 6 500 кв.м., съставляващо  УПИ І-училище, кв.112 по плана на гр. Първомай,  заедно с МС със ЗП - 600 кв.м., МС със ЗП – 200 кв.м., ПМС със ЗП – 137 кв.м., ПМС със ЗП – 38 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 24 кв.м., актувано с АПОС №158/05.11.1999 год.

4. ОУ  "Георги Караславов"  кв. Дебър, гр. Първомай - дворно място с площ от     7 850 кв.м., съставляващо  УПИ ХІІ-училище, кв. 44 по плана на кв. Дебър,  заедно с 2МС със ЗП – 671 кв.м., МС със ЗП – 100 кв.м., МС със ЗП – 253 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 30 кв.м., актувано с АПОС №49/20.02.1998 год.

5. ОУ  "Кирил и Методий" с.Дълбок извор - дворно място с площ от 7 500 кв.м., съставляващо  УПИ ІІ- за училище, кв. 40 по плана на с. Дълбок извор,  заедно с 3МС със ЗП – 590 кв.м., МС със ЗП – 250 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 36 кв.м., актувано с АПОС №671/14.07.2004 год.

6. ОУ "Христо Ботев" с.Езерово - дворно място с площ от 2 700 кв.м., съставляващо   УПИ V - училище, кв. 5 по плана на с. Езерово, заедно с ПМС със ЗП – 476 кв.м., МС със ЗП – 73 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 30 кв.м., актувано с АПОС №613/26.02.2004 год.

         Първи етаж  от 2ПМС със ЗП – 296 кв.м., построена в УПИ І – дом на културата  в кв. 36 по плана  на с.  Езерово, актувана  с АПОС №614/26.02.2004 год.

7. ОУ "Васил Априлов" с.Виница - дворно място с площ от 8 380 кв.м., съставляващо  ПИ №265,  УПИ  “училище”, кв. 23 по плана на с. Виница, заедно с МС със ЗП – 500 кв.м., МС със ЗП – 88 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 40 кв.м., актувано с АПОС №205/12.04.2000 год.

8. ОУ „Христо Ботев" с. Градина - дворно  място с площ от 7 090 кв.м., съставляващо   УПИ І - училище, кв. 35 по плана на с. Градина, заедно с 2МС със ЗП – 895 кв.м., МС със ЗП – 322 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 60 кв.м., актувано с АПОС №206/14.04.2000 год.

9. ОУ "Отец Паисий" с.Искра – дворно място с площ от 12 300 кв.м., съставляващо   УПИ ІІІ - училище, кв. 13 по плана на с. Искра, заедно с МС със ЗП – 660 кв.м., МС със ЗП – 520 кв.м., ЗП – 228 кв.м., ЗП – 220 кв.м., ЗП – 432 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 36 кв.м., актувано с АПОС №673/14.07.2004 год.

10. ОУ "Кирил и Методий" с. Караджалово - дворно място с площ от 8 165 кв.м., съставляващо  УПИ ІІ - училище, кв. 47 по плана на с. Караджалово, заедно с МС със ЗП – 802 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 17 кв.м ., актувано с АПОС №89/25.06.1998 год.

11. ОУ "Любен Каравелов" с.Бяла река - дворно място с площ от 9 250 кв.м., съставляващо  УПИ ІІІ - училище, кв. 10 по плана на с. Бяла река, заедно с ЗП – 532 кв.м., МС със ЗП – 240 кв.м., актувано с АПОС №800/07.06.2005 год.

12. ОУ "Петър Берон” - с.Буково - дворно място с площ от 10 050 кв.м., съставляващо   УПИ “ За училище”, кв. 47 по плана на с. Буково, заедно с 2МС със ЗП – 370 кв.м., ПМС със ЗП – 60 кв.м. и ПМС (тоалетна) със ЗП – 56 кв.м ., актувано с АПОС №823/21.09.2005 год.

13. НУ "П.Р.Славейков" с.Воден - дворно място с площ от 4 770 кв.м., съставляващо   УПИ ХVІІІ - училище, кв. 8 по плана на с. Воден, заедно с 2МС със ЗП – 280 кв.м., МС със ЗП – 37 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 36 кв.м., актувано с АПОС №159/05.11.1999 год.

ІІ. Гореописаните имоти се предоставят безвъзмездно за управление, но при условие, че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по друг начин. Отдаването на части от предоставените за управление имоти и вещи, които не са необходими за образователно – възпитателния процес, се осъществява от директора на училището, след предварително съгласуване с Кмета на община Първомай и провеждане на публично оповестен търг или конкурс за отдаване под наем по реда и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Приходите от установените наемни правоотношения, включително и от действащите към настоящия момент договори, да постъпват в бюджетите на училищата,  считано от 01.01.2010 г.Мотиви: Необходимостта от реализиране на собствени приходи на общинските училища, чрез отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост е в унисон със задълженията на общината да създава условия за реализиране на държавната образователна политика по отношение повишаване на децентрализацията на финансовото управление на учебните заведения.


РЕШЕНИЕ № 301, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно:Продажба на общински недвижим имот, представляващ реално определена част от УПИ І-жил.стр., придаваща се към УПИ ХХV -1811, обслужващи дейности, находящ се в кв.116”в” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-127/13.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.56, ал.1 и ал.5 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба на общински недвижим имот, представляващ реално определена част с площ 54 кв.м. от УПИ І – жилищно строителство, целият с площ от 4540 кв.м., при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ ХХV – 1811, обслужващи дейности, УПИ ХІV – 1809, УПИ ХІІІ – 1797 и УПИ ІІ – 1796, находящ се в кв.116”В” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, придаваща се към УПИ ХХV – 1811, обслужващи дейности, с площ от 290 кв.м., при граници на УПИ: УПИ І –жил.стр., УПИ ХІV – 1809, УПИ ХХІІІ – 1812, УПИ ХХІV – 1811, обслужващи дейности и улица тупик, находящ се в кв.116”В” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, по пазарни цени на „АГЕНТА – 90” ЕООД, с БУЛСТАТ 115878065, представлявано от управителя – Стойко Желязков Стойков.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 240 лв. (три хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. На основание чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество, определя продажната цената на описания по т.1 общински имот в размер 6 000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС, която се дължи от „АГЕНТА – 90” ЕООД,  БУЛСТАТ 115878065, представлявано от управителя – Стойко Желязков Стойков, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.56, ал.1 и ал.5 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 287 на ОбС гр.Първомай, прието на 30.09.2009г. по Протокол № 34.


РЕШЕНИЕ № 302, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ – 233, находящ се в кв.16 по плана на с.Драгойново, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-128/13.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Елена Стефанова Ашикова с ЕГН ................... от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ - 233, находящ се в кв.16 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия парцел на съсобственика, а именно: дворно място с площ от 340 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 589, при граници на ПИ: УПИ ІV – 234, ПИ №233, земеделска земя и улица, включен в УПИ VІІ - 233, находящ се в кв.16 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-61/1988г., при граници на УПИ: улица, УПИ ІV-234: УПИ VІ-232, УПИ VІІІ – 231, земеделска земя и улица / АОС № 233/ 28.10.2009г./.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 904 лв. (хиляда деветстотин и четири лева) с включен ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 1 904 лв. (хиляда деветстотин и четири лева) с включен ДДС, се дължи от Елена Стефанова Ашикова с ЕГН .................., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-Л-5 /31.08.2009г. и с оглед прекратяване на съсобствеността в недвижимия имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 303, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2009 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов–кмет на общината изх.№ 61-00-132/16.11.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Изменя решение № 195 от 27.02.2009 година по протокол №25 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1.Запазва общата стойност на бюджета на община Първомай за 2009 г. в размер на 14 178 913 лева към 31.10.2009 г.  като преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки в разходната част съгласно приложение № 1.

1.2.Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2009 г. с 17 856 лева, като общият размер на инвестиционната програма става 3 929 377 лева съгласно приложение № 2.

1.3.Преразпределя субсидиите за спортни школи съгласно приложение № 3.


РЕШЕНИЕ № 304, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно:Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-131/16.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закона за управление на отпадъците

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Първомай.

Мотиви: Изпълнение изискванията на чл.19 от Закона за управление на отпадъците за регламентиране условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 305, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Сключване на спогодба към Договор за замяна от 22.06.1995 година за прехвърляне правото на собственост на частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХVІІ – обществено обслужващи дейности, находящ се в кв.116”в” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив на Веселин Делчев Спасов, ЕГН .................. вместо учреденото с Договора за замяна право на строеж, погасено по давност.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-135/27.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост,  във връзка чл.365, ал.1 от Закона за задълженията и договорите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1.Дава съгласие Кмета на Община Първомай да сключи Спогодба към Договор за замяна от 22.06.1995г., вписан в АВ при РС гр.Първомай под №34, том І, Дв.вх.№297 от 28.06.1995г., като прехвърли на  Веселин Делчев Спасов ЕГН .................., собствеността на следния общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 225 кв.м., съставляващ УПИ ХХVІІ – обществено обслужващи дейности в кв. 116”В” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници: улица, пешеходен пасаж, улица тупик, УПИ І – жил.стр. и УПИ ХХVІ – 2585, общ. обсл. дейности, вместо учреденото му с Договора за замяна право на строеж парцел II кино, кв.89”а”, по плана на гр.Първомай от 1994г., за търговски обект, с площ от 111 кв.м  - погасено по давност.

2.Задължава Веселин Делчев Спасов ЕГН ................... да доплати на Община Първомай сумата от 1 350 лева без ДДС, представляваща разликата в пазарните оценки на двата имота.

Мотиви: настоящото решение се взема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС,  във връзка чл.365, ал.1 от ЗЗД.


РЕШЕНИЕ № 306, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Избор на комисия за изготвяне на предложение за съдебни заседатели за Районен съд гр.Първомай за мандата 2010-2014 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков–Председател на Общински съвет вх.№ 53-0-404/17.11.2009г. и на основание чл.5, ал.1 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Избира комисия в състав:

Росица Тоскова Генова

Запрян Велев Ангелов

Делян Иванов Караславов


РЕШЕНИЕ № 307, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и ВК”Съгласие-Първомай” върху поземлен имот №222, попадащ в УПИ І-озеленяване, находящ се в кв.17 по плана на с.Виница, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-119/19.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Първомай от една страна и Всестранна кооперация ”Съгласие-Първомай” с ЕИК 000435561, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Първомай, ул.”Орфей” №16, от друга страна, върху недвижим имот, представляващ дворно място застроено и незастроено с обща площ от 4 808 кв.м, съставляващо ПИ №222, попадащ в УПИ І-озеленяване, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници: от три страни улици, УПИ І-озеленяване и УПИ VІІ – обслужващи дейности и търговия, чрез доброволна делба и обособяване в дялове на реални части от имота, съгласно влязлата в сила заповед № РД-15-765/30.09.2009 г. на кмета на Община Първомай за изменение на ПУП-ПР при следните условия:

- Всестранна кооперация ”Съгласие-Първомай” да получи в дял реално определена част от имота, а именно: дворно място с площ от 3 000 кв.м, ведно с построените на него двуетажна масивна сграда (магазин, ресторант) със застроена площ 388 кв.м, полумасивна сграда (фурна) със застроена площ от 100 кв.м., навес със застроена площ от 120 кв.м и други масивни и паянтови спомагателни и стопански постройки с обща застроена площ от 61 кв.м, съставляващо УПИ ІХ-222 търговия и обслужващи дейности, в кв.17 по регулационния план на с. Виница, Община Първомай, утвърден със заповед №770/1963 г. и заповед №РД-15-765/30.09.21009 г. при граници: УПИ Х-222 търговия и обслужващи дейности, от две страни улици, УПИ VІІІ-222 търговия и обслужващи дейности и УПИ І-озеленяване.

- Община Първомай да получи в дял реално определени части от имота, а именно:

Дворно място от 637 кв.м, заедно с построената на него масивна сграда със застроена площ от 84 кв.м, съставляващо УПИ VІІІ-222 търговия и обслужващи дейности в кв.17 по регулационния план на с. Виница, Община Първомай, утвърден със заповед №770/1963 г. и заповед №РД-15-765/30.09.21009 г. при граници: улица, УПИ VІІ–обслужващи дейности и търговия, УПИ І-озеленяване и УПИ ІХ-222 търговия, обслужващи дейности;

Дворно място с площ от 845 кв.м, съставляващо УПИ Х-222 търговия и обслужващи дейности, в кв.17 по регулационния план на с. Виница, Община Първомай, утвърден със заповед №770/1963 г. и заповед №РД-15-765/30.09.21009 г. при граници:  УПИ ХІ-222 търговия и обслужващи дейности, улица, УПИ ІХ-222 търговия и обслужващи дейности и УПИ І-озеленяване;

Дворно място с площ от 326 кв.м, заедно с построената на него паянтова сграда със застроена площ от 130 кв.м, съставляващо УПИ ХІ-222 търговия и обслужващи дейности” в кв.17 по регулационния план на с. Виница, Община Първомай, утвърден със заповед №770/1963 г. и заповед №РД-15-765/30.09.21009 г. при граници: улица, УПИ Х-222 търговия и обслужващи дейности и УПИ І-озеленяване;

Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от НРПУРОИ и по инициатива на кмета на Община Първомай за прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и юридическо лице-кооперативна организация, като всеки от съделителите получава в дял реално обособената част от собствения си имот. 


РЕШЕНИЕ № 308, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за първо полугодие на 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2010 година разпределен по месеци както следва:

 

м. Януари

1. Одобряване на структура на Общинска администрация.

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Прехвърляне на дейности и имущество, собственост на общинска фирма “Първомай 2000 в ликвидация” към община Първомай.

Вносител: К.Ангелов – зам. кмет

 

м. Февруари

1. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ за 2009 година.

2. Отчет за изпълнение на строителната програма.

3. Приемане на приватизационна програма за 2010 г.

4. Приемане на строителна програма.

5. Приемане на бюджет за 2010 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

6. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2009 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

7. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2009 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

 

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Обсъждане и одобряване на нов подробен устройствен план, проект за реконструкция на централна градска част и оформяне на улица “Княз Борис І” като пешеходна зона.

Вносител: А. Папазов – кмет

 

 

м. Април

            1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

           

 

м. Май

            1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

           

 

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2010 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

            2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2009 г.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет


РЕШЕНИЕ № 309, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Приемане на план - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2010 г.

Предвид изложеното в проекто решение от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-147/11.12.2009 г. И на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Одобрява план - сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2010 г. в размер на 764267 лв. (седемстотин  шестдесет и четири хиляди, двеста шестдесет и седем лева), на основание разчет,съгласно Приложение № 1, където разходите са свързани с:

¨       осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други дълготрайни материални активи;

¨       събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения  за обезвреждането им;

¨       проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

¨      почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

                        ІІ. Определя такса за битови отпадъци за 2010 г. и цени на услуги за почистване на териториите за обществено ползване в Община Първомай, както следва:

 

1. Определя промил такса битов отпадък за град Първомай, както следва

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на територията на град Първомай, включитено кв. Дебър и кв. Любеново, пропорционално върху данъчните оценки на имотите                                   – 3.65‰ /промила/, разпределени:

- за сметосъбиране и сметоизвозване                                           - 2.9‰

- за обезвреждане на битовите отпадъци                                    - 0,6‰

- за чистота на териториите за обществено ползване                - 0.15‰

            1.2. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на град Първомай и кварталите Дебър и Любеново, неподали декларации по чл.14, ал.4 от Наредбата за определяне на местните такси и  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай -пропорционално върху отчетната им стойност – 13.3‰ /промила/, разпределени:

-          за сметосъбиране и сметоизвозване                                  - 9.2 ‰

    -        за обезвреждане на битовите отпадъци                           - 3 ‰

- за чистота на териториите за обществено ползване                 - 1.1 ‰

1.3. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, включително и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на община Първомай, подали декларации по чл.14, ал.4 от Наредбата за определяне на местните такси и и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай за ползване на брой и видове съдове – на база декларираните и договорени бройки и видове съдове и периодичноста на извозване на съответния съд както следва:

1.3.1. еднократно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  :

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      – 48.61 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.      – 11.80 лв.

§         цена за събран битов отпадък 1 куб.м.                                                       44.65 лв.

§         цена за събран битов отпадък 1 тон.                                                          52.10 лв.

1.3.2. целогодишно събиране и извозване на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с периодичност на извозването един път седмично:

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      –  2389 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.                  – 522 лв.

1.3.3. целогодишно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с периодичност на извозването два пъти месечно:

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      –  1194.50 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.                  – 261.00 лв.

1.3.4. Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на битовите отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, определена в т. 1.2 – 1.1 ‰ /промила/ пропорционално върху отчетната стойност на имота, с изключение на политическите партии, синдикални организации и юридическите лица с нестопанска дейност, регистрирани в обществена полза.

 

2. Определя промил за такса битов отпадък за село Градина, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.6 0/00

0.9 0/00

0.3 0/00

3.8 0/00

Юридически лица– нежилищни имоти

7.5 0/00

1.4 0/00

0.7 0/00

9.6 0/00

Юридически лица –

жилищни имоти

2.6 0/00

0.9 0/00

0.3 0/00

3.8 0/00

 

3. Определя промил за такса битов отпадък за село Дълбок извор, както следва

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.95 0/00

1.2 0/00

0.9 0/00

5.05 0/00

Юридически лица– нежилищни имоти

12 0/00

2.2 0/00

1 0/00

15.2 0/00

Юридически лица –

жилищни имоти

2.95 0/00

1.2 0/00

0.9 0/00

5.05 0/00

 

4. Определя промил за такса битов отпадък за село Искра, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.6 0/00

1 0/00

3.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

1.8 0/00

8.8 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.6 0/00

1 0/00

3.6 0/00

 

5. Определя промил за такса битов отпадък за село Караджалово, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.4 0/00

0.8 0/00

0.4 0/00

3.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.3 0/00

1.7 0/00

0.9 0/00

8.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.4 0/00

0.8 0/00

0.4 0/00

3.6 0/00

 

6. Определя промил за такса битов отпадък за село Брягово, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

1.4 0/00

5.4 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

5 0/00

1.5 0/00

6.5 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

1.4 0/00

5.4 0/00

 

7. Определя промил за такса битов отпадък за село Татарево, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.4 0/00

0.7 0/00

3.1 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.7 0/00

1.2 0/00

4.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.4 0/00

0.7 0/00

3.1 0/00

 

8. Определя промил такса битов отпадък за село Поройна, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.4 0/00

1.8 0/00

6.2 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

9.4 0/00

3.8 0/00

13.2 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.4 0/00

1.8 0/00

6.2 0/00

 

 

9. Определя промил за такса битов отпадък за село Буково, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.5 0/00

1.75 0/00

6.25 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.2 0/00

2.65 0/00

9.85 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.5 0/00

1.75 0/00

6.25 0/00

 

10. Определя промил за такса битов отпадък за село Православен, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

1.05 0/00

5.05 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

8.25 0/00

3.7 0/00

11.95 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

1.05 0/00

5.05 0/00

 

11. Определя промил за такса битов отпадък за село Драгойново, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.7 0/00

0.9 0/00

4.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.5 0/00

2.5 0/00

9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.7 0/00

0.9 0/00

4.6 0/00

 

12. Определя промил за такса битов отпадък за село Крушево, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.7 0/00

1 0/00

4.7 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.2 0/00

2.6 0/00

9.8 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.7 0/00

1 0/00

4.7 0/00

 

13. Определя промил за такса битов отпадък за село Виница, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.1 0/00

1.15 0/00

5.25 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

3 0/00

10 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.1 0/00

1.15 0/00

5.25 0/00

 

 

14. Определя промил за такса битов отпадък за село Добри дол, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2 0/00

0.85 0/00

2.85 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.6 0/00

2.45 0/00

6.05 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2 0/00

0.85 0/00

2.85 0/00

 

15. Определя промил за такса битов отпадък за село Бяла река, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3 0/00

0.7 0/00

3.7 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

50/00

2 0/00

7 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3 0/00

0.7 0/00

3.7 0/00

 

16. Определя промил за такса битов отпадък за село Езерово, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.8 0/00

0.8 0/00

4.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.50/00

2.1 0/00

8.6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.8 0/00

0.8 0/00

4.6 0/00

 

17. Определя промил за такса битов отпадък за село Воден, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.85 0/00

2 0/00

6.85 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

8.6 0/00

4.1 0/00

12.7 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.85 0/00

2 0/00

6.85 0/00

 

ІІІ. Задължава Кмета на община Първомай да включи в бюджета на Общината за 2010 година по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

 

Приложение: 1. План - сметка за приходите и необходимите разходи за на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за  2010 година.

Мотиви: В изпълнение изискванията на ЗМДТ.


РЕШЕНИЕ № 310, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Промяна на решение № 191 от 27.02.2009 г., прието по Протокол № 25 за общата численост и структура на Общинска администрация в Община Първомай.

Предвид предложение от Ангел Папазов изх.№ 61-00-143/11.12.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Коригира общата численост на Общинска администрация в Община Първомай, по Приложение № 1 в местни дейности, дейност чистота от 24 на 32, считано от 01.01.2010 г.

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

Мотиви: Преминаване на сметосъбирането на селата Градина, Дълбок извор, Искра и Караджалово като общинска дейност и предложената план сметка.


РЕШЕНИЕ № 311, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

Предвид проекто решение от Веселина Димитрова – Председател на ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и докладна записка от Я.Янков-кмет на с.Дълбок извор вх.№ 53-0-443/11.12.2009 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Отпуска еднократна помощ в размер на 1000 /хиляда лева/ на Едуард Георгиев Борисов от с.Дълбок извор, за подпомагане на лечението му от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 312, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище град Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-144/11.12.2009 г.  и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с площ от 1 059 кв.м. (хиляда петдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 224 (двеста  двадесет и четири) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей,  Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед № 108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи:  ПИ № 188; полски път № 9501; ПИ №189 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 243 от 10.11.2009г.;

2. Поземлен имот с площ от 2 110 кв.м. (две хиляди сто и десет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 226 (двеста  двадесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №190, ПИ №104 и ПИ №191; ПИ №191; ПИ №191 и полски път №9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 244 от 10.11.2009г.;

3. Поземлен имот с площ  4 406 кв.м. (четири хиляди четиристотин и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 227 (двеста  двадесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена  със Заповед  № 108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №191; полски път № 9501; полски път № 9501 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 245 от 10.11.2009г.;

4. Поземлен имот с площ 2 689 кв.м. (две хиляди шестстотин осемдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 204 (двеста и четири) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл. Пловдивска, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: полски път № 9501; ПИ №183; ПИ № 205 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 246 от 16.11.2009г.;

5. Поземлен имот с площ 2 598 кв.м. (две хиляди петстотин деветдесет и осем   квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 205 (двеста и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №204; ПИ №183; от две страни полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 247 от 16.11.2009г.;

6. Поземлен имот с площ  886 кв.м. (осемстотин осемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 215 (двеста и петнадесет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №183; полски път № 9501; ПИ № 62 и ПИ №183. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 248 от 16.11.2009г.;

7. Поземлен имот с площ 2 518 кв.м. (две хиляди петстотин и осемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 216 (двеста и шестнадесет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №183 и ПИ №63; полски път №9501; ПИ №184 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 249 от 16.11.2009г.;

8. Поземлен имот с площ от 4 994 кв.м.(четири хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 152 (сто петдесет и два) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл Пловдивска, одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ  №129; ПИ  №233 и от две страни полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 235 от 03.11.2009г.;

9. Поземлен имот с площ от 1 078 кв.м.(хиляда седемдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 148 (сто четиридесет и осем) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена  със Заповед  № 108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №120; ПИ №117; ПИ №149 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 236 от 03.11.2009г.;

10. Поземлен имот с площ от 1 289 кв.м.(хиляда двеста осемдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 149 (сто четиридесет и девет) от масив 38 (тридесет  и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи:  ПИ №148; полски път №9502; ПИ №119 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 237 от 04.11.2009г.;

11. Поземлен имот с площ от 1 587 кв.м. (хиляда петстотин осемдесет и седем  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот №150 (сто и петдесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи:  ПИ №119; полски път №9502; ПИ №118 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 238 от 04.11.2009г.;

12. Поземлен имот с площ от 4 661 кв.м. (четири хиляди шестстотин шестдесет и един  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот №151 (сто петдесет и един) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, община  Първомай, Област Пловдивска, одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №118 и полски път №9502; ПИ №191 и ПИ №129; ПИ №129 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 239 от 04.11.2009г.;

13. Поземлен имот с площ от 4 130 кв.м. (четири хиляди сто и тридесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот №130 (сто и тридесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на   местността “Пантелей, Липака” в землището на  гр. Първомай, кв. Дебър, община  Първомай, Област Пловдивска,   одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №114; ПИ  №127; ПИ №127; ПИ №2 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 240 от 09.11.2009г.;

14. Поземлен имот с площ от 1 573 кв.м. (хиляда петстотин седемдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот №131 (сто тридесет и един) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи:  ПИ №127; полски път №9503; ПИ №126 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 241 от 09.11.2009г.;

15. Поземлен имот с площ  от 3 094 кв.м. (три хиляди деветдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот №140 (сто и четиридесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността  “Пантелей,  Липака” в  землището на  гр.Първомай,  кв.Дебър, общ.Първомай, обл. Пловдивска, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №126; ПИ №40; ПИ №126 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 242 от 09.11.2009г.;

16. Поземлен имот с площ от 2 163 кв.м. (две хиляди сто шестдесет и три квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 224 (двеста двадесет и четири) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността    “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: от три страни ПИ №208 и ПИ  №191. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 217 от 25.08.2009г.;

17. Поземлен имот с площ от 931 кв.м. (деветстотин тридесет и един квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 225 (двеста  двадесет и пет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи:  от три страни ПИ  №208  и ПИ  №191. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 218 от 25.08.2009г.;

18. Поземлен имот с площ от 2 701 кв.м. (две хиляди седемстотин и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 232 (двеста  тридесет и две) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността  “Пантелей,  Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ 191  и от три страни ПИ  №129. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 219 от 22.08.2009г.;

19. Поземлен имот с площ от 2 320 кв.м. (две хиляди триста и двадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот №233 (двеста  тридесет и три) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрена със Заповед № 108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №129; полски път № 9501; полски път № 9503 и ПИ №108. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 220 от 27.08.2009г.;

20. Поземлен имот с площ от 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра) с начин  на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 219 (двеста и деветнадесет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив,    одобрена със Заповед № 108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №13; ПИ №16; ПИ №17 и ПИ №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 227 от 09.10.2009г.;

21. Поземлен имот с площ от 2 119 кв.м. (две хиляди сто и деветнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 220 (двеста и двадесет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрена със Заповед № 108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №16 и ПИ №17; ПИ №196; от две страни полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 228 от 09.10.2009г.;

22. Поземлен имот с площ от 620 кв.м.(шестстотин и двадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 221 (двеста двадесет и един) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрена  със Заповед № 108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: полски път №9501; ПИ №58 и от две страни ПИ №208. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 229 от 09.10.2009г.;

23. Поземлен имот с площ от 1072 кв.м. (хиляда и седемдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 222 (двеста двадесет и два) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: полски път №9501; ПИ №55; ПИ №208 и ПИ №58. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 230 от 09.10.2009г.;

24. Поземлен имот с площ от 556 кв.м. (петстотин петдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 235 (двеста  тридесет и пет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрена със Заповед №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: от три страни ПИ №198 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 231 от 09.10.2009г.;

25. Поземлен имот с площ от 765 кв.м. (седемстотин шестдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 236 (двеста  тридесет и шест) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрена със Заповед  №108 от 18.03.2004 год., при граници и съседи: ПИ №197; полски път №9501; ПИ №198 и полски път №9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 234 от 03.11.2009г.;

 

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 224 от масив 37 в размер на 266 лв. /двеста шестдесет и шест лв./;

2. Имот № 226 от масив 37 в размер на 530 лв. /петстотин и тридесет лв./;

3. Имот № 227 от масив 37 в размер на 1 106 лв. /хиляда сто и шест лв./;

4. Имот № 204 от масив 37 в размер на 675 лв. /шестстотин и седемдесет и пет лв./;

5. Имот № 205 от масив 37 в размер на 652 лв. /шестстотин петдесет и два лв./;

6. Имот № 215 от масив 37 в размер на 222 лв. /двеста двадесет и два лв./;

7. Имот № 216 от масив 37 в размер на 632 лв. /шестстотин тридесет и два лв./;

8. Имот № 152 от масив 38 в размер на 1 253 лв. /хиляда двеста петдесет и три лв./;

9. Имот № 148 от масив 38 в размер на 271 лв. /двеста и седемдесет и един лв./;

10. Имот № 149 от масив 38  в размер на 324 лв. /триста двадесет и четири лв./;

11. Имот № 150 от масив 38 в размер на 398 лв. /триста деветдесет и осем лв./;

12. Имот № 151 от масив 38 в размер на 1170 лв. /хиляда сто и седемдесет лв./;

13. Имот № 130 от масив 38 в размер на 1 037 лв. /хиляда тридесет и седем лв./;

14. Имот № 131 от масив 38 в размер на 395 лв. /триста деветдесет и пет лв./;

15. Имот №140 от масив 38 в размер на 777 лв. /седемстотин седемдесет и седем лв./;

16. Имот № 224 от масив 39  в размер на 543 лв. /петстотин четиридесет и три лв./;

17. Имот № 225 от масив 39 в размер на 234 лв. /двеста тридесет и четири лв./;

18. Имот №232 от масив 39 в размер на 678 лв. /шестстотин и седемдесет и осем лв./;

19. Имот № 233 от масив 39  в размер на 582 лв. /петстотин осемдесет и два лв./;

20. Имот № 219 от масив 39 в размер на 112 лв. /сто и дванадесет лева/;

21. Имот № 220 от масив 39 в размер на 532 лв. /петстотин тридесет и два/;

22. Имот № 221 от масив 39 в размер на 156 лв. /сто петдесет и шест лева/;

23. Имот № 222 от масив 39 в размер на 269 лв./двеста шестдесет и девет/;

24. Имот № 235 от масив 39 в размер на 140 лв. /сто и четиридесет лева/;

25. Имот № 236 от масив 39 в размер на 192 лв. /сто деветдесет и два лева/;

 

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 13 146 (тринадесет хиляди сто четиридесет и шест) лева.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 313, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя в местността „Чолфата”, землището н с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-142/10.12.2009 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

- Имот № 130193, с площ 12,170 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета и трета категории, находящ се в местността “Чолфата”, землището на с.Искра, община Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ЧОС № 256/30.11.2009г.;

- Имот № 130195, с площ 4,303 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета и трета категории, находящ се в местността “Чолфата”, землището на с.Искра, община Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ЧОС № 257/30.11.2009г.

2. Одобрява пазарни оценки, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

- за имот № 130193 в размер на 4 686 лв. (четири хиляди шестстотин осемдесет и шест лева);

- за имот № 130195 в размер на 1 587 лв. (хиляда петстотин осемдесет и седем лева).

3. Определя начална тръжна цена, както следва:

- за имот № 130193 в размер на 4 686 лв. (четири хиляди шестстотин осемдесет и шест лева);

- за имот № 130195 в размер на 1 587 лв. (хиляда петстотин осемдесет и седем лева).

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договори за продажба, 30% от получената продажна цена на имотите се предоставят на кметство с.Искра, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 314, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 801819 в местността „Землище кв.Дебър”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-141/11.12.2009 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 801819, с площ 0,194 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ЧОС № 258/08.12.2009 година.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 75 лева (седемдесет и пет лв.), за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 75 лева (седемдесет и пет лв.).

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 315, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ в кв.52 по регулационния план на с. Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-139/10.12.2009 г. по-горе фактическа обстановка и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 420 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІІ, находящ се в кв.52 по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от  североизток – улица, от югоизток – УПИ ІІІ, от югзапад – УПИ І, от северозапад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 367 от 22.01.2002г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС, за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 316, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Поемане на общински дълг при условията и реда на Закона за общинския дълг.Във връзка с изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-146/11.12.2009 г. относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг,  на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2, чл. 13, чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура  в подкрепа  на устойчиво местно развитие на територията на  Община Първомай", финансиран от Оперативна програма „Регионално Развитие”, приоритетна ос Устойчиво и интегрирано  градско развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161РО001/1.1-01/2007, при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга – 1702 570.29 лева (един милион седемстотин и две хиляди петстотин и седемдесет  лева и 29 стотинки);

Валута на дълга – лева

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-01/2007/026;

Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5 % на годишна база върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление от 0.01 % от размера на кредита, дължима еднократно. При забава в обслужване на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с два пункта. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 2 % (два процента) годишно върху просрочените лихви.

Начин на обезпечение на кредита:

            - Учредяване на залог върху  вземанията на Община Първомай по Договор за безвъзмездна помощ  №  BG161РО001/1.1-01/2007/026, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”,  и

            - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

1.Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на част / изцяло разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД  по реда и условията на Постановление на МС от 2010 г. и при спазване на изискванията в чл. 55 ал. 1 от Закона за общинския дълг.

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2; чл. 13; чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до финансирането му от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.


РЕШЕНИЕ № 317, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Удължаване срока за разполагане на преместваеми обекти върху площи за озеленяване, предвидени с регулационните и застроителни планове.

Предвид изложеното в  проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-145/11.12.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.56 и чл.124, ал.1 от Закон за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да се удължи срока за разполагане на преместваеми обекти върху площи за озеленяване, предвидени с регулационните и застроителни планове до разработване от Общинска администрация и одобряване от Общински съвет, на обща план-схема за разполагане на групи или единични преместваеми обекти и рекламни съоръжения, върху общински терени, извън обхвата на централната част на града.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 и чл.124, ал.1 от ЗУТ и с оглед удовлетворяване на постъпили искания на заинтересованите лица.


РЕШЕНИЕ № 318, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Утвърждаване на кандидатури за съдебни заседатели за Районен съд гр.Първомай за мандата 2010-2014.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-439/11.12.2009 г. и  на основание чл.4 от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели, и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Определя броя на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд гр.Първомай за мандат 2010-2014 да бъде 24.

2.  Утвърждава Списък на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд гр.Първомай, съгласно Приложение №1.

Приложение № 1

Списък на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд гр.Първомай

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Адрес

1.

Запрян Тонев Кючуков

гр.Първомай, ул.“Родопи” № 19

2.

Добринка Иванова Петкова

гр.Първомай, ул. “Бели брези” № 2а

3.

Петко Генов Георгиев

с.Градина, ул.”Ив.Вазов “ № 39

4.

Марияна Спасова Димитрова

гр.Първомай, ул.“Осми март” № 6а

5.

Пенка Райчева Петкова

гр.Първомай, ул.”Родопи” № 21

6.

Иванка Господинова Иванова

гр.Първомай, ул.”Чавдар войвода”№7

7.

Екатерина Петкова Милева

гр.Пловдив, ул.”Таврия” №2

8.

Нели Славчева Петрова

с.Градина, ул.”Генерал Гурко“ № 11

9.

Тодор Кирилов Бобев

гр.Първомай, ул.”Перуника” № 21

10.

Христинка Георгиева Вълчева

гр.Първомай, ул.”Калоян” № 24

11.

Христинка Симонова Костадинова

гр.Първомай, ул.”д-р П.Берон” № 6, бл.1, вх.Б, ет.5, ап.30

12.

Иванка Ангелова Сталева

гр.Първомай, ул.”Княз Борис І” № 179

13.

Петър Христев Динков

гр.Първомай, ул.”Хан Крум” № 2а

14.

Антоанета Костова Вергова

гр.Първомай, ул.”Орфей” №3, ет.2, ап.5

15.

Минко Петров Павлов

гр.Първомай, ул.”Хр.Смирненски” №10, вх.Г, ет.2, ап.3

16.

Таня Димитрова Ангелова

гр.Първомай, ул.”М. Герджиков” №8

17.

Даринка Стефанова Калинова

гр.Първомай, ул.”Кирил и Методий” №14

18.

Запрян Ангелов Чолаков

гр.Първомай, ул.” В.Левски “ №5

19.

Любен Аргиров Любенов

гр.Първомай, ул.”Дунав” № 15

20.

Дарина Господинова Мирчева

гр.Първомай, ул.”Княз Борис І” № 43, бл.4, вх.Б, ет.3, ап.18

21.

Янко Георгиев Гочев

гр.Първомай, ул. ”д-р П.Берон” № 8

22.

Васил Георгиев Ников

гр.Първомай, ул. ”Княз Борис І” № 15

23.

Катя Георгиева Спасова

гр.Първомай, ул. ”Княз Борис І” № 43, бл.4, вх.Б, ет.4, ап.24

24.

Ферад Есад Мурад

гр.Първомай, ул.”Ралица” № 17

 


РЕШЕНИЕ № 319, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

На Общински съвет град Първомай, прието на 23.12.2009 г. по Протокол № 37

Относно: Определяне на делегат на Общината в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.

Предвид внесено проекто решение от Дечко Петков-Председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-00-449/16.12.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на Национално сдружение на Общините в Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България – АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ – кмет на Община Първомай.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседания на Общото събрание, той ще бъде заместван от ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ -  Председател на Общински съвет град Първомай.


РЕШЕНИЕ № 320, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишния финансов отчет за 2009 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І – Първомай”ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-137/10.12.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.16 и чл.23, т.14 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Избира за одитор Яна Никова Христова – дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 329/1995 г. на годишния финансов отчет за 2009 г. на „МБАЛ-Първомай” ЕООД, „Медицински център І – Първомай” ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД.

2. Възлага на управителите на съответните дружества да сключат договори с Яна Никова Христова на база съгласувана работна програма за дейността на одита.

Мотиви: Съгласно приетата Наредба за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, е необходимо решение на Общински съвет град Първомай за избор на одитор на годишния финансов отчет за 2009 г. на трите общински дружества.


РЕШЕНИЕ № 321, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

ОТНОСНО: Одобряване встъпване в дълг с цел обезпечаване на авансовото плащане и упълномощаване Кмета на общината за подписване на писмена гаранция по Договор № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за проект “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река, община Първомай”.

Във връзка с изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-149/16.12.2009 г. и в съответствие с насоките и правилата на горепосочената програма и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.5 на Наредба № 25 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, чл.56, параграф 2 на Регламент /ЕО/ № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за проект “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река, община Първомай”, сключен между община Първомай и ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, създадена със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ 58 от 1998 г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК 121100421, ЕИК по ЗДДС BG 121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, ЕГН ..................., Общински съвет – Община Първомай дава съгласие за встъпването в дълг на община Първомай в размер на 1 046 200,32 лева, представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената финансова помощ по договор № 16/321/00368 от 23.10.2009 г., и оправомощава г-н Ангел Атанасов Папазов, в качеството му на Кмет на общината, писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева-изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ-РА неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания договор, да възстанови незабавно на ДФ “Земеделие”-Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.

Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие”-Разплащателна агенция в БНБ-ЦУ :

IBAN : BG87BNBG96613200170001

BIC : BNBGBGSF

в седемдневен срок след получаване на  писмено искане за плащане от ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 322, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-150/22.12.2009 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, във връзка с чл.24 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Създава следните нови селищни образувания за задоволяване на промишлените нужди на Община Първомай, а именно:

Селищно образувание с производствено предназначение с наименование „ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК-АДАТА” в местността „Землище квартал Дебър”, съставляващо поземлени имоти: № 800513; № 801; № 801594; № 801595; № 801596 всичките в  землището на град Първомай, област Пловдивска;

Селищно образувание с производствено предназначение с наименование „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА – ИСКРА” в местността „Делимит сърт”, съставляващо поземлен имот № 06032 в землището на село Искра, община Първомай, област Пловдивска

Селищно образувание с производствено предназначение с наименование ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК – КУНИН ЯМАЧ”, съставляващо поземлени имоти: № 396006; № 396001 и № 801529, всичките в землището на град Първомай, област Пловдивска

- Селищно образувание с производствено предназначение с наименование „ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК – ЧИЛИНГИРСКО” в местността „Чилингирско Т.ямач”, съставляващо поземлени имоти: № 112089; № 112085; № 112052; № 112056; № 113120; № 112078 и № 114030, всичките в землището на град Първомай, област Пловдивска.

- Селищно образувание с производствено предназначение с наименование „ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК – МЕРАТА” в местността „Мерата”, съставляващо поземлен имот: №000242 в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, област Пловдивска.

2. Решението влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник”

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, т.1 от ЗАТУРБ, във връзка с чл.24 от ЗАТУРБ и с оглед задоволяване на възникналите промишлени нужди на Община Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233