Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 94 до № 139 приети от 25.04.2012 г. до 31.08.2012 г. по Протоколи от № 9 – до № 13

 РЕШЕНИЕ №94 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев - зам.кмет вх.№ 53-0-122/10.04.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост,  с обща площ 7 247 кв.м., както следва:

1. Поземлен имот с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 122 (сто двадесет и две) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 146. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 526/08.02.2012 год.;

2. Поземлен имот с площ от 486 кв.м. (четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 184 (сто осемдесет и четири) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 216, полски път № 9501, ПИ № 66, ПИ № 217 и ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 527/08.02.2012 год.;

3. Поземлен имот с площ от 498 кв.м. (четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 185 (сто осемдесет и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 218, полски път № 9501, ПИ № 219, ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 528/09.02.2012 год.;

4. Поземлен имот с площ от 692 кв.м. (шестстотин деветдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 186 (сто осемдесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 222, полски път № 9501,  ПИ № 223, и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 529/09.02.2012 год.;

5. Поземлен имот с площ от 240 кв.м. (двеста и четиридесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 187 (сто осемдесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 223 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 530/09.02.2012 год.;

6. Поземлен имот с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 188 (сто осемдесет и осем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 223, полски път № 9501, ПИ № 224 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 531/13.02.2012 год.;

7. Поземлен имот с площ от 503 кв.м. (петстотин и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 189 (сто осемдесет и девет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 225, полски път № 9501, ПИ № 224 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 532/13.02.2012 год.;

8. Поземлен имот с площ от 144 кв.м. (сто четиридесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 190 (сто и деветдесет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 226, ПИ № 104 и полски път № 9503.  За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 533/13.02.2012 год.;

9. Поземлен имот с площ от 673 кв.м. (шестстотин седемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 191 (сто деветдесет и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 225, ПИ № 104, ПИ № 226, ПИ № 227, полски път № 9503 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 53413.02.2012 год.;

10. Поземлен имот с площ от 677 кв.м. (шестстотин седемдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 192 (сто деветдесет и две) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 219, ПИ № 194, ПИ № 220 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 535/20.02.2012 год.;

11. Поземлен имот с площ от 729 кв.м. (седемстотин двадесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 193 (сто деветдесет и три) от масив 37 (тридесет и седем)  по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота:, ПИ № 194, ПИ № 220, ПИ № 222 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 536/20.02.2012 год.;

12. Поземлен имот с площ от 749 кв.м. (седемстотин четиридесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 195 (сто деветдесет и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 126, ПИ № 230, ПИ № 231, ПИ № 229 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 537/20.02.2012 год.;

13. Поземлен имот с площ от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 196 (сто деветдесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 126, ПИ № 230 и ПИ № 231 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 538/21.02.2012 год.;

14. Поземлен имот с площ от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 197 (сто деветдесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 230 и ПИ № 232 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 539/21.02.2012 год.;

15. Поземлен имот с площ от 208 кв.м. (двеста и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 198 (сто деветдесет и осем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 233, ПИ № 232 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 540/23.02.2012 год.;

16. Поземлен имот с площ от 97 кв.м. (деветдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 200 (двеста) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 230 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 541/23.02.2012 год.;

17. Поземлен имот с площ от 232 кв.м. (двеста тридесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 201 (двеста и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 194, ПИ № 217, ПИ № 218 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 542/23.02.2012 год..

 ІІ. Определя пазарни цени за описаните по т.І общински имоти въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим
оценител, както следва:

1. Имот № 122 от масив 38 в размер на  128 лв. /сто двадесет и осем лева/;

2. Имот № 184 от масив 37 в размер на  153 лв. /сто петдесет и три лева/;

3. Имот № 185 от масив 37 в размер на  156 лв. / сто петдесет и шест лева /;

4. Имот № 186 от масив 37 в размер на  217 лв. /двеста и седемнадесет лева/;

5. Имот № 187 от масив 37 в размер на  75 лв. /седемдесет и пет лева/;

6. Имот № 188 от масив 37 в размер на  128 лв. /сто двадесет и осем лева/;

7. Имот № 189 от масив 37 в размер на  158 лв. /сто петдесет и осем лева/;

8. Имот № 190 от масив 37 в размер на  45 лв. /четиридесет и пет лева/;

9. Имот № 191 от масив 37 в размер на  211 лв. /двеста и единадесет лева/;

10. Имот № 192 от масив 37 в размер на  213 лв. /двеста и тринадесет лева/;

11. Имот № 193 от масив 37 в размер на  229 лв. /двеста и двадесет и девет лева/;

12. Имот № 195 от масив 37 в размер на  235 лв. /двеста и тридесет и пет лева/;

13. Имот № 196 от масив 37 в размер на  8 лв. /осем лева/;

14. Имот № 197 от масив 37 в размер на  151 лв. /сто петдесет и един лева/;

15. Имот № 198 от масив 37 в размер на  65 лв. /шестдесет и пет лева/;

16. Имот № 200 от масив 37 в размер на  30 лв. /тридесет лева/;

17. Имот № 201 от масив 37 в размер на  73 лв. /седемдесет и три лева/.

 III. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти в пакет с обща площ 7 247 кв.м.,  в размер на 2 275 (две хиляди двеста седемдесет и пет лв.) лева.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2012г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2012г.


 РЕШЕНИЕ №95 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот/ПИ/ № 009151, местност „Карамана” землището на с.Градина, община Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти/млечни/”.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-126/11.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 009151 местност „Карамана” землището на с.Градина, община Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти/млечни/”.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал., т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти /млечни/”.


 РЕШЕНИЕ №96 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Докладна записка относно одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за кабелна линия 20kV за захранване на фотоволтаичен парк в ПИ № 010107, местност „Азмак боаз”, по КВС с.Градина, община Първомай, област Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-127/11.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява проект на ПУП - Парцеларен план за кабелна линия 20 kV за захранване на фотоволтаичен парк в ПИ № 010107, местност „Азмак боаз”, по КВС с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с изграждане на БКТП в ПИ № 010107, който ще се захрани чрез подземна кабелна линия 20 kV от ЖР стълб № 9 на ВЛ 20 kV „Градина”, ПС „Първомай”.


 РЕШЕНИЕ №97 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-141/17.04.2012 г. и на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2,  чл.13, чл. 17 и във връзка с чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет  гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016 от 16. 07. 2010 г.,”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска, при следните основни параметри:

. Максимален размер на дълга – 3 018 516,78 (три милиона и осемнадесет хиляди петстотин и шестнадесет лева 78 ст);

. Валута на дълга – лева

. Вид на дълга –краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

. Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016;

. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

. Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Първомай по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2; чл. 13; чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до възстановяване на извършените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


 РЕШЕНИЕ №98 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от Катя Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-143/25.04.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Албена Ангелова Ангелова, родена през 1967 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-12/03.04.2012 г.

·        Албена Симеонова Хубенова, родена през 1949 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-А-15/19.04.2012 г.

·        Асен Ашаров Юсеинов, роден през 1966 г., от с.Караджалово, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-17/23.04.2012 г.

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-9/02.04.2012 г.

·        Атанас Петров Колев, роден през 1944 г., от с.Виница, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-А-16/21.04.2012 г.

·        Атанаска Николова Димова, родена през 1976 г., от гр.Първомай, в размер на 80  лв. Заявление вх.№ 53-А-14/12.04.2012 г.

·        Илия Иванов Илиев, роден през 1969 г., от с.Бяла река, в размер на 300 лв. Заявление вх.№ 53-И-1/11.04.2012 г.

·        Севдие Садък Юсеин, родена през 1978 г., от с.Православен, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-С-2/12.04.2012 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 24.04.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


 РЕШЕНИЕ №99 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: избор на комисия за проверка на община Първомай за периода 2007-2011г.Предвид изложеното в проекто решение от група общински съветници вх.№ 53-0-175/31.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Избира временна комисия към Общински съвет град Първомай с цел извършване на проверка на Община Първомай за периода 2007-2011 г. във връзка с :

- неправомерни действие на кмета на Община Първомай по изразходване на средства с целево предназначение не по предназначението им;

- системно изразходване на бюджетни средства без одобрението на Общинския съвет;

- изразходване на бюджетни средства преди тяхното реално обезпечаване;

- системни нарушения на правилата за финансово управление и контрол;

- значително увеличаване на финансовите задължения на Община Първомай посредством забавяне или отлагане на плащания, поемане на финансови задължения, без да са обезпечени с бюджетни средства;

- преразход на средства от общинския бюджет за дейности, които са предмет на финансиране със средства по Опративните програми;

- наложени санкции на Община Първомай по ОП „Околна среда”;

- участие на подизпълнители в изпълнението на обществени поръчки, които не са обявени в процедурата за избор на изпълнител.

2. Упълномощава комисията да наеме необходимите външни експерти за извършване на проверката.

3. Разноските за извършване на проверката са за сметка на общинския бюджет.

4. Състав на комисията:

- Митко Христов Хубинов-общински съветник

- Илия Тодоров Ганчев - общински съветник

- Катя Николаева Попова - общински съветник

- Георги Богданов Начев - общински съветник

- Запрян Тонев Кичуков - общински съветник


РЕШЕНИЕ №100 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Подновяване на Договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид изложеното в Докладна записка от д-р Катя Попова, Красимира Александрова, Красимир Грозев, Желязко Пашев и Петър Ганев вх.№ 53-0-174/31.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.43 и 45 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и поради изтичане срока на договор № 512/30.12.2008 г. и предвид положителните резултати от досегашното управление, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Договорът за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД град Първомай, сключен с д-р Иван Янчев Маджаров, да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 30.12.2011 г.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД град Първомай, с д-р Иван Янчев Маджаров


РЕШЕНИЕ №101 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС 100% ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИМ.

Предвид изложеното в докладна записка от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-156/16.05.2012 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА; чл. 17 т. 11 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в  общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл. 137 ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 147 ал. 2 от Търговския закон, както и в съответствие с приетият План за работа на ОбС през първо полугодие на 2012 г.,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема годишния финансов отчет на “Медицински център І-Първомай” ЕООД  за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 година.

2. Приема годишния финансов отчет на “МБАЛ Първомай” ЕООД  за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 година.

3. Приема за информация  Доклад от контрольора на “МБАЛ Първомай” ЕООД. 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие – чл. 17, т. 11 и в съответствие с приетият План за работа на ОбС за първо полугодие на 2012 г..


РЕШЕНИЕ №102 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2011 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Иван Георгиев - зам.кмет вх.№ 53-0-153/15.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2011 година.

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ №103 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Изменение на Решение № 94 от 25.04.2012 г. по протокол № 9 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-152/15.05.2012 г. и на основание чл.45, ал.9, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя частично Решение № 94 от 25.04.2012 г. по протокол № 9 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

 І. Изменя т.І, като текста „І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост,  с обща площ 7 247 кв.м., както следва:” се заменя с текста: „І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 122 (сто двадесет и две) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 146. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 526/08.02.2012 год.;

2. Поземлен имот с площ от 486 кв.м. (четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 184 (сто осемдесет и четири) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 216, полски път № 9501, ПИ № 66, ПИ № 217 и ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 527/08.02.2012 год.;

3. Поземлен имот с площ от 498 кв.м. (четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 185 (сто осемдесет и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 218, полски път № 9501, ПИ № 219, ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 528/09.02.2012 год.;

4. Поземлен имот с площ от 692 кв.м. (шестстотин деветдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 186 (сто осемдесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 222, полски път № 9501,  ПИ № 223, и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 529/09.02.2012 год.;

5. Поземлен имот с площ от 240 кв.м. (двеста и четиридесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 187 (сто осемдесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 223 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 530/09.02.2012 год.;

6. Поземлен имот с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 188 (сто осемдесет и осем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 223, полски път № 9501, ПИ № 224 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 531/13.02.2012 год.;

7. Поземлен имот с площ от 503 кв.м. (петстотин и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 189 (сто осемдесет и девет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 225, полски път № 9501, ПИ № 224 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 532/13.02.2012 год.;

8. Поземлен имот с площ от 144 кв.м. (сто четиридесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 190 (сто и деветдесет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 226, ПИ № 104 и полски път № 9503.  За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 533/13.02.2012 год.;

9. Поземлен имот с площ от 673 кв.м. (шестстотин седемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 191 (сто деветдесет и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 225, ПИ № 104, ПИ № 226, ПИ № 227, полски път № 9503 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 53413.02.2012 год.;

10. Поземлен имот с площ от 677 кв.м. (шестстотин седемдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 192 (сто деветдесет и две) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 219, ПИ № 194, ПИ № 220 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 535/20.02.2012 год.;

11. Поземлен имот с площ от 729 кв.м. (седемстотин двадесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 193 (сто деветдесет и три) от масив 37 (тридесет и седем)  по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота:, ПИ № 194, ПИ № 220, ПИ № 222 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 536/20.02.2012 год.;

12. Поземлен имот с площ от 749 кв.м. (седемстотин четиридесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 195 (сто деветдесет и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 126, ПИ № 230, ПИ № 231, ПИ № 229 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 537/20.02.2012 год.;

13. Поземлен имот с площ от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 196 (сто деветдесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 126, ПИ № 230 и ПИ № 231 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 538/21.02.2012 год.;

14. Поземлен имот с площ от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 197 (сто деветдесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 230 и ПИ № 232 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 539/21.02.2012 год.;

15. Поземлен имот с площ от 208 кв.м. (двеста и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 198 (сто деветдесет и осем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 233, ПИ № 232 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 540/23.02.2012 год.;

16. Поземлен имот с площ от 97 кв.м. (деветдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 200 (двеста) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 230 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 541/23.02.2012 год.;

17. Поземлен имот с площ от 232 кв.м. (двеста тридесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 201 (двеста и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 194, ПИ № 217, ПИ № 218 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 542/23.02.2012 год.

 

ІІ. Изменя т.ІV, като текста „ІV. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти в пакет с обща площ 7 247 кв.м.,  в размер на 2 275 (две хиляди двеста седемдесет и пет лв.) лева”, се заменя с текста: „ІV. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти, както следва:

1. Имот № 122 от масив 38 в размер на  128 лв. /сто двадесет и осем лева/;

2. Имот № 184 от масив 37 в размер на  153 лв. /сто петдесет и три лева/;

3. Имот № 185 от масив 37 в размер на  156 лв. / сто петдесет и шест лева /;

4. Имот № 186 от масив 37 в размер на  217 лв. /двеста и седемнадесет лева/;

5. Имот № 187 от масив 37 в размер на  75 лв. /седемдесет и пет лева/;

6. Имот № 188 от масив 37 в размер на  128 лв. /сто двадесет и осем лева/;

7. Имот № 189 от масив 37 в размер на  158 лв. /сто петдесет и осем лева/;

8. Имот № 190 от масив 37 в размер на  45 лв. /четиридесет и пет лева/;

9. Имот № 191 от масив 37 в размер на  211 лв. /двеста и единадесет лева/;

10. Имот № 192 от масив 37 в размер на  213 лв. /двеста и тринадесет лева/;

11. Имот № 193 от масив 37 в размер на  229 лв. /двеста и двадесет и девет лева/;

12. Имот № 195 от масив 37 в размер на  235 лв. /двеста и тридесет и пет лева/;

13. Имот № 196 от масив 37 в размер на  8 лв. /осем лева/;

14. Имот № 197 от масив 37 в размер на  151 лв. /сто петдесет и един лева/;

15. Имот № 198 от масив 37 в размер на  65 лв. /шестдесет и пет лева/;

16. Имот № 200 от масив 37 в размер на  30 лв. /тридесет лева/;

17. Имот № 201 от масив 37 в размер на  73 лв. /седемдесет и три лева/.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.45, ал.9, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № 61-02-58/08.05.2012г. Областен управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №104 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители, Общински синдикален съвет на КНСБ и ОбСС на КТ „Подкрепа” върху част от общински недвижим имот

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-157/16.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.46, ал.1 от Кодекса на труда, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Първомай   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху част от общински недвижим имот за срок от 5 /пет/ години на синдикалните организации, както следва:

- на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители - част от общински недвижим имот по АПОС № 136/20.05.1999г., вписан в АВ - Службата по вписванията гр.Първомай под № 40 на 02.12.2005г., том Х, дв.вх. 2962, представляващ: стая № 309 с площ от 18.60 /осемнадесет цяло и шестдесет/ кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в сградата на Общинска администрация - Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 /осемдесет и девет/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ ІІ – озеленяване и улица, с административен адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50;

 - на Общински синдикален съвет на КНСБ - част от общински недвижим имот по АПОС № 136/20.05.1999г., вписан в АВ - Службата по вписванията гр.Първомай под № 40 на 02.12.2005г., том Х, дв.вх. 2962, представляващ: стая № 311 с площ от 18.60 /осемнадесет цяло и шестдесет/ кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в сградата на Общинска администрация - Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 /осемдесет и девет/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ ІІ – озеленяване и улица, с административен адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50;

 - на ОбСС на КТ „Подкрепа” - част от общински недвижим имот по АПОС № 136/20.05.1999г., вписан в АВ - Службата по вписванията гр.Първомай под № 40 на 02.12.2005г., том Х, дв.вх. 2962, представляващ: стая № 310 с площ от 18.70 /осемнадесет цяло и седемдесет/ кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в сградата на Общинска администрация - Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 /осемдесет и девет/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ ІІ – озеленяване и улица, с административен адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване, включващи ток, вода и отопление да бъдат за сметка на община Първомай.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху обектите, описани в т.1 по реда на чл.39, ал.6 от ЗОС.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.46, ал.1 от Кодекса на труда, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Молби вх..№ 46-00-3/06.04.2012 г., вх.№ 46-00-4/06.04.2012г. и № 44-00-6/11.04.2012г. и с цел създаването на условия и съдействие на синдикалните организации за осъществяване на дейността им.


РЕШЕНИЕ №105 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Приемане на програма за развитие на туризма в Община Първомай през 2012 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-150/14.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 и чл.10а, ал.5, т.1 от Закона за туризма, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Първомай за 2012 година.

Мотиви: Повишаване привлекателността на Община Първомай и популяризирането и като обект, даващ възможност за развитие на туризма.


РЕШЕНИЕ №106 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване - кабелна линия 20 kV на обект: „Производствена площадка за бетонови и стоманобетонови изделия” в УПИ VІІ-АРЗ в кв. № 164 по плана на гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-147/16.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване, представляващ част от кабелна линия 20 kV, от ЖР стълб 25/17/1 на въздушна линия 20 kV „Добри дол”, до регулацията на гр.Първомай, за захранване на обект: „Производствена площадка за бетонови и стоманобетонови изделия” в УПИ VІІ-АРЗ в кв. № 164 по плана на гр.Първомай.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка изграждане на обект: „Производствена площадка за бетонови и стоманобетонови изделия” в УПИ VІІ-АРЗ в кв. № 164 по плана на гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ №107 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

ОТНОСНО: Възмездно придобиване право на собственост от Община Първомай на части от поземлени имоти, собственост на физически лица, които се придават към уличната регулация.
Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-160/21.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 от ЗУТ,  чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС във връзка с чл.8, ал.2 и чл.56, ал.3 от  НРПУРОИ  Общински съвет гр.Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

I. Дава съгласие Община Първомай да придобие възмездно право на собственост върху части от поземлени имоти, собственост на физически лица, съгласно приложения проект за ЧИ на ПУП – ПР, а именно:

1. Дворно  място с площ от 16.56 кв.м. /шестнадесет цяло петдесет и шест квадратни метра/, колорирано с червен цвят, съставляващо част от ПИ пл.№ 2635, при граници на частта: от три страни улица и УПИ VІІ-2637, собственост на Райчо Недев Райков, съгласно Договор за доброволна делба акт 16, том.I от 26.02.1993г. по регистъра на РС Първомай,  за който имот е отреден УПИ VІІ-2635 в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, която част попада в улична регулация.

2. Дворно място с площ от 16.75 кв.м. /шестнадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, колорирано с жълт цвят, съставляващо част от ПИ  пл.№ 2635, при граници на частта: от три страни улица и УПИ VІІІ-2635, собственост на  Райчо Недев Райков, съгласно Договор за доброволна делба акт 16, том.I от 26.02.1993г. по регистъра на РС Първомай,  за който имот е отреден УПИ VІІІ-2635 в кв.47 по регулационния план, която част попада в улична регулация.

3. Дворно място с площ от 17.68 кв.м. /седемнадесет цяло и шестдесет и осем  стотни квадратни метра/, колорирано със зелен цвят, съставляващо част от ПИ  пл.№ 709, при граници на частта: от три страни улица и УПИ ІХ-709, собственост на Мария Ангелова Христозова и Георги Николов Христозов, съгласно Нотариален акт 122, том VI, дело 94 от 02.02.1994г. по регистъра на РС Първомай, за който имот е отреден УПИ ІХ-709 в кв.47 по регулационния план гр.Първомай, която част попада в улична регулация.

4. Дворно място с площ от 17.58 кв.м. /седемнадесет цяло и петдесет и  осем  стотни квадратни метра/, колорирано със син цвят, съставляващо част от ПИ  пл.№ 2652, при граници на частта: от три страни улица и УПИ Х-2652, собственост на Петър Трифонов Петров, съгласно Нотариален акт 94, том I, дело 208 от 10.03.1993г. по регистъра на РС Първомай, за който имот е отреден УПИ Х-2652  в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, която част попада в улична регулация.

II. Одобрява предложените предварителни договори  за покупко - продажба  на основание чл.15, ал.3  от ЗУТ.

III. Одобрява пазарна оценка за всяка част от имотите, изготвена от независим оценител, както следва:

-16.56 кв.м. от ПИ 2635 за който е отреден УПИ VII-2635     –  554.76 лв.

-16.75 кв.м. от ПИ 2635, за който е отреден УПИ VIII-2635   -  561.13 лв.

-17.68 кв.м. от ПИ 709, за който е отреден УПИ IX-709          -  592.28 лв.

-17.58 кв.м. от ПИ 2652, за който е отреден УПИ X-2652        -  588.93 лв.

ІV. Определя следните пазарни цени, по които да се сключат предварителните договори между Община Първомай и собствениците на имотите, а именно:

-16.56 кв.м. от ПИ 2635 за който е отреден УПИ VII-2635     –  554.76 лв.

-16.75 кв.м. от ПИ 2635, за който е отреден УПИ VIII-2635   -  561.13 лв.

-17.68 кв.м. от ПИ 709, за който е отреден УПИ IX-709          -  592.28 лв.

-17.58 кв.м. от ПИ 2652, за който е отреден УПИ X-2652       -   588.93 лв.

V. Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповед за одобряване на ЧИ на ПУП – ПР и да заплати  дължимите суми на собствениците на частите от имотите, след подписването на окончателните договори.

Мотиви: прилагането на уличната регулация с цел  обособяване на  тротоар във връзка с безопасността на движение на пешеходците.


РЕШЕНИЕ №108 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Упълномощаване на представител на Община Първомай, в качеството й на акционер, при свикване на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД.
Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-161/21.05.2012 г. и
на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.220, ал.1 , във връзка с чл.226 от Търговския закон, чл.12, ал.1, във вр.с чл.12, ал.3, т.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет град Първомай 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Упълномощава Юлиян Георгиев Димитров да представлява Община Първомай в качеството й на акционер на редовните и извънредни общи събрания на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД.

   2.  Указва на упълномощения представител на община Първомай – Юлиян   Георгиев Димитров да гласува по следния начин:

- По т.1. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

- По т. 2. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;

- По т.3. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” избрания от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител за 2012г.;

-  По т.4. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” приемане на предложената промяна в състава на съвета на директорите;

-  По т.5. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” определеното от общото събрание възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

- По т.6. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ПРОТИВ” промяната в капитала на дружеството;

- По т.7. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ПРОТИВ” промяната в Устава на дружеството.

 

Мотиви: На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.220, ал.1 , във връзка с чл.226 от Търговския закон, чл.12, ал.1, във вр.с чл.12, ал.3, т.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид постъпило писмо с вх. № 29-00-7/17.05.2012г. от изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД.


РЕШЕНИЕ №109 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на «Медицински център-І-Първомай» ЕООД, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров - зам.кмет вх.№ 53-0-164/21.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Обявява конкурс за възлагане управлението на «Медицински център-І-Първомай» ЕООД. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

·         Проверка за съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания;

·        Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

·        Събеседване с кандидатите

2. Приема следните изисквания към кандидатите и условия за провеждане на конкурса:

2.1. Изисквания към кандидатите:

·        Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно дентална медицина.

·        Кандидатите да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина. Кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

·        Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост /оригинал/;

·        Документ за завършено образование /нотариално заверен/;

·        Копие от трудовата /служебна книжка – нотариално заверено/;

·        Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

Желаещите да участват в конкурса подават документите си на адрес: гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-Юг ” № 50 от 8.00 до 17.00 часа в срок до 25.06.2012г.

 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и името на търговското дружество. В този плик са поставени други два запечатани непрозрачни плика с надписи „Плик 1” и „Плик 2” и със съдържание, както следва:

 

                   Плик 1 – документи:

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост /оригинал/;

·        Нотариално заверено копие от диплома за висше образование по медицина, съответно дентална медицина;

·        Нотариално заверено копие от диплома за придобита основна специалност за кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

·        Нотариално заверено копие от трудовата /служебна/ книжка и/или осигурителна книжка;

 

                        Плик 2 – разработка:

                   Плик 2 трябва да съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

                   Темата, предмет на събеседването, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система на община Първомай, повишаване качеството на медицинското обслужване и приоритети за бъдещо развитие.”

                   Допълнителни въпроси по темата:

·        Характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването на община Първомай;

·        Системи за управление на качеството в дейността на лечебното заведение;

·        Система на управление на лечебното заведение – права и задължения и атестация.

 

    По време на провеждане на събеседването, комисията по провеждане на конкурса има право да задава и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на лечебните заведения.

           

Информация за състоянието на лечебното заведение относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала ще бъде на разположение на кандидатите в търговското дружество в срок до 22.06.2012г..

           

Конкурсът ще се проведе на 26.06.2012г. от 10.00 часа в стая № 216 на Общинска администрация град Първомай.

 

3. За провеждане на конкурса се избира комисия в състав:

1. Директора на РЗИ град Пловдив -  /председател/

2. Тони Илиев - юрист

3. д-р Катя Попова - председател на ПК „ЗСД”

4. Петър Ганев - председател на ПК ОСИ

5. Георги Георгиев - общинснки съветник

4. Определя възнаграждение на членовете на комисията в размер на 100.00 лева.

5. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на  «Медицински център-І-Първомай» ЕООД съгласно Приложение № 1 към докладната.

 

Мотиви: Поради изтичане срока на Договор № 218/19.06.2009г. с настоящия управител д-р Румяна Димитрова Бойлова и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


РЕШЕНИЕ №110 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/за поземлен имот /ПИ/ № 058088, местност „Харманлан” землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Фотоволтаична централа”.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-165/22.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация І План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 058088, Местност „Харманлан” землището на с.Искра,общ.Първомай,обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Фотоволтаична централа”.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.90,ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект : „Фотоволтаична централа”.


РЕШЕНИЕ №111 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от Катя Попова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-173/31.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 90 лв. Заявление вх.№ 53-А-20/02.05.2012 г.

·        Атанас Митков Каразапрянов, роден през 1953 г., от гр.Първомай, в размер на

25 лв. Заявление вх.№ 53-А-19/26.04.2012 г.

·        Васил Василев Василев, роден през 1955 г., от гр.Първомай, в размер на 200  лв. Заявление вх.№ 53-В-3/17.05.2012 г.

·        Веселин Димитров Георгиев, роден през 1967 г., от гр.Първомай, в размер на

100 лв. Заявление вх.№ 53-В-4/30.05.2012 г.

·        Ганка Ангелова Бютюнева, родена през 1937 г., от гр.Първомай, в размер на

50 лв. Заявление вх.№ 53-Г-8/14.045.2012 г.

·        Димитър Георгиев Курделов, роден през 1946 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Д-5/15.05.2012 г.

·        Миньо Иванов Минев, роден през 1945 г., от с.Градина, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-М-9/08.05.2012 г.

·        Митко Кръстев Пенев, роден през 1962 г., от с.Езерово, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-М-10/30.05.2012 г.

·        Петко Георгиев Трендафилов, роден през 1938 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-П-6/18.05.2012 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 31.05.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №112 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2012 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков-Председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-189/11.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема План за дейността си за второ полугодие на 2012 година, разпределен по месеци както следва:

 

м. Юли:

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2012 година.

                                                                       Вносител: Д.Петков-председател ОбС

м. Август:

1. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2012 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет
 

2. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на учебната 2012/2013 година.

                                                                       Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2012 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

м. Септември:

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Общината

                                                                       Вносител: И.Георгиев-зам.кмет

2. Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2013 година съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

м. Октомври:

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет 

м. Ноември:

1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2011-2012 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

м. Декември:

1. Приемане План за работата на Общински съвет - Първомай през първото полугодие на 2013 година.

2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2013 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет


РЕШЕНИЕ №113 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2011 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-182/08.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти през 2011 година, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2012 г.


РЕШЕНИЕ №114 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай и «Тарифа за определяне размера на потребителските такси в «Звено за услуги в домашна среда» (ЗУДС) към ДСП».

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-181/07.06.2012 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.9 и чл.6, ал1, б. «в» от Закона за местните данъци и такси; чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс; чл. 17, ал.1 от Закона за социалното подпомагане и предвид фактическите основания Общински съвет – Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай както следва:

              § 1. Към Раздел ІІІ «Такси за детски ясли, детски градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги» създава нов  „Чл. 28 А” със следния текст:

           „Потребителите, ползващи социални услуги в «Звено за услуги в домашна среда» към Домашен социален патронаж (ДСП), заплащат такса съгласно «Тарифа за определяне размера на потребителските такси в ЗУДС към ДСП» - /Приложение 4/”.

 

            2. Приема «Тарифа за определяне размера на потребителските такси в «Звено за услуги в домашна среда» (ЗУДС) към ДСП» - /Приложение 4/.

 

МОТИВИ: Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в Община Първомай.

 

ТАРИФА

 за определяне размера на потребителските такси в „Звено за услуги в домашна среда” (ЗУДС) към ДСП

 

Чл.1. Такси за потребителите на социални услуги, предоставяни от ЗУДС:

/1/ Съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане (ДВ.бр. 56 от 19.05.1998, посл. изм. ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.), социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват.

/2/ За ползване на социални услуги в Звеното за услуги в домашна среда потребителите заплащат месечна такса, в съответствие с установената практика по Национална програма «Асистенти на хора с увреждания».

/3/ Месечната потребителска такса за ползване на услугите в ЗУДС е в размер, определен съгласно Методика за изчисление на потребителската такса по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – Приложение № 3 от НП “АХУ” (Приложение Л).

 

Чл.2. Методика за изчисление на потребителската такса:

/1/ Потребителските такси по дейности са обвързани със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите.

/2/ Минималната потребителската такса за дейността  възлиза на 0.17 лв./час

/3/ Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.17 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-висок доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки, в зависимост от дохода на потребителите,  се извършва по следния начин:

 

 

Потребители, чийто доход

е равен или по-нисък от:

 

Коефициент

 

Гарантиран  минимален доход

Диференцирана ставка за потребителска такса за услугата

1. Гарантирания минимален доход

     (ГМД)*

1.0

до 65 лв.

0.17 лв/ч.

2. Двукратния  размер на ГМД

1.1

от 65,01- 130,00 лв.

0.19 лв/ч.

3. Трикратния размер на ГМД

1.3

от 130,01-195,00 лв.

0.22 лв/ч.

4. Четирикратния  размер на ГМД

1.5

от 195,01-260,00 лв.

0.26 лв/ч.

5. Петкратния размер на ГМД

1.8

от 260,01-325,00 лв.

0.31 лв/ч.

6. Шесткратния размер на ГМД

2.0

от 325,01-390,00 лв.

0.34 лв/ч.

 

 

 

 

над  390,01 лв.

1.70 лв/ч.

            

 

* - Определен ежегодно с ПМС, за 2012г. ГМД е 65,00лв

 

/4/ Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.

/5/ Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата - 1.70 лв./час.

/6/ Не се считат за доходи, при определяне размера на таксите:

·        Помощи, отпуснати по реда на ППЗСП;

·        Добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто, с определена чужда помощ;

·        Помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца;

·        Месечната добавка за социална интеграция по смисъла на чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

·        Помощите, определении с акт на Министерски съвет;

·        Хуманитарните помощи;

·        Еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

·        Добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на ООН;

·        Еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;

/7/ Дължимата такса се отдържа от личните доходи на лицето.

/8/ Деца до 18-годишна възраст не заплащат такси за ползване на услугите в ЗУДС към ДСП

/9/ Не се събират такси от лица, които нямат лични доходи и спестявания.

/10/ При смърт на самотни лица (без близки и роднини), ползващи услугите на ЗУДС, последната такса остава незаплатена. В този случай ЗУДС подготвя предложение до Общински съвет в края на всяка календарна година за опрощаване на неплатените такси. Предложението се придружава от списък на починалите през годината лица.

 

Чл.3. Таксата за ползване на услугите в ЗУДС се начислява за текущия месец, а се събира от длъжностните лица и се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължи. Таксата се събира в брой от служители на ЗУДС, срещу издаване на приходна квитанция.


РЕШЕНИЕ №115 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, представляващ № 800083, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-187/11.06.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

- Имот № 800083, с площ 14,555 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория, находящ се в местността “Бригадирски лагер”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 801041, поляна на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ; № 801026, полски път на Община Първомай; № 346001, лагер на ДПФ-МЗХ; № 800996, залесена територия на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ. За имота е съставен Акт за ЧОС № 498/14.12.2011г.

2. Определя пазарна цена в размер на 9 000 лева (девет хиляди), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 9 000 лева (девет хиляди).

  

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №116 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-188/11.06.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А. 1. Имот № 816012, с площ 18,183 дка, с начин на трайно ползване – нива, трета и пета категории, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 816010, нива на насл. на Ангел Начев Честименов; № 800029, полски път на Община Първомай; № 800039, пасище, мера на Община Първомай; № 800027, полски път на Община Първомай; № 800040, полски път на Община Първомай; № 816011, нива на Таня Дечева Костова; № 800040, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 560/21.03.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 10 001,00 лева (десет хиляди и един лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 10 001,00 лева (десет хиляди и един лева). 

 

Б. 1. Имот № 816035, с площ 5,602 дка, с начин на трайно ползване – нива, трета категория, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 816046, нива на Тоска Иванова Черпокова; № 816030, нива на Михал Атанасов Тончев; № 816031, нива на „Уинслоу Агро Фонд”ЕАД; № 816079, нива на Елена Николова Димитрова; № 801079, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 502/16.12.2011г..

2. Определя пазарна цена в размер на 3 081,00 лева (три хиляди осемдесет и един лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител .

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 081,00 лева (три хиляди осемдесет и един лева).

 

В. 1. Имот № 816024, с площ 11,653 дка, с начин на трайно ползване – нива, трета категория, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 816023, нива на насл. на Вана Атанасова Ханева; № 800040, полски път на Община Първомай; № 816025, нива на Милчо Ангелов Янудов; № 801079, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 558/21.03.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 6 409 лева (шест хиляди четиристотин и девет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 6 409 лева (шест хиляди четиристотин и девет лева).

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №117 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ ХХІV – столова, находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-180/07.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.21, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.134, ал.1, т.2 във връзка с чл.70, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ ХХІV – столова, находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, във връзка с преотреждането на североизточна част от него с площ от 278 кв.м. за пешеходна алея между о.т. № 43 – 4 по кафявите линии, надписи, защрихования и зачерквания, съгласно приложения проект.

2. На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, кметът да издаде заповед за одобряване на проекта за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – ПР /план за регулация/ описан в т.1.

            3. След влизане в сила на подробния устройствен план, кметът на общината да възложи определянето на равностойно парично обезщетение за имота, предвиден за отчуждаване по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.  

4. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши преговори със собственика на имота, за придобиването му по реда на чл.21, ал.5 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ . В случай на постигане на съгласие със собственика за сключване на сделка, кметът на общината да внесе предложение до Общински съвет за одобряване на предварителното съгласие.

           

Мотиви: В изпълнение на Решение № 543/15.07.2011г. на ОбС – Първомай и с оглед задоволяване на обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин.


РЕШЕНИЕ №118 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 126003, местност „Илишиците” землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Кравеферма”.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-186/08.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -  План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 126003, местност „Илишиците” землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Кравеферма”.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Кравеферма”.


РЕШЕНИЕ №119 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

 Предвид изложеното в проекто решение от Катя Попова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-197/21.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 90 лв. Заявление вх.№ 53-А-22/05.06.2012 г.

·        Георги Динев Бузов, роден през 1954 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Г-10/12.06.2012 г.

·        Маргарита Господинова Стайкова, родена през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. Заявление вх.№ 53-М-17/18.06.2012 г.

 

На гражданите, подали останалите молби, към 20.06.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №120 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Постъпило в Общински съвет град Първомай, писмо с вх.№ 53-0-192/18.06.2012 г. от група граждани с искане за процедиране на трети алтернативен вариант на подземно съоръжение, преминаващо под железопътната линия и свързващо северната и южната части на град Първомай.

 Предвид изложеното в докладна записка от Иван Димитров-председател на ПК „УТСТИТУ” вх.№ 53-0-198/21.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предложеният алтернативен трети вариант за подземно съоръжение да бъде изпратен до ДП НК”ЖИ” гр.София, за изследване на възможността за реализация и разработване в идейна фаза.

2. След изготвяне на проектната разработка да се проведе работна среща между отговорните за изпълнението на строежа ведомства /Министерство на транспорта, НК”ЖИ” и Община Първомай/, на която да изяснят възможностите за финансиране и сроковете за реализиране на избрания вариант.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на транспортна комуникация за автомобилно и пешеходно движение, между северната и южната част на град Първомай.


РЕШЕНИЕ №121 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Избор на комисия за произвеждане на тайно гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС гр. Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 Избира временна комисия в състав: 

 1. д-р Катя Попова - общински съветник - председател

 2. Митко Хубинов - общински съветник - член

 3. Красимир  Грозев - общински съветник - член

 4. Николай Митков - общински съветник - член

 5. Запрян Кичуков - общински съветник - член


РЕШЕНИЕ №122 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от групата общински съветници на ПП”ГЕРБ” и групата общински съветници от коалиция „Промяна с Митко Хубинов” вх.№ 53-0-202/29.06.2012 г., на основание чл. 21, ал.1, т.3, във връзка с чл.24, ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, и протокол на комисиятa,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Освобождава предсрочно Дечко Иванов Петков от поста председател на ОбС Първомай.


РЕШЕНИЕ №123 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Избор на комисия за произвеждане на тайно гласуване за избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира временна комисия за избор на Председател на Общински съвет в състав: 

 1. д-р Катя Попова - общински съветник - председател

 2. Митко  Хубинов - общински съветник - член

 3. Красимир  Грозев - общински съветник - член

 4. Николай Митков - общински съветник - член

    5.   Запрян Кичуков - общински съветник - член


РЕШЕНИЕ №124 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и Протокол на комисията по избора,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за председател на Общински съвет град Първомай КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА.


РЕШЕНИЕ №125 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Отчет на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на Съвета и неговите Постоянни комисии през първото полугодие на 2012 година.

Предвид изложеното в отчета на председателя на ОбС гр.Първомай и проекторешение вх.№ 53-0-205/02.07.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2012 година.


РЕШЕНИЕ №126 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Изменение на Решение № 40 на Общински съвет град Първомай, прието на 26.01.2012 г. по Протокол № 5.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-Председател на ОбС вх.№ 53-0-211/02.07.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.34 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя Решение № 40 на ОбС град Първомай, прието на 26.01.2012 г. по Протокол № 5, в частта си:

І./1/. Общински съвет град Първомай определя размера на месечното възнаграждение на Председателя на Общински съвет град Първомай в размер на 50% от основното възнаграждение на Кмета на Община Първомай за двадесет работни часа седмично /20/, считано от 01.07.2012 г.

ІІІ. Общински съвет на Община Първомай определя размера на месечното възнаграждение на общинските съветници, считано от 01.07.2012 г.,както следва:

1. Общия размер на възнаграждението на общинските съветници, които са Председатели на Постоянни комисии се определя в размер на 30% от средната брутна заплата на Общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие.

2. Общия размер на възнаграждението на останалите общински съветници се определя в размер на 30% от средната брутна заплата на Общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие


РЕШЕНИЕ №127 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Утвърждаване предложението на комисията, назначена със Заповед № РД-15-491/26.06.2012 г. на кмета на община Първомай за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І-Първомай”ЕООД..

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-209/02.07.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Утвърждава предложението на комисията, определена със Заповед № РД-15-491/26.06.2012 г. на кмета на община Първомай и възлага управлението на „Медицински център І-Първомай”ЕООД на д-р Румяна Бойлова.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор с д-р Румяна Бойлова за възлагане управлението на „Медицински център І-Първомай”ЕООД съгласно утвърдения с Решение № 109, взето на 31.05.2012 г. по Протокол № 10 на Общински съвет гр.Първомай проект на договор.

 Мотиви: Във връзка с проведен на 26.06.2012 г. конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І-Първомай”ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие


РЕШЕНИЕ №128 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва: имот № 007070 от землището на с.Градина и имот № 001277 от землището на с.Караджалово, общ. Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-207/02.07.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А. 1 Имот № 007070, с площ 5,393 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Юрта под село”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007018, полски път на Община Първомай; № 007085, нива на Тодорка Вълчанова Димитрова; № 007084, нива на Недю Георгиев Недев; № 007102, нива на насл. на Иван Петров Учорджиев; № 007094, нива на Апостол Григоров Христов; № 007071, нива на Стефан Стефанов Димчев и др.; № 007067, полски път на Община Първомай; № 007068, нива на насл. на Иван Стоев Фашоров. За имота е съставен Акт за ЧОС № 501/15.12.2011г..

2. Определя пазарна цена в размер на 2 772,00 лева (две хиляди седемстотин седемдесет и два лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 772,00 лева (две хиляди седемстотин седемдесет и два лева).

Б. 1. Имот № 001277, с площ 1,325 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Оранжериите”, в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 001276, тр.насаждения на Живко Колев Вълков; № 000001, жил.територия на с.Караджалово; № 001273, оранжерия на Атанас Георгиев Бояджиев; № 001275, нива на Йордан Христев Стойков. За имота е съставен Акт за ЧОС № 499/14.12.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 741,00 лева (седемстотин и четиридесет и един лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител .

3. Определя начална тръжна цена в размер на 741,00 лева (седемстотин и четиридесет и един лева).

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай


РЕШЕНИЕ №129 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Добри дол и с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-208/02.07.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А. 1. Имот № 055008, с площ 8,133 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “02 Долен чифлик”, в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000084, полски път на Община Първомай; № 055007, нива на Ангел Вълев Калоферов; № 055012, предпазна дига на Община Първомай; № 055009, нива на Бою Ташев Вълев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 522/06.02.20121г..

2. Определя пазарна цена в размер на 3 278,00 лева (три хиляди двеста седемдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 278,00 лева (три хиляди двеста седемдесет и осем лева).   

Б. 1. Имот № 050004, с площ 2,860 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Бостанлъка”, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 050003, нива на насл. на Йордан Димитров Ников; № 000638, полски път на Община Първомай; № 050005, нива на насл. на  Добри Найденов Христонов; № 999275, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 523/06.02.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 153,00 лева (хиляда сто петдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 153,00 лева (хиляда сто петдесет и три лева).

В. 1. Имот № 039007, с площ 6,227 дка, с начин на трайно ползване – пуст.необр.земя, девета категория, находящ се в местността “Чеира”, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 999284, пасище, мера на на Община Първомай; № 039006, ливада на насл. на Халим Кадиров Юсеинов; № 000598, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 525/07.02.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 988,00 лева (хиляда деветстотин осемдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 988,00 лева (хиляда деветстотин осемдесет и осем лева).

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №130 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост за детска педагогическа стая на РУ „Полиция” – Първомай при Областна дирекция на МВР – Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от И.Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-206/02.07.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.3 от Правилника за детските педагогически стаи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години, върху част от общински недвижим имот за детска педагогическа стая на РУ „Полиция” – Първомай при Областна дирекция на МВР – Пловдив, както следва:

Помещение /стая/ № 2 за офис с площ от 17,60 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, попадаща в УПИ VІІІ – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: улица, УПИ ІХ - 1130, УПИ VІ - 1131, УПИ VІІ - 1132, УПИ ХVІ - търговия и  УПИ ХVІІ – жил.застрояване и търговия, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г, съгласно Акт за ЧОС № 9/20.12.2005г.;

 2. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот по реда на чл.39, ал.6 от ЗОС.

 Мотиви: настоящето решение се приема с цел повишаване ефективността от дейностите, които се осъществяват срещу престъпността и противообществените прояви на територията на общината.


РЕШЕНИЕ №131 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ С ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА НА ОБЩИНАТА, ВЛОЖЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД ПЪРВОМАЙ”.

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-218/12.07.2012 г.,  на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2, чл. 13, чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел възстановяване на средствата, вложени в проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай”, финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга204000 лева (двеста и четири хиляди);

·        Валута на дългалева

·        Вид на дългадългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-   Срок на погасяване – до 31 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-   Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

 •  Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Мотиви: Настоящото Предложение се внася в ОбС на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т. 2, чл. 4 т.1, чл.13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и има за цел да възстанови вложените от Общината бюджетни средства за разходи по проекта.


РЕШЕНИЕ №132 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет”.

Предвид изложеното в проекторешение от д-р Катя Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-216/11.07.2012 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

      ·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-23/02.07.2012 г.

·        Златка Живкова Гешева, родена през 1980 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-З-3/10.07.2012 г.

·        Иван Петров Пасев, роден през 1933 г., от с.Драгойново, в размер на 70 лв. Заявление вх.№ 53-И-2/10.07.2012 г.

·        Матей Георгиев Матев, роден през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-М-14/06.07.2012 г.

·        Минка Бориславова Манахилова, родена през 1938 г., от с.Дълбок извор, в размер на 70 лв. Заявление вх.№ 53-М-15/09.07.2012 г.

·        Сашо Христов Димитров, роден през 1958 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-С-4/10.07.2012 г.

·        Хайрие Мехмед Салиф, родена през 1939 г., от с.Воден, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Х-2/21.06.2012 г.

·        Шукрие Бехчед Мехмед, родена през 1954 г., от с.Воден, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-Ш-1/21.06.2012 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 10.07.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.                                                    


РЕШЕНИЕ №133 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Избор на председателстващ заседанието на Общински съвет.

Предвид внесено Предложение от Николай Георгиев Митков и на основание чл.24, ал.4, от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за Председателстващ Заседанието на Общински съвет град Първомай г-жа Мария Атанасова Бакова-общински съветник.


РЕШЕНИЕ №134 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Избор на комисия за произвеждане на тайно гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС гр.Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Николай Митков-общински съветник-председател

 2. Запрян Кичуков - общински съветник - член

 3. Росица Генова-общински съветник-член

 4. Митко Хубинов - общински съветник - член

 5. Георги Начев-общински съветник-член


РЕШЕНИЕ №135 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Първомай.

Предвид внесено Предложение от Николай Митков-общински съветник и на основание чл. 21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от ПОДОбС, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Освобождава предсрочно Красимира Александрова Александрова от поста председател на ОбС Първомай.


РЕШЕНИЕ №136 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Избор на комисия за произвеждане на тайно гласуване за избор на председател на Общински съвет гр.Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Николай Митков-общински съветник-председател

 2. Запрян Кичуков - общински съветник - член

 3. Росица Генова-общински съветник-член

 4. Митко Хубинов - общински съветник - член

 5. Георги Начев-общински съветник-член


РЕШЕНИЕ №137 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за председател на Общински съвет град Първомай ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ.


РЕШЕНИЕ №138 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Готовността на общинските детски и учебни заведения за започване на учебната 2012 / 2013 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-234/16.08.2012 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 2, ал.3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година), Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема информацията за готовността на общинските детски и учебни заведения за започване на учебната 2012 / 2013 учебна година.

            2. Утвърждава общинската образователна мрежа в структурата на поделение „Образование и култура” при ОбА гр. Първомай за учебната 2012 / 2013 година, както следва:

● 13 / тринадесет /  общински училища:

- СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай (с обхват на учениците от кв. Любеново)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Градина (с обхват на учениците от с. Добри дол, с. Крушево и с.

Плодовитово)

- ОУ „Г. Караславов” кв. Дебър (с обхват на учениците от с. Татарево)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор ( с обхват на учениците от с. Поройна

 и с. Патриарх Евтимово)

- ОУ „Отец Паисий” с. Искра (с обхват на учениците от с. Брягово)

- ОУ „Л. Каравелов” с. Бяла река ( с обхват на учениците от с. Православен)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Езерово (с обхват на учениците V – VІІІ клас от с. Воден и с.

 Бодрово)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Караджалово

 - ОУ „Д-р П. Берон” с. Буково ( с обхват на учениците от с. Драгойново)

- ОУ „В. Априлов” с. Виница

- НУ „Хр. Ботев” гр. Първомай

- НУ „П. Р. Славейков” с. Воден

 

● 7 / седем /  общински детски градини

- ОДЗ „Осми март” гр. Първомай, с филиал СЦГ кв. Любеново

- ОДЗ „Марица”, с филиал СЦГ с. Виница

- ОДЗ „Първи юни” с. Градина, с филиал СЦГ с. Крушево

- ЦДГ „Пролет” кв. Дебър, с филиал СЦГ с. Бяла река

- ЦДГ „Теменуга” с. Воден, с филиал СЦГ с. Езерово

- ЦДГ „Искра” с. Искра

- ЦДГ „Детелина” с. Дълбок извор

 

3. За учебната 2012 / 2013 година допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. чл. 11, ал.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4a

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ

ПО ЕРС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас

брой ученици

слята паралелка

Брой ученици в слята
паралелка
813,00- 542,00

брой ученици в
маломерна паралелка 271,00

разлика между норматив
и деяствителен брой
ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
слята паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река

І

10

 

 

10

 

6

 

1626

1626

ІІ

11

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

13

 

 

13

 

3

 

813

813

ІV

8

ІІ-ІV

19

 

 

 

 

 

0

V

12

 

 

12

 

6

 

1626

1626

8

 

 

 

 

 

 

 

0

VІІ

12

 

 

12

 

6

 

1626

1626

VІІІ

4

VІ-VІІІ

12

 

6

 

3252

 

3252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всичко

 

78

 

31

47

6

21

3252

5691

8943

2

ОУ "В.Априлов"
с.Виница

І

6

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

12

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

9

І-ІІІ

15

 

1

 

542

 

542

ІV

5

ІІ - ІV

17

 

 

 

 

 

0

V

15

 

 

 

 

 

 

 

0

7

 

 

 

 

 

0

 

0

VІІ

5

V-VІІ

20

 

 

 

0

 

0

VІІІ

3

VІ - VІІІ

10

 

8

 

4336

 

4336

всичко

 

62

 

62

 

9

 

4878

0

4878

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово

І

13

 

 

13

 

3

 

813

813

ІІ

16

 

 

16

 

 

 

0

0

ІІІ

13

 

 

13

 

3

 

813

813

ІV

12

 

 

12

 

4

 

1084

1084

V

13

 

 

13

 

5

 

1355

1355

10

 

 

10

 

8

 

2168

2168

VІІ

10

 

 

10

 

8

 

2168

2168

VІІІ

10

 

 

10

 

8

 

2168

2168

всичко

 

97

 

 

97

 

39

0

10569

10569

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор

І

11

 

 

11

 

5

 

1355

1355

ІІ

14

 

 

14

 

2

 

542

542

ІІІ

13

 

 

13

 

3

 

813

813

ІV

11

 

 

11

 

5

 

1355

1355

V

16

 

 

16

 

2

 

542

542

14

 

 

14

 

4

 

1084

1084

VІІ

12

 

 

12

 

6

 

1626

1626

VІІІ

13

 

 

13

 

5

 

1355

1355

всичко

 

104

 

0

104

 

32

0

8672

8672

5

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден

І

5

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

7

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

6

І - ІІІ

11

 

5

 

4065

 

4065

ІV

6

ІІ - ІV

13

 

3

 

2439

 

2439

всичко

 

24

 

24

 

8

 

6504

0

6504

6

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово

І

1

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

6

І-ІІ

7

 

9

 

 

 

0

ІІІ

6

 

 

 

 

 

 

0

0

ІV

0

ІІІ-ІV

6

 

10

 

 

0

0

V

7

 

 

 

 

 

 

0

0

12

V-VІ

19

 

 

 

 

0

0

VІІ

5

 

 

 

 

 

 

0

0

VІІІ

11

VІІ-VІІІ

16

 

2

 

1084

0

1084

всичко

 

48

 

48

0

21

0

1084

0

1084

7

ОУ "Г. Караславов"
кв. Дебър

І

20

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

25

 

 

 

 

 

0

 

0

ІІІ

18

 

 

 

 

 

0

0

0

ІV

17

 

 

 

 

 

0

0

0

V

18

 

 

 

 

 

0

0

0

20

 

 

 

 

 

0

0

0

VІІ

19

 

 

 

 

 

0

0

0

VІІІ

13

 

 

13

 

5

0

1355

1355

 

всичко

 

150

 

 

13

 

5

0

1355

1355

 

ВСИЧКО

 

 

 

 

 

44

97

15718,0

26287

42005

 

4. За учебната 2012 / 20013 година допуска изключение от минималния брой на 

учениците в паралелките, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4б

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ

ПО ЕРС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас

брой ученици

слята паралелка

Брой ученици в слята
паралелка
813,00- 542,00

брой ученици в
маломерна паралелка 271,00

разлика между норматив
и деяствителен брой
ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
слята паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

6

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово

І

1

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

6

І-ІІ

7

 

9

 

4878

 

4878

ІІІ

6

 

 

 

 

 

0

0

0

ІV

0

ІІІ-ІV

6

 

10

 

5420

0

5420

V

7

 

 

 

 

 

0

0

0

12

V-VІ

19

 

 

 

0

0

0

VІІ

5

 

 

 

 

 

0

0

0

VІІІ

11

VІІ-VІІІ

16

 

 

 

0

0

0

всичко

 

48

 

48

0

19

0

10298

0

10298

                           

  

Задължава директора на ОУ „Христо Ботев” с.Езерово да повиши ефективността на изразходването на публичните средства чрез оптимизиране на вътрешната структура на училището, съобразно броя на паралелките и финансовото обезпечаване на учебния план.

 

Превеждането на средствата за допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочените две таблици, да се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.

 

Мотиви:

В общинските детски и учебни заведения, общината е създала оптимални условия за реализиране на държавната образователна политика през учебната 2012 / 2013 година в аспект на изпълнение на отговорностите, регламентирани със ЗНП и ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ №139 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първо полугодие на 2012 година.

Предвид изложеното в отчета на А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-239/17.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 37 до № 120 приети от Общински съвет - Първомай мандат 2011 - 2015 г., отнасящи се за първото полугодие на 2012 година.

Мотиви: Отчет на кмета на общината съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233