Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 321 до № 349 приети от 29.01.2010 г. до 31.03.2010 г. по Протоколи от № 38 – до № 41

РЕШЕНИЕ № 323, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Предложение относно приемане на решение за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай във връзка с изпълнение на чл.10, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Предвид изложеното предложение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-6/18.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

1. Отменя Решение № 191/27.02.2009 г., прието по Протокол № 25 и допълващите го решения № 221/28.04.2009 г., прието по протокол № 28; № 310/23.12.2009г., прието по протокол № 37; т.2 на решение № 292/30.10.2009 г., прието по протокол № 35.

2. Одобрява общата численост на Общинската администрация в Община Първомай, както следва:

 

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

99

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

 

ДЕЙНОСТ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ

 

Дежурни

5

Техници ПУ

3

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

122,5

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

ДЕЙНОСТ ДЕТСКИ ЯСЛИ

 

ОДЗ

4

Млечна кухня

3

ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

11

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

 

ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

 

24

 

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

12

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

 

ДЕЙНОСТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ТРАПЕЗАРИИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Социален работник

1

ДСП Първомай

11

ДСП Градина, Крушево

4

ДСП Искра, Брягово

4

ДСП Драгойново, Православен, Бяла река

5

ДСП Дълбок извор, Караджалово, Поройна, Татарево

8

ДЕЙНОСТ КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.

1,5

ДЕЙНОСТ ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

2

ФУНКЦИЯ ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ДЕЙНОСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

5

ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА

33

ДЕЙНОСТ УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

4

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

3

ДЕЙНОСТ ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ

2

 

 

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

 

ДЕЙНОСТ СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

5,5

ДЕЙНОСТ ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ

1

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

 

ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ

 

2

ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА

 

2

ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА

1

ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

19.5

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ

11

 

И структура по приложение № 1.

 

МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският съвет одобрява общата численост и структура на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината.


РЕШЕНИЕ № 324, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на имущество от „Първомай 2000” ЕАД – в ликвидация, в собственост на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-5/18.01.2010 г., във връзка с Решение № 255 от 08.07.2009 г. на Общински съвет град Първомай, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.268, ал.2 от Търговския закон, чл.12, ал.3, т.3, чл.23, т.3 и т.14 от Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изважда от активите на „Първомай 2000”ЕАД-в ликвидация и прехвърля в собственост на Община Първомай дълготрайни материални активи съгласно Приложение № 1 на обща стойност 154 429.97 лева и стопански инвентар съгласно Приложение № 2, считано от 01.03.2010 г.

2. Възлага на кмета на общината и ликвидатора на „Първомай 2000” ЕАД-в ликвидация да извършат необходимите действия по предаване и приемане на активите, предмет на разпореждане по т.1 от настоящото решение, както и да разпоредят вписването на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на Община Първомай и дружеството.

Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с Решение № 255 от 08.07.2009 г. на Общински съвет град Първомай относно прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Еднолично акционерно дружество „Първомай 2000”ЕАД и с оглед продължаване на някои от дейностите, които по настоящем се извършват от дружеството в ликвидация „Първомай 2000”ЕАД.


РЕШЕНИЕ № 325, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-3/15.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в община Първомай през 2010 година.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2008-2011 г.


РЕШЕНИЕ № 326, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Изменение на план – сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2010 година.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-7/18.01.2010 г. и на основание чл. 21. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Променя стойността на одобрената с решение 309 от 23.12.2009 план - сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2010 г. в размер на 849517 /осемстотин четиридесет и девет хиляди петстотин и седемнадесет / лева и приема разпределение за финансирането на разходите по дейности и населени места съгласно приложение 1.

                                                                                                          Приложение 1

План – сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъцит за 2010 година.

 

Населено

място

Приходи

Разходи

 

Преходен остатък от 2009 година

Приход от такса за 2010 година

Сметосъбиране и сметоизвозване

Поддържане и

 експлоатация

на депо

Почистване на територии за общ. ползване

Закупуване

на съдове

Придобиване

 на ДМА

Общо разходи

лева

1

Първомай

51334

514311

252541

104803

70779

67152

70370

565645

2

Брягово

1701

13054

7923

2960

0

1501

2371

14755

3

Буково

1042

5873

3624

1510

0

599

1182

6915

4

Бяла река

2939

9751

6016

3440

0

1289

1945

12690

5

Виница

114

8326

4192

2005

0

402

1841

8440

6

Воден

822

6827

3626

2040

0

572

1411

7649

7

Градина

3715

43103

22513

9580

4838

4737

5150

46818

8

Добри дол

0

2977

1622

684

0

0

671

2977

9

Драгойново

3202

10090

6166

3080

0

1952

2094

13292

10

Дълбок извор

11563

42383

26641

11580

5838

4737

5150

53946

10

Езерово

1627

7546

4110

2650

0

767

1646

9173

11

Искра

4687

36450

21917

9980

0

4090

5150

41137

12

Караджалово

-1456

31037

16882

4054

4738

936

2971

29581

13

Крушево

627

11014

6038

2439

0

677

2487

11641

14

Поройна

869

2981

1803

740

0

740

567

3850

15

Православен

1008

8001

4592

2034

0

658

1725

9009

16

Татарево

-1679

13678

6387

2650

0

700

2262

11999

 

Всичко

 82115

767402

 396593

166229

 86193

 91509

108993

 849517

 

Забележка:

В колоната Приходи от такса за 2010 година за село Караджалово е заложено да бъдат събрани допълнително недобори в размер на 1456 лева, възлизащи на направените в повече от прихода за 2009 г. разходи, с което сумата на прихода става 31037 лева.

В колоната Приходи от такса за 2010 година за село Татарево е заложено да бъдат събрани допълнително недобори в размер на 1679 лева, възлизащи на направените в повече от прихода за 2009 г. разходи, с което сумата на прихода става 13678 лева.


РЕШЕНИЕ № 327, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Приемане отчет за изпълнението на Културния календар на Общината за 2009 г. и приемане на Културен календар за 2010 година.

Предвид изложеното в информацията от Ангел Папазов изх.№ 61-00-2/13.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на мероприятията по Културния календар за 2009 г. и финансов отчет на по-крупните общински културни мероприятия съгласно приложения № 1 и № 2.

2. Приема Културен календар на община Първомай за 2010 г., съгласно приложение № 3.

3. Приема Предложение за финансиране на по-крупните общински културни мероприятия за 2010 г., съгласно приложение № 4.

Мотиви: Община Първомай по традиция има богат културен живот. Тридесет и осем години се провеждат Майски културни тържества без прекъсване, единствено тук в страната се връчват две национални литературни награди – за поезия и проза, уникален е Празника на Тракийската народна музика и песен, за втори път ще се проведе Национален конкурс за кларинетисти. Активен културен живот се води в читалищата на общината, както в училищата и детските заведения. Дори в условията на криза и при намалено финансиране, традицията би следвало да се съхрани.


РЕШЕНИЕ № 328, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-11/19.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Първомай, приета с решение № 525, взето по протокол № 52 от 11.06.2007 г., изм. с решение № 46, взето по протокол № 5 от 22.02.2008г., изм. с решение № 182, взето по протокол № 22 от 30.01.2009г., изм.с решение № 198, взето по протокол № 25 от 27.02.2009 г., изм.с решение № 249, взето по протокол № 29 от 29.05.2009г., изм.с решение № 288, взето по протокол № 35 от 30.10.2009 г.

Мотиви: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3, чл.79 от АПК и фактическо основание промените в Закона за местните данъци и такси, необходимостта от актуализиране на размерите на някои такси и цени на услуги, както и въвеждането на нови такива.


РЕШЕНИЕ № 329, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47, взето на 22.02.2008г. по протокол № 5, изм.и доп. с Решение № 182, взето на 30.01.2009 г. по протокол № 23 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-4/15.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай.

Мотиви: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ и чл.76, ал.3 и 79 от АПК и фактическо основание промените в Закона за местните данъци и такси.


РЕШЕНИЕ № 330, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: :Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2009 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2009 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година.

Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2009 г.

            Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-12/25.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30 от Закона за общинския бюджет, и чл. 44 ал. 1 от Наредбата за управление на общинския бюджет по чл. 9а от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2009 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  14 458 324 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода –  14 458 324  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009 г., както следва:

2.1.По прихода –  13 285 631 лв.  / съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –  12 717 095 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 3 947 515 лева и на текущите  ремонти  в размер на 135 961 лева.                                                                                                                                             /съгласно Приложение № 3/

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 3 640 568 лева и на текущите  ремонти  в размер на 120 682 лева.

                                                                                  /съгласно Приложение № 3/

5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2009 г.

                                                                                  / съгласно Приложения № 4 и № 5 /


РЕШЕНИЕ № 331, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: 1.Приемане на Бюджет 2010 година.

                 2.Приемане на инвестиционна програма 2010 година.

                 3.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от А.Папазов изх.№ 61-00-9/18.01.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.4 и ал.7, чл.12 и 30 от Закона за общинския бюджет, чл.3 и чл.12 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година и Наредбата на Общинския съвет  по чл. 9а  от  Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема бюджета за 2010 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 10 526 645 лева съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 5 846 908 лв.,

 в т.ч. :

1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 5 304 907 лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 542 001 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 679 737 лева,

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 815 000  лева.

1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 033 528  лева.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 527 400 лева.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 364 700 лева.

1.1.2.5. Преходен остатък от 2009 г. в размер на  26 535 лева.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки 133 984  лева;

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми от набирателна сметка  -188 000  лева;

1.1.2.7. Задължения по лизингови договори  -63 410 лева

1.2. По разходите в размер на 10 526 645 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 222 332 лева,

 от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери  5 304 907 лева;

1.2.1.2. От местни приходи  375 424  лева.;

1.2.1.3. От преходен остатък 542 001 лева.

1.2.2. За местни дейности в размер на 4  304 313 лева;

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 20 000 лева.

в т.ч.:

1.2.3.1. За местни дейности   20 000 лева;

1.3 Инвестиционна програма в размер на 938 179 лева и текущи ремонти в размер на  135 260 лева, съгласно приложен поименен списък.

/ Приложение № 3./

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи  в размер  до 12 000 лева, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, и са предвидени в дейност ”Общинска администрация” по § 42-14 „Други дейности по решение на ОбС” се отпускат след разглеждане на молбите от ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”, след решение на Общински съвет.

2.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2010 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 40 700 лева.

2.5. За дофинансиране превоз на ученици  включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в размер на 43 800 лева;

3.Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

3.2. Представителни разходи в размер на 6 000 лева;

3.2.1 На кмета на Общината – 3 000 лева;

3.2.2. На председателя на ОбС  – 3 000 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1. Спортни школи в размер на 45 000 лева, съгласно Приложение № 4

4.2. Туризъм  в размер на 6 000 лева.

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1 и т.4.2 .

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 5

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложения №  6;

7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

8. Възлага на кмета на общината :

8.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити;

8.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

8.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

8.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

8.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

9. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/

9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

9.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

9.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

10. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20 февруари 2010 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


РЕШЕНИЕ № 332, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Ползване на временни безлихвени заеми за финансиране на разходи по проекти.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-13/29.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай на стойност до 30000 лева за авансови плащания по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай” и до 15000 лева за авансови плащания по проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” със срок на възстановяване 31.12.2010 година.


РЕШЕНИЕ № 333, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Първомай с проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” по ОП „Регионално развитие”, схема за финансиране BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-8/18.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Общински съвет гр. Първомай одобрява кандидатстването на община Първомай с проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” по ОП Регионално развитие, схема за финансиране BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.

Общински съвет град Първомай декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Общински съвет възлага на Кмета на община Първомай да предприеме всички необходими действия за подготовка и внасяне на проектното предложение, в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по схема за финансиране BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.


РЕШЕНИЕ № 334, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на част от имот /помещение/ в сградата на Общинска администрация, находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-10/19.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Обявява за частна общинска собственост, помещение с площ от 36,70 кв.м., представляващо стая № 222, находяща се на втори етаж, секция Г /северно крило/ в сградата на Общинска администрация – Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанало да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Мотиви: на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 от НРПУРОИ и в предвид изпълнение на изискванията на чл.31 от ЗПП.


РЕШЕНИЕ № 335, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Изменение на Решение № 272 на Общински съвет – Първомай, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33.

Предвид изложеното в проекто решение от Красимира Александрова вх.№ 53-0-39/25.01.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинските бюджети

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя т.2 от Решение № 272 на Общински съвет град Първомай, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33, както следва:

2. Променя т.8 от Решение № 195 на Общински съвет, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25, както следва: „Дава съгласие възникналият временен недостиг на средства за бюджета и извънбюджетните сметки по европейските проекти да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателната сметка в размер на 80% от свободните налични средства със срок на възстановяване не по-късно от 02.02.2010 г. за бюджета и 31.03.2010 г. за извънбюджетните сметки.


РЕШЕНИЕ № 336, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай за второто полугодие на 2009 година.Предвид изложеното в отчета от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-19/12.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 255 до № 322, отнасящи се за второто полугодие на 2009 година.

Мотиви: Отчет на кмета на общината съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 337, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през второто полугодие на 2009 година.Предвид изложеното в отчета от Дечко Петков – председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-43/9.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 338, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Извършване на сеч в общински имот № 900103, находящ се в землището на гр.Първомай, кв.Любеново, общ.Първомай, по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-16/11.02.2010 г. с цел осигуряване дърва за огрев на контингент местно население и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.131 „б” от Правилника за прилагане на Закона за горите.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да бъде извършена гола сеч на акациеви дървета, попадащи в общински имот № 900103, с Акт № 150/21.04.2008 г. за частна общинска собственост, целият с площ 16,642 дка, с начин на трайно ползване – др.селскостоп.територия, находящ се в землището на гр.Първомай, кв.Любеново, общ.Първомай.

2. Дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, от акациеви дървета, попадащ в описания в т.1 общински имот, с цел осигуряване дърва за огрев на контингент местно население, да се извърши възмездно, съгласно Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали и на дървата за горене и вършината, които заплаща местното население, а именно чл.1, т.3 /”дърва за горене и вършина”/, буква „б” /”широколистни дървета”/ - 15 лв./пр.м.куб.

3. Събраната такса, калкулирана на база извършено кубиране, да бъде внесена в касата на Общинска администрация-Първомай.

4. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по добиването на дървесината от общинския имот, спазвайки разпоредбата на чл.131 „б” от Правилника за прилагане на Закона за горите.Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 131„б” от Правилника за прилагане на Закона за горите и с оглед осигуряване дърва за огрев на контингент местно население.


РЕШЕНИЕ № 339, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: докладна записка относно определяне на земеделски земи от ОПФ на с.Крушево, община Първомай за отдаване под наем.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-17/11.02.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година към Раздел ІІІ, “А.” – “имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем” от списъка под № 17 до № 40, следните земеделски земи от ОПФ на с.Крушево, община Първомай, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай:

 

по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

001253

Лозята

нива

4,097

2

001261

Лозята

нива

14,346

3

004023

Чумлек дере

изост.нива

V

2,457

4

004078

Армутлука

нива

ІV

4,119

5

004080

Армутлука

изост.нива

V

52,599

6

004098

Ямата/Яазмата

нива

V

13,171

7

004107

Ямата/Яазмата

нива

V

5,652

8

004108

Ямата/Яазмата

изост.нива

89,997

9

004109

Ямата/Яазмата

нива

48,896

10

004112

Янакиев кладенец

нива

V

75,464

11

004130

Ямата/Яазмата

нива

9,591

12

005115

Съите/Д.Г.Кошуолу/

нива

ІV

11,402

13

007071

Герена

изост.нива

V

79,622

14

008046

Ясака

изост.нива

ІV

2,319

15

009061

Герена

нива

ІV

3,854

16

009126

Ясака

нива

ІV

1,986

17

010113

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

3,962

18

010154

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

8,343

19

010172

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

6,145

20

010175

Карапетлик/Кинлика

нива

V

2,796

21

010179

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

9,868

22

010225

Карапетлик/Кинлика

нива

V

8,435

23

011050

Чаирите

нива

ІV

2,976

24

011112

Чаирите

нива

V

3,965

                                                                                                   Обща площ:

466,062

 

 

            ІІ. Определя земеделските земи от ОПФ на с.Крушево, община Първомай, които могат да се отдават под наем за срок до три години, както следва:

 

 по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

001253

Лозята

нива

4,097

2

001261

Лозята

нива

14,346

3

004023

Чумлек дере

изост.нива

V

2,457

4

004078

Армутлука

нива

ІV

4,119

5

004080

Армутлука

изост.нива

V

52,599

6

004098

Ямата/Яазмата

нива

V

13,171

7

004107

Ямата/Яазмата

нива

V

5,652

8

004108

Ямата/Яазмата

изост.нива

89,997

9

004109

Ямата/Яазмата

нива

48,896

10

004112

Янакиев кладенец

нива

V

75,464

11

004130

Ямата/Яазмата

нива

9,591

12

005115

Съите/Д.Г.Кошуолу/

нива

ІV

11,402

13

007071

Герена

изост.нива

V

79,622

14

008046

Ясака

изост.нива

ІV

2,319

15

009061

Герена

нива

ІV

3,854

16

009126

Ясака

нива

ІV

1,986

17

010113

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

3,962

18

010154

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

8,343

19

010172

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

6,145

20

010175

Карапетлик/Кинлика

нива

V

2,796

21

010179

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

9,868

22

010225

Карапетлик/Кинлика

нива

V

8,435

23

011050

Чаирите

нива

ІV

2,976

24

011112

Чаирите

нива

V

3,965

                                                                                                   Обща площ:

466,062

 

 

ІІІ. Размера на базисната годишна наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.15 от Приложение №1, както следва:

 

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

·        kатегория -  I

 

·        kатегория -  II

 

·        kатегория -  III

 

·        kатегория -  IV

 

·        kатегория -  V

 

·        kатегория -  VI

 

·        kатегория -  VII

 

·        kатегория -  VIII

 

·        kатегория -  IX

 

·        kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

 

 

ІV. Тридесет процента от средствата, които постъпват от наемите на тези земи да остават за мероприятия за селата.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед използване на земеделските земи от ОПФ на общ.Първомай по предназначение.


РЕШЕНИЕ № 340, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-15, находящ се в кв.5 по плана на с.Воден, община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-14/11.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Сабахтин Али Мехмедали с ЕГН ................ от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ – 15, находящ се в кв.5  по плана на с.Воден, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия на съсобственика, а именно: общински имот с площ от 260 кв.м., съставляващ имот пл.№ 136, при граници на ПИ: север – УПИ ІІ-14, изток – ПИ пл.№ 15, юг – УПИ ІV-16 и запад - улица,  попадащ в УПИ ІІІ-15, находящ се в кв.5 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, одобрен със заповед № 730/1965 г., при граници на УПИ ІІІ-15: улица, УПИ ІV-16, УПИ ІІ-14 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 264/10.02.2010г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1664 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и четири лева) без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 1664 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и четири лева) без ДДС, се дължи от Сабахтин Али Мехмедали, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-С-41 /28.10.2009г. от Сабахтин Али Мехмедали и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 341, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

            Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№61-00-18/11.02.2010 г., Решение Х на ОЕСУТ при Община  Първомай, взето на 14.01.2010 година по Протокол № 2 и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51830.159.715 /стар идентификатор на имота № 000715/,  с площ от 3 625 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа,  адрес на поземления имот: местността „Св.Илия”, по кадастралната карта на с.Новаково, общ.Асеновград, обл.Пловдив, одобрена със Заповед № 300-5-44/11.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК, при граници и съседи: 51830.159.5, 51830.162.2, 51830.162.607 на собственика на законно построена върху него сграда, а именно: „Туристическо дружество Драгойна” гр.Първомай, със седалище и адрес на регистрация: гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Бор” №2, регистрирано  по ф.д. № 2302/1998г. на Пловдивски окръжен съд, Булстат: 115246795, представлявано от Тодор Йорданов Христозов, ЕГН ................... - председател на Управителния съвет.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 9 853 лв. (девет хиляди осемстотин и петдесет и три лева) за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 9 853 лв. (девет хиляди осемстотин и петдесет и три лева) се дължи от „Туристическо дружество Драгойна” гр.Първомай, със седалище и адрес на регистрация: гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Бор” №2, регистрирано  по ф.д. № 2302/1998г. на Пловдивски окръжен съд, Булстат: 115246795, представлявано от Тодор Йорданов Христозов, ЕГН .................... - председател на Управителния съвет, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Първомай през 2010г.


РЕШЕНИЕ № 342, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-20/12.02.2010 г., и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Първомай, приета с решение № 525, взето с протокол № 52 от 11.06.2007г., изм. с решение № 46, взето с протокол № 5 от 22.02.2008г., изм. с решение № 182, взето с протокол № 22 от 30.01.2009г., изм. с решение № 198, взето с протокол № 25 от 27.02.2009г., изм. с решение № 249, взето по протокол № 29 от 29.05.2009г., изм. с решение № 288, взето с протокол № 35 от 30.10.2009 г., изм.  с решение № 328 взето с протокол № 38 от 29.01.2010 г. на Общински съвет град Първомай

МОТИВИ : Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 76, ал.3 и чл. 79 от АПК и фактическо основание предоставянето на нови услуги от Община Първомай, извън обхвата на тези по чл.6, ал.1 от ЗМДТ.


Наредба

за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай

 

§1. В чл. 55, се създават нови точки както следва:

                   В И Д    У С Л У Г А

Цена  /в лева/

28.   

 

доставка на ковчег

        – обикновен

        - черен

 

45.00

60.00

29.   

Доставка на кръст

10.00

30.   

Извозване на покойник от дома до гробищния парк в Първомай и селата от Общината

60.00

31.   

Такса за паркинг на автогара Първомай:

-         за автобус на денонощие

-         за микробус на денонощие

-         за лек автомобил на денонощие

 

4.00

3.00

2.00

32.   

Такса за ползване на сектор от автогара Първомай – за всеки извършен курс

3.00

 

Преходни и заключителни разпоредби от наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай(приета с решение № 525/11.06.2007 година по протокол 52, изменяна с решение № 46 / 22.02.2008 година по протокол 5).

§2 Настоящата Наредба е приета с Решение № 342 на Общински съвет град Първомай взето на 25.02.2010 г. по Протокол № 39 и влиза в сила от 15.03.2010 година.

 


РЕШЕНИЕ № 343, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект за управление на твърди битови отпадъци и изменение и допълнение на бюджет 2010 г. на община Първомай. Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет, изх.№ 61-00-21/24.02.2010 г. и на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация .

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие за кандидатсване на община Първомай по проект за управление на ТБО в община Първомай  към Министерството на околната среда и водите .

Възлага на Кмета на община Първомай да предприеме действия по подготовка на документация за кандидатстване към МОСВ по ПМС 209/20.08.2009 с цел осигуряване  финансиране на:

-Рекултивация и закриване на старо общинско депо съгласно изискванията на наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.). ;

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на твърди битови отпадъци (ТБО) .

3.  Документацията по т. 2 е необходимо  да съдържа :

- заявление за финансиране съгласно изискванията на Министерство на околната среда и водите и ПМС 209/20.08.2009 ;

- пълно прединвестиционно проучване с предложени варианти за изграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО;

- идеен проект съгласно избрания вариант от  прединвестицинното проучване за изграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО ;

-  работен проект по приложено техническо задание за рекултивация и закриване на старо общинско депо в землището на кв. Дебър гр. Първомай съгласно изискванията на наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.).

 - технически спецификации и тръжни досиета за избор на изпълнители за изпълнение на инвестиционния проект, а именно изпълнител на строително монтажни работи и изпълнител на строителен надзор .

4. Подготовката на документацията да бъде съобразена със сроковете за кандидатстване и изискванията на МОСВ, като средствата за подготовката бъдат ораничени до 100000 лв. с ДДС , които да се изплащат след одобряване на финансирането на проекта от страна на МОСВ, с изклюение на средствата по т. 5.

5.Определя средства за първоначални разходи по подготовка на проекта в размер на 5000 лева като увеличава инвестиционната програма на община Първомай, приета с решение 331/29.01.2010 година по протокол 38 на стойност 943 179 и включва в нея обект „Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект управление на ТБО” община Първомай”. Средствата се осигуряват от предвидените за издръжка в дейност “Екология” като сумата по § 10-00 от 62 000 лева се намаля на 57 000 лв.

Мотиви: Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 14 от Директива 1999/31/ ЕС и изграждане на съвременна инсталация за предварително третиране на отпадъците за община Първомай .


РЕШЕНИЕ № 344, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Възлагане на Кмета на общината да внесе в срок до 30.06.2010 г. предложение за отдаване на недвижимо имущество.

Предвид внесено проекто решение от ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности” при ОбС вх.№ 53-0-61/25.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Възлага на Кмета на община Първомай в срок до 30.06.2010 година да изготви и внесе в Общински съвет гр.Първомай предложение за отдаване под наем на недвижимо имущество, прехвърлено в собственост на община Първомай от „Първомай 2000” ЕАД с решение № 324 от 29.01.2010 година по Протокол № 38.


РЕШЕНИЕ № 345, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Станка Апостолова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” с вх. № 53-0-62 / 25.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отпуска финансова помощ според нуждите на молителя и възможностите на общинския бюджет, само при възникнали  животозастрашаващи състояния.

2. Необходими документи, които да се представят пред ОбС:

В молбата да са посочени точните причини за искане на финансовата помощ.

Необходимата медицинска документация, която да обективизира състоянието.

Да се посочат членовете на семейството, възраст,  месторабота, както и средните им доходи.

Удостоверение от личния лекар.

Писмено становище от кмета на населеното място / за селата/ - да бъде поискано по служебен път, за да се избегне евентуален конфликт с гражданите, поискали финансовата помощ.

3. Молбите се разглеждат  в 30 дневен срок от датата на подаването им.

4. Отпуска еднократна финансова помощ на :

Снежана Боянова Асенова, родена през 1980г. гр.Първомай кв.Дебър, в размер на 300 лв. / Заявление вх. № 84-С-2 /12.01.2010г./

Бойка Желязкова Пасева, родена през 1928г. с.Драгойново, в размер на 300 лв. / Заявление вх. № 84-Б-4 /01.02.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други дейности по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

На гражданите, подали останалите молби, към 24.02.2010г., не се отпуска финансова помощ.

5. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от ОбСъвет решение.


РЕШЕНИЕ № 346, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Финансово подпомагане на “МБАЛ Първомай” ЕООД.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Станка Апостолова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” с вх. № 53-0-63 / 25.02.2010 г.          и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие във връзка с чл. 96, т.2  и чл.100 от Закона за лечебните заведения

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отпуска на “МБАЛ Първомай”ЕООД целева субсидия за закупуване на ДМА в размер на 12 лизингови вноски по 1181 лв.


РЕШЕНИЕ № 347, прието на 22.03.2010 г. по Протокол № 40

Относно: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-22/15.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № ВG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на общината – г-н Ангел Атанасов Папазов, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 615 500,80 лева ( два милиона шестотин и петнадесет хиляди и петстотин лв и 80 стот) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Отменя свое решение № 321 по протокол № 37/23.12.2009 г. за встъпване в дълг на община Първомай по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бяла река, община Първомай” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

3. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 348, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай за периода от 01.09.2009 г. до 15.03.2010 г.Предвид изложеното в информацията и проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-26/19.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай за периода 01.09.2009 г. до 15.03.2010 г.Мотиви: Изпълнение Плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2010 г., с цел предоставяне на информация на Общински съвет град Първомай за дейността по организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 349, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Определяне на земеделски земи от ОПФ на с.Бяла река и с.Градина, община Първомай за отдаване под наем.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-24/19.03.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, “А.” – “имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем” от списъка под № 41 до № 75, следните земеделски земи, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай: 

Землище с.Бяла река, общ.Първомай

 

 по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

018038

Юртвете

нива

І І І

2,921

2

038044

Бозалъка

нива

V

2,675

3

039024

Парцелите

нива

І І І

6,374

4

051020

Кайначетата

нива

ІV

4,138

5

051103

Кайначетата

.нива

ІV

2,909

6

066016

Стълбовете/желепл

нива

ІV

3,966

7

082034

Реал.граници-18Ж АЛ

нива

1,097

8

082047

Реал.граници-18Ж АЛ

нива

4,447

9

084064

Чамурлука 215

нива

1,223

10

092003

Езеровско

нива

1,033

11

111004

Дрянови бозалъци

нива

ІV

2,791

12

115007

Гогов бунар

нива

ІV

21,169

13

116010

Гогов бунар

нива

ІV

5,167

                                                                                                   Обща площ:

59,910

 

Землище с.Градина,общ.Първомай
 

по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

003178

Бейкър; вети лозя

нива

V

0,909

2

004121

Райково дер; чешм.

нива

V

5,729

3

004123

Райково дер; чешм.

нива

ІV

6,095

4

004194

Райково дер; чешм.

нива

V

4,096

5

004303

Райково дер; чешм.

нива

ІV

4,531

6

004314

Юрена

нива

V

4,488

7

005207

Бейкър; вети лозя

нива

ІV

1,293

8

008071

Карамана

нива

V

5,464

9

014304

Ритака

нива

V

3,497

10

015180

Узунджа

нива

V

1,662

11

015342

Узунджа

нива

V

2,729

12

015350

Узунджа

нива

V

4,267

13

017177

Върбенака

нива

ІV

1,468

14

035175

Чакърови ниви

нива

V

3,138

15

035178

Чакърови ниви

нива

V

1,500

16

038001

Крушенски крушак

нива

V

11,041

17

038170

Крушенски крушак

нива

V

2,914

18

039014

Дикме алан

нива

ІV

4,097

19

039142

Белия бряг

нива

ІV

1,060

20

039147

Белия бряг

нива

ІV

2,100

21

040120

Арга;бента

нива

ІV

1,168

22

040121

Арга;бента

нива

ІV

5,339

                                                                                                   Обща площ:

78,585

 

            ІІ. Определя земеделските земи от ОПФ на с.Бяла река и с.Градина, община Първомай, които могат да се отдават под наем за срок до три години, както следва:

 

Землище с.Бяла река, общ.Първомай
 

 по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

018038

Юртвете

нива

І І І

2,921

2

038044

Бозалъка

нива

V

2,675

3

039024

Парцелите

нива

І І І

6,374

4

051020

Кайначетата

нива

ІV

4,138

5

051103

Кайначетата

.нива

ІV

2,909

6

066016

Стълбовете/желепл

нива

ІV

3,966

7

082034

Реал.граници-18Ж АЛ

нива

1,097

8

082047

Реал.граници-18Ж АЛ

нива

4,447

9

084064

Чамурлука 215

нива

1,223

10

092003

Езеровско

нива

1,033

11

111004

Дрянови бозалъци

нива

ІV

2,791

12

115007

Гогов бунар

нива

ІV

21,169

13

116010

Гогов бунар

нива

ІV

5,167

                                                                                                   Обща площ:

59,910

 

Землище с.Градина,общ.Първомай:
 

по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

003178

Бейкър; вети лозя

нива

V

0,909

2

004121

Райково дер; чешм.

нива

V

5,729

3

004123

Райково дер; чешм.

нива

ІV

6,095

4

004194

Райково дер; чешм.

нива

V

4,096

5

004303

Райково дер; чешм.

нива

ІV

4,531

6

004314

Юрена

нива

V

4,488

7

005207

Бейкър; вети лозя

нива

ІV

1,293

8

008071

Карамана

нива

V

5,464

9

014304

Ритака

нива

V

3,497

10

015180

Узунджа

нива

V

1,662

11

015342

Узунджа

нива

V

2,729

12

015350

Узунджа

нива

V

4,267

13

017177

Върбенака

нива

ІV

1,468

14

035175

Чакърови ниви

нива

V

3,138

15

035178

Чакърови ниви

нива

V

1,500

16

038001

Крушенски крушак

нива

V

11,041

17

038170

Крушенски крушак

нива

V

2,914

18

039014

Дикме алан

нива

ІV

4,097

19

039142

Белия бряг

нива

ІV

1,060

20

039147

Белия бряг

нива

ІV

2,100

21

040120

Арга;бента

нива

ІV

1,168

22

040121

Арга;бента

нива

ІV

5,339

                                                                                                   Обща площ:

78,585

 

ІІІ. Размера на базисната годишна наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.15 от Приложение №1:

 

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

kатегория -  I

 

kатегория -  II

 

kатегория -  III

 

kатегория -  IV

 

kатегория -  V

 

kатегория -  VI

 

kатегория -  VII

 

kатегория -  VIII

 

kатегория -  IX

 

kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

 

ІV. Петдесет процента от средствата, които постъпват от наемите на тези земи, да се предоставят съответно на кметство с.Бяла река и кметство с.Градина, общ.Първомай за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед използване на земеделските земи от ОПФ на общ.Първомай по предназначение.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233