Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 350 до № 398 приети от 31.03.2010 г. до 23.08.2010 г. по Протоколи от № 41 – до № 46

РЕШЕНИЕ № 350, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Определяне на земеделски земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от землищата на с.Буково, с.Бяла река и с.Градина, община Първомай, за отдаване под наем.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет, изх.№ 61-00-25/17.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.30, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Определя земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от землището на с.Буково, с.Бяла река и с.Градина, община Първомай, за които могат да се сключат договори за отдаване под наем за срок до три години, съгласно Приложения: № 1, № 2 и № 3,  неразделна част от настоящето решение.

ІІ. Решението на Общинския съвет, се съобщава на населението от кмета на общината и кметовете на кметства с обявление, поставено на видно място в сградата на Общинска администрация и кметствата на населените места, в чиито землища са земеделските земи по т.І. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем, като той не може да бъде по-малък от 15 дни.

Договор за наем се сключва след предявено искане /заявление/ до кмета на общината. При депозиране на повече от едно заявление за един имот, кметът на общината със своя заповед назначава комисия, в състава на която могат да се включват и общински съветници. Комисията разглежда постъпилите молби в присъствието на кандидатите. Договор се сключва с кандидата, предложил най-висока годишна наемна цена за един декар, но не по-ниска от определената базисна за съответната категория земеделска земя.

ІІІ. Размера на базисната годишната наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.15 от Приложение №1:
 

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

kатегория -  I

 

kатегория -  II

 

kатегория -  III

 

kатегория -  IV

 

kатегория -  V

 

kатегория -  VI

 

kатегория -  VII

 

kатегория -  VIII

 

kатегория -  IX

 

kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

           

ІV. Петдесет процента от средствата, които постъпват от наемите на тези земи, да се предоставят съответно на кметство с.Буково, кметство с.Бяла река и кметство с.Градина,  общ.Първомай, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно вземането на решение за отдаване под наем на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Първомай .


РЕШЕНИЕ № 351, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV – жилищно строителство в кв.42 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай, чрез публично оповестен конкурс.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-23/18.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, “В.Имоти, върху които Община Първомай има намерение да учреди ограничени вещни права” от списъка под № 2 „Учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на обект за обществено обслужване и търговия с площ от 212 кв.м., върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV – жилищно строителство в кв.42 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай.” като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай.

ІІ. Одобрява пазарна оценка за правото на строеж в размер на 14 416 лв. /четиринадесет хиляди  четиристотин и шестнадесет лева/ .

ІІІ. Дава съгласие да се учреди на право на строеж за изграждане на едноетажна масивна сграда със застроена площ 212 кв.м., предназначена за обществено обслужващи дейности и търговия, върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV – жилищно строителство в кв.42 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай /АОС №480 от 10.02.2003г./, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

ІV. Конкурсът за учредяване право на строеж да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена на правото на строеж –  14 416 лв. /четиринадесет хиляди  четиристотин и шестнадесет лева/ .

            2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за изграждане на център за обществено обслужване и търговия, включващ кафе-сладкарница с детски кът и салон за красота .

4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за учредено право на строеж.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови работни места;

5.4. други социални предложения и придобивки;

V. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Приобретателят на правото на строеж да не продава, прехвърля, заменя или дарява, освен на роднини по права линия отстъпеното право на строеж за срок от 5 /пет/ години.

2. Приобретателят на правото на строеж да не продава, прехвърля, заменя или дарява, освен на роднини по права линия изградената сграда за срок от 10 /десет/ години.

3. Ако приобретателят, придобил правото на строеж, не изпълни задължението си да построи и въведе в експлоатация сградата в определения с конкурса срок, договорът се счита прекратен по право по смисъла на чл.25 от ЗЗД и Община Първомай става собственик на извършените при строителството подобрения върху нейния имот, без да дължи обезщетение за това.

4. Всички данъци и такси по учреденото право на строеж са за сметка на приобретателя.

VІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и да подпише договор за учредяване право на строеж с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.49, ал.2 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на мероприятието предвидено  по действащия подробен план за застрояване  в УПИ І жил.стр. в кв.42 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 352, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Преобразуване на ЦДГ „МАРИЦА” гр.Първомай в ОДЗ „МАРИЦА” гр.Първомай и изменение и допълнение на бюджет за 2010 г. на община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет, изх.№ 61-00-27/19.03.2010 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20,  чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 6 , ал. 3, от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерство на здравеопазването, за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и чл.18 от Закона за общинските бюджети

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Преобразува Целодневна детска градина „Марица” гр. Първомай в Обединено  детско заведение „Марица” гр. Първомай, считано от датата на обнародване в Държавен вестник на заповедта на Кмета на община Първомай по чл. 10, ал.8 от ЗНП, като една градинска група се трансформира в яслена група.

2. Възлага на кмета на община Първомай да извърши необходимите действия съгласно чл. 10, ал. 7 и  ал.8 от ЗНП и чл. 15, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ППЗНП.

3.  Възлага на кмета на община Първомай да определи числеността на ОДЗ „Марица” гр. Първомай съгласно разпоредбите на Наредба № 3 на МОМН от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

4. Необходимите финансови средства  в размер на 7300 лв. за извършване на реконструкцията на детското заведение да бъдат включени в инвестиционната програма на общината за 2010 г., като нов обект „Преобразуване на ЦДГ „Марица” гр.Първомай в ОДЗ „Марица”, като същите бъдат приспаднати от предвидените средства за обект „Основен ремонт училища и ЦДГ по проект на МРРБ”.

Мотиви: В изпълнение на Решение № 294 на ОбС гр. Първомай, прието на 30.10.2009

г. по Протокол № 35 с цел удовлетворяване на възникналата обществена потребност от създаване на втора яслена група за децата от града ни.


РЕШЕНИЕ № 353, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 332 на Общински съвет град Първомай, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай, изх.№ 61-00-28/19.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя Решение № 332/29.01.2010 г. в частта му за проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай”, както следва:

Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в размер до 60 000 лева за плащания по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на средствата от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.

2. Допълва Решение № 332/29.01.2010 г.:

            Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в общ размер до 60 000 лева за плащания по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бяла река община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на аванс от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.

Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за плащания по проекти до възстановяването им от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 354, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-29/19.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, “Б. Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” от списъка под № 15 „Поземлен имот № 000081, с площ от 3, 025 дка., с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, в местността „Дълбоко дере Дюлюр”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай” и № 16 „Поземлен имот № 000082, с площ от 11,799 дка., с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, в местността „Дълбоко дере Дюлюр”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба на общински имоти, както следва:

- имот № 000081, с площ от 3, 025 дка. с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, в местността „Дълбоко дере Дюлюр”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, при граници и съседи: имот № 000085, път ІV кл. на община Първомай; имот № 000299, полски път на община Първомай; имот № 000296, предпазна дига на община Първомай;

- имот № 000082 с площ от 11,799 дка. с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, в местността „Дълбоко дере Дюлюр”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, при граници и съседи: имот № 000086, пасище, мера на община Първомай; имот № 000085, път ІV кл. на община Първомай; имот № 000025, напоителен канал на ДПФ-МЗГАР; имот № 000401, пасище, мера на община Първомай,

 на собственика на законно построените върху тях сгради, а именно: „ЕКО САН НИКОЛА” АД гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, обл.Пловдив, ул.”Константин Величков” № 2, ет.3, ап.7, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 160121064, представлявано от изпълнителния директор Ренато Паскуа, гражданин на Република Италия с паспорт № Е 371395, издаден на 11.10.2005 год. от Полиция Бергамо РИталия.

3. Одобрява пазарни оценки, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

- за имот № 000081 в размер на 8 470 лева (осем хиляди четиристотин и седемдесет лева);

- за имот № 000082 в размер на 33 037 лева (тридесет и три хиляди, тридесет и седем лева).

4. Цената на описаните по т.1 общински имоти в размер общо на 41 507  лв. (четиридесет и една хиляди петстотин и седем лева) се дължи от : „ЕКО САН НИКОЛА” АД гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, обл.Пловдив, ул.”Константин Величков” № 2, ет.3, ап.7, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 160121064, представлявано от изпълнителния директор Ренато Паскуа, гражданин на Република Италия с паспорт № Е 371395, издаден на 11.10.2005 год. от Полиция Бергамо РИталия, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

6. Постъпилите приходи от продажбата на имотите да се използва за ликвидирането на склад за пестициди.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, с цел осъществяване инвестиционните намерения на собственика на сградите и изпълнение на бюджета на общ.Първомай за 2010г.


РЕШЕНИЕ № 355, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

ОТНОСНО:  Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проектна документация за частично изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация ПУП – ПР, за част кв.14, 19, 20, 21 и 26, по плана на кв.Любеново, гр.Първомай – НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ на км.202+856.58, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-30/25.03.2010 г., и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, при условията на Чл.60 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Одобрява Подробен устройствен план – План регулация /ПУП – ПР/  за част от кв.14, 19, 20, 21 и 26, по плана на кв.Любеново, гр. Първомай – НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ при км.202+856.58, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград  и оптимизиране на трасето за скорост 160км./ч. – фаза II.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с осигуряване на транспортна комуникация за автомобилно и пешеходно движение, между северната и южната част на кв.Любеново, гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 356, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно:  Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проектна документация за частично изменение на  Подробен устройствен план – План  регулация ПУП – ПР, за част от уличната мрежа между осови точки 92, 93, 94, 2 и 3, по плана на кв.Любеново, гр.Първомай – ВОДОСТОК на км.202+312.612, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-31/25.03.2010 г., на основание Чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, при условията на Чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Одобрява Подробен устройствен план – План регулация /ПУП – ПР/  за част от уличната мрежа между осови точки 92, 93, 94, 2 и 3, по плана на кв.Любеново, гр.Първомай – ВОДОСТОК на км.202+312.612, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград  и оптимизиране на трасето за скорост 160км./ч. – фаза II.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с оптимизиране на връзките между северната и южната част на кв.Любеново, гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 357, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Кандидатстване на НЧ „Пробуда-кв.Дебър-1905г.”, НЧ Селска пробуда 1896г.-с.Градина”, НЧ „Иван Вазов 1896г.-с.Искра”, ОНЧ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Първомай и НЧ „Пробуда” с.Дълбок извор по Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Първомай да подготви документите за кандидатурата на община Първомай по Програма “Глобални библиотеки”, като в нея бъдат включени библиотеките и читалищата в кв.Дебър и селата Искра, Градина, Дълбок извор и гр.Първомай.

2. Община Първомай става партньор по Програма “Глобални библиотеки България” и ще сътрудничи на Министерство на културата и ПРООН в изпълнение на програмата на местно ниво, ако кандидатурата бъде одобрена.

3. Упълномощава Кмета на Общината да подпише Споразумение за сътрудничество между Министерство на културата, ПРООН, Общината  и включените в Програмата читалища.

4. Упълномощава Кмета на Общината да определи общински служител, който да изпълнява ролята на лице за контакт по Програма “Глобални библиотеки - България” и произтичащите от това задължения.

5. Задължава кандидатите да изготвят план сметка за необходимите разходи при минимални параметри на проекта.

6. При одобрение на кандидатите задължава кмета на общината да предложи актуализация на бюджета за осигуряване на необходимото финансиране.

Мотиви: Кандидатстване на библиотеките и читалищата в кв.Дебър , селата Искра, Градина, Дълбок извор и гр.Първомай за участие в Програма “Глобални библиотеки - България” и евентуалното им включване  в етап 2010 на същата.


РЕШЕНИЕ № 358, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно:  Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Станка Апостолова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” с вх. № 53-0-92 / 30.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

Елена Иванова Димитрова, за сина и Емануил Дойчинов Димитров на 6 години, от  гр.Първомай,   в размер на 900 лв./разпределени по 100 лв. месечно до края на годината / Заявление вх. № 53-Е-6 /16.03.2010г./

Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-А-14 /30.03.2010г./

Иван Желязков Грозев, роден през 1963г., от с.Татарево, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-И-5 /18.03.2010г./

Минка Стоянова Гайдажиева, родена през 1968г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. / Заявление вх. № 53-М-13 /19.03.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други дейности по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

            На гражданите, подали останалите молби, към 30.03.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от ОбСъвет решение.


РЕШЕНИЕ № 359, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-36/16.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2010 г. се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 360, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Определяне на размера и местоположението на общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване и правила за ползването им за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-42/19.04.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о”от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Определя местоположението и размера /в декари/ на общинските пасища и мери, които ще се предоставят за общо и/или индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Първомай по съответните землища, съгласно Приложение № І, неразделна част от настоящето решение.

ІІ. Определя Правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив, съгласно Приложение № ІІ, представляващо неразделна част от настоящето решение.

ІІІ. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо и/или индивидуално ползване от земеделските стопани, притежаващи пасищни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери, отговарящи на дефинициите за площи (съгласно Заповед № РД 09-346/22.04.2009 на Министъра на земеделието и храните), подлежащи на подпомагане по схемата за единно плащане на площ за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, по населените места на община Първомай.

 ІV. Утвърждава броя за всеки вид животни и лицата, които ще извършат идентифицирането на общинските пасища и мери във физически блокове /в хектари/ за общо и/или индивидуално ползване по населените места в община Първомай и се  регистрират от тях в ОС”Земеделие” гр.Първомай, съгласно Приложение ІІІ-от 1 до 14, както следва:

1.      Кметство с.Бяла река (Приложение № ІІІ-1):

а/ за общо ползване върху 2 197,417 дка, чрез Петкана Илиева Добрева;

б/ животни:

-         Едър рогат добитък /ЕРД/:

·        над 24 месеца – 375 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 108 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 28 броя

2.      Кметство с.Караджалово (Приложение № ІІІ-2):

а/ / за общо ползване върху – 1 867,489 дка, чрез  Благой Христозов Благоев;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 222 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 80 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 40 броя;

-         Дребен рогат добитък  /ДРД/ – 126 броя

3. Кметство с.Крушево (Приложение № ІІІ-3):

а/ за общо ползване върху – 1 249,912 дка, чрез Радка Велева Петкова;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 82 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 36 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 36 броя;

-         ДРД – 52 броя

-         Еднокопитни – 13 броя

4.      Кметство с.Искра (Приложение № ІІІ-4):

а/ за общо и индивидуално ползване върху – 1 122,245 дка, чрез:

1.      Димитър Иванов Несторов – общо ползване:

-         върху площ – 972,245 дка;

-         животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 500 броя;

·        от 8 до 24 месеца –100 броя;

-         ДРД – 700 броя;

2.      Евгений Аргиров Караиванов:

а/ на площ – 150 дка;

б/ с притежавани животни:

-         ДРД – 112 броя.

5.      Кметство с.Брягово (Приложение № ІІІ-5):

а/ за общо ползване върху – 4 340,922 дка, чрез Димитрия Димитрова Кошева;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 488 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 289 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 122 броя;

-         ДРД – 963 броя

6.      Кметство с.Татарево (Приложение № ІІІ-6):

а/ за общо ползване върху – 2 018,948 дка, чрез:

1.      Петър Димитров Колев

2.      Живка Ройдева Василева

3.      Георги Петков Топчиев

4.      Георги Димитров Димитров

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 94 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 3 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 6 броя;

-         ДРД – 507 броя

7. Кметство с.Поройна (Приложение № ІІІ-7):

а/ за общо ползване върху  – 608,478 дка, чрез Пенко Димитров Налбантов;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 188 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 44 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 22 броя

8. Кметство с.Дълбок извор (Приложение № ІІІ-8):

а/ за общо ползване върху – 2 336,982 дка, чрез Янко Петров Янков;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 886 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 264 броя

-         ДРД – 1 405 броя

-         Еднокопитни – 90 броя

9. Кметство с.Воден (Приложение № ІІІ-9):

а/ за общо ползване върху 2 106,131 дка, чрез Севим Сали Шакир; 

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 252 броя

-    ДРД – 479 броя

-         Еднокопитни – 44 броя

10. Кметство с.Езерово (Приложение № ІІІ-10)

а/ за общо ползване върху 3 104,489 дка, чрез:

1.      Ангел Христов Хаджиев

2.      Здравко Стефанов Узунов

3.      Джемил Мюмюн Идриз

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 181 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 34 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 9 броя

-    ДРД – 1 269 броя

11. Кметство с.Православен (Приложение № ІІІ-11):

а/ за общо ползване върху 970,461 дка, чрез Гюлнар Мехмед Емин;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца –74 броя

12. Кметство с.Виница (Приложение № ІІІ-12):

а/ за индивидуално и общо ползване върху – 1 107,423 дка, чрез:

1.      Ангел Атанасов Атанасов:

-         на площ – 120 дка;

-         с притежавани животни:

ЕРД:

·        над 24 месеца – 21 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 13 броя;

2.      Ангел Стоянов Борисов:

-         на площ – 60 дка;

-         с притежавани животни:

ЕРД:

·        над 24 месеца – 3 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 40 броя;

3.      Кольо Ангелов Пенев:

-         на площ – 134 дка;

-         с притежавани животни:

ДРД – 92 броя;

4.      Шибил Ангелов Шибилев – общо ползване:

а/ на площ – 420 дка;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 6 броя;

-         ДРД – 213 броя.

13.  Кметство гр.Първомай (Приложение № ІІІ-13):

А. кв.Дебър:

а/ за общо ползване върху 3 073,451 дка, чрез Желязко Костадинов Трифонов;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 250 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 96 броя;

-         ДРД – 603 броя

Б. кв.Любеново:

а/ за общо ползване върху  – 850,687 дка, чрез от Ангел Кирчев Колев;

б/ животни:

- ЕРД:

·        над 24 месеца –  181 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 56 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 44 броя;

14.  Кметство с.Буково (Приложение № ІІІ-14)

а/ за индивидуално ползване върху 3 662,120 дка, чрез:

1.      Мустафа Рамадан Сюлейман

2.      Мурад Мурад Ферад

3.      Рамадан Реджеб Мустафа

4.      Ерхан Реджеб Мунджали

5.      Фейме Хасанова Махмудова

6.      Ридван Рамаданов Ахмедов

7.      Себайтин Рамадан Садула

8.      Васил Николов Троев

9.      Сефер Ибрям Халил

10.  Басри Сабри Махрем

11.  Иван Петков Иванов

12.  Шенол Дурсунов Алиев

13.  Апти Фаик Рамадан

14.  Атъф Рамадан Садула

15.  Дурмуш Неджип Ходжа

16.  Дурмуш Шабан Баджаклъ

17.  Ниязи Мюмюн Юсеин

18.  Шабан Ферад Ферад

19.  Фикри Салим Мунджали

20.  Фахри Мюмюнов Ферадов

21.  Иван Йорданов Иванов

22.  Ахмед Ферадов Еминов

23.  Рамадан Бейтула Коджаали

24.  Ридван Бейтула Руфат

25.  Месуд Реджеб Рамадан

26.  Северие Дуран Руфат

27.  Гюрсел Дурмуш Ходжа

28.  Паун Христозов Христозов

29.  Фахри Рамадан Исмаил

30.  Рамадан Нешед Юзеир

31.  Салибрям Рамадан Салибрям

32.  Рафет Халил Юсеин

33.  Мустафа Ферадов Ферадов

34.  Исмет Шабанов Ферадов

35.  Межнун Мехмед Рамадан

36.  Реджеб Халибрям Салиф

37.  Хашим Рамадан Сюлейман

38.  Бекир Ахмед Адем

39.  Гюлдание Дурмуш Мюмюн

40.  Метин Али Мюмюн

41.  Юксел Мюмюн Юсеин

42.  Надрие Мюмюн Махрем

43.  Рамадан Яшаров Халилов

44.  Сали Яшаров Халилов

45.  Рамадан Рамис Халил

46.  Юсеин Хасан Бекяр

47.  Мюмюн Сабри Махрем

48.  Расим Наим Халил

49.  Хакиме Гюрсел Дуран

50.  Ариф Рамадан Мехмед

51.  Айдън Мюмюнов Махмудов

52.  Мехмед Ахмедов Исов

53.  Раиф Халибрям Салибрям

54.  Фаик Халибрям Салибрям

55.  Ресми Сабахтин Мехмед

56.  Хакъ Нешед Юзеир

57.  Фатме Сюлейман Ходжа

58.  Байрям Дурмуш Ходжа

59.  Шукри Салимов Мунджалиев

60.  Мюмюн Мюмюн Мехмедали

61.  Шукрие Мюмюн Ферад

62.  Ферди Фетли Чакър

63.  Расим Шабан Апти

64.  Реджеб Мехмед Салим

65.  Мустафа Салибрямов Салифов

66. Ремзи Касим Хасан

б/ животни:

- ЕРД:

·        над 24 месеца – 557 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 194 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 85 броя;

- ДРД – 1 016 броя.

 V. Определя годишна такса за 2010 г. за ползване на общинските пасища и мери в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар – реално използвани площи, платима от ползвателите до 30 юни на следващата календарна година.

  

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.37”и”, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с цел използване на пасищата и мерите на територията на община Първомай за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

 

Приложение № І

 

 

Списък на населените места и площите с пасища и мери по начин на трайно ползване, собственост на Община Първомай

 
 
 

№ по ред

Населено място

ЕКАТТЕ

Площ на пасищата и мерите (дка)

 
 

1

гр.Първомай

59080

4 750,094

2

с.Брягово

6745

4 340,922

3

с.Бяла река

7675

2 197,417

4

с.Буково

56335

3 662,120

5

с.Виница

11123

1 107,423

6

с.Воден

11627

2 106,131

7

с.Градина

17484

846,622

8

с.Добри дол

21440

212,229

9

с.Драгойново

23385

498,195

10

с.Дълбок извор

24493

2 336,982

11

с.Езерово

27139

3 104,489

12

с.Искра

32826

1 122,245

13

с.Караджалово

36230

1 867,489

14

с.Крушево

40155

1 249,912

15

с.Православен

58089

970,461

16

с.Поройна

57806

608,478

17

с.Татарево

72093

2 018,948

 

 

 ОБЩО:

 33 000,157

 

Приложение № ІІ 

  П Р АВ И Л А

за ползване на пасищата и мерите на територията на Община Първомай

С настоящите правила се определят задълженията на общината и ползвателите на пасища и мери от ОПФ

 

I. Задължения на Общината и кметствата:

1.      Да предостави пасища и мери от общинския поземлен фонд под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, на техни сдружения или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

2.      Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените мери и пасища от местното население за пашуване на притежаваните от тях животни, като сформирането на стадата е на доброволен принцип.

3.      Да информира ползвателите на пасища и мери при настъпване на промени в нормативните документи, касаещи условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

4.      По решение на местното население в кметствата по населени места може да се изготвят експлоатационни планове за паша на отделните стада и групи животни, за което да се информират пастирите, както на индивидуалните така и на колективните стада.

5.      Допуска се отделяне на части от големи имоти с пасища и мери за индивидуална паша на животните на отделни крупни фермери, но не може да се ограничи достъпа на животните до местата за водопой.

6.      С Решение на общинския съвет може да се разреши построяване на временни постройки за лагеруване на животните през летния сезон. Ограждане на тези площи се разрешава при условия и ред посочени в решението.

7.      Кметовете по населени места да оказват съдействие за изграждане на сдружения за общо ползване на пасищата и мерите от стопаните с по-малък брой животни.

8. Земеделските стопани – животновъди, желаещи да ползват общинските пасища и мери, подават заявления с необходимите документи /удостоверение за отглежданите от тях животни, издадено от местната ветеринарно-медицинска служба/ до кмета на съответното населено място в община Първомай, в обявения срок.

Кметовете по населени места, след изтичане на определения срок, изготвят становище със съответното предложение за начина на ползване (общо и/или индивидуално) на общинските пасища и мери, придружено с обобщени данни в табличен вид (съгласно Национален стандарт 4.1) и постъпилите заявления с удостоверенията за притежаваните животни.

            На база получените данни, Общински съвет взема решение за предоставяне на общинските пасища и мери за ползване от земеделските стопани – животновъди, по населените места  от общината.

 II. Задължения на ползвателите:

Ползването на мерите и пасищата включва следните начини за въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на тревостоя:

        Режим на ползване;

        Почистване;

        Борба с плевелите;

        Торене;

        Посяване;

        Регулиране на водния режим.

А. Задължения свързани със спазване на Националните стандарти по поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

І. Да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и националните стандарти определени със Заповед на министъра на земеделието и храните.

Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на пасища и мери, които кандидатстват за подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика и мерки от Програмата за развитие на селските райони.

Националните стандарти, касаещи ползването на пасищата и мерите са:

1.  За опазване на почвата от ерозия:

Национален стандарт 1.2: За отглеждане на земеделски култури се забранява използването на крайречни площи на разстояние минимум 5 м от реката.

Национален стандарт 1.3: Задължително е запазването и подържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

2. .3а опазване на органичното вещество:

Национален стандарт 2.2: Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за създаване на благоприятни условия за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.

3. Запазване на структурата на почвата:

Национален  стандарт  3.1:  Задължително  е чрез правилен подбор на земеделска техника и подходящи технологии на обработка да не се допуска вторично уплътняване на почвата при култури със слята повърхност.

4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

Национален стандарт 4.1: При пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и ливади/ в съотношение:

- минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 възрастно животно от рода на ЕРД /на възраст над 24 месеца/;

 - минимум 0,1 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 2 до 8 месеца/;

- минимум 0,2 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 8 до 24 месеца/;

- минимум 0,05 ха за отглеждане на 1 животно от рода на ДРД;

- минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 животно от рода на еднокопитните.

Национален стандарт 4.2: Задължително е постоянните пасища да се почистват от нежелана храстовидна растителност /къпина, шипка/ и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина/.

Национален стандарт 4.3: Задължително е да се запазват съществуващите полски граници /синори/ в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4: Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

      Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

Б. Задължения на ползвателите на пасища и мери, относно осигуряване и стриктно спазване на технологични и организационни мероприятия за:

1.  Повърхностно подобряване на терена;

2.  Подобряване състоянието на пасищата и мерите чрез торене;

3.  Органично торене на площите;

4.  Провеждане на борба с плевелите и агресивните и устойчиви растителни видове;

5.  При необходимост подсяване на деградирали пасища и мери;

6.  Основно подобряване на пасища и мери при ниско продуктивни естествени
тревостои със силно влошен тревен състав;

7. Напояване на пасищата и мерите, където това е възможно;

8. Поддържане на пасищата и мерите чрез традиционните земеделски практики – паша и/или косене.
 

В. Задължения на ползвателите на пасища  и мери:

1. Да заплащат в срок таксата за ползване на мери и пасища /ако има определена такава/;

2. Да използват предоставените им площи с пасища и мери, съгласно
предназначението им;

3. Да спазват приетите от общинския съвет правила;

4. Да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания, както и екологични норми;

5. Да спазват противопожарните правила и фотосанитарни изисквания;

6.     Да опазват съществуващите в площите с пасища и мери електропреносни, хидромелиоративни и други видове съоръжения, както и водоемите;

7.     Да предпазват пасищата от ерозия, заблатяване, замърсяване, както и да не използват за пръскането им неразрешени препарати;

8. Да не отсичат съществуващите единични и групи дървета;

9. Да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови, строителни, производствени и други отпадъци;

10. При констатиране на заразни болести при животните, същите да не се допускат на паша, както и да се изпълняват указанията на специализираните ветеринарни органи;

11. Охраната на площите с пасища и мери е за сметка на Наемателите;

12. Да не разорават затревените площи;

13. Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица;

14. Да не се допуска навлизането на животните в земеделски земи, освен определените за тяхното ползване пасища и мери.


РЕШЕНИЕ № 361, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи Пункт за годишен технически преглед и Автогара построени в парцел /УПИ/ ХІV-автогара в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-41/16.04.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени като самостоятелни обекти:

І. Пункт за годишен технически преглед с площ от 157 кв.м., предназначен за извършване на услуги – технически преглед на ППС, построен в парцел /УПИ/ ХІV – автогара, находящ в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на обекта: улица и от три страни УПИ ХІV-автогара, при следните условия:

1. Определя начална тръжна цена за месец в размер на 423,90 лв. /четиристотин двадесет и три лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.

2. За ползване на оборудване общинска собственост, представляващо амортизируеми активи, съгласно приложения списък, към достигнатата месечна наемна цена се заплаща допълнителна цена  в размер на 105 лв. /сто и пет лева/ без ДДС.

            3. Определя срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

            4. Участникът спечелил търга, да се снабди с всички разрешения, необходими за извършване на дейността на  Пункта за годишен технически преглед, съгласно изискванията на Наредба № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

              Обектът е обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, представляваща неразделна част от него.

              ІІ. Автогара, представляваща застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 940 кв.м., в едно с построените в него сгради: автогара - масивна двуетажна сграда със застроена площ от 378 кв.м.; агрегатно - масивна сграда със застроена площ от 14 кв.м.; тоалетна - масивна сграда със застроена площ от 77 кв.м., съставляващ УПИ ХІV – автогара, в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на парцела: от две страни улици, УПИ ХV-1192, УПИ ХVІ-1193, УПИ VІ-1191, УПИ VІІ-1190, УПИ VІІІ-1189, УПИ ХІІ-1187 и УПИ ХІІІ-озеленяване /Акт за ЧОС №300/30.03.2010г./

1. Определя начална тръжна цена за месец в размер на 2000 лв /две хиляди лева/ без ДДС.

2. Определя срок за отдаване под наем – до прекратяване на договора с настоящия превозвач.

3. Участникът спечелил търга се задължава да запази основното предназначение на обекта.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обектите по т.І и т.ІІ, както и сключването на договори със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на Решения на Общински съвет гр.Първомай, както и с цел по-доброто стопанисване и поддържане на обектите.

 

   Списък на оборудването към

Пункт  за годишен технически преглед

 

 

Машини, апаратури и оборудване

Година на закупуване

с/ст

лв.

ост. с/ ст лв.

год. аморт.

лв.

1. Клавиатура за настройка на газоанализ, димомер

2004г.

300,00 лв.

30,00 лв.

45,00лв.

2. У-ва за измерване на налягането

2007г.

2000,00 лв.

1799,90 лв.

80,00лв.

3. Спирачен стенд

 

2002г.

2575,00 лв.

-

-

4. Прибор за регулиране на фаровете

1982г.

156,96 лв.

-

-

5. Диагностична апаратура комплект

2006г.

11646,67лв.

3674,60 лв.

2329,33лв.

6. Калибри

2008г.

800,00лв.

560,06 лв.

159,96лв.

7. Компютърна система

2006г.

666,67лв.

233,38 лв.

138,33лв.

Обща остатъчна стойност:

 

 

6297,94 лв.

 

 


РЕШЕНИЕ № 362, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака”, землище град Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-33/14.04.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с площ от 2 092 кв.м. (две  хиляди деветдесет и два   квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 209 (двеста и девет) от масив 37   (тридесет и седем) по кадастралната карта  на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни полски път № 9501 и ПИ № 181. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 270/25.02.2010 год.;

2. Поземлен  имот с площ  от 1 949 кв.м.  (хиляда деветстотин четиридесет и девет квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 211 (двеста и единадесет)  от масив 37   (тридесет и седем)   по кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр. Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, полски път № 9503 и от две страни ПИ № 179. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 271/25.02.2010 год.;

3. Поземлен имот с площ от 1 995 кв.м.  (хиляда деветстотин деветдесет и пет   квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 210 (двеста и десет)  от  масив  37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9501 и от две страни ПИ № 179. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 272/25.02.2010 год.;

4. Поземлен имот с площ  от 1 390 кв.м. (хиляда триста и деветдесет квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 212 (двеста и дванадесет)  от  масив  37  (тридесет   и   седем)  по  кадастралната   карта  на  местността “Пантелей,  Липака”, в землището на гр. Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 30, полски път № 9501, ПИ № 33 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 273/26.02.2010 год.;

            5. Поземлен  имот с  площ  от  470 кв.м.  (четиристотин и седемдесет  квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 213 (двеста и тринадесет)  от  масив  37   (тридесет   и   седем)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”  в  землището на  гр. Първомай кв. Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 199, полски път № 9503 и ПИ № 33. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 274/26.02.2010 год.;

            6. Поземлен  имот с  площ  от 4 161 кв.м.  (четири хиляди сто шестдесет и един  квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 206 (двеста и шест)  от  масив  37 (тридесет т   и   седем)   по кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота:  ПИ № 42, полски път № 9501, ПИ № 46, ПИ № 180 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 275/08.03.2010 год.;

            7. Поземлен имот с площ от 2 225 кв.м. (две хиляди двеста двадесет и пет  квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 202 (двеста и две)  от  масив  37 (тридесет  и седем)   по кадастралната карта на  местността  “Пантелей, Липака”,  в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 182, полски път № 9501, ПИ № 27, ПИ № 23 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 276/08.03.2010 год.;

            8. Поземлен  имот с  площ  от 482 кв.м.  (четиристотин и осемдесет и два квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 208 (двеста и осем)  от масив  37  (тридесет  и   седем)   по кадастралната   карта   на  местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 181, полски път № 9501, ПИ № 18, ПИ № 209. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 277/08.03.2010 год.;

            9. Поземлен  имот с  площ  от 480 кв.м.  (четиристотин и осемдесет квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 214 (двеста и четиринадесет)  от  масив  37   (тридесет   и   седем)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: от всички страни ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 278/08.03.2010 год.;

            10. Поземлен  имот с  площ  от 824 кв.м.  (осемстотин двадесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 207 (двеста и седем)  от  масив  37  (тридесет  и   седем)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 17, полски път № 9501 и ПИ № 181. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 279/09.03.2010 год.;

            11. Поземлен  имот с  площ  от 1 340 кв.м.  с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот № 203  от масив  37  по кадастралната  карта  на  местността “Пантелей,  Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 23, ПИ № 27, полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 280/09.03.2010 год.;

            12. Поземлен имот с  площ от 1 991 кв.м.  (хиляда деветстотин деветдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 287 (двеста осемдесет и седем)  от  масив  33 (тридесет и  три)   по кадастралната   карта на местността  “Пантелей, Липака”,  в  землището на гр. Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 250, полски път № 9502 и ПИ № 251. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 283/15.03.2010 год.;

            13. Поземлен  имот с  площ  от 2 257 кв.м.  (две хиляди двеста петдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 288 (двеста осемдесет и осем)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по  кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 289, полски път № 9503, ПИ № 251, полски път № 9502 и ПИ № 252. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 284/15.03.2010 год.;

            14. Поземлен  имот с  площ от 2 933 кв.м.  (две хиляди деветстотин тридесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 289 (двеста осемдесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната   карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 253, полски път № 9503, ПИ № 288 и ПИ № 252 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №  285/16.03.2010 год.;

            15. Поземлен имот с  площ от 1 200 кв.м. (хиляда и двеста квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот  № 290 (двеста и деветдесет) от масив  33 (тридесет и три) по кадастралната   карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 253, ПИ № 109 и ПИ № 254. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 286/16.03.2010 год.;

            16. Поземлен имот с  площ  от 2 502 кв.м. (две хиляди петстотин и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 293 (двеста  деветдесет и три)  от масив  33 (тридесет   и  три)   по  кадастралната   карта   на  местността “Пантелей,  Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9503, ПИ № 254 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 287/16.03.2010 год.;

            17. Поземлен  имот с площ от 2 064 кв.м. (две хиляди шестдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 285 (двеста  осемдесет и пет)  от  масив  33 (тридесет   и  три)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, полски път № 9502 и ПИ № 249. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 288/17.03.2010 год.;

            18. Поземлен  имот с  площ  от 1 688 кв.м.  (хиляда шестстотин осемдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 269 (двеста шестдесет и девет)  от  масив  33   (тридесет  и  три)   по кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 267 и ПИ № 229. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 289/17.03.2010 год.;

            19. Поземлен  имот с площ  от 1 569 кв.м. (хиляда петстотин шестдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 272 (двеста седемдесет и две)  от  масив 33 (тридесет и три)  по кадастралната  карта на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 259, ПИ № 21,  ПИ № 22, ПИ № 229 и ПИ № 23. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 290/17.03.2010 год.;

            20. Поземлен  имот с площ от 839 кв.м. (осемстотин тридесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 284 (двеста осемдесет и четири)  от  масив  33  (тридесет   и  три)   по  кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503 и ПИ № 258. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 291/18.03.2010 год.;

            21. Поземлен  имот с  площ  от 3 193 кв.м.  (три хиляди сто деветдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 286 (двеста осемдесет и шест)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по   кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 249, полски път № 9502 и ПИ № 250. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 292/18.03.2010 год.;

            22. Поземлен имот с площ от 4 345 кв.м. (четири хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот  № 280 (двеста осемдесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта   на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни полски път № 9503 и ПИ № 256. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 293/23.03.2010 год.;

            23. Поземлен  имот с площ  от 2 648 кв.м.  (две хиляди шестстотин четиридесет  и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот № 278 (двеста седемдесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната   карта  на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв. Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 241, полски път № 9503 и ПИ № 240. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 294/23.03.2010 год.;

            24. Поземлен  имот с  площ  от 2 794 кв.м.  ( две хиляди седемстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 277  (двеста седемдесет и седем)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 255, ПИ № 53 и ПИ № 240. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 295/23.03.2010 год.; 

25. Поземлен  имот с  площ  от 2 308 кв.м. (две хиляди триста и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 276  (двеста седемдесет и седем)  от  масив  33 (тридесет   и  три)  по кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503 и ПИ № 255. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 296/23.03.2010 год.;

            26. Поземлен  имот с  площ от 3 308 кв.м. (три хиляди триста и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 279  (двеста седемдесет и девет)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, и ПИ № 241. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 297/24.03.2010 год.;

            27. Поземлен  имот с  площ  от 1 323  кв.м. (хиляда триста двадесет и три  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот  № 281 (двеста осемдесет и един)  от  масив  33 (тридесет и  три) по кадастралната   карта на местността “Пантелей,  Липака”,  в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 257, полски път № 9503 и ПИ № 258. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 298/24.03.2010 год.;

           28. Поземлен  имот с  площ от 1 685  кв.м. (хиляда шестстотин осемдесет и  пет  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 282 (двеста осемдесет и два)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”,  в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 258, ПИ № 96 и ПИ № 257. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 299/24.03.2010 год.

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 209 от масив 37 в размер на 586 лв. /петстотин осемдесет и шест лв./;

2. Имот № 211 от масив 37 в размер на 546 лв. /петстотин четиридесет и шест лв./;

3. Имот № 210 от масив 37 в размер на 559 лв. /петстотин петдесет и девет лв./;

4. Имот № 212 от масив 37 в размер на 390 лв. /триста и деветдесет лв./;

5. Имот № 213 от масив 37 в размер на 132 лв. /сто тридесет и два лв./;

6. Имот № 206 от масив 37 в размер на 1 166 лв. /хиляда сто шестдесет и шест лв./;

7. Имот № 202 от масив 37 в размер на 624 лв. /шестстотин двадесет и четири лв./;

8. Имот № 208 от масив 37 в размер на 136 лв. /сто тридесет и шест лв./;

9. Имот № 214 от масив 37 в размер на 135 лв. /сто тридесет и пет лв./;

10. Имот № 207 от масив 37  в размер на 231 лв. /двеста тридесет и един лв./;

11. Имот № 203 от масив 37 в размер на 376 лв. /триста седемдесет и шест лв./;

12. Имот № 287 от масив 33 в размер на 558 лв. /петстотин петдесет и осем лв./;

13. Имот № 288 от масив 33 в размер на 633 лв. /шестстотин тридесет и три лв./;

14. Имот № 289 от масив 33 в размер на 822 лв. /осемстотин двадесет и два лв./;

15. Имот № 290 от масив 33 в размер на 336 лв. /триста тридесет и шест лв./;

16. Имот № 293 от масив 33  в размер на 701 лв. /седемстотин и един лв./;

17. Имот № 285 от масив 33 в размер на 578 лв. /петстотин седемдесет и осем лв./;

18. Имот № 269 от масив 33 в размер на 473 лв./четиристотин и седемдесет и три лв/;

19. Имот № 272 от масив 33  в размер на 440 лв. /четиристотин и четиридесет лв./;

20. Имот № 284 от масив 33 в размер на  235 лв. /двеста тридесет и пет лв./;

21. Имот № 286 от масив 33 в размер на 895 лв. /осемстотин деветдесет и пет лв./;

22. Имот № 280 от масив 33 в размер на 1 218 лв. /хиляда двеста и осемнадесет лв./;

23. Имот № 278 от масив 33 в размер на 742 лв./седемстотин четиридесет и два лв./;

24. Имот № 277 от масив 33 в размер на 783 лв. /седемстотин осемдесет и три лв./;

25. Имот № 276 от масив 33 в размер на 647 лв. /шестстотин четиридесет и седем лв/;

26. Имот № 279 от масив 33 в размер на 927 лв. /деветстотин двадесет и седем лв./;

27. Имот № 281 от масив 33 в размер на 371 лв. /триста седемдесет и един лв./;

28. Имот № 282 от масив 33 в размер на 472 лв. /четиристотин седемдесет и два лв./.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 15 712 (петнадесет хиляди седемстотин и дванадесет) лева.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 363, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг. Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-34/14.04.2010 г.  и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1040 кв.м., съставляващ  УПИ ХVІІ – 214, търговия и обслужващи дейности, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 336/1967г., при граници на имота: от  север – УПИ VІ-озеленяване; от изток – УПИ VІІ – за здравен дом; от юг – улица и от запад – УПИ ХVІ - 215, 508. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 261/09.02.2010г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 888 лв. /четири хиляди  осемстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС.

 за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 15 700 лв. /петнадесет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договор за продажба, 50% от получената продажна цена на имота се предоставят на кметство с.Бяла река, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2010г.


РЕШЕНИЕ № 364, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Отдаване под наем на имот № 000185, представляващ водоем – публична общинска собственост в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-35/15.04.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ водоем с площ от 11,307 дка., съставляващ имот № 000185, с начин на трайно ползване: водоем, предназначен за сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС №64/30.05.2009г. вписан в Агенция по вписванията под № 169, том ІV, дв.вх. №1204 от 02.06.2009г. при РС – Първомай.

2. Определя начална тръжна цена за годишен наем в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ на декар площ без ДДС.

3. Определя срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години считано от датата на сключване на договора;

4. Определя следните задължения на спечелилия търга участник:      

            4.1. При учредяване на сдружение за напояване наемателят се задължава да предостави на същото възможност да доставя вода за напояване през съответните поливни сезони, до изтичане срока на договора за наем.

            4.2. Наемателят се задължава при експлоатацията на язовира и съоръженията към него да спазва разпоредбите на Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията  към тях.

            4.3. Наемателят се задължава да извършва необходимите ремонти за поддържане на язовира, на стената му и на всички съоръжения към него (изпускатели, преливник и др.) в съответствие с предписанията на Община Първомай, гражданска защита и др. компетентни органи за своя сметка без да иска прихващане от наема.

            4.4. Наемателят се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.

            4.5. Наемателят се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.

5. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед по-добро поддържане и стопанисване на описания обект.


РЕШЕНИЕ № 365П”, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Одобряване на проект на ПУП-ПР за обособяване на нов парцел /УПИ/ ІІ-общ.трафопост в кв.17-а по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив и промяна предназначението на новообразувания парцел от публична общинска в частна общинска собственост.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-39/16.04.2010 г. и на основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62-а, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Не одобрява проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.№ 17-а по план на гр.Първомай, общ.Първомай, във връзка с преотреждането на част от УПИ І-озеленяване като нов УПИ І-озеленяване, по кафявите линии и надписи на скицата – предложение.

            2. Не обявява за частна общинска собственост новообразуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-общ.трафопост с площ от 2280 кв.м. в кв.17-а по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС, и са възникнали нови общински нужди.

 

Мотиви: настоящето решение не се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62-а, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.5 от НРПУРОИ и с цел обособяване на прилежащи терени на съществуващи трафопостове, във връзка с одобрената инвестиционна програма за 2010 г. в КЕЦ Първомай.


РЕШЕНИЕ № 366, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Разрешение за проектиране на проект на ПУП-ПР-ПЗ за включване на група имоти – общинска собственост в регулацията на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-38/16.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.3, ал.9 от Правилника за приложение н Закона за опазване на земеделските земи, чл.110, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията и чл.59 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на ПУП-ПР-ПЗ за Поземлени имоти с №№ 011038, 011039, 011036, 011037, 011029, 011031, 011028, 011027, 011025, 101026 и 011081 в местността „Терлика” по плана за земеразделяне на с.Виница, общ.Първомай, във връзка с образуването на Урегулирани Поземлени Имоти и включването им в регулация на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.3, ал.9 от ППЗОЗЗ, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.59 от ЗУТ и с цел включване в регулацията на населеното място на група поземлени имоти.


РЕШЕНИЕ № 367, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за проектно трасе за обект: „Оптичен кабел гр.Първомай – с.Градина – с.Крушево /край на община Първомай/”.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-40/16.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            ОДОБРЯВА проект на ПУП-Парцеларен план за проектно трасе за обект: „Оптичен кабел гр.Първомай – с.Градина – с.Крушево /край на община Първомай/”.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с одобряване на комплексен проект с цел предоставяне на по-голям брой и по-качествени абонатни услуги.


РЕШЕНИЕ № 368, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Изменение на Решение № 332 на Общински съвет град Първомай, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38. Трансфер от бюджета.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-37/16.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Изменя Решение № 332/29.01.2010 г. в частта му за проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051Р0001-5.2-0059-С0001, както следва:

            „Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в размер до 30000 лева за плащания по проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на средствата от МТСП, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

2. Разрешава покриването на непризнати разходи  в размер на 700 лв. от бюджета на община Първомай чрез трансфер по извънбюджетната сметка за проект „Футболът обединява”.

 

Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” до възстановяването им от МТСП, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

            Осигуряване средства за приключване проект „Футболът обединява”.


РЕШЕНИЕ № 369, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-122/29.04.2010 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·       Спас Христев Шейтанов, роден през 1962г., от  с.Дълбок извор,   в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-С-7 /23.03.2010г./

·       Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987г., от гр.Първомай, в размер на 90 лв. /разпределени за два месеца по 45 лв./ / Заявление вх. № 53-А-15 /16.04.2010г./

·       Костадин Танев Георгиев, роден през 1942г., от гр.Първомай, в размер на 120 лв. / Заявление вх. № 53-К-5 /20.04.2010г./

·       Мариана Димитрова Проданова, родена през 1979г., от гр.Първомай, в размер на 600 лв. / Заявление вх. № 53-М-14 /20.04.2010г./

·       Марийка Георгиева Атанасова, родена през 1960г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-М-15 /22.04.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други дейности по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

 На гражданите, подали останалите молби, към 29.04.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от ОбСъвет решение.


РЕШЕНИЕ № 370, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на помещения от имот – публична общинска собственост на Дирекция „Социално подпомагане” – Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-43/27.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане” – Община Първомай стаи 301, 301А, 302, 303, 304, 305, 307, 307 А, 315 и санитарен възел находящи се на трети етаж секция А /източно крило/, както и помещение – приемна находящо се на първи етаж до входа на секция А в сградата на Общинска администрация с обща площ от 191 кв.м., построена в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай, за срок от 5 /пет/ години.

            2. Дирекция „Социално подпомагане” – Община Първомай да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставените им помещения.

            3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за управление на безвъзмездно предоставените помещения.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с искане с вх.№ 24-00-28/26.04.2010 г. от Дирекция „Социално подпомагане”- Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 371, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно:  Продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 016169, в местността “Летището”, землището на с.Градина, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-46/28.04.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 във връзка чл.83, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова т.15 със следното съдържание: „ Поземлен имот № 016169, с площ 42,491 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, землището на с.Градина, община Първомай, обл.Пловдив.”.

ІІ. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 016169, с площ 42,491 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, землището на с.Градина, община Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: имот № 016088 – пасище и мера на Община Първомай; имот № 016168 – полски път на Община Първомай; имот № 016051 – път ІІІ кл. на държавата; имот № 016170 – полски път на Община Първомай; имот №016032 – нива на Милко Георгиев Хубенов; имот № 016031 – полски път на Община Първомай и имот № 016030 – нива на Марийка Кирилова Янчева. За имота е съставен Акт за ЧОС № 211/11.08.2009г.

ІІІ. Одобрява пазарна оценка в размер на 16 465 (шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет) лева за описания в т.ІІ общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

ІV. Конкурсът за продажбата на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  32 000 (тридесет и две хиляди ) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни обединения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

2.4. Да не са обявени в несъстоятелност;

3. За участие в конкурса участниците представят идеен проект (проучване) за изграждане на стъклени оранжерии за отглеждане на екологично чисти оранжерийни култури.

4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. други социални предложения и придобивки, ако участникът предвижда такива.

V. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на този срок, се дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

VІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и да подпише договор за продажба с класирания на първо място участник.

VІІ. Задължава Кмета на Община Първомай след сключване на договора за продажба, да внесе предложение за актуализация на бюджет 2010г. на Община Първомай със сумата от 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, представляваща част от получената продажна цена за имота, която сума да бъде предвидена за ремонт на църквата „Св.Георги” с.Градина, общ.Първомай.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 във връзка чл.83, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с инвестиционно намерение вх. № 26-00-170/28.09.2009г. от „ЕВРОЕКОПРОДУКТ МВ” гр.София.


РЕШЕНИЕ № 372, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно:  Докладната записка на д-р Иван Маджаров  управител на МБАЛ ”Първомай” с вх.№53-0-112 от 20.04.2010г.Предвид внесено проекто решение от д-р Станка Апостолова-общински съветник, председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-123/29.04.2010 г. и на основание  чл.21, ал.1, т.23

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Стартира подготовката на проектно предложение и кандидатстване в ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”. Приоритетна ос 1.”Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1:”Социална инфраструктура”

Схема за безвъзмездна помощ:”Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на лечебни и здравни заведения” 

2.Възлага на управителя на МБАЛ д-р Иван Маджаров да извърши необходимите дейности по подготовката и изпълнението на проекта.


РЕШЕНИЕ № 373, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2009 г.Предвид изложеното в проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-47/12.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2009 г.

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 374, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските дружества за 2009 година.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-48/17.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл. 17, т.11, чл.23, т.9 и чл.54, ал.1 и 4  от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл.221, т.7 във връзка с чл.219, ал.2, чл.248, ал.1 от Търговския закон, докладна записка от Управителя на „Медицински център І-Първомай” ЕООД и в съответствие с приетия План за работа на ОбС през първото полугодие на 2010 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема годишните финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала: „Медицински център І-Първомай”ЕООД и „МБАЛ-Първомай” ЕООД за периода 01.01.2009г.-31.12.2009г. и „Първомай 2000”ЕАД за периода 01.01.2009г.- 15.10.2009г. и 16.10.2009г.-31.12.2009 година.

2. Да бъде отнесена като допълнителен /запасен/, не подлежащ на регистрация капитал на дружеството, общата стойност на активите в размер на 75841 лева, представляваща разлика между балансовите стойности на безвъзмездно прехвърлените и извадени дълготрайни материални активи на „Медицински център І-Първомай” ЕООД съгласно Решения №№ 171/27.10.2000 г., 216/22.12.2000 г., 222/26.01.2001 г., 252/29.03.2001 г. и 414/29.03.2002 г. на Общински съвет град Първомай.

3. С печалбата на „Медицински център І-Първомай”ЕООД за 2009 г. в размер на 1403.75 лева да бъде намалена непокритата загуба от минали години / 58418.55 лв./

4. Оставя за разпореждане в „МБАЛ-Първомай”ЕООД дължимия за 2009 година дивидент в размер на 16214.60 лева.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие – чл. 17 т.11 и чл.23 т.9 от същата.


РЕШЕНИЕ № 375, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Изменение на Решение № 361, взето по Протокол № 42 от 29.04.2010 г. на Общински съвет гр.Първомай в частта по т.ІІ.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-49/17.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо вх.№ 06-00-23/12.05.2010 г. на Областен управител на Област Пловдив

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 361, взето по Протокол № 42 от 29.04.2010 г. на Общински съвет град Първомай, в частта му по т.ІІ.2., като текста „до прекратяване на договора с настоящия превозвач” се заменя с текста „2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора за наем.” и след изменението т.ІІ.2. на Решение № 361 взето по Протокол № 42/29.04.2010г. добива следния вид:

             „2. Определя срок за отдаване под наем – 2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора за наем.”

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № 06-00-23/12.05.2010 г. на Областен управител на Област Пловдив и с цел определяне на срока за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.


РЕШЕНИЕ № 376, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на „Сдружение с нестопанска цел клуб за културна алтернатива - ЕВА” гр.Първомай, осъществяващо дейност в обществена полза.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№61-00-50/17.05.2010 г. и на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост и чл.20, ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години следния недвижим имот – частна общинска собственост: Помещение с полезна площ от 34,90 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, на „Сдружение с нестопанска цел клуб за културна алтернатива - ЕВА” гр.Първомай, със седалище и адрес на управление гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Тодор Каблешков” №7, юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписано с Решение № 415/22.12.2009г. по ф.д. №162/2009г. по описа на Пловдивски окръжен съд, с Булстат 175827118.

2. Определя месечна наемна цена в размер на 73,29 лв., без включен ДДС, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай.

Наемателят е длъжен да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставеното му помещение.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за наем за срок от 3 /три/ години за обекта описан в т.1  със „Сдружение с нестопанска цел клуб за културна алтернатива - ЕВА” гр.Първомай.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.6 във връзка с ал.1 от ЗОС и чл.20, ал.3 от НРПУРОИ, във връзка с молба вх.№ 38-00-9/16.03.2010 г. от „Сдружение с нестопанска цел клуб за културна алтернатива - ЕВА” гр.Първомай и с цел популяризиране дейността на сдружението на широка обществена основа.


РЕШЕНИЕ № 377, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Актуализиране на маршрутните разписания на общинските линии от Транспортната схема на Община Първомай.

Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-51/17.05.2010 г.,на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отменя маршрутните разписания приети с Решение № 118/11.06.2004 г. по приложение № 1, отнасящи се за линии: /Приложение № 3/.

- Линия Първомай-Караджалово

- Линия Първомай-Воден

- Линия Първомай-Дълбок извор

- Линия Първомай-Виница

- Линия Първомай-Крушево

- Линия Първомай-Буково

- Линия Първомай-Искра

Вътрешноградски линии № 1 и № 2.

2. Утвърждава актуализирани маршрутни разписания на общинските линии от Транспортната схема на Община Първомай /Приложение № 4/, както следва за:

- Линия Първомай-Караджалово

- Линия Първомай-Воден

- Линия Първомай-Дълбок извор

- Линия Първомай-Виница

- Линия Първомай-Крушево

- Линия Първомай-Буково

- Линия Първомай-Искра

- Вътрешноградска линия № 1.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, и с цел осъществяване оптимизация на общинските линии от Транспортната схема на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 378, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

На Общински съвет град Първомай, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Проекто решение относно отпускане на еднократна помощ на граждани от общинския бюджет.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Станка Апостолова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” с вх. № 53-0-152 / 27.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·  Сема Чавдарова Иванова, родена през 1973г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. /Заявление вх. № 53-С-8 /14.05.2010г./

·  Георги Стойчев Башаков, роден през 1964г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. /Заявление вх. № 53-Г-2 /20.05.2010г./

·  Петко Димов Иванов, роден през 1970г., от  с.Градина,   в размер на 100 лв. /Заявление вх. № 53-П-10 /11.05.2010г./

·  Костадина Митева Николова, родена през 1940г., от с.Буково, в размер на 200 лв. /разпределени за два месеца (май и юни) по 100 лв./ /Заявление вх. № 53-К-6 /04.05.2010г./

·  Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987г., от гр.Първомай, в размер на 270 лв. /разпределени за шест месеца по 45 лв., от м.юли 2010г./ /Заявление вх. № 53-А-17 /17.05.2010г./

·  Лилия Ангелова Динкова, родена през 1955г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. /Заявление вх. № 53-Л-4 /26.05.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други  помощи по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

На гражданите, подали останалите молби, към 26.05.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от ОбСъвет решение.


РЕШЕНИЕ № 379, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

ОТНОСНО: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на крайния ликвидационен баланс на „Първомай 2000” ЕАД в ликвидация.

            Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-52/27.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.16 и чл.23, т.14 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

          1.Избира за одитор Яна Никова Христова – дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 329/1995 г. на крайния ликвидационен баланс на „Първомай 2000” ЕАД в ликвидация.

2.Възлага  на управителя на дружеството да сключи договор с Яна Никова Христова.

Мотиви: Съгласно приетата Наредба за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, е необходимо решение на Общински съвет гр.Първомай за избор на одитор на крайния ликвидационен баланс на „Първомай 2000” ЕАД в ликвидация.


РЕШЕНИЕ № 380, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков – председател на ОбС  вх.№ 53-0-173/21.06.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема план за дейността си за второ полугодие на 2010 година разпределен по месеци както следва:

 

М. ЮЛИ :

1. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2010 година.

                                                           Вносител: Д.Петков-председател ОбС

2. Отчет за дейността на общинска охрана.

                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

 

М. АВГУСТ:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2010 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2010 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

 

М. СЕПТЕМВРИ:

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Общината.

                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

2.  Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2011 година съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

3. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2010/2011 година.

                                                           Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

 

М. ОКТОМВРИ:

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

 

 

М. НОЕМВРИ:

1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2009-2010 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

М. ДЕКЕМВРИ:

1. Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2011 година.

                                                           Вносител: Д.Петков-председател ОбС

2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2011 година.

 

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет


РЕШЕНИЕ № 381, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2009 година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-171/21.06.2010 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти през 2009 година.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет за първото

шестмесечие на 2010 година.


РЕШЕНИЕ № 382, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Промяна на решение № 323 от 29.01.2010 г., прието по Протокол № 38 за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай.

Предвид изложеното в предложението от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-170/17.06.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.96 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията и в изпълнение на решение № 294 от 30.10.2009 г. по Протокол № 35

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Коригира общата численост на Общинската администрация в Община Първомай, в делегирани от държавата дейности, функция образование от 122,5 на 120,5 и функция здравеопазване, дейност детски ясли в ОДЗ от 4 на 6.

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

Мотиви: изпълнение на решение на Общински съвет № 294 от 30.10.2009 г. по Протокол № 35.


РЕШЕНИЕ № 383, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Предложение за членство и определяне на представител на Община Първомай в Сдружение с нестопанска цел „Тракийски туристически район”.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-172/21.06.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Първомай да стане член на Сдружение с нестопанска цел „Тракийски туристически район” на основата на приложения Устав на сдружението.

2. Упълномощава г-н Ангел Атанасов Папазов ЕГН ................... да представлява Община Първомай в Общото събрание на СНЦ „Тракийски туристически район” с всички права дадени й по силата на закона, включително с правото да гласува по своя преценка от името и за сметка на Община Първомай в общото събрание на юридическото лице с нестопанска цел, освен в случаите, в които съгласно закона е необходимо изрично упълномощаване от Общинския съвет.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, с цел, като член на сдружението Община Първомай по-ефективно и мащабно да реализира и рекламира местните предприемачески инициативи в областта на туризма.


РЕШЕНИЕ № 384, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, приет с Решение № 2 от 30.11.2007 година по Протокол № 2.

Предвид изложеното в докладната записка от група общински съветници вх.№ 53-0-174/21.06.2010 г. и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема следната промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, приет с Решение № 2 от 30.11.2007 година по Протокол № 2, а именно:

1. Към чл.17 се създава нова ал.4 със следния текст: „Присъствието на общинските съветници на заседание на Общинския съвет се удостоверява със саморъчни подписи при регистрацията и след приключване на заседанието, както и при всяка една поименна проверка по време на заседанието”.

2. Към чл.19 се създава нова ал.3 със следния текст: „При закъснение за сесия на Общинския съвет над 30 минути,  при преждевременно напускане на заседанието, /или на една трета от точките, включени в дневния ред/, както и при отсъствие при поименна проверка по време на самото заседание, на общинските съветници се налага санкция в размер на 50% от полагащото им се възнаграждение. Същата санкция се налага и на общински съветник, присъствието на когото е установено само с един подпис.”


РЕШЕНИЕ № 385, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20кV от подстанция 110/20кV “Борисовград” – УПИ ІХ-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив до Промишлена зона „Караджалово” – УПИ І до ХХІ с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-180/28.06.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20кV от подстанция 110/20кV “Борисовград” – УПИ ІХ-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив до Промишлена зона „Караджалово” – УПИ І до ХХІ с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с изграждане на трасе на нов подземен кабел 20кV от закритата разпределителна уредба 20кV на съществуваща подстанция 110/20кV “Борисовград” – УПИ ІХ-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив до Промишлена зона „Караджалово” – УПИ І до ХХІ с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 386, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид проекто решение от Станка Апостолова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-183/30.06.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Величка Ангелова Жекова, родена през 1961 г., от гр.Първомай, в размер на 400 лв. / Заявление вх. № 53-В-8 /08.06.2010г./

·        Костадин Танев Георгиев, роден през 1942 г., от гр.Първомай, в размер на 120 лв. /разпределени по 60лв. за м.VІ и м.VІІ/ / Заявление вх. № 53-К-8 /01.06.2010г./

·        Петко Запрянов Пенев, роден през 1962 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. /Заявление вх. № 53-П-12 /25.06.2010г./

·        Ясен Веселинов Сталев, роден през 1986 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. /Заявление вх. № 53-Я-7 /25.06.2010г./

·        Лилия Ангелова Динкова, родена през 1955 г., от гр. Първомай, в размер на 200 лв. / Заявление вх. № 53-Л.-5 /15.06.2010г./  

·        Петкана Илиева Добрева, родена през 1968 г., от  с. Бяла река, в размер на 300 лв. / Заявление вх. № 53-0-163 /14.06.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други помощи по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

На гражданите, подали останалите молби, към 29.06.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 387, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Регистриране на нови улици: 13-та, 14-та и 15-та в с.Воден, обл.Пловдивска.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-179/23.06.2010 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема предложението за регистриране на нови улици в с.Воден, както следва:

1. Новообразувана улица от о.т. 48-б до о.т. 13-г по регулационния план на с.Воден да се именува ул. „13-та”.

2. Новообразувана улица от о.т. 54-а до о.т. 13-г по регулационния план да се именува ул.”14-та”.

3. Новообразувана улица от о.т. 14-а до о.т. 14-в по регулационния план да се именува ул.”15-та”.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във връзка с прокарани нови улици със заповеди № РД-15-230/04.10.1988 г. и № РД-22-19/14.03.1989 г. по регулационния план на с.Воден, обл.Пловдивска.


РЕШЕНИЕ № 388, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2010 година.

Предвид изнесеното в отчета на председателя на Общински съвет Дечко Петков вх.№ 53-0-192/05.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2010 година.


РЕШЕНИЕ № 389, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Отчет за дейността на служителите от мероприятие „Други дейности по вътрешната сигурност” /Общинска охрана/.

Предвид изнесеното в отчета и проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-184/02.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчет за дейността на служителите от мероприятие „Други дейности по вътрешната сигурност”.

Мотиви: Изпълнение на Плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2010 г.


РЕШЕНИЕ № 390, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ-183, общежитие в кв.22 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-187/05.07.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 440 кв.м., в едно с намиращата се в него едноетажна масивна сграда – бивше общежитие със застроена площ 174 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ-183, общежитие в кв.22 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, при граници на имота: УПИ І-река и зеленина, улица и УПИ VІІ – 182. За имота е съставен Акт за ЧОС № 123/04.02.1999 г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 14 400 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 14 400 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договор за продажба, 30% от получената продажна цена на имота се предоставят на кметство с.Драгойново, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2010 г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2010 г.


РЕШЕНИЕ № 391, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост на Общинска организация на СИБ в Община Първомай, представляваща част от организационната структура на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-189/05.07.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.38 от Закона за интегриране на хората с увреждания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху следния недвижим имот – частна общинска собственост: Две помещения с обща площ от 33 кв.м. находящи се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г, на Общинска организация на СИБ в Община Първомай, представляваща част от организационната структура на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Средец, ул.”Христо Белчев” №8, вписано в регистъра за юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност по фирмено дело  № 684/1990г. по описа на Софийски градски съд, с Булстат 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев – председател на управителния съвет на Съюз на инвалидите в България.

Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет са за сметка на сдружението.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот и условията на предходната точка.

Мотиви: на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.54, ал.4 от НРПУРОИ във връзка с чл.38 от ЗИХУ във връзка с интегриране на хората с увреждания в обществото.


РЕШЕНИЕ № 392, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

ОТНОСНО:  Промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди, публична общинска собственост, по начин на трайно ползване: „пасище, мера” местността ”ЧИФЛИКА ДОЛЕН ЧИФ” в землището на гр.Първомай, за разширяване на гробищен парк гр. Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-191/05.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал. 3 т.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

      1.Дава предварително съгласие за промяна предназначението на общински поземлен имот № 000467, с площ от 68,009 дка, с начин на трайно ползване: пасище, мера, в местността”ЧИФЛИКА ДОЛЕН ЧИФТ” землището на гр. Първомай, от „пасище и мера” в „друга територия – гробище”, при спазване на изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.

     2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна предназначението на гореописания имот - 1 /една/ година, считано от датата на влизане в сила на решението.

     3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по промяна предназначението на имот № 000467.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 25, ал.3 т.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ  и с оглед разширяване на гробищен парк гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 393, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Създаване на регионално сдружение по смисъла на чл.19б, ал.2 от Закона за управление на отпадъците.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-196/12.07.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19б, ал.2 от Закона за управление на отпадъците

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Първомай да участвува в създаване на регионално сдружение по смисъла на чл.19б, ал.2 от ЗУО със седалище в Асеновград, където е предвидено изграждане на регионално депо за ТБО.

2. Упълномощава кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими действия, предвидени в ЗУО за учредяването и функционирането на регионалното сдружение по т.1 от настоящето решение.

Мотиви: Изпълнение на дейности предвидени в ЗУО.


РЕШЕНИЕ № 394, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Приемане на крайния ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него на „Първомай 2000”ЕАД-в ликвидация.

Предвид изложеното в проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-197/12.07.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.271 и чл.273, ал.1 от Търговския закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема крайния ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него на ликвидатора на „Първомай 2000”ЕАД – в ликвидация.

2. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, да се предаде на едноличния собственик – Община Първомай.

3. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Първомай 2000” ЕАД – в ликвидация от Търговския регистър.

4. Освобждава от отговорност Бонка Начева – ликвидатор на „Първомай 2000” ЕАД – в ликвидация.

Мотиви: Изпълнение на изискванията на чл.273 от ТЗ за приключване процеса на ликвидация на Общинското дружество „Първомай 2000”ЕАД – в ликвидация.


РЕШЕНИЕ № 395, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-203/14.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

Гергана Жекова Димитрова, родена през 1988 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. /в месеца на извършване на операцията// Заявление вх. № 53-Г-4 /13.07.2010г./

Иванка Янкова Петкова, родена през 1939 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-И-8 /06.07.2010г./

На гражданите, подали останалите молби, към 14.07.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 396, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2010 година.

Предвид изложеното в отчета от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№53-0-209/12.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 323 до № 387, отнасящи се за първото полугодие на 2010 година.

Мотиви: Отчет на кмета на общината съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 397, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2010 г. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-215/13.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г., както следва:

            1.1. По прихода – 6 011 948 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

            1.2. По разхода  -  5 155 294 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

            2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 385 352 лева и на текущите ремонти в размер на 47 823 лева.

         /съгласно Приложение № 3/.

            3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2010 г.               / съгласно Приложение № 4/.


РЕШЕНИЕ № 398, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-216/13.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет и в изпълнение разпоредбите на § 18, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Изменя решение № 331 от 29.01.2010 година по Протокол № 38 на Общински съвет град Първомай, както следва:

            1.1. Намаля общата стойност на бюджета на община Първомай за 2010 г. от 11 118 332 лева на 10 823 054 лева, т.е. със 295 278 лева, в това число:

            1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности от 5 669 255 лева на 5 548 577 лева, т.е. със 120 678 лева;

            1.1.2. Обща изравнителна субсидия от 1 527 400 лева на 1 407 500 лева, т.е. със 119 900 лева;

            1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи от 364 700 лева на 310 000 лева, т.е. със 54 700 лева, съгласно приложение № 1.

            1.2. Преразпределя средствата за работни заплати, осигуровки, издръжки, текущи ремонти и капиталови разходи по параграфи и дейности по единната бюджетна класификация за 2010 г. в разходната част, съгласно приложение № 2.

            1.3. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2010 г. с 66 237 лева и увеличава текущите ремонти с 28 282 лева, съгласно приложение № 3.

            1.4. Увеличава субсидиите за спортни школи с 4 800 лева, съгласно приложение № 4.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233