Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 399 до № 453 приети от 23.08.2010 г. до 22.12.2010 г. по Протоколи от № 46 – до № 52

РЕШЕНИЕ № 399, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Докладна записка относно разрешение за проектиране на обект: Автобусни спирки в гр.Първомай, кв.Дебър по републикански път І-8 /Е80/ по направление София и Пловдив до Хасково и Свиленград и обратно.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-213/13.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.2 и чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Разрешава проектиране и изготвяне на проект за обект: Автобусни спирки в гр.Първомай, кв.Дебър по републикански път І-8 /Е80/ по направление София и Пловдив до Хасково и Свиленград и обратно.

2. Готовите проекти да бъдат съгласувани със съответните инстанции.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с подобряване на комуникативността на обслужване и безопасността на гражданите, поради липса на регламентирани спирки.


РЕШЕНИЕ № 400, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: отдаване под наем на земеделска земя по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, представляваща имот № 330001, находяща се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив на „АГРОСТРОЙ 07” ООД гр.Първомай за депониране на хумусно-земни маси.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-217/13.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се отдаде под наем за срок от 1 /една/ година следния недвижим имот: земеделска земя с кадастрален № 330001, целият с площ от 24,857 дка, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Адата Ормана П.Чил” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай  за депониране на хумусно-земни маси на „АГРОСТРОЙ 07” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Княз Борис І” № 34, с ЕИК 160095915, представлявано от управителя Стоянчо Гочев Бойлов.

2. Определя годишна наемна цена в размер на 15 лв./дка, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение № 148/28.11.2008 г. по Протокол № 18 на ОбС-Първомай.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.20, ал.4 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ № 401, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-210/12.08.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

            1. Поземлен имот с площ от 2 137 кв.м. (две хиляди сто тридесет и седем квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 310 (триста и десет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 235, полски път № 9502 и ПИ № 236. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 311/05.07.2010 год.;

2. Поземлен имот с площ от 1 939 кв.м. (хиляда деветстотин тридесет и девет  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 313 (триста и тринадесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 234, полски път № 9502 и ПИ № 235. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 312/05.07.2010 год.;

3. Поземлен имот с площ от 1 952 кв.м. (хиляда деветстотин петдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 314 (триста и четиринадесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 246, полски път № 9502 и ПИ № 245. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 313/05.07.2010 год.;

4. Поземлен имот с площ от 1 722 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 315 (триста и петнадесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502,  ПИ № 247, полски път № 9502 и ПИ № 246. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 314/05.07.2010 год.;

 5. Поземлен имот с площ от 1 248 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 300 (триста) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 37, и ПИ № 237. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 315/05.07.2010 год.;

            6. Поземлен имот с площ от 1 914 кв.м. (хиляда деветстотин и четиринадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 302 (триста и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 243, полски път 9502 и ПИ № 237. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 316/07.07.2010 год.;        

7. Поземлен имот с площ от 1 532 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 303 (триста и три) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 263, ПИ № 262 и ПИ № 170. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 317/07.07.2010 год.;                

8. Поземлен имот с площ от 1 037 кв.м. (хиляда тридесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 306 (триста и шест) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 236, ПИ № 176 и ПИ № 263. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 318/07.07.2010 год.;      

9. Поземлен имот с площ от 2 696 кв.м. (две хиляди шестстотин деветдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 307 (триста и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 244 и ПИ № 243. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 319/07.07.2010 год.;           

            10. Поземлен имот с площ от 1 190 кв.м. (хиляда сто и деветдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 309 (триста и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 244, ПИ № 151 и ПИ № 245. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 320/07.07.2010 год.;      

            11. Поземлен имот с площ от 2 348 кв.м. (две хиляди триста четиридесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 294 (двеста деветдесет и четири) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9503 и ПИ № 68 и ПИ № 239. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 321/19.07.2010 год.;                  

            12. Поземлен имот с площ от 1 313 кв.м. (хиляда триста и тринадесет квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 295 (двеста деветдесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 239, ПИ № 68 и полски път ПИ № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 322/19.07.2010 год.;                  

            13. Поземлен имот с площ от 2 769 кв.м. (две хиляди седемстотин шестдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 296 (двеста деветдесет и шест) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9503, ПИ № 239, полски път № 9502 и ПИ № 268. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 323/19.07.2010 год.;      

            14. Поземлен имот с площ от 2 558 кв.м. (две хиляди петстотин петдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 297 (двеста деветдесет и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на  местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9503, ПИ № 268, и ПИ № 238. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 324/19.07.2010 год.;      

            15. Поземлен имот с площ от 1 600 кв.м. (хиляда и шестстотин квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 298 (двеста деветдесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9502, ПИ № 238 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 325/19.07.2010 год.;       

            16. Поземлен имот с площ от 1 895 кв.м. (хиляда осемстотин деветдесет и пет  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 48 (четиридесет и осем) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501, ПИ № 38, ПИ № 7 и  ПИ № 39. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 326/22.07.2010 год.;      

            17. Поземлен имот с площ от 2 955 кв.м. (две хиляди деветстотин петдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ имот № 49 (четиридесет и девет) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501, ПИ № 39, полски път ПИ № 9501 и ПИ № 40. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 327/22.07.2010 год.;      

            18. Поземлен имот с площ от 2 988 кв.м. (две хиляди деветстотин осемдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот  № 52 (петдесет и две) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501, ПИ № 40, полски път ПИ № 9501 и ПИ № 41. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 328/22.07.2010 год.;      

            19. Поземлен имот с площ от 2 231 кв.м. (две хиляди двеста тридесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 53 (петдесет и три) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501 и ПИ № 41. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 329/22.07.2010 год.;      

            20. Поземлен имот с площ от 933 кв.м. (деветстотин тридесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 54 (петдесет и четири) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501, ПИ № 44 и ПИ № 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 330/22.07.2010 год.;
ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.І общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 310 от масив 33 в размер на 599 лв. /петстотин деветдесет и девет лв./;

2. Имот № 313 от масив 33 в размер на 543 лв. /петстотин четиридесет и три лв./;

3. Имот № 314 от масив 33 в размер на 547 лв. /петстотин четиридесет и седем лв./;

4. Имот № 315 от масив 33 в размер на 483 лв. /четиристотин осемдесет и три лв./;

5. Имот № 300 от масив 33 в размер на 350 лв. /триста и петдесет лв./;

6. Имот № 302 от масив 33 в размер на 536 лв. /петстотин тридесет и шест лв./;

7. Имот № 303 от масив 33 в размер на 429 лв. /четиристотин двадесет и девет лв./;

8. Имот № 306 от масив 33 в размер на 291 лв. /двеста деветдесет и едни лв./;

9. Имот № 307 от масив 33 в размер на 755 лв. /седемстотин петдесет и пет лв./;

10. Имот № 309 от масив 33  в размер на 333 лв. /триста тридесет и три лв./;

11. Имот № 294 от масив 33 в размер на 658 лв. /шестстотин петдесет и осем лв./;

12. Имот № 295 от масив 33 в размер на 368 лв. /триста шестдесет и осем лв./;

13. Имот № 296 от масив 33 в размер на 776 лв. /седемстотин седемдесет и шест лв./;

14. Имот № 297 от масив 33 в размер на 717 лв. /седемстотин и седемнадесет лв./;

15. Имот № 298 от масив 33 в размер на 448 лв./четиристотин четиридесет и осем лв./;

16. Имот №  48 от масив 32  в размер на 531 лв. /петстотин тридесет и един лв./;

17. Имот №  49 от масив 32 в размер на 828 лв. /осемстотин двадесет и осем лв./;

18. Имот №  52 от масив 32 в размер на 837 лв. /осемстотин и тридесет и седем лв./;

19. Имот №  53 от масив 32  в размер на 625 лв. /шестстотин двадесет и пет лв./;

20. Имот №  54 от масив 32 в размер на  261 лв. /двеста шестдесет и един лв./.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 10 915 (десет хиляди деветстотин и петнадесет) лева.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2010г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2010г.


РЕШЕНИЕ № 402, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Изменение на Решение № 353 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-212/13.08.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя Решение № 353/31.03.2010 г. в частта му за проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай”, както следва:

Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в размер до 80 000 лева за плащания по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на средствата от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за плащания по проект до възстановяването им от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 403, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид внесено проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-220/23.08.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отпуска еднократна финансова помощ на :

Запрян Апостолов Чомаков, роден през 1953 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. / Заявление вх. № 53-З-7 /29.07.2010г./

Костадин Танев Георгиев, роден през 1942 г., от гр.Първомай, в размер на 60 лв. / Заявление вх. № 53-К-10 /10.08.2010г./

Милен Асенов Хаджийски, роден през 1969 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. / Заявление вх. № 53-М-16 /11.08.2010г./

Мария Андреева Янакиева, родена през 1991 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-М-17 /12.08.2010г./

Лиляна Георгиева Иванова, родена през 1972 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-Л-6 /17.08.2010г./

Албена Асенова Стоянова, родена през 1950 г., от с.Крушево, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-А-19 /27.07.2010г./

На гражданите, подали останалите молби, към 23.08.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 404, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Отмяна на Решение № 384 на Общински съвет град Първомай      взето с Протокол № 44/30.06.2010 година.

Предвид внесено проекто решение от група общински съветници вх.№ 53-0-221/23.08.2010 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отменя свое Решение № 384, взето с Протокол № 44/30.06.2010 година.


РЕШЕНИЕ № 405, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проектна документация за Парцеларен план за реконструкция на съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV, 110 kV, 220 kV  и 400 kV, на територията на Община Първомай, във връзка с реализацията на проект : „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза І”.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-218/19.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            Одобрява проект – Парцеларен план за реконструкция на съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV, 110 kV, 220 kV  и 400 kV, на територията на с.Виница, кв.Дебър, кв.Любеново, Община Първомай.

            Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл129, ал.1 от ЗУТ във връзка с реализацията на проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград и оптимизиране на трасето
за скорост 160 км/ч. фаза І”.


 РЕШЕНИЕ № 406, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Общината.

Предвид изложеното в информацията от Костадин Ангелов-зам.кмет, проекто решение вх.№ 53-0-230/17.09.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 407, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Информация по разработения и представен в Министерство на финансите прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2011 година и бюджетната прогноза за 2012 и 2013 г. в частта им за местни дейности.

Предвид изложеното в информацията от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-238/20.09.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема информация по прогнозен проекто бюджет на Община Първомай за 2011 година и бюджетна прогноза за 2012 г. и 2013 г. в частта им за местни дейности за сведение.


РЕШЕНИЕ № 408, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2010/2011 г.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-232/17.09.2010 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, т. 3 ал. 2, при условията на ал.3-6, чл. 11 „а”, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.  за определяне  броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /изм.ДВ брой 75 от 2010 г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.       Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски

 заведения за започване на учебната 2010/2011 г.

2.       Утвърждава общинската образователна мрежа в структурата на

поделение „Образование и култура” при ОбА гр. Първомай за учебната 2010/2011 г. , както следва:

 

13-т общински училища:

- СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай (с обхват на учениците от кв. Любеново)

- ОУ „Христо Ботев” с. Градина (с обхват на учениците от с. Добри дол, с. Крушево и с. Плодовитово)

- ОУ „Г. Караславов” кв. Дебър (с обхват на учениците от с. Татрево)

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор (с обхват на учениците от с. Поройна и с. Патриарх Евтимово)

- ОУ „Отец Паисий” с. Искра (с обхват на ученици от с. Брягово)

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Караджалово ( с обхват на учениците от с. Скобелево)

- ОУ „Любен Карвелов” с. Бяла река (с обхват на учениците от с. Православен)

- ОУ „Христо Ботев” с. Езерово ( с обхват на учениците от с. Воден V-VІІІ клас, с. Бодрово)

- ОУ „Д-р Петър Берон” с. Буково (с обхват на учениците от с. Драгойново)

- НУ „Христо Ботев” гр. Първомай

- НУ „П.Р.Славейков” с. Воден

7-м общински детски градини

- ОДЗ „Осми март” гр. Първомай с филиал СЦГ кв. Любеново

- ОДЗ „Марица” гр. Първомай с филиал СЦГ с. Виница

- ОДЗ „Първи юни” с. Градина с филиал СЦГ с. Крушево

- ЦДГ Пролет” кв. Дебър с филиал СЦГ с. Бяла река

- ЦДГ „Теменуга” с. Воден с филиал СЦГ с. Езерово

- ЦДГ „Искра” с. Искра

- ЦДГ „Детелина” с. Дълбок извор

3. За учебната 2010/2011 г допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. 11 ал. 1 т. 2 и т. 3 и ал. 2, при условията на ал. 3 т. 1, т. 2, ал. 4, ал. 5, т. 1, т. 2, ал. 6, ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г за определяне  броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната  дейност, като следва:

 

 

клас

брой ученици

слята паралелка

Брой ученици в слята
паралелка
536,80 – 805.20

брой ученици в
маломерна паралелка 268,40

разлика между норматив
и деяствителен брой
ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
слята паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река

І

11

 

 

11

 

5

0

1342

1342

ІІ

8

 

 

 

 

 

0

0

0

ІІІ

12

 

 

12

 

4

0

1073,6

1073,6

ІV

7

ІІ - ІV

15

 

1

 

536,8

0

536,8

V

13

 

 

13

 

5

0

1342

1342

5

 

 

 

 

 

0

0

0

VІІ

13

 

 

13

 

5

0

1342

1342

VІІІ

5

VІ - VІІІ

10

 

8

 

4294,4

0

4294,4

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

всичко

 

74

 

25

49

9

19

4831,2

5099,6

9930,8

2

ОУ "В.Априлов"
с.Виница

І

8

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

6

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

10

І-ІІІ

18

 

 

 

 

 

0

ІV

12

ІІ - ІV

18

 

 

 

 

 

0

V

8

 

 

 

 

 

 

 

0

7

V-VІ

15

 

3

 

1610,4

 

1610,4

VІІ

5

 

 

 

 

 

0

 

0

VІІІ

6

VІІ - VІІІ

11

 

7

 

3757,6

 

3757,6

всичко

 

62

 

62

 

10

 

5368

 

5368

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово

І

14

 

 

14

 

2

 

536,8

536,8

ІІ

11

 

 

11

 

5

 

1342

1342

ІІІ

15

 

 

15

 

1

 

268,4

268,4

ІV

12

 

 

12

 

4

 

1073,6

1073,6

V

11

 

 

11

 

7

 

1878,8

1878,8

11

 

 

11

 

7

 

1878,8

1878,8

VІІ

10

 

 

10

 

8

 

2147,2

2147,2

VІІІ

11

 

 

11

 

7

 

1878,8

1878,8

всичко

 

95

 

 

95

 

41

 

11004,4

11004,4

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор

І

12

 

 

12

 

4

 

1073,6

1073,6

ІІ

12

 

 

12

 

4

 

1073,6

1073,6

ІІІ

15

 

 

15

 

1

 

268,4

268,4

ІV

16

 

 

16

 

 

 

0

0

V

11

 

 

11

 

7

 

1878,8

1878,8

18

 

 

18

 

 

 

0

0

VІІ

11

 

 

 

 

 

 

0

0

VІІІ

11

VІІ - VІІІ

22

 

 

 

 

0

0

всичко

 

106

 

22

84

 

16

 

4294,4

4294,4

5

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден

І

6

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

6

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

6

І - ІІІ

12

 

4

 

3220.80

 

3220.80

ІV

5

ІІ - ІV

11

 

5

 

4026.00

 

4026.00

всичко

 

23

 

23

 

9

 

7246.80

 

7246.80

6

ОУ "Христо Ботев"
с. Езерово

V

6

 

 

 

 

 

0

0

0

10

V-VІ

16

 

2

 

1073,6

0

1073,6

VІІ

11

 

 

11

 

7

0

1878,8

1878,8

VІІІ

17

 

 

17

 

1

0

268,4

268,4

всичко

 

44

 

16

28

2

8

1073,6

2147,2

3220,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16104,0

24961.20

41065.20

                         

 

            4. За учебната 2010/2011 г допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките, по-малко от 10, по чл. 11 „а” ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г за определяне  броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната  дейност, като следва:

 

 

клас

брой ученици

слята паралелка

Брой ученици в слята
паралелка
536,80

брой ученици в
маломерна паралелка 268,40

разлика между норматив
и деяствителен брой
ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
слята паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

6

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово

І

4

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

0

 

 

 

 

 

0

 

0

ІІІ

2

І-ІІІ

6

 

10

 

5368

0

5368

ІV

8

ІІ - ІV

8

 

8

 

4294,4

0

4294,4

всичко

 

14

 

14

0

18

0

9662,4

0

9662,4

 

Задължава кмета на общината да направи мотивирано искане до началника на РИО – Пловдив за разрешение на особения случай - съществуването на горепосочените слети паралелки в ОУ с. Езерово.

                        Средствата за допълнителното финансиране на учебните заведения, отразено в горепосочените две таблици, да се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.

                        5. ОбС дава съгласие пред МОМН за включване на община Първомай в поетапното въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на децата, навършили 5 годишна възраст, от учебната 2010/2011 г.

Приложение:

Приложение № 1 за извършените строително - ремонтни дейности

Приложение № 2 за натуралните показатели в общинските учебни заведения за учебната 2010/2011 година

Приложение № 3 за натуралните  показатели в общинските детски градини за учебната 2010/2011 година

Приложение № 4 за допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през учебната 2010/2011 г., извън определените по ЕРС.

 

Мотиви:

Съгласно чл. 36 от ЗНП общината отговаря за реализирането на държавната образователна политика по отношение на задължителното училищно обучение на децата до 16 годишна възраст, финансово – ресурсно осигуряване на учебните планове на училищата и детските градини и състоянието на материално – техническата база на просветните звена.

С информацията изразяваме състояние на готовност на общинската образователна мрежа за учебната 2010/2011 г.


РЕШЕНИЕ № 409, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Предложение относно отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи водоеми в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложението от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-233/17.09.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи водоеми, както следва:

- Водоем с площ от 17,000 дка., съставляващ имот № 000481, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. Имотът е актуван с Акт за ПОС №61 от 26.05.2009г вписан в Агенция по вписванията под № 137, том ІV, дв.вх. №1127 от 28.05.2009г.

- Водоем с площ от 11,605 дка., съставляващ имот № 000149, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. Имотът е актуван с Акт за ПОС №62 от 26.05.2009г., вписан в Агенция по вписванията под № 136, том ІV, дв.вх. №1112 от 28.05.2009г.

2. Определя начална тръжна цена за годишен наем в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ на декар площ без ДДС.

3. Определя срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години считано от датата на сключване на договора;

4. Определя следните задължения на спечелилия търга участник:      

            4.1. При учредяване на сдружение за напояване наемателят се задължава да предостави на същото възможност да доставя вода за напояване през съответните поливни сезони, до изтичане срока на договора за наем.

            4.2. Наемателят се задължава при експлоатацията на язовира и съоръженията към него да спазва разпоредбите на Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията  към тях.

            4.3. Наемателят се задължава да извършва необходимите ремонти за поддържане на язовира, на стената му и на всички съоръжения към него (изпускатели, преливник и др.) в съответствие с предписанията на Община Първомай, гражданска защита и др. компетентни органи за своя сметка без да иска прихващане от наема.

            4.4. Наемателят се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.

            4.5. Наемателят се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.

        5. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед по-добро поддържане и стопанисване на описания обект.


РЕШЕНИЕ № 410, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Предложение  относно отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС за срок от 5 години.Предвид изложеното в предложението от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-237/17.09.2010 г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени както следва:

1. Терен с площ от 8,5 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ I-СОНС, културен дом, целият с площ от 3 800 кв.м. в квартал 48 /четиридесет и осми/ по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 308/1971 г., при граници на УПИ: площадно пространство, улица, УПИ II-606, УПИ X-613 и улица.

2. Терен с площ от 55 кв.м., попадащ в уширение на улица с о.т. 18 до о.т. 19, пред УПИ VІІ – здравен дом, в кв.17 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай,обл.Пловдив , одобрен със заповед №336/1967г. при граници на терена: УПИ VІІ – здравен дом, улица и УПИ ХVІІ – 214, търговия и обсл. дейности.

           Терените обозначени, чрез защриховане в черно на приложените към настоящото решение скици, са предназначени за поставяне на самостоятелен търговски обект.

ІІ. Размера на началната наемна цена на терените се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.9 от Приложение №1:

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем на терените  5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обектите по т.1 и т.2, както и сключването на договори със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2010г.


РЕШЕНИЕ № 411, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Предложение относно продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда – бивш склад към помпена станция, построен в имот № 000263 в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложението от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-234/17.09.2010 г. , на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, “Б. Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” от списъка под № 16 „ Бивш склад към помпена станция, представляващ едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 30 кв.м., построен в поземлен имот № 000263 – частна държавна собственост, с начин на трайно ползване: стопански двор, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно  наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

Бивш склад към помпена станция, представляващ едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 30 кв.м., построен в поземлен имот № 000263 – частна държавна собственост, с начин на трайно ползване: стопански двор, находящ се в  землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: имот № 143002 – хранителна промишленост на Димитър Бориславов Минев и имот № 000583 – полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 304/22.04.2010 г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 2700 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

4. Определя начална тръжна цена в размер на 2700 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

5. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена на имота да се предостави на кметство с.Дълбок извор, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 412, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Докладна записка относно промяна предназначението на земеделски имот № 008130 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване:”пасище,мера”, находящ се в местността „Други местности”, землището на с.Крушево,общ.Първомай,за разширяване на гробищен парк с.Крушево.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№53-0-235/17.09.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.3, т.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на общински поземлен имот №008130, с площ 49,587 дка, с начин на трайно ползване:пасище,мера, в местността „Други местности”, землището на с.Крушево,общ.Първомай,от „пасище,мера” в „друга територия-гробищен парк”, при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна предназначението на гореописания имот – 1/една/година,считано от датата на влизане в сила на решението.

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по промяна предназначението на имот №008130.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.3, т.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ и с оглед необходимостта от разширяване на гробищен парк сКрушево, общ.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 413, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Докладна записка относно обявяване на недвижими имоти № 000347 и № 000350, отредени за полски пътища в землището на с.Езерово, общ.Първомай за частна общинска собственост.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-236/17.09.2010 г.  на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.      Обявява за частна общинска собственост полски пътища:

- № 000347, с площ 1,628 дка, находящ се в местността “Пейово дере”, землището на с.Езерово, общ.Първомай, при граници на имота: № 000539, пасище, мера на община Първомай; № 000413, овощна градина, на “Доян агро”ЕООД; № 000351, полски път, на община Първомай; № 000418, овощна градина, на “Доян агро”ЕООД; № 000354, полски път, на община Първомай;

и

- № 000350, с площ 0,967 дка, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, при граници на имота: № 132010, овощна градина, на “Доян агро”ЕООД; № 132009, нива,  на “Доян агро”ЕООД; № 000539, пасище, мера на община Първомай; № 000354, полски път, на община Първомай,

поради това че са престанали да имат предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и с цел комасация на земеделските имоти.


РЕШЕНИЕ № 414, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Докладна записка относно разработване на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив за периода 2011-2015 г.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-231/17.09.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.36а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 415, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Предложение относно участие в процедура по учредяване на Местна инициативна група.

Предвид изложеното в предложението от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-241/20.09.2010 г. И на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 2, т.1 и т.5 от НАРЕДБА № 23 от 18 декември 2009 г. на МЗХ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
 

1.      Дава съгласие Община Първомай да участва като съучредител в Сдружение „Местна инициативна група Първомай,” – юридическо лице, определено да осъществява дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съгласно изискванията в Раздел ІІ на Наредба 23 от 18 декември 2009 г. на МЗХ;

2.      Определя за представляващ на Община Първомай в дейността на върховния колективен орган, както и в дейността на колективния управителен орган на  Сдружение „Местна инициативна група Първомай” – Ангел Атанасов Папазов-кмет на общината.

3.      Възлага на представляващия Община Първомай да подпише учредителния протокол и устава на Сдружение „Местна инициативна група Първомай” и всички други необходими за учредяването документи.

4.      Одобрява следните лица, които да попълнят квотата на публичния сектор:

 

1. Петър Запрянов Ганев ЕГН ............... лична карта № ............... издадена от МВР-.Пловдив на ...................г. с постоянен адрес: град Първомай, ул.»Ангел войвода» № 4. 

 

2. Иван Димитров Димитров ЕГН ............... лична карта № ................ издадена от МВР-Пловдив на ................ г.  с постоянен адрес: град Първомай, ул.8-ми март» №6а. 

 

3. Ресми Мюмюн Саид ЕГН ................. лична карта № .............. издадена от МВР-Пловдив на ............... г.  с постоянен адрес: с.Воден, ул.»2-ра» № 4.    

 

4.Красимира Александрова Александрова ЕГН ................. лична карта № ............... издадена от МВР-Пловдив на ................. г.  с постоянен адрес: град Първомай, ул.»М.Герджиков» № 9.    

                                                                                      

 

5.Одобрява разходите за заплащане на членски внос на Община Първомай, като юридическо лице, както и поемането на разходите за членски внос на физическите лица от публичния сектор в Сдружение „Местна инициативна група Първомай”, след вземане на решението за това съгласно Устава на сдружението. 

6.Приема за сведение устава на Сдружение „Местна инициативна група Първомай”.

 

Мотиви :  Настоящето Решение се приема с цел мобилизиране на местните общности,  създаване на взаимообвързаност между дейностите в селските райони, подчиняваща се на единна логика и съобразена с местните особености на дадена територия във връзка с внедряване и развитие на подхода ЛИДЕР по приоритетна ос 4 „ЛИДЕР” по Програмата за развитие на селските райони.


РЕШЕНИЕ № 416, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Предложение относно прекратяване на Договор за концесия № 293/18.08.2008 г., вписан под № 278, том І, дв.вх.№ 1243 от 28.08.2008 г. в СВ при АВ – Първомай, върху обект „Хижа Брягово” – публична общинска собственост, находящ се в землището на с.Брягово, община Първомай, област Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-240/20.09.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.76, ал.3 във връзка с ал.2 и чл.77 от Закона за Концесиите и Договор за концесия № 293/18.08.2008г. върху обект „Хижа Брягово”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
 

1. Да се прекрати Договор за концесия №293/18.08.2008г., вписан под № 278, том І, дв.вх.№ 1243 от 28.08.2008г. в СВ при АВ - териториално звено Първомай върху обект „Хижа Брягово” – публична общинска собственост, представляващ недвижим поземлен имот № 188002, находящ се в местността „Звиица”, по картата на възстановената собственост за землището на с.Брягово, с ЕКАТТЕ 06745, с площ на имота 2,944 дка и начин на трайно ползване – санаториум, с построените в него триетажна масивна сграда със ЗП – 209 кв.м. и масивен навес със ЗП – 57 кв.м., при граници на имота: имот №188005 - др. селкостоп. терен на общ.Първомай; имот №188006 - др.селкостоп.терен на общ.Първомай; имот №188001 - ведомствен път на общ.Първомай; имот №188009 - широколистна гора на Държ. Лесничейство, предоставен на „УАЙНИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Цанко Дюстабанов” № 6, представлявано от Кръстю Георгиев Зидаров – управител, в качеството си на концесионер.

 2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме действия по прекратяване на концесията и произтичащите от това последици по реда на чл.78-79 от ЗК.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация,  чл.76 ал.3 във връзка с ал.2 и чл.77 от Закона за Концесиите във връзка с неизпълнение на основни задължения на концесионера „УАЙНИНВЕСТ” ЕООД по договор за концесия № 293/18.08.2008г. върху обект Хижа “Брягово”.


РЕШЕНИЕ № 417, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Докладна записка относно временен безлихвен заем от набирателна сметка за проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай”.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-239/20.09.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
 

            1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в размер на 100000 лева за плащания по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай” със срок на възстановяване след получаване на средствата от банков заем.

            Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай” до възстановяването им със средства от банков заем.


РЕШЕНИЕ № 418, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-248/30.09.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
 

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Атанаска Николова Димова, родена през 1976 г., от с.Градина, в размер на 270 лв. / Заявление вх. № 53-А-21 /26.08.2010г./

·        Костадин Танев Георгиев, роден през 1942 г., от гр.Първомай, в размер на 240 лв. /разпределени за четири месеца от ІХ  до ХІІ по 60 лв. / / Заявление вх. № 53-К-11 /09.09.2010г./

·        Златка Щерева Иванова, родена през 1951 г., от с.Бяла река, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-З-11 /01.09.2010г./

·        Здравчо Петров Здравчев, роден през 1956г., от с.Драгойново, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-З-9/26.08.2010г./

·        Вера Иванова Праматарова, родена през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. /разпределени за четири месеца от ІХ  до ХІІ по 50 лв. // Заявление вх. № 53-В-12/20.09.2010г./

·        Златка Георгиева Манолова, родена през 1952 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. /разпределени за четири месеца от ІХ  до ХІІ по 50 лв. // Заявление вх. № 53-З-10/27.08.2010г./

На гражданите, подали останалите молби, към 29.09.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 419, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Кандидатстване на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий”- 1894 г.-гр.Първомай по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-247/28.09.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Общински съвет град Първомай одобрява и подкрепя действията на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий” – 1894 г. – гр.Първомай да изработи проектно предложение и да кандидатства за финансовото подпомагане на необходимата реконструкция и рехабилитация на сградния фонд.

2. Възлага на Кмета на общината задължението да съдейства за изработването на проектното предложение и осъществяването на проекта чрез бързи, навременни и адекватни действия на Общинската администрация.

 

Мотиви: Настоящото решение е законосъобразно и целесъобразно и в съответствие с Общинския план за развитие на Община Първомай 2007-2013 година.


РЕШЕНИЕ № 420, прието на 18.10.2010 г. по Протокол № 48

Относно: Подготовка на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони /2007-2013 г./

Предвид изнесеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-251/11.10.2010 г.и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Община Първомай да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/ с проект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с.Буково, община Първомай”.

2. Проектът е в съответствие с Общинския план за развитие на община Първомай /2006-2013г./ и по специално с Приоритет 1 „Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата”, Подцел 1.3 „Развитие на водоснабдителната мрежа в община Първомай”, Мярка 1.3.4 „Подмяна на водопроводната мрежа в селата на община Първомай.”

3. Проектът да бъде изготвен в съответствие с Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/ на Министерство на земеделието и храните обн.ДВ бр.72 от 15.08.2008 г., изм.ДВ бр.11 от 09.02.2010г., изм.ДВ бр.37 от 18.05.2010 г., изм.ДВ бр.45 от 15.06.2010 г.

4. Обектите на интервенция по проекта ще останат собственост на община Първомай, но ще се предоставят за управление на ВиК град Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 421, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров вх.№ 53-0-256/18.10.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема информация за подготовка на община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

Мотиви: Свеждане на информация на вниманието на Общински съвет град Първомай за готовността на Общината за работа при есенно-зимни условия.


РЕШЕНИЕ № 422, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

Относно: Участие на Община Първомай с проектно предложение по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна Програма Административен капацитет /ОПАК/.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-254/14.10.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА кандидатстване на Община Първомай с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритетна ос „Добро управление”, мярка 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

Мотиви: Настоящето Решение се приема с цел подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, създаване и прилагане на съгласувани и ефективни политики на общи за държавата и за съответната общност цели и повишаване на административния капацитет на Община Първомай за прилагането на политики по дългосрочно планиране.


РЕШЕНИЕ № 423, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

Относно: Придобиване в собственост на имот по реда на чл.21, ал.1 и ал.4 и чл.40, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.205 от ЗУТ, чрез замяна на недвижим имот, собственост на физическо лице с имот собственост на Община Първомай

Предвид изложеното в предложение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-257/18.10.2010 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал.4, чл.40, ал.2, т.1 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.205, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.48, ал.2, т.1  и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Одобрява пазарни оценки на имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

- за реално определена част попадаща в улична регулация с площ от 192 кв.м. от поземлен имот пл. № 215 целият с площ от 980 кв.м., включен в УПИ ХVІ – 215, 608 в квартал 17 по действащия регулационен план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив от 1967 г., пазарна цена е в размер на 1200 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС.

- за незастроен недвижим имот с площ от 327 кв.м., съставляващ поземлен имот пл. № 608, включен в УПИ ХVІ – 215, 608 в квартал 17 по действащия регулационен план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив от 1967 г., пазарна цена е в размер на 1744 (хиляда седемстотин четиридесет и четири лева) без ДДС.

2. Дава съгласие за придобиване в собственост на имот, чрез замяна на имот собственост на лицето Марин Колев Ангелов с ЕГН ................., срещу имот собственост на Община Първомай, а именно:

- Реално определена част попадаща в улична регулация с площ от 192 кв.м. от поземлен имот пл. № 215 целият с площ от 980 кв.м., включен в УПИ ХVІ – 215, 608 в квартал 17 по действащия регулационен план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив от 1967 г., при граници на частта: от три страни улица и УПИ ХVІ-215,608 и граници на ПИ № 215 и граници на ПИ № 215: ПИ №608, УПИ ХVІІ-214,търг. и обсл.дейности, улица и УПИ ХІV-218, на стойност 1200 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС, собственост на Марин Колев Ангелов с ЕГН ................. съгласно Нотариален акт №58, том І, дело № 106, том І, дело № 180/1974г. и Решение от 10.09.1993г, вписано в Служба по вписванията гр.Първомай, под № 261, том І, дв.вх. № 482  от 14.04.2003г.

 - срещу имот собственост на Община Първомай съгласно Акт за частна общинска собственост № 262/09.02.2010г. вписан в Служба по вписванията гр.Първомай, под № 81, том І, Дв.вх. № 147 вписан на 15.02.2010г., представляващ незастроен недвижим имот с площ от 327 кв.м., съставляващ поземлен имот пл. № 608, включен в УПИ ХVІ – 215, 608 в квартал 17 по действащия регулационен план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив от 1967 г., при граници на ПИ №608: УПИ ХV – 217, търг. и обслуж. дейности, УПИ VІ – озеленяване, УПИ ХVІІ – 214, търг. и обслуж., ПИ №215 и УПИ ХІV-218,  на стойност 1744 (хиляда седемстотин четиридесет и четири лева) без ДДС.

3. Разликата в установените пазарни стойности на заменяемите имоти в размер на  544 лв. (петстотин четиридесет и четири лева) без ДДС, да се заплати от лицето Марин Колев Ангелов с ЕГН ..............., гр.Димитровград на Община Първомай, след представяне на доказателства за липса на ипотеки и тежести върху имота на физическото лице, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал.4, чл.40, ал.2, т.1 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.205, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.48, ал.2, т.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ с цел осъществяване на предвиденото по плана на с.Бяла река мероприятие на транспортната техническа инфраструктура и на съоръженията към тях.


РЕШЕНИЕ № 424, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

Относно: Продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Виница, община Първомай.Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-258/18.10.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови:

т.16 със следното съдържание: „Поземлен имот № 061029, с площ 9,377 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Малкия юрт”, землището на с.Виница, община Първомай, обл.Пловдив.”;

т.17 със следното съдържание: „Поземлен имот № 061028, с площ 3,941 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Малкия юрт”, землището на с.Виница, община Първомай, обл.Пловдив.”.

1I. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост,  представляващи земеделска земя, а именно:

- Имот № 061029, с площ 9,377 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Малкия юрт”, землището на с.Виница, община Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ЧОС № 334/05.10.2010г.;

- Имот № 061028, с площ 3,941 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Малкия юрт”, землището на с.Виница, община Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ЧОС № 545/14.07.2003г.

III. Одобрява пазарни оценки, изготвени от оценител на недвижими имоти в размер на:

- за имот № 061029 - 6 048 лева (шест хиляди четиридесет и осем лв.);

- за имот № 061028 - 2 463 лева (две хиляди четиристотин шестдесет и три лв.).

IV. Определя начална тръжна цена в размер на:

- за имот № 061029 - 6 048 лева (шест хиляди четиридесет и осем лв.);

- за имот № 061028 - 2 463 лева (две хиляди четиристотин шестдесет и три лв.).

 V. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 425, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

ОТНОСНО:  Вземане на решение от Общински съвет за упълномощаване на Кмета на община Първомай да проведе процедура  по прокарване на временен път, през част от ПИ №000127, в землището на гр.Първомай, във връзка с частичен пуск на околовръстен път гр.Първомай, преминаващ през Надлез №1 на км.199+243,430, свързан със строителството на обект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза I.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-260/25.10.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон а за местното самоуправление и местната администрация, чл.192, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.190 ал.5 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Упълномощава Кмета на община Първомай да проведе процедура  по прокарване на временен път, във връзка с частичен пуск на околовръстен път гр.Първомай преминаващ през Надлез №1 на км.199+243,430, свързан със строителството на обект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза I.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.192, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.190 ал.5 от ЗУТ във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград  и оптимизиране на трасето за скорост 160км./ч. – фаза I.


РЕШЕНИЕ № 426, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

На Общински съвет град Първомай, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

Относно: Изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Първомай 2006-2013 г.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-263/25.10.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема допълнение в Общински план за развитие на община Първомай в частта 3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, Приоритет 2 Екологична обстановка, МЯРКА 2.2.4. ПОДДЪРЖАНЕ НА НОРМАЛНА И БЕЗОПАСНА ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НАВОДНЕНИЯ И БЕДСТВИЯ.

Мотиви: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ НА НОРМАЛНА И БЕЗОПАСНА ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ и съответствие с изискванията на ОП 4РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-06/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации.”


РЕШЕНИЕ № 427, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Първомай с проект „Предварително и неотложно почистване на речното легло и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор,  община Първомай” по ОП „Регионално развитие”, схема за финансиране BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-261/25.10.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Общински съвет гр. Първомай одобрява кандидатстването на община Първомай с проект „Предварително и неотложно почистване на речното легло и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор,  община Първомай”  по ОП „Регионално развитие”, схема за финансиране BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

 

2.Общински съвет град Първомай декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проект „Предварително и неотложно почистване на речното легло и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор,  община Първомай” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

3.Общински съвет град Първомай декларира, че ще осигури 5 % от общата стойност на проекта собствен принос за реализация на дейностите по същия.

 

4.Общински съвет възлага на Кмета на община Първомай да предприеме всички необходими действия за подготовка и внасяне на проектното предложение, в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по схема за финансиране BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

 

Мотиви: Необходимост от поддържане на нормална и безопасна екологична обстановка на територията на община Първомай и съответствие с изискванията на ОП «Регионално развитие», схема за финансиране BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”


РЕШЕНИЕ № 428, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

Относно: Издаване на разрешение за ползване на воден обект: КОРИТОТО НА Р.ТОПОЛОВСКА В РЕГУЛАЦИЯ НА С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, В УЧАСТЪКА КМ 0+520 – 1+540 във връзка с изготвяне на проектно предложение по ОП „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” за реализация на проект „Предварително и неотложно почистване на речното легло и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на р.Тополовска в регулация на с.Дълбок извор, община Първомай.”

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-264/25.10.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, т.3 подточка б/ от Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Кметът на Община Първомай да издаде разрешение за ползване на воден обект КОРИТОТО НА Р.ТОПОЛОВСКА В РЕГУЛАЦИЯ НА С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, В УЧАСТЪКА КМ 0+520 – 1+540 във връзка с реализирането на проект „Предварително и неотложно почистване на речното легло и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на р.Тополовска в регулация на с.Дълбок извор, община Първомай.”


РЕШЕНИЕ № 429, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

Относно: Изменение на Решение № 402 на Общински съвет град Първомай, прието на 28.08.2010 г. по Протокол № 46 относно временен безлихвен заем от набирателна сметка за проект „МИГ”.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-262/25.10.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя Решение № 402 от 23.08.2010 г., както следва:

Одобрява ползването на временен безлихвен заем от набирателна сметка на община Първомай в общ размер до 140000 лева за плащания по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на средствата от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.

Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за плащания по проект до възстановяването им от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 430, прието на 27.10.2010 г. по Протокол № 49

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№  53-0-267/27.10.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

Ангел Георгиев Генев, роден през 1958 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-А-25/08.10.2010 г.

Марийка Ангелова Ангелова, родена през 1959 г., от с.Искра, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-М-18/12.10.2010 г.

Валентина Иванова Христозова, родена през 1971 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. №53-В-13/25.10.2010 г.

Елена Петрова Терзиева, родена през 1935 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх. № 53-Е-8/19.10.2010 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 26.10.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.   


РЕШЕНИЕ № 431, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: Проекто решение относно приемане на информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2009-2010 година.Предвид изнесеното в проекто решение от Костадин Ангелов вх.№ 53-0-275/11.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема за сведение „Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2009-2010 година.”


РЕШЕНИЕ № 432, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: Докладна записка относно закриване на полудневна детска група към ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Караджалово и откриване на филиал – смесена целодневна група в с.Караджалово към ОДЗ „Осми март” гр.Първомай.Предвид изнесеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-273/10.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10,ал.8 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Закрива ПДГ към ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Караджалово, считано от 01.01.2011 г., като задължава директора на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Караджалово да извърши необходимите промени в Списък – Образец 1, съгласувано с поделение „Образование и култура” ОбА гр.Първомай и РИО-Пловдив.

Задължителната документация на закритата ПДГ към ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Караджалово да се съхранява в архива на училището.

2. Открива филиал – СЦГ с.Караджалово към ОДЗ „Осми март” гр.Първомай, считано от 01.01.2011 г.

3. Задължава кмета на общината:

А. Да определи числеността на филиала – СЦГ с.Караджалово към ОДЗ „Осми март” гр.Първомай, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба № 3 на МОН от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.

Б. Да издаде заповед за откриване на филиал – СЦГ с.Караджалово към ОДЗ „Осми март” гр.Първомай, която да обнародва в Държавен вестник.

В. Да закупи: МПС за транспортиране на храната, термофонни съдове и необходимия инвентар за обзавеждане на помещенията на СЦГ, съобразно изискванията на Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, като необходимите средства се заложат в бюджета на община Първомай за 2011 г.

Мотиви: С разкриването на филиала – СЦГ с.Караджалово към ОДЗ „Осми март” гр.Първомай ще се удовлетвори възникналата обществена потребност на жителите на с.Караджалово от целодневно предучилищно възпитание и подготовка на децата от селото.


РЕШЕНИЕ № 433, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 331, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38 на Общински съвет Първомай.Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов – кмет на общината вх.№ 53-0-278/15.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинския бюджет и чл.19, ал.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя Решение № 331, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1. Допълва т.4.3., която добива следния вид:

„4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1. и т.4.2. , с изключение на средствата за сдружение с нестопанска цел „Клуб за физическо възпитание и спорт АТЛЕТ”- гр.Първомай.

1.2. Създава се нова точка 4.4., със следното съдържание:

„4.4. Упълномощава заместник кмета на общината Костадин Ангелов да договори условията за ползване на средствата за сдружение с нестопанска цел „Клуб за физическо възпитание и спорт „АТЛЕТ” – гр.Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидии за същото.

Мотиви: Настоящото решение се предлага с цел избягване на възможен конфликт на интереси при финансиране на сдружение с нестопанска цел „Клуб за физическо възпитание и спорт „АТЛЕТ” – гр.Първомай, със средства от бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 434, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: Определяне на представител на Община Първомай в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив”АД.Предвид изнесеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-279/15.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Определя за представител на Община Първомай в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив”АД – Ангел Атанасов Папазов-кмет.

2. Упълномощава представителя на Общината да получи временно удостоверение за притежаваните от Общината в дружеството акции.Мотиви: Настоящото решение се предлага с цел изпълнение на законовите изисквания относно определянето и упълномощаването на представител на юридическо лице, притежател на акции в акционерно търговско дружество.


РЕШЕНИЕ № 435, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: определяне на недвижими имоти – публична общинска собственост на територията на Община Първомай, обл.Пловдив, за които да бъдат започнати подготвителни действия за предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиитеВ предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-280/15.11.2010 година и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от Закона за концесиите,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Определя списък на недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Първомай, обл.Пловдив, за които да бъдат започнати подготвителни действия за предоставяне на концесия, на следните имоти:

 1. Язовир с площ 142,873 дка, в землището на с.Татарево – имот № 048045, АОС №60/12.05.1998г.

2. Язовир с площ 172,395 дка, в землището на с.Татарево – имот № 062025, АОС №61/15.05.1998г.

3. Язовир с обща площ 310,623 дка., съставляващ имот № 052052 с площ 155,548 дка, в землището на с.Татарево, АОС №77/02.06.1998г. и имот № 801124 с площ 155,075 дка, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, АОС  №76/02.06.1998г.

4. Язовир с площ 316,882 дка, в землището на с.Татарево – имот № 049058, АОС №78/02.06.1998г.

5. Язовир с площ 27,362 дка, в землището на с.Татарево – имот № 009006, АОС №79/02.06.1998г.

6. Язовир с площ 9,895 дка, в землището на с.Татарево – имот № 016022, АОС №232/11.01.2001г.

7. Язовир с площ 59,331 дка, в землището на с.Брягово – имот № 089091, АОС №65/02.06.1998г.

8. Язовир с площ 80,619 дка, в землището на с.Бяла река – имот № 000154, АОС №67/02.06.1998г.

9. Язовир с площ 80,997 дка, в землището на с.Градина – имот № 002087, АОС №68/02.06.1998г.

10. Язовир с площ 74,111 дка, в землището на с.Добри дол – имот № 000013, АОС №69/02.06.1998г.

11. Язовир с площ 90,597 дка, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър – имот № 800751, АОС  №76/02.06.1998г.

12. Бивше неврологично отделение, представляващо двуетажна масивна сграда със ЗП 427 кв.м., находящо се в имот № 800402, в землището на гр.Първомай, АОС №68/22.07.2009г.
I I. Възлага на Кмета на община Първомай да заложи в бюджет 2011 година, средства в размер на 50 000 лв., необходими за подготвителни действия и провеждане на процедурите по предоставяне на концесия за услуга на описаните в т.1 обекти.
Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от ЗК с цел привеждане на обектите в добро техническо и експлоатационно състояние.


РЕШЕНИЕ № 436, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг.Във връзка с изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-281/15.11.2010 г. относно поемане на дълг по реда на ЗОД, на основание чл. 21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.3 т.2,  чл.13, чл. 17 и във връзка с чл. 4 т. 1 от Закона за общинския дълг,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 1.      Община Първомай да сключи договор за овърдрафт с избрана финансова институция, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с цел окончателно разплащане на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С132, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, мярка „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга –  525 580 лв;

·        Валута на дълга – лева

·        Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за овърдрафт;

·        Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 9 /девет/  месеца, считано от датата на подписване на договора за овърдрафт, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007 – 2013”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №  58-131-С132/ 12.01.2009 г.

·         Максимален лихвен процент до 8 %

·                     Такси, неустойки и други разноски – в зависимост от предложението на банките

·                     Общ размер на разходите за лихви, такси, комисиони и други - не повече от 50000 лева

·        Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 т. 1 от Закона за общинския дълг, настоящи и бъдещи
2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община  Първомай  да проведе процедура за избор на финансова институция, да подготви искането за овърдрафт, да го подаде в банката, представила най-добра оферта, по силата на което  да подпише договор за овърдрафт, договор за залог, запис на заповед, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2; чл. 13; чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до финансирането му от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


РЕШЕНИЕ № 437, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ – 147, търговия и обслужващи дейности находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-282/15.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Атанас Ангелов Петров с ЕГН .................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ - 147, търговия и обслужващи дейности, находящ се в кв.17, по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия парцел на съсобственика, а именно: незестроен поземлен имот с площ от 632 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 733, при граници на ПИ: от две страни улици, ПИ № 148, ПИ № 149 и ПИ №147, включен в УПИ VІІ - 147, търговия и обслужващи дейности, находящ се в кв.17, по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-229/1977г., при граници на УПИ: от две страни улици, ПИ № 149; ПИ № 146 и ПИ № 144 / АОС № 344/02.11.2010г./.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 476 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева) с включен ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 3 476 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева) с включен ДДС, се дължи от Атанас Ангелов Петров с ЕГН ................., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

5. Тридесет процента от средствата да останат за населеното място.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-А-38/03.11.2010г.. и с оглед прекратяване на съсобствеността в недвижимия имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 438, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ – 828, находящ се в кв.28А по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-283/15.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Наско Костадинов Кузмов с ЕГН ..............  от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ – 828 находящ се в кв.28А, по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия парцел на съсобственика, а именно: незестроен поземлен имот с площ от 1570 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 934, при граници на ПИ: от две страни улици, ПИ № 828, УПИ ХV – общ. и УПИ ХІV - общ., включен в УПИ ХІІІ – 828 находящ се в кв.28А, по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-374/1971г., при граници на УПИ: от три страни улици, УПИ ХV – общ. и УПИ ХІV - общ. /АОС № 336/11.10.2010г./.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 7 850 лв. (седем хиляди осемстотин и петдесет лева) с включен ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 7 850 лв. (седем хиляди осемстотин и петдесет лева) с включен ДДС, се дължи от Наско Костадинов Кузмов с ЕГН ................. , като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

5. Тридесет процента от средствата да останат за населеното място.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-Н-2/03.02.2010г.. и с оглед прекратяване на съсобствеността в недвижимия имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 439, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

На Общински съвет град Първомай, прието на 26.11.2010 година по Протокол № 50

Относно: Участие на Община Първомай с проектно предложение по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество на ОПАК.Предвид изложеното в предложение от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-284/15.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Одобрява кандидатстването на Община Първомай с проектно предложение по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество на ОПАК.

ІІ. Одобрява средства за подготовка на проектното предложение в размер на 3000 лв. от бюджета на Община Първомай.

 Мотиви: Настоящето предложение има за крайна цел подобряване капацитета на Общинска администрация Първомай чрез използване на опит и добри практики от други държави членки в областта на човешките ресурси в държавната администрация.


РЕШЕНИЕ № 440, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

 Относно:  Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проектна документация за частично изменение на  Подробен устройствен план – План  регулация ПУП – ПР, за част от кв.№16 по плана на кв.Любеново, гр.Първомай, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-285/15.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с 134 ал.1 т.2 от Закона за устройство на територията ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Одобрява Подробен устройствен план – План  регулация ПУП – ПР, за част от кв.№16 по плана на кв.Любеново, гр.Първомай, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.
Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.134 ал.1 т.2 от ЗУТ, относно частично изменение на  Подробен устройствен план – План  регулация ПУП – ПР, за част от кв.№16 по плана на кв.Любеново, гр.Първомай, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.


РЕШЕНИЕ № 441, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно:  Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проектна документация за частично изменение на  Подробен устройствен план – План  регулация ПУП – ПР, за част от кв.№84 и № 60-а по плана на гр.Първомай – Пътен надлез на км.200+830, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-286/15.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с 134 ал.1 т.2 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Одобрява Подробен устройствен план – План  регулация ПУП – ПР, за част от кв.№84 и № 60-а по плана на гр.Първомай – Пътен надлез на км.200+830, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.
Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.134 ал.1 т.2 от ЗУТ,  във връзка с оптимизиране на връзките между северната и южната част на гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 442, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: Отмяна на РЕШЕНИЕ № 428 на Общински съвет град Първомай, взето по Протокол № 49/27.10.2010 г.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-292/25.11.2010 г. и на основание чл.45, ал.9 и във връзка с чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отменя РЕШЕНИЕ № 428 на Общински съвет град Първомай, взето по Протокол № 49/27.10.2010 г.

Мотиви: чл.11, ал.1 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите.


РЕШЕНИЕ № 443, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: Кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” с проект „Предварително и неотложно почистване на речното легло и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска, село Дълбок извор,  община Първомай”.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-291/25.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Възлага на Кмета на Общината да предяви искане към Министерски съвет за предоставяне право на управление за безвъзмездно ползване на недвижимите имоти, върху които ще се извършват строително-монтажни работи по проекта-река Тополовска, село Дълбок извор, община Първомай в участъка, предвиден в инвестиционния проект, съгласно насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

Мотиви: необходимост от представяне на документ за предоставено право на управление или за безвъзмездно ползване на недвижимите имоти, върху които ще се извършват строително-монтажни работи по проекта съгласно изискванията на насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие”.


РЕШЕНИЕ № 444, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-295/26.11.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 1.Отпуска еднократна финансова помощ на:

      Радка Йорданова Тодорова, родена през 1946 г., от гр.Първомай, в размер на 175 лв. Заявление вх.№53-Р-13/17.11.2010 г.

      Петко Димитров Христозов, роден през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№53-П-13/16.11.2010 г.

      Димитър Борисов Василев, роден през 1981 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№53-Д-14/23.11.2010 г.

      Китка Атанасова Чобанова, родена през 1955 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№53-К-13/23.11.2010 г.

      Костадина Митева Николова, родена през 1940 г., от с.Буково, в размер на 100 лв. Заявление вх.№53-К-14/24.11.2010 г.

      Петър Тодоров Ламбрев, роден през 1988 г., от гр.Първомай, в размер на 2000 лв. Заявление вх.№53-П-14/24.11.2010 г.

      Иванка Янкова Петкова, родена през 1939 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№53-И-11/16.11.2010 г.

      Емине Асан Шериф, роден през 1976 г., от с.Искра, в размер на 75 лв. Заявление вх.№53-Е-9/11.11.2010 г.

    На гражданите подали останалите молби, към 25.11.2010 г., не се отпуска финансова помощ.

2.Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 445, прието на 16.12.2010 г. по Протокол № 51

Относно: Докладна записка относно предстоящо кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. с проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай.”Предвид изнесеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-327/10.12.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Подкрепя избора в изготвеното прединвестиционно проучване на ВАРИАНТ 1 отвеждане на битовите и промишлените води от град Първомай, кв.Любеново и кв.Дебър в ПСОВ „Първомай” и подмяна на водопроводните мрежи.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши необходимите действия, свързани с представяне на прединвестиционното проучване пред УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”Мотиви: Необходимост от избор на вариант за пречистване на отпадни води и представяне на прединвестиционно проучване пред УО на ОП „ОС”.


РЕШЕНИЕ № 446, прието на 22.12.2010 г. по Протокол № 52

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай за първо полугодие на 2011 година.

Предвид докладна записка от Д.Петков-председател ОбС вх.№ 53-0-321/10.12.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2011 година разпределен по месеци както следва:

м. Януари

1. Одобряване на структура на Общинска администрация

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ за 2010 година.

3. Отчет за изпълнение на строителната програма.

4. Приемане на приватизационна програма за 2011 г.

5. Приемане на строителна програма.

6. Приемане на бюджет за 2011 година.

                                                            Вносител: А. Папазов – кмет

 

         м. Февруари

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2010 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2010 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

        м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

                                                       Вносител: К. Ангелов – зам. кмет                

 

м. Април

            1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

         

 

м. Май

            1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         

 

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2011 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

            2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2010 г.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет


РЕШЕНИЕ № 447, прието на 22.12.2010 г. по Протокол № 52

Относно: Докладна записка относно подготовка на проект по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.

Предвид изнесеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№53-0-325/10.12.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.      Община Първомай да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/  с проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  в с.Драгойново, Община Първомай”.

2.      Проектът да бъде в съответствие с Общинския план за развитие на Община Първомай /2006-2013/ и по специално с Приоритет 1 „Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата”, Подцел 1.3 „Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай”, мярка 1.3.4 „Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай”.

3.      Проектът да бъде изготвен в съответствие с Наредба № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/ на Министерства на земеделието и храните, обнародван с ДВ бр.72/15.08.2008г., с последно изм.  ДВ бр.45/15.06.2010г.

4.Обектите на интервенция по проекта да останат собственост на Община Първомай, след което да се предоставят за управление на ВиК гр.Пловдив.

5.      Одобрява авансовата стойност за изработването на проект „Реконструкция на вътрешна  водопроводна мрежа  в с.Драгойново, Община Първомай”, в размер на 25% от стойността му, с максимален размер до 12 500лв.,  от бюджета на Община Първомай.                                                                            

       МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на  Общинския план за развитие на Община Първомай /2006-2013/ и по специално с Приоритет 1 „Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата”, Подцел 1.3 „Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай”, мярка 1.3.4 „Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай”.


РЕШЕНИЕ № 448, прието на 22.12.2010 г. по Протокол № 52

Относно: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишния финансов отчет за 2010 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „Медицински център І-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

Предвид изнесеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-320/09.12.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.16 и чл.23, т.14 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Избира за одитор Стоянка  Йорданова Апостолова на годишния финансов отчет за 2010 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „Медицински център І-Първомай”ЕООД.

2. Възлага на управителите на съответните дружества да сключат договори със Стоянка Йорданова Апостолова, на база съгласувана работна програма за дейността на одита.

 

Мотиви: Съгласно приетата Наредба за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, е необходимо решение на Общински съвет гр.Първомай за избор на одитор на годишния финансов отчет за 2010 г. на двете общински дружества.


РЕШЕНИЕ № 449, прието на 22.12.2010 г. по Протокол № 52

Относно: Отмяна на Решение № 440 на Общински съвет град Първомай, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50.

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-328/10.12.2010 г., на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо изх.№ 09-11-16/07.12.2010 г. на Областен управител гр.Пловдив

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отменя Решение № 440, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50.

Мотиви: В изпълнение на законовите изисквания, предвидени с разпоредбата на чл.129, ал.2 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 450, прието на 22.12.2010 г. по Протокол № 52

Относно: Изменение на Решение № 441, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-329/10.12.2010 г., на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо изх.№ 09-11-16/07.12.2010 г. на Областен управител на област Пловдив

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 441, прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

  1. След думата „Одобрява” се допълва израза „частично изменение на”.
  2. В края на изречението текста „фаза ІІ”, да се чете „фаза 1”.

Мотиви: Настоящото Решение за изменение на Решение № 441 прието на 26.11.2010 г. по Протокол № 50 на Общински съвет град Първомай се приема с цел съобразяване със законовите изисквания и предвид писмо изх.№ 09-11-16/07.12.2010 г. на Областен управител на област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 451, прието на 22.12.2010 г. по Протокол № 52

Относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество с община Суфли, Гърция във връзка с кандидатстване с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Предвид изложеното в предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-326/10.12.2010 г. и на основание чл.59 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 439 от 26.11.2010 г. по Протокол № 50

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие Община Първомай да кандидатства по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешки ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01 с проект „Постигане на качествено управление в Община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно с Община Суфли, Гърция” и одобрява споразумение за общинско сътрудничество между Община Първомай, Република България и Община Суфли, Гърция.

Мотиви: Настоящото предложение има за крайна цел подобряване капацитета на Общинска администрация гр.Първомай чрез използване на опит и добри практики от други държави членки в областта на човешките ресурси в държавната администрация.


РЕШЕНИЕ № 452, прието на 22.12.2010 г. по Протокол № 52

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2010 година.

Предвид изнесеното в проекто решение от А.Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-330/10.12.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя Решение 331 от 29.01.2010 г. по протокол № 38 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

1.1. Запазва общата стойност на бюджета на община Първомай за 2010 г. в размер на 11 039 686 лева, към 30.11.2010 г. като преразпределя средствата в приходната част и капиталовите разходи и издръжки в разходната част съгласно приложение № 1 и № 2;

1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2010 г. с 31 952 лева, като общия размер на инвестиционната програма става 1 010 948 лева и увеличава текущите ремонти с 2 285 лева съгласно приложение № 3;

1.3. Преразпределя субсидиите за спортни школи съгласно приложение № 4.

2. Утвърждава трансфер от бюджета на Общината по извънбюджетна сметка за проект „Футболът обединява” в размер на 2 603 лева за покриване на финансова корекция на получения трансфер от Управляващия орган на Оперативната програма.


РЕШЕНИЕ № 453, прието на 22.12.2010 г. по Протокол № 52

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид проекто решение от д-р Станка Апостолова-общински съветник вх.№ 53-0-333/22.12.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Милко Кирчев Атанасов, роден през 1966 г., от с.Градина, в размер на 70 лв. Заявление вх. № 53-М-22/01.12.2010 г.

·        Тодора Тодорова Чомакова, родена през 1957 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Т-11/08.12.2010 г.

·        Адиле Адем Ибрям, родена през 1980 г., от с.Православен, в размер на 60 лв. Заявление вх. № 53-А-30/20.12.2010 г.

·        Теменуга Димитрова Илиева, родена през 1934 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-Т-10/07.12.2010 г.

·        Демир Руменов Симеонов, роден през 1954 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв.  Заявление вх.№ 53-Д-12/07.09.2010 г.

·        Яна Хараламбова Здравкова, родена през 1959 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-Я-8/06.12.2010 г.

 

На гражданите, подали останалите молби, към 21.12.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233