Търгове

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА № 3

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА - Първомай обявява, че на 05.03.2020 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от стопанската 2019/2020 г. до 2023/2024 г. вкл. на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 2

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА - Първомай обявява, че на 25.02.2020 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 1

pdfНа основание чл. 16, чл. 20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 390/28.02.2019 г. на ОбС гр. Първомай, ОбА - Първомай, обявява, че на 28.01.2020 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 19

На основание чл.16, чл.30 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 448/25.09.2019г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 10.12.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва: pdfОБЯВА  № 19 от 18.11.2019г.

ОБЯВА № 18

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 456/18.10.2019г., Решение № 457/18.10.2019г. и Решение № 458/18.10.2019г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 29.11.2019г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 17

pdfНа основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 437/30.08.2019г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 02.10.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 15

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 425/12.07.2019г., Решение № 438/30.08.2019г., Решение № 439/30.08.2019г., Решение № 440/30.08.2019г. и Решение № 441/30.08.2019г. на ОбС гр.Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 30.09.2019г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 14

pdfНа основание чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, чл. 87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 379/30.01.2019 г. по Протокол № 42 на ОбС гр. Първомай, на 21.08.2019 г. в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади.

pdfПриложение към Заповед № РД-15-448/02.08.2019г. на Кмета на Община Първомай - Свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Първомай за стопанската 2019-2020 год.

ОБЯВА № 12

pdfНа основание чл.13, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай и във връзка с провеждане на традиционен  „Есенен панаир” за 2019г., Общинска администрация гр.Първомай.

ОБЯВА № 10

pdfНа основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 379/30.01.2019г. по Протокол № 42 на ОбС гр.Първомай, На 20.06.2019г. в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ.

pdfПриложение към Заповед № РД-15-314/29.05.2019г. на Кмета на Община Първомай. Свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Първомай за стопанската 2019-2020 г.

ОБЯВА № 9

pdfНа основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай обявява, че на 11.06.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 8

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 406/24.04.2019г. и Решение № 407/24.04.2019г. по Протокол № 45 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 04.06.2019г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 7

pdfНа основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 402/28.03.2019г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 09.05.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 6

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 400/28.03.2019 г. по Протокол № 44 и Решение № 401/28.03.2019 г. по Протокол № 44 на ОбС гр. Първомай на 22.04.2019 г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 5

pdfНа основание чл. 16, чл. 20 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 390/28.02.2019г. на ОбС гр. Първомай, Община Първомай обявява, че на 03.04.2019 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233