Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 454 до № 492 приети от 28.01.2011 г. до 31.03.2011 г. по Протоколи от № 53 – до № 55

РЕШЕНИЕ № 454 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

ОТНОСНО: Приемане на план - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2011 г.На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация, чл. 62, чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Одобрява план - сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г. в размер на 1123567 лв. (един милион сто двадесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем лева), на основание разчет,съгласно Приложение № 1, където разходите са свързани с:

¨       осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други дълготрайни материални активи;

¨       събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения  за обезвреждането им;

¨       проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

¨      почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

            ІІ. Определя такса за битови отпадъци за 2011 г. и цени на услуги за почистване на териториите за обществено ползване в Община Първомай, както следва:

 

1. Определя промил такса битов отпадък за град Първомай, както следва

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на територията на град Първомай, включитено кв. Дебър и кв. Любеново, пропорционално върху данъчните оценки на имотите                                   –3.65‰ /промила/, разпределени:

- за сметосъбиране и сметоизвозване                                           - 1.8

- за обезвреждане на битовите отпадъци                                    - 0.8

- за чистота на териториите за обществено ползване                - 1.05

1.2. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на град Първомай и кварталите Дебър и Любеново, неподали декларации по чл.14, ал.4 от Наредбата за определяне на местните такси и  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай -пропорционално върху данъчната оценка или отчетната им стойност – 13.3‰ /промила/, разпределени:

 

-          за сметосъбиране и сметоизвозване                                  - 8.3

    -        за обезвреждане на битовите отпадъци                           - 3.5

- за чистота на териториите за обществено ползване                 - 1.5

1.3. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, включително и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на община Първомай, подали декларации по чл.14, ал.4 от Наредбата за определяне на местните такси и и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай за ползване на брой и видове съдове – на база декларираните и договорени бройки и видове съдове и периодичноста на извозване на съответния съд както следва:

1.3.1. еднократно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  :

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      48.61 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.      11.80 лв.

§         цена за събран битов отпадък 1 куб.м.                                           - 44.65 лв.

§         цена за събран битов отпадък 1 тон.                                              - 52.10 лв.

1.3.2. целогодишно събиране и извозване на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с периодичност на извозването един път седмично:

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      –  2389 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.       –    522 лв.

1.3.3. целогодишно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с периодичност на извозването два пъти месечно:

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      –  1194.50 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.       –    261.00 лв.

1.3.4. Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на битовите отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, съобразно определения промил за населеното място, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота.

 

2. Определя промил за такса битов отпадък за село Градина, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

1.9 0/00

1.5 0/00

0.4 0/00

3.8 0/00

Юридически лица– нежилищни имоти

6.4 0/00

2.2 0/00

1 0/00

9.6 0/00

Юридически лица –

жилищни имоти

1.9 0/00

1.5 0/00

0.4 0/00

3.8 0/00

 

3. Определя промил за такса битов отпадък за село Дълбок извор, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.35 0/00

1.7 0/00

1 0/00

5.05 0/00

Юридически лица– нежилищни имоти

8.8 0/00

5.2 0/00

1.2 0/00

15.2 0/00

Юридически лица –

жилищни имоти

2.35 0/00

1.7 0/00

1 0/00

5.05 0/00

 

4. Определя промил за такса битов отпадък за село Искра, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

1.3 0/00

2.1 0/00

0.2 0/00

3.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

4 0/00

4 0/00

0.8 0/00

8.8 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

1.3 0/00

2.1 0/00

0.2 0/00

3.6 0/00

 

5. Определя промил за такса битов отпадък за село Караджалово, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

1.9  0/00

1.1  0/00

0.6  0/00

3.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

5.8 0/00

2.1  0/00

1 0/00

8.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

1.9  0/00

1.1  0/00

0.6  0/00

3.6 0/00

 

6. Определя промил за такса битов отпадък за село Брягово, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.8 0/00

1.6  0/00

5.4  0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

4.8  0/00

1.7  0/00

6.5  0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.8 0/00

1.6  0/00

5.4  0/00

 

7. Определя промил за такса битов отпадък за село Татарево, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

1.8  0/00

0.6 0/00

0.7  0/00

3.1 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

2.7  0/00

1.2  0/00

1 0/00

4.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

1.8  0/00

0.6 0/00

0.7  0/00

3.1 0/00

 

8. Определя промил такса битов отпадък за село Поройна, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.4 0/00

1.8 0/00

6.2 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

9.4 0/00

3.8 0/00

13.2 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.4 0/00

1.8 0/00

6.2 0/00

 

9. Определя промил за такса битов отпадък за село Буково, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.2  0/00

2.05  0/00

6.25 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

2.85 0/00

9.85 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.2  0/00

2.05  0/00

6.25 0/00

 

10. Определя промил за такса битов отпадък за село Православен, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.2  0/00

1.85 0/00

5.05 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.7  0/00

4.25 0/00

11.95 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.2  0/00

1.85 0/00

5.05 0/00

 

11. Определя промил за такса битов отпадък за село Драгойново, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.4 0/00

1.2 0/00

4.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.2 0/00

2.8 0/00

9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.4 0/00

1.2  0/00

4.6 0/00

 

12. Определя промил за такса битов отпадък за село Крушево, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3  0/00

1.7 0/00

4.7 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.8 0/00

3  0/00

9.8 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3  0/00

1.7 0/00

4.7 0/00

 

13. Определя промил за такса битов отпадък за село Виница, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.5  0/00

1.75 0/00

5.25 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.5  0/00

3.5  0/00

10 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.5  0/00

1.75 0/00

5.25 0/00

 

14. Определя промил за такса битов отпадък за село Добри дол, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2 0/00

0.85 0/00

2.85 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.6 0/00

2.45 0/00

6.05 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2 0/00

0.85 0/00

2.85 0/00

 

15. Определя промил за такса битов отпадък за село Бяла река, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.6  0/00

1.1 0/00

3.7 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

4.7 0/00

2.3 0/00

7 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.6  0/00

1.1 0/00

3.7 0/00

 

16. Определя промил за такса битов отпадък за село Езерово, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.3  0/00

1.3  0/00

4.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6  0/00

2.6  0/00

8.6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.3  0/00

1.3  0/00

4.6 0/00

 

17. Определя промил за такса битов отпадък за село Воден, пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.65  0/00

2.2  0/00

6.85  0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

8.2  0/00

4.5  0/00

12.7  0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.65  0/00

2.2  0/00

6.85  0/00

 

ІІІ. Задължава Кмета на община Първомай да включи в бюджета на Общината за 2011 година по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

 

Приложение: 1. План - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците

за 2011 година.


РЕШЕНИЕ № 455 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 525 от 11.06.2007 г. по Протокол № 52, изм. и доп. с Решение № 46 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5, изм.и доп.с Решение № 198 от 27.02.2009 г. по Протокол № 25, изм.и доп.с Решение № 288 от 30.10.2009 г. по Протокол № 35, изм.и доп.с Решение № 328 от 29.01.2010 г. по Протокол № 38, изм.и доп.с Решение № 342 от 25.02.2010 г. по Протокол № 39.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов вх.№ 53-0-8/17.01.2011 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 525 от 11.06.2007 г. по Протокол № 52, изм. и доп. с Решение № 46 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5, изм.и доп.с Решение № 198 от 27.02.2009 г. по Протокол № 25, изм.и доп.с Решение № 288 от 30.10.2009 г. по Протокол № 35, изм.и доп.с Решение № 328 от 29.01.2010 г. по Протокол № 38, изм.и доп.с Решение № 342 от 25.02.2010 г. по Протокол № 39.

 Мотиви: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и фактическото основание промените в Закона за местните данъци и такси.


РЕШЕНИЕ № 456 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно:  Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47, взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5, изм.и доп. с Решение № 182, взето на 30.01.2009 г. по Протокол № 23, изм.и доп.с Решение № 329 от 29.01.2010 г. по Протокол № 38 на Общински съвет град Първомай.Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-7/17.01.2011 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47, взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5, изм.и доп. с Решение № 182, взето на 30.01.2009 г. по Протокол № 23, изм.и доп.с Решение № 329 от 29.01.2010 г. по Протокол № 38 на Общински съвет град Първомай.

Мотиви: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и фактическо основание промените в Закона за местните данъци и такси.


РЕШЕНИЕ № 457 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Докладна записка относно актуализиране на маршрутното разписание по линия Първомай-Искра от Транспортната схема на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-1/13.01.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Утвърденото с Решение № 377/27.05.2010 г. на Общински съвет град Първомай маршрутно разписание по линия Първомай-Искра /Приложение № 1/ да се изпълнява през летния сезон /лятно часово време/.

2. Изменя утвърденото с Решение № 377/27.05.2010 г. маршрутно разписание по линия Първомай-Искра за зимен сезон /Приложение №2/.

3. Изменението на маршрутното разписание за зимния сезон /Приложение №2/ влиза в сила от 15.02.2011 г.Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, и с цел осъществяване оптимизация на маршрутното разписание по линия Първомай-Искра инициирана от пътуващите по линията граждани.


РЕШЕНИЕ № 458 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Предложение относно изменение на Решение № 435 от 26.11.2010 г. по Протокол № 50 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в предложение от К.Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-5/17.01.2011 г., на основание чл.45, ал.9 и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя Решение № 435, взето на 26.11.2010 г. по Протокол № 50 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

1. Да бъдат започнати подготвителни действия за предоставяне на концесия на следния недвижим имот – публична общинска собственост: Бивше неврологично отделение, представляващо двуетажна масивна сграда със ЗП 427 кв.м., находящо се в имот № 800402, в землището на гр.Първомай с АОС № 68/22.07.2009 г.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да заложи в бюджет 2011 година средства в размер на 6 000 лв. /шест хиляди лева/, необходими за подготвителни действия и провеждане на процедурите по предоставяне на концесия за услуга на описания в т.1 обект.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от ЗК с цел привеждане на обекта в добро техническо и експлоатационно състояние.


РЕШЕНИЕ № 459 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Предложение относно обявяване на частна общинска собственост на недвижим поземлен имот № 188002 с площ на имота 2,944 дка., с построените в него триетажна масивна сграда със ЗП – 209 кв.м. и масивен навес със ЗП – 57 кв.м. с начин на трайно ползване – санаториум, находящ се в местността „Звиица” землището на с.Брягово, община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-4/17.01.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост, недвижим поземлен имот № 188002 с площ на имота 2,944 дка., в едно с построените в него триетажна масивна сграда със застроена площ 209 кв.м. и масивен навес със застроена площ 57 кв.м., с начин на трайно ползване – санаториум, находящ се в местността „Звиица”, землище с.Брягово, общ.Първомай, при граници на имота: имот № 188005 – др.селскостоп.терен на Община Първомай; имот № 188006 – др.селскостоп.терен на Община Първомай; имот № 188001 – ведомствен път на Община Първомай; имот № 188009 – широколистна гора на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Мотиви: на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 от НРПУРОИ и поради това, че е престанал трайно да задоволява обществените потребности от местно значение.


РЕШЕНИЕ № 460 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС за срок от 5 години.

Предвид изложеното в предложение от К.Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-6/17.01.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:

Терен с площ от 10 кв.м., находящ се на покрива на триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: улица, УПИ ІІІ – обсл. дейности и търговия, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улици.

Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, е предназначен за поставяне на антенна конструкция.

ІІ. Определя начална тръжна цена за описания имот в размер на 20 лв./кв.м. без ДДС, за месец.

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем на терена  5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта по т.1, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с оглед подобряване качеството на ефирното разпространение на програма Нова Телевизия на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 461 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Намаляване броя на настанените лица в ДВХФУ с.Езерово.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-11/17.01.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се намали броя на настанените лица в ДВХФУ с.Езерово от 45 места на 40 места, считано от 01.07.2011 г.

Мотиви: Настоящото решение се взема във връзка с изпълнение на Заповед № РД-01-991/14.10.2009 г. на изпълнителния Директор на АСП гр.София, след извършен мониторинг и връчен констативен протокол със съответните задължителни предписания на ДВХФУ с.Езерово.


РЕШЕНИЕ № 462 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Докладна записка относно вземане на Решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план-План регулация /ПУП-ПР/, за част от кв.№ 33 и кв.№ 61 по плана на с.Буково, община Първомай, област Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-9/17.01.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и при условията на чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с параграф 8 от ЗУТ и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация /ПУП-ПР/, за изменение на дворищната регулация по имотни граници между УПИ VІІ-226, ХV-224 и ХІІІ-280 от кв.33 и І-229, Х-276 и образуване на нов УПИ ХІІ-278 кв.№61 по плана на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, параграф 8 от ЗУТ и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с прилагане на дворищната регулация по съществуващите имотни граници.


РЕШЕНИЕ № 463 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Докладна записка относно вземане на решение за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-План регулация-План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ №№ 112085, 113120, 112089, 112078, 112052, 112056 в землището на град Първомай, област Пловдив и ПИ № 114030 в землището на с.Бяла река, община Първомай, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа с капацитет 2000 kwp.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-10/17.01.2011г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и при условията на чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-План регулация-План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ №№ 112085, 113120, 112089, 112078, 112052, 112056 в землището на град Първомай, област Пловдив и ПИ № 114030 в землището на с.Бяла река, община Първомай, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа с капацитет 2000 kwp.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, във връзка с промяна предназначението на земята.  


РЕШЕНИЕ № 464 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно:Проекто решение относно упълномощаване на представител на Община Първомай, в качеството и на акционер, при свикване на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров вх.№ 53-0-14/18.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.220, ал.1, във връзка с чл.226 от Търговския закон , чл.12, ал.1, във връзка с чл.12, ал.3, т.1 и т.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава Юлиян Димитров – зам.кмет да представлява община Първомай в качеството и на акционер на редовните и извънредни общи събрания на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив”АД.

Задължава упълномощеният представител Юлиян  Димитров – зам.кмет да гласува „въздържал се”, от името на Община Първомай, за промяна в капитала и Устава на дружеството.

Мотиви: На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.220, ал.1, във връзка с чл.226 от Търговския закон  чл.12, ал.1, във връзка с чл.12, ал.3, т.1 и т.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид постъпило писмо с вх.№ 29-00-13/01.12.2010 г. от изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив”АД.


РЕШЕНИЕ № 465 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР – ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 396001 землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа с капацитет 3000 kwp.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов – кмет на Община Първомай вх.№53-0-17/24.01.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при условията на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията , във връзка с чл.134, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.9, ал.2 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР – ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 396001 в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект:”Фотоволтаична централа” с капацитет 3000 kwp.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, във връзка с промяна предназначението на земята.


РЕШЕНИЕ № 466 взето на 28.01.2011г. по протокол № 53

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на помещения от имот – публична общинска собственост на Общинска служба “Земеделие” гр.Първомай.

Предвид изложеното в предложение от К.Ангелов – зам.кмет вх.№53-0-16/24.01.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинска служба “Земеделие” гр.Първомай стаи №№ 332, 333, 334, 335 и 336 находящи се на трети етаж секция Г /северно крило/ в сградата на Общинска администрация с обща площ от 167,37 кв.м., построена в УПИ – ОБНС, администрация в кв. 89 по плана на гр.Първомай, за срок от 5 /пет/ години. 

2. Общинска служба “Земеделие” гр.Първомай да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставените им помещения.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за управление на безвъзмездно предоставените помещения.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с искане с вх.№ 92-02-2 / 20.01.2011 г. от Началника на Общинска служба “Земеделие” гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 467 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през второто полугодие на 2010 година.

Предвид изложеното в отчета от Дечко Петков-председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-23/10.02.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2010 година.


РЕШЕНИЕ № 468 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно: Приемане на решение за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай във връзка с изпълнение на чл.10, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година.

Предвид изложеното в предложение от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-30/11.02.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Коригира Решение № 323 от 29.01.2010 г., прието с Протокол № 38, допълнено с Решение № 382 от 30.06.2010 г., прието с Протокол № 44 за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай в раздел местни дейности както следва:

- дейност чистота от 33 на 49;

- дейност клубове на пенсионера, инвалида и др. от 1,5 на 2,5;

- дейност обредни домове и зали от 1 на 0.

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

Мотиви: На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Общинският съвет одобрява общата численост и структура на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината.


РЕШЕНИЕ № 469 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно: приемане на общински приватизационен план за 2011 година на Община Първомай.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-28/11.02.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      Приема общински приватизационен план за 2011 год. на Община Първомай.

 

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2011 ГОДИНА

 

Обект на приватизация

Прогнозна стойност на сделката – лв.

Очаквани приходи от сделката – лв.

1.

Бивш „Керамичен цех” с.Искра, представляващ поземлен имот № 000447 с площ от 30,915 дка., с НТП: друга производствена база, категория на земята: десета, девета, четвърта, местността „Гюргенлик” по картата на възстановената собственост за землище с.Искра, общ.Първомай.

120 000

120 000

 

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки за 2011г.

120 000

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2011г., разпределени както следва:

-

1.

9 % от приходите да се използват за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както и за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи.

            10 800

2.

91 % в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като средствата от този фонд да се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат да се използват за текущи разходи.

109 200


 РЕШЕНИЕ № 470 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Първомай през  2011 г.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх. № 53-0-35/11.02.2011 г. и             на основание на чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация  във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Първомай през  2011 г.
Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2008-2011г.


 РЕШЕНИЕ № 471 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно:Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2010 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2010 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година.

Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2010 г.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-29/11.02.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30 от Закона за общинския бюджет и чл. 44 ал. 1 от Наредбата за управление на общинския бюджет по чл. 9а от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2010 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  11 208 201 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода –  11 208 201  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г., както следва:

2.1.По прихода –  10 782 033 лв.  / съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –  10 748 660 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 960 674 лева и на текущите  ремонти  в размер на 314 350 лева.                                                                                                                 /съгласно Приложение № 3/

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 950 388 лева и на текущите  ремонти  в размер на 314 350 лева.                                                                                                                                /съгласно Приложение № 3/

5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2010 г.                                                                                                                                                    / съгласно Приложения № 4 и № 5 /


 РЕШЕНИЕ № 472 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. 
Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-27/11.02.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с площ от 1 569 кв.м. (хиляда петстотин шестдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/,  съставляващ имот № 319 (триста и деветнадесет) от масив 33 (тридесет и три) по    кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9502,ПИ № 233 и ПИ № 232. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 355/13.01.2011 год.

2. Поземлен имот с площ от 2 547 кв.м. (две хиляди петстотин четиридесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови  насаждения /терасирани/,  съставляващ имот № 320 (триста и двадесет) от масив 33 (тридесет и три) по    кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9502,ПИ № 247 и ПИ № 248. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 356/13.01.2011 год.

3. Поземлен имот с площ от 1 813 кв.м. (хиляда осемстотин и тринадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/,  съставляващ имот № 321 (триста двадесет и един) от масив 33 (тридесет и три) по    кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни полски път № 9502 и ПИ № 248. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 357/13.01.2011 год.

4. Поземлен имот с площ от 1 099 кв.м. (хиляда деветдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ  имот № 322 (триста двадесет и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната   карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 232, ПИ № 210 и ПИ № 231. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 358/13.01.2011 год.

5.Поземлен имот с площ от 1 358 кв.м. (хиляда триста петдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ  имот  № 323 (триста двадесет и три) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната   карта на местността  “Пантелей, Липака”  в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни ПИ № 261, полски път № 9502 и ПИ № 229. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 359/14.01.2011 год.

6. Поземлен имот с площ от 3 244 кв.м. (три хиляди двеста четиридесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/,  съставляващ  имот  № 324 (триста двадесет и четири)  от  масив  33 (тридесет и три)  по    кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от четири страни ПИ № 261 до полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 360/14.01.2011 год.

7. Поземлен имот с площ от 2 096 кв.м. (две хиляди деветдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ  имот № 325 (триста двадесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната   карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни ПИ № 261 до полски път № 9502 и ПИ № 229. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 361/14.01.2011 год.

8. Поземлен имот с площ от 1 401 кв.м. (хиляда четиристотин и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ  имот  № 132 (сто тридесет и две) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната   карта   на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 131, ПИ № 115 и ПИ № 133. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 362/25.01.2011 год.

9. Поземлен имот с площ от 1 050 кв.м. (хиляда и петдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 133 (сто тридесет и три) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 132, ПИ № 115. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 363/25.01.2011 год.

10. Поземлен имот с площ от 742 кв.м. (седемстотин четиридесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/,  съставляващ имот № 134 (сто тридесет и четири) от масив 38 (тридесет и осем) по  кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501 и ПИ № 115. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 364/25.01.2011 год.

11. Поземлен имот с площ от 1 034 кв.м. (хиляда тридесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ  имот № 135 (сто тридесет и пет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта   на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 115. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 365/26.01.2011 год.

12. Поземлен имот с площ от 1 518 кв.м. (хиляда петстотин и осемнадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/,  съставляващ имот № 136 (сто тридесет и шест) от масив 38 (тридесет и осем) по  кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 125, земеделска земя, ПИ № 124, ПИ № 20 и ПИ № 112. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 366/26.01.2011 год.

13. Поземлен имот с площ от 803 кв.м. (осемстотин и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот №  231 (двеста тридесет и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота:  полски път № 9501, ПИ № 195, ПИ № 126, ПИ № 230 и ПИ № 196. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 367/26.01.2011 год.

14. Поземлен имот с площ от 4 601 кв.м. (четири хиляди шестстотин и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ  имот № 230 (двеста и тридесет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта   на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота:  полски път № 9501, ПИ № 200, ПИ № 197, ПИ № 196, полски път № 9501 и ПИ № 195. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 368/28.01.2011 год.

15. Поземлен имот с площ от 672 кв.м. (шестстотин седемдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ  имот № 232 (двеста тридесет и две) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната   карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота:  от две страни полски път № 9501, ПИ № 198 и ПИ № 197.За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 369/28.01.2011 год.

16. Поземлен имот с площ от 710 кв.м. (седемстотин и десет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 233 (двеста тридесет и три) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота:  от две страни полски път № 9501, ПИ № 117 и ПИ № 198. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 370/28.01.2011 год.

17. Поземлен имот с  площ от 5 747 кв.м. (пет хиляди седемстотин четиридесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 229 (двеста двадесет и девет) от масив 37 (тридесет и седем) по  кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота:  от три страни полски път № 9503 и ПИ № 195. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 371/28.01.2011 год.

18. Поземлен имот с площ от 16 489 кв.м. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 228 (двеста двадесет и осем) от масив 37 (тридесет   и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота:  от три страни полски път № 9501 и полски път  № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 372/28.01.2011 год.  

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 319 от масив 33 в размер на 452 лв. /четиристотин и петдесет и два лв./;

2. Имот № 320 от масив 33 в размер на 745 лв. /седемстотин четиридесет и пет лв./;

3. Имот № 321 от масив 33 в размер на 535 лв. /петстотин тридесет и пет лв./;

4. Имот № 322 от масив 33 в размер на 332 лв. /триста тридесет и два лв./;

5. Имот № 323 от масив 33 в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лв./;

6. Имот № 324 от масив 33 в размер на 965 лв. /деветстотин шестдесет и пет лв./;

7. Имот № 325 от масив 33 в размер на 640 лв. /шестстотин и четиридесет лв./;

8. Имот № 132 от масив 38 в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лв./;

9. Имот № 133 от масив 38 в размер на 318 лв. /триста и осемнадесет лв./;

10. Имот № 134 от масив 38  в размер на 220 лв. /двеста и двадесет лв./;

11. Имот № 135 от масив 38 в размер на 312 лв. /триста и дванадесет лв./;

12. Имот № 136 от масив 38 в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лв./;

13. Имот № 231 от масив 37 в размер на 238 лв. /двеста тридесет и осем лв./;

14. Имот № 230 от масив 37 в размер на 1 390 лв. /хиляда триста и деветдесет лв./;

15. Имот № 232 от масив 37 в размер на 204 лв. /двеста и четири лв./;

16. Имот № 233 от масив 37  в размер на 211 лв. /двеста и единадесет лв./;

17. Имот № 229 от масив 37 в размер на 1 725 лв. /хиляда седемстотин двадесет и пет лв./;

18. Имот № 228 от масив 37 в размер на 4 920 лв. /четири хиляди деветстотин и двадесет лв./;

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 14 477 (четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем лв.) лева.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2011г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2011г.


 РЕШЕНИЕ № 473 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно: Приемане отчет за изпълнение на Културния календар на Общината за 2010 година и проект за Културен календар за 2011 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-31/11.02.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на мероприятията по Културния календар за 2010 година и финансов отчет на по-крупните общински културни мероприятия съгласно приложения № 1 и № 2.

2. Приема Културен календар на Община Първомай за 2011 година съгласно приложение № 3.

3. Приема Предложение за финансиране на по-значимите общински културни мероприятия за 2011 година съгласно приложение № 4.

Мотиви: Община Първомай по традиция има богат културен живот. Тридесет и осем години се провеждат Майски културни тържества без прекъсване, единствено тук в страната се връчват две национални литературни награди – за поезия и проза, уникален е Празникът на Тракийската народна музика и песен, провеждат се конкурси за кларинетист и изпълнител-певец. Активен културен живот се води в читалищата на общината, както в училищата и детските заведения. Дори в условията на криза и при намалено финансиране, традицията би следвало да се съхрани.


 РЕШЕНИЕ № 474 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-26/11.02.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.6, чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 2010 г. съгласно Приложения №№ 1 и 2.

Мотиви: Спазване изискванията на ЗОД.


 РЕШЕНИЕ № 475 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно: Изменение на решение № 454 прието на 28.01.2011 г. по протокол № 53.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-32/11.02.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.66 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.                    Променя разпределение за финансирането на разходите по дейности в одобрената с решение 454 от 28.01.2011 г. по протокол 53 план - сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г - Приложение 1 както следва :

1.      Текстът от ред “Първи” колона “Сметосъбиране и сметоизвозване” от “302569” се променя на “362569”;

2.      Текстът от ред “Първи” колона “Придобиване на ДМА” от “167000” се променя на “107000”;

3.      Текстът от ред “Всичко” колона “Придобиване на ДМА” от “174292” се променя на “114292”;

4.      Текстът от ред “Всичко” колона “Сметосъбиране и сметоизвозване” от “469085” става на “529085”.

2.      Задължава Кмета на община Първомай да включи в бюджета на Общината за 2011 година определените средства с направените промени.

Мотиви: Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 14 от Директива 1999/31/ ЕС и осигуряване на средства за предприемане на действия свързани с подготовката за закриване на общинското депо.


 РЕШЕНИЕ № 476 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи водоеми и язовири разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-33/11.02.2011 г.и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи водоеми и язовири, както следва:

1. Язовир с площ от 142,873 дка., съставляващ имот № 048045, находящ се в местността ”Манаф дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 60 от 12.05.1998г.

2. Язовир с площ от 172,395 дка., съставляващ имот № 062025, находящ се в местността „Чуката” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 61 от 15.05.1998г.

3. Язовир с площ от 316,882 дка., съставляващ имот № 049058, находящ се в местността „Ваклушев долап” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 78 от 02.06.1998г.

4. Язовир с площ от 27,362 дка., съставляващ имот № 009006, находящ се в местността „Дълбокото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 79 от 02.06.1998г.

5. Язовир с площ от 9,895 дка., съставляващ имот № 016022, находящ се в местността „Малкото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 232 от 11.01.2001г.

6. Водоем с площ от 59,331 дка., съставляващ имот № 089091, находящ се в местността „Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 65 от 02.06.1998г.

7. Язовир с площ от 80,619 дка., съставляващ имот № 000154, находящ се в местността „Янков Бунар” в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 67 от 02.06.1998г.

8. Водоем с площ от 8,614 дка., съставляващ имот № 800227, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 74 от 02.06.1998г.

9. Водоем с площ от 90,597 дка., съставляващ имот № 800751, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 76 от 02.06.1998г.

10. Язовир с площ от 18,572 дка., съставляващ имот № 800300, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 75 от 02.06.1998г.

11. Язовир с площ от 16,614 дка., съставляващ имот № 800887, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 56 от 23.04.1998г.

12. Водоем с площ от 13,066 дка., съставляващ имот № 051007, находящ се в местността „Митково дере” в землището на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 46 от 15.02.2008г.

13. Водоем с площ от 8,365 дка., съставляващ имот № 017034, находящ се в местността „Маринката” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 76 от 28.04.2010г.

14. Водоем с площ от 11,264 дка., съставляващ имот № 005002, находящ се в местността „Възс.реал.граници” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 77 от 28.04.2010г.

15. Водоем с площ от 2,163 дка., съставляващ имот № 035052, находящ се в местността „Скелята, черешата” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 78 от 30.04.2010г.

16. Водоем с площ от 2,038 дка., съставляващ имот № 039053, находящ се в местността „Мавро” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 79 от 30.04.2010г.

17. Водоем с площ от 2,688 дка., съставляващ имот № 014002, находящ се в местността „Телки тепе” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 83 от 11.10.2010г.

18. Язовир с площ от 80,997 дка., съставляващ имот № 002087, находящ се в местността ”Джебиско” в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 68 от 02.06.1998г.

19. Язовир с площ от 74,111 дка., съставляващ имот № 000013, находящ се в местността ”26 Чомлек дере” в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 69 от 02.06.1998г.

20. Водоем с площ от 10,281 дка., съставляващ имот № 000655, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 70 от 30.10.2009г.

 

ІІ. Определя начална тръжна цена за годишен наем в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ на декар площ без ДДС.

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години считано от датата на сключване на договора;

ІV. Определя следните задължения на спечелилия търга участник:    

1. При възникване на необходимост от напояване, наемателят се задължава да доставя вода за напояване през съответните поливни сезони на собствениците и ползвателите на земеделски земи.

2. При учредяване на сдружение за напояване наемателят се задължава да предостави на същото възможност да доставя вода за напояване през съответните поливни сезони, до изтичане срока на договора за наем.

            3. Наемателят се задължава при експлоатацията на язовира и съоръженията към него да спазва разпоредбите на Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията  към тях.

            4. Наемателят се задължава да извършва необходимите ремонти за поддържане на язовира, на стената му и на всички съоръжения към него (изпускатели, преливник и др.) в съответствие с предписанията на Община Първомай, гражданска защита и др. компетентни органи за своя сметка без да иска прихващане от наема.

            5. Наемателят се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.

            6 . Наемателят се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.

V. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия търга участник.

Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед по-добро поддържане и стопанисване на описаните обекти.


 РЕШЕНИЕ № 477 взето на 22.02.2011г. по протокол № 54

Относно:

1.Приемане на Бюджет на община Първомай за 2011 година.

2.Приемане на инвестиционна програма на община Първомай за 2011 година.

3.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове на община Първомай за

2011 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-34/11.02.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.4 и ал.7, чл.12  от Закона за общинския бюджет, чл.3 и чл.12 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година и Наредба за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Първомай за 2011 г. както следва:

            1.1. По прихода в размер на 10 877 611 лева съгласно Приложение № 1.

            1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 5 672 044 лв.,

 в т.ч. :

            1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 5 365 655 лева;

            1.1.1.2. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 306 389 лева, рапределен по дейности както следва:

                     - „Статистически институти, служби и социологически проучвания и анкети” - 350 лева;

                     -  „Други дейности по вътрешната сигурност” – 1905 лева;

                     -  „Целодневни детски градини”  - 2843 лева;

                     -  „Предучилищна полудневна подготовка на 6 годишни деца”  - 2049 лева;

                     -  „Общообразователни училища”  - 230 960 лева;

                     -  „Здравен кабинет в детска градина и училище” – 6044 лева;

                     -  „Домове за възрастни хора с физически увреждания” – 62 150 лева;

                     -  „Други дейности по икономиката”  88 лева.

            1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 205 567 лева,

в т.ч. :

            1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 840 000  лева.

            1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 762 361  лева.

            1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 525 400 лева.;

            1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 309600 лева.

            1.1.2.5. Преходен остатък от 2010 г. в размер на  - 273 016 лева.

            1.1.2.6. Временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки   38 022  лева;

            1.1.2.7. Трансфери от и за извънбюджетни сметки в размер на  901 721  лева;

            1.1.2.8. Получени и погасени заеми от банки и фонд „ФЛАГ”   -898521 лева;

 

            1.2. По разходите в размер на 10 877 611 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи  съгласно Приложение № 2
в т.ч.:

            1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 342 976 лева, от тях:

            1.2.1.1. От държавни трансфери – 5 365 655 лева;

            1.2.1.2. От местни приходи – 670 932  лева;

            1.2.1.3. От преходен остатък  306 389 лева;

            1.2.2. За местни дейности в размер на  4 529 635 лева;

            1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 5 000 лева.

в т.ч.:

            1.2.3.1. За местни дейности -  5 000 лева;

            1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 009 868 лева и текущи ремонти в размер на 388 790 лева, съгласно Приложение № 3 и  поименен списък на обектите финансирани чрез §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” съгласно Приложение № 4

            1.4 Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени по бюджета за 2011 година от 240 395 лева.

            1.5 Размера на просрочените вземания от минали години, които ще бъдат събрани през 2011 година е 39 156 лева.

            1.6. На основание чл.11 т.1 от Закона за общинския дълг определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2011 в размер на 600 000 лева.

            1.7. Определя максималния размер на плащанията по общинския дълг за 2011 година  в размер на 544 813 лева, от които:

                   - главница- 525 580 лева;

                   - лихви, такси и комисионни – 19 233 лева,

без плащанията по фонд „ФЛАГ” ЕАД

            1.8. Определя  максималния размер на общинския дълг към 31.12.2011 г. – 0 лева.

            1.9.  Дава съгласие да се ползва временен безлихвен заем  от Централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС до възстановяването им.

            1.10. На основание чл.15 ал.2 от ЗДБРБ за 2011 г. утвърждава следните приоритети  за изразходване  на постъпилите по бюджета на Общината средства, с изключение на тези с целево предназначение:

            1.10.1. Плащания за обслужване на общинския дълг;

            1.10.2. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи и стипендии;

            1.10.3. Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

            1.11. Одобрява бюджета на община Първомай за 2011 г. по агрегирани показатели, съгласно Приложение № 5 , неразделна част от решението.

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 12 000 лева;

2.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2011 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 40700 лева.

2.5. За дофинансиране превоз на ученици  включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в размер на 26 000 лева;

2.6. Определя целеви средства в годишен размер на 15000 лв. за компенсация на карти за пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия:

      2.6.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето.

           2.6.2. Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г.

          2.6.3. Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача регистър.  При наличие на неусвоени  месечни  средства, остатъка се прехвърля за следващия период.

3.Приема следните лимити за разходи:

            3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

            3.2. Представителни разходи в размер на 8 000 лева;

            3.2.1. На кмета на Общината – 5 000 лева;

            3.2.2. На председателя на ОбС – 3 000 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

           4.1. Спортни школи в размер на 67 000 лева, съгласно Приложение № 6

           4.2. Туризъм  в размер на 8 000 лева.

           4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1 и т.4.2 .

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 7

      5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6. Приема план–сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложения № 8;

              7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

    8. Възлага на кмета на общината :

              8.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити;

             8.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

             8.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

             8.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

             8.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения, когато техния размер надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

       9. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/

           9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

           9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

           9.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

      9.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

     10. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 14 март 2011 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


РЕШЕНИЕ № 478 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Предвид изнесеното в информацията от Костадин Ангелов вх.№ 53-0-43/15.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Мотиви: Настоящата информация се приема за сведение на Общински съвет Първомай с цел контрол изпълнението на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 479 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2010 година.

Предвид изнесеното в отчета от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-52/17.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет град Първомай от № 388 до № 453, отнасящи се за второто полугодие на 2010 година.

Мотиви: Отчет на Кмета на общината съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ № 480 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013 година.

Предвид изнесеното от Ангел Папазов вх.№ 53-0-44/15.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.2 от Закон за регионално развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението на общински план за развитие 2007-2013 г. през 2010 година.

2. Задължава Кмета на общината да предостави копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие в 7-дневен срок от датата на решението за одобрението му на председателя на Областния съвет за развитие, както и да предприеме действия по осигуряване на прозрачност и публичност.

Мотиви: Осъществяване на контрол от страна на Общински съвет на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 през 2010 г.


РЕШЕНИЕ № 481 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 188002 с площ 2,944 дка., с начин на трайно ползване – санаториум, находящ се в местността „Звиица”,  землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изнесеното в Предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-48/15.03.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 188002 с площ 2,944 дка.,  в едно с построените в него триетажна масивна сграда със ЗП – 209 кв.м. и масивен навес със ЗП – 57 кв.м., с начин на трайно ползване – санаториум, находящ се в местността „Звиица”,  землището на с.Брягово, общ.Първомай, при граници на имота: имот №188005 - др.селкостоп.терен на Община Първомай; имот №188006 - др.селкостоп.терен на Община Първомай; имот №188001 - ведомствен път на Община Първомай; имот №188009 - широколистна гора на ДАГ- ДГС- Първомай – ДГФ. /Акт за ЧОС № 374/09.02.2011г. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 130 300 лв. /сто и тридесет хиляди и триста лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 130 300 лв. /сто и тридесет хиляди и триста лева/ без ДДС.

4. Определя депозит за участие в търга, представляващ 15 % от началната тръжна цена.

5. След приключване на тръжната процедура и сключване на договор за продажба, 30% от получената продажна цена на имота да се предостави на кметство с.Брягово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2011г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2011г.


РЕШЕНИЕ № 482 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ І – детска градина в кв.28 по плана на с.Православен, общ.Първомай.

Предвид изнесеното в Предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-47/15.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост, застроен урегулиран поземлен имот с площ от 3 160 кв.м., съставляващ УПИ І – детска градина в кв.28 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № 171/1986г., при граници на имота: УПИ Х – кметство; от две страни улици и пешеходен пасаж, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Мотиви: на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 от НРПУРОИ и поради това, че е престанал трайно задоволява  обществените потребности от местно значение.


РЕШЕНИЕ № 483 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х – училище, в кв.14 по регулационния план на  кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изнесеното в предложение от Костадин Ангелов – зам.кмет вх.№ 53-0-49/15.03.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5 400 кв.м., в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 610 кв.м., едноетажна масивна сграда - бивша детска градина и столова със застроена площ 185 кв.м. и масивна сграда - тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ Х – училище в кв.14 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХІ-155; УПИ VІ-154; УПИ V-153; УПИ ІV-153; УПИ ІІІ-152; УПИ ІІ-121 и УПИ І-150 /Акт за ЧОС № 145/05.03.2008г./. 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 95 700 лв. /деветдесет и пет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 95 700 лв. /деветдесет и пет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2011г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2011г.


РЕШЕНИЕ № 484 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с обща площ от 36.19 кв.м.,  находящи се в сградата на бивше училище, построена в УПИ III-346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай в полза на Дружество на инвалидите с.Дълбок извор, общ.Първомай, представляващо част от организационната структура на “Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза Съюз на инвалидите в България”.

Предвид изнесеното в Предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-45/15.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39 ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.38 от Закона за интеграция на хората с увреждания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години, върху следния недвижим имот - частна общинска собственост : Две помещения с обща площ от 36.19 кв.м., а именно: помещение  1 с площ от 17,86 кв.м. и помещение  2 с площ от 18,33 кв.м., находящи се в сградата на бивше училище, цялата със застроена площ от 326 кв.м., построена в УПИ III-346, обслужващи дейности (три римско - триста четиридесет и шест - обслужващи дейности) с площ от 860 кв.м., в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, одобрен със Заповед 374/1971г., при граници на УПИ: от две страни УПИ II - училище, улица и УПИ IV-333, с административен адрес: с.Дълбок извор, общ.Първомай, ул.”1-ва” 59, в полза на Дружество на инвалидите с.Дълбок извор, общ.Първомай, представляващо част от организационната структура на “Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза Съюз на инвалидите в България”, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Средец, ул.”Христо Белчев” 8, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел с общественополезна дейност по фирмено дело 684/1990г. по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев - председател на управителния съвет на Съюза на инвалидите в България.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет са за сметка на дружеството.

3.Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот при условията на предходните точки.

Мотиви: На основание чл.21. ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4 от НРПУРОИ във връзка с чл.38 от ЗИХУ във връзка с интегриране на хората с увреждания в обществото е целесъобразно  върху имота да се учреди без търг или конкурс безвъзмездно право на ползване на Дружество на инвалидите с.Дълбок извор, общ.Пйървомай, представляващо част от организационната структура на “Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза Съюз на инвалидите в България”.


РЕШЕНИЕ № 485 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Предвид изнесеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-50/16.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие:

- 5,100 дка имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 113034, представляващ изоставена орна земя, с площ 5,100 дка, пета категория и

- 4,900 дка от имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 113054, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,418 дка, пета категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Иван Кръстев Янков и Васил Кръстев Янков.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 12 от 10.02.1998г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 88220/1991г. на Иван Кръстев Янков и Васил Кръстев Янков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността „Кокарджа”, землище Искра.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Искра са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

 2. Дава съгласие:

- 10,000 дка от имот в землището на с.Дълбок извор , ЕКАТТЕ 24493, с имотен номер 105028, представляващ  нива, целият с площ от 15,112 дка, VІ категория – 4,147 дка и ІХ категория – 10,966 дка,

 да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Иван Димитров Бояджиев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 7 от 09.06.2003 г. на ОСЗГ гр.Първомай, по преписка № 57107/1991г. на Иван Димитров Бояджиев по съдебно Решение № 28/25.10.2002г., относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността „Шопова воденица ” и „Мюсюлюма лочките”, землище Дълбок извор.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Дълбок извор е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

 3. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 159059, представляващ нива, целият с площ от 5,762 дка, V категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Петър Ангелов Крушев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 16919 от 08.08.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 16919/1991г. на Петър Ангелов Крушев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Ахматево” землище Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

4. Дава съгласие:

- 1,051 дка имот в землището на с.Дълбок извор, ЕКАТТЕ 24493, с имотен номер 068007, представляващ нива, с площ от 1,051 дка, ІV категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Георги Колев Кичеков.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 19907 от 01.07.2003 г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 19907/1991г. на наследници на Георги Колев Кичеков по съдебно решение № 6/11.03.2003г., относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Чилик дере” землище Дълбок извор.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Дълбок извор е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

5. Дава съгласие:

- 0,800 дка от имот в землището на с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, с имотен номер 075001, представляващ лозово насаждение, целият с площ от 48,589 дка, VІ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Яньо Желев Демирев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 8 от 22.02.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 28417/1991г. на наследници на Яньо Желев Демирев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”В село” землище Драгойново.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Драгойново е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

6. Дава съгласие:

- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 047028, представляващ  нива, целият с площ от 6,349 дка, ІV категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 024028, представляващ  нива, целият с площ от 3,598 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 069065, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 10,158 дка, ІХ категория;

- 0,300 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 001008, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 0,772 дка, VІІІ категория и

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 055019, представляващ  нива, целият с площ от 28,763 дка, Х категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване  правото на собственост на Елена Николова Паунова.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 23318 от 22.03.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 23318/1992г. на Елена Николова Паунова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в землище Буково - нива с площ 5,000 дка м.”Чулфата”, нива с площ 2,000 дка, в м.”Средока” , нива с площ  2,000 дка м.„Чулфата”,  нива с площ 0,300 дка  м.„Лозята” и нива с площ 1,000 дка м.„Кольово дере”.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай. 

7. Дава съгласие:

- 2,872 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 156017, представляващ  нива, с площ от 2,872 дка, VІІІ категория и

- 3,181 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 156036, представляващ  нива, с площ от 3,181 дка, VІІІ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване  правото на собственост на наследници на Георги Иванов Палаков.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 6819 от 04.04.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 6819/1991г. на наследници на Георги Иванов Палаков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в м.”Каваклията”, землище Брягово - нива с площ от 3,000 дка  и 5,000 дка в ССРГ.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

8. Дава съгласие:

- 2,600 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 025160, представляващ нива, целият с площ от 21,279 дка, VІ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Атанас Кръстев Грозев, Петра Кръстева.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 76219 от 04.04.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 76219/1991г. на наследници на Атанас Кръстев Грозев, Петра Кръстева, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Долна ряка” землище Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

9. Дава съгласие:

- 2,300 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 021127, представляващ нива, с площ от 2,300 дка, ІV категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Димо Атанасов Джангозов.    

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 51519 от 04.04.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 51519/1991г. на наследници на Димо Атанасов Джангозов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Сарачовица” землище Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

10. Дава съгласие:

- 1,800 дка  от  имот в землището на с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, с имотен номер 075001, представляващ лозово насаждение, целият с площ от 48,589 дка, VІ категория,  

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на

Желю Йорданов Нолчев.

 Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 8 от 22.04.1996г.на ПК гр.Първомай, по преписка № 6817/1991г. на наследници на Желю Йорданов Нолчев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Реални граници” землище Драгойново.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Драгойново е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

11. Дава съгласие:

- 5,300 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 042017, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 38,443 дка, VІІІ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Иван Пасков Димитров.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 13118 от 22.03.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка № 13118/1992г. на наследници на Иван Пасков Димитров, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Айкъна” землище Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 486 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Определяне на земеделски земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от землищата на община Първомай, за отдаване под наем.Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-54/18.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление, чл.19, ал.1, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.30, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (изключвайки тези с начин на трайно ползване – пасище, мера), определени с Протоколно решение от 24.07.2008 год. на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 545/01.08.2008 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Пловдив, за община Първомай, обл.Пловдив, да се сключват договори за отдаване под наем за срок от една година, както следва:

1. Землище гр.Първомай – Приложение № 1

2. Землище с.Брягово – Приложение № 2

3. Землище с.Буково – Приложение № 3

4. Землище с.Виница – Приложение № 4

5. Землище с.Бяла река – Приложение № 5

6. Землище с.Воден – Приложение № 6

7. Землище с.Градина – Приложение № 7

8. Землище с.Добри дол – Приложение № 8

9. Землище с.Драгойново – Приложение № 9

            10. Землище с.Дълбок извор – Приложение № 10

11. Землище с.Езерово – Приложение № 11

12. Землище с.Искра – Приложение № 12

13. Землище с.Караджалово – Приложение № 13

14. Землище с.Поройна – Приложение № 14

15. Землище с.Православен – Приложение № 15

16. Землище с.Татарево – Приложение № 16

Приложения от № 1 до  № 16 /включително/ са  неразделна част от настоящето решение.

 

ІІ. Решението на Общинския съвет, се съобщава на населението от кмета на общината и кметовете на кметства с обявление, поставено на видно място в сградата на Общинска администрация и кметствата на населените места, в чиито землища са земеделските земи по т.І. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем, като той не може да бъде по-малък от 15 дни.

Договор за наем се сключва след предявено искане /заявление/ до кмета на общината. При депозиране на повече от едно заявление за един имот, кметът на общината със своя заповед назначава комисия, в състава на която могат да се включват и общински съветници. Комисията разглежда постъпилите молби в присъствието на кандидатите. Договор се сключва с кандидата, предложил най-висока годишна наемна цена за един декар, но не по-ниска от определената базисна за съответната категория земеделска земя.

         

ІІІ. Размера на базисната годишната наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.15 от Приложение №1:

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

·         kатегория -  I

 

·         kатегория -  II

 

·         kатегория -  III

 

·         kатегория -  IV

 

·         kатегория -  V

 

·         kатегория -  VI

 

·         kатегория -  VII

 

·         kатегория -  VIII

 

·         kатегория -  IX

 

·         kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

           

 

Мотиви: Общински съвет гр.Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно вземането на решение за отдаване под наем на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Първомай, предвид използването им по предназначение - за целите на селското стопанство.


РЕШЕНИЕ № 487 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на град Първомай, кв.Любеново, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-53/17.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост,  представляващ земеделска земя, а именно:

- Имот № 925023, с площ 3,073 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Фиданлъка”, землището на гр.Първомай, кв.Любеново, община Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ЧОС № 376/02.03.2011г.

II. Одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти в размер на  1 850 лева (хиляда осемстотин и петдесет лева).

IV. Определя начална тръжна цена в размер на 1 850 лева (хиляда осемстотин и петдесет лева).

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 488 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 477, прието на 22.02.2011г. по Протокол № 54 на Общински съвет Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-46/15.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинския бюджет и чл.19, ал.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Изменя Решение № 477, прието на 22.02.2011г. по Протокол № 54 на Общински съвет Първомай., както следва:

      1.1. Допълва точка 4.3., която добива следния вид:

„4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1., с изключение на средства за сдружение с нестопанска цел „Клуб за физическо възпитание и спорт Атлет”- гр. Първомай” и Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност Дартс Клуб Тот” - гр.Първомай.

1.2. Създава се нова точка 4.4., със следното съдържание:

     „4.4. Упълномощава заместник кмета на общината Костадин Ангелов да договори условията за ползване на средствата за сдружение с нестопанска цел „Клуб за физическо възпитание и спорт Атлет”- гр. Първомай и  Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност Дартс Клуб Тот” - гр.Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидии за същото.

Мотиви: Настоящото решение се предлага с цел избягване на възможен конфликт на интереси при финансиране на сдружение с нестопанска цел „Клуб за физическо възпитание и спорт Атлет”- гр. Първомай и Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност Дартс Клуб Тот” - гр.Първомай, със средства  от  бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 489 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Разработване на Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай /2011-2015 г./

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-51/17.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36”Б”, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалната политика

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай /2011-2015 г./


РЕШЕНИЕ № 490 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Вземане на решение от Общински съвет град Първомай, за одобряване на проектна документация за: „Изменение на ПУП-Парцеларен план на землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдив” във връзка с реализацията на проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч-фаза ІІ”.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-55/18.03.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.128, ал.2 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ при условията на чл.60 от Административно процесуалния кодекс /АПК/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява „Изменение на Парцеларен план на землището на с.Караджалово, община Първомай, област Пловдив” във връзка с реализацията на проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч-фаза ІІ”.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.2 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, при условията на чл.60 от Административно процесуалния кодекс /АПК/.


РЕШЕНИЕ № 491 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС за срок от 5 години.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-57/18.03.2011г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещение и терен както следва:

1. Помещение за офис с площ от 10 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща Кметство с.Дълбок извор, построена в УПИ II-селсъвет и поща в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 374/1971 г., при граници на УПИ: от две страни улици, УПИ ІІІ-327, УПИ V-329, УПИ І - културен дом и УПИ ІХ-търговия и услуги.

2. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., находящ се в площадно пространство на северната регулационна линия на УПИ I - ветеринарна лечебница в кв.130 по регулационния план на гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от три страни площадно пространство и УПИ I - ветеринарна лечебница.

Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, е предназначен за поставяне на самостоятелен търговски обект.

ІІ. Размера на началната наемна цена на терените и помещенията се определят, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/:

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем  5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обектите по т.1 и т.2, както и сключването на договори със спечелилия търга участник. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ, поради изтичане срока на договора на описаните имоти и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2011г.


РЕШЕНИЕ № 492 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ ІІ – озеленяване в кв.68 по регулационния план на с.Брягово, община Първомай.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-56/18.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.62а, ал.4 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост, застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1800 кв.м., в едно с намиращата се в него двуетажна полумасивна сграда – бивша мелница със ЗП – 158 кв.м., съставляващи УПИ ІІ – озеленяване в кв.68 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-62/1988г., при граници на имота: УПИ І – 631, река и от две страни улици, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Мотиви: на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 от НРПУРОИ и във връзка с чл.62а, ал.4 от ЗУТ, и поради това, че е престанал трайно задоволява  обществените потребности от местно значение.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233