Търгове

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА № 7

pdfНа основание чл.20, чл.30 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 442/29.03.2023г. по протокол № 44 на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай, обявява че на 23.05.2023г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 6

pdfНа основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 436/29.03.2023г. по Протокол № 44 на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 11.05.2023 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти, чрез предоставянето им под наем.

ОБЯВА № 5

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 400 /26.01.2023г., Решение № 422/23.02.2023г, Решение № 423/23.02.2023г. и  Решение № 424/ 23.02.2023г, на ОбС-Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 28.03.2023г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 3

pdfНа основание чл.16, чл.20, чл.30 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 401/26.01.2023г. по протокол № 42 на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 28.02.2023г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 1

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 376/23.11.2022г., Решение № 377/23.11.2022г. и Решение № 387/21.12.2022г. на ОбС-Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 31.01.2023г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 21

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 376/23.11.2022г. на ОбС-Първомай, Общинска администрация – Първомай обявява, че на 21.12.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 18

pdfНа основание чл.16, чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 359/31.10.2022г.  на ОбС - Първомай, Общинска администрация гр.Първомай, обявява че на  02.12.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 17

pdfНа основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 335/31.08.2022г. по протокол № 37 на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай, обявява че на 25.10.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 16

pdfНа основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 336/31.08.2022г. по протокол №37 на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай, обявява, че на 06.10.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 15

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 286/14.04.2022г., Решение № 294/19.05.2022г., Решение № 295/19.05.2022г., Решение № 306/16.06.2022г., Решение № 337/31.08.2022г. на ОбС-Първомай, Общинска администрация – Първомай обявява, че на 04.10.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 13

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр. Първомай, обявява, че на 08.09.2022 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 12

pdfНа основание чл.13, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай и във връзка с провеждане на традиционен  „Есенен панаир” за 2022г.

ОБЯВА № 11

pdfНа основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, чл. 87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 265/24.02.2022 г. по Протокол № 30 на ОбС гр. Първомай, Общинска администрация гр. Първомай обявява, че на 09.08.2022 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища и ливади

pdfПриложение към Заповед № РД-15-464/18.07.2022г. на Кмета на Община Първомай - Свободни пасища и ливади от ОПФ на Община Първомай за стопанската 2022-2023 год.

ОБЯВА № 10

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр. Първомай обявява, че на 20.07.2022 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 9

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  и в изпълнение на Решение № 293/19.05.2022г., Решение № 294/19.05.2022г., Решение № 305/16.06.2022г., Решение № 306/16.06.2022г., Решение № 307/16.06.2022г. на ОбС-Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 18.07.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233