Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 543 до № 592 приети от 27.03.2015 г. до 15.07.2015 г. по Протоколи от № 47 – до № 52

РЕШЕНИЕ № 543 взето на 27.03.2015г. по протокол № 47

Относно:           Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекторешение от д-р Д.Кръстев-общински съветник и председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-100/26.03.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

   • Милко Кирчев Атанасов, роден през 1966 г., от с.Градина, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-М-1/10.03.2015 г.

  • Сергей Великов Митрев, роден през 1959 г., от с.Православен, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-С-1/19.03.2015 г.

  • Тона Ташева Петкова, родена през 1925 г., от с.Бяла река, в размер на 150 лв. Заявление вх. № 53-Т-3/24.03.2015 г.

  • Хайри Мурадов Караахмедов, роден през 1946 г., от с.Дълбок извор, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Х-1/16.03.2015 г. 

     На гражданите, подали останалите молби към 25.03.2015 г.  не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 544 взето на 15.04.2015г. по протокол № 48
Относно:          Докладна записка относно поемане на общински дълг с цел реализация на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай”.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-112/09.04.2015 г.,  на основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2, и във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2, чл.13, чл.17, чл.17а, ал.2 и във връзка с чл.4, т.1, чл.14 и чл.15 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема повторно Решение № 538, прието на 27.03.2015 г. по Протокол № 47, в частта му по т.3 и т.4.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.10, чл.45, ал.9 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2, чл.13, чл.17, чл.17а, ал.2 и във връзка с чл.4, т.1, чл.14 и чл.15 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до възстановяване на извършените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, както и да осигури средства за съфинансиране от община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 545 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-121/20.04.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Мотиви: Информацията се изготвя в изпълнение на Плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото полугодие на 2015 година.


РЕШЕНИЕ № 546 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-118/17.04.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

  1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година.
  2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2015 година.

Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2015 година се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 547 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2014 година.

Предвид изложеното в проекторешение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-119/17.04.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2014 година.

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 548 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-116/16.04.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.).

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1. Дава съгласие:

- 2,061 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 044085, представляващ нива, с площ от 2,061 дка, VІІІ категория;

- 1,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 049009, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 3,143 дка, VІІІ категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 052053, представляващ нива, целият с площ от 4,505 дка, Х категория;

- 9,854 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063024, представляващ нива, с площ от 9,854 дка, ІХ категория;

- 2,700 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 031043, представляващ нива, целият с площ от 4,251 дка, VІІІ категория;

- 1,900 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 050049, представляващ нива, целият с площ от 4,828 дка, VІІІ категория;

 - 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068059, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 18,944 дка, ІХ категория;

  - 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 054011, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,735 дка, Х категория,  

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Иван Дяков Иванов.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 27418 от 22.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 27418/1992г. на наследници на Иван Дяков Иванов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности „Юрта” – 1,200 дка, ”Юрта” – 0,800 дка, „Бекиро” – 1,500 дка, „Късо” – 2,000 дка, „Блудковица” – 10,300 дка, ”Ясака” – 0,700 дка, “Ясака” – 0,200 дка, “Герена” – 1,900 дка, “Илан дере” – 4,000 дка, “Коджа бунар” – 5,000 дка и „Кара чаир” – 2,000 дка в землище Буково.

Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.   

 

2. Дава съгласие:

- 1,344 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 047056, представляващ нива, целият с площ от 3,344 дка, ІV категория;

- 2,656 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 047039, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 5,598 дка, Х категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 054011, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,735 дка, Х категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 049089, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 72,300 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 013016, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 4,808 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068015, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,028 дка, ІХ категория;

- 9,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 054108, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,767 дка, Х категория;

- 15,065 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 057015, представляващ нива, с площ от 15,065 дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 062078, представляващ нива, целият с площ от 10,720 дка, ІХ категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 025001, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,477 дка, VІІІ категория;

- 0,986 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063131, представляващ естествена ливада, целият с площ от 0,986 дка, ІХ категория;

- 1,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 019017, представляващ нива, целият с площ от 3,947 дка, VІІІ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Георги Андреев Делчев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 22918 от 22.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 22918/1992г. на наследници на Георги Андреев Делчев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности ”Ряката” – 3,000 дка, „Курията” – 3,000 дка, „Пейче” – 2,000 дка, „Елгидик” – 2,000 дка, „Илан дере” – 2,000 дка, „Карачаир” – 9,000 дка, „Маджарско” – 15,000 дка, „Мажрявка” – 3,000 дка, „Капана” – 2,000 дка, „Турско гробе” – 3,000 дка, „Ряката” – 1,000 дка, „Блудковица” – 1,000 дка и  „Пазлъка” – 1,500 дка землище в с. Буково.

Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

 

3. Дава съгласие:

- 0,959 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 044082, представляващ естествена ливада, с площ от 0,959 дка, VІІІ категория;

- 2,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 042009, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,614 дка, VІІІ категория;

- 1,258 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 048119, представляващ изоставена орна земя,  с площ от 1,258 дка, Х категория;

- 2,000 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 045091, представляващ нива, с площ от 2,000 дка, VІІІ категория;

- 1,747 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 071003, представляващ изоставена орна земя, с площ от 1,747 дка, ІV категория;

- 8,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 057051, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 17,657 дка, ІХ категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 059001, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 3,658 дка, ІХ категория;

- 1,041 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 022056, представляващ нива, с площ от 1,041 дка, VІІІ категория;

- 2,300 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 0013018, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 51,147 дка, VІІІ категория;

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 031043, представляващ нива, целият с площ от 4,251 дка, VІІІ категория;

- 1,180 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 058001, представляващ изоставена орна земя, с площ от 1,180 дка, ІV категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 039177, представляващ нива, целият с площ от 2,900 дка, VІІІ категория;

- 1,200 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 055109, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 27,342 дка, Х категория,

 да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Жельо Велков Митев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 6118 от 22.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 6118/1992г. на наследници на Жельо Велков Митев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности ”Кара тарла” – 1,000 дка, „Юртя” – 1,000 дка, „Шафрана” – 2,500 дка, „Ровнища” – 1,000 дка, „Свети илия” – 2,000 дка, „Ряката” – 1,500 дка, „Маджарско” – 8,500 дка, „Голям чаир” – 1,200 дка, „Йорданов кайнак” – 3,000, „Рошави келеми” – 1,000, „Ел.гидик” – 2,300 дка, „Кабата” – 1,000 дка, „Ортаклъка” – 1,000  и „Мавро” – 2,000 дка в землище с. Буково. 

Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

 

4. Дава съгласие:

- 1,892 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038070, представляващ нива, с площ от 1,892 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 026017, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 4,242 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 065025, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 26,104 дка, ІХ категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 010013, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 32,814 дка, VІІІ категория;

- 3,300 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 055105, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 15,773 дка, Х категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Симон Техов Атанасов.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 10318 от 22.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 10318/1992г. на наследници на Симон Техов Атанасов, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местности ”Копана чука” – 2,000 дка, „Шумата /Катранджийско/” – 1,100 дка, „Средока /Дуд бунар/” – 2,000 дка, „Кълника /Хаширо/” – 2,000 дка, „Гебе меше” – 3,000 дка  и  „Катранджийско /Орт.чаир/”  - 2,200 дка в землище Буково.

Имотите са  идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

 

5. Дава съгласие:

4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 046056, представляващ нива, целият с площ от 8,239 дка, ІV категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Стою Христозов Стайков.

 Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 33918 от 24.04.1994г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 33918/1994г. на наследници на Стою Христозов Стайков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Чиликли алан” – 4,000 дка в землище  с.Буково.   

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена  на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г. 

 

6. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 025079, представляващ нива, целият с площ от 2,886 дка, VІ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Спас Атанасов Кабаков.

Горецитираната земеделска земя се предоставят във връзка с Решение № 5411919 от 04.04.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 54119/1991г. на наследници на Спас Атанасов Кабаков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност Долна ряка”  - 2,000 дка  в землище с.Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

 

7. Дава съгласие:

- 1,200 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 190010, представляващ нива, целият с площ от 2,563 дка, V категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Коста Петров Трончев.

Горецитираната земеделска земя се предоставят във връзка с Решение № 11319 от 04.04.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 11319/1991г. на наследници на Коста Петров Трончев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност Стопански двор № 2”  - 1,200 дка  в землище с.Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

 

8. Дава съгласие:

- 2,001 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 128011, представляващ друга изоставена орна земя, с площ от 2,001 дка, ІХ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Петър Ангелов Крушев.

Горецитираната земеделска земя се предоставят във връзка с Решение № 16919 от 08.08.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 16919/1991г. на  Петър Ангелов Крушев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Диван дере”  - 2,000 дка  в землище с.Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008г.

 

9. Дава съгласие:

- 1,000  дка от имот в землището на с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, с имотен номер 093038, представляващ нива, целият с площ от 6,954 дка, ІХ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Делчо Димов Куков.

  Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 8 от 22.02.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 21017/1991г. на наследниците на Делчо Димов Куков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Б.келемя, др.чука” – 1,000 дка в землище с.Драгойново.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Драгойново е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена  на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.

 

10. Дава съгласие:

- 2,976 дка имот в землището на с. Дълбок извор, ЕКАТТЕ 24493, с имотен номер 089030, представляващ нива, с площ от 2,976 дка, V категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Петко Атанасов Паскалев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 7-С/23.11.2012г. на ОСЗ - гр.Първомай, по преписка № 21407/1991 г. на наследниците на Петко Атанасов Паскалев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”До гробето”- 3,000 дка в землище с.Дълбок извор в съществуващи /възстановими/ стари реални граници.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище Дълбок извор е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена  на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.

Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 549 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Първомай

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-126/23.04.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.196, ал.5, чл.225а, ал.3 от ЗУТ и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Първомай.

 Мотиви: Актуализиране и привеждане на нормативната база приета от Общински съвет гр.Първомай в съответствие с измененията в Закона за устройство на територията, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр.82 от 26.10.2012 год., в сила от 26.11.2012 г./, с които на  кмета на общината се предоставят правомощия да издава заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ или на части от тях.

Приемането на Наредбата е необходимо с оглед привеждането в изпълнение на влезли в сила заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ и чл.225а, ал.1 от ЗУТ, неизпълнени доброволно в определения срок, като с нея ще се установи реда за премахването на опасни строежи, незаконно извършено строителство, както и предприемане на действия спрямо строежи, неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали. Проектът за Наредба урежда и реда за вземания по направените разходи. Това ще повлияе положително върху стабилността на обществените отношения, свързани с недопускане и отстраняване на незаконно строителство, както и с поддържане на строежите в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания към строежите по закон.


РЕШЕНИЕ № 550 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ XIX-609, производствени и складови дейности от кв.18 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-122/20.04.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6000 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХІХ – 609, производствени и складови дейности от квартал 18 по регулационния план на  с.Бяла река, общ.Първомай, одобрен със заповед № 336/1967г., при граници на имота:  пешеходен пассаж; УПИ ХІІ – озеленяване; УПИ ХХ – озеленяване и улица; УПИ ІІ – спортен терен. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1225/11.06.2014г., вписан в Службата по вписванията гр.Първомай под № 32, том 6, дв.вх. № 1427/13.06.2014г.

  2. Одобрява пазарна оценка в размер на 18 600 лв. /осемнадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

  3. Определя начална тръжна цена в размер на 18 600 лв. /осемнадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

  4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Бяла река, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

  5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 551 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ XIV – обслужващи и складови дейности от кв.164 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-123/20.04.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 3400 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХІV – обслужващи и складови дейности от квартал 164 по регулационния план на  гр.Първомай, общ.Първомай,  одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на имота:  улица; УПИ ХІІІ – обсл. и скл. дености; УПИ ІV – стопански дейности и УПИ ІІІ – топливо.

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1370/17.03.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 97, том 2 от 18.03.2015г., дв.вх.№ 424.

  2. Одобрява пазарна оценка в размер на 34 000 лв. /тридесет и четири хиляди лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

  3. Определя начална тръжна цена в размер на 34 000 лв. /тридесет и четири хиляди лева/ без ДДС.

  4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението. 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 552 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Даване на съгласие за кандидатстване на Община Първомай по обявени покани за предложения по Хоризонт 2020 Програма за научни изследвания и иновации.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-125/21.04.2015 г. и изискването на Насоките за кандидатстване за наличие на решение на Общински съвет – Първомай, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Общински съвет Първомай дава съгласие на Община Първомай да кандидатства по Хоризонт 2020 Програма за научни изследвания и иновации и предвидените по програмата схеми.

2.   Упълномощава кмета на Община Първомай да предприеме всички действия по разработването и подаването на необходимата проектна документация.

3.   На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване на проектните предложения да бъде допуснато предварително изпълнение на Решенията.

Мотиви: на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и изискването на Насоките за кандидатстване за наличие на решение на Общински съвет – Първомай.


РЕШЕНИЕ № 553 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Изменение на Решение № 536 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.03.2015г. по Протокол № 47.

Предвид изложеното в проект на решение от Д.Петков-председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-134/30.04.2015 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

       Изменя Решение № 536 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.03.2015г. по Протокол № 47, като предложеният в т.2 за член на Съвета на директорите Юлиян Георгиев Димитров – зам.кмет на община Първомай се заменя с Добрин Кръстев Кръстев – общински съветник.

След изменението т.2 добива следния вид: „Предлага на Общото събрание на „Тракия-еко” АД за член на Съвета на директорите да бъде избран Добрин Кръстев Кръстев – общински съветник”. 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид изразен писмен отказ от Юлиян Георгиев Димитров - заместник кмет на община Първомай с вх. № 53-0-133 от 30.04.2015г. на ОбС гр.Първомай .


РЕШЕНИЕ № 554 взето на 30.04.2015г. по протокол № 49

Относно:          Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекторешение от д-р Д.Кръстев-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-131/29.04.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

  • Албена Асенова Стоянова, родена през 1950 г., от с.Крушево, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-А-5/23.04.2015 г.

  • Атанаска Георгиева Калинова, родена през 1956 г., от с.Виница, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-А-4/17.04.2015 г.

  • Дарина Георгиева Тодорова, родена през 1972 г., от с.Караджалово, в размер на 500 лв. Заявление вх.№ 53-Д-1/08.04.2015 г.

  • Йордан Желев Нолчев, роден през 1944 г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-Й-2/01.04.2015 г.

  • Людмила Славова Караславова, от гр.Първомай, в размер на 800 лв. Заявление вх. № 53-0-117/17.04.2015 г.

  • Райко Вълев Райков, роден през 1946 г., от с.Крушево, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-Р-1/21.04.2015 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби към 28.04.2015 г.  не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 555 взето на 21.05.2015г. по протокол № 50

Относно:          Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и “Медицински център І - Първомай” ЕООД за 2014 г., разпределение на печалбата им, както и избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2015 г..

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-142/13.05.2015 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, т. 11 и т.16 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в  общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, както и в съответствие с приетия План за работа на Общински съвет град Първомай през първо полугодие на 2015 г

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема годишния финансов отчет на “МБАЛ Първомай” ЕООД за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година.

          2.  Разпределя печалбата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  за 2014 г. в размер на 122 429,79 лева, както следва:

- със 17 363,12 лв. да бъде намалена /покрита/ натрупаната непокрита загуба на дружеството от минали години в същия размер;

- дължимият дивидент в размер на 21 013,33 лв., представляващ 20 на сто от печалбата за 2014 г. след данъчното й облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за придобиване на ДМА /медицинска апаратура/.

3. Приема годишния финансов отчет на “Медицински център І - Първомай” ЕООД  за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година.

4. Разпределя печалбата на „Медицински център І-Първомай” ЕООД за 2014 г. в размер на 11 165,18 лева, както следва:

- със сумата 7 270,70 лева да бъде намалена/покрита натрупаната непокрита загуба на дружеството от минали години в същия размер;

- дължимият дивидент в размер на 778,90 лв., представляващ 20 на сто от печалбата за 2014 г. след данъчното й облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството.

    5. Избира „Одиторска къща Пълдин” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Драва” № 10А, представлявана за Мария Павлова Гюрова – дипломиран експерт „Счетоводител”, за одитор на годишните финансови отчети за 2015 г. на „Медицински център  І – Първомай” ЕООД град Първомай и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр.Първомай.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и в съответствие с приетия План за работа на Общински съвет за първо полугодие на 2015 г.


РЕШЕНИЕ № 556 взето на 21.05.2015г. по протокол № 50

Относно:          Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай за 2016 г.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-143/13.05.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36”б”, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай за 2016 година.

 

Мотиви: За изпълнение на Общинската стратегия по предложение на Кмета на общината и след съгласуване с Дирекция „Социално подпомагане” и с Обществения съвет по чл.35 от ЗСП, Общинският съвет приема годишен план за изпълнението на същата, което е в съответствие с чл.36”б”, ал.4 от ППЗСП.


РЕШЕНИЕ № 557 взето на 21.05.2015г. по протокол № 50

Относно:          Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-139/11.05.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

І.1.1. Имот № 004259 с площ от 1,546 дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, местността „Цигански чеири”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 004152, нива на Георги Атанасов Господинов; № 004005, полски път на Община Първомай; № 004019, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1293/06.11.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 180, том 9 от 06.11.2014г., вх.№ 2697, дв.вх.№ 2658.

І.1.2. Определя пазарна цена в размер на 650,00 лева (шестстотин и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 650,00 лева (шестстотин и петдесет лева).

І.2.1 Имот № 011001, с площ от 1,562 дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, местността „Терлика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 011077, полски път на Община Първомай; № 010001, жил. територия на село Виница; № 011002, нива на насл. на Иван Димитров Шишков. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1294/06.11.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 181, том 9 от 06.11.2014г., вх.№ 2698, дв.вх.№ 2659.

І.2.2 Определя пазарна цена в размер на 710,00 лева (седемстотин и десет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 710,00 лева (седемстотин и десет лева).

І.3.1 Имот № 008127, с площ от 0,610 дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, местността „Чеир пара”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 008126, нива на Иван Христозов Спасов; № 008128, нива на Ангел Димитров Ангелов; № 008007, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1292/06.11.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 179, том 9 от 06.11.2014г., вх.№ 2696, дв.вх.2657.

І.3.2 Определя пазарна цена в размер на 256,00 лева (двеста петдесет и шест лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.3.3. Определя начална тръжна цена в размер на 256,00 лева (двеста петдесет и шест лева).

 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 558 взето на 21.05.2015г. по протокол № 50

Относно:          Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на Велка Петкова Петрова от село Виница, община Първомай, област Пловдивска, улица “Марица” № 5.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-141/12.05.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.3 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с чл.92 от КСО.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Мотиви: Във връзка с постъпило Заявление вх.№ 94-В-10/29.04.2015г. от Велка Петкова Петрова от с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска, ул.”Марица” № 5 за отпускане на персонална пенсия на същата и на основание чл.7, ал.2, т.3 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.


РЕШЕНИЕ № 559 взето на 21.05.2015г. по протокол № 50

Относно:          Съгласие за подаване на проектно предложение за кандидатстване на  Община Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-145/18.05.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, в подкрепа на дейността на Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – община Първомай, създадено по Процедура BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома».

2.   Възлага на Кмета на Община Първомай последващите съгласно закона действия.

 

Мотиви: Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 560 взето на 21.05.2015г. по протокол № 50

Относно:          Кандидатстване на община Първомай пред Министерство на финансите, Министерство на образованието и европейски структурни фондове с проектно предложение  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на детска градина в с.Православен, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-147/19.05.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие Община Първомай да кандидатства пред Министерство на финансите, Министерство на образованието и европейски структурни фондове с проектно предложение  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на детска градина в с.Православен, общ.Първомай.        

        

Мотиви: Във връзка с нарасналите нужди на населението в с.Православен от детско заведение и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 561 взето на 21.05.2015г. по протокол № 50

Относно:          Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекторешение от д-р Добрин Кръстев-общински съветник и председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-148/20.05.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

  • Анелия  Георгиева Левкова, родена през 1984 г., от гр.Първомай, в размер на 2000 лв. Заявление вх. № 53-А-6/14.05.2015 г.

  • Йордан Желев Нолчев, роден през 1944 г., от гр.Първомай, в размер на 1000 лв. Заявление вх. № 53-Й-2/01.04.2015 г.

  • Стоянка Динкова Попова, родена през 1945 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-С-3/19.05.2015 г.

    
На гражданите, подали останалите молби към 20.05.2015 г.  не се отпуска финансова помощ.

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 562 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2015 година.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-161/04.06.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема план за дейността си за второ полугодие на 2015 година разпределен по месеци както следва:
 

м. Юли:

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай и неговите комисии за периода януари - юни 2015 година.

Вносител: Д.Петков – председател ОбС

м. Август:

1. Приемане на информация за изпълнението на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2015 година.

Вносител: А. Папазов – кмет
 

2. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на учебната 2015/2016 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет
 

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2015 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

 

м. Септември:

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Вносител: Н.Митков – зам. Кмет

 

м. Октомври:

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно - зимни условия през 2015-2016 година.

Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет


РЕШЕНИЕ № 563 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2014 година.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-170/08.06.2015 г., и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти за 2014 година, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

 

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2015 г.


РЕШЕНИЕ № 564 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:     Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2015/2016 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-164/08.06.2015 г., и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37и, ал.3, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо и за индивидуално ползване общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване, отразени в следните приложения, неразделна част от настоящото решение, а именно:

- Приложение № І –  списък на имотите за индивидуално ползване в 4 землища,  с категории и средните годишни рентни плащания за общината;

- Приложение № ІІ –  имоти за общо и индивидуално ползване.

3. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящото решение.

4. Определя Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай, обл.Пловдив - Приложение № ІV, представляващо неразделна част от настоящото решение.

5. Утвърждава цена на пасища, мери и ливади, определена по пазарен механизъм въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, в размер на 6,92 лв./дка.

6. Определя наемна цена на пасища и мери в размер на 11лв./дка., а за ливади в размер на 12 лв./дка., представляващи средното годишно рентно плащане за община Първомай.

7. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи договори за наем, след заплащане на определената в т.6. от настоящото решение наемна цена.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37и, ал.3, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с цел използване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Първомай за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

 

Приложение:

 

- Приложение № І (І.1, І.2, І.3 и І.4)

- Приложение № ІІ

- Приложение № ІІІ

- Приложение № ІV

 


РЕШЕНИЕ № 565 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-162/05.06.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Открива процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:

1. Язовир „Татарево-4 /Манаф дере/ с площ 142,873 дка, съставляващ имот с кадастрален № 048045 находящ се в местността “Манаф дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 60 от 15.05.1998г.

2. Язовир „Татарево-1 /Дълбоко дере/” с площ от 27,362 дка., съставляващ имот с кадастрален  № 009006, находящ се в местността „Дълбоко дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 79 от 02.06.1998г.

3. Язовир „Дебър-4 /Чатал дере/” с площ от 18,572 дка., съставляващ имот с кадастрален № 800300, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 75 от 02.06.1998г.

4. Водоем с площ от 11,307 дка., съставляващ имот с кадастрален № 000185, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 64/30.05.2009

5. Водоем с площ от 11,605 дка., съставляващ имот с кадастрален № 000149, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 62 от 26.05.2009.

6. Водоем с площ от 17,000 дка., съставляващ имот с кадастрален № 000481, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 61 от 26.05.2009г.

7. Водоем „Брягово-1 /Кариерата/”с площ от 59,331 дка., съставляващ имот с кадастрален № 089091, находящ се в местността „Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № № 65 от 02.06.1998г.

8. Водоем „Пилашево-2 /Маринката/”с площ от 8,365 дка., съставляващ имот с кадастрален № 017034, находящ се в местността „Маринката” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 76 от 28.04.2010г.

9. Водоем с площ от 2,688 дка., съставляващ имот с кадастрален № 014002, находящ се в местността „Телки тепе” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 83 от 11.10.2010г.

       10. Язовир „Чомлек дере” с площ от 74,110 дка., съставляващ имот с кадастрален № 000013, находящ се в местността „26 Чомлек дере” в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 69 от 02.06.1998г.

11. Язовир „Бяла река-2 /Янков бунар/” с площ от 80,619 дка., съставляващ имот с кадастрален № 000154, находящ се в местността „Янков бунар” в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 67 от 02.06.1998г.

12. Водостопанско съоръжение с площ от 1,507 дка., съставляващо имот с кадастрален000672, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив и Акт за ПОС № 94 от 28.04.2011г.

ІІ. Изборът на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.І от настоящото решение в размер на 25 /двадесет и пет/ лева на декар без ДДС годишен наем.

ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

V. Определя депозит за участие в търга - 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект.

VІ. Специфични условия към участниците в търга:

- участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.

VІІ. Определя следните договорни условия:

След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на воден обект, което се издава от кмета на община Първомай.

2 Операторът се задължава да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.

       3. Операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.

 4. Операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.

VІІІ. Задължава кмета на общината, в случай на необходимост, до провеждане на търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със становище от дирекция „Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и храните.

     ІХ. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия търга участник.

 

 Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год./ и с оглед по-добро стопанисването, поддръжката и експлоатацията на описаните обекти.


РЕШЕНИЕ № 566 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:     Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивна сграда - пункт за годишен технически преглед със застроена площ от 157 кв.м., находящ се в УПИ ХХІІІ – обслужващи дейности в кв.70 по регулационния план гр. Първомай, обл. Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-156/04.06.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 І. Дава съгласие срокът на Договор № 420/07.09.2010г. за наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивна сграда -  пункт за годишен технически преглед със застроена площ от 157 (сто петдесет и седем) кв.м., предназначена за извършване на услуги – технически прегледи на ППС, находяща се в УПИ ХХІІІ (двадесет и три римско) – обслужващи дейности в кв.70 (седемдесети) по регулационния план гр.Първомай, обл.Пловдив, с Акт за ЧОС № 333 /17.09.2010г., сключен между Община Първомай и „Кацинис и Тодоров” ООД с ЕИК 201112794, представлявано от управителя - Наско Тосков Тодоров, да бъде удължен с 5 /пет/  години, считано от 07.09.2015г.

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.

 

Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 26-00-66/26.05.2015г;


РЕШЕНИЕ № 567 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1933 г., по отношение на УПИ ІІІ – 108 от кв.10 по регулационния план на кв.Любеново, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-157/04.06.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповеди № № 318 и 2460 от 1933 г. по отношение на парцел /УПИ/ ІІІ – 108, целият с площ от 1650 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.10 по плана на кв.Любеново, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Петрана Димитрова Цонкова с ЕГН .................... и Найден Димитров Найденов с ЕГН .................. по ½ идеална част от правото на собственост върху общински имот с площ от 180 кв.м., която съгласно действащия план за регулация на кв.Любеново, гр.Първомайсе придава към парцел /УПИ/ ІІІ – 108 от кв.10, при граници на общинския имот: улица; УПИ ІІ – 106; ПИ № 108 и УПИ ІV – 109.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3240,00 лв. (три хиляди двеста и четиридесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 3240,00 лв. (три хиляди двеста и четиридесет лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Петрана Димитрова Цонкова с ЕГН ................. и Найден Димитров Найденов с ЕГН .................., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с подадено заявление вх. № 94-П-7/09.03.2015 г. и във връзка с изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1933г., по отношение на УПИ ІІІ – 108 от кв.10 по регулационния план на кв.Любеново, гр.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 568 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ X – 2249, от кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-155/04.06.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2015 година” към Раздел ІІІ, буква В. Имоти, които община Първомай има намерение да продаде по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС” от списъка под № 3 „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 290 кв.м., съставляващ УПИ Х – 2249, предназначен за жилищно строителство от кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдивска”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 511/16.02.2015 год. по протокол № 46 на ОбС гр.Първомай.

2. Да се продаде на Елена Петрова Павлова с ЕГН ................. и Павел Петров Павлов с ЕГН ..............., следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 290 кв.м., съставляващ УПИ Х – 2249, предназначен за жилищно строителство от кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на имота: УПИ І – 2248; УПИ ІІ – 2251; УПИ ІХ – 2250 и улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 108/12.04.2007г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 135, том 2, дв.вх. № 894 на 13.04.2007г.

     3. Одобрява пазарна оценка в размер на 8 845,00 лв. /осем хиляди осемстотин четиридесет и пет лева/ с вкл. ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

     4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот в размер на 8 845,00 лв. /осем хиляди осемстотин четиридесет и пет лева/ с вкл. ДДС се дължи от Елена Петрова Павлова с ЕГН ............. и Павел Петров Павлов с ЕГН ................, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

     5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.2 недвижим имот.

 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с заявление Вх. № 94-Е-8 от 08.05.2015г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ № 569 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 972 с площ 480 кв.м., включен в УПИ ХІІІ – 95, 972 находящ се в кв.5 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-167/08.06.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2015 година” към Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

т.190. „ Незастроено дворно място, цялото с площ 480 кв.м., съставляващо поземлен имот пл. № 972, предназначен за жилищно строителство, включен в парцел /УПИ/ ХІІІ – 95, 972 от кв.5 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 511/16.02.2015 год. по протокол № 46 на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроено дворно място, цялото с площ от 480 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 972, включен в парцел /УПИ/ ХІІІ – 95, 972 от кв.5 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 308/1971г., при граници на ПИ № 972: УПИ ХІV – производст. дейности; УПИ ХV – 94; ПИ № 95 и УПИ ІІІ – цех на ДКК „Партизанин”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1385/03.06.2015г., вписан в Службата по вписванията гр.Първомай под № 50, том 4, дв.вх. № 1021/04.06.2015г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 256 лв. (две хиляди двеста петдесет и шест лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 2 256 лв. (две хиляди двеста петдесет и шест лева) без ДДС.

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Искра, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

6. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

 Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 570 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землищeто на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-166/08.06.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

- Имот № 800520 (осем нула нула пет две нула) с площ 5,360 дка (пет декара триста и шестдесет квадратни метра),  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800506, пасище, мера на насл. на Петко Милков Янев; № 800432, пасище, мера на Община Първомай; № 800271, полски път на Община Първомай; № 800589, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1382/19.05.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 184, том 3 от 20.05.2015г.,вх.№ 940, дв.вх.№ 921.

ІІ. Определя пазарна цена в размер на 2 950,00 лева (две хиляди деветстотин и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІІ. Определя начална тръжна цена в размер на 2 950,00 лева (две хиляди деветстотин и петдесет лева).

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 571 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:       Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-165/08.06.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

ІІ.2.1. Имот 023006 (нула две три нула нула шест) с площ 1,065 дка (един декар и шестдесет и пет квадратни метра),  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Бико”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 023019, нива на Община Първомай; № 023007, нива на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1265/27.10.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 89, том 9 от 27.10.2014г.,вх.№ 2572, дв.вх.№ 2539.

ІІ.2.2. Определя пазарна цена в размер на 355,00 лева (триста петдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІ.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 355,00 лева (триста петдесет и пет лева).

ІІ.3.1. Имот 023007 (нула две три нула нула седем) с площ 1,731 дка (един декар седемстотин тридесет и един квадратни метра),  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Бико”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 023019, нива на Община Първомай; № 023006, нива на Община Първомай; № 023019, нива на Община Първомай; № 000220, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1266/27.10.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 88, том 9 от 27.10.2014г.,вх.№ 2571, дв.вх.№ 2538.

ІІ.3.2. Определя пазарна цена в размер на 580,00 лева (петстотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІ.3.3. Определя начална тръжна цена в размер на 580,00 лева (петстотин и осемдесет лева).

ІІ.4.1. Имот 023019 (нула две три нула едно девет) с площ 7,155 дка (седем декара сто петдесет и пет квадратни метра),  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Бико”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 023013, нива на насл. на Вълко Лозев Апостолов; № 023010, нива на насл. на Илия Христов Иванов; № 023005, нива на насл. на Петър Андреев Митков; № 023004, пасище, мера на Община Първомай; № 000220, полски път на Община Първомай; № 023007, нива на Община Първомай; № 023006, нива на Община Първомай; № 023007, нива на Община Първомай; № 000220, полски път на Община Първомай; № 023017, нива на Община Първомай; № 023016, нива на насл. на Николай Митрев Лозев; № 023020, нива на Андрея Стоев Йорданов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1268/27.10.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 86, том 9 от 27.10.2014г.,вх.№ 2569, дв.вх.№ 2536.

ІІ.4.2. Определя пазарна цена в размер на 2 375,00 лева (две хиляди триста седемдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІ.4.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 375,00 лева (две хиляди триста седемдесет и пет лева).

ІІ.5.1. Имот № 025053 (нула две пет нула пет три) с площ 4,710 дка (четири декара седемстотин и десет квадратни метра),  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Турското гробе”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025056, нива на насл. на Павлю Йорданов Динев; № 025052, нива на насл. на Петър Иванов Рупчев; № 024019, пасище, мера на Община Първомай; № 000098, жил. територия на с.Буково; № 025060, пасище, мера на Фаик Рамадан Садула; № 025059, нива на насл. на Петър Андреев Митков. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1270/28.10.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 103, том 9 от 29.10.2014г.,вх.№ 2591, дв.вх.№ 2558.

ІІ.5.2. Определя пазарна цена в размер на 1 575,00 лева (хиляда петстотин седемдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІ.5.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 575,00 лева (хиляда петстотин седемдесет и пет лева).

ІІ.6.1. Имот № 033030 (нула три три нула три нула) с площ 2,066 дка (два декара шестдесет и шест квадратни метра),  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 033004, пасище, мера на Община Първомай; № 033007, нива на Мара Трендафилова Гогова; № 033012, нива на Митю Запрянов Паунов; № 033014, нива на Тоско Ангелов Паунов; № 033015, нива на насл. на Стоян Кръстев Пилашев; № 033029, нива на Божан Трифонов Дойчев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1383/03.06.2015г..

ІІ.6.2. Определя пазарна цена в размер на 690,00 лева (шестстотин и деветдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІ.6.3. Определя начална тръжна цена в размер на 690,00 лева (шестстотин и деветдесет лева).

ІІ.7.1. Имот № 033027 (нула три три нула две седем) с площ 2,006 дка (два декара и шест квадратни метра),  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 033026, нива на Басри Сабри Махрем; № 033011, дере на Община Първомай; № 033012, нива на Митю Запрянов Паунов; № 033007, нива на Мара Трендафилова Гогова. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1277/31.10.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 143, том 9 от 04.11.2014г.,вх.№ 2643, дв.вх.№ 2608.

ІІ.7.2. Определя пазарна цена в размер на 675,00 лева (шестстотин седемдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІ.7.3. Определя начална тръжна цена в размер на 675,00 лева (шестстотин седемдесет и пет лева).

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от тях да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с проявен инвеститорски интерес.

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2014 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

 - т.183. Поземлен имот № 040084, с площ 11,365 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Планчовица”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.184. Поземлен имот № 023006, с площ 1,065 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Бико”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.185. Поземлен имот № 023007, с площ 1,731 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Бико”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.186. Поземлен имот № 023019, с площ 7,155 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Бико”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.187. Поземлен имот № 025053, с площ 4,710 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Турското гробе”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.188. Поземлен имот № 033030, с площ 2,066 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.189. Поземлен имот № 033027, с площ 2,006 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

ІІ.1.1. Имот № 040084 (нула четири нула нула осем четири) с площ 11,365 дка (единадесет декара триста шестдесет и пет квадратни метра),  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Планчовица”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 040110, пасище, мера на Община Първомай; № 040041, нива на насл. на Кольо Желязков Паунов; № 040042, нива на насл. на Делчо Велков Митев; № 040035, нива на Славчо Делчев Иванов; № 040033, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1285/04.11.2014г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 161, том 9 от 05.11.2014г.,вх.№ 2664, дв.вх.№ 2629.

ІІ.1.2. Определя пазарна цена в размер на 3 800,00 лева (три хиляди и осемстотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІ.1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 800,00 лева (три хиляди и осемстотин лева).


РЕШЕНИЕ № 572 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Съгласие Община Първомай да поддържа социалните услуги за социално включване в домашна среда, предвидени в проекта по Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за срок не по-малко от шест месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-163/08.06.2015 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Първомай да поддържа социалните услуги за социално включване в домашна среда, предлагани от Звеното за услуги в домашна среда по Проект, финансиран по Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, за срок не по-малко от шест месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

 

Мотиви:Изискване на Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


РЕШЕНИЕ № 573 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 000543, местност „Новия Бунар”, землище с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди за търговия и обслужващи дейности.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-168/08.06.2015 г.и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1.Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/  

   ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен

   план за Поземлен имот  № 000543, местност „Новия Бунар”, землище

   с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна

   статута на земеделска земя за търговия и обслужващи дейности. 

 

2.Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен

   план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ -        

   Парцеларен план за Поземлен имот № 000543, местност „Новия    

   Бунар”, землище с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, във

   връзка с промяна статута на земеделска земя за търговия и 

   обслужващи дейности

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка инвестиционно намерение за реализиране на строеж за търговия и обслужващи дейности в ПИ №000543, в землището на с.Дълбок извор и необходимостта от промяна предназначението на земеделската земя, за не земеделски нужди на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 574 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 081020, местност „Реални Граници – 18Ж АЛ”, землище с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на склад и сервиз за земеделска техника.

Предвид  изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-169/08.06.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/  

    ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен

    план за Поземлен имот  № 081020, местност „Реал. Граници – 18Ж

    АЛ”, землище с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с

    промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на

    обект:”Склад и сервиз за земеделска техника”

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен

   план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ -  

   Парцеларен план за Поземлен имот № 081020, местност „Реал. Граници 

   18Ж АЛ”, землище с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив

   във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за

   изграждане на   обект:”Склад и сервиз за земеделска техника”

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: „Склад и сервиз за земеделска техника” на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 575 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Трасе на експлоатационен път за  „Пречиствателна станция за отпадни води”  гр. Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-171/09.06.2015 г. и на основание чл.21 от ЗМСМА, чл.124а, ал.(1) и ал.(7) от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30 ал.( 3) от ППЗОЗЗ, и чл.125 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1.Общински съвет Първомай разрешава да се разработи Подробен устройствен план (ПУП)  за трасе на експлоатационен път за  „Пречиствателна станция за отпадни води”  гр. Първомай.

Проектирането да се извърши във фаза Парцеларен план (ПП)  – в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове и действащата нормативна база.

 

2.Общински съвет Първомай одобрява  задание за проектиране на ПУП - ПП за трасе на експлоатационен път за „Пречиствателна станция за отпадни води”  гр. Първомай с обхват: края на регулацията в североизточната част на кв. Любеново гр. Първомай , на север  до ПСОВ – Първомай: в границите на ПИ 900194 (с НТП прокар), през поземлени  имоти 900173 (полски път),  900258 и 900257 (напоителни канали) , успоредно на югозападната граница на ПИ 900409 (пасище,мера), през ПИ 900303 (предпазна дига) , ПИ 900368 (полски път),  и   в  ПИ 900408,  където се намира ПСОВ-Първомай, с обща дължина 1850м.

  

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21 от ЗМСМА, чл.124а, ал.(1) и ал.(7) от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30 ал.( 3) от ППЗОЗЗ, и чл.125 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ № 576 взето на 17.06.2015г. по протокол № 51

Относно:           Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекторешение от д-р Добрин Кръстев-общински съветник и председател на ПК „ЗДС” вх.№ 53-0-180/16.06.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

  • Борис Станев Димитров, роден през 1938 г., от с.Татарево, в размер на 250 лв. Заявление вх. № 53-Б-2/09.06.2015 г.

  • Нели Костова Шишекова, родена през 1967 г., от с.Искра, в размер на 250 лв. Заявление вх. № 53-Н-9/16.06.2015 г.

  • Павлина Митева Димитрова, родена през 1950 г., от гр.Първомай, в размер на 250 лв. Заявление вх. № 53-П-3/28.05.2015 г.

  • Руска Димитрова Йорданова, родена през 1934 г., от с.Бяла река, в размер на 250 лв. Заявление вх. № 53-Р-3/15.06.2015 г.

  • Станка Генова Демирева, родена през 1939 г., от гр.Първомай, в размер на 250 лв. Заявление вх. № 53-С-4/08.06.2015 г.

  • Фанка Илиева Димитрова, родена през 1963 г., от гр.Първомай, в размер на 250 лв. Заявление вх. № 53-Ф-1/10.06.2015 г.

 

На гражданите, подали останалите молби към 16.06.2015 г.  не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 577 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай и неговите комисии за периода м.януари – м.юни 2015 година.

Предвид изложеното в предложение от Д.Петков-председател ОбС вх.№ 53-0-194/03.07.2015 г. и на основание чл.27, ал.6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчет за дейността на Общински съвет град Първомай и неговите комисии за периода м.януари – м.юни 2015 година.

Мотиви: Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение № 562 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 17.06.2015 г. по Протокол № 51.


РЕШЕНИЕ № 578 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Отрегулиране на движението по ул.”Княз Борис І” в участъка от кръстовището с ул.”Панайот Волов” до ул.”Димитър Благоев”.

Предвид изложеното в предложение от група общински съветници вх.№ 53-0-195/06.07.2015 година и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.99, ал.1 и ал.2 от Закона за движението по пътищата и чл.23 от Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя Решение № 266, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32 на Общински съвет град Първомай, с което се отменя точка 1.2 от Решение № 364 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.03.2006 г. по Протокол № 35.

2. Определя част от ул.”Княз Борис І” в участъка от кръстовището на ул.”Панайот Волов” до ул.”Димитър Благоев”, като улица с еднопосочно движение, като се запази определената с Решение № 364 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 31.03.2006 г. по Протокол № 35 зона за кратковременно паркиране с 24 паркоместа, находяща се на ул.”Княз Борис І” в частта между ул.”Димитър Благоев” и комплекс „Ропотамо” , като паркирането се извършва до южния тротоар и за целта се постави пътен знак Д19 и Г5.

3. На ул.”Любен Каравелов”, преди кръстовището с ул.”Княз Борис І” да се постави пътен знак Б2 и пътен знак Г3.

4. На ул.”Н.Вапцаров”, преди кръстовището с ул.”Княз Борис І” да се постави пътен знак Б2 и пътен знак Г3.

5. На кръстовищата на ул.”Княз Борис І” с ул.”Димитър Благоев” пътен знак В1 и В27, а на кръстовищата с ул.”Н.Вапцаров” и ул.”Л.Каравелов” по посока кв.Дебър да се постави пътен знак В27.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.99, ал.1 и ал.2 от Закона за движението по пътищата и чл.23 от Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай и предвид разрастналата се търговска мрежа в посочения участък от ул.”Княз Борис І”, необходимостта от нейното ежедневно обслужване, довела до увеличаване потока на движение на пътни превозни средства в зоната, се налага отрегулиране на движението в гореописания участък.


РЕШЕНИЕ № 579 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Изменение на бюджета на Община Първомай за 2015 година.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-203/06.07.2015 година и на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Изменя решение № 512 от 16.02.2015 година по протокол № 46 на Общински съвет град Първомай, както следва:

1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2015 г. от 12 795 705 лева на 12 972 615 лева, т.е. със 176 910 лева и преразпределя разходите за текущи издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1 и 2;

1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2015 г. с 95 021 лева и текущите ремонти с 33 000 лева съгласно Приложение № 3;

1.3. Увеличава субсидиите за спортни школи с 12 000 лева съгласно Приложение № 4.

1.4. Сумата в размер на 10 000 лева гласувана за туризъм в бюджета на община Първомай за 2015 година да бъде предоставена изцяло на туристическо дружество Траки.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изменението на бюджета се налага от корекция в плануваните местни имуществени данъци и неданъчни приходи на база отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015 година.


РЕШЕНИЕ № 580 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Подновяване на договора за управление на Управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-202/06.07.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от ЗЛЗ и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда на управление на Общинско имущество включено в Общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.   Договорът за управление на д-р Румяна Бойлова – управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 26.07.2015 г.

2.   Упълномощава кмета на Община Първомай да сключи договор за управление на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД с д-р Румяна Бойлова.

Мотиви: Поради изтичане срока на договора за управление на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД и предвид добрите резултати по изпълнението му, е необходимо Общинският съвет да предприеме действия за подновяването му.

РЕШЕНИЕ № 581 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Приемане на  стратегически  план   на „ Звено за вътрешен одит”  при община Първомай за периода 2015-2017 година. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-199/06.07.2015 г. и на основание  чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 21 , ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема предложения Стратегически  план за дейността на „ Звеното за вътрешен одит „ при община Първомай  за  периода 2015-2017  година , приложен към настоящата докладна записка.


РЕШЕНИЕ № 582 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Приемане на  изменение на годишен план   за одитна дейност през 2015 година  на „ Звено за вътрешен одит”  при община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-198/06.07.2015 г.  и на основание  чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 21 , ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема предложеното Изменение на годишен план за дейността на „ Звеното за вътрешен одит „ при община Първомай  за 2015 година , приложено към настоящата докладна записка.


РЕШЕНИЕ № 583 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:     Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти - публична общинска собственост, находящи се в землището гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладна записка от Николай Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-196/06.07.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Затревена нива” за земеделски нужди на следния общински имот:

Имот № 800127, с площ  2,146 дка, с начин на трайно ползване /НТП/ – пасище, мера, местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ПОС № 202/26.06.2015г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 185, том 4 от 29.06.2015г.,вх.№ 1225, дв.вх.№ 1205

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 584 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост, находящ се в землището гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-197/06.07.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Др.посевна площ” за земеделски нужди на следния общински имот:

 - Имот № 411010, с площ от 9,395 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Землище кв.Дебър”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ПОС № 184/17.03.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 96, том 2 от 18.03.2015г.,вх.№ 434, дв.вх.№ 423.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 585 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:     Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-190/02.07.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

І.1.1. Поземлен имот № 025066 с площ 0,708 дка,  с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025065, лозе на Делчо Йорданов Митков; № 025067, лозе на насл. на Делчо Петров Точков; № 025005, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1389/10.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 96, том 4 от 12.06.2015г.,вх.№ 1103, дв.вх.№ 1083.

І.1.2. Определя пазарна цена в размер на 245,00 лева (двеста четиридесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 245,00 лева (двеста четиридесет и пет лева).

І.2.1. Поземлен имот № 025068 с площ 0,361 дка,  с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025067, лозе на насл. на Делчо Петров Точков; № 025070, нива на Община Първомай; № 025069, лозе на Община Първомай; № 025005 пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1390/10.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 97, том 4 от 12.06.2015г.,вх.№ 1104, дв.вх.№ 1084.

 

І.2.2. Определя пазарна цена в размер на 125,00 лева (сто двадесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 125,00 лева (сто двадесет и пет лева).

І.3.1. Поземлен имот № 025069 с площ 0,348 дка,  с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025067, лозе на насл. на Делчо Петров Точков; № 025068, лозе на Община Първомай; № 025070, нива на Община Първомай; № 025005 пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1391/10.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 98, том 4 от 12.06.2015г.,вх.№ 1105, дв.вх.№ 1085.

І.3.2. Определя пазарна цена в размер на 120,00 лева (сто и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.3.3. Определя начална тръжна цена в размер на 120,00 лева (сто и двадесет лева).

І.4.1. Поземлен имот № 025070 с площ 0,778 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025068, лозе на Община Първомай; № 025071, нива на Община Първомай; № 025069, лозе на Община Първомай; № 025005 пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1392/10.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 99, том 4 от 12.06.2015г.,вх.№ 1106, дв.вх.№ 1086.

І.4.2. Определя пазарна цена в размер на 265,00 лева (двеста шестдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.4.3. Определя начална тръжна цена в размер на 265,00 лева (двеста шестдесет и пет лева).

І.5.1. Поземлен имот № 025071 с площ 0,753 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025070, нива на Община Първомай; № 025072, лозе на Николай Георгиев Вълканов; № 025005 пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1393/12.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 106, том 4 от 16.06.2015г.,вх.№ 1116, дв.вх.№ 1196.

І.5.2. Определя пазарна цена в размер на 260,00 лева (двеста и шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.5.3. Определя начална тръжна цена в размер на 260,00 лева (двеста и шестдесет лева).

І.6.1. Поземлен имот № 025074 с площ 0,749 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025073, нива на насл. на Гешо Иванов Топчиев; № 250145, залесена терит. на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ; № 025075, нива на Община Първомай; № 025005 пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1394/12.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 107, том 4 от 16.06.2015г.,вх.№ 1117, дв.вх.№ 1197.

І.6.2. Определя пазарна цена в размер на 260,00 лева (двеста и шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.6.3. Определя начална тръжна цена в размер на 260,00 лева (двеста и шестдесет лева).

І.7.1. Поземлен имот № 025075 с площ 0,365 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025074, нива на Община Първомай; № 250145, залесена терит. на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ; № 025076, нива на Община Първомай; № 025005 пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1395/12.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 108, том 4 от 16.06.2015г.,вх.№ 1118, дв.вх.№ 1198.

І.7.2. Определя пазарна цена в размер на 125,00 лева (сто двадесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.7.3. Определя начална тръжна цена в размер на 125,00 лева (сто двадесет и пет лева).

І.8.1. Поземлен имот № 025076 с площ 0,812 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025075, нива на Община Първомай; № 250145, залесена терит. на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ; № 025175, нива на насл. на Кръстьо Делчев Кьорчев; № 025005 пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1396/12.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 109, том 4 от 16.06.2015г.,вх.№ 1119, дв.вх.№ 1199.

І.8.2. Определя пазарна цена в размер на 280,00 лева (двеста и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.8.3. Определя начална тръжна цена в размер на 280,00 лева (двеста и осемдесет лева).

І.9.1. Поземлен имот № 025077 с площ 1,008 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025005 пасище, мера на Община Първомай; № 025078, лозе на насл. на Генчо Христозов Белев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1397/15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 110, том 4 от 16.06.2015г.,вх.№ 1120, дв.вх.№ 1100.

І.9.2. Определя пазарна цена в размер на 350,00 лева (триста и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.9.3. Определя начална тръжна цена в размер на 350,00 лева (триста и петдесет лева).

І.10.1. Поземлен имот № 025080 с площ 1,360 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025144, нива на Леонид Благоев Джоглев; № 021006, полски път на Община Първомай; № 025081, лозе на Марина Николова Камова. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1399/15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 112, том 4 от 16.06.2015г.,вх.№ 1122, дв.вх.№ 1102.

І.10.2. Определя пазарна цена в размер на 465,00 лева (четиристотин шестдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.10.3. Определя начална тръжна цена в размер на 465,00 лева (четиристотин шестдесет и пет лева).

І.11.1. Поземлен имот № 025146 с площ 3,231 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 025144, нива на Леонид Благоев Джоглев; № 025081, лозе на Марина Николова Камова; № 025082, лозе на насл. на Коста Ангелов Шишков; № 021006, полски път на Община Първомай;. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1400/15.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 113, том 4 от 16.06.2015г.,вх.№ 1123, дв.вх.№ 1103.

І.11.2. Определя пазарна цена в размер на 1 100,00 лева (хиляда и сто лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

І.11.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 100,00 лева (хиляда и сто лева).

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 586 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляваи земеделска земя от землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-191/02.07.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2014 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

 - т.191. Поземлен имот № 031011, с площ 0,800 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Долна -река”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:

ІІ.1.1. Поземлен имот № 031011, с площ 0,800 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Долна река”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 031010, лозе на Пламен Христозов Паовлов; № 031017, пасище, мера на Община Първомай; № 031012, нива на Николай Георгиев Вълканов; № 031017, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1412/26.06.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 186, том 4 от 29.06.2015г.,вх.№ 1226, дв.вх.№ 1206.

ІІ.1.2. Определя пазарна цена в размер на 285,00 лева (двеста осемдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІ.1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 285,00 лева (двеста осемдесет и пет лева).

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с проявен инвеститорски интерес.


РЕШЕНИЕ № 587 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, в полза на „Сдружение с нестопанска цел Траки – Първомай”, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-192/03.07.2015 г.  и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години в полза на „Сдружение с нестопанска цел Траки – Първомай” гр.Първомай, със седалище и адрес на управление гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Цар Иван Шишман” № , вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност дейност с Решение № 503 от 27.12.2013г. по фирмено дело  № 178/2013г. по описа на Пловдивски окръжен съд, Булстат 176635035, представлявано от  Стою Петков Багрев ЕГН .................., върху следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Помещение за офис с площ от 18,92 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща „Бивш център за работа с деца”, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: УПИ VI - 1131, УПИ VІІ – 1132, УПИ ХVІ – търговия, УПИ ХVІІ – жил.застр. и търговия, улица и УПИ - 1130, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г. Имотът е актуван с АОС № 9/20.12.2005г. вписан в Служба по вписванията при РС гр.Първомай под № 12, том ХІ, дв.вх. № 3189 от 20.12.2005г.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет са за сметка на сдружението.

3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години в полза на „Сдружение с нестопанска цел Траки – Първомай” гр.Първомай, върху гореописания имот при условията на предходните точки.

 

Мотиви: на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.54, ал.4 от НРПУРОИ във връзка с осъществяване на дейност в обществена полза на „Сдружение с нестопанска цел Траки – Първомай” гр.Първомай, а именно развитие и утвърждаване на духовните, здравните и образователни ценности на занимаващите се с туризъм, планинарство и физическа култура.


РЕШЕНИЕ № 588 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Обявяване за частна общинска собственост на парцели /УПИ/ ІV – общественно обслужващи дейности, УПИ V – жилищно строителство, УПИ VІ – жилищно строителство и УПИ VІІ – жилищно строителство от кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-193/03.07.2015 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следните урегулирани поземлени имоти:

1. УПИ ІV – общественно обслужващи дейности, целият с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 229/1977г. и изменен със Заповед № РД–15-181/07.04.2015г., при граници на имота: улица, УПИ ІІІ – 731 и УПИ ІІ -озеленяване и спорт;

2. УПИ V – жилищно строителство, целият с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 229/1977г. и изменен със Заповед № РД–15-181/07.04.2015г., при граници на имота: улица, УПИ VІ-жил.стр., УПИ ІІ – озеленяване и спорт и УПИ ІІІ – 731;

3. УПИ VІ – жилищно строителство, целият с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 229/1977г. и изменен със Заповед № РД–15-181/07.04.2015г., при граници на имота: улица, УПИ VІІ – жил.стр., УПИ ІІ – озеленяване и спорт и УПИ V – жил.стр.;

4. УПИ VІІ – жилищно строителство, целият с площ от 530 кв.м., находящ се в кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 229/1977г. и изменен със Заповед № РД–15-181/07.04.2015г., при граници на имота: улица, УПИ VІІІ – детска площадка, УПИ ІІ – озеленяване и спорт и УПИ VІ – жил.стр.,

поради това, че са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в съответствие с действителното състояние на имота, съобразено с конкретните градоустройствени и ситуационни възможности.


РЕШЕНИЕ № 589 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1965 г., по отношение на УПИ V – 17 от кв.5 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-201/06.07.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповеди № 730 от 1965 г. по отношение на парцел /УПИ/ V – 17, целият с площ от 1100 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.5 по плана на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Зейра Мустафа Али с ЕГН ..................., правото на собственост върху общински имот с площ от 100 кв.м., която съгласно действащия план за регулация на с.Воденсе придава към парцел /УПИ/ V – 17 от кв.5, при граници на общинския имот: от две страни улици; УПИ ІV – 16; ПИ № 17.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 630,00 лв. (шестстотин и тридесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 630,00 лв. (шестстотин и тридесет лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Зейра Мустафа Али с ЕГН ................., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с подадено заявление вх. № 94-З-7/04.05.2015 г. и във връзка с изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1965г., по отношение на УПИ V – 17 от кв.5 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 590 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ - 17, находящ се в кв.1 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-200/06.07.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2015 година” към Раздел ІІІ, буква Г. „Прекратяване на съсобственост между общината, държавата, физически лица или юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” с нова точка, а именно:

т.2. „Застроено дворно място, цялото с площ от 1050 кв.м., съставляващо парцел /УПИ/ ІІІ – 17 от кв.1 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив,”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 511/16.02.2015 год. по протокол № 46 на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Панайот Бойчев Стоянов с ЕГН .............. и Дафина Стоянова Стоянова с ЕГН ............... от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ – 17 от кв.1 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобствениците, а именно: 112/1050 идеални части от застроено дворно място, цялото с площ от 1050 кв.м., съставляващо парцел /УПИ/ ІІІ – 17 от кв.1 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 171/1986г., при граници на парцела: УПИ ІV – 16; УПИ ХХVІ – общ.; УПИ ХХVІІ – общ.; УПИ ХХІХ – 19; УПИ ІІ – 18 и улица. За общинските идеални части е съставен Акт за ЧОС № 1415/26.06.2015г. вписан в АВ при РС-Първомай под № 190, том.4, дв.вх. № 1210 на 29.06.2015г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 560 лв. (петстотин и шестдесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

4. Определя пазарна цена на описания по т.2 общински имот в размер на 560 лв. (петстотин и шестдесет лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Панайот Бойчев Стоянов с ЕГН ................ и Дафина Стоянова Стоянова с ЕГН ................., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-П-5/19.02.2015 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическите лица.


РЕШЕНИЕ № 591 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52

Относно:           Одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПП /Парцеларен план/ във връзка с Разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод от ПИ №000522, до УПИ І-1647, производствена и търговска дейност, в кв.№162 и УПИ ІІ-консервна промишленост в кв.№163 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-182/26.06.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП – ПП/ Парцеларен план, във връзка с разработване на проект за „Разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод от ПИ № 000522, до УПИ І-1647 производствена и търговска дейност в кв.№162 и УПИ ІІ-консервна промишленост в кв.№163, по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП – ПП/ Парцеларен план, във връзка с разработване на проект за „Разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод от ПИ № 000522, до УПИ І-1647 производствена и търговска дейност в кв.№162 и УПИ ІІ-консервна промишленост в кв.№163, по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.

 Мотиви: Настоящето Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Чл.124а, ал.1, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ .


РЕШЕНИЕ № 592 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52
Относно:     Даване на предварително съгласие за преминаване на кабелно ел. трасе 20кV в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, през имоти, собственост на Община Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-185/26.06.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Дава на „ДОЯН АГРО”ООД, предварително съгласие за преминаване на подземно кабелно ел. трасе 20кV до БКТП в 006112, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, през общински имоти №№ ПИ № 9021, 10235 и 6089.
Мотиви: Във връзка с предварително съгласие за преминаване на подземно кабелно ел. трасе 20кV до БКТП в 006112, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, през общински имоти №№ ПИ № 9021, 10235 и 6089, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.
 

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233