Проекти

Размер на шрифта: A A A

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Договор №РД-13-163/16.04.2019 г.,  т. III, т. 2. от Техническа спецификация за ОП 1 и получена Покана вх.№ РП-05-4-12/28.02.2019 г. по регистъра на проекта, от партньора по проекта НПО "Действие срещу глада", участници от целевите групи на община Първомай се включиха в партньорския форум през 2019 г. в гр.Мадрид/Испания, който бе организиран и проведен на дати от 03 до 07.06.2019 г.

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Договор № РД-13-163/16.04.2019 г.,  т. III, 3. 2. от Техническа спецификация за ОП 1 и получена Покана вх.№ РП-05-4-11/12.02.2019 г. по регистъра на проекта, от партньора по проекта НПО "Действие срещу глада", участници от целевите групи на община Първомай се включиха в първото пътуване за гр.Мадрид/ Испания през 2019 г., което бе организирано и проведено на дати от 23 до 27.04.2019 г.

pdfПрочети още

pdfОбщина Първомай e бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Общата стойност на проекта е 223 715.95 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 190 158.55 лева и НФ – 33 557.40 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 02.05.2019 година.

Трета покана за добри практики е отворена за регистрация до 30 април 2019г. от Европейската мрежа за иновации за приобщаване. Всички членове на мрежата могат да се регистрират за участие в двете посочени категории, съгласно посочения линк / Register now! / в поканата

pdfИзтегли

Поканата е отправена към  община Първомай, поради участието ѝ като партньор по проект BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за осигуряване на заетост“ с  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ .

pdfПРОЕКТ:BG05M9OP001-4.003-0010-C01 „Добри практики за осигуряване на заетост” Процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

pdfПрессъобщение за приключване на проекта: Приключиха строително – монтажните работи по проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“

pdfРегистър на проекти финансирани от фондовете на ЕС и други програми

pdfИнформация за проекти на Община Първомай - в процес на изпълнение

На 24.01.2018 г., от 12:30 ч. пред сградата на ПГСС „Васил Левски” – гр. Първомай ще бъде проведена официалната церемония по „първа копка” на проекта. На 24.08.2017 г. е подписан договора между Община Първомай и Обединение „Профгруп ПГСС 2017” с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство за основно обновяване на материалната база на ПГСС „Васил Левски”, гр. Първомай и осъществяване на авторски надзор”. На 21.12.2017 г. е издадено разрешение за строеж № 99, в сила от 12.01.2018 г.

Проектът се изпълнява по ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0020-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, Приоритена ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

pdfПрессъобщение първа копка >>

Община Първомай стартира изпълнението на проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“.

На 05.12.2017 г., от 16:30 ч. в в пленарната зала на Община Първомай ще бъде дадена пресконференция, на която ще бъде обявено стартирането на проекта, ще бъдат представени целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, екипът за изпълнение на проекта, както и финансовия принос на ЕС и ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“.

pdfПрочети още >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233