Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 493 до № 552 приети от 31.03.2011 г. до 31.08.2011 г. по Протоколи от № 55 – до № 61

РЕШЕНИЕ № 493 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, представляваща ПИ № 132012, частна общинска собственост, с площ 114,099 дка, в землището на град Първомай, честност „Чилтика”, община Първомай, във връзка с преотреждането и за фотоволтаичен парк с инсталирана мощност

5000 kW.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-58/21.03.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Възлага на Кмета на Община Първомай да проведе процедура за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, представляваща Поземлен имот № 132012, /Акт № 730 от 09.11.2004 г./, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване – ливада, с площ 114,099 дка, в землището на гр.Първомай, местност „Чилтика”, общ.Първомай, във връзка с преотреждането и за фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 5000 kW.

Мотиви: настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и има за цел да подобри инвестиционния климат на територията на Община Първомай, както и да осигури дългосрочен приход за общинския бюджет.


РЕШЕНИЕ № 494 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Изработване на генерален план за организация на движението на град Първомай, кв.Дебър и кв.Любеново, съгласно Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и чл.75 от Закона за устройство на територията.

Предвид изложеното в докладна от Костадин Ангелов вх.№ 53-0-63 от 31.03.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и  местната администрация, във връзка с чл.8, т.1 от Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и чл.75 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласието си Кмета на Община Първомай да стартира процедура за изготвянето на генерален план за организация на движението по пътищата на град Първомай, кв.Дебър и кв.Любеново, по смисъла на Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, в съответствие с чл.75 от Закона за устройство на територията.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай при следваща актуализация на Бюджет 2011 г. , да предвиди сумата, необходима за изработване на генералния план за организация на движението на град Първомай, кв.Дебър и кв.Любеново като общата сума не надхвърля 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и  местната администрация, във връзка с чл.8, т.1 от Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и чл.75 от Закона за устройство на територията


РЕШЕНИЕ № 495 взето на 31.03.2011г. по протокол № 55

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-62 от 31.03.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Атанас Асенов Демирев, роден през 1970 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-А-3/18.02.2011 г.

·        Ангел Николов Цветков, роден през 1964 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-А-29/03.12.2010 г.

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 250 лв. Заявление вх. № 53-А-2/28.01.2011 г.

·        Златка Георгиева Манолова, родена през 1952 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-З-2/20.01.2011 г.

·        Васко Демирев Атанасов, роден през 1971 г., от гр.Първомай, в размер на 20 лв. Заявление вх.№53-В-1/21.01.2011 г.

·        Катя Асенова Демирева, родена през 1953 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв.  Заявление вх.№53-К-2/13.01.2011 г.

·        Костадин Георгиев Танев, роден през 1942 г., от гр.Първомай, в размер на 380 лв. Заявление вх.№53-К-1/04.01.2011 г.

·        Любка Георгиева Коюмджиева, родена през 1951 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№53-Л-1/08.02.2011 г.

·        Николина Вълкова Христозова, родена през 1954 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№53-Н-1/28.03.2011 г.

·        Петра Кирева Петрова, родена през 1932 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх.№53-П-3/07.03.2011 г.

·        Станка Стефанова Ангелова, родена през 1973 г., от с.Искра, в размер на 100 лв. Заявление вх.№53-С-3/08.03.2011 г.

·        Д-р Станка Апостолова, ОПЛ с.Градина и с.Крушево, в размер на 150 лв. Заявление вх.№53-С-2/27.01.2011 г.

·        Тоско Йорданов Асенов, роден 1965 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№53-Т-4/23.03.2011 г.

·        Христо Панев Попов, роден през 1936 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх.№53-Х-2/17.02.2011 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 30.03.2011 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.

РЕШЕНИЕ № 496 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно:  Общинска програма за закрила на детето за 2011 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-71/14.04.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2011 година.

Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2011 г. се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 497 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Разработване на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Първомай /2011-2015г./

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх. № 53-0-72/14.04.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36 „б”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай приема Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Първомай /2011-2015 г./

Мотиви: Настоящата стратегия се приема на основание на „Национална стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /2004-2013 г./ и „Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество /2010 – 2020 г./


РЕШЕНИЕ № 498 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Предложение за увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-70/8.04.2011 г., на основание чл.36”в”, ал.3, т.1 от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай дава съгласие за увеличаване на капацитета на Център за обществена подкрепа град Първомай от 30 на 50 места.

Мотиви: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно приемането на Решението Община Първомай да увеличи капацитета на Центъра за обществена подкрепа-Първомай.


РЕШЕНИЕ № 499 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 469 на Общински съвет – Първомай, взето на 22.02.2011 г. по Протокол № 54.

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината, вх.№ 53-0-76/15.04.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя и допълва Решение № 469/22.02.2011г. по Протокол № 54, като същото придобива следния вид:

 

„І. Приема общински приватизационен план за 2011 год. на Община Първомай.

 

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2011 ГОДИНА

 

Обект на приватизация

Прогнозна стойност на сделката – лв.

Очаквани приходи от сделката – лв.

1.

Бивш „Керамичен цех” с.Искра, представляващ поземлен имот № 000447 с площ от 30,915 дка., с НТП: друга производствена база, категория на земята: десета, девета, четвърта, местността „Гюргенлик” по картата на възстановената собственост за землище с.Искра, общ.Първомай.

120 000

120 000

2.

„Бивша Автогара” гр.Първомай, представляваща застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 340 кв.м., в едно с построените в него сгради: масивна двуетажна сграда - автогара със ЗП - 378 кв.м. с мазе ПП – 25 кв.м.; масивна сграда - агрегатно със ЗП - 14 кв.м.; масивна сграда - тоалетна със ЗП - 77 кв.м., съставляващ УПИ ХІV – автогара, в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

390 000

390 000

 

 

 

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки за 2011г.

510 000

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2011г., разпределени както следва:

-

1.

9 % от приходите да се използват за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както и за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи.

            45 900

2.

91 % в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като средствата от този фонд да се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат да се използват за текущи разходи.

464 100

                                                                                                                                                               ”.

ІІ. Направените съгласно т.І промени в Общинският приватизационен план за 2011 год., да бъдат отразени в последваща актуализация на Бюджет 2011г. на Община Първомай. 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с разпоредбите на чл.1, ал.2 т.6 от ЗПСК, а именно, на приватизация подлежат общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.)   

РЕШЕНИЕ № 500 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56
Относно : Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни обекти, включени в годишния приватизационен план на Община Първомай за 2011 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-75/15.04.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

 

І. Открива процедура за приватизация на следните общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели:

 

1. „Бивш Керамичен цех” с.Искра, представляващ застроен поземлен имот № 000447 с площ от 30,915 дка., заедно с построените в него едноетажна масивна сграда - главен корпус с пристройка със ЗП  - 1131 кв.м. и едноетажна масивна сграда – трафопост със ЗП – 48 кв.м., начин на трайно ползване на имота: друга производствена база, категория на земята: десета, девета, четвърта, находящ се в местността „Гюргенлик” по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра, общ.Първомай /Акт за ЧОС №132/30.08.2007г./.

2. „Бивша Автогара” гр.Първомай, представляваща застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 340 кв.м., в едно с построените в него сгради: масивна двуетажна сграда - автогара със ЗП - 378 кв.м. с мазе ПП – 25 кв.м.; масивна сграда - агрегатно със ЗП - 14 кв.м.; масивна сграда - тоалетна със ЗП - 77 кв.м., съставляващ УПИ ХІV – автогара, в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив /Акт за ЧОС № 332/17.09.2010г./.

 

ІІ. Да не се извършват разпоредителни действия, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване и сключване на договори за кредити, отнасящи се до горепосочените обекти.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да възложи изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми за горепосочените общински обекти. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, във връзка с приетия годишен приватизационен план на Община Първомай за 2011 година и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2011г.


РЕШЕНИЕ № 501 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Определяне на размера на общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване и правила за ползването им за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив за 2011 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-74/15.04.2011 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о”от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Определя размера /в декари/ на общинските пасища и мери, които ще се предоставят за общо и/или индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Първомай по съответните землища, съгласно Приложение № І, неразделна част от настоящето решение.

ІІ. Определя Правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив, съгласно Приложение № ІІ, представляващо неразделна част от настоящето решение.

ІІІ. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища и мери в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящето решение.

ІV. Дава съгласие да се предоставят за общо и/или индивидуално ползване от земеделските стопани, притежаващи пасищни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери, допустими за подпомагане, съгласно изискванията на чл.16, ал.1 и 2 на Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ  и за общите и регионални критерии за постоянни пасища.

V. Определя лицата, които ще ползват общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване по населените места в община Първомай, като кандидатстват за подпомагане па схемите за плащане на площ /СПП/, регистрирайки се в ОС”Земеделие” гр.Първомай – Приложение ІV-от 1 до 15, както следва:

1.      Кметство с.Бяла река (Приложение № ІV-1):

- за общо ползване чрез Петкана Илиева Добрева върху 2 197,417 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

2.      Кметство с.Караджалово (Приложение № ІV-2):

- за общо ползване чрез  Благой Христозов Благоев върху 1 867,489 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

3. Кметство с.Крушево (Приложение № ІV-3):

- за общо ползване чрез Божанка Николова Спасова  върху 1 246,615 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

4.      Кметство с.Искра (Приложение № ІV-4):

4.1. за общо ползване чрез Димитър Иванов Несторов върху 1 128,408 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

4.2. за индивидуално ползване от Евгений Аргиров Караиванов върху 150 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

5.      Кметство с.Брягово (Приложение № ІV-5):

- за общо ползване чрез Димитрия Димитрова Кошева върху 4 322,034 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

6.      Кметство с.Татарево (Приложение № ІV-6):

- за общо ползване чрез:

1.      Петър Димитров Колев

2.      Живка Ройдева Василева

3.      Георги Петков Топчиев

4.      Георги Димитров Димитров,

върху 2 018,948 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

7. Кметство с.Поройна (Приложение № ІV-7):

- за общо ползване чрез Пенко Димитров Налбантов върху 608,478 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

8. Кметство с.Дълбок извор (Приложение № ІV-8):

8.1. за общо ползване чрез Янко Петров Янков върху 2 209,593 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

8.2. за индивидуално ползване от:

1. Иван Костадинов Манахилов върху 6,5 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

2. Гочо Русев Гулев върху 60 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

3. Петко Янков Ганчев върху 11,488 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

9. Кметство с.Воден (Приложение № ІV-9):

- за общо ползване чрез Севим Сали Шакир върху 2 116,245 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

10. Кметство с.Езерово (Приложение № ІV-10)

10.1. за общо ползване чрез Ангел Христов Хаджиев върху 2 822,989 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

10.2. за индивидуално ползване от Аптула Османов Джаберов върху 281,500 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

      11. Кметство с.Православен (Приложение № ІV-11):

- за общо ползване чрез Гюлнар Мехмед Емин върху 970,509 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

      12. Кметство с.Виница (Приложение № ІV-12):

- за общо ползване чрез Васил Колев Ангелов върху 1 107,423 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

13.  Кметство гр.Първомай (Приложение № ІV-13):

А. кв.Дебър:

- за общо ползване чрез Желязко Костадинов Трифонов върху 3 121,047 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

Б. кв.Любеново:

- за общо ползване чрез Ангел Кирчев Колев  върху 729,514 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

14. Кметство с.Драгойново (Приложение № ІV-14):

- за индивидуално ползване чрез Стефан Христев Янев върху 841,960 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

15.  Кметство с.Буково (Приложение № ІV-15)

а/ за индивидуално ползване върху – 3 662,120 дка, чрез:

1.      Мустафа Рамадан Сюлейман

2.      Рамадан Реджеб Мустафа

3.      Ерхан Реджеб Мунджали

4.      Реджеб Мехмед Салим

5.      Ридван Рамаданов Ахмедов

6.      Сабайтин Рамадан Садула

7.      Сефер Ибрям Халил 

8.      Басри Сабри Махрем

9.      Христо Петков Иванов

10.  Шенол Дурсунов Алиев

11.  Апти Фаик Рамадан

12.  Ресми Сабайтин Нури           

13.  Басри Дурмуш Баджаклъ

14.  Ниязи Мюмюн Юсеин

15.  Шабан Ферад Ферад

16.  Фикри Салим Мунджали

17.  Фахри Мюмюнов Ферадов

18.  Иван Йорданов Иванов

19.  Ахмед Ферадов Еминов

20.  Рамадан Бейтула Коджаали 

21.  Ридван Бейтула Руфат

22.  Рафет Фикрет Рафет

23.  Гюрсел Дурмуш Ходжа

24.  Паун Христозов Христозов

25.  Ержан Реджеб Халибрям

26.   Мердие Гюрсел Дуран

27.  Юсеин Хасанов Бекяров

28.  Халил Рафет Халил 

29.  Мустафа Ферадов Ферадов

30.  Исмет Шабанов Ферадов

31.  Межнун Мехмед Рамадан

32.  Гюлдание Дурмуш Мюмюн

33.  Метин Али Мюмюн 

34.  Юксел Мюмюн Юсеин

35.   Рамадан Яшаров Халилов

36.  Рамадан Рамис Халил

37.  Мюмюн Сабри Махрем

38.  Расим Наим Халил

39.  Ариф Рамадан Мехмед

40.  Айдън Мюмюнов Махмудов

41.  Ресми Сабахтин Мехмед

42.  Фатме Сюлейман Ходжа

43.  Байрям Дурмуш Ходжа

44.  Шукрие Мюмюн Ферад

45.  Расим Шабан Апти

VI. Определя годишна такса за 2011 г. за ползване на общинските пасища и мери в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар, платима от ползвателите до 30 юни на следващата календарна година.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с цел използване на пасищата и мерите на територията на община Първомай за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


РЕШЕНИЕ № 502 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2011-2015г./

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на Общината вх.№ 53-00-79/18.04.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36 „б”, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за социалната политика

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2011-2015 г./

Мотиви: За изпълнение на Общинската стратегия по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане” и с обществения съвет по чл.35 от ЗСП Общинския съвет приема годишен план за изпълнението на същата, което е в съответствие с чл.36 „б”, ал.4 от ППЗСП.


РЕШЕНИЕ № 503 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Участие на община Първомай с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1.: “Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001/1.1-12/2011.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-78/18.04.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие за участие на Община Първомай с проектно предложение “Изграждане на център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в гр. Първомай” по процедура за директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1: “Устойчиво  и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1.: “Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001/1.1-12/2011, ОП «Регионално развитие» 2007 – 2013 година.

 

2. Общински съвет Първомай декларира, че:

 

2.1. поема ангажимент да създаде съответната социална услуга;

 

2.2. до приключване на строителните работи по изпълнението на  настоящия проект, ще стартира със създаването на услугата;

 

2.3. услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след създаването й;

 

2.4. предназначението на сградата, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по – малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;

 

2.5. сградата, обект на интервенция по проекта ще бъде използвана за предоставяне на социални услуги в общността за период не по – малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта;

 

2.6. децата ще бъдат прехвърлени в новосъздадената услуга в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта.

 

МОТИВИ: Покана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. за изграждане на Център за настаняване от семеен тип.


РЕШЕНИЕ № 504 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Изменение на Решение № 490, прието на 31.03.2011 г. по протокол № 55 на Общински съвет град Първомай. 

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-77/18.04.2011 г

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет изменя Решение № 490, прието на 31.03.2011 г. по протокол № 55 както следва:

1. Вместо думата „Одобрява” да се запише „Съгласува проект за „Изменение на ПУП-парцеларен план на землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив”, във връзка с изграждането на обект: „Реконструкция и електрификация на Ж.П.линия Пловдив-Свиленград-фаза ІІ.

2. Вместо чл.129 ал.1 от ЗУТ да се запише чл.129 ал.3 и ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.5 от  ЗУТ.

Мотиви: Настоящото Решение за изменение Решение № 490, прието на 31.03.2011 г. по протокол № 55 се приема с цел съобразяване със законовите изисквания.


РЕШЕНИЕ № 505 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Разпореждане на движими вещи – частна общинска собственост.  

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров – зам.кмет вх.№ 53-0-80/18.04.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи моторни превозни средства, както следва:

1. Специален миячен автомобил „Шкода” с регистрационен номер П 2996 ТВ;

2. Лекотоварен автомобил „УАЗ 452 Д” с регистрационен номер РВ5863АТ, контролен номер на рамата: 026267, контролен номер на двигателя: 60908132, година на въвеждане в експлоатация -1987г.

3. Лек автомобил „ВАЗ 2107” с прекратена регистрация /РВ 9932 КВ/, контролен номер на рамата:  ХТА210700Н0317053, контролен номер на двигателя: 21039769494, година на въвеждане в експлоатация -1987г.

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.І движими вещи, изготвени от оценител – автоексперт, както следва:

1. Специален миячен автомобил „Шкода” в размер на 936 лв. /деветстотин тридесет и шест лева/ без ДДС;

2. Лекотоварен автомобил „УАЗ 452 Д” в размер на 192 лв. /сто деветдесет и два лева/ без ДДС;

3. Лек автомобил „ВАЗ 2107” в размер на 249 лв. /двеста четиридесет и девет лева/ без ДДС;

ІІІ. Определя начални тръжни цени за описаните по т.І  движими вещи, както следва:

1. Специален миячен автомобил „Шкода” в размер на 936 лв. /деветстотин тридесет и шест лева/ без ДДС;

2. Лекотоварен автомобил „УАЗ 452 Д” в размер на 192 лв. /сто деветдесет и два лева/ без ДДС;

3. Лек автомобил „ВАЗ 2107” в размер на 249 лв. /двеста четиридесет и девет лева/ без ДДС;

ІV. Определя депозит за участие в търга, представляващ 50 % от началната тръжна цена.
            V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия по провеждане на търга и подпише договор със спечелилия търга участник.


РЕШЕНИЕ № 506 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Предложение за членство и определяне на представител на Община Първомай в СНЦ „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България”.

Предвид изложеното в докладна записка от Общинските съветници от ПП ГЕРБ – Красимира Александрова Александрова, Иван Бонев Георгиев, Иван Тодоров Вергов вх.№ 53-0-83/19.04.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Дава съгласие Община Първомай да стане член на СНЦ „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България”.

Финансовото участие на Общината да бъде равно на броя на населението й на база национални данни, умножено по 0,50 лв.

            Определя за представител на Община Първомай в Общото събрание на СНЦ „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България” – Кмета на Община Първомай /г-н Ангел Атанасов Папазов/.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.15, ал.2 от ЗМСМА с цел подпомагане и подобряване развитието на туризма, бизнеса и социалните контакти на населението от региона.


РЕШЕНИЕ № 507 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа на територията на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-81/18.04.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, както следва:

1.1. Дневна тарифа – 1.00 лв.

1.2. Нощна тарифа  – 1.20 лв. 

Мотиви: Изпълнение на изискването на чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози.


РЕШЕНИЕ № 508 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 93/8 до нов БКТП за захранване на ПИ № 000327 по плана за земеразделяне на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-82/19.04.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 93/8 до нов БКТП за захранване на ПИ № 000327, местност „Дишлика лъпата”, землище  с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.                         

 Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка изграждане на трасе на нов подземен кабел 20kV от съществуващ ЖР стълб № 93/8 до нов БКТП за захранване на ПИ № 000327  местност „Дишлика лъпата”, землище  с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 509 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение вх.№ 53-0-87/29.04.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Александър Йорданов Иванов, роден през 1965 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-А-8/08.04.2011 г.

·        Анета Йорданова Чападжиева, родена през 1961 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-А-11/26.04.2011 г.

·        Богдана Николова Апостолова, родена през 1938 г., от с.Искра, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-Б-1/05.04.2011 г.

·        Георги Атанасов Пенцов, роден през 1952 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-Г-1/11.04.2011 г.

·        Димитър Ганчев Иванов, роден през 1963 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх. № 53-Д-6/06.04.2011 г.

·        Златка Славова Танева, родена през 1982 г., от с. Градина, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-З-7/20.04.2011 г.

·        Златка Тодорова Костадинова, родена през 1924 г., от с.Бала река, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-З-6/19.04.2011 г.

·        Златка Щерева Иванова, родена през 1951 г., от с.Бяла река, в размер на 100 лв.  Заявление вх.№ 53-З-5/13.04.2011 г.

·        Катя Асенова Демирева, родена през 1968 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-К-7/06.04.2011 г.

·        Костадин Танев Георгиев, роден през 1942 г., от гр.Първомай, в размер на 60 лв. Заявление вх.№ 53-К-8/07.04.2011 г.

·        Костадина Митева Николова, родена през 1940 г., от с.Буково, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-К-4/26.01.2011 г.

·        Лилия Ангелова Динкова, родена през 1955 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-Л-2/12.04.2011 г.

·        Минка Бориславова Манахилова, родена през 1938 г., от с.Дълбок извор, в размер на 40 лв. Заявление вх.№ 53-М-5/07.04.2011 г.

·        Олга Иванова Минева, родена през 1972 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-О-1/20.04.20011 г.

 

На гражданите, подали останалите молби, към 27.04.2011 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение. 


РЕШЕНИЕ № 510 взето на 29.04.2011г. по протокол № 56  

Относно: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20kV и МТП до ПИ № 40155006119 и № 40155006122 в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-84/21.04.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект на ПУП – Парцеларен план за подземна кабелна линия 20kV и МТП до ПИ № 40155006119 и № 40155006122 в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка  изграждане на трасе на нов подземен кабел 20kV и МТП до ПИ № 40155006119 и № 40155006122 в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 511 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2010 година.Предвид изложеното в проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-91/05.05.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2010 г.

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 512 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно:  Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на общинските дружества със 100% общинско участие за 2010 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-104/16.05.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл.17, т.11 и т.16 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон, както и в съответствие с приетия План за работа на Общински съвет през първо полугодие на 2011 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Медицински център І-Първомай” ЕООД за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 година.

2. Приема годишния счетоводен баланс и баланс на „МБАЛ Първомай” ЕООД за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 година.

3. Приема за информация Доклад от контрольора на „МБАЛ Първомай” ЕООД.

4. Избира за одитор Стоянка Йорданова Апостолова на годишния финансов отчет за 2011 година на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „Медицински център І-Първомай”ЕООД.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие – чл.17 т.11 и т.16.


РЕШЕНИЕ № 513 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Приемане на Стратегия за местно развитие на „Местна инициативна група Първомай” за периода 2011-2015 г.

Предвид изложеното в докладна записка от Красимира Александрова-общински съветник в ОбС Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема Стратегия за местно развитие на „Местна инициативна група Първомай” за периода 2011-2015 година.


РЕШЕНИЕ № 514 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Трансфери от бюджета за изпълнени проекти, финансирани от Оперативни програми с договори за безвъзмездна финансова помощ.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-94/12.05.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава покриването на непризнати разходи в размер на 107.43 лв. от бюджета на община Първомай чрез трансфер по извънбюджетната сметка за проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай”.

2. Трансформира временен безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 422.40 лв. в трансфер по извънбюджетната сметка за проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/ и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, община Първомай”.

Мотиви: Осигуряване средства за приключване на изпълнени проекти: „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” и „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/ и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, община Първомай”.


РЕШЕНИЕ № 515 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Предоговаряне на общински дълг, поет с договор за кредит № 82/12.04.2010 г. между община Първомай и „ФЛАГ” ЕАД.

 Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-95/12.05.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.3, т.2, чл.13, чл.17 и във връзка с чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Община Първомай да подпише анекс към договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД, по силата на който да се променят следните основни параметри:

  • Условия за погасяване:

-         Срок на погасяване – до 25 юли 2011 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

·        Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %.

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

 

        Всички останали параметри остават в сила без промяна.

 

        Кметът на Община Първомай да подпише Анекс към договора за кредит с фонд ФЛАГ съгласно горните параметри.

 

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.3, т.2, чл.13, чл.17 и във връзка с чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до финансирането му от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.


РЕШЕНИЕ № 516 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Одобряване на ПУП-ПР-ПЗ за включване на група имоти – общинска собственост в регулацията на с.Виница, община Първомай, област Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-97/13.05.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.3, ал.9 от ППЗОЗЗ, при условията на  чл.30 от ЗОЗЗ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява ПУП-ПР-ПЗ за Поземлени Имоти  общинска собственост  с №№ 011025, 011026, 011027, 011028, 011029, 011031, 011036, 011037, 011038, 011039  с обща площ от 17 732 дка.,във връзка с включването им в регулация на с.Виница, общ.Първомай като нови самостоятелни  УПИ както следва:

УПИ І-общ. с площ от 580 кв.м.,УПИ ІІ-общ. с площ от 500 кв.м., УПИ ІІІ-общ. с площ от 610 кв.м., УПИ ІV-общ. с площ от 500 кв.м.,УПИ V-общ. с площ от 580 кв.м., УПИ VІ-общ. с площ от 550, УПИ VІІ-общ. с площ от 505 кв.м., УПИ VІІІ-общ. с площ от 530кв.м.,УПИ ІХ-общ. с площ от 430 кв.м.,УПИ Х-общ. с площ от 530 кв.м.,УПИ ХІ-общ. с площ от 355 кв.м.,УПИ ХІІ-общ. с площ от 225 кв.м. в нов кв.№37”А”,

УПИ І-общ. с площ от 410 кв.м., УПИ ІІ-общ. с площ от 530 кв.м.,УПИ ІІІ-общ. с площ от 490 кв.м.,УПИ ІV-общ. с площ от 480 кв.м., УПИ V-общ. с площ от 530 кв.м., УПИ VІ-общ. с площ от 440 кв.м.,УПИ VІІ-общ. с площ от 700 кв.м., УПИ VІІІ-общ. с площ от 435 кв.м.,УПИ ІХ-общ. с площ от 815 кв.м., УПИ Х-общ. с площ от 625 кв.м.,УПИ ХІ-озеленяване с площ от 550 кв.м. в нов квартал № 37”Б”

 УПИ ХVІ-общ. с площ от 930 кв.м.,УПИ ХVІІІ-общ. с площ от 570 кв.м., УПИ ХІХ-общ. с площ от 465 кв.м. и ХХ-озеленяване с площ от 260 кв.м. и УПИ ХХІ-общ с площ от 750 кв.м. в кв. 37 по плана на с. Виница ,обл. Пловдивска и новообразувана улица с осови точки  от 82а – 82-б -83 – 74 - 74а-74б-74в-74г-74д с обща площ на всички новообразувани УПИ и обслужващи улици към тях  от 17 732 кв.м., по зелените и кафяви линии, надписи и застройките с червен цвят.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.3, ал.9 от ППЗОЗЗ, при условията на  чл.30 от ЗОЗЗ  с цел включване в регулацията на населеното място на група поземлени имоти.


РЕШЕНИЕ № 517 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Докладна записка относно участие на община Първомай с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1.: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG 161PO001/1.1- 12/2011.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-98/13.05.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай дава съгласие да се предостави терен в УПИ ІІ-жилищно строителство и социални дейности в квартал 20 по плана на кв.Дебър, град Първомай за изграждането на Център за настаняване от семеен тип.

Мотиви: Покана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за изграждане на Център за настаняване от семеен тип.


РЕШЕНИЕ № 518 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение с обществено полезна дейност „Местна инициативна група Първомай” гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-102/16.05.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на Сдружение с обществено полезна дейност „Местна инициативна група Първомай” гр.Първомай, обл.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Братя Миладинови - юг” № 50, вписано с Решение № 546/30.12.2010г. по ф.д. №156/2010г. по описа на Пловдивски окръжен съд, с Булстат 176022395, представлявано от председателя на УС – Красимира Александрова Александрова, върху част от общински недвижим имот, представляващ: Помещения за офис стаи № № 223 и  223А с обща площ от 36,40 /тридесет и шест цяло и четиридесет/ кв.м., находящи се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от две страни улици, площадно пространство, УПИ ІІ-озеленяване.

2. Консумативните разходи свързани с текущото обслужване и поддържане на имота, както и данък сгради и такса смет за имота, са за сметка на сдружението.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху обекта описан в т.1 по реда на чл.39 от ЗОС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.4 от ЗОС и чл.54, ал.4 от НРПУРОИ, във връзка със заявление Вх. № 92-00-45/13.05.2011г. и с цел подпомагане устойчивото и конкурентноспособно развитие на територията на Община Първомай, чрез подготовка и изпълнение на Стратегията за местно развитие по подхода „ЛИДЕР” на Програмата за развитие на селските райони.


РЕШЕНИЕ № 519 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в УПИ І-ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, на основание §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-103/16.05.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 (изм. – ДВ, бр.15 от 2011г.) от Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие срокът на Договор № 215/09.06.2006г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и „Хадес” ООД, гр.Първомай с ЕИК 115869016, представлявано от управителя Иван Димитров Кондев, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 09.06.2011г.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта описан в т.1.

Мотиви: на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и предвид условията и предпоставките на §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление вх. 26-00-85/13.05.2011 г. от Иван Димитров Кондев - управител на „Хадес” ООД, гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 520 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 010020 землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа с капацитет 300 kw.

Предвид изложеното в докладна записка от Владимир Страхилов – председател на ПК „УТСТИТУ” при ОбС-Първомай вх.№ 53-0-107/26.05.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 010020 землището на с.Градина, община Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Фотоволтаична централа” с капацитет 300 kw.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание  чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ, във връзка с промяна предназначението на земята.


РЕШЕНИЕ № 521 взето на 27.05.2011г. по протокол № 57  

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова – председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-109/27.05.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 80 лв. Заявление вх.№ 53-А-14/20.05.2011 г.

·        Атанас Иванов Василев, роден през 1989 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-15/25.05.2011 г.

·        Димитър Георгиев Митков, роден през 1934 г., от с.Бяла река, в размер на

100 лв. Заявление вх.№ 53-Д-4/28.02.2011 г.

·        Дойчин Емануилов Димитров, роден през 1978 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-Д-7/29.04.2011 г.

·        Тодора Тодорова Чомакова, родена през 1957 г., от гр.Първомай, в размер на

100 лв. Заявление вх.№ 53-Т-5/11.05.2011 г.

     На гражданите, подали останалите молби, към 26.05.2011 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 522 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай за второ полугодие на 2011 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков-Председател Общински съвет вх.№ 53-0-129/17.06.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема план за дейността си за второ полугодие на 2011 година разпределен по месеци както следва:

 

 

м. Юли

1. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2011 година.

Вносител: Д.Петков – председател ОбС

 

2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2011 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

           

 

м. Август

1. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на учебната 2011/2012 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет

 

2.  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2011 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

 

           

 

м. Септември

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Общината.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

 

            2.  Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2012 година съгласно Наредбата за управление на  общинския бюджет.

Вносител: А. Папазов – кмет

 

 

м. Октомври

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.


РЕШЕНИЕ № 523 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2010 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-130 от 17.06.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното управление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти през 2010 година, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2011г.


РЕШЕНИЕ № 524 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2011 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-135/20.06.2011 г и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Изменя решение 477 от 22.02.2011 година по протокол 54 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1. Намаля общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2011 г.  от 11 348 139 лева на 10 998 139 лева т.е. със 350 000 лева  и преразпределя разходите за текущи издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1;

1.2. Увеличава приходите от приватизация по ИБСФ с 390 000 лева и разпределя разходите за инвестиции и текущи ремонти по  Приложение № 2;

1.3. Увеличава   капиталовите  разходи по инвестиционна програма  2011 г.  с  530  лева  и  текущите ремонти с  21 598 лева  съгласно  Приложение   № 3;

1.4. Увеличава субсидиите за спортни школи с 2 500 лева съгласно приложение № 4.


РЕШЕНИЕ № 525 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Приемане анализ на правното състояние, приватизационна оценка, тръжна документация, проект на договор за продажба и определяне способа за продажба на общински нежилищен имот, представляващ „Бивша автогара” гр.Първомай по ЗПСК, включен в общинския приватизационен план за 2011 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-127/17.06.2011 г. и основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и ал.3 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, във връзка с чл.6, ал.1 и чл.9 от НТК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема анализ на правното състояние и приватизационна оценка на следния недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 340 кв.м., в едно с построените в него сгради: бивша автогара - масивна двуетажна сграда със застроена площ от 378 кв.м с мазе ПП – 25 кв.м..; агрегатно - масивна сграда със застроена площ от 14 кв.м.; масивна сграда /тоалетна/ със застроена площ от 77 кв.м., съставляващ УПИ ХІV – автогара, в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на парцела: от две страни улици, УПИ ХV-1192, УПИ ХVІ-1193, УПИ VІ-1191, УПИ VІІ-1190, УПИ VІІІ-1189, УПИ ХІІ-1187, УПИ ХІІІ-озеленяване и УПИ ХХІІІ-обсл.дейности; За имотът е съставен акт  за ЧОС № 332 от 17.09.2010 год., вписан под №161, том V от 21.09.2010г. АВ при РС – Първомай.

2. Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

            3.1. Наименование на обекта на търга – подробно описан в т.1 от настоящото решение.

            3.2. Началната тръжна цена за обекта описан в т.1 е в размер на 399 000 лв. без ДДС /съгласно доклада на оценителя/.

3.2.1. За имота цената се оферира и заплаща в левове.

3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на търга продажна цена, еднократно да се изплати до деня  на сключване на договора.

3.2.3. Цената се заплаща по банков път по сметка на Община Първомай - приходи от приватизация.

3.2.4. Достигнатата на търга цена се облага с ДДС на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.

3.3. Стъпка на наддаване - 5 000 (пет хиляди) лева

3.4. В договора за приватизация да се включат, следните условия:

3.4.1. Купувачът да запази основна дейност на обекта на приватизация, като автоспирка за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за приватизация.

3.4.2. Договорът се разваля (прекратява) едностранно без предизвестие от Общината при неизпълнение на условието по т.3.4.1.

3.5. Определя депозит за участие на търга в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта и краен срок за внасянето му до 17.00 часа на 20-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, вносим по сметка на Община Първомай, посочена в тръжната документация.

3.6. Утвърждава тръжна документация, съдържаща обстоятелствата по чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, за описани по т.1 обект и определя цена за същата в размер на 100 лв.(без ДДС), която се заплаща в касата на община Първомай. Тръжната документация се получава в стая 104 отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай в срок до 15-я ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.7. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104 отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 20-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.8. Оглед на обявения за приватизация обект може да се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден в срок до 17.00 часа на 15-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.9. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 22-я ден, считано от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

3.10. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:

3.10.1. Определя депозит за участие на търга в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта и краен срок за внасянето му до 17.00 часа на 50-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, вносим по сметка на Община Първомай, посочена в тръжната документация.

3.10.2. Утвърждава тръжна документация и проекто-договор за продажба, като част от нея, съдържаща обстоятелствата по чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, за описани по т.1 обект и определя цена за същата в размер на 100 лв.(без ДДС), която се заплаща в касата на община Първомай. Тръжната документация се получава в стая 104 отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай в срок до 45-я ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.10.3. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104 отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 50-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.10.4. Оглед на обявения за приватизация обект може да се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден в срок до 17.00 часа на 45-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.10.5. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 52-я ден, считано от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

4. Сроковете по точки от 3.5 до 3.9 и от 3.10.1 до 3.10.5 се определят по реда на чл.60 от ГПК; когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

5. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши необходимите действия във връзка с организацията и провеждането на публичния търг и да подпише договор за приватизация със спечелилия търга участник. При не сключване на договор за приватизация по вина на спечелилия търга, да се вземе решение въз основа на протокола на тръжната комисия за даване на нов срок за сключване на договор с класирания на второ място участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и ал.3 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, във връзка с чл.6, ал.1 и чл.9 от НТК и с оглед изпълнение на приватизационния план за 2011 година на Община Първомай .


РЕШЕНИЕ № 526 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Приемане анализ на правното състояние, приватизационна оценка, тръжна документация, проект на договор за продажба и определяне способа за продажба на общински нежилищен имот, представляващ бивш „Керамичен цех” с.Искра, общ.Първомай по ЗПСК, включен в общинския приватизационен план за 2011 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-126/17.06.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и ал.3 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, във връзка с чл.6, ал.1 и чл.9 от НТК

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема анализ на правното състояние и приватизационна оценка на следния недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост:

 „Бивш „Керамичен цех” с.Искра, общ.Първомай, представляващ поземлен имот № 000447 с площ от 30,915 дка., с НТП: друга производствена база, категория на земята: десета, девета, четвърта, местността „Гюргенлик” по картата на възстановената собственост за землище с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив при граници на имота : имот № 000285 – местен път на Община Първомай; имот № 000059 – пасище с храсти на ДПФ; имот № 000227 – др.жил.терен на ДПФ-МЗГ; имот № 000999 – жил. Територия на с.Искра. За имотът е  съставен акт  за ЧОС № 132 от 30.08.2007 год., вписан под №105, том V от 31.08.2007г. АВ при РС – Първомай.

2. Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

            3.1. Наименование на обекта на търга – подробно описан в т.1 от настоящото решение.

            3.2. Началната тръжна цена за обекта описан в т.1 е в размер на 133 800 лв. /сто тридесет и три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС /съгласно доклада на оценителя/.

3.2.1. За имота цената се оферира и заплаща в левове.

3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на търга продажна цена, еднократно да се изплати до деня  на сключване на договора.

3.2.3. Цената се заплаща по банков път по сметка на Община Първомай - приходи от приватизация.

3.2.4. Достигнатата на търга цена се облага с ДДС на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.

3.3. Стъпка на наддаване - 3 000 (три хиляди) лева.

3.4 Определя депозит за участие на търга в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта и краен срок за внасянето му до 17.00 часа на 22-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, вносим по сметка на Община Първомай, посочена в тръжната документация.

3.5. Утвърждава тръжна документация, съдържаща обстоятелствата по чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, за описани по т.1 обект и определя цена за същата в размер на 100 лв.(без ДДС), която се заплаща в касата на община Първомай. Тръжната документация се получава в стая 104 отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай в срок до 17-я ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.6. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104 отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 22-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.7. Оглед на обявения за приватизация обект може да се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден в срок до 17.00 часа на 17-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.8. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 24-я ден, считано от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

3.9. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:

3.9.1 Определя депозит за участие на търга в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта и краен срок за внасянето му до 17.00 часа на 52-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, вносим по сметка на Община Първомай, посочена в тръжната документация.

3.9.2. Утвърждава тръжна документация и проекто-договор за продажба, като част от нея, съдържаща обстоятелствата по чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, за описани по т.1 обект и определя цена за същата в размер на 100 лв.(без ДДС), която се заплаща в касата на община Първомай. Тръжната документация се получава в стая 104 отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай в срок до 47-я ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.9.3. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104 отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 52-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.9.4. Оглед на обявения за приватизация обект може да се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден в срок до 17.00 часа на 47-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.9.5. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 54-я ден, считано от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

4. Сроковете по точки от 3.5 до 3.8 и от 3.9.1 до 3.9.5 се определят по реда на чл.60 от ГПК; когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

5. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши необходимите действия във връзка с организацията и провеждането на публичния търг и да подпише договор за приватизация със спечелилия търга участник. Когато в установения срок не бъде сключен  договор за приватизация по вина на участника спечелил търга, да се вземе решение въз основа на протокола на тръжната комисия за даване на нов срок за сключване на договор с класирания на второ място участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и ал.3 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, във връзка с чл.6, ал.1 и чл.9 от НТК и с оглед изпълнение на приватизационния план за 2011 година на Община Първомай .


РЕШЕНИЕ № 527 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-123/17.06.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

               1. Поземлен  имот с  площ  от 531 кв.м.  (петстотин тридесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване:   лозови  насаждения,   съставляващ  имот  № 221   (двеста двадесет и едно) от  масив 37  (тридесет  и седем) по  кадастралната  карта  на    местността  “Пантелей,  Липака”  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни ПИ № 194 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за ЧОС №391/20.05.2011 год.

              2. Поземлен  имот с  площ  от 4 067 кв.м.  (четири хиляди шестдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот  №223 (двеста двадесет и три)  от  масив  37   (тридесет и седем)   по   кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака” в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ №186, полски път № 9501, ПИ №187, ПИ № 188, полски път № 9501. За имота е съставен Акт за ЧОС №391/20.05.2011 год.

             3. Поземлен  имот с  площ  от 595 кв.м.  (петстотин деветдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  №225 (двеста двадесет и пет)  от  масив  37 (тридесет   и  седем)  по кадастралната  карта  на  местността  “Пантелей, Липака” в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 104, ПИ № 189, полски път № 9501 и ПИ № 191. За имота е съставен Акт за ЧОС №392/20.05.2011 год.

             4.  Поземлен  имот с  площ  от 497 кв.м. (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  №226 (двеста двадесет и шест)  от  масив  39  (тридесет   и  девет) по кадастралната   карта   на  местността “Пантелей,  Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 191 и от три страни ПИ № 208 до полски път № 9501. За имота е съставен Акт за ЧОС №393/25.05.2011 год.

             5. Поземлен  имот с  площ  от 422 кв.м. (четиристотин двадесет и две квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  №227 (двеста двадесет и седем)  от  масив  39 (тридесет   и  девет)  по кадастралната карта на  местността „Пантелей,  Липака” в землището на   гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 191 и от три страни ПИ № 208 до полски път № 9501. За имота е съставен Акт за ЧОС №394/25.05.2011 год.

            6. Поземлен  имот с  площ  от  437кв.м.  (четиристотин тридесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  №228  (двеста двадесет и осем) от масив 39 (тридесет и девет)  по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 191 и от три страни ПИ № 208 до полски път № 9501. За имота е съставен Акт за ЧОС №395/25.05.2011 год.

           7. Поземлен  имот с  площ  от  568 кв.м. (петстотин шестдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  №229  (двеста двадесет и девет)  от масив 39 (тридесет и девет)  по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 191, ПИ № 208, полски път № 9501 и ПИ № 209. За имота е съставен Акт за ЧОС №396 от 26.05.2011 г. 

           8. Поземлен  имот с  площ  от 371 кв.м. (триста седемдесет и  един квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ имот №230 (двеста и тридесет) от  масив 39 (тридесет   и  девет) по  кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 191, ПИ № 209, Полски път № 191 и ПИ № 9501 и ПИ № 210. За имота е съставен Акт за ЧОС №397 от  26.05.2011 г. 

           9. Поземлен имот с площ  от  607 кв.м. (шестстотин и седем квадратни метра)   с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот  №231 (двеста  тридесет и  едно)  от  масив  39 (тридесет   и  девет) по кадастралната карта  на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 191, ПИ № 210, Полски път № 9501 и ПИ № 129. За имота е съставен Акт за ЧОС №398 от  26.05.2011 год.

         10. Поземлен  имот с  площ  от  923 кв.м. (деветстотин двадесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ имот №46 (четиридесет шест) от масив 32 (тридесет   и  две) по кадастралната   карта  на  местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 42, ПИ № 43 до общ. път за с. Брягово. За имота е съставен Акт за ЧОС №401 от  28.05.2011 год.

           11. Поземлен  имот с  площ  от 1 628 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  №47 (четиридесет и седем) от  масив 32  (тридесет   и  две) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 42, ПИ № 43 ПИ № 45 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за ЧОС №402 от  30.05.2011  год.

          12. Поземлен  имот с  площ от 1 095  кв.м. (хиляда деветдесет и пет квадратни метра)    с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  №50 (петдесет)  от  масив 32 (тридесет   и  две) по кадастралната карта на местността “Пантелей,  Липака” в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 42, ПИ № 45 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за ЧОС №403 от  30.05.2011  год.

          13. Поземлен  имот с  площ  от  198 кв.м. (сто деветдесет и осем квадратни метра)  с  начин на трайно ползване: лозови насаждения,  съставляващ  имот №51 (петдесет и едно)  от масив 32 (тридесет   и  две)  по  кадастралната карта на местността “Пантелей,  Липака”  в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни ПИ № 42, и ПИ № 22. За имота е съставен Акт за ЧОС №404 от  30.05.2011  год.

         14. Поземлен имот с площ от 722  кв.м. (седемстотин двадесет и два  квадратни метра)     начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот  №271 (двеста седемдесет и едно)  от масив 33 (тридесет   и три) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни ПИ № 229, ПИ № 21, ПИ № 259. За имота е съставен Акт за ЧОС №405 от  30.05.2011  год.

         15. Поземлен имот с площ  от 730 кв.м. (седемстотин и тридесет квадратни метра)     начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот №274 (двеста седемдесет и четири) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността“Пантелей,  Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни ПИ № 255 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за ЧОС №406/01.06.2011 г. 

         16. Поземлен имот с площ от  925 кв.м. (деветстотин двадесет и пет квадратни метра)   с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот №283 (двеста осемдесет и три) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 257, ПИ № 96, ПИ № 258 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за ЧОС №407/01.06.2011 г. 

         17. Поземлен имот с площ от 493 кв.м. (четиристотин деветдесет и три  квадратни метра)  с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот  №291 (двеста деветдесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 111, ПИ № 254, ПИ № 109 и ПИ № 253. За имота е съставен Акт за ЧОС №408/01.06.2011 г. 

        18. Поземлен имот с  площ  от 481 кв.м. (четиристотин осемдесет и един квадратни метра) с  начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  №292 (двеста деветдесет и две) от масив 33 (тридесет и три) по  кадастралната  карта на местността  “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 111, ПИ № 254, ПИ № 253 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за ЧОС №409/01.06.2011 г. 

       19. Поземлен имот с  площ от 577 кв.м. (петстотин седемдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения,  съставляващ  имот  №301  (триста и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната  карта  на местността  “Пантелей,  Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни ПИ № 237, ПИ № 37 до полски път № 9503. За имота е съставен Акт за ЧОС №410/01.06.2011 г. 

       20. Поземлен имот с площ от 570 кв.м.(петстотин и седемдесет  квадратни метра) начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот №305 (триста и пет) от масив 33  (тридесет  и три)  по  кадастралната карта на  местността  “Пантелей, Липака” в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 263, ПИ № 117, ПИ № 236 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за ЧОС №415/07.06.2011 г. 

       21. Поземлен имот с площ от 474 кв.м. (четиристотин седемдесет и четири квадратни метра)    с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот  №304 (триста и четири)  от  масив 33 (тридесет   и три)  по кадастралната карта на местността “Пантелей,  Липака” в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни ПИ № 229, и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за ЧОС №416/07.06.2011 г.

       22. Поземлен имот с площ от 441 кв.м. (четиристотин четиридесет и един (квадратни метра)    с начин на трайно ползване: лозови насаждения,  съставляващ  имот  №308 (триста и осем)  от  масив  33 (тридесет   и три) по кадастралната  карта  на местността “Пантелей,  Липака” в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 224, ПИ № 151, ПИ № 245 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за ЧОС №417/07.06.2011 г.

       23. Поземлен имот с площ от 463 кв.м. (четиристотин шестдесет и три квадратни метра)     начин на трайно ползване: лозови насаждения,  съставляващ имот  № 311 (триста единадесет) от  масив  33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 264, ПИ № 192, ПИ № 229 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за ЧОС №418/08.06.2011 г.

       24. Поземлен имот с площ от 1 069 кв.м. (хиляда шестдесет и девет квадратни метра)     начин на трайно ползване: лозови насаждения,  съставляващ  имот №  312 (триста и дванадесет)  от масив 33  (тридесет и три)  по кадастралната карта на  местността  “Пантелей, Липака” в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 264, ПИ № 265, ПИ № 229 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за ЧОС №419/08.06.2011 г.

       25. Поземлен имот с площ от 3 272 кв.м. (три хиляди двеста седемдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот №318 (триста и осемнадесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността  “Пантелей,  Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 266, ПИ № 209, ПИ № 208, ПИ № 229 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за ЧОС №420/09.06.2011 г.

       26. Поземлен имот с площ от 1 099 кв.м. (хиляда деветдесет и девет квадратни метра) с  начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот  №322 (триста двадесет и две)  от масив 33 (тридесет и три)  по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 210, ПИ № 232, ПИ № 231 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за ЧОС №421/09.06.2011 г.

       27. Поземлен имот с площ от 1 358 кв.м. (хиляда триста петдесет и осем квадратни метра) с  начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот №323 (триста двадесет и три)  от масив 33 (тридесет и три)  по  кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота:ПИ № 229, ПИ № 261, и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за ЧОС №422/09.06.2011 г.

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 221 от масив 37 в размер на 159 лв. /сто петдесет и девет лв./;

2. Имот № 223 от масив 37 в размер на 1 214 лв. /хиляда двеста и четиринадесет лв./;

3. Имот № 225 от масив 37 в размер на 178 лв. /сто седемдесет и осем лв./;

4. Имот № 226 от масив 39 в размер на 148 лв. /сто четиридесет и осем лв./;

5. Имот № 227 от масив 39 в размер на 126 лв. /сто двадесет и шест лв./;

6. Имот № 228 от масив 39 в размер на 130 лв. /сто и тридесет лв./;

7. Имот № 229 от масив 39 в размер на 170 лв. /сто и седемдесет лв./;

8. Имот № 230 от масив 39 в размер на 111 лв. /сто и единадесет лв./;

9. Имот № 231 от масив 39 в размер на 181 лв. /сто осемдесет и един лв./;

10. Имот № 46 от масив 32  в размер на 276 лв. /двеста седемдесет и шест лв./;

11. Имот № 47 от масив 32 в размер на 486 лв. /четиристотин осемдесет и шест лв./;

12. Имот № 50 от масив 32 в размер на 327 лв. /триста двадесет и седем лв./;

13. Имот № 51 от масив 32 в размер на 59 лв. /петдесет и девет лв./;

14. Имот № 271 от масив 33 в размер на 216 лв. /двеста и шестнадесет лв./;

15. Имот № 274 от масив 33 в размер на 218 лв. /двеста и осемнадесет лв./;

16. Имот № 283 от масив 33  в размер на 276 лв. /двеста седемдесет и шест лв./;

17. Имот № 291 от масив 33 в размер на 147 лв. /сто четиридесет и седем лв./;

18. Имот № 292 от масив 33 в размер на 144 лв. /сто четиридесет и четири лв./;

19. Имот № 301 от масив 33 в размер на 172 лв. /сто седемдесет и два лв./;

20. Имот № 305 от масив 33 в размер на 170 лв. /сто и седемдесет лв./;

21. Имот № 304 от масив 33 в размер на 142 лв. /сто четиридесет и два лв./;

22. Имот № 308 от масив 33 в размер на 132 лв. /сто тридесет и два лв./;

23. Имот № 311 от масив 33 в размер на 138 лв. /сто тридесет и осем лв./;

24. Имот № 312 от масив 33 в размер на 319 лв. /триста и деветнадесет лв./;

25. Имот № 318 от масив 33 в размер на 977 лв. /деветстотин седемдесет и седем лв./;

26. Имот № 322 от масив 33 в размер на 328 лв. /триста двадесет и осем лв./;

27. Имот № 323 от масив 33 в размер на 405 лв. /четиристотин и пет лв./;

 

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 7 349 (седем хиляди триста четиридесет и девет лв.) лева.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2011г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2011г.


РЕШЕНИЕ № 528 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя № № 000347 и № 000350, в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Ю. Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-122/17.06.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост,  представляващи земеделска земя, а именно:

- Имот № 000347, с площ 1,628 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Пейово дере”, землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: № 000539, пасище, мера на община Първомай; № 000413, овощна градина, на “Доян агро”ЕООД; № 000351, полски път, на община Първомай; № 000418, овощна градина, на “Доян агро”ЕООД; № 000354, полски път, на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 399/28.05.2011г.;

- Имот № 000350, с площ 0,967 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловив, при граници на имота: № 132010, овощна градина, на “Доян агро”ЕООД; № 132009, нива,  на “Доян агро”ЕООД; № 000539, пасище, мера на община Първомай; № 000354, полски път, на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 400/28.05.2011г..

2. Одобрява пазарни оценки, изготвени от оценител на недвижими имоти в размер на:

- за имот № 000347 - 555 лева (петстотин петдесет и пет лв.);

- за имот № 000350 - 375 лева (триста седемдесет и пет лв.).

3. Определя начална тръжна цена в размер на:

- за имот № 000347 - 555 лева (петстотин петдесет и пет лв.);

- за имот № 000350 - 375 лева (триста седемдесет и пет лв.).

4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Езерово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 529 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с трайно предназначение земеделска територия, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-124/17.06.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2011 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова т.20 със следното съдържание: Поземлен имот № 59080.92.63, с трайно предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване – за стопански двор, с площ по кадастрална карта – 406 кв.м., при съседи: ПИ 92.66, ПИ 92.73, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив.  

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот № 59080.92.63 с площ по кадастрална карта – 406 кв.м., с трайно предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване – за стопански двор, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив, при граници и съседи: ПИ 92.66, ПИ 92.73. За имота е съставен Акт за ЧОС 414/03.06.2011г.

ІII. Одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти в размер на  1 575 лева (хиляда петстотин седемдесет и пет лева) без ДДС. 

IV. Определя начална тръжна цена в размер на 1 575 лева (хиляда петстотин седемдесет и пет лева) без ДДС. 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41, ал.2, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1  от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 530 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №  324007, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-137/21.06.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2011 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова т.21 със следното съдържание: Поземлен имот № 324007, с площ 2,838 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кошитско юртвето”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 324006, нива на Йордан Димитров Костадинов; № 801359, пасище, мера на Община Първомай; № 801844, изоставена нива, на „Риск Инженеринг”АД; № 801595, пр.ел.енергия, на „Риск Инженеринг”АД.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

- Имот № 324007, с площ 2,838 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кошитско юртвето”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 324006, нива на Йордан Димитров Костадинов; № 801359, пасище, мера на Община Първомай; № 801844, изоставена нива, на „Риск Инженеринг”АД; № 801595, пр.ел.енергия, на „Риск Инженеринг”АД. За имота е съставен Акт за ЧОС № 423/21.06.2011г..

ІII. Одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти в размер на  1 605 лева (хиляда шестстотин и пет лева).              IV. Определя начална тръжна цена в размер на 1 605 лева (хиляда шестстотин и пет лева). 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 531 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-150/30.06.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.91 от Административнопроцесуален кодекс

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 517, прието на 27.05.2011 г. по Протокол № 57 на Общински съвет град Първомай.

Мотиви: Подписка-възражение на жители на кв.Дебър за изграждане на Център за настаняване от семеен тип и Заповед № РД-15-484/20.06.2011 г. за отмяна на Заповед № РД-15-329/03.05.2011 г. на Кмета на Община Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 532 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – 321, находящ се в кв.1 по плана на с.Православен, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-131/20.06.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Йълмаз Ахмед Исмаил с ЕГН ................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – 321 в кв.1 по плана на с.Православен, общ.Първомай, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 142/1142 идеални части от дворно място цялото застроено и незастроено с площ от 1142 кв.м., съставляващо УПИ ІІ – 321 в кв.1 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986г.,  при граници на парцела: север – УПИ VІ-15, изток – улица, юг – УПИ VІІІ-14 и запад – УПИ ХХІІІ – общ. и УПИ ХХІV – общ. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 373/02.02.2011г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 646,10 лв. (шестстотин четиридесет и шест лева и десет стотинки) с ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 646,10 лв. (шестстотин четиридесет и шест лева и десет стотинки) с ДДС, се дължи от Йълмаз Ахмед Исмаил с ЕГН ..............., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-Й-10/19.10.2010г. от Йълмаз Ахмед Исмаил и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


 РЕШЕНИЕ № 533 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно:  Даване на съгласие за извършване на строителни работи в общински имоти с номера 11074, 11075 в местността „Терлика” и 12027 и 12032 в местността „Божака” по плана за земеразделяне на с.Виница, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-133/20.06.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с Решение №687/25.08.2004г. на Министерски Съвет на РБ, Заповед №РД-02-14-1639/30.09.2010г. на Национален експертен съвет по устройство на територията и в съответствие с Решение на Общински съвет гр.Първомай с №569 прието на 17.10.2007г. по Протокол №57, при условията на чл.60 от АПК

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие за извършване на строителни работи в общински имоти с №№ 11074, 11075 в местността „Терлика” и №№ 12027 и 12032 в местността „Божака”, по плана за земеразделяне на с.Виница, общ.Първомай, във връзка с реализирането на проект за: Реконструкция и електрификация на Ж.П. линия Пловдив–Свиленград – турска / гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. Фаза 1 Крумово – Първомай”.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с Решение №687 от 25.08.2004г. на Министерски Съвет на Република България, в съответствие с Решение на Общински съвет гр.Първомай с №569 прието на 17.10.2007г. по Протокол №57, Заповед №РД-02-14-1639/30.09.2010г. на Национален експертен съвет по устройство на територията, при условията на Чл.60 от АПК, във връзка с реализацията на проект за: „Реконструкция и електрификация на Ж.П. линия Пловдив – Свиленград – турска граница / гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. Фаза 1 „Крумово – Първомай”.


 РЕШЕНИЕ № 534 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 
Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 153019 землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на  автомивка и кафе.
Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-121/16.06.2011 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на Чл.129 ал.1 от ЗУТ,във връзка с  чл.134 ал.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 153019 землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на автомивка и кафе.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята.


РЕШЕНИЕ № 535 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 
Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 153018 землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на автосервиз, автомивка и кафе.
Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-120/16.06.2011 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на Чл.129 ал.1 от ЗУТ,във връзка с  чл.134 ал.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ.
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 153019 землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на автосервиз, автомивка и кафе.
Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9 ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята.


РЕШЕНИЕ № 536 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 
Относно: Допълнително споразумение към Договор № 319/13.07.2010г. за продажба чрез конкурс на общински недвижим имот, сключен между община Първомай и „Евроекопродукт – МВ” ООД.
Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-136/20.06.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и молба с вх. № 26-00-84/13.05.2011г. на Христо Младенов – управител на „Евроекопродукт – МВ” ООД

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

       1.     Да бъде допълнено поетото задължение за закупения недвижим имот по Договор № 319/13.07.2010г., вписан в службата по вписванията при Районен съд град Първомай под № 74, том ІV, дв.вх. №1004 от 13.07.2010г., като чл.1 и чл.9 от същия да добият следния вид:

        Чл.1 „Продавачът продава на купувача следния недвижим имот - частна общинска собственост, с цел изграждане на стъклени оранжерии за отглеждане на екологично чисти оранжерийни култури и фотоволтаичен парк, в срок от 32 месеца, считано от датата на подписване на договора.”

        Чл.9 „Купувачът се задължава да изпълни изцяло и в срок  поетите задължения  по този договор  и по оферираното от него инвестиционно предложение, а именно: изграждане на стъклени оранжерии за отглеждане на екологично чисти оранжерийни култури и фотоволтаичен парк, в срок от 32 месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор.”

    2.  Упълномощава кмета на община Първомай, да подпише допълнителното споразумение към Договор № 319/13.07.1010г., сключен между община Първомай и „Евроекопродукт – МВ” ООД.

Мотиви: На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и молба с вх. № 26-00-84/13.05.2011г. от Христо Младенов, в качеството му на управител на „Евроекопродукт – МВ” ООД.


РЕШЕНИЕ № 537 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

ОТНОСНО: Опрощаване на държавно вземане на Деляна Левентова Тирозова  с ЕГН ................. от гр.Първомай, общ. Първомай, ул.”Славейков” № 5.

 Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова-председател     на ПК „ЗСД”  вх.№ 53-0-145/30.06.2011 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и докладна записка на Юлиян Димитров – зам.кмет на община Първомай.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Предлага на Президента на Република България да опрости дълга към държавата, произтичащ от разпореждане № 205 от 10.05.2010г. на РУ „ Социално осигуряване” гр.Хасково, издадено по реда на чл.114, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване на ДЕЛЯНА ЛЕВЕНТОВА ТИРОЗОВА с ЕГН .................. от гр.Първомай, общ. Първомай, ул.”Славейков” № 5.


РЕШЕНИЕ № 538 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: отмяна на Решение № 518 на Общински съвет – Първомай, взето с Протокол № 57 от 27.05.2011 г.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-128/17.06.2011 г. и на основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местна администрация

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Отменя Решение № 518 взето с Протокол № 57 от 27.05.2011 г.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, предвид фактическите основания в писмо с вх.№ 61-02-65/07.06.2011 г. на Областен управител на област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 539 взето на 30.06.2011г. по протокол № 58 

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова-председател ПК „ЗСД” вх. №53-0-146/30.06.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Ангел Василев Атанасов, роден през 1958 г., от гр.Първомай, в размер на 180 лв. Заявление вх.№ 53-А-16/02.06.2011 г.

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 320 лв.  /разпределени за четири месеца от VII до X по 80 лв./ Заявление вх.№ 53-А-20 от

17.06.2011г.

·        Атанас Колев Петров, роден през 1944 г., от с.Виница, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-18/09.06.2011 г.

·        Вида Георгиева Христева, родена през 1980 г., от с.Поройна, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-В-5/08.06.2011 г.

·        Виолета Ангелова Атанасова, родена през 1982 г., от гр.Първомай, в размер на

100 лв. Заявление вх.№ 53-В-6/28.06.2011 г.

·        Жечка Тодорова Митева, родена през 1958 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-Ж-1/15.06.2011 г.

·        Георги Иванов Тодоров, роден през 1962 г., от с.Татарево, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-Г-3/21.06.2011 г.

·        Иванка Колева Муратева, родена през 1934 г., от гр.Първомай, в размер на

100 лв. Заявление вх.№ 53-И-2/28.06.2011 г.

·        Марина Славова Вълкова, родена през 1983 г., от гр.Първомай, в размер на

150 лв. Заявление вх.№ 53-М-8/13.05.2011 г.

·        Милена Вълкова Гаделева, родена през 1973 г., от гр.Първомай, в размер на

100 лв. Заявление вх.№ 53-М-11/24.06.2011 г.

·        Митю Иванов Кисьов, роден през 1925 г., от с.Градина, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-М-12/24.06.2011 г.

      На гражданите, подали останалите молби, към 28.06.2011 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение

РЕШЕНИЕ № 540 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2011 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков-Председател Общински съвет вх.№ 53-0-156/04.07.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчета на Председателя на Общински съвет гр.Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2011 година.

Мотиви: Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 541 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-155/04.07.2011 г. и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от ЗМДТ и чл.79 от АПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 525 от 11.06.2007 г. по Протокол № 52, изм. и доп. с Решение № 46/22.02.2008 г. по Протокол № 5, изм. и доп. с Решение № 198/27.02.2009 г. по Протокол № 25, изм. и доп. с Решение № 288/30.10.2009 г. по Протокол № 35, изм. и доп. с Решение № 328/29.01.2010 г. по Протокол № 38, изм. и доп. с Решение № 342/25.02.2010 г. по Протокол № 39, изм. и доп. с Решение № 455/28.01.2011 г. на Общински съвет Първомай, по Протокол № 53.

Мотиви: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от ЗМДТ и чл.79 от АПК и с цел регламентирането на такса за извършване на нова услуга свързана с функционирането на общинските пазари.


РЕШЕНИЕ № 542 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-153/04.07.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие:

- 0,609 дка имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 140362, представляващ лозови насаждения, с площ 0,609 дка, осма категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Иван Тодоров Христев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 12 от 19.02.2003г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 95420/1991г. на наследници на Иван Тодоров Христев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в м.”Хасара” землище Искра.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Искра е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

2. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Дълбок извор , ЕКАТТЕ 24493, с имотен номер 086009, представляващ  нива, целият с площ от 3,353 дка, шеста категория,

 да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Запрян Димитров Митринджаков.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 53707 от 11.08.2008 г. на ОСЗГ-гр.Първомай, по преписка № 53707/1991г. на наследниците на Запрян Димитров Митринджаков по съдебно Решение № 20/07.04.2006г., относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността „Юрта”, землище Дълбок извор.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Дълбок извор е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

 

 3. Дава съгласие:

- 1,930 дка имот в землището на с.Дълбок извор , ЕКАТТЕ 24493, с имотен номер 066005, представляващ  нива, с площ от 1,930 дка, пета категория – 1,686 дка и шеста категория – 0,244 дка,

 да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Янко Георгиев Налбантов.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 7 от 04.01.2001 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 33907/1991г. на наследниците на Янко Георгиев Налбантов по съдебно Решение № 226/04.10.2000г.,  относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Дотлука”, землище Дълбок извор.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Дълбок извор е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

4. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038105, представляващ  нива, целият с площ от 13,499 дка,осмаІ категория ;

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 035019, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 9,266 дка, десета категория;

- 2,080 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 028023, представляващ  изоставена орна земя, с площ от 2,080 дка, осма категория;

- 0,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 051052, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 10,671 дка, осма категория - 3,735 дка и десета категория - 6,936 дка;

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 040034, представляващ  нива, целият с площ от 3,724 дка, осма категория  и

- 4,400 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 048003, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,139 дка, десета категория, 

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване  правото на собственост на Колю Александров Петров.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 918 от 22.03.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 918/1992г. на Колю Александров Петров, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в землище Буково - нива 2,000 дка в м.”Къра”, 1,000 дка в м.”Славковица”, 2,000 дка в м. ”Белия камък”, 1,000 дка в м. ”Селско дере”, 1,000 дка в м.”Равнища”, 2,700 дка в м.”Долно равнища”, 0,500 дка в м.„Бекиро”, 1,000 дка в м.”Айкъна”, 1,200 дка в м.”Равнища” и  0,100 дка в м.”Лозята”.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

5. Дава съгласие:

- 1,600 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038105, представляващ  нива, целият с площ от 13,499 дка,осмаІ категория ;

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 035019, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 9,266 дка, десета категория; 

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 065020, представляващ  нива, целият с площ от 10,747 дка, девета категория;

- 1,600 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 048013, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 2,857 дка, десета категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 034054, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 4,923 дка, десета категория; 

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 045012, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 1,643 дка, VІІІ категория;    и

- 2,600 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 048003, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 8,130 дка, десета категория, 

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване  правото на собственост на наследници на Илю Александров Петров.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 32118 от 22.03.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 32118/1992г. на наследниците на Илю Александров Петров, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в землище Буково - нива 1,600 дка в м.”Къра”, нива 1,000 дка в м.”Славковица”, нива 1,000 дка в м.”Дълга поляна”, нива 1,600 дка в м.”Равнища” , нива 2,600 дка в м.”Долно равнища” , нива  2,000 дка в  м.„Шумата” и нива 1,000 дка в  м.”Айкъна”.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

6. Дава съгласие:

- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 047028, представляващ  нива, целият с площ от 6,349 дка, четвърта категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 024028, представляващ нива, целият с площ от 3,598 дка, осма категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 069065, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 10,158 дка, девета категория;

- 0,300 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 001008, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 0,772 дка, осма категория и

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 055019, представляващ нива, целият с площ от 28,763 дка, десета категория, 

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване  правото на собственост на Елена Николова Паунова.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 23318 от 22.03.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 23318/1992г. на Елена Николова Паунова, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в землище Буково - нива с площ 5,000 дка в м.”Чулфата”, нива с площ 2,000 дка в м.”Средока”, нива с площ  2,000 дка в м.„Чулфата”,  нива с площ 0,300 дка в м.„Лозята” и нива с площ 1,000 дка в  м.„Кольово дере”.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

7. Дава съгласие:

- 3,511 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 036011, представляващ  изоставена орна земя, с площ от 3,511 дка, десета категория;

- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 070014, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 9,133 дка, девета категория  и

- 4,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 060057, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 25,143 дка, девета категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване  правото на собственост на наследници на Петър Трифонов Дойчев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 30318 от 22.03.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 30318/1992г. на наследници на Петър Трифонов Дойчев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в землище Буково – нива с площ 1,000 дка в м.”Мавро”, нива с площ  1,000 дка в м.”Деде бунар”, нива с площ 1,000 дка в м.”Айкъна”, нива с площ 2,000 дка в м.”Боа тепе”, нива с площ 1,000 дка в м.”Хаширо”, нива с площ 3,000 дка в м.”Чулфата”, нива с площ 4,000 дка в м.”Милева чешма”.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

8. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 094072, представляващ  нива, целият с площ от 26,894  дка, осма категория  и

- 6,000 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 094056, представляващ  нива, целият с площ от 38,779  дка, осмаІ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване  правото на собственост на Петко Янков Бялдимов.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 57019 от 04.04.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 57019/1991г. на Петко Янков Бялдимов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в землище Брягово – 5,000 дка в м.”Дупките”, 2,000 дка в м.”Гьоля” и  2,000 дка в м.”Пъзлака”.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

9. Дава съгласие:

- 0,800 дка от имот в землището на с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, с имотен номер 075069, представляващ лозово насаждение, целият с площ от 7,573 дка, шеста категория   и

- 1,000 дка от имот в землището на с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, с имотен номер 076030, представляващ естествена ливада, целият с площ от 5,574 дка, шеста категория,

да бъдат предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Здравчо Атанасов Здравчев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 8 от 22.02.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 58017/1991г. на наследниците на Здравчо Атанасов Здравчев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в землище Драгойново - 1,000 дка в м.”Хасара” и 0,800 дка м.”Янина чука”.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Драгойново е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

10. Дава съгласие:

- 1,999 дка имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 021099, представляващ нива, с площ 1,999 дка, пета категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост Димитра Петрова Чурчулиева.

Имотът е признат в нови граници в местност „Машаталан” по Договор за делба от 06.06.1995 г. на Димитра Петрова Чурчулиева и влязло в сила Решение по чл.18 ж., ал.2 от ППЗСПЗЗ №12/22.02.1993 г. по преписка 72120/30.09.1991 г. на наследници на Петър Вълчев Бойчев, но не е възстановен.

Имотът към настоящия момент в КВС на землище Искра е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

11. Дава съгласие:

- 5,478 дка от имот в землището на гр.Първомай, ЕКАТТЕ 59080, с имотен номер 814001, представляващ нива, целият с площ 6,920, четвърта категория - 6,834 дка и пета категория – 0,086 дка,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Матьо Димитров Момчилов.

Имотът е признат в нови граници в местност „Кошиски герен” по преписка 3501/30.09.1991 г. на наследници на Матьо Димитров Момчилов по съдебно решение № 53/28.06.2006г.

По преписка № 3501/1991г. на наследниците на Матьо Димитров Момчилов е постановен Протокол № 3501С/17.08.2006 г. на ОСЗГ-гр.Първомай, относно признаване  правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в м.”Кошиски герен” земл. Първомай.

Имотът към настоящия момент в КВС на землище Първомай е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

 

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 543 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Стартиране на процедура за изработване на частично изменение на ПУП на съществуваща канализация попадаща в част от УПИ ХХІV – столова, находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, като се предвиди създаване на пешеходна алея между о.т. 43 и о.т. 4.

Предвид изложеното в предложение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-154/04.07.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.70, ал.3 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие за стартиране на процедура по изработване на проект за частично изменение на ПУП, засягащ североизточна граница на УПИ ХХІV-столова, находящ се в кв.8, по регулационния план на с.Воден, община Първомай, като се предвиди създаване на пешеходна алея между о.т. 43 и о.т. 4 , съгласно приложената скица, неразделна част от настоящото решение.

2. На основание чл.21, ал.7 от ЗОС Кмета на Община Първомай да представи за одобрение от ОбС гр.Първомай, проект за ЧИ на ПУП на описания в т.1 имот.

Мотиви: На основание чл.21. ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.70, ал.3 от ЗУТ и с оглед задоволяване на обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин.


РЕШЕНИЕ № 544 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва: имот № 012058 от землището на гр.Първомай, имот № 012023 от землището на с.Поройна и имот     № 059013 от землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-157/05.07.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2011 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки от 25 до 27, със следното съдържание:

- т.25 Поземлен имот № 012058, с площ 1,282 дка, с начин на трайно ползване – индивид.застр., находящ се в местността “Реал.граници-18ж ал”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.26 Поземлен имот № 012023, с площ 1,902 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кюкюците”, землището на с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.27 Поземлен имот № 059013, с площ 1,865 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кара солук”, землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А. 1. Имот № 012058, с площ 1,282 дка, с начин на трайно ползване – индивид. застр., находящ се в местността “Реал. Граници - 18ж ал.”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000066, индивид. застр. на град Първомай; № 000315, път ІV клас на Община Първомай; № 000286, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 424/30.06.2011г.

                2. Определя пазарна цена в размер на 4 220 лева (четири хиляди двеста и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

                3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 220 лева (четири хиляди двеста и двадесет лева).

 

Б. 1. Имот № 012023, с площ 1,902 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кюкюците”, в землището на с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 012083, лозе на Димитър Христев Бойлов; № 012082, лозе на Димитър Христев Бойлов; № 000177, полски път на Община Първомай; № 012003, нива, на Мариана Димитрова Куртишева и др.; № 000139, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 426/01.07.2011г.

      2. Определя пазарна цена в размер на 736,00 лева (седемстотин тридесет и шест лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

                  3. Определя начална тръжна цена в размер на 736,00 лева (седемстотин тридесет и шест лева).

 

В. 1. Имот № 059013, с площ 1,865 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кара солук”, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000605, полски път на Община Първомай; № 059015, нива на Реджеб Раим Реджеб; № 059003, нива на Шабан Джемалов Шефкедов; №059001, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 425/01.07.2011г.

                 2. Определя пазарна цена в размер на 730,00 лева (седемстотин и тридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител .

                 3. Определя начална тръжна цена в размер на 730,00 лева (седемстотин и тридесет лева).

 

ІІІ. След осъществяване на продажбите на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 545 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, с трайно предназначение земеделска територия, находящи се в стопански двор № 1, гр.Първомай по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-158/05.07.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2011 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки от 22 до 24, със следното съдържание:

- т.22 Поземлен имот № 59080.92.17 с площ по кадастрална карта – 2,191 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив;

- т.23 Поземлен имот № 59080.92.23 с площ по кадастрална карта – 1,359 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив;

- т. 24 Поземлен имот № 59080.92.24 с площ по кадастрална карта – 443 кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно:

А. 1. Поземлен имот № 59080.92.17 с площ по кадастрална карта – 2,191 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив, при граници и съседи: ПИ 92.16, ПИ 92.18, ПИ 92.21, ПИ 92.19, ПИ 92.66. За имота е съставен Акт за ЧОС № 411/03.06.2011г.

2. Определя пазарна цена в размер на 7 778  лева (седем хиляди седемстотин седемдесет и осем лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 7 778  лева (седем хиляди седемстотин седемдесет и осем лева) без ДДС.

 

Б. 1. Поземлен имот № 59080.92.23 с площ по кадастрална карта – 1,359 дка, с трайно предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив, при граници и съседи: ПИ 92.25, ПИ 92.21, ПИ 92.22, ПИ 92.24, ПИ 92.66. За имота е съставен Акт за ЧОС № 412/03.06.2011г.

2. Определя пазарна цена в размер на 4 825  лева (четири хиляди осемстотин двадесет и пет лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 825  лева (четири хиляди осемстотин двадесет и пет лева) без ДДС.

 

В. 1. Поземлен имот № 59080.92.24 с площ по кадастрална карта – 443 кв.м., с трайно предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в стопански двор № 1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-16-4/25.09.2007г. на началника на СГКК – Пловдив, при граници и съседи: ПИ 92.25, ПИ 92.23, ПИ 92.22, ПИ 92.66. За имота е съставен Акт за ЧОС № 413/03.06.2011г.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 573  лева (хиляда петстотин седемдесет и три лева) без ДДС въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 573  лева (хиляда петстотин седемдесет и три лева) без ДДС. 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41, ал.2, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1  от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 546 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд /ОПФ/, представляващ № 139004, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-159/05.07.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд /ОПФ/, а именно:

- Имот № 139004 с обща площ 25,012 дка., начин на трайно ползване: друга селскостоп. територия. Имотът попада в подотдел 210-а, площ 22,488 дка., вид на подотдела – широколистна гора, находящ се в местността “Гюрлека”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 139010, нива на Стефан Тенчев Кошев; № 139043, водостоп.съор. на МЗГ-ХМС; № 139002, водостоп.съор. на МЗГ-ХМС; № 147002, водостоп.съор. на МЗГ-ХМС; № 090011, път ІV кл. на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 86/14.12.2006г.

            2. Определя пазарна цена за описания в т.1 имот в размер на 7 937 лева (седем хиляда деветстотин тридесет и седем лева)  въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими оценители.

           3. Определя начална тръжна цена за описания в т.1 имот в размер на 7 937 лева (седем хиляда деветстотин тридесет и седем лева) .

4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Брягово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 547 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно:Предоговаряне на общински дълг, поет с договор за кредит № 82/12.04.2010 г. между община Първомай и „ФЛАГ” ЕАД.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-161/06.07.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, както и чл.3, т.2, чл.13, чл.17 и във връзка с чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

  1. Община Първомай да подпише анекс към договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да промени:

   Условия за погасяване:

   - Срок за погасяване – до 25.12.2011 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

   Всички останали параметри остават в сила без промяна.

  2. Кметът на Община Първомай да подпише анекс към договора за кредит с Фонд ФЛАГ ЕАД съгласно горните параметри.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, както и чл.3, ал.2  чл.13, чл.17 и във връзка с чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до финансирането му от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.


РЕШЕНИЕ № 548 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Изменение на Решение № 504, прието на 30.03.2007г. по Протокол № 49 на Общински съвет Първомай за създаване на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров вх.№ 53-0-162/06.07.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и ПМС № 92/07.04.2011г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, обн. Бр.31/2011г. на Държавен вестник

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.              Изменя наименованието на общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, като същият се преименува в Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

2.              Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси е в следния състав:

Председател:  Юлиян Димитров – зам.кмет на Община Първомай

Зам.председател: Стоян Михайлов Бойков

Зам.председател: Ружди Фахри Салим – зам.началник ОС „Земеделие и гори” гр. Първомай.

Членове: Добромир Спасов  - директор дирекция „УПССД”

                            Катя Николова -  директор поделение „Образование”при ОбА

                            Таня Налбантова – директор дирекция „Социално подпомагане”

                           Деница Атанасова Тултукова – Младши юрист при ОбА гр.Първомай

                            Недялка Божилова  - директор дирекция „Бюро по труда”

                            Петя Димитрова Калоферова - Кръстева

                            Шикир Хасанов

                 Филип Караманов

Мотиви: Настоящата промяна на Решение № 504, прието на 30.03.2007г. по Протокол № 49 на Общински съвет Първомай се налага съгласно ПМС № 92/07.04.2011г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, обн. Бр.31/2011г. на Държавен вестник и постъпило писмо от Областен управител на област Пловдив с изх.№ 03-07-70#1/23.06.2011г..

 

РЕШЕНИЕ № 549 взето на 15.07.2011г. по протокол № 59 

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Т.Бобев-зам.председател ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-168/15.07.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Боянка Йорданова Борисова, родена през 1989 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Б-3/06.07.2011 г.

·        Димитър Ганчев Иванов, роден през 1963 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв.   Заявление вх.№ 53-Д-9/06.07.2011 г.

·        Добринка Ангелова Димова, родена през 1969 г., от с.Бяла река, в размер на 200лв. Заявление вх.№ 53-Д-10/11.07.2011 г.

·        Жечка Тодорова Митева, родена през 1958 г., от гр.Първомай, в размер на 70 лв. Заявление вх.№ 53-Ж-4/06.07.2011 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби, към 14.07.2011 г., не се отпуска финансова помощ.

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.  


РЕШЕНИЕ № 550 взето на 27.07.2011г. по протокол № 60 

Относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична общинска собственост № 604/15.12.2010 г., сключен между община Първомай и Агенция социално подпомагане.

Предвид изложеното в предложение от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-169/19.07.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Дава съгласие срокът на Договор № 604/15.12.2010 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична общинска собственост, представляващ 9 броя стаи с номера 301, 301 А, 302, 303, 304, 305, 307, 307 А, 315 и санитарен възел на третия етаж, секция А /източно крило/ в сградата на Общинска администрация – Първомай, цялата със застроена площ от 1684 кв.м., находящи се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, с обща площ на помещенията от 191 кв.м., сключен между Община Първомай и Агенция социално подпомагане, представлявана от изпълнителния директор Ивайло Цветанов Иванов, да бъде удължен с 4 /четири/ години, считано от датата на влизането му в сила по чл.18 от договора.

 2. Одобрява Допълнително споразумение за удължаване на срока на договор за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична общинска собственост № 604/15.12.2010 г. и упълномощава кмета на Общината да го подпише.

   3. Дава съгласие след одобрение на Агенция социално подпомагане гр.София по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” за извършване на ремонтни дейности на териториални поделения на АСП по схема BG 161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитие и устойчиви градски ареали” и след датата на приключване на проекта, че предназначението на помещенията, обект на интервенциите по проекта, няма да бъде променяно за период най-малко от 5 години, както и съгласие за извършване на ремонтни дейности на помещенията предоставени на Агенция социално подпомагане гр.София.

 

  Мотиви: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, предвид условията на § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление вх.№ 24-00-55/19.07.2011 г. от Дирекция „Социално подпомагане”- гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 551 взето на 27.07.2011г. по протокол № 60 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план „Изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземна кабелна линия 110kV от подстанция 110/20kV „Борисовград”-УПИ IX-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, идентичен с югоизточната част от ПИ № 000369 по КВС на гр.Първомай, до „Нова електрическа подстанция” разположена в Промишлена зона „Караджалово-УПИ I – 000434, производствено складова дейност и фотоволтаичен парк, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив”.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх. № 53-0-174/26.07.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      Одобрява Подробен устройствен план „Изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземна кабелна линия 110kV от подстанция 110/20kV „Борисовград”-УПИ IX-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, идентичен с югоизточната част от ПИ № 000369 по КВС на гр.Първомай, до „Нова електрическа подстанция” разположена в Промишлена зона „Караджалово-УПИ I – 000434, производствено складова дейност и фотоволтаичен парк, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив”.

 

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с изграждане на трасе на нова подземна кабелна линия 110kV  от съществуваща подстанция 110/20kV „Борисовград”- УПИ IX-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, идентичен с югоизточната част от ПИ №000369 по КВС на гр.Първомай, до „Нова електрическа подстанция” разположена в Промишлена зона „Караджалово” – УПИ I – 000434, производствено складова дейност и фотоволтаичен парк, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив и в изпълнение на Договор за присъединяване на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа с № ЕП-88/13.04.2011 г., сключен между НЕК ЕАД и „ЗБЕ Партнерс” ЕООД и молба с вх.№ 91-02-56/20.07.2011 г. от всички заинтересовани страни.


РЕШЕНИЕ № 552 взето на 31.08.2011г. по протокол № 61

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2011 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2011 г. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2011 г.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-181/16.08.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от ЗОБ и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2011 г., както следва:

1.1. По прихода  - 5 915 484 лв. / съгласно Приложение № 1 /;

1.2. По разхода  -  5 482 673 лв. / съгласно Приложение № 2 /.

2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 441 614 лева и на текущите ремонти в размер на 233 491 лева.  / съгласно Приложение № 3 /.

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2011 г.  / съгласно Приложение № 4 /.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от ЗОБ и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2011 година.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233