Търгове

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА № 4.1

На основание Заповед № РД-15-104/20.02.2019г. на Кмета на Община Първомай, е прекратена тръжна процедура по отношение на недвижим имот – частна общинска собственост….pdfИзтегли

ОБЯВА № 4

pdfНа основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, обявява че на  07.03.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Обява № 2

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 366/28.11.2018г. по Протокол № 40 и Решение № 368/28.11.2018г. по Протокол № 40 на ОбС гр.Първомай

pdfНа 20.02.2019г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

Обява № 1

pdfНа основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 364/28.11.2018г. на ОбС гр.Първомай обявява, че на 24.01.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Обява № 14

pdfНа основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ на ОбА гр.Първомай На 29.11.2018г. от 10.00 часа в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

Обява № 13

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 360/31.10.2018г. по Протокол № 39 на ОбС гр.Първомай На 26.11.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Обява № 11

pdfНа основание чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ на ОбА гр.Първомай На 26.09.2018г. от 10.00 часа в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

Обява № 10

pdfНа основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 328/31.05.2018г. на ОбС гр.Първомай На 31.08.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Обява № 9

pdfНа основание чл.37и, ал.14 от  ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 290/28.02.2018г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,На 27.08.2018г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-450/09.08.2018г. на Кмета на Общината, за стопанска 2018/2019 година.

Обява № 8

pdfНа основание чл.13, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай и във връзка с провеждане на традиционен  „Есенен панаир” за 2018г., Общинска администрация гр.Първомай, На 24.07.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на 2-ри етаж от сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за временно разполагане на преместваеми обекти - Атракционни съоръжения по одобрена схема, върху терен с обща площ от 6 100 кв.м. /шест хиляди и сто квадратни метра/, съставляващ част от парцел /УПИ/ II - кооперативен пазар, в кв.130 по рег.план на гр.Първомай.

Обява № 7

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 330/31.05.2018г. по Протокол № 34 и Решение № 335/21.06.2018г. по Протокол № 35 на ОбС гр.Първомай, На 20.07.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Обява № 6

pdfНа основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 290/28.02.2018г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,На 09.07.2018г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-332/19.06.2018г. на Кмета на Общината, за стопанска 2018/2019 година.

Обява № 5

pdfНа основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 173/23.02.2017г., Решение № 229/12.07.2017г. и Решение № 301/29.03.2018г. на ОбС гр.Първомай.На 20.06.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Обява № 4

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 303/29.03.2018г., Решение № 304/29.03.2018г. и Решение № 305/29.03.2018г. по Протокол № 32 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай.На 30.05.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Обява № 3

pdfНа основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, На 04.05.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233