СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява гражданите и участниците в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция - „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, че отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 01.09.2014 г. от 14.00 часа в стая № 216 на Общинска администрация град Първомай.


Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „КЕТЪРИНГ – ежедневно 
приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Център за настаняване от семеен тип гр. Първомай” / Отвори

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „КЕТЪРИНГ – ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Център за настаняване от семеен тип гр. Първомай”, Общинска администрация Първомай уведомява, че отварянето на постъпилите оферти за участие ще се извърши на 05.08.2014г. от 14:00 часа в стая № 216 на Общинска администрация град Първомай.


Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: 
„Невъоръжена охрана на общинските обекти, разположени на територията на община Първомай и осъществяване 
на контрол по спазване на общинските наредби” / Отвори

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Невъоръжена охрана на общинските обекти, разположени на територията на община Първомай и осъществяване на контрол по спазване на общинските наредби”, Общинска администрация Първомай уведомява, че отварянето на постъпилите оферти за участие ще се извърши на 12.08.2014г. от 14:00 часа в стая № 216 на Общинска администрация град Първомай


Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект «Център за нашите деца», Договор BG051PO001 – 5.2.12 – 0039 – C0001, Схема за безвъзмездна финансова помощ 
„Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:
 „Доставка на въглища “Брикети“, въглища “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети 
за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2014-2015 година” / Отвори


ДО
УЧАСТНИЦИТЕ

ОТНОСНО : Обществена поръчка по ЗОП за строителство с предмет : 
Избор на изпълнител на дейности /СМ Р/ по проект „Промяна предназначението на неврологично отделение за функцията на Дом за стари хора в имот № 000402 кв. Дебър гр. Първомай" / Отвори

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Доставка чрез покупка на плодове и зеленчуци за нуждите на Общинските детски заведения, Дом за възрастни с физически увреждания село Езерово, Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня при Община Първомай” / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Изпълнение на частични ремонтни работи на общински път с. Бяла река-с. Езерово, община Първомай” / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на електронна далекосъобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Община Първомай”. / Отвори
Уточнения на Възложителя по поставен въпрос по отношение на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за предоставяне на електронна далекосъобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Община Първомай”. / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализиран сметосъбирачен автомобил – втора употреба за нуждите на община Първомай”. / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на спортна площадка в Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий, град Първомай” при изпълнение на дейности по проект: „Децата на Първомай – равен старт за всички” с бенефициент община Първомай, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на спортна площадка в Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий, град Първомай” при изпълнение на дейности по проект: „Децата на Първомай – равен старт за всички” с бенефициент община Първомай, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа  на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. / Оттеглена!


Обявление по чл.69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти в Открита процедура с предмет: "Провеждане на обучения на служителите в Общинска администрация Първомай, във връзка с изпълнение на дейности 2, 3 и 4 по проект №А12-22-55/26.04.2013г. “Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай”,  реализиран с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 със следните обособени позиции: 1. Обучение по разговорен английски език; 2. Ефективно взаимодействие на служителите от администрацията с хора от уязвимите групи; 3. Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности", открита с Решение № РД-21-20/02.08.2013г. на Кмета на Община Първомай. / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализиран сметосъбирачен автомобил – втора употреба за нуждите на община Първомай” / Отвори


Документация за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения по проект  “ Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция ”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ / Отвори


Документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от  закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийно изкърпване на дупки по улична мрежа и общински пътища на територията на община Първомай” / Отвори


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Първомай – общо 350,53 дка в землищата на с.Буково, с.Драгойново и с.Искра“, проект финансиран по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.,  Договор № 16223/00272 от 17.04.2013 г. / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване, доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за използване и поддръжка на специализиран образователен уеб-базиран софтуерен продукт с включени интерактивни игри за нуждите на община Първомай при изпълнение на дейности по проект: „Децата на Първомай – равен старт за всички” с бенефициент община Първомай, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа  на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на летни ученически лагери и екскурзии за изпълнение на дейности по проект: „Децата на Първомай – равен старт за всички” с бенефициент община Първомай, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа  на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”/ Отвори


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект  №А12-22-55/26.04.2013г. “Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай”, реализиран с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 “


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на съвместен Център за изследване и обмен на добри практики по УЧР, като постоянно действащ механизъм, следящ за добри практики по УЧР в община Суфли и други общини в ЕС„ по проект № 10-25-6 от 24.02.2012г. „Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция, наричан по-нататък Проект № 10-25-6 от 24.02.2012 г./ Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за извършване на: Оптимизиране процесите по УЧР и изготвяне на наръчници и нормативни документи за нуждите на община Първомай в изпълнение на проект 
10-25-6/24.02.2012 г. с бенефициент община Първомай, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на народни носии, театрални костюми, костюми за мажоретни състави, анцузи, маратонки, чорапи, гащета, тениски и други аксесоари за изпълнение на дейности по проект: „Децата на Първомай – равен старт за всички” с бенефициент община Първомай, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа  на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”./ Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане на ЦНСТ на територията на община Първомай при реализацията на проект “Център за нашите деца”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001-1.1.12/2011.” / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Невъоръжена охрана на общинските обекти, разположени 
на територията на община Първомай и осъществяване на контрол по спазване на общинските наредби” / Отвори


Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ одит на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” /Отвори

Отговори на въпроси - Община Първомай  1 / Отвори   2 / Отвори /  Отваряне на цени / Отвори


Публична покана за участие во ткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа  помощ за подпомагане на Община Първомай при организацията и управлението на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” и за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта“ / Отвори

 Отваряне на цени / Отвори      Отговори на въпроси - Община Първомай  / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на челен товарач – втора употреба за нуждите на община Първомай”. / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разпространение на информация и публичност по време на изпълнение на проект „Център за нашите деца”, финансиран със средства от Оперативна програма  “Регионално развитие 2007-2013г.” по приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001-1.1.12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001-1.1.12/2011 г. / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на въглища “Брикети“, въглища “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2012-2013 година" Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Управление на социалните придобивки на служителите 
на община Първомай, полагащи им се по фонд СБКО” / Отвори


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност по проект №10-25-6/24.02.2012 г. „Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно 
с община Суфли, Гърция" с бенефициент община Първомай, реализиран с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: ВО051РО002/10/2.5-01  / Отвори