Търгове

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА № 6

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр. Първомай обявява, че на 31.05.2022 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 5

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 279/30.03.2022г., Решение № 280/30.03.2022г., Решение № 286/14.04.2022 г. на ОбС - Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 17.05.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 4

pdfНа основание чл. 16 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 278/30.03.2022 г. на ОбС - Първомай, Общинска администрация гр. Първомай обявява, че на 10.05.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 3

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 253/27.01.2022г., Решение № 262/24.02.2022г., Решение № 264/24.02.2022г. на ОбС-Първомай, ОбА – Първомай обявява, ча на 31.03.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 2

pdfНа основание чл.16, чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 245/21.12.2021г.  на ОбС - Първомай, Общ.администрация гр.Първомай  обявява, че на 10.02.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 1

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  и в изпълнение на Решение № 230/28.10.2021г., Решение № 237/25.11.2021г., Решение № 246/21.12.2021г., Решение № 247/21.12.2021г. и Решение № 248/21.12.2021г. на ОбС-Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 27.01.2022г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 18

pdfНа основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 208/30.09.2021г. на ОбС гр.Първомай, Общ. администрация гр.Първомай обявява, че на 15.12.2021г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 17

pdfНа основание чл.43, ал.1 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 227/28.10.2021г. по Протокол №26 на ОбС - Първомай, Общ. администрация гр.Първомай обявява, че на 07.12.2021г. от 10.00 часа в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща:

ОБЯВА № 16

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  и в изпълнение на Решение № 210/30.09.2021г. и Решение № 211/30.09.2021г. на ОбС гр.Първомай, Общ. администрация гр.Първомай, обявява че на 11.11.2021г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 15

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай обявява, че на 12.10.2021 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 14

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 204/26.08.2021г. на ОбС гр. Първомай, Общ. администрация гр. Първомай обявява, че на 28.09.2021г. от 10.00 часа в сградата на Община Първомай - Пленарна зала на 1-ви етаж ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 13

pdfНа основание чл. 16, чл. 20 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 182/24.06.2021г. на ОбС гр. Първомай, Общинска администрация гр. Първомай обявява, че на 20.09.2021г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 12

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ  и в изпълнение на Решение № 176/27.05.2021г. Решение № 184/24.06.2021г. и Решение № 190/15.07.2021г. на ОбС гр. Първомай, Общ. администрация гр. Първомай обявява, че на 08.09.2021г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 11

pdfНа основание чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, чл. 87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 149/25.02.2021г. по Протокол № 17 на ОбС гр. Първомай, Общинска администрация гр. Първомай, обявява, че на 07.09.2021г. в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади

ОБЯВА № 10

pdfНа основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, чл. 87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 149/25.02.2021 г. по Протокол № 17 на ОбС гр. Първомай, на 12.07.2021 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади.

pdfПриложение към Заповед № РД-15-374/21.06.2021 г. на Кмета на Община Първомай - Свободни пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Първомай за стопанската 2021-2022 год.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233