Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 593 до № 630 приети от 15.07.2015 г. до 16.10.2015 г. по Протоколи от № 52 – до № 55

РЕШЕНИЕ № 593 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52
Относно:           Одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план - План регулация/ ПУП – ПР, във връзка с промяна на предвидена но нереализирана улица между квартал№23 и квартал№24 по плана на с.Буково, общ.Първомай, и прилагане на дворищните регулации по съществуващи имотни граници.
Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-186/29.06.2015 г. и на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а и чл.124б от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.1 и чл.62а, ал.4 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план - План регулация/ ПУП – ПР, във връзка с промяна на предвидена но нереализирана улица между квартал№23 и квартал№24 по плана на с.Буково, общ.Първомай, и прилагане на дворищните регулации по съществуващи имотни граници за ПИ №№.235, 268,  267 и преотреждането им.  

 2.  Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план - План регулация/ ПУП – ПР, във връзка с промяна на предвидена но нереализирана улица между квартал№23 и квартал№24 по плана на с.Буково, общ.Първомай, и прилагане на дворищните регулации по съществуващи имотни граници за ПИ №№.235, 268 и 267.

 

Мотиви: Настоящето Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а и Чл.124б от ЗУТ, във връзка с Чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.1 и Чл.62а,ал.4 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 594 взето на 15.07.2015г. по протокол № 52
Относно:           Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

 Предвид изложеното в проекторешение от д-р Д.Кръстев – председател на ПК ЗСД вх.№ 53-0-205/14.07.2015 г. И на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

  • Илия Димитров Илиев, роден през 1950 г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-И-2/13.07.2015 г.

  • Мария Петрова Томова, родена през 1943 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-М-2/17.06.2015 г.

  • Николай Димитров Матев, роден през 1955 г., от с.Крушево, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-Н-1/10.07.2015 г.

  • Стефан Тодоров Делчев, роден през 1973 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. Заявление вх. № 53-С-4/06.07.2015 г.

  • Таня Иванова Нейкова, родена през 1979 г., от гр.Първомай, в размер на 600 лв. Заявление вх. № 53-Т-4/14.07.2015 г.

  • Фикирназ Юсеин Ходжа, родена през 1969 г., от с.Буково, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Ф-2/14.07.2015 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби към 14.07.2015 г.  не се отпуска финансова помощ.

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.         


РЕШЕНИЕ № 595 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:          Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2015 година.Предвид изложеното в Отчет от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-221/11.08.2015 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.44, ал.1, т.7 от същия закон.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема за сведение отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2011-2015 г., отнасящи се за първото полугодие на 2015 година.

Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА относно периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 596 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:           Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на учебната 2015/2016 година.Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-219/10.08.2015 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 2, ал.3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема за сведение  „Информацията за готовността на общинските училища и детски градини  за започване на учебната 2015 / 2016 година”.

 2. Утвърждава общинската образователна мрежа за учебната 2015 / 2016 година, както следва: 

● 13 / тринадесет /  общински училища:

- СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай (с обхват на учениците от кв. Любеново)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Градина (с обхват на учениците от с. Добри дол, с. Крушево и с. Плодовитово)

- ОУ „Г. Караславов” кв. Дебър (с обхват на учениците от с. Татарево)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор ( с обхват на учениците от с. Поройна и с. Патриарх Евтимово)

- ОУ „Отец Паисий” с. Искра (с обхват на учениците от с. Брягово)

- ОУ „Л. Каравелов” с. Бяла река ( с обхват на учениците от с. Православен)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Езерово (с обхват на учениците V – VІІІ клас от с. Воден и с.Бодрово)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Караджалово

 - ОУ „Д-р П. Берон” с. Буково ( с обхват на учениците от с. Драгойново)

- ОУ „В. Априлов” с. Виница

- НУ „Хр. Ботев” гр. Първомай

- НУ „П. Р. Славейков” с. Воден

● 7 / седем /  общински детски градини:

- ОДЗ „Осми март” гр. Първомай, с филиали - СЦГ  в кв. Любеново и с. Караджалово

- ОДЗ „Марица”, с филиал СЦГ с. Виница

- ОДЗ „Първи юни” с. Градина, с филиал  СЦГ  с. Крушево

- ЦДГ „Пролет” кв. Дебър, с филиал СЦГ с. Бяла река

- ЦДГ „Теменуга” с. Воден, с филиал СЦГ с. Езерово

- ЦДГ „Искра”, с. Искра

- ЦДГ „Детелина”, с. Дълбок извор

3. За учебната 2015 / 2016 година допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. чл. 11, ал.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово
20% ЕРС

15

І

 

 

 

 

15

1

298

298

14

ІІ

 

 

 

 

14

2

596

596

11

ІІІ

 

 

 

 

11

5

1490

1490

11

ІV

 

 

 

 

11

5

1490

1490

17

V

 

 

 

 

17

1

298

298

10

 

 

 

 

10

8

2384

2384

11

VІІ

 

 

 

 

11

7

2086

2086

10

VІІІ

 

 

 

 

10

8

2384

2384

Общ брой ученици

99

 

 

0

0

0

99

37

11026

11026

2

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор
20% ЕРС

14

І

 

 

 

 

14

2

596

596

14

ІІ

 

 

 

 

14

2

596

596

14

ІІІ

 

 

 

 

14

2

596

596

10

ІV

 

 

 

 

10

6

1788

1788

13

V

 

 

 

 

13

5

1490

1490

14

 

 

 

 

14

4

1192

1192

12

VІІ

 

 

 

 

12

6

1788

1788

18

VІІІ

 

 

 

 

 

 

0

0

Общ брой ученици

109

 

 

0

 

0

91

27

8046

8046

3

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
40% ЕРС и 20% ЕРС

13

І

 

 

 

 

 

 

0

0

4

ІІ

I - II

17

 

0

 

 

0

0

3

ІІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

11

ІV

ІІІ - ІV

14

2

1190

 

 

0

1190

10

V

 

 

 

 

10

8

2384

2384

13

 

 

 

 

13

5

1490

1490

10

VІІ

 

 

 

 

 

 

0

0

5

VІІІ

VII - VIII

15

3

1785

 

 

0

1785

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Общ брой ученици

69

 

 

46

5

2975

23

13

3874

6849

4

ОУ "В.Априлов"
с.Виница
40%ЕРС

4

І

 

 

 

 

 

 

0

0

12

ІІ

І-ІІ

16

 

0

 

 

0

0

7

ІІІ

 

 

 

 

 

 

0

0

10

ІV

ІІІ - ІV

17

 

0

 

 

0

0

13

V

 

 

 

 

 

 

0

0

7

 

 

 

 

 

 

0

0

6

VІІ

VІ-VІІ

13

5

2975

 

 

0

2975

4

VІІІ

V - VІІІ

17

1

595

 

 

0

595

Общ брой ученици

63

 

 

63

6

3570

 

 

0

3570

5

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

5

І

 

 

 

 

 

 

0

0

4

ІІ

І - ІІ

 

 

0

 

 

0

0

2

ІІІ

 

 

 

 

 

 

0

0

1

ІV

ІІI- ІV

 

 

0

 

 

0

0

13

V

 

 

 

 

 

 

0

0

12

V-VІ

25

 

0

 

 

0

0

6

VІІ

 

 

 

 

 

 

0

0

6

VІІІ

VІІ - VІІІ

12

6

3570

 

 

0

3570

Общ брой ученици

49

 

 

37

6

3570

0

0

0

3570

6

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден
60% ЕРС

6

І

 

 

 

 

 

 

0

0

6

ІІ

І - ІІ

12

4

3572

 

 

0

3572

4

ІІІ

 

 

 

 

 

 

0

0

6

ІV

ІІІ - ІV

10

6

5358

 

 

0

5358

Общ брой ученици

22

 

 

22

10

8930

 

 

0

8930

 

ВСИЧКО

411

 

 

168

27

19045

213

77

22946

41991

 

4. За учебната 2015 / 2016 година допуска изключение от минималния брой на 

учениците в паралелките, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

5

І

 

 

 

 

 

 

0

0

4

ІІ

І - ІІ

9

7

4165

 

 

0

4165

2

ІІІ

 

 

 

 

 

 

0

 

1

ІV

ІІI - ІV

3

13

7735

 

 

0

7735

13

V

 

 

 

 

 

 

0

0

12

V-VІ

 

 

0

 

 

0

0

6

VІІ

 

 

 

 

 

 

0

0

6

VІІІ

VІІ - VІІІ

 

 

0

 

 

0

0

Общ брой ученици

49

 

 

12

20

11900

0

0

0

11900

 

5. Превеждането на средствата за допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочените две таблици, да се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.

Мотиви:

За изпълнение на националната образователна политика, на основание чл.36 от Закона за народната просвета и чл.20, чл.21, ал. 1, т. 23 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, в  общинските училища и детски градини  са създадени условия и  готовност за започване на учебната 2015 / 2016 година.


РЕШЕНИЕ № 597 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:           Отмяна на Решение № 583, прието на 15.07.2015 г. по Протокол № 52 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-214/10.08.2015 г. и на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.79 от Административнопроцесуален кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 583, прието на 15.07.2015 г. по Протокол № 52 на Общински съвет град Първомай.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК и писмо вх.№ 61-02-87/22.07.2015 г. на Областен управител на област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 598 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:           Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 8,5 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ І – СОНС, културен дом в кв.48 по регулационния план с.Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив. Предвид изложеното в предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-218/10.08.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

  І. Дава съгласие срокът на Договор № 562/26.11.2010г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели с площ от 8,5 (осем цяло и пет) кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ І (едно римско) – СОНС, културен дом в квартал 48 (четиридесет и осми) по регулационния план с.Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив, с Акт за публична общинска собственост № 218 /11.09.2000г., сключен между Община Първомай и ЕТ „ГИК – 93 Георги Касавълчев” с ЕИК 825173306, представлявано от физическото лице - търговец Георги Иванов Касавълчев, да бъде удължен с 5 /пет/  години, считано от 26.11.2015г.

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І. 

Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 68-00-17/14.07.2015г;


РЕШЕНИЕ № 599 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:           Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-215/10.08.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

- Поземлен имот № 021170, с площ 6,730 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: трета, находящ се в местността “Възст. реални гран.”, в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000459, полски път на Община Първомай; № 021167, нива на Община Първомай; № 021171, нива на Стефан Янков Ангелов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1428/05.08.2015г..

ІІ. Определя пазарна цена в размер на 3 165,00 лева (три хиляди сто шестдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

ІІІ. Определя начална тръжна цена в размер на 3 165,00 лева (три хиляди сто шестдесет и пет лева)

ІV. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 600 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:           Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2721 с площ 85 кв.м., включен в УПИ VІ – мелница и УПИ VІІІ - трафопост находящ се в кв.74 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-216/10.08.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2015 година” към Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

т.192. „Незастроен поземлен имот, целия с площ от 85 кв.м., съставляващ ПИ № 2721, включен с 55 кв.м. в парцел /УПИ/ VІ – мелница и с 30 кв.м. в парцел /УПИ/ VІІІ - трафопост от кв.74 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 511/16.02.2015 год. по протокол № 46 на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, целия с площ от 85 кв.м., съставляващ ПИ № 2721, включен с 55 кв.м. в парцел /УПИ/ VІ – мелница и с 30 кв.м. в парцел /УПИ/ VІІІ - трафопост от кв.74 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., изменен със заповед № РД-15-861/2010г., при граници на ПИ № 2721: от две страни улици; ПИ № 1238 и УПИ VІІ- 1236. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1416/14.07.2015г. вписан в АВ при РС Първомай под № 37, том 5, дв.вх. № 1312 на 16.07.2015г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 237,50 лв. (хиляда двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 1 237,50 лв. (хиляда двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 601 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:           Учредяване на възмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, в полза на „Български пощи” ЕАД, Регионално управление "Български пощи" с административен център гр.Пловдив. 

Предвид изложеното в предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-217/10.08.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.30 от Закона за пощенските услуги.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години в полза на „Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Студентски, ж.к. “Студентски град”, ул. ”Академик Стефан Младенов” № 1, бл.31, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121396123, представлявано от Деян Стоянов Дънешки - Главен изпълнителен директор, чрез пълномощника му Николай Иванов Сургучев – Директор на Регионално управление "Български пощи" ЕАД с административен център Пловдив, с ЕИK по Булстат на РУ 1213961230166, упълномощен с пълномощно № 9316/20.11.2014г. от Валентина Георгиева – нотариус в район София, рег.№ 340 в регистъра на Нотариалната камара, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Помещение за пощенски салон с площ от 55,00 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда цялата със застроена площ от 204 кв.м., построена в УПИ VIII – за битови услуги и баня в кв.24 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-62/1988г., при граници на УПИ: УПИ V - 395, УПИ VІІ – 397, улица, площадно пространство, УПИ ІІ – 393 и УПИ І – 392. Имотът е актуван с АОС 784/25.05.2005г. вписан в Служба по вписванията при РС гр.Първомай под № 115, том ІV, дв.вх. № 1316 от 30.05.2005г.

2. Определя месечна цена на правато на ползване в размер на 123,75 лв. без ДДС, определена съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 404/28.03.2014г. по Протокол №34 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/.

3. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години в полза на „Български пощи” ЕАД, Регионално управление "Български пощи" с административен център гр.Пловдив, върху гореописания имот при условията на предходните точки.

Мотиви: на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ във връзка с чл.30 от ЗПУ във връзка с осъществяване дейността на дружеството, като основен пощенски оператор на българския пазар, на което и възложено извършването на тази услуга на територията на цялата страна, чрез организирана и управлявана от него пощенска мрежа.


РЕШЕНИЕ № 602 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:
           Даване на предварително съгласие за преминаване на кабелно ел. трасе 20кV на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ № 900408, м.”Кориите”, в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, през имоти, собственост на Община Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-230/19.08.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА
, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Дава на „ЕВН България ЕР” ЕАД, предварително съгласие за преминаване на подземно кабелно ел. трасе 20кV, през общински имоти №№ ПИ № 900173, 900194, 900255, 900257, 900258, 900408 и 900409, за захранване на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ №900408, м.”Кориите”, в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив.
Мотиви: Във връзка с предварително съгласие за преминаване на подземно кабелно ел. трасе 20кV до №900408, в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, през общински имоти №№ ПИ № 900173, 900194, 900255, 900257, 900258, 900408 и 900409, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.

РЕШЕНИЕ № 603 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:   
 Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за проектиране на ел. кабел за захранване на обект: ”Съоръжение за електрозахранване /Наредба №19/25.10.2012г./” в землището на с.Брягово, местност „Демиралан”, ПИ № 057016.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-223/11.08.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на Чл.129, ал.1 от ЗУТ,във връзка с  Чл.134 ал.1 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Одобрява: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за проектиране на ел. кабел за захранване на обект: „Съоръжение за електрозахранване /Наредба №19/25.10.2012г./” в ПИ № 05701, землище на с.Брягово, местност „Демиралан”, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка със захранване на обект: „Съоръжение за електрозахранване /Наредба №19/25.10.2012г./” в ПИ № 057017 в землище на с.Брягово, местност „Демиралан”, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 604 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:
           Даване на предварително съгласие за преминаване през имот, собственост на Община Първомай, във връзка с разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод от ПИ № 000522 до УПИ І-1647, производствена и търговска дейност, в кв.162 и УПИ ІІ - консервна промишленост в кв.163, по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-224/11.08.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава на „ББП” ООД и „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” АД , предварително съгласие за преминаване през имот №000381,собственост на Община Първомай, във връзка с разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод от ПИ № 000522 до УПИ І-1647, произв. и търг. дейност в кв.№162 и УПИ ІІ-консервна промишленост в кв.№163 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив,

Мотиви: Във връзка с предварително съгласие за преминаване през имот №000381, собственост на Община Първомай, във връзка с разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод от ПИ № 000522 до УПИ І-1647, произв. и търг. дейност в кв.№162 и УПИ ІІ-консервна промишленост в кв.№163 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 605 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:
           Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №869016, местност „Реални Граници – АЛ”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-225/11.08.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124 б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот  № 869016, местност „Реал. Граници – АЛ”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за реализиране на обект: ”Магазин за строителни материали, стоки за бита и мебели”.

2.  Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ за Поземлен имот  № 869016, местност „Реал. Граници – АЛ”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за реализиране на обект: ”Магазин за строителни материали, стоки за бита и мебели”.

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение на РИЛА 1 АД, за реализиране на строеж: „Магазин за строителни материали, стоки за бита и мебели”  на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124 б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.

РЕШЕНИЕ № 606 взето на 21.08.2015г. по протокол № 53
Относно:
           Съгласие за подаване на проектно предложение за кандидатстване на Община Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура ВG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, като партньор на „Национална асоциация на работещите хора с увреждания” /НАРХУ/.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-213/07.08.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по Процедура ВG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, като партньор на „Национална асоциация на работещите хора с увреждания” /НАРХУ/.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай последващите съгласно закона действия.

Мотиви: Доразвиване и надграждане на съществуващите услуги в подкрепа на младежките дейности в Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 607 взето на 15.09.2015г. по протокол № 54
Относно: вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-Парцеларен план за захранващо подземно кабелно ел.трасе 20кV на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ № 900408, местност „Кориите”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-240/09.09.2015 година и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.150 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-Парцеларен план за обект: „Външно кабелно електрозахранване 20кV за нов БКТП / по чл.117, ал.5 от ЗЕ/ на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ № 900408, местност „Кориите”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Във връзка с реализиране на захранващо подземно кабелно ел.трасе 20кV на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ № 900408, местност „Кориите”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.150 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 608 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55
Относно:
           Приемане на информация за изпълнението на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2015 г.
Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-248/15.09.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, и чл.53, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2015 г., както следва:

1.1. По прихода    -   5 690 927 лв.  /съгласно Приложение № 1 /

1.2. По разхода     -   4 677 935 лв.  /съгласно Приложение № 2/

 

2. Приема информация за изпълнението на инвестиционна програма в размер на 8 929 385 лева и на текущите ремонти в размер на 126 840 лева.                                      /съгласно Приложение № 3/

 

3. Приема информация за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2015 г.

                                                           /съгласно Приложение № 4/

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, и чл.53, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай, и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2015 година.


РЕШЕНИЕ № 609 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55
Относно:           Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.
Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-243/12.09.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

 

Мотиви: Информацията се изготвя в изпълнение на Плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за второто полугодие на 2015 година.


РЕШЕНИЕ № 610 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 55 кв.м., находящ се в  улично уширение пред УПИ VІІ – здравен дом в кв.17 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл. Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-241/12.09.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

І. Дава съгласие срокът на Договор № 575/02.12.2010г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели с площ от 55,00 (петдесет и пет) кв.м., попадащ в уширение на улица с о.т. 18 до о.т. 19, пред УПИ VІІ (седем римско)  – здравен дом в квартал 17 (седемнадесети) по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл. Пловдив, сключен между Община Първомай и ЕТ „АЙБ – Ани Колева” с ЕИК 814136872, представлявано от физическото лице - търговец Ани Колева Бодурова, да бъде удължен с 5 /пет/  години, считано от 02.12.2015г.

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.
Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 68-00-20/12.08.2015г;РЕШЕНИЕ № 611 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55
Относно:           Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот № 411010, находящ се в землището на град Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-242/12.09.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Обявява за частна общинска собственост следния имот:

 

- Имот № 411010, с площ от 9,395 дка, с променен начин на трайно ползване – др.посевна площ, местността „Землище кв.Дебър”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 184/17.03.2015 г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 96, том 2 от 18.03.2015 г., вх.№ 434, дв.вх.№ 423, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 612 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно:           Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, в полза на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Бизнес център – Първомай”.

Предвид изложеното в предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-244/14.09.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Бизнес център – Първомай” за срок от 10 /десет/ години, върху части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи три работни помещения, складово помещение и част от коридор с обща площ от 268/двеста шестдесет и осем/кв.м., находящи се в югоизточната част на едноетажна масивна сграда – бивш Междуучилищен учебен център за трудово и професионално обучение, цялата със застроена площ от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м., построена в УПИ І –училище, в кв. 67 /шестдесет и седми/ по регулационния план на гр.Първомай, при граници на УПИ: от север – улица, от изток – улица, от юг – улица, от запад – улица.

2. Всички консумативни разходи по използване на предоставените помещения са за сметка на ползвателя.

3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописаните части от недвижим имот- частна общинска собственост при условията на предходните точки.

 

Мотиви: Във връзка с осъществяване на дейността на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Бизнес център – Първомай” и на  основание основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.РЕШЕНИЕ № 613 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, в полза на Министерство на правосъдието, за нуждите на Пробационно звено – Първомай към Областна служба Изпълнение на наказанията” - гр. Пловдив.

Предвид изложеното в предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-245/14.09.2015 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.81 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г. и чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на правосъдието за срок от 10 /десет/ години, считано от 29.12.2015г., върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ от 36,50 /тридесет и шест цяло и петдесет/ кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда “Бивш общински детски комплекс”, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: УПИ VI - 1131, УПИ VІІ – 1132, УПИ ХVІ – търговия, УПИ ХVІІ – жил.застр. и търговия, улица и УПИ - 1130, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г. 

2. Всички консумативни разходи по използване на предоставеното помещение са за сметка на ползвателя.

3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания недвижим имот при условията на предходните точки.

 

Мотиви: Във връзка с осъществяване на дейност в обществена полза на  за административните нуждите на Пробационно звено – Първомай към сектор „Пробация” на Областна служба Изпълнение на наказанията” - гр. Пловдив при Министерство на правосъдието и основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.81 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г. и чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.РЕШЕНИЕ № 614 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно:           Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/- Парцеларен план за Поземлен имот №004092, местност „Райково дере чешм”, землище Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Инфраструктура към земеделско стопанство – водоснабдяване, електрозахранване и помощни помещения“.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов вх.№ 53-0-246/14.09.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, ПП /Парцеларен план/ за Поземлен имот №004092, местност „Райково дере чешм”, землище Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Инфраструктура към земеделско стопанство – водоснабдяване, електрозахранване и помощни помещения“.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, ПП /Парцеларен план/ за Поземлен имот №004092, местност „Райково дере чешм”, землище Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Инфраструктура към земеделско стопанство – водоснабдяване, електрозахранване и помощни помещения“.

 

 Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: „Инфраструктура към земеделско стопанство – водоснабдяване, електрозахранване и помощни помещения“ на осн. Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 615 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55
Относно:           Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за захранващо подземно кабелно ел. трасе 20кV до БКТП в ПИ №006112, местност ”Герена”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов вх.№ 53-0-247/14.09.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.150 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, ПУП – Парцеларен план за обект: Кабелно ел. трасе 20kV“ до БКТП в ПИ №006112, местност ”Герена”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с частично изменение на ПУП-ПП, одобрен с Решение №510, прието с протокол №56 от 29.04.2011г. на Общински съвет гр.Първомай.
 

Мотиви: Във връзка с реализиране на захранващо подземно кабелно ел. трасе 20кV до БКТП в ПИ №006112, местност ”Герена”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1 от ЗУТ, при условията на Чл.150 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 616 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно: Даване на съгласие за обособяване на основен пункт за управление при обявяване на пълна бойна готовност в община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов на основание Чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, Чл.5, ал.2 от Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време, приета с Постановление №351 на МС от 19.09.1997г., при условията на Чл.142, ал.8, Чл.145, ал.2, т.4 и ал.3 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие, за обособяване на основен пункт за управление при обявяване на пълна бойна готовност в община Първомай, в полуподземния етаж на двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ IX-култ.дом, кв.26, по плана на кв.Любеново, гр.Първомай, собственост на Община Първомай, съгласно Акт за публична общинска собственост №39/05.01.1998г.;

 

2.Възлага на кмета на Община Първомай, да организира и проведе необходимите процедури, свързани с разработването, съгласуването и одобряването на проектната документация, необходима за обособяване на основен пункт за управление при обявяване на пълна бойна готовност в община Първомай, в полуподземния етаж на двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ IX-култ.дом, кв.26, по плана на кв.Любеново, гр.Първомай, собственост на Община Първомай, съгласно Акт за публична общинска собственост №39/05.01.1998г.;

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Чл.5, ал.2 от Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време, приета с Постановление №351 на МС от 19.09.1997г., при условията на Чл.142, ал.8, Чл.145, ал.2, т.4 и ал.3 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 617 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно:           Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/- Парцеларен план за Поземлен имот №181003, местност „Долен комсал подсело”, землище гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “СКЛАДОВА БАЗА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ“.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов вх.№ 53-0-251/15.09.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, ПП /Парцеларен план/ за Поземлен имот №181003, местност „Долен комсал подсело”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “СКЛАДОВА БАЗА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ“.

 

2.Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, ПП /Парцеларен план/ за Поземлен имот №181003, местност „Долен комсал подсело”, землище гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “СКЛАДОВА БАЗА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ“.

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: „СКЛАДОВА БАЗА ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ“ на осн. Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 618 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно:           Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І ГО, находящ се в кв.156 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов вх.№ 53-0-252/15.09.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2015 година” към Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

т.193. „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м., в едно с едноетажна масивна сграда със ЗП - 260 кв.м., масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м., построени през 1978 г., съставляващ парцел /УПИ/ І –  ГО (едно римско - гражданска отбрана) от кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 511/16.02.2015 год. по протокол № 46 на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м. в едно с построените в него едноетажна масивна сграда със застраена площ от 260 кв.м., масивен навес към сградата със застроена площ от 45 кв.м., построени през 1978 г., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – ГО (едно римско - гражданска отбрана), находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, при граници на имота: път ІV клас; УПИ ІІ – млекопреработвателно предприятие Шипка 99 и земеделска земя.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1250/10.10.2014 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 190, том 8 от 14.10.2014г., дв.вх.№ 2411.

3. Одобрява пазарна цена в размер на 91 000 лева (деветдесет и една хиляди лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 91 000 лева (деветдесет и една хиляди лева) без ДДС.

5. Задължава спечелилия търга, участник в срок до една година, считано от датата на сключване на договора за покупко – продажба на описания в т.2 имот, да финансира текущия ремонт и оборудването на нов Основен пункт за управление на общината, който е задължителен елемент при привеждане на общината в пълна готовност за работа във военно време.

6. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай, откриване на нови работни места.


РЕШЕНИЕ № 619 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно:           Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.
Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-249/15.09.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-249/15.09.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай съгласно Приложение № 1.

 

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай, и за изготвяне на бюджетна прогноза за 2016-2018 година.


РЕШЕНИЕ № 620 взето на 24.09.2015г. по протокол № 55

Относно:           Избор на представител на Община Първомай за участие в комисията за изработване на областна здравна карта за област Пловдив

Предвид изложеното в предложение от Д.Петков-председател ОбС вх.№ 53-0-255/16.09.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя д-р Румяна  Димитрова Бойловауправител на „МБАЛ –Първомай” ЕООД град Първомай, като представител на община Първомай за участие в комисията за изработване на областна здравна карта за област Пловдив.

 

Мотиви: Във връзка с постъпило в Общински съвет гр.Първомай писмо с входящ № 53-0-253/15.09.2015г. от  Областна администрация на област Пловдив и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ № 621 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55

Относно:           Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Първомай и временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство” във връзка с предстоящите избори за кметове и общински съветници, насрочени на 25.10.2015г.

Предвид изложеното в предложение от Д.Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-267/05.10.2015 г. и основание чл.21, ал.1, т.5, чл. 42, ал.6 и ал.9 от ЗМСМА.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. ИЗБИРА Юлиян Георгиев Димитров - заместник-кмет на община Първомай, за временно изпълняващ длъжността кмет на община Първомай, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

2. ИЗБИРА за временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство”, за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства, както следва:

1. Еленка Спасова Петрова - за кметство Градина;

2. Димитрия Димитрова Кошева - за кметство Брягово;

3. Златка Георгиева Манолова - за кметство Бяла река;

4. Снежанка Кирилова Спасова - за кметство Виница;

5. Гюлиян Джемалитин Хашим - за кметство Воден;

6. Пенка Янчева Калинова - за кметство Дълбок извор;

7. Дора Атанасова Тодорова - за кметство Искра;

8. Марияна Гочева Атанасова - за кметство Караджалово;

9. Ганка Ангелова Стоянова - за кметство Крушево;

10. Дора Неделчева Маркова  - за кметство Татарево;

11. Димитрия Славова Василева - за кметство Езерово;

12. Мехмед Адемов Мустофов - за кметство Буково;

13. Нина Ламбрева Йорданова - за кметство Православен

 

          3. За изпълнението на възложените длъжности на посочените в т. 1 и т.2 лица да се изплати възнаграждение съгласно Решение № 388 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 13.02.2014г. по Протокол № 33.

Мотиви: Във връзка с направените в Общинска избирателна комисия гр.Първомай регистрации на кандидатски листи и предвид вмененото с чл.42, ал.6 от ЗМСМА задължение на Общински съвет да определи временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство” за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет и на основание чл.21, ал.1, т.5, чл. 42, ал.6 и ал.9 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 622 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55

Относно:           Информация за промяна на натуралните и стойностни показатели на НУ „Петко Рачев Славейков”, село Воден, към 17.09.2015 г. за учебната 2015 / 2016 г., съответстващи на информационната система на МОН.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров- изпълняващ функциите на кмет на Община Първомай по заместване, съгл.Заповед № РД-15-589/21.10.2014 г.  вх.№ 53-0-268/05.10.2015 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 2, ал.3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Променя  Решение № 596 на Общински съвет град Първомай, прието на 21.08.2015 г. по Протокол № 53, т.3, в частта за НУ „Петко Рачев Славейков”, село Воден, както следва:

1. За учебната 2015 / 2016 година допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. чл. 11, ал.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

6

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден
60% ЕРС

4

І

 

 

 

 

 

 

0

0

6

ІІ

І - ІІ

10

6

5357

 

 

0

5375

Общ брой ученици

10

 

 

10

6

5375

 

 

0

5375

 

 

2. За учебната 2015 / 2016 година допуска изключение от минималния брой на 

учениците в паралелките, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от  Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

6

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден
60% ЕРС

3

ІІІ

 

 

 

 

 

 

0

0

6

ІV

ІІІ - ІV

9

7

6250

 

 

0

6250

Общ брой ученици

9

 

 

9

7

6250

 

 

0

6250


 

3. За учебната 2015 / 2016 г. допуска изключение за формиране на полуинтернатна група за целодневна организация на учебния ден, с брой на ученици под нормативно определения, както следва:

ПИГ / сборна / І –ІV  клас от 19 ученици

 

4. За учебната 2015 / 2016 г. допуска изключение за формиране на групи – свободноизбираема подготовка, с брой на ученици под нормативно определения, както следва:

- СИП – турски език – 2 групи:

            - І – ІІ клас – 10 ученици

            - ІІІ – ІV клас – 9 ученици

- СИП – математика чрез компютри – 2 групи:

            - І – ІІ клас  – 10 ученици

            - ІІІ – ІV клас  – 9 ученици


РЕШЕНИЕ № 623 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55

Относно:           Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/- Парцеларен план за Поземлен имот №320103, местност „Кошитско юртвето”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Съхранение и ремонт на селскостопанска техника“.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-изпълняващ функциите на кмет на Община Първомай по заместване, съгл.Заповед № РД-15-589/21.10.2014 г. вх.№ 53-0-270/06.10.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/- Парцеларен план за Поземлен имот №320103, местност „Кошитско юртвето”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Съхранение и ремонт на селскостопанска техника“.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, ПП /Парцеларен план/ за Поземлен имот №320103, местност „Кошитско юртвето”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Съхранение и ремонт на селскостопанска техника“.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: “Съхранение и ремонт на селскостопанска техника“ на осн. Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 624 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55

Относно:           Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/- Парцеларен план за Поземлен имот №179033, местност „Гор. комсал ст. гробе”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “БАЗОВА СТАНЦИЯ 3186 „Parvomai“.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров- изпълняващ функциите на кмет на Община Първомай по заместване, съгл.Заповед № РД-15-589/21.10.2014 г. вх.№ 53-0-271/07.10.2015 г.и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/- Парцеларен план за Поземлен имот №179033, местност „Гор. комсал ст. гробе”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “БАЗОВА СТАНЦИЯ 3186 „Parvomai“.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, ПП /Парцеларен план/ за Поземлен имот №179033, местност „Гор. комсал ст. гробе”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: “БАЗОВА СТАНЦИЯ 3186 „Parvomai“.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: “БАЗОВА СТАНЦИЯ 3186 „Parvomai“ на осн. Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 625 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55

Относно:           Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на Дина Василева Тодорова с ЕГН ............... от гр.Първомай,  община Първомай, област Пловдив, улица ”Босилек” № 101.
Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-изпълняващ функциите на кмет на Община Първомай по заместване, съгл.Заповед № РД-15-589/21.10.2014 г. вх.№ 53-0-269/05.10.2015 г. и  на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., във връзка с чл. 92 от КСО.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Дина Василева Тодорова с ЕГН ................. от гр.Първомай,  община Първомай, област Пловдивска, улица ”Босилек” № 101.

Мотиви: Във връзка с постъпило Заявление вх. № 94-Д-25/17.09.2015г. от Дина Василева Тодорова с ЕГН ............... от гр.Първомай,  община Първомай, област Пловдивска, улица ”Босилек” № 101 за отпускане на персонална пенсия на същата и на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.


РЕШЕНИЕ № 626 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55

Относно: Допълване на прието Решение № 538 от 27.03.2015 г. по Протокол № 47 за поемане на общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-изпълняващ функциите на кмет на Община Първомай по заместване, съгл.Заповед № РД-15-589/21.10.2014 г. вх.№ 53-0-274/08.10.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10  и ал.2 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2, чл.13, чл.17, чл.17а, ал.2 и във връзка с чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва т.1 от Решение № 538, прието на 27.03.2015 г. по Протокол № 47, в частта Източници за погасяване на главницата, а именно:

Източници за погасяване на главницата – чрез възстановените средства за ДДС разходи по проекта, от НАП.

 

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2; чл.13; чл.17; чл.17а, ал.2 и във връзка с чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг, както и Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект.


РЕШЕНИЕ № 627 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55
Относно:           Целево изразходване на средства от сметката за приходи от режийни вноски от правоимащи граждани.
Предвид изложеното в Предложение от Росица Тоскова Генова – общински съветник и председател на Местната комисия по чл.8 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове вх.№ 53-0-264/02.10.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и § 17, ал.2 и ал.3 от Преходни и Заключителни разпоредби към Допълнителни разпоредби от ПП ЗУПГМЖСВ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие:

1. Да бъде изплатено възнаграждение на членовете на комисията, както следва:

- Росица Тоскова Генова – председател – 380 лв;

- д-р Добрин Кръстев Кръстев – зам.председател – 240 лв;

- Недялка Петкова Добрева – секретар – 380 лв;

- Мария Атанасова Бакова – член – 220 лв;

- Желязко Петров Пашев – член – 220 лв.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет Решение.


РЕШЕНИЕ № 628 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55
Относно:           Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454/30.11.2006 г. по Протокол № 4 на Общински съвет гр. Първомай, (изменена и допълнена с Решение № 131 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 30.09.2008г. по Протокол № 15).
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров – зам.кмет вх.№ 53-0-278/13.10.2015 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуален кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение  на  Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45  на ОбС - Първомай,  изменена и допълнена с Решение № 131 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 30.09.2008г. по Протокол № 15.

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на Община Първомай в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето / Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000г. / и във връзка с Предложение от Йоанна Запрянова – Районен прокурор при Района прокуратура – гр.Първомай за изменение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 629 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 607 на Общински съвет град Първомай, прието на 15.09.2015г. по Протокол №54, за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за захранващо подземно кабелно ел. трасе 20кV на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ №900408, местност ”Кориите”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-изпълняващ функциите на кмет на Община Първомай по заместване, съгл.Заповед № РД-15-589/21.10.2014 г. вх.№ 53-0-279/15.10.2015 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал. 1 и  ал.2 от АПК.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Изменя и допълва Решение № 607 на Общински съвет град Първомай, прието на 15.09.2015г. по Протокол № 54, за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно кабелно електрозахранване 20kV за нов БКТП /по Чл.117, ал.5 от ЗЕ/ на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ №900408, местност ”Кориите”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, както следва:

След текста: Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-Парцеларен план за обект: „Външно кабелно електрозахранване 20кV за нов БКТП / по чл.117, ал.5 от ЗЕ/ на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ № 900408, местност „Кориите”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.” се добавя нов текст със следното съдържание:

„На основание чл.60, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на Решение № 607 на Общински съвет град Първомай, прието на 15.09.2015г. по Протокол № 54, за да се защитят особено важни обществени интереси и за недопускане настъпването на значителни вреди за община Първомай, в качеството й на бенефициент по Проект № DIR-51011116-62-146, "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай".”

  Мотиви: Във връзка с реализиране на захранващо подземно кабелно ел.трасе 20кV на „Пречиствателна станция за отпадни води” в ПИ № 900408, местност „Кориите”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, както и за защита на особено важни обществени интереси и недопускане настъпването на значителни вреди за община Първомай, в качеството й на бенефициент по Проект № DIR-51011116-62-146, "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай".


РЕШЕНИЕ № 630 взето на 16.10.2015г. по протокол № 55

Относно:           Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
Предвид изложеното в проекторешение от д-р Добрин Кръстев-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

  • Ангел Георгиев Василев, роден през 1981 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-А-7/24.08.2015 г.

  • Велика Трендафилова Тенчева, родена през 1946 г., от с.Езерово, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-В-3/08.09.2015 г.

  • Джемиле Рамадан Саид, роден през 1956 г., от с.Езерово, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Д-3/15.09.2015 г.

  • Найден Иванов Стойчев, роден през 1963 г., от с.Градина, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Н-3/25.08.2015 г.

  • Руска Димитрова Йорданова, родена през 1934 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Р-5/14.10.2015 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби към 15.10.2015 г.  не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233