Търгове

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА № 1

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  и в изпълнение на Решение № 119/26.11.2020г., Решение № 129/17.12.2020г. и Решение № 130/17.12.2020г. на ОбС гр.Първомай, Общинска администрация гр.Първомай обявява, че на 02.02.2021г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 17

pdfНа основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 106/30.09.2020г. по Протокол № 12 и Решение № 114/29.10.2020г. по Протокол № 13 на ОбС-Първомай, ОбА -Първомай, обявява че на 26.11.2020 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти, чрез предоставянето им под наем.

ОБЯВА № 15

pdfНа основание чл. 16, чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 31/20.02.2020 г. по Протокол №5 и Решение № 96/27.08.2020 г. по Протокол № 11 на ОбС гр. Първомай, Общ. Администрация обявява, че на 23.10.2020 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 14

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ  и в изпълнение на Решение № 86/16.07.2020 г. по Протокол № 10 и Решение № 98/27.08.2020 г. по Протокол № 11 на ОбС гр. Първомай, Община Първомай обявява, че на 08.10.2020 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 13

pdfНа основание чл.37и, ал.14 от  ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 30/20.02.2020г. по Протокол № 5 на ОбС гр.Първомай, Общинска администрация гр.Първомай

pdfПриложение към Заповед № РД-15-516/27.08.2020г. на Кмета на Община Първомай

ОБЯВА № 12

pdfОбява: На основание чл.37и, ал.14 от  ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 30/20.02.2020г. по Протокол № 5 на ОбС гр.Първомай, Общинска администрация гр.Първомай

pdfПриложение към Заповед № РД-15-469/04.08.2020г. на Кмета на Община Първомай

ОБЯВА № 11

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 86/16.07.2020г.,  на ОбС гр.Първомай, Община Първомай, обявява че на 24.08.2020г. от 14,00 часа в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 860 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда със застроена площ от 326 кв.м., предназначен за обслужващи дейности, съставляващ парцел /УПИ/ III – 346, обслужващи дейности от кв.40 по  регулационния план на с.Дълбок извор, общ. Първомай, обл.Пловдив

ОБЯВА № 10

pdfНа основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, чл. 87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 30/20.02.2020 г. по Протокол № 5 на ОбС гр. Първомай, на 19.08.2020 г. в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади.

pdfПриложение към Заповед № РД-15-450/29.07.2020 г. на Кмета на Община Първомай - Свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Първомай за стопанската 2020-2021 год.

ОБЯВА № 7

pdfНа основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, чл. 87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 30/20.02.2020г. по Протокол № 5 на ОбС гр. Първомай, на 28.07.2020 г. в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади.

pdfПриложение към Заповед № РД-15-406/10.07.2020 г. на Кмета на Община Първомай - Свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Първомай за стопанската 2020-2021 год.

ОБЯВА № 5

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 49/31.03.2020 г., Решение № 50/31.03.2020 г. и Решение № 63/30.04.2020 г. на ОбС - Първомай, ОбА - Първомай обявява, че на 29.05.2020 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 4

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 33/20.02.2020 г. на ОбС гр. Първомай, Община Първомай обявява, че на 16.03.2020 г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

ОБЯВА № 3

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА - Първомай обявява, че на 05.03.2020 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от стопанската 2019/2020 г. до 2023/2024 г. вкл. на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 2

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА - Първомай обявява, че на 25.02.2020 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 1

pdfНа основание чл. 16, чл. 20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 390/28.02.2019 г. на ОбС гр. Първомай, ОбА - Първомай, обявява, че на 28.01.2020 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 19

На основание чл.16, чл.30 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 448/25.09.2019г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 10.12.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва: pdfОБЯВА  № 19 от 18.11.2019г.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233