Проекти

Размер на шрифта: A A A

pdfОбщина Първомай продължава да изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Към средата на месец април 2020 година 84 потребителя получават здравно-социални услуги в дома си.

pdfПродължава изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  Компонент 2”.

pdfСтартираха строително – монтажните работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица – Бяла река/ - Първомай, кв. Дебър–Брягово-Искра- /PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“

pdfВъв връзка с изпълнението на проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., на 10.09.2019 г., между Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

pdfОбщина Първомай продължава изпълнението на проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Проектът стартира на 01.07.2019 г., а периодът на реализацията му е четири месеца.

pdfОбщина Първомай e бенефициент по проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Изпълнение на проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г.

РЕШЕНИЯ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, СЪФИНАСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ.

pdfВъпросник по проект № BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за осигуряване на заетост”

pdfМоят план за личностно и/или професионално развитие по иновативна практика

pdfМоят план за професионално развитие

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Договор № РД-13-178/30.04.2019 г.,  т. III, т. 1. от Техническа спецификация за ОП 2, отнасяща се за ПЪРВИ СЕМИНАР, от 24 до 26 юни 2019 г. в град Поморие бе проведен изнесен семинар на тема "Добри практики и подходи за социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица".

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Договор №РД-13-163/16.04.2019 г.,  т. III, т. 2. от Техническа спецификация за ОП 1 и получена Покана вх.№ РП-05-4-12/28.02.2019 г. по регистъра на проекта, от партньора по проекта НПО "Действие срещу глада", участници от целевите групи на община Първомай се включиха в партньорския форум през 2019 г. в гр.Мадрид/Испания, който бе организиран и проведен на дати от 03 до 07.06.2019 г.

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Договор № РД-13-163/16.04.2019 г.,  т. III, 3. 2. от Техническа спецификация за ОП 1 и получена Покана вх.№ РП-05-4-11/12.02.2019 г. по регистъра на проекта, от партньора по проекта НПО "Действие срещу глада", участници от целевите групи на община Първомай се включиха в първото пътуване за гр.Мадрид/ Испания през 2019 г., което бе организирано и проведено на дати от 23 до 27.04.2019 г.

pdfПрочети още

pdfОбщина Първомай e бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Общата стойност на проекта е 223 715.95 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 190 158.55 лева и НФ – 33 557.40 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 02.05.2019 година.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233