Административните услуги могат да бъдат заявени по един от следните начини:

 • Чрез подаване заявление на място в Центъра за информация и услуги на граждани и фирми в сградата на Община Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50;
 • Изпращане на заявление по образец чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Първомай 4270 ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50, Община Първомай;
 • Чрез изпращане на заявление по образец, подписано с КЕП по електронен път на електронен адрес: obaparv@parvomai.bg или delovodstvo@parvomai.bg ;
 • Изпращане на заявление по образец, подписано с КЕП чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

Електронни административни услуги без електронен подпис:


Портал за електронни административни услуги:

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.

Всички услуги, предоставяни от Общинска администрация - Първомай са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/uslugi/obshtina?mId=401

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

 1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 2. Притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Първомай.


Заявяване на услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон „Приключи“.
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация – Първомай.


Възможни начини за заплащане на административни услуги и получаване на готовия документ:

Заплащане:

 • На гише в Центъра за административно обслужване в брой;
 • На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта;
 • Заплащането на заявена електронна административна услуга се извършва чрез Портал за електронни плащания;
 • По банков път по сметка на Община Първомай, както следва:

ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

IВАN: ВG08 CECB 9790 84BЗ 2015 00

ВIС: CECBBGSF

Получаване на готовия документ:

 • в Центъра за информация и услуги на граждани и фирми на Община Първомай;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 


Към Електронни административни услуги